Transcript
Page 1: CO VŠECHNO LZE ZAŽÍT V KLASUduchodcibrno.data.quonia.cz/casopis/senior_04_2015.pdf · na mocenské spory obou bratří, ambi-ciózního Zikmunda jako římského a uherského krále

Ročník 18 * Číslo 4 * Srpen 2015 * Cena 10 Kč

CO VŠECHNO LZE ZAŽÍT V KLASU

DIVIZNA(Verbascum thapsiforme)

Nikdy bych nevěřila,že je možné

dotknout se hvězda zároveň

tak vroucněpřilnoutk zemi.

Komu a kterýmdopřáno jest

býtvyvolenými

těmi.

Vysoko nést hlavua plnými doušky

pít sluncea z té výše

divit sekráse světa

pokorně, den co dena být jím stále

okouzlen-to je krásnější

úděl lidía všech divizen.

Marie Veselá

Chcete-li zažít milou, přátelskoua tvůrčí atmosféru, zajděte si do KLA-SU. Kam že vás to posílám? No přecemezi aktivní seniory! KLAS je názevpro KLUB AKTIVNÍCH SENIORů.Aktivizační program pro seniory vy-chází z rakouského vzdělávacího pro-gramu LIMA, v ČR se začal rozšiřovatod roku 2009. Program je rozčleněndo čtyř hlavních částí, které ve svémkomplexu pomáhají seniorům udržo-vat si svou samostatnost a soběstač-nost. Trénuje se paměť, motorika, na-cvičují se různé nové dovednostia prohlubují se stávající možnosti, po-zornost je věnována psychohygieněnebo přímo duchovním či morálnímotázkám. Tato aktivita pro seniory užzdomácněla v několika městskýchčástech, u nás v Řečkovicích už mádokonce několikaletou historii.

Animátorka klubu paní BoženaTrnková mě pozvala na běžnou klubo-

vou akci, která se konala na řečkovic-ké radnici. Nebylo to nakonec až takběžné odpoledne, protože na klub sepřišla podívat paní Dana Žižkovská zespolku Spokojený senior – KLAS, kterýje držitelem licence klubů aktivníchseniorů a také proto, že na setkání sla-vil 95. narozeniny aktivní účastníkklubů Ing. Vladimír Švanda. Původnějsem přišel jen pozdravit účastníkyklubu, paní Danu Žižkovskou zespolku, poblahopřát panu Švandovia udělat pár snímků do zpravodajeŘeč. Nebyl bych to ovšem já, abych senenechal vtáhnout do programu. Pokrátkém přivítání se paní Trnková uja-la své role animátorky a usadila nás nažidle do kruhu. Když oznámila, že násčeká hra na posílení krátkodobé pa-měti, trochu jsem znejistěl. Podstatouhry bylo, že každý, na koho přišla řada,měl vyjmenovat křestní jména před-chozích hráčů a k tomu přiřazený ná- (Dokončení na straně 5)

zev nějakého českého města. Začínalapaní Žižkovská, ta to měla jednodu-ché, já byl čtvrtý na řadě. Než jsem sisrovnal v hlavě informace od tří před-chozích, už jsem byl na řadě. Se zmat-kem v paměti a hrůzou v očích jsemhleděl na paní Žižkovskou a soukal zesebe: „Dana? Poděbrady?“ Nakonecjsem s mírnou nápovědou spoluhráčůdal potřebné informace dohromady,nahlásil své křestní jméno a městoa děsil se představy, na kolik kol se asi

Page 2: CO VŠECHNO LZE ZAŽÍT V KLASUduchodcibrno.data.quonia.cz/casopis/senior_04_2015.pdf · na mocenské spory obou bratří, ambi-ciózního Zikmunda jako římského a uherského krále

SENIOR str. 2

Page 3: CO VŠECHNO LZE ZAŽÍT V KLASUduchodcibrno.data.quonia.cz/casopis/senior_04_2015.pdf · na mocenské spory obou bratří, ambi-ciózního Zikmunda jako římského a uherského krále

SENIOR str. 3

ZE ŽIVOTA MÍSTNÍCH KLUBŮ

Kohoutovický klub seniorů, který seschází v klubovně na Libušině třídě, máčinnost, jak je vidět, po celý týden. Pon-dělky jsou určeny tarokům, úterý a pá-tek mají vyhrazeny milovníci tance,ve středu se předvedou výtvarníci a čtvr-tek je určen zpěvákům. Mimo klubovnuse mohou zájemci věnovat rehabilitač-nímu cvičení. Klub také zorganizovalzájezd do Kroměříže, prohlídku Leto-hrádku Mistrovských a rovněž také ná-vštěvu výstavy „Kabarety a varieté Paříž- Praha - Brno“. V Kohoutovicích půso-bí mimo tento klub ještě „Klub křesťan-ských seniorů“.

Po delší přestávce a po odchodupředsedy klubu pana Rajského se poda-řilo aktivizovat v minulosti velmi čino-rodý „Bystrcký klub seniorů“. Doufej-me, že za vedení nového předsedy sehistorie bude opakovat a klub bude po-kračovat ve svých aktivitách. Činnost za-hájili pochodem na hrad Veveří, kde sivyzkoušeli zpěv a recitaci v lesním altán-ku. Uspořádali i setkání ve Společen-ském centru, kde jim k dobré náladěhrála skupina Duo David.

Medlánečtí senioři si vykročili dopůvabné krajiny v Podkrkonoší –– do Kuksu. Navštívili tam šlechtickourezidenci ze 17. a 18. století s krásnýmizahradami a fontánami. Jejich zastáv-ka ještě patřila Novému Městu nadMetují - Český Betlém. Klub také po-blahopřál všem občanům dožívajícímse sedmdesáti a více let.

Slatinský Klub seniorů měl v prvnípolovině roku činnost různorodou.První středy v měsíci se konají v Klububesedy, každé třetí středy taneční čajea „Zpívánkám“ se věnují každé úterýa každou druhou středu v měsíci.Besedy jim zpestřila paní, která přiblí-žila členům méně známá místa našízemě. Klub také navštívil pan starostaa paní kronikářka povyprávěla o životělidí v 1. světové válce. Klub navštívilitaké členové Záchranné služby, kteříjim přiblížili, jak celý systém funguje.Klub uskutečnil několik poznávacíchzájezdů, navštívili i několik divadel-ních představení. Třešničkou na dortubyla i ukázka domácích výrobků šikov-ných členek.

Jundrovští senioři se v první po-lovině roku opravdu činili a nevím,jestli obsáhnu skutečně všechny je-jich aktivity. Kromě pravidelnéhosetkávání každou středu v měsíci,navštěvují příležitostné výstavy, zú-častnili se natáčení pořadu „Zpívácelá rodina“ a podívali se na novězrekonstruovaný ekodům „Rozma-rýnek“. Na Úřadu MČ se zúčastňujírůzných aktuálních a užitečnýchpřednášek. Byli také na exkurzi u ha-sičů Jihomoravského kraje a sezná-mili se s jejich technikou a vybave-ním. Nezanedbávají ani zájezdy.Vydařený byl např. zájezd do krajeBoženy Němcové – do Ratibořic.Velice milé bylo setkání jubilantů odsedmdesáti pěti roků výše se starost-kou. Jubilanté dostali malé dárečkya malé občerstvení.

Velmi aktivní „Obřanský klub se-niorů“, který rovněž v průběhu rokupředal vedení nové předsedkyni, vy-pracoval obsáhlý a bohatý program nanásledující půlrok.

Sepsala Libuše Gottwaldová

Klubu důchodců ZetorákKlubu důchodců ZetorákKlubu důchodců ZetorákKlubu důchodců ZetorákKlubu důchodců Zetorák

Letní setkání v přírodě s živou hudbou a tancem se na hřišti v Jundrově opětvydařilo. Fotografiemi si je připomínáme.

O činnosti Klubu důchodců Zetorák nám na-psala paní Marie Matulová.

V letošním roce oslavil náš klub 45. výročí svéhozaložení. K tomuto výročí připravil výbor KD zdravicia plaketu pro všechny členy. V současné době máklub 94 členů. I když se stav snižuje přibývajícím vě-kem, stále výbor klubu připravuje pro své členy zají-mavý program. Pravidelně dvakrát měsíčně se setká-váme při pondělních posezeních, která jsou nejenzábavná, ale i poučná.

O setkání nás požádala členka Masarykovy uni-verzity z Katedry sociologie Doc. Kateřina Nedbál-ková Ph.D., která provádí výzkum zaměřený na vztahk práci, vzpomínky na tradici pracovních kolektivů,vztahy rodinného a pracovního života. Na dvoupondělních setkáních prováděla skupinový rozhovors více účastníky. Další zajímavou přednášku měla paníMgr. Michaela Kubíčková, Dis. o sociálních službáchpro seniory ve městě Brně. Odpověděla na řadu pronás důležitých dotazů.

V měsíci lednu proběhla úspěšná rekreace v Kar-lovicích , které se zúčastnilo 45 spokojených rekrean-tů. V měsíci červnu to byla rekreace ve Vlachovicíchza účasti 54 členů. O zpestření této rekreace se po-staraly naše tři členky, které připravily ranní rozcvičky,kterých se zúčastňovalo až 17 rekreantů. Na obourekreacích bylo o zábavu postaráno.

Pravidelně pořádáme vycházky do okolí Brnai pro nečleny klubu.V měsíci květnu se uskutečnilo zaspolupráce s OS Traktory a ZKL tradiční setkání ju-bilantů a starších členů. Ve stejném měsíci byl zorga-

nizován zájezd do Kralic, Náměště a Třebíče, které-ho se zúčastnilo 35 členů.

Nezapomínáme na naše dlouhodobě nemocnéčleny, které pravidelně navštěvujeme doma i v domo-vech důchodců.

Činnost našeho klubu zveřejňujeme ve vývěsnískříňce. O zajímavostech našeho klubu vedemekroniku.

Page 4: CO VŠECHNO LZE ZAŽÍT V KLASUduchodcibrno.data.quonia.cz/casopis/senior_04_2015.pdf · na mocenské spory obou bratří, ambi-ciózního Zikmunda jako římského a uherského krále

SENIOR str. 4

Navštívili alespoň někteří zastupitelé Kounicovykoleje – místo „zábavy“ brněnských Němců?

ODKAZ MISTRA JANA HUSA V ČASE 600. VÝROČÍ JEHO SMRTISledujeme-li dramatické proměny

současného světa, jsme svědky připo-menutí známých, po staletí vzdále-ných a někdy opomíjených událostí,které jsou nedílnou součástí českýcha evropských dějin. Bezesporu k nimpatří odkaz a poselství mistra JanaHusa – jedné z nejznámějších osob-ností českého národa v době 600. vý-ročí jeho upálení 6. července 1415 nabřehu Bodamského jezera v Kostnici.

Bližší seznámení s tímto význam-ným českým náboženským myslite-lem, reformátorem církve a kazatelemnapříč církvemi a generacemi není jenúkolem historiků, filozofů, teologůa dalších odborníků. Bylo a stále jezvláštní příležitostí k zamyšlení a po-znání Husova odkazu i pro nejširší ve-řejnost v rámci tzv. Husovského trie-nia (tříletí), vyhlášeného v roce 2012Ekumenickou radou církví ČR (ERCČR). Ve spolupráci s kulturními insti-tucemi, vzdělávacími a společenský-mi organizacemi bylo realizovánomnoho akcí jak pastoračního, tak in-teraktivního charakteru. Za mnohémůžeme jmenovat literární soutěže,varhanní koncerty, festivaly Husovýchsborů, pásma středověké hudby a po-ezie, cykly přednášek, výstavy husitik,filmové projekce nebo putování prorodiny s dětmi na místa spojená s Hu-sovým jménem (Praha, Kozí hrádek,Krakovec, Tábor, z regionálních božímuka, Husův kámen, Milník víry aj.).V našem kraji byla obnovena i premi-éra muzikálu Kazatel (Divadlo BolkaPolívky).

Mezi nejvýznamnější akce s mezi-národním ohlasem patřila SmetanovaLitomyšl. V zahajovacím pořadu hu-debního festivalu byla k 600. výročíupálení mistra Jana Husa uvedena 29.června světová premiéra kantáty pro

Hus na kazatelně, dřevoryt z dílaProcessus consistorialis z let 1520 až 1530

baryton, smíšený sbor a orchestr „Kré-do mistra Jana “ od Jaroslava Křičky.Pozornost si zaslouží celostátní vydá-ní poštovní známky k Husovu výročí,filatelistům je určena tzv. „obálka prv-ního dne“ s výroční známkou mistraJana Husa a razítkem „Husinec 17. 6.2015“ (platnost do září 2015). Součás-tí obálky je dobový reliéf „Upálení mi-stra Jana“. Pro sběratele mincí a me-dailí byla vyražena oficiální emisestříbrné pamětní medaile Jana Husa.

Česká televize dvojka uvedla něko-lik pořadů k Husovu výročí. V červnuvysílala v premiéře třídílný film „JanHus“ v režii Jiřího Svobody v odlišnémuměleckém pojetí, než byl stejno-jmenný film Otakara Vávry z roku1954. Naše generace dříve naroze-ných byla bohužel Vávrovým filmemsilně ovlivněna podobně, jako Jirásko-vou literárně dramatickou tvorbounebo filozofickou koncepcí českýchdějin a hodnocením Jana Husa a hu-sitství historikem Františkem Palac-kým. Pozitivní hodnocení přínosu

Jana Husa české reformaci a rozvojičeského jazyka, české literatury (bib-licismus, kázání, duchovní písně, aka-demické disputace, listy, dopisy)a české kultury vůbec bylo populární,ale ne zcela pravdivé, pokud se spojo-valo přímo s revolučním husitskýmhnutím. Mistr Jan Hus nebyl revoluci-onářem ani neusiloval o rozdělenícírkve nebo nastolení nového světové-ho pořádku bez církve. Snažil se o ná-pravu věcí v rovině náboženské a etic-ké. V červenci ČT dvojka vysílala dvadokumentární filmy - „Mistr a kazatel“a „Bratři, synové Karla IV.“. Snímkyv historickém kontextu upozorňovalyna mocenské spory obou bratří, ambi-ciózního Zikmunda jako římskéhoa uherského krále a staršího syna Vác-lava IV., českého krále, který stranil

Čechům. Zikmund vystupoval jakoochránce Němců a církve, aby mohlzasahovat do záležitostí staršího brat-ra a převzít císařskou korunu. Zvláštníbylo sledovat rychlý vzestup a pádJana Husa, odklon jeho některých bý-valých přátel, např. pražského arcibis-kupa Zbyňka Zajíce z Hazmburka,Stanislava ze Znojma a zejména Ště-pána z Pálče jako hlavního žalobcekostnického tribunálu v procesu protikacíři a stoupenci Viklefova učení, mi-stru Janu Husovi. Za podnětné k po-chopení jednání hlavních aktérů po-važuji:1. Snaha krále Zikmunda o zrušenípapežského schizmatu, volbu novéhopapeže a sjednocení církve, jejíhoučení a „institucionalizace“.2. Na žádost české šlechty a přímluvbratra Václava IV. vydání ochrannéhoglejtu na cestu mistra Jana Husa doKostnice a Zikmundovo zajištění tro-jího slyšení před koncilem (do té dobyneslýchaná věc).3. Nutnost Husova odsouzení z důvo-dů ochrany světské moci církve a jejínezastupitelné role v dialogu křesťanas Bohem, jakož i setrvání na plněnípapežské kurie křesťany včetně pa-novníků (prodej odpustků).4. Špatné načasování Husovy cesty doKostnice a nepochopení vyslyšenípřed koncilem (nešlo o akademickédisputace, ale o soud).5. Husova neústupnost odvolat byťjen jeden článek jeho učení a vírav mesiášské poslání svých skutků.

6. Husova odvaha, charisma a osobnístatečnost, duševní podpora českýchpřátel včetně dopisů mistrů UK Prahaa vnitřní přesvědčení, že nezradil Kris-tovu pravdu.

Největší podíl práce odvedla ČT 2a ČT 24 ve dnech 5.a 6. 7. 2015. Oběvysílaly téměř nepřetržitě a střídaly

Domnělá Husova podoba.

(Dokončení na straně 5)

Betlémská kaple.

Page 5: CO VŠECHNO LZE ZAŽÍT V KLASUduchodcibrno.data.quonia.cz/casopis/senior_04_2015.pdf · na mocenské spory obou bratří, ambi-ciózního Zikmunda jako římského a uherského krále

SENIOR str. 5

přímé přenosy s dokumentárními fil-my a diskuzemi s předními odborníkyk aktuálnímu přínosu mistra JanaHusa dnešní sekularizované společ-nosti. Živě se vysílalo z Betlémské kap-le, z Husince na Prachaticku, z muzeav Táboře a řady míst v Praze i okolí,kde se konaly akce pro rodiče s dětmi.K poznání Husova odkazu přispěli Český rozhlas 2 s pořadem „Putováníza mistrem Janem Husem“. Náš stát semůže chlubit i významnou výstavouv nových prostorách Národního archi-vu v Praze „Mistr Jan Hus a jeho svět“,kde je poprvé vystaven Litoměřickýgraduál s gregoriánským chorálema vyobrazením mistra Jana Husa z po-čátku 16. století.

Vzdělávací charakter měl přenosAkademického shromáždění k 600.výročí upálení mistra Jana Husa vevelkém sále staroslavného Karolínav Praze. V hlavním referátu byl připo-menut Matěj z Janova, jeden ze zakla-datelů českého reformačního hnutí,z učitelů mistr Křišťan z Prachatic.Mezi Husovy nejbližší kolegy patřilmistr Jeroným Pražský, který do Čechpřivezl Viklefovy spisy a podílel se navydání Dekretu kutnohorského české-ho krále Václava IV. Pronásledováninkvizicí skončil na hranici 30. 5. 1416.Dále byly připomenuty citace ze slav-nostního projevu mistra Jana Husaz roku 1409 vztahující se k jeho morál-

nímu a etickému odkazu. Husův od-kaz představuje nadčasový symbolhlásáním „neporušitelné vlastní prav-dy, vnitřního svědomí a čistého rozu-mu … bez ohledu na veřejné mínění“.V následujícím vystoupení premiéraB. Sobotky byly připomenuty Husovyzásluhy o rozvoj českého jazyka a lite-ratury, jeho přínos evropskému a svě-tovému reformačnímu hnutí. Náš pre-miér se zmínil o přínosu husitství jakodemokratizačního pohybu ve společ-nosti i o celkovém přínosu českýchautorit k vývoji kultury v evropskéma celosvětovém měřítku. (J. A. Komen-ský, T. G. Masaryk, K. Čapek , V. Ha-vel).

Nelze předložit čtenáři celý výčetakcí k Husovu jubileu, ale dovolím sitvrdit, že i malá část z nich mohla roz-šířit znalosti každého z nás k pocho-pení aktuálního Husova odkazu dneš-ku, jeho etického poselství s důrazemna pravdu, sociální spravedlnost a so-lidaritu ve společnosti založené na re-spektu k člověku, jeho důstojnosti,vzájemné úctě a lásce. I když je námHus jako muž středověku velmi vzdá-lený, je pro nás člověkem blízkým.I přes časový odstup rozumíme jehotouze po poznání, jeho toleranci a ná-zorové otevřenosti, jeho odvaze po-stavit se na stranu utlačovaných a so-ciálně vyloučených proti církvi, jejížbyl součástí. Je nám blízký vlastenec-tvím, láskou k rodnému jazyku a bliž-

nímu svému. A to v prostředí, kde sekázalo i diskutovalo v latině a němči-ně. Hus byl součástí intelektuální elityv Čechách až do doby, kdy otevřeněvystoupil na půdě univerzity a v Bet-lémské kapli proti prodeji odpustků,ve svém postoji se odvolával ke Kristu.Jeho entuziasmus provázený skrom-ností se projevil zejména v kázání„sedmera pravd“. (citováno v jazyko-vé úpravě):“…hledej pravdu, slyšpravdu, uč se pravdě, miluj pravdu,prav pravdu, drž pravdu, braň pravduaž do smrti, neboť pravda tě vysvobo-dí…“ (Výklad víry, 1412). Přímo nad-časový význam mají Husova slovaz výzvy Čechům, které psal v Kostnici.(cituji v jazykové úpravě): „Také pro-sím, abyste se milovali, dobrých nási-lím tlačiti nedali a pravdy každémupřáli…“. (List z Kostnice, 1415)

Závěrem připojuji pozitivní posunVatikánu k osobnosti mistra JanaHusa. Papež Jan Pavel II. v roce 1999vyjádřil veřejně lítost nad jeho upále-ním a zařadil ho mezi reformátorycírkve. Podobně se vyjádřil současnýpapež František při letošní návštěvěčeské delegace ve Vatikánu 15. červ-na. Ujistil rovněž delegaci, že osob-nost mistra Jana Husa a jeho odkazbude předmětem dalšího jednánímezi Vatikánem a Českou republikou.

Jana VrabcováBrno, 15. července 2015

Zdroj obrázků - internet, wikipedie.cz

(Dokončení ze strany 4)

ODKAZ MISTRA JANA HUSA V ČASE 600. VÝROČÍ JEHO SMRTI

(Dokončení ze strany 1)

hraje. Naštěstí to bylo utkání pouzejednokolové, senioři mi však dali nafrak, protože větší problémy měli sesluchem než s pamětí.

Následovalo tancování na židlích,ve kterém jsem se považoval za pře-borníka. Nejednu tancovačku jsemproseděl a jen si tak pohupoval no-hama. Potíž byla ale v tom, že všich-ni měli tancovat stejně, paní Trnko-vá vyjmenovala sestavu, spustilamuziku, ostatní tleskali a luskali, jakse patří, jen já chvatně odezíral odpaní Boženky její předtančení a šíle-ně to pletl. Když paní Trnková zave-lela ke stolu, myslel jsem si, že jsemz nejhoršího venku, ale to jsem semýlil. Mile se na nás usmála a pře-četla: „Mělník, Vysoké Mýto, DvůrKrálové, Chrudim, Hradec Králové,

CO VŠECHNO LZE ZAŽÍT V KLASUJaroměř“ a zeptala se, co mají spo-lečného. Napadala mě trivialita, jakože jsou to města, potom snad že jsouvšechna ve východních Čechách(s hrůzou jsem si uvědomil, že si aniu všech nejsem jist, kde leží). „Jsouto královská věnná města?“ zeptalase nesměle jedna dáma. Bingo!„Hradec Králové, Dvůr Králové, jakto, že mě to taky nenapadlo“, po-myslel jsem si zahanbeně. Paní Trn-ková začala vyprávět o jednotlivýchměstech. „Á, vlastivědné okénko“,řekl jsem si a svou pozornost věno-val kávě a zákusku od pana Švandy.„Aby nás pak z toho nechtěla paníTrnková zkoušet“, blesklo mi pochvíli hlavou nad kakaovým řezem.A taky že ano! Ocitl jsem se v soutěž-ní dvojici s paní Žižkovskou, dostalijsme obálku plnou kartiček. Na prv-

ních byla města, na druhých králov-ny a na třetích kraje. K městům jsmeměli přiřadit jejich královny a umís-tit do správného kraje. Zjistili jsmes paní Žižkovskou, že naše zeměpis-né a historické vědomosti nejsou do-stačující a kartičky seřadili víceméně náhodně, zvláště u královenjsme neměli ani potuchy. Jaké štěstíbylo, že paní Trnková výsledky ne-známkovala.

Když začala rozdávat slepoumapu České republiky se zjevnýmúmyslem, abychom tam jednotliváměsta zaznačili, raději jsem se s od-kazem na flétnový koncert své dceryz dalšího programu omluvil a spolu-hráčku Danu chvatně opustil.

Ing. Oliver Pospíšil,místostarosta

MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora

Page 6: CO VŠECHNO LZE ZAŽÍT V KLASUduchodcibrno.data.quonia.cz/casopis/senior_04_2015.pdf · na mocenské spory obou bratří, ambi-ciózního Zikmunda jako římského a uherského krále

SENIOR str. 6

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU - DALŠÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ SENIORŮ

Je všeobecně známo, že zdravému,smysluplnému životnímu stylu ve vyš-ším věku napomáhá vedle ochranyzdraví uspokojování potřeb, zájmůa přání, které vedou k rozšíření vědo-mostí, dovedností, kulturního obzorua další stimulaci aktivity. Jde o sebezdo-konalování a seberealizaci. U seniorů sejedná především o kontakt s vrstevníky,duševní harmonii a zejména zvyšovánísebekritičnosti a sebevědomí.

V rámci celoživotního vzdělávání na-bízejí univerzity třetího věku (dále U3V)a veřejné vysoké školy osobám senior-ského věku nové poznatky z oborůa technologií, které jsou jinak seniorůmnepřístupné. Senioři mají možnost vyu-žívat knihovny, jazykové a počítačovéstudovny nebo univerzitní kina. V cent-rech studia U3V mohou si vybrat z na-bídky kurzů (dlouhodobé - až osmise-

mestrové, ale i tematické - krátkodobé)podle vlastního zájmu. V rámci kurzůumožňují U3V posluchačům různé ex-kurze, výstavy, umělecké produkce, ná-vštěvy sakrálních objektů a kulturníchpamátek většinou zdarma. Seniory jevelmi ceněna možnost zakoupit siv centru U3V odborné publikace, slov-níky, novinky známých historiků, filozo-fů, teologů, psychologů, přírodovědcůaj., a to za třetinovou, nejvíce polovičnícenu. Podle délky absolvovaného kurzudostávají senioři na závěr studia diplo-my nebo certifikáty. Pro absolventy U3Vjsou nabízeny zvláštní přednášky naaktuální témata přednesené odborníkyze zahraničí (např. Černobyl, Fukušimaa my). Před ukončením studia U3V ob-drží senioři fotografie a drobné upomín-kové dárky. Je téměř běžné, že v různýchkurzech se setkávají stejní senioři, pro-

tože je možné končit jeden kurz a sou-časně navštěvovat jiný. Podmínkouje jiný kalendářní den u obou kurzů(např. U3V MU Brno a JAMU - jednaz fakult v Brně - středa - pátek). Z vlastnízkušenosti mohu potvrdit, že i ve vyššímvěku lze mezi posluchači kurzů U3Vnajít kamarádku. Pokud budete mítštěstí, můžete se navštívit i mimo uni-verzitní město, protože za vzdělánímpřijíždějí senioři z okolních měst a sou-sedních krajů. Chce to jenom překonatpohodlí, věřit si, učit se a dokázat dětem,vnoučatům, sobě, že máme na víc nežsedět doma, čekat a připravovat se naodchod do domova důchodců.

Na závěr si dovolím citovat známéhofilozofa L. A. Senecu: „Neměli bychomse starat o to, abychom dlouho žili, aleabychom žili plně“.

Jana Vrabcová

INTERNETOVÝ PARADOX – DIGITÁLNÍ DEMENCETak jako stroje usnadňují fyzickou prá-

ci, digitální stroje (média) usnadňují prá-ci duševní. Jenže proces učení je svou po-vahou duševní práce, a proto nadějekladené do užívání digitálních médií veškolách jsou přehnané. Srovnávací studieukazují, že děti na základních školách,kterým rodiče koupí počítač, mají horšíprospěch než děti, které počítač nemají.Proč užívání digitálních médií působí naproces učení kontraproduktivně? Proč sipřesto rodiče myslí, že když koupí dítětipočítač, dělají to kvůli lepšímu prospěchuve škole? Je zavádění drahého digitálníhotechnického vybavení ve školách vždy kuprospěchu žáků? Problémy spojené s tě-mito skutečnostmi se zabývají odbornícina celém světě. Píší články, vyjadřují sta-noviska, sdělují své zkušenosti.

Německý neurolog a psychiatr Man-fred Spitzer ve své knize Digitální de-mence, česky vydané v loňském rocev brněnském nakladatelství Host, říká,že se v rámci své praxe stále častějisetkává s lidmi trpícími závislostí na in-ternetu a digitálních médiích. Jejichhlavními příznaky jsou stres, nespavost,deprese a některé další psychické i fy-zické problémy (často nadváha) vedou-cí k předčasným projevům duševnídemence. Pacienty jsou nejen dospělí,ale stále častěji děti – vždyť školáci v Ně-mecku a hlavně také v USA tráví s médiipodle průzkumů průměrně sedm a půlhodiny denně (v ČR zatím jen o něco vícnež polovinu tohoto času). V Německuse mluví dokonce o ztracené generaci

dnešních náctiletých chlapců, kteří sepříliš věnovali hraní počítačových her.

Nejen mezi mladými oblíbené sledo-vání více médií najednou (multitasking),trávení času na společenských sítích (cha-tování) a hraní oblíbených válečných her,to všechno dohromady oslabuje schop-nost se na něco pořádně soustředit.Schopnost upřít pozornost a umět se sou-středit koresponduje do značné mírys hloubkou zpracování informací v moz-ku, která je nejmenší u bezprostředníchreakcí na podnět – reflexů. Hloubka zpra-cování se navenek projevuje jako rozváž-nost, cílevědomost, charakter, seberefle-xe a sebekontrola, projevy erudovanéhohodnocení a jim podobné kvality, kterédohromady tvoří vlastní jádro osobnostičlověka. Ztráta sebekontroly, jak známo,má za následek stres. Dnes je již dostateč-ně zdokumentováno, že výše uvedenéschopnosti korespondují s paralelně hie-rarchickou složitostí struktur mozku.

Dospělým nehrozí digitální demenceve stejné míře jako dětem. V dospělosti jejiž dokončena převážná část strukturova-né mozkové hmoty tvořené spletí mozko-vých vláken a dospělí se učí spíše využívá-ním hotových struktur (hardwaru) mozkunavenek přidáváním nových poznatků kestávajícím. Naopak mozek dítěte teprvetvoří svou bílou hmotu z proplétajících sevláken vyrůstajících z buněk mozkovékůry. U novorozence bílá hmota téměřchybí. Obalení vláken myelinem (bílézbarvení), které zrychluje přenos infor-mací na 115 m/s., vrcholí v pubertě. Proto

dítě myslí a učí se jinak než dospělý a uče-ní má u něj přímý vliv na utvářející sestruktury jeho mozku.

Tak jako klasické stroje nahrazují fyzic-kou práci, digitální stroje, počítače, nahra-zují práci duševní. To je jistě žádoucí, ale toje kontraproduktivní při procesu učenízvláště u dětí. Abychom se něco naučili,musíme být sami duševně činní, zapojitvlastní mozek, protože jinak nedojde k žá-doucímu vzniku jeho struktur a to zejménav dětství a dospívání. Možná právě proto, žena to nebereme zřetel, nedostavuje se v pra-xi očekávaný pozitivní vliv digitálních tech-nologií na obecnou vzdělanost, což býváoznačováno jako INTERNETOVÝ PARA-DOX. Ke zvýšení obecné vzdělanosti nesta-čí šmahem pořizovat dětem a do škol novoudigitální techniku, ale vyvinout takové po-můcky a výukové metody, aby digitální mé-dia rozšiřovala vzdělávací možnosti a neblo-kovala je, jak se to nyní mnohdy děje.

Dvouleté dítě se nic nenaučí sledová-ním animované pohádky na DVD, proto-že ještě nedovede spojit osobu a zvuk vy-cházející odjinud než z úst osoby. Kdyžčtyřletému dítěti opakovaně přehráváteDVD s čínskými mluvčími, nic mu to ne-přinese, zatímco když bude čínský mluvčís dítětem konverzovat a číst mu přímo ně-kolik minut denně, po pár lekcích budedítě umět rozlišit čínštinu od cizích jazy-ků. Když budete předškolním dětem pře-hrávat animovanou pohádku, kde se zá-běry střídají v rychlém sledu, nebude seumět tak dobře soustředit na smyslupl-

(Dokončení na straně 7)

Page 7: CO VŠECHNO LZE ZAŽÍT V KLASUduchodcibrno.data.quonia.cz/casopis/senior_04_2015.pdf · na mocenské spory obou bratří, ambi-ciózního Zikmunda jako římského a uherského krále

SENIOR str. 7

nou činnost jako je třeba stavění hanoj-ských věží, jako když si předtím stejnoudobu kreslilo. Když školáku zvyklému namultitasking dáte za úkol postřehnout po-otočení daného obdélníku v zorném polia přitom přidáváte počet rozptylujících ob-délníků, překvapivě se ukáže, že nemulti-tasker tento úkol zvládne rychleji, a to i provětší počet rozptylujících objektů.

Když položíte dvě sady málo a hodněobtížných otázek uživatelům internetu,pak po druhé sadě dobře promyšlenýmtextem zjistíte, že dotazovaní mysleli spí-še na Googl, než aby hledali ve vlastní pa-měti. Platí, že v paměti uchováváme ne co,ale kde to najdeme, internetové vyhledá-vače přebírají roli univerzálního úložiště.Naší paměti to neprospívá.

Devastující vliv předváděného násilív bojových hrách na následnou sníženouempatii byl mnohokrát experimentálněprokázán, stejně jako to, že střílecí hrypodporují jen přímé reflexní obloukya blokují tak komplikovanější strukturova-né spoje v mozku.

A konečně je třeba varovat před nad-měrným vysedáváním před obrazovkamina úkor spánku. Právě ve spánku docházík zařazování a třídění vědomostí, a protojeho dostatek je důležitý zejména, když sechceme něčemu naučit.

Dodavatelé laptopů a interaktivních ta-bulí do škol a školek slibují snadnější výu-

ku a rychlejší proces učení. Renomovanéstudie dokládají, že opak je pravdou. Nej-obvyklejší software je dnes takový, přikterém děti ukazováním jedním prstemposouvají po tabuli obrazy či prefabriko-vané části textu. Je možné vynechat mo-toriku ruky, která vždy podstatně přispíva-la k rozvoji myšlení? Učitelé se v třídennímkurzu naučí psát a mazat na interaktivnítabuli jako na obyčejné, tímto způsobemje pak nejvíce využívají. Jenže za jakoucenu? Je sice pravda, že napojení na inter-net může názorné vyučování posunout navyšší úroveň. Nicméně děti neměla pest-robarevná nabídka rozptylovat a snadnostpředvádění demotivovat.

Zdá se tedy, že není příliš rozumnéplošně zavádět do škol nevyzkoušenoutechnickou podporu výuky bez softwaru,jehož pozitivní vliv na proces učení byl te-oreticky zdůvodněn a prakticky ověřen.Není možné tohle nechat jen na komerci.A že se výrobci digitálních médií snaží!Bohužel přitom ignorují výsledky vědec-kých studií za posledních nejméně 20 let.

Manfred Spitzer není nepřítelem digi-tálních médií, sám je používá v prácii doma. V knize prezentuje výsledky stu-dií, které ukazují, že nejlépe jsou na tomděti, které se dostanou k médiím jen spíšenepravidelně, nejvýše několikrát do měsí-ce, znají jejich možnosti, umí s nimi ma-nipulovat, ale nepodlehnou návyku užívatje nadmíru. Jen o málo hůř jsou na tom

děti, které do styku s digitálními médii ne-přijdou do styku vůbec. Naopak děti, kte-ré je používají pravidelně, vykazují statis-ticky tím větší zhoršení prospěchu, čímdéle se jim denně věnují.

Když už rodiče dětem digitální média„dopřejí“, měli by alespoň kontrolovat,co s nimi jejich potomci dělají. A ve ško-lách by se digitální média neměla zavádětceloplošně, ale experimentálně a s vědo-mím, že někdy mohou přinést více škodynež užitku. Jak má škola nejlépe využít svéfinanční prostředky? Má pořizovat dra-hou technickou podporu výuky, anebospíše rozšířit učitelský sbor o další učitelea asistenty? Po přečtení knihy ManfredaSpitzera se přimlouvám za druhou mož-nost.

Vždy s nástupem nových technologiívznikly přehnané naděje na reformu škol-ství, ať už to bylo v souvislosti s filmem napočátku 20. století, počítači v 50. letech,jazykovými laboratořemi a programovýmvyučováním v 70. letech a dnes s interne-tem, interaktivními tabulemi a e-learnin-gem. Přes všechen pokrok je stále ještěv nedohlednu den, kdy zazní Andrewovo„Jeden rád poslouží“. Dosud je každánová digitální technika jen pomůcka, kte-rou se učitelé musí nejprve naučit použí-vat, aby z ní měli žáci prospěch. Je třebamít na paměti, že nejdůležitějším činite-lem ve škole i nadále zůstává dobrý učitel.

RNDr. Blažena Švandová, Ph.D.

ZÁJEZD K PŘÁTELŮMMěstská organizace Svazu důchod-

ců ČR v Brně pořádá ve dnech 4.- 5. 9.2015 autobusový zájezd do Zvolenaa Banské Bystrice. Součástí progra-mu prvního dne bude přijetí u primá-torky Zvolena, procházka městem,společný oběd, návštěva památníkuSNP v Banské Bystrici včetně prohlíd-ky města, ubytování na internátě VŠ veZvolenu, večerní setkání s Jednotoudůchodců při muzice (zpěvu, tanci,vyprávění). Druhý den nás čeká posnídani v internátě přesun autobusemdo sedla Pustého hradu a 300 m pěšípřesun na tradiční a oblíbený kulturníden Zvolenčanů, kteří si zde vychut-návají i dobroty ze stánků s občerstve-ním. Poznat, jak se baví naši přáteléa rozhlédnout se z Pustého hradu doširokého okolí bude stát za to.

Odjezd z Brna je stanoven na 4. 9.2015 v 7.00 hodin od Bohémy u Ja-náčkova divadla. Předpokládaný pří-jezd do Brna je 5. 9. kolem 19.00 ho-

din. Cena zájezdu: 750 Kč na osobu.Pro osobní potřebu je třeba vzít sis sebou Eura. (Podle vlastního uváže-ní). Přihlášky přijímá každé pondělíod 9 do 13 hodin na Běhounské 17Ing. Františka Střížová.

Vedoucí zájezdu Ing. Jozef Štofan.* * *

A ještě něco k zájezdůmOdjezd na zájezd „Holešov“ je

17. 9. 2015 v 7.30 hod od restau-race Bohéma.

* * *Cíl našeho posledního letošního

zájezdu je již jasný. Javoříčské jesky-ně, naše nejkrásnější. Krápníky ma-mutích rozměrů, jezírka s jeskynními„perlami“, záclony a sintry bílé, alei červené barvy, náročná, ale pohád-ková prohlídka: Dóm gigantů, suťovýdóm, síň naděje , síň tisíce brček, po-hádková jeskyně, celkem 5 km. Pronás pouze první okruh, asi 1,5 km, tozvládneme! A jako osvěžení, po nároč-

né procházce podzemím, krása obje-vovaná Josefem Mánesem – baroknízámek Čechy pod Košířem, nebo dru-hý, také barokní zámek Náměšť naHané s unikátní sbírkou kočárů olo-mouckých arcibiskupů. Zatím neníještě rozhodnuto, který zámek navští-víme, protože není dohodnuta s vlast-níky objektů možnost návštěvy mimoturistickou sezonu. Ale žádné obavy,ono to vyjde. Jeden, nebo druhý.

Tak ať je nám nakloněn bůh, ther-moska a vyjde nám počasí. Termín zá-jezdu: 15. 10. 2015. Cena zájezdu: 400Kč. Prodej začne od 10. 8. 2015 každépondělí od 9.00 hodin na Běhounské17 – 1.patro.

Vedoucí zájezduIng. Milena Laichmanová.

CestujemeCestujemeCestujemeCestujemeCestujeme

za poznánímza poznánímza poznánímza poznánímza poznáním

INTERNETOVÝ PARADOX – DIGITÁLNÍ DEMENCE(Dokončení ze strany 6)

Page 8: CO VŠECHNO LZE ZAŽÍT V KLASUduchodcibrno.data.quonia.cz/casopis/senior_04_2015.pdf · na mocenské spory obou bratří, ambi-ciózního Zikmunda jako římského a uherského krále

SENIOR str. 8

Brněnský SENIOR - noviny MV Svazu důchodců ČR v Brně.Adresa vydavatele a redakce, předplatné: Svaz důchodců ČR Jihomoravský kraj - městská organizace Brno, Běhounská 17, 602 00 Brno.Tel./fax: 545 575 257 • [email protected] • www.duchodcibrno.cz • IČO 69706824 • Editor PaedDr. Anna Štofanová,dále tvoří redakční radu Mgr. Alena Kudličková, PaedDr. Jan Žáček, RNDr. Hubert Fadrus, CSc., Libuše Gottwaldová, Ing. Milena Leichmannová,PhDr. Jana Vrabcová. • Redakční uzávěrka 15. 7., vyšlo 10. 8. 2015 • Uzávěrka dalšího čísla 15. 9. 2015 • Za obsah zveřejněných materiálů odpovídáautor. • Nevyžádané rukopisy se nevracejí. • Reg. číslo MK ČR E 12164 • Tisk: Moravia Perex, spol. s r. o., Trnkova 123; e-mail: [email protected]

DDDDDaaaaalšlšlšlšlší čísí čísí čísí čísí číslllllo vo vo vo vo vyyyyyjdjdjdjdjdeeeeev řív řív řív řív říjnjnjnjnjnu 2015u 2015u 2015u 2015u 2015

VYCHÁZKY

V ZÁŘÍ A ŘÍJNU 2015� každé pondělí � odjezd před 9. hodinou �

7. 9. Konečná tramvaje č. 5 - Štefá-nikova čtvrť - autobus č. 57 -výstup „U buku“ - zpět na lesnícestu „Melatín“ - Bílovice.

14. 9. Mendlovo náměstí - autobusč. 52 - výstup Kohoutovice - há-jenka - k jezírkům - Jundrov -odjezd 8,50 hod.

21. 9. Židenice - Stará Osada - auto-bus č. 78 - Velká Klajdovka - ko-lem vysílače - pomník S. K. Ne-umanna a zpět.

28. 9. svátek - Sraz na zastávce „Pří-staviště“ - (tramvaj č. 1, směrBystrc) - kolem přehrady -„Osada“ a zpět.

5.10. Mendlovo náměstí - autobusč. 52 - výstup na zastávce„RUDA“ - Rakovec - Přístaviště- odjezd 8,50 hod.

12.10. Židenice - Stará Osada - auto-bus č. 78 - Velká Klajdovka -„Hornek“ ke hřbitovu na auto-bus č. 58.

19.10. Konečná tramvaje č. 5 - Štefá-nikova čtvrť - autobus č. 57 -Útěchov - rozcestí - Ořešín.

26.10. Zastávka tramvaje č. 2 - výstupnemocnice „Milosrdných brat-ří“ - lanová dráha - Pisárky.

SSSSSrpnorpnorpnorpnorpnovvvvvé setké setké setké setké setkání v přírání v přírání v přírání v přírání v příroděoděoděoděoděs živs živs živs živs živou hudbou a tancem 20. 8. 2015ou hudbou a tancem 20. 8. 2015ou hudbou a tancem 20. 8. 2015ou hudbou a tancem 20. 8. 2015ou hudbou a tancem 20. 8. 2015od 14,od 14,od 14,od 14,od 14,0000000000 hodin na hřišti v Jundr hodin na hřišti v Jundr hodin na hřišti v Jundr hodin na hřišti v Jundr hodin na hřišti v Jundrooooově.vě.vě.vě.vě.

ZZZZZvvvvve ve ve ve ve výborýborýborýborýbor

PŘIJĎTENA TANEČKY!

Tanečky na Křenové 67se konají v termínech

10. 9.; 8. 10.; 12. 11. a10. 12. 2015 - vždy v 15,00 hod.

Srdečně zvou pořadatelé!

Střední škola informatiky,poštovnictví a finančnictvíBrno, realizuje již třetím rokemprogram, jehož absolventi jsou účastníci 55 a více let.Cílem programu je pomoci seniorům k získávánídovedností pro udržování spojení se svými blízkýmia okolím nejen pomocí nových sdělovacích technolo-gií, ale i poznatků z přednáškových akcí, které zajišťujíprofesionální lektoři z řad pedagogů školy ale i interní

lektoři. V roli poradců a konzultantů u kurzů PC jsoužáci vyšších ročníků školy, což umožňuje maximálníosvojení návyků jednotlivým účastníkům pro prácis PC po absolvování kurzu.Místo konání: Střední škola informatiky, poštovnictvía finančnictví Brno, příspěvková organizace, Čichnova23, Brno-Komín (zastávka Vozovna Komín, spoje 1, 3,11, 44, 67, 84).Bližší informace a přihlášky získáte:na vrátnici školy (SŠIPF Brno, Čichnova 23); [email protected]; nebo telefonicky načísle 541 123 148.Cena je stanovena následovně:PC kurzy: 600 Kč za 8h kurz (4 × 2 h); zvýhodně-ná cena pro účastníka dřívějšího kurzu 540 Kč/kurz;Semináře: 50 Kč za 2h seminář (1 × 2 h); při přihlá-šení na všechny přednášky je cena 40 Kč/seminář.


Recommended