Transcript
 • 18.4.2019

  1

  Databázové systémy

  Doc. Dr. Ing. Jiří Horák

  Institut geoinformatiky

  Literatura • Pokorný J., Halaška I.: Databázové systémy. ČVUT Praha

  2004. • Šarmanová: Teorie zpracování dat, VŠB Ostrava, 1997. • Pokorný J.: Konstrukce databázových systémů. ČVUT Praha

  1998. • Pokorný J., Halaška I.: Databázové systémy, ČVUT Praha

  1995. • Krčmář, Farana: Vybrané algoritmy zpracování informací,

  VŠB Ostrava, 1996. • Churcher, Clare. Beginning Database Design. Berkeley, CA:

  Apress, 2007 • Kolekce podkladů: http://homel.vsb.cz/~hor10/Vyuka/DBS/

  PDF, 18 MB

  Data a informace. Modelování reality

  • Data – formalizované aspekty reality, např. výsledky měření, pozorování

  • Informace – vzniká interpretací dat, jejich význam, důležitý kontext

  • Znalosti – zobecněné poznání reality, vyšší abstrakce, stálejší

  • Příklad: sledování nabídek aut, zápis pro mne důležitých údajů (=data), jejich porovnání, co je běžné, co je zvláště výhodné (informace), delším sledováním získáme o vývoji cen a zkušenosti, co je ovlivňuje (znalosti)

  Data a informace. Modelování reality

  • Data (stavy reality v určitém okamžiku)

  • Informace (data + kontext + odvoz.mech.)

  • Znalosti (informace + kontext + zkušenosti + odvoz.mech.)

  Historie zpracování dat

  • Prehistorické období

  • Problémy – vše je v mém programu, kopie dat, redundance, oprava dat vede k nové kompilaci atd.

  Agendové zpracování

  • Systém pro zpracování souborů – součást OS • Data vyčleněna do samostatných souborů

  http://homel.vsb.cz/~hor10/Vyuka/DBS/

 • 18.4.2019

  2

  Problémy agendového zpracování dat

  • Redundance – informace se v souborech zbytečně opakují, aplikace používají jiné formáty

  • Nekonzistence – varianty stejných dat zapsaných v různých souborech (či jen místech v souboru) se začnou lišit

  • Ztráta integrity – data jsou neaktuální, neodrážejí stav reality • Obtížná dosažitelnost dat – na každý nový dotaz je třeba novou

  aplikaci • Izolovanost dat - data různě uložena, na různých místech, různé

  formáty • Obtížný současný přístup více uživatelů – umí ho jen některé

  aplikace (CAD) a jen pro některé činnosti, jinak se otevře jen kopie na čtení apod.

  • Ochrana proti zneužití – nedostatečná soustava práv na úrovni OS, navíc je potřeba chránit rozdílně rozdílné údaje uvnitř souboru

  Databázová technologie

  Výhody databázové technologie 1. Oddělení datových struktur od programů – popis dat (datová struktura) je

  uložena přímo v datovém souboru (datový katalog) nebo externě, ale ne v programové aplikaci. Program si strukturu načte a pak mohou s daty provádět potřebné operace. Při změně datové struktury není třeba měnit programy a při změně programu není nutné měnit datovou strukturu.

  2. JDD (DDL) – existuje seznam základních datových typů, které jsou v SŘBD definovány, z nich se vytváří datové struktury. Jazyk pro definici dat JDD umožňuje definovat datové struktury. SŘBD řeší sám způsob jejich uložení a přístup k nim.

  3. JMD (DML) – jazyk pro manipulaci s daty. Soubor instrukcí pro provádění operací s daty. SŘBD řeší fyzický přístup k datům i realizaci operace.

  4. DJ (QL) – dotazovací jazyk. Instrukce pro dotazování i nečekané dotazy. Dotazy jsou formulovány bez nutnosti programování.

  5. Vazby mezi daty – SŘBD řeší způsob jak zaznamenat vztahy mezi daty. 6. Víceuživatelský režim 7. Ochrana dat – autorizace (definice přístupových práv na různých úrovních)

  a autentizace (hesla)

  Informační systém. Rozdělení IS

  • Informační systém (IS) - soubor lidí, technických prostředků a metod, zabezpečujících sběr, přenos, uchování a zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení.

  • IS je systémem (tj. souborem prvků ve vzájemných informačních a procesních vztazích, souhrnně informační procesy), které zpracovávají data a zabezpečují komunikaci mezi prvky.

  • IS se často člení na systém zpracování dat a komunikační systém.

  Rozdělení IS

  • automatizovaný informační systém (AIS)

  • podle informačního prostředí - podle daného světa objektů, pro podobná informační prostředí budou existovat podobná IS. Typové projekty. IS „Knihovna“ nebo „Lékárna“.

  • převládající funkce, kterou plní IS: 1. dokumentografické (Storage and Information Retrieval Systems)

  2. faktografické (Information Management Systems)

  3. měřící, regulační (používané v IS řízení technologických procesů).

  • režim činnosti IS: a) individuální zpracování požadavku b) dávkové zpracování dat c) zpracování dat v reálném čase d) integrované zpracování dat v centralizovaných databázích či

  v distribuovaném systému počítačů nebo distribuované bázi dat.

  • aplikace podnikové informatiky: – Infrastrukturní aplikace (aplikace pro správu dokumentů, správu

  webového obsahu, řízení pracovních toků apod.). Celé komplexy se označují jako ECM (Enterprise Content Management).

  – Celopodnikové transakční aplikace (ERP). Vytváření rozsáhlých datových bází, realizace procesů operačního charakteru, vytvářet a prezentovat výstupy.

  – Aplikace řízení externích vztahů

 • 18.4.2019

  3

  • 3 úrovně řízení • Transakční systémy

  • Management IS MIS (IS pro podporu taktického a operativního řízení)

  • Decision Support System

  • Datové sklady DWH – OLAP, data mart, cloud

  • Exekutivní IS EIS – Business Intelligence

  • Electronic Document Interchange

  • Office IS

  Databázový systém (DBS)

  • DBS = SŘBD + BD (DBS = DBMS + DB)

  • aIS = DBS + KS

  • aIS automatizovaný IS

  • KS komunikační subsystém

  • SŘBD Systém řízení báze dat

  SŘBD a jeho funkce

  • Programový systém – umožňuje definovat datové struktury a soubory, řeší fyzické uložení dat, řeší manipulaci s daty, ad hoc dotazování, řídí přístupy osob i aplikací, výstupní formátování, ochrana dat.

  • Založen na databázovém modelu (relační, hierarchický, objektový, objektově-relační,..)

  • JMD - 4 základní operace – výběr (SELECT), vložení (INSERT), smazání (DELETE), aktualizace (UPDATE)

  JMD

  • Výběr (SELECT) ... žádná změna uložených dat, virtuální tabulka, nemění se počet záznamů

  • Vložení (INSERT) … přidání dalších datových záznamů (roste počet řádků v tabulce)

  • Mazání (DELETE) … ubývají datové záznamy (snižuje se počet řádků v tabulce)

  • Aktualizace (UPDATE) …počet záznamů se nemění (počet řádků v tabulce je stejný), mění se hodnoty v atributech existujících záznamů

  Tři úrovně struktury dat

  1. Externí schémata – různé pohledy uživatelů, jednotlivé aplikace pro koncové uživatele, účelovost. Každé ES popisuje jen část IS.

  2. Konceptuální schéma – integrace všech požadavků, zobecněné, aplikačně nezávislé, společný a srozumitelný jazyk pro vývojáře i uživatele. Existuje jen 1.

  3. Interní schéma – fyzická úroveň organizace dat, soubory, fyzické záznamy, stromové struktury. Více variant.

  • logické schéma – popisuje db implementaci (konkrétní

  datové typy a konstrukty)

 • 18.4.2019

  4

  Konceptuální schéma

  • Sémantické modely různé úrovně

  • Např. plán výuky

  • Implementačně nezávislé, nezávislé na uložení dat

  • Pohled člověka na danou část reálného světa pro jistý účel

  • Popis přirozeným jazykem nestačí

  • Řada nástrojů implementace: – ERA

  – UML – diagram tříd

  – OR, HIT

  ERA diagram

  • Entita (entity) – rozlišovat typ a výskyt – objekt reálného světa, schopen nezávislé existence a odlišitelný od ostatních objektů

  • Vazba (relationship) – rozlišovat typ a výskyt – vztah mezi 2 či více entitami

  • Popisný atribut (attribute) - podstatná vlastnost entity nebo vztahu, nebo také funkce mapující pro daný výskyt entity hodnotu z dané domény

  • Hodnota popisného typu (value) – dvojice datový typ a hodnota

  • Není jednoznačné určit, co je entita, atribut, vztah – závisí i na účelu

  • Integritní omezení (IO) – logické omezení na data

  Typový diagram

  • Chenův diagram

  • Textový zápis: UČITEL(rč, jméno, příjmení, titul, datnar, bydliště)

  Výskytový diagram

  Entita

  • Definice • pojmenování • Sémantika – podrobné vysvětlení významu, co a

  jak se má zapsat (evidovat) • vznik/zánik – kdy a jak entita vzniká a kdy zaniká? • počet výskytů – kolik maximálně očekáváme

  výskytů? • Čas – např. vlastnictví teď a nebo kdykoliv?

  • Příklady – student, vlastnictví, kniha x exemplář

  Identifikační klíč

  • Kandidáti na roli IK

  • Identifikační klíč osoby:

  – RČ

  – ČOP

  – Č pasu

  – zaměstnanecké číslo

  – Křestní jméno + příjmení + datum narození

  – DNA

  • Zobrazení – podtržení, šipka od atributu k entitě

 • 18.4.2019

  5

  Vztahy mezi entitami - násobnost

  • Počet typů entit zapojených do vztahu

  • Unární – rekurzivní (př. je šéfem, je příbuzný s)

  • Binární – nejběžnější a „standardní“

  • Ternární (př. vlaková četa)

  • A další

  • transformace na binární

  Unární vazby – příklad:

  Vztahy mezi entitami - kardinalita • Počet výskytů entit zapojených do vztahu • 1:1 • 1:N • M:N • Příklad Učitel učí předmět:

  – Každý Učitel učí max. 1 Předmět – Každý Předmět je vyučován max. 1 Učitelem

  – Každý Učitel (může) učit více Předmětů – Každý Předmět je vyučován max. 1 Učitelem

  – Každý Učitel učí max. 1 Předmět – Každý Předmět může být vyučován více Učiteli

  – Každý Učitel může učit více Předmětů – Každý Předmět může být vyučován více Učiteli

  • Determinance – oboustranně determinující vztah, jednostranně determinující, nedeterminující • Symetrie vztahu • Grafické a popisné označení • Min-max

  příklady

  • Manželství (muž, žena)

  • Osoba - auto

  • Osoba - nemovitost

  • Student - fakulta

  Dekompozice M:N

  • Průniková entita

  • 2 vztahy 1:N

  • Povinné identifikační klíče v průnikové entitě

  Vztahy mezi entitami - parcialita

  • Členství ve vztahu – povinné x nepovinné

  • Totální

  • Jednostranně parciální

  • Oboustranně volné

  • Graficky, textově

 • 18.4.2019

  6

  Vztahy mezi entitami • Příklady:

  – Manželství – Osoba - auto – Osoba - nemovitost – Student - fakulta

  • Správné dotazy:

  – Kardinalita: Může být 1 výskyt entity A zapojen k více výskytům entity B? (tj. najdete aspoň 1 příklad, kdy je 1 výskyt A zapojen do vztahu s více výskyty B?)

  – Parcialita: Musí být každý výskyt entity A zapojen do vztahu s nějakým výskytem entity B? (tj. najdete aspoň 1 příklad, kdy je výskyt entity A volný, bez vztahu k B, pak jde o negaci)

  Přenositelnost vztahu

  • Transferable relationships - kosočtverec

  • Lze vztah přepojit k jiném výskytu entity?

  • Nelze např. recept

  Vztahy mezi entitami – přesnější kardinalita a parcialita

  • Min-max

  • E1: (min, max) – min a max počet výskytů entity ve vztahu

  • VÝPŮJČKA(ČTENÁŘ:(0,4), EXEMPLÁŘ:(0,1))

  • ZÁZNAMY(ČTENÁŘ:(0,4), KNIHA:(0,m))

  • MÁ-KOPIE(KNIHA:(1,n), EXEMPLÁŘ:(1,1))

  Slabé entitní typy

  • Barred relationships

  • Entitní typ samostatně nemůže existovat

  • Identifikační vztah

  • Identifikační vlastník

  • Vedoucí DP vypisuje téma DP

  • Téma DP nemůže existovat samostatně

  Atribut

  • Funkce (přiřazující výskytu entity konkrétní hodnotu z domény) či vlastnost (podstatná vlastnost)

  • Vlastnost – délka malíčku? • Musí příslušet k dané entitě či vztahu (např. počet

  spolupacientů není vhodný) • Doména • Klíčový atribut • Parcialita – musí být vyplněn? • Volatilita – problém např. věk

 • 18.4.2019

  7

  Neatomické atributy

  • Skupinové popisné atributy:

  • ADRESA (stát, obec, ulice, číslo)

  • Vícehodnotové popisné atributy:

  • ZAMĚSTNANEC(….., JMÉNA_DĚTÍ: multi)

  ISA hierarchie

  • Podtypy entit

  • OSOBA (ID, jméno, dat nar, ..)

  • ZAMĚSTNANEC (IDZAM, oddělení, plat, datum nástupu,..) ISA OSOBA

  • UČITEL (funkce, akademická hodnost, ..) ISA ZAMĚSTNANEC

  Jiné konceptuální modely • OR • HIT – Homogenní Integrovaný Typově orientovaný

  model – typ (popisný, objektový), pseudoatribut (6 typů)

  • UML – diagram tříd • Konstruktory:

  – Agregace - vztah objektů niž.typu považován za objekt vyššího typu

  – Sortalizace – třídění entit do sort (např. entitní typy) – Klasifikace – třídy objektů jako objekty vyššího typu

  (neoblíbené přednášky) – Specializace - podtyp – Generalizace - nadtyp – Seskupování – vytvoření podmnožin objektů (plán

  přednášek, měsíční program kina)

  Agregace, seskupení, generalizace/specializace

  OR Object-Role model

  • Objekt, asociace, role

  • Objekty – řetězcové (z domény), neřetězcové

 • 18.4.2019

  8

  UML - diagram tříd

  • Objekt, asociace

  • 3 části v obdélníku:

  – Jméno třídy

  – Atributy objektů třídy

  – Operace použitelné na objekty třídy

  • Asociace min – max, ale opačně psané

  UML - diagram tříd

  • Vztahy: – Agregace - třída je součástí jiné třídy (vztah celek-část) (prázdný

  kosočtverec)

  – Kompozice – silná agregace, část je součástí jen 1 celku, smazáním celku zaniká (plný kosočtverec)

  – Generalizace – šipka směřuje k nadtřídě

  – Je instancí ---

  • Prefixy:

  UML - diagram tříd • Pozor, kardinality jsou na opačné straně proti běžnému UML

  Funkční analýza

  • Diagram funkční struktury

  • Hierarchie, top-down

  • Př. Cestování vlakem

  • Diagram toku dat (data flow diagram)

  Diagram toku dat • návrh a zobrazení funkčního modelu systému.

  • DFD popisuje dynamiku systému, vyjadřuje transformace dat z jedné formy do druhé; modeluje funkce systému pomocí grafu a přitom používá následujících základních grafických prvků:

  • procesy (funkce, provádí transformaci dat)

  • paměti (zásobárny dat)

  • Terminátory (externí p.)

  • datové toky

  • Identifikace, popis

  • Pravidla

  • Hierarchie – kontextový, 0., … minispecifikace

  Hierarchie DFD

 • 18.4.2019

  9

  Pravidla DFD

  • Nesmí existovat proces generující výstupy bez pomoci vstupů (perpetum mobile).

  • Nesmí existovat proces, který má pouze vstupy a žádné výstupy (černá díra).

  • Datové paměti smějí být propojeny jen prostřednictvím funkce, tedy datový tok do / z paměti musí vycházet z / do procesu.

  • Datový tok z / do terminátoru musí procházet přes proces. • Datové toky mezi funkcemi znázorňují pouze přenášená data,

  nevyjadřují volání jedné funkce druhou ani předávání řízení. • Datový tok s týmž názvem může být v DFD použit na více místech

  pokud název znamená skutečně tentýž datový tok se stejným obsahem

  • Pravidla týkající se datových pamětí • Pravidla týkající se funkcí

  Relační databázový model

  • Def1: Relační databáze je taková databáze, kterou uživatel vnímá jako soustavu v čase proměnných normalizovaných tabulek s uspořádanými sloupci (Molnár)

  • Def2: Nechť je dán systém Di (i od 1 do n) neprázdných množin (domén). Potom podmnožinou kartézského součinu R D1 x D2 x D3 .. Dn nazveme relací stupně n (n-ární relací) nad D1, D2, D3,.. Dn. Prvky R jsou uspořádané n-tice (d1, d2, d3, .. dn), pro které platí, že každé di je prvkem Di. Bází dat nazveme konečnou množinu v čase proměnných konečných relací, které jsou definované nad doménami ze systému množin Di.

  Relační DBS a jeho podmínky

  • Relace je vybavena pomocnou strukturou = schéma relace, které se skládá ze jména relace, jmen atributů a domén.

  • R(A1:D1, A2:D2, …An:Dn)

  • Relační schéma databáze (R, I)

  • I je množina integritních omezení IO

  • Klíče – klíčové atributy.

  • Jednoduchý a složený klíč

  • Dotazování pomocí relační algebry či relačního kalkulu

  Podmínky relační DBS

  • Každá tabulka má jedinečný název • Každý sloupec má jedinečný název – v tabulce • Každá tabulka obsahuje jen řádky stejného typu (jednoduchá

  struktura tabulky) • Na pořadí sloupců nezáleží (identifikace jménem sloupce) • Na pořadí řádků nezáleží • Každý řádek je identifikován PK • Každý sloupec obsahuje jen hodnoty 1 typu, z 1 domény • Každý řádek tabulky odpovídá jednomu výskytu entity • Všechny hodnoty na řádku jsou plně závislé na PK (normalizace) • Každé políčko tabulky je buď neobsazené (NULL) nebo obsahuje

  právě 1 hodnotu z dané domény.

  Integritní omezení relačních DBS

  • IO – jakákoliv logická omezení dat:

  1. Integrita entit (primární klíč)

  2. Integrita domén

  3. Referenční integrita

  4. Ostatní IO

  Primární klíč

  • Jedinečný (unique)

  • Neprázdný (not null)

  • Minimální (složený jen těch atributů, které jsou nezbytné pro zajištění jedinečnosti; žádné navíc)

  • PRIMARY KEY

  • Kandidátní klíče

  • Alternativní klíče

 • 18.4.2019

  10

  Integrita domén

  • Atribut je vybírán právě z 1 domény

  • Např. nelze do číselného pole zadat „1996)

  Příklad volitelného umístění IO CREATE TABLE Student (idstud char(6) PRIMARY KEY, jmeno varchar2(60)

  UNIQUE); CREATE TABLE Referaty (id INTEGER PRIMARY KEY, student CHAR(6) REFERENCES Student, datum DATE DEFAULT SYSDATE, tema VARCHAR(50)); CREATE TABLE Referaty (id INTEGER, student CHAR(6), datum DATE DEFAULT SYSDATE, tema VARCHAR(50), PRIMARY KEY (id), FOREIGN KEY(student) REFERENCES Student);

  Relační algebra

  • Množinové operace: – kartézský součin x

  – Průnik ∩

  – Sjednocení U

  – Rozdíl -

  • Typicky relační operace: – Selekce R(φ) t1Θt2 , kde t1Θt2 je (, =, ≥, ≤, )

  – Projekce R[B]

  – Spojení R*S

 • 18.4.2019

  11

  Relační algebra – množinové operace

  Relační algebra – množinové operace v SQL

  SELECT id, jmeno, adresa FROM student1

  UNION

  SELECT id, jmeno, adresa FROM student2;

  Průnik – INTERSECTS

  Rozdíl - MINUS

  Relační algebra - spojení

  • Přirozené spojení R*S

  • Theta-spojení R[t1Θt2]S

  SELECT * FROM objednavka NATURAL JOIN zakaznik;

  SELECT * FROM objednavka JOIN zakaznik ON (objednavka.KODZAK= zakaznik.KODZAK);

  Atomické klauzule t1Θt2 Spojené logickými spojkami NOT, OR, AND, XOR

  t1 – název atributu nebo konstanta

  Θ =, ,

  Relační algebra - spojení

  • R*S

  • R[C=E]S

  • R[A

 • 18.4.2019

  12

  Bublinová metoda

  • Co určuje co (co na čem závisí)

  • ODBYT(CIS_ZAK, JMENO, ADRESA, CIS_UCTU, CIS_OBJ, DATUM, MISTO_DOD, CIS_VYR, NAZEV, MNOZ_OBJ, CENA, VAHA, CIS_SKL, MNOZ_NA_SKL, UMISTENI, PLOCHA, DRUH)

  • Vytvořte diagram s bublinami a šipky ukazují vazby

  Funkční závislosti

  • Definována mezi 2 množinami atributů v 1 schématu

  • B→C

  • B funkčně určuje C (C závisí funkčně na B), když ke každé B-hodnotě existuje nanejvýš 1 C-hodnota.

  • Přednáška, Učitel, Student, Hodina, Místnost, Známka

  • P→U, HM→P, HU→M, PS→Z, HS→M

  • Multizávislosti – k jedné B-hodnotě existuje více C-hodnot

  Funkční závislosti – Armstrongova p.

  1. Triviální funkční závislost: • Y c X => X→Y • Např. H c HM => HM→H 2. Tranzitivita • X→Y AND Y→Z => X→Z 3. Kompozice • X→Y AND X→Z => X→YZ 4. Dekompozice • X→YZ => X→Y, X→Z Ad 1: HM→H, HU→H Ad 2: HM→P AND P→U => HM→U Ad 3: HU→M AND HU→H => HU→HM

  Funkční závislosti - postup

  • Vytvořit elementární závislosti (na pravé straně 1 atribut)

  • Odstranění redundantních závislostí, není jednoznačné, závisí na pořadí

  • Minimální pokrytí (na levé straně nejsou redundantní atributy), uzávěr

  Normalizace relačních tabulek • Minimalizace redundance při zachování integrity a

  konzistence db • Jednoznačnost a správnost odpovědí na dotazy • Rozklad na menší tabulky • Bezztrátová dekompozice • Normální formy (každá další splňuje předchozí):

  – 1NF – pouze atomické hodnoty – 2NF – všechny neklíčové atributy jsou závislé na všech klíčových

  (na celém PK) – 3NF – neklíčové atributy jsou závislé na klíčových přímo a ne

  tranzitivně přes jiný neklíčový – BCNF (Boyce-Codd) – odstraňuje závislost mezi klíčovými at. – 4NF – odstraňuje škodlivé multizávislosti

  Příklad - zkoušková evidence

  • ZKOUSKY(CIS_STUD, JMENO, CIS_PREDM, NAZEV, VYSLEDKY_ZK),

  • kde

  • VYSLEDKY_ZK (RT_DAT, RT_ZNAM, 1OP_DAT, 1OP_ZNAM, 2OP_DAT, 2OP_ZNAM)

  • Klíč?

  • 1NF?

 • 18.4.2019

  13

  Příklad - zkoušková evidence

  • ZKOUSKY(CIS_STUD, JMENO, CIS_PREDM, NAZEV, TERMIN, DATUM, ZNAMKA)

  • Klíč?

  • ZKOUSKY(CIS_STUD, JMENO, CIS_PREDM, NAZEV, TERMIN, DATUM, ZNAMKA)

  • 1NF?

  • 2NF?

  • ZKOUSKY(CIS_STUD, CIS_PREDM, TERMIN, DATUM, ZNAMKA)

  • STUDENT(CIS_STUD, JMENO)

  • PREDMET(CIS_PREDM, NAZEV)

  • 3NF?

  Porušení 3NF

  • ŠKOLENÍ(REFERÁT, LEKTOR, TELEFON) • Řešení: • ŠKOLENÍ(REFERÁT, LEKTOR) • LEKTOR(LEKTOR, TELEFON)

  • FILM(FILM, HLAVNÍHEREC, NÁRODNOST, ROK) • Řešení: • FILM(FILM, HLAVNÍHEREC, ROK) • HEREC(HEREC, NÁRODNOST)

  Porušení BCNF

  • ADRESAR(MĚSTO, ULICE, PSČ)

  • (MĚSTO, ULICE)->PSČ a PSČ -> MĚSTO

  • nevýhoda i v tom, že pro zápis PSČ u města musíme znát alespoň 1 ulici

  • Řešení:

  • SEZNAM_ULIC(ULICE, PSČ)

  • MESTO(PSČ, MĚSTO)

  Porušení 4.NF • Škodlivé multizávislosti • AUTO(MODEL, POČET_VÁLCŮ, ZEMĚ_PŮVODU) • Pokud platí, že v každé zemi se vyrábí modely se všemi variantami

  počtu válců, musí se to opakovat v každé zemi (pokud by ale existoval v některé zemi jen omezený počet typů dle počtu válců, nelze dekompozici provést kvůli ztrátě informace)

  • Řešení • AUTO(MODEL, POČET_VÁLCŮ) • ODKUD(MODEL, ZEMĚ_PŮVODU)

  • ATELIÉR(ATELIÉR, REŽISÉR, UMÍSTĚNÍ) • Řešení • ATELIÉR(ATELIÉR, UMÍSTĚNÍ) • ATELIÉRREŽISÉR(ATELIÉR, REŽISÉR) • (dekompozici nelze provést, pokud by některý režisér odmítal

  pracovat v některém místě)

  Procedurální a neprocedurální jazyky

  • Vytváření databázových aplikací (umožňuje prohlížení, editaci, dotazování dat atd.)

  • Procedurální – popis ve formě procedur

  • Nalezení informace (cyklus, testuj podmínku, vyber a udělej operaci,.. tisk atd.)

  • Aplikační programové rozhraní API

  • PAL (Paradox), PL/SQL (Oracle), Transact-SQL MS SQL

  • Dbf nepotřebuje

  • Neprocedurální – SQL, QBE

  • Co a ne jak

  Jazyk SQL • Structured Query Language • Ale není jen dotazovací (+ def. struktury, vkládání dat, vztahy) • Ale není to (plnohodnotný) jazyk (- řídící konstrukce, GUI) • 1974, SEQUEL, IBM • Standardizace – SQL89, SQL92, SQL99 • Použití:

  – interaktivní, – hostovaný (embedded), – komunikační (mezi zdroji dat)

  • Části: – JDD (DDF) – JMD (DML) – JKD (DCL) – i řízení transakcí

 • 18.4.2019

  14

  Jazyk SQL • Příkaz, začíná klíčovým slovem • Konstanty – oddělovače:

  – ‘Text’ – #Datum# – Systémové datum (např. SYSDATE), uživatel (USER) – NULL

  • Zásady pojmenování – Uživatelské objekty se nesmí pojmenovat vyhrazenými slovy – Tabulky – podst.jm., množné číslo – Sloupce - podst.jm., jednotné číslo – Vyhrazená slova v SQL kapitálkami, jména tabulek 1.písmeno

  velké, jména atributů malými písmeny – Nepoužívat diakritické znaky

  Datové typy SQL • Čísla - přesné:

  – SMALLINT 2B rozsah -32768 až 32767 (6 číslic, vč. znaménka)

  – INTEGER 4B rozsah -2,147,483,648 až 2,147,483,647 (11 číslic, vč. znaménka)

  – DECIMAL(X,Y) x ..počet číslic celkem, y … počet desetinných míst (výchozí 30/6)

  – NUMERIC(X,Y) implementačně definovaná přesnost

  • Čísla – aproximativní (zápis pomocí mantisy a exponentu): – FLOAT(X) 8B pohybl.řádová čárka. Rozsah 10E-308 až 10E+308

  – REAL 4B reálné číslo s pevně danou přesností, ale menší než DOUBLE. 10E-38

  – DOUBLE 8B

  • Znakové řetězce: – CHAR(n)

  – VARCHAR(n)

  – LONG VARCHAR

  • Datum a čas: – DATE 4B

  – TIME 4B

  – TIMESTAMP 8B vteřina na 6 desetinných míst

  • Binární: – BINARY(n) nB, max. 32767B

  – LONG BINARY

  Příkaz SELECT • SELECT FROM zdroj WHERE

  GROUP BY HAVING ORDER BY ASC/DESC;

  • SELECT DISTINCT jmeno, telefon FROM student WHERE vek>20 ORDER BY jmeno;

  • SELECT Student.cislo, Student.jmeno, Count(*) AS zkousek FROM Student NATURAL JOIN Vysledky WHERE znamka

 • 18.4.2019

  15

  Příkaz ALTER, RENAME, DROP

  • ALTER TABLE student ADD telefon VARCHAR(80);

  • RENAME TABLE studentnew TO student2008;

  • DROP TABLE student2008;

  Příkazy GRANT, REVOKE, transakční • Systémová a objektová práva

  • GRANT INSERT ON student TO dvo27;

  • GRANT CREATE TABLE TO dvo27;

  • REVOKE DELETE ON student FROM dvo27;

  • Řazení do rolí

  • GRANT editor TO dvo27;

  • Transakce

  • SET TRANSACTION

  • COMMIT

  • ROLLBACK

  Vytvoření indexu

  • Viz indexové soubory

  • CREATE (UNIQUE) INDEX nazev ON Tabulka (atribut1, atribut2..)

  • CREATE INDEX StudentObor ON Student (obor);

  • DROP INDEX StudentObor;

  Jazyk QBE • Viz dotazování v MS Access (návrhové zobrazení)

  • IBM, pohodlné dotazování pro naivní uživatele

  • Dotaz se zapisuje formou příkladů do schématu tabulky/lek, do jednotlivých sloupců

  • P print (výstup)

  • AO ascending order, DO descending order

  Objektově orientovaný datový model

  • Objektové konstruktory – práce s objekty, typy a třídy, zapouzdření, polymorfismus, dědění

  • Typy – vztaženy ke konceptuálnímu modelu

  • Třídy – implementace typu

  • Není třeba normální formy – složitější struktury

  • ORSŘBD – SŘBD, OO

  Objektově orientovaný datový model

  • Objekt – 4 vlastnosti:

  – Identifikátor – OID, unikátní neměnný, není třeba FK

  – Jméno – nepovinný, odkazování na objekt

  – Perzistence – objekt persistentní nebo tranzientní

  – Struktura – atomický, složitý (set, list, array, bag)

 • 18.4.2019

  16

  Objektově orientovaný datový model

  • Zapouzdření – rozhraní. Metody – viditelná část objektu. Volání funkcí pomocí zpráv (posílání zpráv). Uzavření, oddělení implementace od uživatele.

  • Polymorfismus – např. 1 metoda třídění pro různé objekty (např. 2 různé atributy), pohyb

  • Dědění – vlastnosti i metody. Někdy omezení na jen 1 nadtřídu (vzniká orientovaný strom), nebo vícenásobné dědění (více nadtříd). Problémy s konflikty jmen.

  • Zatříditelnost – typy (obecné, koncepční) a třídy (implementace, nové objekty, instance)

  • Literál – hodnota, která nemá OID. • Literály – 3 typy: atomické (z.datové typy), kolekce a strukturované

  Objektově orientovaný datový model • Object Definition Language: • Např. definice třídy:

  – interface [: ] () [: ]{} • extent (seznam všech) • key nebo keys , ..., • Persistent nebo transient • Veřejné položky: deklarace typu, Definice konstanty, Definice výjimky, Deklarace atributu,

  Deklarace vztahu, Rozhraní operace

  • ADT • Object Query Language – problémy, nepřístupnost dat a komplikovaná

  struktura, proto omezen jen na vyhledávání dat • select [distinct] from [ where

  ] • select couple(student: Students.name, professor: teachers.name) from

  Students, Students.courses as courses courses.taught_by as teachers where teachers.rank = „full professor“

  • Dotaz vrací multimnožinu s prvky typu struct(name: string, professor: string) • http://tech.novosoft-us.com/products/oql_book.htm#p4.9.8

  Administrátor DB

  • Definování konceptuálního schématu

  • Definování interního schématu

  • Styk s uživatelem (externí schémata)

  • Definování bezpečnostních a integritních opatření, řízení práce

  • Záložní kopie, obnova db po havárii

  • Sledování provozu db, úzká místa, ..

  • Rozvoj db, aktualizace

  Metadata. Datový slovník • metainformační systém METIS (podniková encyklopedie)

  • vzniká již v etapě plánování (analýzy) a je pak dotvářen a průběžně udržován v aktuálním stavu po celou dobu výstavby a provozu IS. Obsahuje nejen pouhý přehled prvků IS, ale i celou řadu ostatních informací o podniku.

  • Základními prvky každého METIS by měly být: – SOUBOR

  – ÚDAJ

  – ČÍSELNÍK

  – DOKLAD

  – ZPRÁVA

  – ÚLOHA

  – UŽIVATEL

  – PROGRAM

  – ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

  – TECHNICKÉ PROSTŘEDKY

  – PRACOVNÍ NÁVODY

  • SOUBOR: – identifikátor, tj. jméno souboru – struktura souboru (soupis datových položek – údajů) – délka věty a počet vět, tj. velikost souboru – nositel, případně způsob organizace souboru – soupis programů pracujících se souborem a typ operace – garant souboru odpovědný za obsahovou správnost

  • ÚDAJ: – identifikátor, tj. jméno údaje – sémantika, tj. popis obsahu údaje – formát (typ a rozsah) – doména možných hodnot (číselník) – užití ve zprávách, dokladech a souborech atd.

  • PROGRAM:

  – jméno, identifikátor

  – charakteristika účelu a popis funkce programu

  – příslušnost k úloze

  – návaznost na jiné programy

  – použitý programovací jazyk

  – programátor

  – verze a datum vzniku

  – způsob spuštění a obsluhy programu

  – vstupní soubory a doklady

  – výstupní soubory a zprávy atd.

  • UŽIVATEL:

  – identifikátor funkčního místa

  – postavení uživatele v organizační struktuře

  – oprávnění k přístupu do souborů

  – používané úlohy a programy

  – dislokace

  – telefonní linka atd.

  • DOKLAD/ZPRÁVA:

  – identifikace dokladu/zprávy

  – charakteristika dokladu/zprávy

  – nositel dokladu/zprávy (papír, obrazovka, disketa)

  – uživatel dokladu/zprávy

  – účel dokladu/zprávy

  – obsah dokladu/zprávy (soupis údajů)

  – případné uspořádání (setřídění) zprávy apod.

  – periodicita

  – počet vyhotovení atd.

  http://tech.novosoft-us.com/products/oql_book.htmp4.9.8http://tech.novosoft-us.com/products/oql_book.htmp4.9.8http://tech.novosoft-us.com/products/oql_book.htmp4.9.8http://tech.novosoft-us.com/products/oql_book.htmp4.9.8http://tech.novosoft-us.com/products/oql_book.htmp4.9.8

 • 18.4.2019

  17

  Architektura DBS - centralizované platformy

  • Na 1 místě SŘBD, data, db aplikace, komunikační SW • Přístup k db z terminálů: • Neinteligentní – žádné lokální zpracování, pouze obrazovka,

  klávesnice, HW pro komunikaci • Přihlášení uživatele, vše na centrální místě, přenos příkazů,

  instrukce pro zobrazení výsledků • Komunikace aplikace a SŘBD přes sdílenou paměť nebo

  paměťové oblasti aplikace • Vnější paměti – disky, zálohování • Centrální zabezpečení, obrovské objemy dat, mnoho

  současně pracujících uživatelů (tisíce i více) • Nákladnost, specializovaná zařízení • inteligentní (PC) – část zpracování na lokále, např. některé

  výpočty, zobrazování

  Architektura DBS - systémy na osobních počítačích

  • Miniverze centrálního • SŘBD a aplikace spojeny do 1 programu • Omezená kapacita, výkon, • Pro 1 uživatele, neřeší sdílení, bezpečnost, porušuje některá

  pravidla atd. • Flexibilní, přístup z různých aplikací, sdílení dat • Pozor na nečitelnost data při přístupech z různých aplikací • Rychlost • Server souborů – posílání všech podkladových dat na lokál,

  kde se zpracovávají • Velká síťová komunikace • Víceuživatelský systém, jisté zamykání

  Architektura DBS - DBS klient/server

  • Rozdělené zpracování

  • SŘBD – serverová (back-end) a klientská část (front-end)

  • Poslání požadavku na server, kde se zpracuje a výsledek se posílá zpět

  • Specializovaný (dedikovaný) stroj jako db server

  • Většina současných SŘBD

  • Procesy – listener, dispečer, fronty požadavků, fronty odpovědí

  Klient-server

  Architektury DBS Klient-server: back-end, front-end, net Databázový server: • Správa db pro více uživatelů • Kontrola přístupu k db, další činnosti pro zabezpečení db • Ochrana db informací pomocí zálohování a obnovy dat • Centrální kontrola integrity dat pro klientské aplikace Klientská aplikace: • poskytování uživatelského rozhraní • zobrazení dat ve formě formulářů, sestav, grafů apod. • obsahuje nástroje potřebné např. pro výpočet hodnot v polích formulářů • verifikace zadávaných dat • zasílání žádostí o informace a přijímání informací od serveru

  Architektura DBS - distribuované DBS • Logicky 1 databáze fyzicky rozmístěna na více místech, spojených komunikační

  sítí

  • Dokonce rozdílné lokální SŘBD + globální SŘBD

  • Výstavba – zespodu nahoru, shora dolů

  • Problémy heterogenity – nutnost homogenizace, sjednocení rozdílných schémat

  • Sémantické rozdíly: – Nekonzistentní schémata

  – Rozpory na úrovni atributů (synonyma, homonyma, jiné domény, jednotky)

  – Odlišné hodnoty odpovídajících atributů

  • Výhody: – Lokální transparence

  – Zvýšená spolehlivost

  – Vyšší odpovědnost za data

  – Modulární růst systému

  – Menší náklady na komunikace

  – Rychlejší odezva

  – Dražší a složitější SW

  – Vyšší provozní náklady

  – Obtížnější kontrola datové integrity

  – Nebezpečí pomalé odezvy

  Architektura DBS - distribuované DBS • Dotaz:

  – Odchytí GSŘBD, zjistí zda jsou data na lokále, pokud ano předá požadavek LSŘBD, pokud ne, zjistí, kde jsou data, převede do vhodné syntaxe, nechá zpracovat, přeloží výsledek do cílového SŘBD.

  • Problémy referenční integrity a vazeb mezi různými SŘBD

  • Formy replikace: – Vertikální

  – Horizontální

  – Totální

 • 18.4.2019

  18

  Interní formy uložení dat

  • Sekvenční soubory

  • setříděné sekvenční soubory

  • zřetězené organizace - lineární seznam, kruhový zásobník, stromy, Bayerovy stromy

  • Přímé adresování

  • Indexové soubory

  Interní formy uložení dat

  • Datový typ ukazatel – označení: p, p↑

  • 2B nebo 4B

  • p … adresa

  • p↑ … práce s daty uloženými na adrese p

  Sekvenční a setříděné sekvenční soubory

  • Věty v souboru, stejná délka, sekvenční zápis

  • Lze spočítat místo uložení

  • Operace: – Nový záznam – na konci vložit

  – Vyhledání – procházej vždy adresy části záznamu, kde je uložen prohledávaný atribut

  – Smazání – pouze označení neplatnosti

  – Modifikace – vyhledat a přepsat

  • Setříděné – podle 1 atributu

  Zřetězené organizace

  • Prvek – klíč, data, „další“

  • kořen

  • Lineární seznam, varianty:

  – Zásobník (LIFO = last in, first out)

  – Fronta (FIFO = first in, first out)

  – Setříděný seznam – podle vybraného atributu

  – Kruhový zásobník – pevný počet prvků

  • stromy

  Zřetězené organizace - vkládání prvků

  • New(wn)

  • wn↑.klíč = hodnota klíče nového prvku

  • wn↑.data = data nového prvku

  pro zásobník:

  • wn↑.další = kořen

  pro frontu:

  • wn↑.další = NULL

  • iterace hledání konce řetězce

  Optimalizace – přidá se ukazatel „konec“

  Zřetězené organizace – jiné operace

  • Aktualizace

  • Smazání – pouze se označí jako neplatný

  • vyhledej

 • 18.4.2019

  19

  Kruhový zásobník

  • Pevný počet prvků

  • Kořen odkazuje na poslední (nejnovější) prvek

  • Vložení nového prvku

  • Aktualizace

  • Mazání

  • vyhledání

  Stromy • Prvek • Podstrom • Stupeň stromu – max. počet podstromů v nějakém prvku (max.

  větvení) • nejvíce binární stromy – místo „další“ jsou ukazatele „levý“ a „pravý“ • Kořen, listy • Prvky na stejné úrovni mají stejný počet předchůdců • Hloubka stromu – max. úroveň • Délka cesty • Varianty:

  – Binární stromy – Vyvážené stromy – dokonale vyvážené, pokud počet prvků v levém a

  pravém podstromu se liší max. o 1, stačí ale většinou že se výšky 2 podstromů se liší max. o 1

  – Optimální stromy

  Binární stromy • Místo „další“ 2 ukazatele:

  – „vlevo“ ukazuje na prvky s hodnotou klíče < aktuální klíč

  – „vpravo“ ukazuje na prvky s hodnotou klíče > aktuální klíč

  • Vložení nového prvku

  • Aktualizace

  • Smazání

  • Vyhledej

  Vyvážené stromy • dokonale vyvážené, pokud počet prvků v levém

  a pravém podstromu se liší max. o 1,

  • stačí ale většinou že se výšky 2 podstromů se liší max. o 1

  • Rotace prvků

  • Vložení nového prvku

  • Aktualizace

  • Smazání

  • Vyhledej

  Optimální stromy • Pravděpodobnost hledání prvku

  • vyšší pravděpodobnost – blíže ke kořeni (délka cesty co nejkratší)

  • Celková optimalizace – suma vážených cest co nejmenší

  Bayerovy stromy • Není binární • Stránky • Každá stránka obsahuje n až 2n prvků = m prvků • n je řád stromu • Pravidla:

  – Každá stránka obsahuje max. 2n prvků – Každá stránka kromě kořenové obsahuje nejméně n prvků (zaplněnost

  nejméně z poloviny) – Každá stránka je koncová nebo obsahuje m+1 následovníků = vyvážený

  strom

  • Datová struktura stránky bez dat (p0, k1, p1, k2, p2,… km, pm) • Vyhledávání:

  – klíč < k1 -> jdi na stránku odkazovanou p0 – ki < klíč < ki+1 -> jdi na stránku odkazovanou pi – km < klíč -> jdi na stránku odkazovanou pm

 • 18.4.2019

  20

  Bayerovy stromy

  • Jak rostou: – Stránka není plná (m

 • 18.4.2019

  21

  Řešení transakcí • Metoda zpožděné aktualizace – zpracování dat během transakce se

  nezapisuje přímo do db, ale do logu (pomocný soubor). Pokud dojde k chybě, začne se znovu. Pokud bylo vše dokončeno OK, kopíruje se obsah logu do db (pokud dojde k chybě při kopírování, opakuje se)

  • Operace typu redo • Metoda přímé aktualizace - zpracování dat během transakce se zapisuje

  přímo do db, ale o všech operacích, kdy dojde ke změně původních hodnot, se vede podrobný zápis do logu (pomocný soubor). Při chybě se musí pomocí hodnot v logu spočítat zpátky původní hodnoty dat před transakcí

  • Operace typu undo • Check point • Metoda stínového stránkování – pro popis uložení dat v db se používají 2

  pomocné tabulky = tabulky stránek. Obsahují adresy bloků db na disku. Před transakcí jsou obě tabulky stejné (aktuální, platný stav). Při transakci se nové údaje zapisují na jiné místo v paměti a to se dokumentuje v tabulce stránek. Stínová tabulka stránek přitom zůstává původní (odkazy na nezměněná data). Pokud chyba – použije se stínová tabulka stránek

  • Problém garbage collection

  docs.oracle.com

  Ochrana transakcí Oracle • transakční žurnál (transaction log) TŽ

  • Všechny změny v db jsou zaznamenány do TŽ. I operace COMMIT.

  • TŽ se používá při obnově db. Po restartu db automaticky Oracle provede obnovu dat, rekonstrukci změn provádí podle zápisu v TŽ.

  • TŽ se skládá ze 2 nebo více skupin záznamových souborů pevné délky (Oracle7) (fyzický název redo-log soubory). Poté, co údaje o transakcích zaplní 1 skupinu, použije se další volná skupina.

  • Současně se zápisem provádí Oracle automaticky zálohování zaplněných skupin. Při přechodu mezi skupinami se rovněž zvyšuje přírůstkové pořadové číslo žurnálu. Po dokončení zálohování zaplněné skupiny je tato skupina určena k použití pro další záznam probíhajících transakcí.

  • Cyklické střídání záznamových skupin tak umožňuje nepřetržitý záznam transakcí při použití velmi malého diskového prostoru. Archivací zaplněných skupin se získává permanentní žurnál celé databáze.

  • Na zvýšení ochrany se navíc provádí zrcadlení skupin TŽ na různých discích.

  Princip rotace a archivování souborů transakčního žurnálu

  docs.oracle.com

  Ochrana dat • asynchronní aktualizace dat: zálohování je provedeno se zpožděním,

  např. posunuto o 15 minut za produkční db, a proto je šance do 15 minut zabránit přijetí chyby, možnost požádat o její opravu ze zálohy.

  • zálohování ostatních objektů mimo transakční žurnál si musí uživatel (správce) řídit sám

  • uživatel si musí zajistit zálohování řídícího souboru databáze. Správce by tento soubor měl extra zálohovat zejména po každé změně struktury db.

  • rozlišuje se kompletní zálohování a rozdílové zálohování.

  • Obnova db se provádí z poslední zálohy a pak se spustí proces zotavení. Ten zahrnuje fázi dopřednou (roll-forward) (aplikují se všechny operace zaznamenané v transakčním žurnálu), pak fázi zpětnou (rollback), ve které se zruší operace, které nebyly potvrzeny pomocí COMMIT.

  Řízení paralelních procesů v databázích

  • Víceuživatelský režim vyžaduje sériovost transakcí • Nemohou si transakce vzájemně přepisovat data • Musí se řešit vhodné zamykání • Co se zamyká:

  – Soubor – Pracovní soubor v SŘBD – Několik záznamů – 1 záznam – Jen některé položky v záznamu

  • Jak se zamyká: – Sdílené zámky (shared) – vícenásobné čtení povoleno LS(A) – Výlučné zámky (exclusive) LX(A) – Odemčeno (unlocked) UN(A)

 • 18.4.2019

  22

  Různé úrovně zámků Oracle

  Řízení paralelních procesů v databázích

  • Uváznutí – Prevence – Řešení – pomocí grafů, využití logů

  • Prevence: • předem zamknout vše potřebné • Plánovače – serializace do fronty • Časová razítka ČR • Pro každý objekt A se eviduje R/ČR(A) a W/ČR(A) • Čtení:

  – ČR< W/ČR(A) -> zamítne – Jinak provede a aktualizuje hodnotu R/ČR(A) novou hodnotou ČR,

  pokud je větší než stávající R/ČR(A)

  • Zápis: – ČR< W/ČR(A) OR ČR< R/ČR(A) -> zamítne – Jinak provede a aktualizuje hodnotu W/ČR(A) novou hodnotou ČR

  Datový sklad

  • značně frekventovaný pojem

  • někdy intuitivně pro označení rozsáhlého úložiště dat

  • varianty chápání datového skladu: – 1. datový sklad ve smyslu organizovaného, jednotného a integrovaného

  úložiště dat

  – 2. datový sklad typu warehouse, „analytický“ datový sklad, integrace dat z transakčních databází, jejich agregace a uložení v multidimenzionálních strukturách, optimalizace z hlediska dotazování a analýzy dat. Navazuje aplikace OLAP

  – 3. datový sklad používaný pro ukládání originálních dat v primární podobě ve formě multidimenzionální struktury především s cílem vytvoření centrálního úložiště s přesným popisem originálních dat. Jde tedy o transakční systém s multidimenzionální strukturou (jistá forma OLTP)

  Datový sklad

  • Pojem dimenzionalita, resp. multidimenzionální struktury není chápán jako prostorový

  • jako dimenze se nepoužívají prostorové souřadnicové osy, ale popis faktorů, které data ovlivňují a zajímají nás z hlediska analýzy

  • Datový sklad (data warehouse) představuje architekturu, která se používá pro údržbu historických dat získaných z databází operativních dat, která byla transformována, sjednocena a zkontrolována před jejich použitím v databázi datového skladu

  • nepoužívá přímo data získaná při běžných transakcích, provádí se jejich selekce, homogenizace a agregace podle vhodných kritérií

  • Cíl - uložit konsolidovaná a integrovaná data pro zefektivnění následující analytické a statistické práce s daty

  • historická data, v některých případech i externí

  Datový sklad • Odvozené informace slouží pro podporu rozhodování s využitím specifických

  technik dolování dat (typický nástroj datových skladů) nebo v navazujících systémech typu OLAP

  • OLAP (On Line Analytical Processing) - technologie pro zpracování dat z databáze na serveru (datovém skladu) s využitím velkého množství kladených dotazů, sledování trendů, porovnání vývoje atd., a s vhodným grafickým rozhraním pro koncové uživatele

  • Pravidla pro OLAP

  • Typické OLAP operace: – Drill-down

  – Roll-up

  – Slice-and-dice

  – Pivot

  Multidimenzionální struktura

  • Dimenze • reprezentují jednotlivé aspekty, podle kterých jsou

  organizována fakta a podle kterých došlo k agregaci dat. • Na jejich základě se provádí analýza agregovaných dat. • Dimenze mají zpravidla hierarchickou strukturu. • Jednotlivé prvky hierarchie se pak používají k seskupování

  dat (faktů). • V klasických ekonomických aplikacích je vždy přítomna

  ekonomická dimenze a čas, další dimenze se již navrhují s ohledem na preference uživatelů. Může to být dimenze výrobků, zaměstnanců, zákazníků, ale také geografická dimenze

 • 18.4.2019

  23

  Fakta

  • představují agregované hodnoty, které jsou zajímavé pro rozhodování.

  • obvykle jsou numerická a měřitelná.

  • získávají se opakovaně

  • Granularita - určuje úroveň podrobnosti faktů. Závisí na úrovni podrobnosti dimenzí. Vysoká granularita znamená uložení dat v nízkém stupni agregace (např. údaje za sčítací obvody), tedy s velkým detailem dat.

  • Aditivita faktů = vlastnost určující, zda je možné fakta sumarizovat podle dimenzí (aditivní – podle všech d., semiaditivní, neaditivní atributy)

  OLAP pivoting


Recommended