Transcript
Page 1: i~ 1 i · f.!mUR ~/ 4. ~~ 07 05 00 00 02 00 00 00 ~ (J)fl1, 00 00 00 00 00 00 ~~ 1Iftre'fUT fcr:rrrT) 20 10 04 02 01 03 00 00 00 00 00 00 5. ~ ~ 3lfCfC:1 40 00 ~ fcr:rrrT).~~ 6. (~,~~

!ii1'<~O~ • ~ 3lIll\I~1

ti~<.YIx m, tRfi-834001

fcl$IQ"'1 ~-01 /2020

~ 2017, 2018 -c;ct 2019 ~ ~ ~ ~ 00 l'lFc1<1'lfTlctlcRtlRT ~ l1TUfl1 ~ 3l1""llftict m~~c:f5TX ~ ~ FcPwn ~ 3l(1lT-3l(1lT oo3lT/~ ~ ~ ID1{l 31Ra-TUT Cfilf?;C1lx RFcm<1'i ~ 3Tltl"R 'R ~

~ ·iIlIRCfil ~ 3l1"'1C'11~'i (Online) fuf8f-~ (3WITrr ~ ~~f1I~c www.jpsc.gov.in 'R ~) -tr ~~~~tl

1. "4GT cpr ~:-~-1

-wo fcI'+n<T/ ~ cgR 3lRefUT Q"> II cq IX ~ 3lRefUT q? 3Rfltcr ~ cmtC Cf5T fcrcRuTx:io Cf5T ~ ~ ~

~ ("EI) ~ (Autism),

t ~ f.'t:Wifm!T, ~<tt ~ 3!af"I(!T ~.......• .......• i~ lfRfuq; ~, 3l'R, <IT~

I ~

1~ (~) <IS f.'t:Wifm!T0 I

~ ~ .......• ~I § 0 .[ 0

i ~G (Multiple disabilities)a 15 .[ 1Y3: un- (Cf» ~ (u) ~ <fi'q ~15 0 ~ ~

dtE d!:~ d!::£~ ~

~ We i "-' f.'t:Wifm!T ~ ~ ~0 t ~ ~4::: ~ ~ fi'R;r;f ~ m,0 &: i~ <n;" ~ 3it:Ifq;f ~

~ ~ fi'R;r;f ~ 3!T

mmrr tl

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16i3'l~

(~,I. ~WfR 82 32 27 08 04 03 08 01 04 02 0] 01 0] 0]

\1m~fcrwT)

~"'flN3!TlJCffi' / ~

<'fCf)~/

2. ~ 65 27 17 06 05 04 06 00 03 00 01 0] 01 00~

(~ fcicI;m~ 3!TCfR1

fcrwT)

~ ftre1T

3. WIT Cf'f-2 39 19 07 02 07 01 03 00 02 01 00 00 0] 01(¥ fuan ~X1Tffi(TI fcrwT)

Page-I

,..V

Page 2: i~ 1 i · f.!mUR ~/ 4. ~~ 07 05 00 00 02 00 00 00 ~ (J)fl1, 00 00 00 00 00 00 ~~ 1Iftre'fUT fcr:rrrT) 20 10 04 02 01 03 00 00 00 00 00 00 5. ~ ~ 3lfCfC:1 40 00 ~ fcr:rrrT).~~ 6. (~,~~

f.!mUR

~/

4. ~~ 07 05 00 00 02 00 00 00~ (J)fl1, 00 00 00 00 00 00~~

1Iftre'fUT fcr:rrrT)~

~(~,20 10 04 02 01 03 00 00 00 00 00 005. ~ ~ 3lfCfC:1 40 00

~ fcr:rrrT)

.~~

6.(~,~~ 16 09 03 02 00 01 01 00 01 00 00 00 00 003lfCfC:1 ~

fcr:rrrT)~ <iIuRT

~7. (~-~ 18 08 04 02 02 01 01 00 01 00 00 01 00 00

fml fcr:rrrT(~ \flWT)

~ 267 120 68 24 22 11 22~: CP. ~, IH II 'f1~ if) ~~~ Cf>T ~ ~-5555 fG;::ricp-28.06.2016 '$( ) wnx

~ ~ ~ 'JF1\J11R1'$ ~ ti~d ~ 3lj~d \J1'1\J1IR1'$ ti~d ~ ~ ~ fq~~f?td

5Nr I 'lf6 3rnafUT ~ ~ ~ ~ xWrr I(~). WmTI/1fGl '$) 'ffismt:rC-~ ~ ~ I

2. ~d'1JOOfI'1:-

3. ~1!1fCllif) ~~J~dl: 311'1C'1I~'i~ ~ c#t ~ fufu 'dCP ~ cpT ~ 3l~ ~ ~

&RT x-mRtc=r m-l?IT / l=fRl(ff mt<l ~ ~qfq tll C'1<1 ~ fcnm ~ ~ Cf)11 ~ Cf511 ~ 3l~ ~e1

~aTI31T '4 ~ ~ 3lf.icrr<f ~ I

~:- $lI'H5Ju6 ~ '$ ~ . em ~ =r=rer ~

wO ~O ~ Cf>T -;w:r Q(J"1'1I"1

1 ~~e:rq) 9300 - 34800 ~ ~ - 5400

2 \:)q xi '1 113\1I 9300 34800 ~ -q 5400

3 ~ xi'1IC;~1 9300 34800 ~ -q 5400

4 $llx'<Slu6 maTI 00 crt 2 9300 34800 ~ ~ 5400

5 x-r~ ~ 3ITpfff / Cf)14 q 1C'1Cf) 9300 34800 ~ ~ 5400

~/~~6 11<-l1\J11 ~/~ 11<-l1\J11 9300 34800 ~ ~ 4800

~

7 flgl<1Cf) ~ ~ 9300- 34800 ~ ~ - 4800

Rp~qfqtllC'1~ ~ ~, qlfCll\Jil, 'f1iR:.~cpl l'ffUrd' •. ~, ~ ~ ~ ~

~\J'j"i~~RJI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 3lf.1crr4 5Nr1

4. \1;f 1'fURT '$) ~:-~ ~ 00 !OIffi~lfTldl ~aTI 2017, 2018 TfCi 2019 tg 13A1"ic;ql'<lcfi~'i ctli \1;f c#t 1'fURT c#t fufu-01.08.2019 TfCi ~ \1;f c#t TfURT 01.08.2011 cfi ~ lR

c#t~1

Page-2

Page 3: i~ 1 i · f.!mUR ~/ 4. ~~ 07 05 00 00 02 00 00 00 ~ (J)fl1, 00 00 00 00 00 00 ~~ 1Iftre'fUT fcr:rrrT) 20 10 04 02 01 03 00 00 00 00 00 00 5. ~ ~ 3lfCfC:1 40 00 ~ fcr:rrrT).~~ 6. (~,~~

5. \3";1"~:-

(Cl?) ~- ~ 35 crt I(~") 31j~Rlct \Ji'"1\Ji:lffi ~ 31jf!fiJct \JllfC1 (~ ~ l1fE;c;rr)- ~ 40 crt I(11) ~ crf (Annexure-Ili.z srcra ~ crf (Annexure-I)- ~ 37 crt I(r:r) l1fE;c;rr (~/~ crf / ~ ~ crf)-~ 38 crt I(~.) ~lx~o'5 ~ ~ cfi ~ flxCf)l~ ~ f01'13\i~ clR"crt cBT ('Pllctlx 00 ~ CR ~ ~

~ ~ ~ cfi ~ f.1mtm ~ \3";1"~ # 5 (cffT;r) "CJlTI cBT ~ tT ~ If.1Tr:f, ~, "X"~ f.'1Cf5T<:r cfi ~ fl xCf)I~ ~ cfi Wi # ~ "'"1tf M ~ ~ "\31f ~

# ~ CR5 cBT ~ "'"1tf tT ~ I('f.T) ~ (Cfl11~ Cfl1140 Qffi~lct Wm f.1:~ ~ "l.J"ffi) ,V+ilc;ClI,<1 em- ~ ~ cfi ~

~ ~"\31f ~ # 10 (G"fl")"CJlTI cBT ~ tT ~ I

(u) ~ ~ (Ex-Servicemen) em- ~ 31RafUT~ cfi ~ ~ ~ ~~ # 5 (cffT;r) "CJlTI cBT ~ tT ~ I

(i) $lI'NSI0'5 1OI~11t1~Cf)00, ftrc;rr X"Pil~tel, fl61~Cf) 'fTR" ~ / <t>144IC11<t>

~/~ ~, ~q\I\Ji"1 ~/ftrc;rr ~m\il"1 4GI~<t>I~, $llx{SlU'5

ftrerr 00 crf-2, fl61~Cf) ~ ~ ~ ~ ~'1ct~ \3";1"~ 21 Cflf ~ t I

(ii) ~ ~ cfi ~ ~ \3";1"~ 20 Cflf ~ t I

6. cm1lf<t>, 1OI~lIfl~Cf) ~ ~ ~ ~, ~lx{Slu'5 cfi ~ ~-8315 ~-16.09.2015~ 3TjflN ~ ~ 00 IOIRiql~1 d I ~Iffi 1) ~ ~ ~ ~ 3lCJflXl qft ~ "fl"lfIl{f

CRtT~tl

7. 3fRalUT cpr ~ :-

(a) 3TRa:ruTq)l (1l11 ~ ~lx~o'5 ~ cfi "X"~ ~ em- (~ ~ cfi "4?I"icP-1754

~-25.02.2019 cfi ~) ~lx~o'5 ~ cfi "fl"1Hll IOIrffllCf)lx~ ftrc;rr ~/3l"4"X

~/\3419)ctt1/3l"4"X \3419)ctt1/3l"4"X fl~16'ctf/"lOI"~ ~ ~/31jsi'5C11·

~/Cf)144IC11Cf) G'5I~<t>I~/fl61~Cf) fl~16'ctf ~ fl61~<t> G'5I~<t>I~/~ 31~<t>I~ # ~fcRtI ~ ~ m-'<T frrtct" \JllfC1 ~ ~ cfi 3lTtrR 1:fX" tt ~ m-rn I

(b) \JllfC1 ~ ~ cBT ~ ~ 3RfCTT1fficfi "fl1i(:f fl ,lll q '"1 ~ cfi ~ >ffijct" ~ 31f.1crr4

m-rn ~2lT 3TRa:ruTq)l C1r1 ~ "'"1tf m-rn I

(c) \JllfC1 ~ ~ ~ ~ ~ ~9Cltt t:-(i) ~ ct \il"1\ill RI / 31j~ d \JllfC1 :-

~lx~O'5 ~ cfi 31j~d \il"1\JiIRi ~ 31j~ct ~ cfi \31+t"lc;Cllxl·em- 3TRa:ruTq)l C1r1~, Q~llflf.1Cf) Xjt:I"R C'f2lT~ fcr.:rrrr, ~lx~O'5 cfi "4?I"icP-1754 ~-25.02.2019 m-'<Tf.1mtm fc1f8f ~-IV # ~lx~O'5 ~ cfi "fl"1Hll ~ &RT frrtct" \JllfC1 ~ ~ cfi 3lTtrR

1:fX" tt ~ m-rn I fc1f8f ~ 3n<ITrTcfi ~~Hil~c www.jpsc.gov.in1R ~ t I

Page-3

,}v

Page 4: i~ 1 i · f.!mUR ~/ 4. ~~ 07 05 00 00 02 00 00 00 ~ (J)fl1, 00 00 00 00 00 00 ~~ 1Iftre'fUT fcr:rrrT) 20 10 04 02 01 03 00 00 00 00 00 00 5. ~ ~ 3lfCfC:1 40 00 ~ fcr:rrrT).~~ 6. (~,~~

(ii) ~ ~ CfJf-I ~ ~ CfJf-JI :-~ 1'&1 0\5 ~ ~ ~ ~ CfJf-I ~ ~ CfJf- II Cl?lft ~ \3~ C; Cli'li CfiT 31RafUT

q?f C1l11 ~, !>P!II,'(-1f.iCf)~ c=r~~ FcPwr, ~1"!'<il0\5 ~ ~-1754 ~-25.02.2019&m f.'rt.rtf«l fclf81'~-11 ($)lil~<:j,,! xf8:r) -B ~1"!'<il°\5 ~ ~ "ff!Rl1 ~1~Cf>I"! &m Whrurrfcl >P=fTUT~ ~ 31l'CTR 1R tt ~ Nrrr I fcif%c=r~ 3ll<Wr ~ ~61'(-1I~C: www.jpsc.gov.in1R~~1

(iii) ~ ~ ~ Cf>l"1\Jll"!CfJf ~ ~:- ~, ~~II"!if.iCf) XjtrR c=r~XT\J1"~ FcPwr &m~1"!'<il0\5 ~ ~ fufctc;f 00311 ~ ~ 1R mt-Tt f.igfunG!l -B ~ "f)Cf ~ Cf)li\Jl1"! 'CfJf ~

~ ~ 3ffiafUT ~ Whr ~ ~-1433 ~-15.02.2019 ~ ~ -B fcif%c=r ~(qR~i!sc I) -B ~1"!'<il0\5 ~ ~ x-f!Rl1 ~ &m f.17fc1 >P=fTUT~ ~ 31l'CTR 1R tt ~ Nrrr I

fclf81 ~ 3ll<Wr ~ ~61'<il~C: www.jpsc.gov.in1R ~&::r ~ I

(iv) ~,~~II'(-1f.iCf) XjtrR c=r~ ~ fcr+wr, ~-235 ~-10.10.2019 ~~ -B ~ ~ ~ ~1"!'<il0\5 ~ -B ~ ~ 31l'CTR 1R ~ ~311 CfiT ~

~ -B 3ffiafUT q?f C1l11 31J11Rf ~ ~ I(v) ;:Sl C"ICf)~C; "Cl?1cr ~ 3R9'fc=r 31RafUT q?f c:TCIT CflC'1T,"!if<Il Rl, ;:Sl C"ICf)~c; ~ "¥T Cf5T<f fcr+wr

~1"!'<il0\5 ~ ~ ~-1709 ~ 12.09.2007 &m ~-II ~ ~ 1R mt-Tt f.igfun

~ f.'rt.rtf«l ~ l1RCP ~ ~ 31J11Rf Nrrr I

l>41~qll'I~1 "Cf>T~ \3qC"l~

(i) 3hi"!f~1<:j 341C"lfPqCf) ~ 3T2.fCIT \Yffi ~

~ ~\5~~H'i &m 31IG!lRnCi ~RlG!'ifTICiI I

(ii) ~ 311C"IfPqCf) "'<itT 3T2.fCIT ~ ~ ">f~ x~~\5~~H'i &m 311£11Rn Ci ~ ~fPq<:j'i~lq

~ ~ QRlG!lfTlCiI

(i i i) ~ ~ ~ l-i1\l<-lII'I\l1 fuvq~

(vi) ~ 00311 ~ ~ -B fucmrr ~ ~ 3R9'fc=r ~, Q~II'(-1f.iCf) XjtrR c=r~~FcPwr ~ ~ ~-2249 ~-03.04.2018 ~ ~ -B 31RafUT ~ ~ ~ \3Uilc;ClI"!"4l?f M vIT Q)11 ~ Q)11 40 QRl~ICi Wm f.i:~ ~ lJffi m I 31RafUT ~ C1l11 ~ ~ ~

x-fe-Tll ~ ~ Cf)C"I ~ ~ ~ ~ FcP«i 1 ~ / ~ FcP«i 1 3Tt-TtaTCl?"&m QRlg «11eIT«r

f.i:~ >P=fTUT~ ~ 31l'CTR 1R tt 31RafUT ~ ~ 31J11Rf 1WfT I fcif%c=r~ 3ll<Wr ~

~61'(-1I~C:WWW.jPSc.gov.in1R ~ ~ I

(vii) 31Rf~ &m 311'iC"lI~'i ~ -B 31RafUT ~ ~ ~ ~ Tf() -c:-m -B f.igFck1 ~

\YfTft ~ ~ ~ XjtrR /~ ~ fcR:rr \ilT ~ ~ I

(vii i) 3T~~ &m 3llR 311'i C"II~'i ~ -B ~ Tf() c:TCIT ~ 31j"ffR ~ >P=fTUT1f5iI CfiT

~ ~ ~ 3tfWr fclfu ~ ~an ("ffi~) ~ fclfu 1WfT I BCID fclfu ~ ~~ cnlt W1fUT ~ l=[R:l ~ Nrrr I

Page-4

Page 5: i~ 1 i · f.!mUR ~/ 4. ~~ 07 05 00 00 02 00 00 00 ~ (J)fl1, 00 00 00 00 00 00 ~~ 1Iftre'fUT fcr:rrrT) 20 10 04 02 01 03 00 00 00 00 00 00 5. ~ ~ 3lfCfC:1 40 00 ~ fcr:rrrT).~~ 6. (~,~~

(CfJ) ~/~ Cf2lT ~ ~ crt * ~ \3l+tlC;ClI'{l· q3T ~ ~-165 ~O"BrOI(\Sf) 31 j'<fRl d \rf-l. \J'flfcl "QC1'31 j'<fRl d \J'flfcl crt * ~ \3l+tl c;em'i q3T ~ ~-162

~o"Bro I('1) ~/~ Cf2lT ~ ~ crt q3T ~31T q3T ~ ~-155 ~o"Bro Cf2lT

31jxi~d \rf-l \J'flfcl "QC1'31j'<fRld \J'flfcl crt q3T ~31T q3T ~'idli ~-152 ~o~o I

(tf) flili I'Xl "QC1'~ Cf2lT 31fcr ~ crt * ~ \3l+t"1c; Cli'{'j * xfRT q3T ~ l1Tll ftRT~ 81 ~O"BrO Cf2lT 31j'<fRld \rf-l \J!Tfu l0f 31j'<fRld \J!Tfu * ~ \3l+tlC;ClI,<'j * xfRTq3T ~'i d li l1Tll ftRT ~ 79 ~o~o ~ I

9. RlFchct1<B1l1 \JfTq: f.1gfu:c1 ~ \3l+tlC;ClI'{l Cl?T ~11~RCb "QC1' liHR1Cb ~ ~ x:cR~ ~ q3T31f.1ClI4dl x§-rfr I ~ flxCbI~ ~ * ~ -tt 31"CR ~ * ~ ~ 31ICl~lICb ~11~RCb "QC1'liHR1Cb ~ * liIQc;0'5 * ~ iRT ~ I ~ ~ ~ ~FchC'flc#lll ~ -tt ~ iRT~, \i'lT ~ &m ~ ~ 1T<TI "@" I ~lx~u;S ~ ~ WIT * ~ \3QI~a1Cf) ~

~lx~u'5 ~ ~ crrf6;fi WIT -$ ~ fllil~1SC1 -$ ~ ~ -$ lfG 1R ~ ~~Fcffi ~Rl Fchct1 <BIll \JfTq qft 1f["q QR ~ ISC cp 1l ~E1f R d "@" I

~ ~ ~ ~ fllil~1SC1 -$ ~ ~ -$ lfG 1R ~ ~gFcffi "ffi RlFchct1<6'lll \JfTq qft1f["q ~ ~ ~E1H~51qft ~:-

\3~C;ClI'<l -$ ~ ~ ~ ~ -tt ~ TT<Tf.1ufft1 ~1I~RCb ~ * ~ ~iRT 31ICl~lICb ~:-

(CfJ) "ffiR -tt i5~'511'i 3tR ~ "CbT~ m ~ N<i1 ~ I

(\Sf) \3l+t"1C;CliX * ~'CT -tt li H R1 if) ~ "lI1 -c;Rr ~ "CbT~ ~ iRT ~ I('1) ~"lI1 ~ crrf%cpr31T* ~'CT -tt ~ ffi>lIl,liCb "lI1 31ifTrcn m ~ iRT ~ Cf2lT

'!CfdC;I{.I xillil'Xl m I

(tf) ~1I~RCb 3llfrrdT -;:r ml(;S.) \3l+t"IC;ClI'! Claw Hand ~ ~ -;:r m I('q-) \3 A{l C;Cli'! ~o~o~o ~ m I(u) ~ \31+{k Clix Cl?T ~- ~ ~ -tt ~ 31'fur ~ ~ "flf81 "lI1 ~ xf8=r 6/6 iRT

~I(\Sf) \3~C;ClI'! Cl?T qurftrdT (Colour blindness)"QC1' ~ (Night blindness) -;:r 51 I(~) ~ ~O~O\JlTO Cf2lT ~O~O\JlTOflllil'Xl ~ -tt mi.(3l) \3 ~ c; Cli'! "CbT J>ICfUT a'P1dT flili I'Xl 51 I

(c) i51~;<?lfil(>1, ~R¢'IR1(>1 "lI1 ~ "CbTm ~ iRT ~ I(0) ~"CbT ~ xTrr, ~ 31~ICfddl 3l2:fClT ~ ~ q3T ~ 51 ill ~ '4'r \3l+tlC;ClI~

"'<t; q3T ~ I

Page-5

• of f'~

Page 6: i~ 1 i · f.!mUR ~/ 4. ~~ 07 05 00 00 02 00 00 00 ~ (J)fl1, 00 00 00 00 00 00 ~~ 1Iftre'fUT fcr:rrrT) 20 10 04 02 01 03 00 00 00 00 00 00 5. ~ ~ 3lfCfC:1 40 00 ~ fcr:rrrT).~~ 6. (~,~~

10. ~ Cf>T ~:-~ ~ ~ ~8:lT. ~ ~8:lT (~) ~ "ffi1ffffCflR 311III ft1(1 c:BT~I(A) ~ ~m :-;-~ ~8:lT cB- 31T'tTR lR ti{ff€m RFcrcilll c:BT ~ cB- 15 ::rn \3~GC/I'<l

Cf5l ~ ~8:lT cB- ~ ~ (Shortlisting) fco<:n\JlWrr I ~ ~8:lT -6 1:f?IT c:BT ~ftRcBT ~ 200-200 (~ "'EfR w) ~ I ~ ~ ~ ~8:lT <:IT"ffi1ffffCflR cB- 31'cPT

cB- "ffi~ ~ -;:ffiT \JlWrr I ~ ~8:lT cB- ~ 1:f?IT c:BT ~8:lT 3lT0~031R0 3ll'ClTful

~ I~ ~8:lT -q OMR cfup ill" ~ 'l-WlT 311C1~[jq) ~ ~~ 31~ ~ q:)X cfr~ I ~ ~8:lT cB- x-rfr mm /1:f?IT -q ~ Cf5l ~i~R>1(1 ~ ~ ~ I~ ~8:lT q?T ql~[jwli Plh1C1(1, 3WTrT cB- ~i'1fll~c www.jpsc.gov.inlR ~ ~ :-

SYLLABUS FOR THE PRELIMINARY TEST OF COMBINED CIVILSERVICES EXAMINATION- 2017/2018/2019

The Preliminary Examination shall consist of two compulsory papers, each of 200marks namely,(i) General Studies Paper-I(ii) General Studies Paper-II

Both the question papers shall be of multiple choice, objective type.The question papers will be set both in Hindi and English. However, questions set to

test the comprehension skill and knowledge of language and grammar shall be only in theconcerned language, without providing Hindi or English translation thereof.

General Studies Paper-ITotal Marks:200 Time: 2 hours

This paper will consist of 100 objective type questions, each of 2 marks, drawn from thesubjects listed below. Candidates will have to answer all the questions.

(A) History ofIndia: 15 QuestionsI. Ancient India (5 questions)2. Medieval India (5 questions)3. Modern India (5 questions)

(B) Geography of India:I. General Geography2. Physical Geography3. Economical Geography4. Social & Demographic Geography

10 Questions(3 questions)(3 questions)(2 questions)(2 questions)

(C) Indian Polity and Governance:I. Constitution of India2. Public Administration and Good Governance3. Decentralization: Panchayats & Municipalities

10 Questions(4 questions)(4 questions)(2 questions)

Page-6

Page 7: i~ 1 i · f.!mUR ~/ 4. ~~ 07 05 00 00 02 00 00 00 ~ (J)fl1, 00 00 00 00 00 00 ~~ 1Iftre'fUT fcr:rrrT) 20 10 04 02 01 03 00 00 00 00 00 00 5. ~ ~ 3lfCfC:1 40 00 ~ fcr:rrrT).~~ 6. (~,~~

(D) Economic and Sustainable Development:I. Basic features of Indian Economy2. Sustainable Development and Economic issues3. Economic Reforms and Globalization

10 Questions(4 questions)(4 questions)(2 questions)

(E) Science & Technology:I. General Science2. Agriculture & Technology Development3. Information & Communication Technology

15 Questions(6 questions)(6 questions)(3 questions)

(F) Jharkhand Specific Questions (General Awareness of its History, Society, Culture &Heritage :) 10 Questions

(G) National & International Current Events: 15 Questions

(H) General Questions of Miscellaneous nature, not requiring subject specialization, such a , :15 Questions

I. Human Rights2. Environmental Protection, Bio-diversity & Climate Change3. Urbanization4. ports5. Disaster Management6. Poverty and Un-employment7. Awards8. United ations and other International Agencies

General Studies Paper-II~:200

~ ll?r ~ 100 6f§~Cf)~Cf) /qt1~xCf)6Prr1 ~ ~"Cf>T~ ~ ~ 6Prr1A. $11 'l!XSIu;s "Cf>T~ Rl151,<,r

(cl?) ~ wx=R ~(~g) 'illlcj~Tl wx=R ~(IT) ~ ~ wx=R c:llCR.Q:lT

(tT) ~ lR'T'iT wx=R ~(~)~~wx=R~('q) ~ -mffi wx=R ~(u)~~wx=R~

Wl<T:2 ~

(Objective types) ~ M I ~ ~ 2 3T<P "Cf>T

8 ~ 8 X 2 = 16

(1 ~)(1 ~)(1 ~)(1 ~)(1 ~)(1 ~)(2 ~)

Page-7

"-, .'

Page 8: i~ 1 i · f.!mUR ~/ 4. ~~ 07 05 00 00 02 00 00 00 ~ (J)fl1, 00 00 00 00 00 00 ~~ 1Iftre'fUT fcr:rrrT) 20 10 04 02 01 03 00 00 00 00 00 00 5. ~ ~ 3lfCfC:1 40 00 ~ fcr:rrrT).~~ 6. (~,~~

B. Sllxt9u;g 3i1<rG~C'1"1 :-

(Cl)) $II 'Hs] 0\5 cf> ~(~) $II x{Sl0\5 cf> 311R c1l'{::jl

(TT) $Ilx{Slo\5 cf> «lti'5l('11 ~

(tT) $Ilx{Slo\5 cf> ~("\5') $II X {Sl° \5 311~1C'1 'i ~ ~ TTG'i"

c. $I1\({SlU\5 ~ ~ ~ :-

(Cl)) $I1'i{Sl0\5 c#t fWlIft1CfJ ~

(~) $Ilx{Slo\5 c#t *1i+<pRlCfJ ft~(TT) $I1'i{Sl°\5 c#t 'i1\J1'i~~CfJ ft~(tT) $Ilx{Slo\5 c#t ~ ft~("\5') $Ilx{Slo\5 c#t ~ Fc1~ltC('1l~ ~ ~

D. $I1'i{!;l°\5 cpr ~ 'f11f%flI, ~, ~, ~, G~f~lI ~ ~311~ql;ff) 'fi+<pRl:(Cl)) "C'1lcn *11[%,<1

(~) ql~qRCfJ cpc;rr ~ "C'1lcn ~(TT) "C'1lcn ~ ~ cnu(tT) G~f 'i~ <1 x~ !;lICP~ CfJ, g'il ('11f?q CfJ, ~Rl61 R1CfJ

~~~x~("\5') 31IRClIx::jl ~-~ ~ Fc1~11Sl('11~

E. $I1'i{Slu~ 'f11f%flI 31'R 'f11[%flI Cfjl'i

$II x{Sj;g'J xi I[%,<1 ~ *11f% ,<1CfJIx

F. $II \({!;I0\5 cf> ~ ftra:ruT ~~ fuafOT "ft{~

G. $Ilx{Slo\5 cf> ~-~

H. $I1\({Slu\5 cf> ~ ~ ~/~ :-(Cl)) tp'ICI'illlgx CfJI~('1CfJI~ ~ (C.N.T.)(~) "fi~ "l:R'T'iT CfJI~('1CfJlfI ~ (S.P.T.)(TT) ~ ~ LRCf) ~

I. 1947 ~ ~ ~ ~ fctq)rn cpr ~Rl61'f1 $I1\({!;Iu\5

cpr ~- ~, ~, ~--qcffi, m1-~ ~ -1. $I1\({!;I°\5 ~ 3l~Ell~ICfj -;frfi1, ~ 31'R ~ -;frfi1 ~

~~

K. $I1\({!;Iu\5 cf> ~ ~ cpr ~ 31'R ~cr.m 31)dl~l Cfj ~

7 ~ 7 X 2 = 14

(1 ~)(1 ~)(1 ~)(2 ~)(2 ~)

5 ~ 5 X 2 = 10

(1 ~)(1 ~)(1 ~)(1 ~)(1 ~)

5 ~ 5 X 2 = 10(1 ~)(1 ~)(1 ~)

5 X 2 = 10

(5 ~)3 X 2 =6

(3 ~)(5 ~) 5 X 2 = 10

12 X 2 = 24

(5 ~)(5 ~)(2 ~)

(10 ~) 10 X 2 = 20

(6 ~) 6 X 2 = 12

(5 ~) 5 X 2 = 10

Page-8

,..,V

Page 9: i~ 1 i · f.!mUR ~/ 4. ~~ 07 05 00 00 02 00 00 00 ~ (J)fl1, 00 00 00 00 00 00 ~~ 1Iftre'fUT fcr:rrrT) 20 10 04 02 01 03 00 00 00 00 00 00 5. ~ ~ 3lfCfC:1 40 00 ~ fcr:rrrT).~~ 6. (~,~~

L.

M.$lI'NSl0;S ~ ~ lll\Jl'1IQ ~ \iqlll\Jl'1IQ

$llx{5lo;s .f ~ ~ ~ ~ \Jfiq ~ "fR1ffUT~

(5~) 5 X 2 = 10

(5~) 5 X 2 = 10

31q~IJi'1 (Mitigation) ~ 31j~C'I'1 (Adaptation) ~ ~ (7~) 7 X 2 = 14

(5~) 5 X 2 = 10

(7~) 7 X 2 = 14

o.P.

(B) ~ q&n :- ~ wan 06 (u:) cr=:n c#t N<tT RJif1CflI ~ ~ 1050 l?rn I ~ wancf; ~ m-m / cr=:n l{ ~ cnT xi~ rBC1~ 3lf.1crr<l l?rn I ~ wan "CflT q I ~ llwli

f.1h-'lC1 ct t:-

MAIN EXAMINATION (No optional subjects. All are common compulsory Papers)Full

Subject DurationMarks

Remarks

Paper-I: General Hindi & General English, DESCRIPTIVE TYPEhaving two separate sections on (i) General

, 3 hours 100This paper is qualifiying in

Hindi, and (ii) General English, each of 50 which minimum 30 marksmarks is mandatoryPaper-II: Language and Literature: Under thispaper, every candidate will have to opt for one

3 hours ISO DESCRIPTIVE TYPELanguage and Literature out of fifteen listed bythe Commission.Paper-III: Social Sciences, having two distinctsections on (i) History (ii) Geography, each of 3 hours 200 AS ABOVEequal weightage.Paper-IV: Indian Constitution & Polity, Public

3 hours 200 AS ABOVEAdministration & Good Governance

Paper-V: Indian Economy, Globalization and3 hours 200 AS ABOVE

Sustainable Development

Paper- VI:General Sciences, Environment &3 hours 200 AS ABOVE

Technology Development

1. These papers are common to all candidates.

2. The detailed syllabus of all above six papers including preliminaryexam papers is separately available on JPSC's website,www.jpsc.gov.in

Page-9..

.•..•.."'.

-------

Page 10: i~ 1 i · f.!mUR ~/ 4. ~~ 07 05 00 00 02 00 00 00 ~ (J)fl1, 00 00 00 00 00 00 ~~ 1Iftre'fUT fcr:rrrT) 20 10 04 02 01 03 00 00 00 00 00 00 5. ~ ~ 3lfCfC:1 40 00 ~ fcr:rrrT).~~ 6. (~,~~

-.nc:-~ ~ ~ atl'1(Y1I~'1 ~ ~ ~ tr ~ ~Iffi ~ ~ arq;:fi ~'6\jljfll'< ~ &RT

ti-tfl6lCG 11f1'n"~ fllf6~ (~ ~) 4 ~ -qq> tr fctlm Cf>T~ ~ ~ m-m I -qq> €fR' ~(f)f(;q(f)

fctlm ~ ~ ~ ~ ~ ~ GX6 Cf>T ~ lfRr ~ m-m ~ ~ ~ 4 ~/qRqd'1 ~

~ tR fcmR ~ fcpm \JfIWrr \ill ~S11qq t:-

SI.No. Language & Literature1 Oriyya Language & Literature2 8angali Language & Literature3 Urdu Language & Literature4 Sanskrit Language & Literature5 English Language & Literature6 Hindi Language & Literature7 Santhali Language & Literature8 Panchpargania Language & Literature9 Nagpuri Language & Literature

10 Mundari Language & Literature11 Kurux Language & Literature12 Kurmali Language & Literature13 Khortha Language & Literature14 Khadia Language & Literature15 Ho Language & Literature

(C) flla1I~I'< :- ~ cRllffi 4 ~ ~ ~ ~ 100 3t'cnT Cf>T x=rr~ (Interview)at l;ql fU1C1fcpm ~ I

"'1lc:-~, ~~llfI~(f) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-8315 fG'1iq;--16.09.2015

~ ~ 4 ~ 00 ~R1~lRIC11cRllffi 4 flla1I~I'< ~ ~"1C1Ji ~ qft at~qI4C11 em~ "CfR Rm ll<lT t I

11. ~,~~lIfI~(f) wm G"2lT ~ ~ ~ ~ ~-13026 fG'1iq;--27.11.2012~~ ~-7358 fG'1iq;--19.09.2019~ 3lT(YI)cp4 ~ ~ ~ ~Iffi Cf>T ~"1C1Ji ~ ~S11qq

t ~ ~ ~ ~ m-m 3Rl2lT <t ~R1~1f?JC11~ ~ 51 ~:-

~ 40~~ crf-I 34~~ crt-II 36.5~

31j~ C1\rlTfu / \il 'i \ill fc1 ~ ~ crt 32~~ \il 'i \ill fc1 30~

"'1lc:- ~ ~ ~ ~ ~ (fIlJilrll ~ ~ fllJilrll ~) 4 ~ ~ ~ \3uf\GqIXl em 30 3fcpIDl{f ~ ~ m-m I

Page-I 0

'.,

Page 11: i~ 1 i · f.!mUR ~/ 4. ~~ 07 05 00 00 02 00 00 00 ~ (J)fl1, 00 00 00 00 00 00 ~~ 1Iftre'fUT fcr:rrrT) 20 10 04 02 01 03 00 00 00 00 00 00 5. ~ ~ 3lfCfC:1 40 00 ~ fcr:rrrT).~~ 6. (~,~~

12. ~ ~: \jQ1CfC1 ~ oo/{jqlfqlx ~ 3lmfOT Cf)lR:qIX \jQ1CfC1 ~ ~R\4'iRH11 ~a-n cGrxi~RbCi, ~cp"lcpCi R~;q'i em ~ "* ~, Xi~R>1Ci ~ (~) ~RI;q'lfTICiI ~a-n "* ~~ cGr fc1i%cl, ~ xi~RbCi, ~cp"lcpCi ~m ~ ~Cf)I~ICi cGr ~ ; "C1"l?-TT~ 3l~a-n "*~ 3ffi1l1 ~~ '4T xi~RbCi, ~cp~cpCi ~ oo/{jqlfqlx ~ 3/RaTUT Cf)lR:qIX ~ ~ tIf.1rfcl/~Cf)I~ICi fclJ<IT ~ I ~ ~ QR\1I1fTldl ll&rr ~ ~ ~ ~ ~ 3RfC:ff!ffT ~

~ ~ "CfiT 3RfC:ff!ffT ~ 11flT ~ ~ t ~ cf 3ffi1l1 q~a1Iq)C'1 ~ ffl ~qrc;ft ~ ~ ~ ~ -;nft ~ ~I

13. Cf)GI'ilI'! (Misconduct) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Cf)1~ql~ qft \1JT~ t:-Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false and

suppress any material information in filling up the application form. Candidates are alsowarned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in adocument or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit atampered/fabricated document. [f there is any inaccuracy or any discrepancy between two ormore such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding thisdiscrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of:

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or(b) Impersonating, or(c) Procuring impersonation by any person, or(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, or(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature

for the selection, or(g) Using unfair means during the test, or(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch in

the script (s), or(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, orU) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.(I) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the

acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liableto criminal prosecution be liable:

(i) To be disqualified from selection for which he/she is a candidate, and/or(H) To be debarred either permanently or for a specified period:-(Hi) Canvassing in any form written or otherwise effecting examination process will disqualify

a candidate.

14. em 3l~~ ~ ~ RI m fTlCil ~a-n ~ Xi~ R>1Ci~ "* ~ ~ M ~ "fft:r "C'1TCfi 00~ 3l~ fuK:ft ~ "C'1TCfi 00 ~ &NT Cf)C;lill x <n 3F[f fuK:ft ~ ~ ~a-n ~ c1ftmC!?X ~ \Jl""R "Cf)1 ~ "Y"Tful fclJ<IT 'T<n t I \j l+j"1C;qIx'j "* ~a-TT ~ m cGr ~ <n ~ "*~ 1R ~ "Cf)1 f.1uf<l ~ N<n I

Page-I II.,

I-"V

Page 12: i~ 1 i · f.!mUR ~/ 4. ~~ 07 05 00 00 02 00 00 00 ~ (J)fl1, 00 00 00 00 00 00 ~~ 1Iftre'fUT fcr:rrrT) 20 10 04 02 01 03 00 00 00 00 00 00 5. ~ ~ 3lfCfC:1 40 00 ~ fcr:rrrT).~~ 6. (~,~~

15. "Q"&:rr ~:-(i) llfran ~ ~ ~/~ ~/~c"1~c ~/~ cf> l1lUP1 ~ SBI Collect tR

{q"iCf>I"1 fcn<) ~ ftR:ffi ~ ~ 3ll<IT<T cf> ~~fll~c www.jpsc.gov.in tR

~~I(ii) 3RRfa:m. ~ XT)q ~ Cf>li\Jll"1 ,wIRCf)l' Cf)T qrf (~o~o~o). ~ ~ qrf

(~-I). ~ qrf (~-II) ~ ~ cf> '3Ai"iGcll-<'i cf> ~ llfran ~ ~0-600(u-: "fit) + ~ 'qf"Gf ~ ~ I

(iii) "Q"&:rr ~ ~ ~- $11"1'{510\SXT\Rf cf> 31j~d \J1'"1\ilIRl. ~ \il'i\illffl ~/31j'<iFm"\J1Tfc1 cf> ~ cf> fu<l llfran ~ ~0-150 / -(~ "fit lfCrffi) + ~ 'qf"Gf ~ ~ I$11"1'{510\S XT\Rf cf> 31j~ d \il 'i \ill ffI / 31j~ d "\J1Tfc1 cnlft ~ ~ ~ &RT R;q Il1<:1"1"GX tR llfran ~ "\Jfl1T ~ ~ ctT ft~ ~ ~ ~ Lf?r CBT Xf; ~ ~ ~'3 Ai"i G(II ~ ~ "Cl?XtI ~ ~ ~ llfran ~ 'TfdT'i" ~ ~ Lf?r ~"i Cf>1"1~

M 3fR ~ Xf; ~ ~ I llfran ~ 31!>1Rl~;q (Non Refundable) m.rr I(iv) ~ 31~ ("Cf>l1~"Cf>l1 40 ~ Wm f.1:~) CBT llfran ~ ~ ~ ~ I

~:- ~ cpT '34gCltl llfrlffi ~ ~ 31RlRCItl ~ ~ &m f.1mfuf 'qf"Gf '4Tftrn" 311'i (\'\1~'i ~ ~ Wli" ~ ~ &m "fCfCf: ~ 'qf"Gf ~ XtJq" ~ "R ~ "\JllWrr I

16. ~ Lf?r ~ 31WNCf) W .~(CD) Online ~ cf> ~ ~ ~ Cf)T >fI1TUTLf?r "fic;rr.:f ~ ~ ~ I

(@) Jharkhand Public Service Commission cf> ~~"1il~c www.jpsc.gov.in tR

Online Application System cf> l1lUP1 ~ ~ ~"ICf>I"1 fcnm ~ I('1) ~ ~ \OJffI<11fTldI llfran tg 3l"Rl2.TT cf> &W m 311'i<:'1I~'i ~ '+RT ~ I

~ ~ ~ ctT T["C'1"C'f~ "G\Jf ~. ~ ~ ~ <:IT 31ifuCf> ~ "G\Jf ~ tR

~ ~ 31'RT2.TTm \il (II ~ 86M I T["C'1"C'f<:IT 3l~ ~ ~ ~ tR 3lTQC#r~ tR 3ffi1+l XT)q ~ f.1um ~ Cf)T ~ 3ll<IT<T cf> llTff ~ ~ I

(tr) 311'i<:'1I~'i ~ ~ ~ E-mail rd, Mobile Number C'f2D ~ User Id ~ PasswordCBT ~ m-.:rr ~ ctT fG1 u'i (II ~ ~ I ~ ~ 3ffi1+l llfr~ \OJCf>I~I 'i c=rcp~

m I 3l"Rl2.TT 311'i<:'1I~'i ~ cf> W'1 ~ ~ fr Cf>I£I"1d Mobile Number, E-mail Id ~~ I ~ '4T mtt~ <f ~ ~ czrfcrd- Cf)T Mobile Number, E-mail Jd ~ ~~I

(\S.) ~rc"1~c <:IT~ c;qqm;:r cf> ~ 3ll<IT<T '3'd"1GI<1"i ~ m.n I 3lC1: 3l'RT2.TT3lTfuRT~ Cf)T

~ ~ ~ ~ ~ ~ fr x-MT ~ ~"Cl?X ~I(T:f) 311'i <:'11~'i 'TfdT'i" ~ ~ ~ Cf)T ~ rc "1~ c c;qqm;:r / T["C'1"C'f'TfClR / ~ 'TfClR

Unsuccessul Payment/Transaction Status Failure cf> ~ 3ll<IT<T '3'd"1GI<1"i ~ m.n3l'RT2.TTem ~tTR tg 31ff1RCItl ~ ~ ~ ~ I

('(9) 3l"Rl2.TT 3ffi1+l XT)q ~ ~ ~ 311'i<:'1I~'i ~ em Submit ~ cf> ~ ~ ~ ¥:Login "Cl?X~~I~'I;gtR ~ "Download Filled Application Section" ~ '+RT S3lT ~

\S1'3'i<:'11\S "Cl?X~ cfr ~ ~~ijd ~ ~ ~ ~ I Rl$1IQ'i ~ ~ ~ x-MT>fI1TUTLf?r / Cf>III \ill d. llfran ~ 'TfClR ctT ~ ~ ctT >ffi1 ~ ~ m I 3ll<IT<T&W "flT~ cf> ~ <:IT ~ '4T ~ lii<T ~ tR '3 Ai"i G(II "1 em \3Cl'd" m "Cf>Tc:lt ~

~ ~ >fI1TUT-Lf?r f.1~ijd ~ ~ ~ ~ m.n I

Page-12

,..v

Page 13: i~ 1 i · f.!mUR ~/ 4. ~~ 07 05 00 00 02 00 00 00 ~ (J)fl1, 00 00 00 00 00 00 ~~ 1Iftre'fUT fcr:rrrT) 20 10 04 02 01 03 00 00 00 00 00 00 5. ~ ~ 3lfCfC:1 40 00 ~ fcr:rrrT).~~ 6. (~,~~

(\if) ~ WBr B ~ ~ >fl1TUT-q?[, tfa-TfiTrq? ~ ~tfr >fl1TUTq?[, 3lcP q?[ X1T~ci> wm ~ W1 ~ ~ ~ 31f.1cn<f ~ I ~ ~ q)T 3ljqlC1'i ~ m ~~ c#r 31tnr ci> ~tr B f.1uf<T ~ -g-g ~ ~ ~ I

(~) ~ ~ '<jf.1~ilCi ~ c#r ~ crifmf >fl1TUT-q?[ ~ W1 B ~ -crm ~ ~wm~~1

(Sf) Online Application B 3l~2lf I[RT eft lli ~ ci> 3llt:lR LR ~ ~ Xjf.1~ilCic#r ~ I ~2lf Online Application ~-~ Fcl$1IQ'i B f.1f%cl ~ l0f ~ci> 3T"'j)"ffRtr ~ I ~ ~ Online Application B c#r ll<lT ~ (Entry) ci> 6ITG \ffiB~ 'BT ~ ci> qRcl'ct'i q)T ~ ~ ~ c#r 3ffil!:1 ~ ci> ~ X-<:l1Cf)14~~I

(c) 311'iC11~'i (Online) ~ ~ ~ ci> ~ "How to apply" (~ ~ CfR)3mWr ci> ~~t1I~C www.jpsc.gov.in ~ ¢ IFcl$1lq~ ~tfr \i1HChlfi ~ ~3mWr ~ Help Line No.- 0651/2213009 LR ~ \Jl11T m qft 3Tfcr:J~ "C1Cf>"ct>"T"4 ~ 4 ~-10.00 ~ ~ ~ 05:00 ~ "C1Cf>~ fcpm \ill ~ ~ I

(0) 311~C11~~ ~ ~ B ~ ~ m lR 3mWr ~ f.1kj~~d Technical HelpLine No. lR "ct>"T"4 ~ B ~ 10:00 ~ ~ ~ 05:00 ~ "C1Cf>~ fcpm \ill ~

~ :-

1. 0651-22201112. +9194313016363. +919431301419

(~) <RTIRT ~ \Jfl1T m ci> ~tr B fcR:fr ~ c#r \i11'iCf)1~ ci> ~ Payment HelplineNo.- 9431301419 1lX ~ fcpm \ill"flCl?ffi ~ I

(Cb") ~ t1 '<Cf)1~ 00 B m cBT ~~ B f.1<:MT ~ I[RT f.1rrn 31'i 1q ffC1 >fl1TUTq?[c#r Fclq,<ul1 Online Application B ~ ~ I

(ur) Online Application System ci> I[RT crifmf ~ LR ~2lf 3N'iT ~ ~(q1tl41c! ~) q)lC'.l'JllfJ l0f ~ m Cf>'<" ~ ~ Xjf.1~ilCi ~ I f.1ElfRd~ LR q)k1~1q) ~ 6'«11e1,< ~ ~ ~ LR ~ "$T ~ ~ CfR" eftunWfi I

((f) ~ q?[ LR ~m em \J1-sCf),< ~ ci> ~ 3le:RI (BLOCK LETTERS) B tr~ q?[ 'l1'<T ~ ~ I

(2:1) ~ ~ ~, fqc=rr ci> ~ cBT ~ (Spelling) cfflT ~, vIT ~ ci> xiQrthcBc3lcPq?[B~~1

(c~") ~ ~-~ ci> ~ >fl1TUTq?[ / 3lcP q?[ B, vIT ~ ~ ~ ~ <l2lT ~,~ 3fR crf ~ crtr~ q?[ ci> <l2lT ~ ~ LR ~ I

(tr) ~ ~ wm ~ tfa-TfiTrq? ~ ~ ~ Fclq,<o~, \TIT ~tfr ~~~ICf)1 (~)>fl1TUTq?[, ~ ~ Cf)C1 ~ I[RT f.1rrn R ell ill Cil >fl1TUTq?[, \Jll"fcr >fl1TUTq?[, ~ t-ff.icp >fl1TUTq?[, ~C1Cf)c>G~ >fl1TUTq?[ 311'iC11~'i (Online) ~ q?[ B ~ ~31T B ~~ ~ I 3RfClT1RT ci> wm ~ ci> Wli B \3q -<1Cft1 ~ >fl1TUTq?[ cBT ~ "!ffi1~ ~ 31f.1cn<f ~ 3Rl2lT ~ ~ Cf>'<" eft ~ (f2lT ~ ~ ~ WftjUJql,< M I

(""1") ~ ~ ftAT Cf5ROT ~ fcR:fr 'BT wm ~ <IT ~ m q)T ~ ~ ci>-crm~~1

Page-13

Page 14: i~ 1 i · f.!mUR ~/ 4. ~~ 07 05 00 00 02 00 00 00 ~ (J)fl1, 00 00 00 00 00 00 ~~ 1Iftre'fUT fcr:rrrT) 20 10 04 02 01 03 00 00 00 00 00 00 5. ~ ~ 3lfCfC:1 40 00 ~ fcr:rrrT).~~ 6. (~,~~

(q) Online Application "Cf5l"~ '+fr ~~ -4 31Nlqt1 1?R 1R ~ crrw ~ fcRrr\JfT<Pn I

(tp) 3l~ CBTtRtaIT ~ ~ em fuf%Cl 111UIl1 xl ~ ~ 1?R ctT ft~ -4 ~ ~fcRrr \JlT ~ t I ~ ~ 1R ~ CBTRuh:r 3ffi'r1 m.n I

(~) ~ ~ 31LR ~ -4 cfI ~ ~3IT ~ ~ '+fr ~ 1R ~ cfi w-q -4 Cf5Tt~ ~ "lITC1~ fu-q-R CBTWlfUT ~ t, en- ~ ~ ~ ctT 3l~ ~

~ cfi ~ ~ 5l<TI1

3fflf1l ~ :-

(cp) ~ Online Application System cfi 111UIl1 xl ~-01.03.2020 xl~-30.03.2020 ~ 5:00 ~ C1Cf) 1ft Online ~ ~ ~ ~ I

(~) ~-30.03.2020 cfi ~ ~-01.04.2020 C1Cf) f#cp "l1T51tRtaIT ~ \Jfl1T ~ cfi ~~~I

(11) ~ ~ '+fr 111UIl1 xl ~ 1"l<l ~-"Cf5l" x-cJ1Cblx ~ ~ ~ I~ fclfu cfi ~ ~ 1?R ~ ~ 31Nlqt1 ~ ~ ~ C1~ ~ ~~ ~ ~lilCjI'( ~ 5l<TI I

~O/-~,

$l1'(~u'5 ~ m-r 3ll<i'rT, ~ I


Recommended