Transcript
Page 1: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA GST - 04A ROYAL ... - GST 04A...JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA GST - 04A ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS DEPARTMENT BUTIRAN LELONG / JUALAN UNTUK MELUNASKAN

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA GST - 04A

ROYAL MALAYSIAN CUSTOMS DEPARTMENT

BUTIRAN LELONG / JUALAN UNTUK MELUNASKAN HUTANG BAGI PRINSIPAL BERDAFTAR CBP

AUCTION / SALE IN SATISFACTION OF DEBT DETAILS FOR GST REGISTERED PRINCIPAL

Nota Penting (Important Notes)

1) Sila isikan borang ini dengan HURUF BESAR dan menggunakan pen mata bulat berdakwat hitam.Please fill in this form in BLOCK LETTERS using black ink ball-point pen.

2) Sila rujuk Buku Panduan Borang Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP).

Please refer to Goods and Services Tax (GST) Forms Guide.

3) Sila gunakan borang ini untuk menyenaraikan prinsipal berdaftar CBP dan nilai pembekalan sekiranya anda adalahseorang ejen.

Please use this form to list the GST registered principal and supply values if you are an agent.

4) Ruangan yang bertanda (*) adalah wajib diisi.Column with (*) is a mandatory field.

5) Sekiranya mengikrar nilai sifar, sila isi angka "0".

If declaring a zero amount, please fill in "0".

6) Sila hubungi Pusat Panggilan Kastam di talian 1-300-88-8500 / 03-78067200 atau emel [email protected] untuk

pertanyaan lanjut.

Please contact Customs Call Center at 1-300-88-8500 / 03-78067200 or email [email protected] for further enquiry.

BAHAGIAN A : BUTIRAN PRINSIPAL BERDAFTAR CBP DAN NILAI PEMBEKALAN

PART A : GST REGISTERED PRINCIPAL AND SUPPLY VALUE DETAILS

1) No. CBPGST No.

2) Nama Prinsipal Berdaftar CBPName of GST Registered Principal

3) Nilai Pembekalan Bercukai RM Taxable Supply Value

4) Amaun CBP RM GST Amount

5) Pecahan Amaun CBP Mengikut Kod IndustriBreakdown Value of GST Amount in accordance with the Industries Code

Kod (Code) Amaun CBP (GST Amount) RM

RM

RM

RM

RM

JUMLAH RM

1

Rujuk Borang GST-04 (Refer GST-04 Form)

No. Pendaftaran Perniagaan * Business Registration No. *

ATAU / OR No. Kad Pengenalan * Identity Card No. *

Tarikh Diterima (Received Date) *

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT (FOR OFFICE USE ONLY)

Borang ini ditetapkan di bawah Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan 20XX (This form is prescribed under Goods and Services Tax Regulations 20XX)

HH (DD) - BB (MM) - TTTT (YYYY)

admin
Draft

Recommended