Transcript
Page 1: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA GST - Ad ROYAL MALAYSIAN … -GST-Adm 19... · 2021. 5. 17. · GST - Adm 19 BAHAGIAN A : BUTIRAN PERMOHONAN PART A : APPLICATION DETAILS 1)No. CBP

PERMOHONAN UNTUK LANJUTAN KETETAPAN AWAL APPLICATION FOR EXTENSION OF ADVANCE RULING

GST - Adm 19

BAHAGIAN A : BUTIRAN PERMOHONANPART A : APPLICATION DETAILS

1) No. CBP / No. Orang Tidak Berdaftar *GST No. / Non-Registered Person No. *

No. Siri Ketetapan Awal *Advance Ruling Serial No. *

2)

JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIAROYAL MALAYSIAN CUSTOMS DEPARTMENT

Nota Penting (Important Notes)

3) Tempoh Lanjutan DipohonExtension Period Sought

4) Sebab-sebab lanjutan dipohon. Sila sertakan dokumen sokongan, jika ada.Reason for extension applied. Please enclose supporting document, if any.

Borang ini ditetapkan di bawah (Subperaturan 10(5) Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan (Ketetapan Awal) 2014 This form is prescribed under (Subperaturan 10(5) of the Goods and Services Tax (Advance Rulling) Regulations 2014

No. CBP / No. Orang Tidak Berdaftar * GST No. / Non-Registered Person No. *

No. Siri Ketetapan Awal *Advance Ruling Serial No. *

1)

2)

3)

5)

Sila isikan borang ini dengan HURUF BESAR dan menggunakan pen mata bulat berdakwat hitam. Please fill in this form in BLOCK LETTERS using black ink ball-point pen.Sila rujuk Buku Panduan Borang Cukai Barang dan Perkhidmatan (CBP).Please refer to Goods and Services Tax (GST) Forms Guide.Ruangan yang bertanda ( * ) adalah wajib diisi.Column with ( * ) is a mandatory field.Sila tandakan ( X ) dalam petak yang berkenaan.Please tick ( X ) accordingly.Sekiranya ruangan tidak mencukupi, sila kemukakan maklumat tersebut sebagai lampiran. If space is insufficient, please provide the information as an attachment.Sila hubungi Pusat Panggilan Kastam di talian 1-300-88-8500 / 03-7806 7200 atau emel [email protected] untuk pertanyaan lanjut.Please contact Customs Call Center at 1-300-88-8500 / 03-7806 7200 or email [email protected] for further enquiry.

4)

6)

Hingga To

HH (DD) TTTT (YYYY) HH (DD) - BB (MM) - TTTT (YYYY) - BB (MM) -

No. Pendaftaran Perniagaan * Business Registration No. *

ATAU / OR No. Kad Pengenalan * Identity Card No. *

Ini adalah No. Kad Pengenalan orang yang ditetapkan yang telah memohon pendaftaran CBP atau memohon untuk ketetapan awal (This is the Identity Card No. for the designated person who has applied for GST registration or applied for an advance ruling)

*GSTADV3*

GST-Adm 19 | 1 / 2

Page 2: JABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA GST - Ad ROYAL MALAYSIAN … -GST-Adm 19... · 2021. 5. 17. · GST - Adm 19 BAHAGIAN A : BUTIRAN PERMOHONAN PART A : APPLICATION DETAILS 1)No. CBP

Borang ini ditetapkan di bawah (Subperaturan 10(5) Peraturan-Peraturan Cukai Barang dan Perkhidmatan (Ketetapan Awal) 2014 This form is prescribed under (Subperaturan 10(5) of the Goods and Services Tax (Advance Rulling) Regulations 2014

UNTUK KEGUNAAN PEJABAT (FOR OFFICE USE ONLY)

HH (DD) - BB (MM) - TTTT (YYYY)

Tandatangan *Signature *

b.p Ketua Pengarah Kastam Malaysiafor Director General of Customs Malaysia

Tidak diluluskanNot approved

DiluluskanApproved

Nama * Name *

Tarikh *Date *

BAHAGIAN B : PENGAKUAN PEMOHON PART B : DECLARATION BY APPLICANT

Saya mengaku bahawa maklumat yang terkandung di dalam borang ini adalah betul dan tepat. I declare that the information contained in this form is true and accurate.

6) Tandatangan Pemohon *Signature of Applicant *

7) Nama Pemohon *Name of Applicant *

8)

9) Tarikh *Date *

JawatanDesignation

HH (DD) - BB (MM) - TTTT (YYYY)

No. CBP / No. Orang Tidak Berdaftar * GST No. / Non-Registered Person No. *

5) Nyatakan sama ada terdapat perubahan pada fakta dalam ketetapan awal yang telah dikeluarkan. Sila sertakan dokumen sokongan, jika ada.State whether there is a change of facts in the issued advance ruling. Please enclose supporting document, if any.

No. Siri Ketetapan Awal * Advance Ruling Serial No. *No. Pendaftaran Perniagaan * Business Registration No. *

ATAU / OR No. Kad Pengenalan * Identity Card No. *

Ini adalah No. Kad Pengenalan orang yang ditetapkan yang telah memohon pendaftaran CBP atau memohon untuk ketetapan awal(This is the Identity Card No. for the designated person who has applied for GST registration or applied for an advance ruling)

GST-Adm 19 | 2 / 2


Recommended