Transcript
Page 1: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

PENGHARGAANS y u k u r k e h a d r a t I l a h i k e r a n a d e n g a n l i m p a h k u r n i a n N y a , s a y a

t e l a h b e r j a y a m e n y i a p k a n k e r j a k h u s u s i n i d e n g a n l a n c a r .

T e r l e b i h d a h u l u s a y a i n g i n m e r a k a m k a n s e t i n g g i - t i n g g i u c a p a n

t e r i m a k a s i h d a n p e n g h a r g a a n s a y a k e p a d a T n H j S u r i m a i n B .

G i m a n k e r a n a m e m b e r i k e l o n g g a r a n k e p a d a k a m i u n t u k m e m b u a t

k a j i a n p a d a w a k t u s e l e p a s s e s i p e r s e k o l a h a n . s a y a j u g a i n g i n

m e n g u c a p t e r i m a k a s i h k e p a d a g u r u m a t a p e l a j a r a n g e o g r a f i s a y a ,

P u a n N o r i a n B i n t i J a m a l l u d i n k e r a n a t e l a h m e m b e r i b i m b i n g a n d a n

t u n j u k a j a r k e p a d a s a y a d a l a m m e n j a l a n k a n K a j i a n G e o g r a f i

T e m p a t a n ( K G T ) .

S e t i n g g i - t i n g g i t e r i m a k a s i h j u g a s a y a t u j u k a n k e p a d a k e d u a d u a

i b u b a p a s a y a b a n y a k t e l a h m e n g h u l u r k a n b a n t u a n t i d a k k i r a d a r i

s e g i k e w a n g a n , c a d a n g a n , d o r o n g a n , d a n s e m a n g a t s e r t a s e b a g a i

i n s p i r a s i s a y a s e p a n j a n g k a j i a n i n i d i j a l a n k a n . T i d a k l u p a j u g a

k e p a d a a h l i k u m p u l a n s a y a y a n g b e r s a m a - s a m a s a y a m e n j a l a n k a n

k a j i a n d i k a w a s a n B a n d a r B a r u B a n g i ( S e k s y e n 4 )

A k h i r s e k a l i , u c a p a n t e r i m a k a s i h i n i j u g a s a y a t u j u k a n k e p d a

p e n d u d u k d i S e k s y e n 4 , B a n d a r B a r u B a n g i d i a t a s k e s u d i a n d a n

k e r j a s a m a m e r e k a u n t u k m e n g i s i b o r i n g s o a l s e l i d i k d a n d i t e m u

b e r s a m a a h l i k u m p u l a n k a m i .

Page 2: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

PENDAHULUAN

B a g i m e m e n u h i k e p e r l u a n k e p e r l u a n m a t a p e l a j a r a n g e o g r a f i ,

s a y a d i w a j i b k a n m e n j a l a n k a n k e r j a a m a l i d i l a p a n g a n i a i t u k a j i a n

g e o g r a f i t e m p a t a n ( K G T ) . P a r a p e l a j a r d i b e r i p i l i h a n u n t u k

m e m b u a t k a j i a n b e r d a s a r k a n d u a t a j u k y a n g d i b e r i .

K a j i a n k e r j a k u r s u s i n i p e r l u d i l a k u k a n k e r a n a i a m e r u p a k a n

s y a r a t u n t u k p e n s i j i l a n P e n i l a i a n M e n e n g a h R e n d a h ( P M R ) . S a y a

A b d u l H a d i B . N o r d i n t e l a h m e m i l i h t a j u k i a i t u M i g r a s i D a l a m a n

P e n d u d u k . O l e h i t u , t e l a h d i a r a h k a n o l e h g u r u u n t u k m e m b u a t

k a j i a n i n i d i t e m p a t t i n g g a l s e n d i r i m e m a n d a n g k a n i a a m a t s e s u a i

d e n g a n t a j u k d i b e r i . D i B a n d a r B a r u B a n g i , s e m e m a n g n y a t e r d a p a t

m i g r a s i y a n g b e r l a k u d i s i n i d i s e b a b k a n p e r k e m b a n g a n s e k t o r

p e r i n d u s t r i a n d a n s e k t o r p e r k e r j a a n .

K a j i a n i n i t e l a h y a n g d i b e r i k a n m a s a s e l a m a 4 m i n g g u m e n g i k u t

t e m p o h y a n g d i t e t a p k a n d a r i 1 A p r i l 2 0 1 0 h i n g g a 3 0 A p r i l 2 0 1 0 .

S e g a l a h a s i l m a k l u m a t y a n g s a y a p e r o l e h i t e l a h s a y a g u n a k a n b a g i

m e l e n g k a p k a n k a j i a n i n i .

S a y a b e r h a r a p a g a r k a j i a n d a n l a p o r a n i n i a k a n m e n d a t a n g k a n

m a n f a a t k h u s u s n y a k e p a d a s a y a d a n s e l u r u h m a s y a r a k a t d i s i n i

a m a n y a .

Page 3: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

OBJEKTIF KAJIAN

-Berikut adalah objektif-objektif kajian yang telah saya jalankan..

(a) Mendefinisi Konsep migrasi dalaman penduduk di Seksyen 4, Bandar Baru

Bangi ,Selangor.

(b) Menyatakan dan menghuraikan pola migrasi penduduk di Seksyen 4, Bandar Baru

Bangi ,Selangor.

(c) Mengkaji dan menghuraikan kesan migrasi dan kepadatan penduduk di Seksyen 4,

Bandar Baru Bangi ,Selangor.

(d) Menghurai kan cadangan dan langkah untuk mengatasi kesan migrasi dalaman

penduduk di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi ,Selangor.

(e) Menyatakan dan menghuraikan factor-faktor mempergaruhi migrasi penduduk di

Seksyen 4, Bandar Baru Bangi ,Selangor.

(f) Penerapan nilai dan unsure patriotism terhadap penduduk di Seksyen 4, Bandar Baru

Bangi ,Selangor.

Page 4: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

KAEDAH KAJIAN

B a g i m e n d a p a t k a n m a k l u m a t u n t u k m e n g h a s i l k a n K e r j a

K u r s u s . G e o g r a f i P M R i n i , s a y a t e l a h m e n g g u n a k a n b e b e r a p a

k a e d a h y a n g s e s u a i d e n g a n k a j i a n s a y a . B e r i k u t i a l a h k a e d a h -

k a e d a h y a n g s a y a g u n a k a n :

(a) Kaedah Pemerhatian :

- Saya telah membuat pemerhatian untuk mengenalpasti pola migrasi yang berlaku

di kawasan Seksyen 4, Bandar Baru Bangi,Selangor..

(b) Kaedah Soal Selidik :

- Saya dan rakan-rakan telah menyediakan 21 borang soal selidik yang perlu diisi

oleh penduduk seksyen 4 yang akan menjadi responden terhadap kajian yang

dilakukan..

(c) Kaedah Temu Bual:

- Seterusnya saya telah menemu bual beberapa orang penduduk untuk mengetahui

pendapat dan pandangan mereka pola migrasi di kawasan saya.Temu bual

Page 5: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

dijalankan kepada penduduk seksyen 4 yang telah lama menetap kerana mereka

lebih berpengalaman.

(d) Kaedah Rujukan:

Buku :

Saya telah merujuk buku untuk mengetahui dan memahami istilah

dan untuk mendapat panduan mengenai kawasan kajian

Internet :

Saya telah melayari internet untuk mendapat

tambahan terutamanya tentang penerangan migrasi

yang berlaku di Malaysia

Page 6: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

SENARAI KANDUNGAN

BIL. PERKARA HALAMAN

1 TAJUK

2 SENARAI KANDUNGAN

3 PENGHARGAAN

4 PENDAHULUAN

5 OBJKTIF KAJIAN

6 KAWASAN KAJIAN

7 KAEDAH KAJIAN

8 DAPATAN KAJIAN

9 RUMUSAN

1 0 L A M P I R A N

1 1 R U J U K A N

Page 7: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

KAWASAN KAJIAN

(a) Latar Belakang Dan Sejarah Bandar Baru Bangi.

B a n d a r B a r u B a n g i b e r a s a l d a r i p a d a s e b u a h l a d a n g k e l a p a

s a w i t ( W e s t C o u n t r y E s t a t e ) y a n g b e r k e l u a s a n 5 , 1 1 8 e k a r d a n m u l a

d i b a n g u n k a n p a d a t a h u n 1 9 7 4 s e t e l a h p r o s e s p e n g a m b i l a n t a n a h

d i b u a t o l e h k e r a j a a n n e g e r i s e l a n g o r m u l a i 1 9 7 2 - 1 9 7 8 . P e n g a m b i l a n

d i l a k u k a n s e c a r a b e r p e r i n g k a t - p e r i n g k a t b e r m u l a d e n g a n s e k s y e n 1

y a n g m e l i b a t k a n p e m b i n a a n r u m a h k o s r e n d a h , s e d e r h a n a d a n

t i n g g i y a n g b e r j u m l a h 2 0 0 u n i t . K e r j a - k e r j a m e m b a n g u n k a n

k a w a s a n i n i b e r a k h i r p a d a 2 0 0 7 , d e n g a n p e m b i n a a n 1 1 , 0 4 0 u n i t

k e d i a m a n , 3 0 8 u n i t k e d a i , 4 3 u n i t k i l a n g d a n s e b u a h k o m p l e k s

p e j a b a t .

B a n d a r B a r u B a n g i j u g a d i s e b u t B a n g i k e r a n a j i k a i b u b a p a

m e r u j u k b a u a n a k k e c i l m e r e k a y a n g b a r u m a n d i . s e l a i n i t u , n a m a

B a n g i b e r k a i t a n d e n g a n ‘ B a n g o r ’ y a n g b e r m a k s u d b a u b u s u k

m e l a n t u n g d a r i i k a n - i k a n k e l i k e r i n g y a n g d i j e m u r d i t e p i a n s a w a h

p a d i . s e b e l u m s u n g a i s e m e n y i h d i l u r u s k a n k e s e k i t a r 1 9 6 5 , k a w a s a n

B a n g i l a m a p e r n a h d i t a n a m s i k i t - s i k i t d e n g a n p a d i s a w a h .

Page 8: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

( b ) L o k a s i D a n K e d u d u k a n S e k s y e n 4 , B a n d a r B a r u B a n g i

S e k s y e n 4 , B a n d a r B a r u B a n g i t e r l e t a k d i b a r a t d a y a n e g e r i

S e l a n g o r . K e l u a s a n n y a i a l a h 2 0 6 . 4 0 e k a r d a n k a w a s a n m e r u p a k a n

k a w a s a n t a n a h p a m a h y a n g r a t a d a n l u a s . K e t i n g g i a n k a w a s a n i n i

s e c a r a p u r a t a a d a l a h r e n d a h i a i t u 4 8 m e t e r d a r i a r a s l a u t .

m e n y e b a b k a n i a s e s u a i s e b a g a i k a w a s a n p e t e m p a t a n p e n d u d u k .

K e a d a a n b e n t u k m u k a b u m i y a n g r a t a d a n l u a s i n i s e s u a i u n t u k

p e m b i n a a n b a n g u n a n a t a u r u m a h b a g i t u j u a n p e t e m p a t a n .

(C ) J a r a k

B a n d a r B a r u B a n g i t e r l e t a k k i r a - k i r a 1 2 k i l o m e t e r d a r i b a n d a r

K a j a n g d a n 6 k i l o m e t e r d a r i B a n g i l a m a . S e l a i n i t u , j a r a k a n t a r a

P u t r a j a y a d e n g a n B a n d a r B a r u B a n g i i a i t u 1 5 k i l o m e t e r , m a n a k a l a

j a r a k d e n g a n B a n d a r r a y a K u a l a L u m p u r i a l a h s e j a u h 4 5 k i l o m e t e r .

Page 9: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

LAMPIRAN

Page 10: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

RUJUKAN

1 . B u k u i l m i a h

B u k u t e k s G e o g r a f i T i n g k a t a n D u a ,

C h o n g M u i S e n d a n D r A z i z a n b i n H j . A b u S a m a h ,

T a h u n 2 0 0 3 , K u a l a L u m p u r , P e r c e t a k a n S u f i S d n B h d .

T a n L i m T o n g d a n W o o S i n Y o o n , 2 0 0 7 , A t l a s ,

E k s p l o r a s i , G e o g r a f i K B S M T i n g k a t a n 1 - 5 , O x f o r d F a j a r

S d n B h d .

2 . O r a n g s u m b e r

E n c i k N o r d i n B i n S h a a r i , 5 2 t a h u n

N o . 8 , J a l a n 4 / 7 H , 4 3 6 5 0 , B a n d a r B a r u B a n g i , S e l a n g o r

P u a n N o r a z i a h B i n t i H a m z a h , 4 9 t a h u n

N o . 7 , J a l a n 4 / 5 G , 4 3 6 5 0 , B a n d a r B a r u B a n g i , S e l a n g o r

3 . M e l a w a t t e m p a t k a j i a n

K a w a s a n p e r u m a h a n S e k s y e n 4 , B a n d a r B a r u B a n g i

Page 11: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

4 . I n t e r n e t

h t t p : / / m s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / B a n d a r _ B a r u _ B a n g i

h t t p : / / m a p s . g o o g l e . c om /

h t t p : / / www . s e l a n g o r . g o v . m y / h u l u l a n g a t / m a i n

MIGRASI DALAMAN

PENDUDUK

DI SEKSYEN 4,

BANDAR BARU BANGI,

SELANGOR.

Page 12: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

Bil Nama Jantina BangsaTempat

Asal PekerjaanSebab

Berhijrah

1 Nurul izzati bt. Nordin

p/puan Melayu Bidor,perak Pelajar Ikut keluarga

2 Ruzana bt Halim

p/puan Melayu Kuala Lumpur Sektor swasta Arahan majikan

3 Kamarudin b Hassan

Lelaki Melayu Segamat ,johor Sektor awam Meningkat taraf hidup

4 Saifol b. BahariMeor

lelaki Melayu Ipoh,perak Sektor awam Arahan majikan

5 Rosnani bt. Salleh

p/puan Melayu Kota bharu Sektor awam Peluang pekerjaan

6 Aqil Arif b. Azhar

Lelaki Melayu Bangi,Selangor Pelajar Ikut kelaurga

7 Siti Hasmah bt Harun

p/puan Melayu Baling,kedah Sektor awam Arahan majikan

8 Nurul hanim bt.Johari

p/puan Melayu Teras jernang, Kerja sendiri Peluang pekerjaan

9 Baktiar b.Mean

Lelaki Melayu Pontian,johor Pesara Ikut keluarga

10 Zahratul bt.Radiah

p/puan Melayu Jenka ,Pahang Suri rumah Peluang pekerjaan

11 Azauddin b. Zainal

Lelaki Melayu Sungai merab luar Sektor awam Ikut keluarga

12 Mohamad amin.

Lelaki Melayu Bangi ,Selangor Sektor awam Meningkatkan taraf hidup

13 Rohayati b. Haroun

p/puan Melayu Bangi ,Selangor Kerja sendiri Meningkatkan taraf hidup

14 Nordin b. Shaari

Lelaki Melayu Tapah ,Perak Sektor swasta Meningkatkan taraf hidup

15 Noraziah bt. Hamzah

p/puan Melayu Kg.tualang sekah,perak

Sektor awam Meningkatkan taraf hidup

16 Sazali b. mohd Ismail

Lelaki Melayu Pasir mas,Kelantan Sektor awam Peluang pekerjaan

17 Marsila bt. Borhan

P/puan Melayu Alor Gajah Sektor awam peluang pekerjaan

18 Fatimah bt. Samad

p/puan Melayu Tanjung malim Kerja sendiri Peluang pekerjaan

19 Hasimah bt.Adam

p/puan Melayu Tanjung bidara Sektor Swasta Peluang pekerjaan

Page 13: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

20 Razali b. Md Nor

Lelaki Melayu Tangga batu Kerja sendiri Peluang pekerjaan

21 Mohd zaki b. kamaludin

Lelaki Melayu Pendang,johor Sektor awam Arahan majikan

DAPATAN KAJIAN

(a) Konsep Migrasi Penduduk

Secara umum migrasi penduduk ialah penghijrahan seseorang.Terdapat 2 jenis

migrasi yang berlaku di Malaysia,iaitu Migrasi Dalaman dan Migrasi Antarabangsa.

Migrasi Dalaman ialah penghijrahan penduduk yang melintasi sempadan negeri atau

kawasan,sebagai contoh Ipoh ke Kuala Lumpur. Migrasi Antarabngsa pula ialah

penghijrahan melintasi sempadan antarabangsa atau negara.

(b) Pola Migrasi Penduduk Di Bandar Baru Bangi

Terdapat empat pola migrasi iaitu, bandar ke bandar , luar bandar ke bandar ,luar bandar

ke luar bandar dan bandar ke luar bandar. Setelah memebuat kajian, saya dapati terdapat

beberapa pola migrasi yang sering berlaku di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi iaitu migrasi

bandar ke bandar dan luar bandar ke bandar. Berikut ialah pola migrasi yang wujud:

i) Migrasi luar bandar ke bandar

Terdapat 12 orang responden yang berhijrah dari kampong asal ke seksyen 4,

Bandar Baru Bangi . Sebagai contoh,dari Kampung Payamas, Johor dan Kampung

Tualang Sekah,Malim Nawar, Perak yang berhijrah ke Bandar Baru Bangi kerana

Page 14: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

kawasan bandar menyediakan peluang pekerjaan yang lebih baik sama ada di sektor

awam dan sektor swasta seperti perkilangan, pembinaan, perniagaan dan perkhidmatan.

ii) Migrasi bandar ke bandar

Terdapat 9 orang responden yang berhijrah dari bandar lain ke seksyen 4

Bandar Baru Bangi. Sebagai contoh, dari bandar Ipoh, Kota Bharu, Alor

Gajah,dan Kuantan yang berhijrah ke Bandar Baru Bangi. Ini adalah kerana

keadaan di Bandar Baru Bangi lebih tenang dan mempunyai peluang pekerjaan

dan pendidikan yang lebih luas.

(c) Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Dalaman Penduduk

di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi.

Setelah menyemak borang kaji selidik, terdapat banyak faktor migrasi yang berlaku di

seksyen 4, Bandar Baru Bangi. Antaranya ialah seperti berikut:

i) Melanjutkan Pelajaran:

Pelajar yang telah tamat persekolahan telah meninggalkan kampung untuk

melanjutkan pelajaran ke pusat pengajian tinggi yang kebanyakannya bertumpu disekitar

Bandar Baru Bangi. Antara pusat pengajian itu adalah seperti Universiti Kebangsaan

Malaysia (UKM), Maktab Perguruan Islam (MPI), Malaysian France Institute (UNIKL-

Page 15: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

MFI), Kolej Poly-tech MARA (KPTM), Universiti Tenaga Nasional (UNITEN), Institut

Latihan Kehakiman Dan Perundangan (ILKAP), German Malaysian Institute(GMI),

Aviation Management College (AMC) dan sebagainya.

ii) Peluang Pekerjaan :

Bandar Baru Bangi merupakan sebuah Bandar perindustrian dan perusahaan. Terdapat

pelbagai jenis kilang yang kebanyakannya bertumpu d i Z o n K a w a s a n

P e r i n d u s t r i a n S e k s y e n 1 6 d a n B a n d a r S a l a m a n y a n g m e n e m p a t k a n

b a n y a k k i l a n g s e p e r t i S o n y , H i t a c h i , U p h a , S a p u r a , O n k y o , D e n s o

d a n s e b a g a i n y a . O l e h i t u , p e l u a n g p e k e r j a a n t e r b u k a l u a s u n t u k

p e l b a g a i p e r i n g k a t j u r u s a n d a n k e l u l u s a n d a r i p a d a b u r u h k a s a r

k e p a d a t e n a g a p a k a r .

i i i ) M e n i n g k a t k a n T a r a f H i d u p :

Terdapat 4 orang responden yang saya soal selidik datang ke seksyen 4 ,Bandar Baru

Bangi adalah kerana ingin meningkatkan taraf hidup mereka dengan bekerja sambil belajar.

Ini adalah kerana pihak kolej/universiti membuka peluang belajar untuk individu yang

bekerja seperti Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), program eksekutif dan sebagainya.

i v ) I k u t K e l u a r g a

T e r d a p a t 3 o r a n g r e s p o n d e n y a n g m e n g i k u t k e l u a r g a d a t a n g k e

s e k s y e n 4 , B a n d a r B a r u B a n g i i n i . M e r e k a s e t e r u s n y a b e r k a h w i n

d e n g a n p e n d u d u k t e m p a t a n d a n a k h i r n y a m e n e t a p d i s i n i . S e c a r a

Page 16: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

t i d a k l a n g s u n g , i n i a k a n m e n y e b a b k a n b i l a n g a n p e n d u d u k d i

s e k s y e n 4 b e r t a m b a h s e c a r a s e m u l a j a d i .

N i l a i

S a y a a m a t b e r s y u k u r k e r a n a k a w a s a n s e k s y e n 4 , B a n d a r B a r u

B a n g i m e m p u n y a i p e n d u d u k y a n g d a t a n g d a r i p e l b a g a i t e m p a t

h i d u p d a l a m k e a d a a n a m a n , d a m a i d a n h a r m o n i w a l a u p u n b i l a n g a n

p e n d u d u k s e r i n g b e r u b a h d a n b e r t a m b a h d i s e b a b k a n o l e h f a k t o r

m i g r a s i d a l a m a n i n i

(d ) Kesan Migras i Penduduk d i Kawasan ka j ian .

K e g i a t a n m i g r a s i y a n g b e r l a k u d i k a w a s a n s e k s y e n 4 B a n d a r B a r u

B a n g i s e b e n a r n y a t e l a h m e m b e r i k e s a n p o s i t i f . A n t a r a k e s a n y a n g

d a p a t d i l i h a t i a l a h : -

A. Kesan Pos i t i f .

1 ) P e n d u d u k B e r t a m b a h

M i g r a s i d a l a m a n y a n g b e r l a k u i n i m e n y e b a b k a n b i l a n g a n

p e n d u d u k d i B a n d a r B a r u B a n g i t e l a h m e n i n g k a t w a l a u p u n

Page 17: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

p e n d u d u k a s a l n y a t e l a h b e r h i j r a h k e l u a r . I n i d i s e i m b a n g k a n o l e h

k e m a s u k a n p e n d u d u k l u a r m e l a l u i m i g r a s i .

2 ) T a r a f H i d u p M e n i n g k a t

K e p e s a t a n p e n d u d u k m e n y e b a b k a n b e r l a k u n y a p e m b a n g u n a n

i n f r a s t r u k t u r s e p e r t i p e r t a m b a h a n s e k o l a h , p e r p u s t a k a a n a w a m ,

t a m a n r e k r e a s i , j a l a n r a y a , s t a d i u m , b a n g u n a n r u m a h s e r t a k e d a i .

M a k a , i a m e m b u k a p e l u a n g p e k e r j a a n y a n g l e b i h l u a s .

B. KESAN NEGATIF .

1 ) M a s a l a h s o s i a l

H a l i n i s e b e n a r n y a d i s e b a b k a n o l e h m a s a l a h y a n g

d i t i m b u l k a n o l e h r e m a j a y a n g d a t a n g u n t u k b e k e r j a a t a u y a n g

d a t a n g u n t u k m e l a n j u t k a n p e l a j a r a n . M e r e k a i n i s e l a l u

m e n i m b u l k a n m a s a l a h s o s i a l s e p e r t i k e s p e c a h r u m a h , m e r e m p i t ,

m e l e p a k d a n m e n g g a n g g u a n a k g a d i s d i s e k s y e n 4 , B a n d a r B a r u

B a n g i . K e a d a a n i n i t e l a h m e n y e b a b k a n p e n d u d u k d i s i n i t i d a k

s e l e s a .

Page 18: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

2 ) P e r s a i n g a n P e k e r j a a n / P e n g g a n g g u r a n

K e m a s u k a n t e r l a l u r a m a i p e n d u d u k d a r i k a w a s a n s e k i t a r d a n

w a r g a a s i n g t e l a h m e n y e b a b k a n b e r l a k u n y a p e r s a i n g a n u n t u k

m e n d a p a t k a n p e k e r j a a n . A p a b i l a p e r m i n t a a n u n t u k s e s u a t u

p e k e r j a a n m e n i n g k a t b e r b a n d i n g p e l u a n g p e k e r j a a n y a n g

d i s e d i a k a n , m a k a t e r j a d i l a h p e n g g a n g u r a n d i k a l a n g a n p e n d u d u k .

3 ) M a s a l a h p e r u m a h a n

M a s a l a h i n i b e r l a k u k e r a n a p e n d u d u k s e m a k i n m e n i n g k a t

d a l a m j a n g k a m a s a y a n g p e n d e k . P e m i n t a a n r u m a h y a n g m e n i n g k a t

m e n y e b a b k a n h a r g a r u m a h t i n g g i . I n i a k a n m e n d a t a n g k a n m a s a l a h

k e p a d a m e r e k a y a n g b e r p e n d a p a t a n r e n d a h d a n s e d e r h a n a k e r a n a

t i d a k m a m p u u n t u k m e m i l i k i r u m a h s e n d i r i .

( e ) L a n g k a h - L a n g k a h M e n g a t a s i K e s a n M i g r a s i

D a l a m a n P e n d u d u k :

Page 19: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

B a g i m e m a s t i k a n k e a d a a n s e k s y e n 4 , B a n d a r B a r u B a n g i i n i

s e l a m a t d a r i p a d a s e b a r a n g m a s a l a h , b e b e r a p a l a n g k a h y a n g w a j a r

d i a m b i l a d a l a h s e p e r t i b e r i k u t :

i ) M e w u j u d k a n P e l u a n g p e k e r j a a n

U n t u k m e n g a t a s i m a s a l a h p e r s a i n g a n p e k e r j a a n , p i h a k

k e r a j a a n p e r l u l a h m e n y e d i a k a n l e b i h b a n y a k p e l u a n g p e k e r j a a n

u n t u k m e n g e l a k p e n g a n g g u r a n . S e b a g a i c o n t o h , m e n d i r i k a n k i l a n g

a t a u p e j a b a t y a n g l e b i h b a n y a k u n t u k m e m b u k a p e l u a n g

p e k e r j a a n . K e a d a a n i n i p e n t i n g b a g i m e n g a t a s i m a s a l a h s o s i a l

y a n g s e r i n g b e r l a k u d i s i n i d a r i p a d a p e n g a n g g u r a n .

i i ) M e m b i n a R u m a h K o s R e n d a h .

P i h a k k e r a j a a n p e r l u l a h m e n y e d i a k a n b a n y a k r u m a h k o s

r e n d a h u n t u k m e n g a t a s i m a s a l a h p e r u m a h a n i n i . P r o j e k i n i a d a l a h

d e n g a n m e m b i n a r u m a h f l a t , p a n g s a , d a n s e b a g a i n y a . L a n g k a h i n i

b e r t u j u a n u n t u k m e m b e r i p e l u a n g k e p a d a m e r e k a y a n g

b e r p e n d a p a t a n r e n d a h a t a u s e d e r h a n a u n t u k m e m i l i k i r u m a h

s e n d i r i .

i i i ) W u j u d k a n R u k u n T e t a n g g a

Page 20: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

M a s a l a h - m a s a l a h j e n a y a h s e p e r t i k e s - k e s p e c a h r u m a h ,

r o m p a k a n d a n s e b a g a i n y a d a p a t d i a t a s i d e n g a n k e w u j u d a n r u k u n

t e t a n g g a . G i l i r a n b e r t u g a s d a n j a g a m a l a m p e r l u l a h d i l a k u k a n

s e c a r a b e r g i l i r - g i l i r o l e h p e n d u d u k b a g i m e m a s t i k a n k e a d a a n

k a w a s a n p e r u m a h a n s e n t i a s a t e r k a w a l t e r u t a m a n y a p a d a w a k t u

m a l a m .

N i l a i

S a y a b e r s y u k u r k e p a d a y a n g I l a h i k e r a n a d e n g a n

l i m p a h d a n k u r n i a - N y a , s a y a d a p a t h i d u p d a n b e r s e k o l a h

d e n g a n a m a n d a n s e l e s a d i B a n d a r B a r u B a n g i . S a y a j u g a

b e r s y u k u r d e n g a n k e s e d a r a n d a n k e p r i h a t i n a n p e n d u d u k

y a n g d a t a n g d a r i p e l b a g a i p e l u s o k n e g a r a . J u s t e r u , s a y a

b e r h a r a p a g a r s e m u a p i h a k s e n t i a s a b e k e r j a s a m a b a g i

m e m a s t i k a n m a s y a r a k a t d i S e k s y e n 4 , B a n d a r B a r u B a n g i

h i d u p a m a n d a m a i d a n h a r m o n i .

Page 21: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

Rumusan

H a s i l d a r i p a d a k a j i a n i n i , s a y a d a p a t i b a h a w a S e k s y e n 4 ,

B a n d a r B a r u B a n g i m e m p u n y a i d u a j e n i s m i g r a s i i a i t u m i g r a s i

d a l a m a n d a n m i g r a s i a n t a r a b a n g s a . B e b e r a p a f a k t o r y a n g

m e m p e n g a r u h i m i g r a s i d a l a m a n d i S e k s y e n 4 , B a n d a r B a r u B a n g i

a d a l a h p e l u a n g p e k e r j a a n , i k u t k e l u a r g a , a r a h a n m a j i k a n d a n

m e n i n g k a t k a n t a r a f h i d u p . S e l a i n i t u , t e r d a p a t k e s a n p o s i t i f d a n

n e g a t i f m i g r a s i d a l a m a n . A n t a r a n y a i a l a h p e n d u d u k b e r t a m b a h ,

t a r a f h i d u p m e n i n g k a t , m a s a l a h s o s i a l , m a s a l a h p e r u m a h a n d a n

p e r s a i n g a n p e k e r j a a n . S a y a t e l a h m e n c a d a n g k a n b e b e r a p a l a n g k a h

u n t u k m e n g a t a s i m a s a l a h m i g r a s i d a l a m a n p e n d u d u k . A n t a r a n y a

i a l a h m e w u j u d k a n l e b i h b a n y a k p e k e r j a a n , w u j u d k a n r u k u n

t e t a n g g a d a n m e m b i n a r u m a h k o s r e n d a h . S a y a a m a t b e r b a n g g a

k e r a n a d a p a t t i n g g a l d i B a n d a r B a r u B a n g i . P e m b a n g u n a n y a n g

p e s a t d a n j u g a e k o n o m i d a n p o l i t i k y a n g s t a b i l m e n j a d i B a n d a r

B a r u B a n g i s e b u a h b a n d a r y a n g a m a n d a n m a k m u r . . . . .

Page 22: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

Jen i s peker jaan Bi langan

S e k t o r A w a m 1 0

S e k t o r S w a s t a 4

B e r n i a g a 0

B u r u h / k i l a n g 0

K e r j a s e n d i r i 4

L a i n - l a i n 3

J u m l a h 2 1

J e n i s p e k e r j a a n d i k a w a s a n k a j i a nS u m b e r : b o r a n g s o a l s e l i d i k d i s e k s y e n 4

Page 23: kerja kursus geografi 2010.(migrasi dalaman)

Sektor Awam Sektor swasta Kerja sendiri Lain-lain 0

2

4

6

8

10

12

Jenis pekerjaan di kawasan kajianSumber: Borang soal selidik di Seksyen 4, Bandar

Baru Bangi

Jenis pekerjaan

Bila

ngan

ora

ng