Transcript
Page 1: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Krijimi dhe organizimi i biznesit

të vogël dhe të mesëm

Ligjëruesi: Besart hajrizi

Shkolla e Ndërmarrësisë

Page 2: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Hyrje

Përmbledhje nga dita e kaluar

Objektivat për sot

Ligjërimi

Page 3: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Forma më adekuate e biznesit tuaj

Të kuptuarit e SMART-it

Hartimi i objektivave sipas SMART-it

Page 4: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Individuale

Bashkëpronësia – ortakeria

Page 5: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Karakterisitkat e Biznesit Individual Pronari është i përfshirë direkt në menaxhimin e ndërmarrjes Është forma më e shpeshtë e pronësisë. Përparësitë Liria e veprimit (biznesi është i juaji, shef i vetvetes), Proces më i lehtë i vendimarrjes Lehtësia e fillimit dhe përfundimit Taksat më thjeshtë Kënaqësi personale

Page 6: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Karakterisitkat e Biznesit

Individual: TË METAT :

E tërë përgjegjësia është mbi pronarin, përgjigjeni me tërë pasurinë tuaj.

Vështirësitë për të siguruar kapitalin për investime

Duhet të keni aftësi të shumëfishta

Kufizime menaxheriale

Format kryesore te themelimit të ndërmarrjes sipas pronësisë

Page 7: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Karakteristikat e ortakerisë:

Dy ose më shumë pronarë bashkojnë kapitalin për formimin dhe zhvillimin e biznesit.

Raportet lidhur me punën, menaxhimin, ndarjen e fitimit dhe rrezikut, duhet të jenë të precizuara mirë me kontratën ose marrëveshjen e themelimit të biznesit.

Page 8: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Bashkimi bën fuqinë, sinergjia

(kapitali, aftësitë)

Mundësitë më të mëdha për rritje dhe

zhvillim

Thjeshtësia e procedurave të

menaxhimit dhe marrjes së vendimeve

në krahasim me korporatën

Format kryesore të themelimit të

ndërmarrjes sipas pronësisë

Page 9: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Jofleksibiliteti lidhur me organizmin, perspektivën, zhvillimin, futjen e partnerëve të rinjë.

Mosmarrëveshjet midis partnerëve potencialisht të mundshëm rreth menaxhmentit dhe autorizimeve.

Kontinuiteti në punë.

Ndarja e punës.

TË METAT E ORTAKERISË

Format kryesore të themelimit të

ndërmarrjes sipas pronësisë

Page 10: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Objektivat janë ajo që dëshirohet të arrihet në të ardhmen.

Objektivat sipas SMART-it ndihmojnë në fokusimin rreth asaj se në cka jemi të orientuar.

Objektivat sipas SMART-it ndihmojnë të definohet saktë se si ndermarrja do të duket dhe se si ai do të matet.

Objektivat sipas SMART-it ju tregojnë të tjerëve se si puna e tyre “rradhitet” dhe lidhet me fokusin e organizatës.

Page 11: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

(S)pecific – Specifik M)easurable – I matshëm (A)chievable - I arritshëm (R)ealistic – Real (T)ime-bound – I afatizuar

Page 12: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Specifik – Objektivi duhet të jetë i qartë dhe i kuptueshëm, deri në atë masë sa që nuk len mundësi për interpretime të dyfishta.

I matshëm – Objektivi duhet të jetë i matshëm, për të qenë në gjendje të vlerësojmë arritjen apo mosarritjen e tyre.

I arritshëm – Objektivi duhet të jetë i arritshëm dhe i kuptueshëm për ata që duhet të realizojnë atë.

Page 13: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Realist - Objektivi duhet të jetë realist

në kuptim të mundësive për të realizuar atë.

I afatizuar – Objektivi duhet të jetë i

përkufizuar dhe i afatizuar në aspektin kohor.

Page 14: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Rritja e shitjes për 6.3% gjatë vitit 2009 në krahasim me vitin 2008.

Gjatë 6 muajve të parë të operimit të punësojë plus një punëtor.

Rritja e sipërfaqes së shitjes për 1230 m2 deri në fund të vitit 2009.

Brenda 3 muajve të parë të operimit ta rris numrin e lopëve mjelëse nga 3 në 4.

Deri në qershor të vitit 2010 të themelohet Qendra për Luftimin e Korrupsionit në Kuadër të Universitetit xx.

Page 15: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Arsyet pse njerëzit zgjedhin të bëhen ndërmarrës:

Fleksibiliteti në punë

Shef i vetvetes

Arsyet financiare

Satisfaksion personal

Page 16: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

POR, shumë ndërmarrës punojnë më shume së 40 orë në javë për të qenë të suksesëshm

Bëhu i gatshëm të jetosh me biznesin tënd

Shumë herë do t’ju ndodh që të punoni atëherë kur të dëshirojnë konsumatorët tuaj

Page 17: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Ndërmarrësi ka shumë shefa – ata janë konsumatorët tuaj

A jeni të motivuar?

A mund të menaxhoni me këtë?

A mund të jeni shef i dikujt?

Page 18: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Suksesi nuk ndodh brenda natës. Mund të kalojnë muaj të tërë për të arritur deri te profiti i parë.

Shumica e ndërmarrësve duhet ta ri – investojnë profitin e arritur për tu kujdesur për zhvillimin e tij.

50% e bizneseve të reja dështojnë

në 2-3 vitet e para.

Page 19: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Krijimi i produktit/shërbimit është vetëm një pjesë e biznesit

Mund të ndodh që shumë kohë të shpenzoni në aspekte tjera të biznesit se sa në krijimin e produktit

A do të ndjenit ende kënaqësi nëse hobi juaj shndërrohet në biznes?

Page 20: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Mundësi për:

Të ndërtuar të ardhmen tuaj

Të bërë dhe sjell ndryshime

Të pasuar shpirtin tuaj

Të pasuruar xhepin tuaj

Të kontribuar dhe për të ndryshuar në shoqëri

Të bërë atë që ju bën të ndjeheni mirë

Page 21: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Pasiguria e profitit

Rreziku nga humbja e investimeve

Orar i gjatë pune

Kualitet i ulët i jetës deri sa të krijoni biznes të qëndrueshëm

Stres i madh

Biznesi juaj është e dashura juaj e vetme

Page 22: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

A jeni i gatshëm të punoni shumë?

A jeni i gatshëm të ballafaqoheni me rrezik?

A jeni i gatshëm të ballafaqoheni me pasiguri financiare?

A jeni i gatshëm që emocionalisht të përgaditeni për dështim?

Page 23: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Sidoqoftë mos HARRONI se:

Ndërmarrësit janë heronjët e ditëve të sotme !!!

Realizoni ëndrrat tuaja !!!

Qielli është i vetmi kufi !!!

Page 24: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Ju uroj sukses, në realizimin e ideve tuaja!

Page 25: Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm...Krijimi dhe organizimi i biznesit të vogël dhe të mesëm Ligjëruesi: Besart hajrizi Shkolla e Ndërmarrësisë

Recommended