Transcript
 • 1

  Mehanička svojstva vlakana, pređe, tkanine i drugih proizvoda

  Prekidna sila (jačina na kidanje) predstavlja otpor koji pruža materijal pri

  njegovom istezanju pod dejstvom sile sve do prekida. Može da se predstavi na

  više načina:

  a) Apsolutna prekidna sila (dinamometarska) je sila potrebna da se izvrši

  prekid materijala pri njegovom istezanju:

  Fa (cN, N, daN).

  b) Relativna prekidna sila predstavlja odnos apsolutne prekidne sile i

  podužne mase:

  t

  ar

  T

  FF (cN/tex, N/tex)

  c) Specifična prekidna sila predstavlja odnos apsolutne prekidne sile i

  površine poprečnog preseka materijala koji se ispituje (odnosno dejstvo sile na

  jedinicu površine poprečnog preseka):

  S

  FF as (cN/mm

  2, N/mm2 = MPa)

  Pa 1

  m

  N 1

  2

  22

  6

  cm

  kg 10

  m

  MN 1Pa 10MPa 1

  d) Dužina kidanja (tzv. "rajs kilometar" R) predstavlja zamišljenu dužinu

  vlakana, pređe pri kojoj se vlakno ili pređa kida pod sopstvenom masom. Ova

  karakteristika nije prihvaćena u SI sistemu.

  Lkm (km) Fr (cN/tex)

  Prekidno izduženje (istegljivost) je apsolutna ili relativna mera promene

  dimenzije materijala pri njegovom opterećenju odnosno prekidu.

  a) Apsolutno prekidno izduženje predstavlja dužinsku linearnu

  deformaciju materijala pri njegovom prekidu. To je ustvari promena dužine ili

  prirast materijala pri istezanju u momentu kidanja:

  l = l - lo (mm)

  gde je: l - dužina materijala - epruvete u momentu kidanja (mm)

  lo - početna dužina materijala - epruvete ili rastojanje između klema

  dinamometra (mm).

  b) Relativno prekidno izduženje predstavlja odnos između apsolutnog

  izduženja i početne dužine izraženo u procentima:

  100l

  ll100

  l

  l

  o

  o

  o

  (%)

 • 2

  Pri preradi i upotrebi tekstilnih materijala (vlakana, pređa) dolazi do

  njihovih naprezanja (opterećenja) koja su manja od njihovih prekidnih sila. Posle

  prestanka opterećenja materijal se vraća manje ili više u prvobitni položaj. U

  slučaju da se materijal vrati posle izvesnog vremena u prvobitni položaj govori

  se o elastičnog deformaciji a kada ne vrati u prvobitni položaj onda je to

  plastična deformacija.

  Sa slike se vidi da se ukupno apsolutno izduženje sastoji iz tri

  deformacije:

  preu llll (mm)

  gde je: le - elastična deformacija koja nastaje za vreme delovanja sila a nestaje

  posle njenog prestanka (trenutna),

  lr - relaksaciona deformacija i predstavlja povratnu deformaciju koja

  nestaje posle nekog vremena,

  lp - plastična deformacija koja predstavlja trajnu deformaciju i ona je

  trajna.

  a) Uslovna vrednost relativne elastične deformacije:

  100l

  ll100

  l

  l

  o

  21

  o

  ee

  (%),

  b) Uslovna vrednost relativne relaksacione deformacije:

  100l

  ll100

  l

  l

  o

  32

  o

  rr

  (%),

  c) Uslovna vrednost relativne plastične deformacije:

  100l

  ll100

  l

  l

  o

  o3

  o

  p

  p

  (%).

  Tada će ukupno relativno izduženje biti:

  100l

  ll100

  l

  l

  o

  o1

  o

  uu

  (%),

 • 3

  ili

  preu (%).

  Dijagram sila - izduženje predstavlja grafički prikaz zavisnosti sila -

  izduženje i izražava deformaciju materijala pri otporu do prekida.

  Rad kidanja je potreban rad za izvršenje prekida i jednak je površini ispod

  krive sila - izduženje:

  maxl

  0

  dlFA

  a) Uslovni rad predstavlja proizvod apsolutne prekidne sile Fa,max i

  izduženja pri prekidu l:

  lFA max,au (Nm, J)

  b) Koeficijent ispunjenosti dijagrama je odnos između izvršenog rada i

  uslovnog rada i uglavnom se kreće između 0.35 i 0.65.

  uA

  A

  odakle je:

  o1max,au llFAA (Nm, J)

  2

  2

  2 s

  mkgm

  s

  mkgmNJ

  c) Specifični rad do prekida predstavlja rad po jedinici mase ili zapremine

  (volumena):

  m

  AAm (J/kg, Nm/kg)

  V

  AAv (J/m

  3, Nm/m3)

 • 4

  d) Početni modul elastičnosti predstavlja otpor koji pruža materijal pri

  njegovom izduženju od 1 %. [to je veći početni modul materijal se teže

  deformiše.

  Zadaci - Mehanička svojstva vlakana

  1. Odrediti apsolutnu prekidnu silu viskozne kompleksne i elementarne

  niti ako je podužna masa kompleksne niti 10 tex, relativna prekidna sila 16.2

  cN/tex i broj elementarnih niti u kompleksnoj 40.

  25.040

  10

  n

  TT

  k,t

  el,t tex

  Iz t

  ar

  T

  FF je

  162102.16TFF k,tk,rk,a cN

  05.425.02.16TFF e,tk,rel,a cN

  2. Izračunati relativnu prekidnu silu poliesterskog vlakna (=1.38 g/cm3)

  ako je poznato: apsolutna prekidna sila vlakna 12 cN i površina poprečnog

  preseka 243.4 m2.

  Iz

  3

  t 10TS je

  333.010

  38.14.243

  10

  ST

  33t

  tex

  36333.0

  12

  T

  FF

  t

  ar cN/tex

  3. Izračunati specifičnu prekidnu silu poliamidnog vlakna (niti) uslovnog

  prečnika 20 m ako je apsolutna prekidna sila 15.7 cN.

  50014.31020

  4157.0

  d

  4F

  4

  d

  F

  S

  FF

  232

  us

  a

  2

  us

  aas

  N/mm2

  4. Izvesti formulu koja će povezati specifičnu (N/mm2) i relativnu

  prekidnu silu (cN/tex) i gustinu vlakna (g/cm3).

  Potrebne formule: t

  ar

  T

  FF (cN/tex),

  S

  FF as (cN/mm

  2),

  3

  t 10TS (m2).

 • 5

  3

  r

  6

  3

  r

  63

  t

  tras 10F10

  10

  F

  1010T

  TF

  S

  FF

  (N/mm2)

  5. Apsolutna prekidna sila poliamidnog vlakna podužne mase 3.8 dtex

  iznosi 16.7 cN. Izračunati relativnu i specifičnu prekidnu silu tog vlakna (=1.14

  g/cm3).

  95.4338.0

  7.16

  T

  FF

  t

  ar cN/tex = 0.4395 N/tex

  5011014.14395.010FF 33rs N/mm2

  6. Za ispitivanje mehaničkih svojstva vlakana uzet je snop pamučnih

  vlakana od kojeg je slučajnim izborom uzeto 10 vlakana. na dinamometru je

  ispitana njihova prekidna sila sa sledećim vrednostima u cN: 2.9, 4.9, 0.98, 3.92,

  1.96, 6.86, 2.9, 4.9, 3.9 i 5.88. Odreditit srednju vrednost apsolutne prekidne

  sile, koeficijent varijacije, praktičnu granicu greške i interval pouzdanosti

  srednje vrednosti.

  Formira se najpre tabela zbog lakše računice: Red. br. Fa,i (cN)

  ai,ai,a FFF (cN) 2

  ai,a FF (cN2)

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  2.90

  4.90

  0.98

  3.92

  1.96

  6.86

  2.90

  4.90

  3.92

  5.88

  1.07

  0.99

  2.93

  0.01

  1.95

  2.95

  1.01

  0.99

  0.01

  1.97

  1.0200

  0.9801

  8.5849

  0.0001

  3.8025

  8.7025

  1.0201

  0.9801

  0.0001

  3.8809

  39.10 13.82 28.9713

  91.310

  10.39

  n

  F

  F

  n

  1ii,a

  a

  cN

  79.1

  110

  9713.28

  1n

  FF

  SD

  n

  1i

  2

  ai,a

  cN

  78.4510091.3

  79.1100

  F

  SDCV

  a

  %

  Kod manjeg broja merenja za S = 95 %, = 1.96.

  11.110

  79.196.1

  n

  SDp

  x

  cN

 • 6

  02.580.211.191.3pFFx

  aa cN

  7. Koliki broj vlakana je potrebno uzeti za ispitivanje mehaničkih

  svojstava tj. za određivanje prekidne sile vlakana u partiji tako da relativna

  greška ne bude veća od a) 3 % i b) 4 %. Srednja vrednost apsolutne prekidne sile

  dobijene od 50 merenja je 14.7 cN a koeficijent varijacije 26 %. Ujedno

  izračunati relativnu granicu greške za 50 merenja.

  Iz jednačine 100F

  SDCV

  a

  je:

  82.3100

  7.1426

  100

  FCVSD

  a

  cN

  Iz tabele, za S = 95 %, t = 2.03 (dobbijeno interpolacijom)

  096.150

  82.303.2

  n

  SDtp

  x

  cN

  46.71007.14

  096.1100

  F

  pp

  a

  xr %

  a) Kada je pr = 3 %, broj merenja je:

  Iz jednačine 100F

  pp

  a

  xr je:

  441.0100

  7.143

  100

  Fpp

  ar

  x

  cN

  Iz jendačine n

  SDtp

  x

  je (gde je sada t = = 1.96):

  28824.288441.0

  82.396.1

  p

  SDtn

  22

  x

  vlakana

  b) 588.0100

  7.144

  100

  Fpp

  ar

  x

  cN

  16213.162588.0

  82.396.1

  p

  SDtn

  22

  x

  vlakana

  8. Izraziti specifični rad kidanja Am preko koeficijenta ispunjenosti

  dijagrama sila-izduženje i ukupnog relativnog izduženja.

 • 7

  lFllFAA max,ao1max,au (Nm, J)

  m

  lF

  m

  AA

  max,a

  m

  (J/kg, Nm/kg)

  100l

  l100

  l

  ll100

  l

  l

  oo

  o1

  o

  uu

  (%);

  100

  ll uo

  100m

  lFA

  uomax,a

  m

  (J/kg, Nm/kg)

  9. Pri ispitivanju prekidnih sila dva elementarna veštačka vlakna dobijeni

  su sledeći rezultati: za prvo vlakno: Fa,1 = 17.6 cN, l1 = 20 mm, A1 = 0.194

  Ncm; za drugo vlakno: Fa,2 = 14.7 cN, l2 = 24 mm, A2 = 0.212 Ncm. Odrediti

  ocenu mehaničkih svojstava vlakana.

  Iz jednačine lFA max,a izračunava se:

  lF

  A

  max,a

  55.02176.0

  194.01

  i 6.0

  4.2147.0

  212.02

  Pošto je 12 drugo vlakno ima bolje mehaničke karakteristike i jače je.

  10. Odrediti specifični rad pri kidanju vunenih vlakana prečnika 28 m,

  ako pri ispitivanju mehaničkih svojstava na dinamometru (pri rastojanju između

  klema od 50 mm), prema dijagramu sila-izduženje određen rad kidanja od 0.119

  Ncm. (vl = 1.32 g/cm3).

  44.6154

  14.328

  4

  dS

  22

  m2

  Iz jednačine V

  m je:

  041.0501044.61510

  1032.1lSVm 6

  3

  3

  mg

  902.2041.0

  119.0

  m

  AAm Ncm/mg = 29 J/g

  3

  3

  10031.032.1

  10041.0mV

  cm3

  3

  3v1084.3

  10031.0

  119.0

  V

  AA

  Ncm/cm3 = 3.84 J/cm3

 • 8

  11. Elementarno poliamidno (kapron) vlakno podužne mase 2.2 dtex je

  ispitivano na dinamometru na rastojanju između klema 150 mm pri čemu su

  dobijeni sledeće podaci: apsolutna prekidna sila 11.7 cN, apsolutno prekidno

  izduženje 36 mm, rad kidanja 0.241 Ncm. Specifična gustina vlakna je 1.14

  g/cm3. Izračunati ukupno relativno izduženje, relativnu prekidnu silu, specifičnu

  prekidnu silu, specifični rad kidanja.

  24100150

  36100

  l

  l100

  l

  ll100

  l

  l

  oo

  o1

  o

  uu

  %

  18.5322.0

  7.11

  T

  FF

  t

  ar cN/tex

  25.6061014.15318.010F1010

  F

  1010T

  TF

  S

  FF 33r

  6

  3

  r

  63

  t

  tras

  N/mm2

  Iz jednačine l

  mTt je:

  66

  t 10331015022.0lTm g

  73031033

  241.0

  m

  AA

  6m

  Ncm/g = 73.03 J/g

  12. Ako je dat dijagram sila-izduženje izračunati rad kidanja ispitivanog

  vlakna.

  Rad kidanja se izračunava preko milimetarskog papira tj. preko površine

  ispod krive F-, ili zbira površina pravougaonika jednakih širina (izduženja

  vlakana) ispod te krive:

  n

  1ii,a lFA (cNmm)

  13. Na dinamometru je određena prekidna sila kidanja snopa pamučnih

  vlakana koja iznosi 218.7 N. Izračunati srednju prekidnu silu jednog vlakna ako

  je masa snopa 3.25 mg i broj vlakana u 1 mg je 2100. Koeficijent iskorišćenja

  jačine vlakana u snopu je 0.675.

  Broj vlakana u snopu je n = 3.25 2100 = 6825

  75.4675.06825

  21870

  n

  FF

  snop,aa

  cN

  14. Odrediti tri komponente relativnog izduženja vlakana od prirodne svile

  (elastična, relaksaciona i plastična) ako je početna dužina vlakana 100 mm,

  dužina vlakana pri opteređenju 114 mm, dužina odmah po rasteređenju 110 mm

  i dužina vlakana posle jedne noći nakon rasterećenja 103 mm.

 • 9

  4100100

  110114100

  l

  ll100

  l

  l

  o

  21

  o

  ee

  %,

  7100100

  103110100

  l

  ll100

  l

  l

  o

  32

  o

  rr

  %,

  3100100

  100103100

  l

  ll100

  l

  l

  o

  o3

  o

  p

  p

  %.

  15. Vuneno vlakno početne dužine 100 mm (rastojanje između klema) bilo

  je ispitano na relaksometru, pri čemu je registrovana promena dužine vlakana.

  Rezultati su predstavljeni u sledećoj tabeli:

  Vreme opteređenja i

  rasteređenja vlakana

  Dužina vlakana pri

  opterećenju (mm)

  Dužina vlakana posle

  rasterećenja (mm)

  5 s = 0.08 min

  30 s = 0.5 min

  10 min

  20 min

  30 min

  60 min

  120 min

  108

  110

  117

  120

  122

  124

  126

  118

  115

  110

  107

  106

  105

  104

  Nacrtati dijagram promene dužine vlakana tokom vremena pri opteređenju i

  rasterećenju i izračunati uslovne vrednosti relativnog izduženja.

  8100100

  118126100

  l

  ll100

  l

  l

  o

  21

  o

  ee

  %,

  14100100

  104118100

  l

  ll100

  l

  l

  o

  32

  o

  rr

  %,

  4100100

  100104100

  l

  ll100

  l

  l

  o

  o3

  o

  p

  p

  %.

  264148preu %.

 • 10

  16. Izračunati početni modul elastičnosti elementarnog poliamidnog

  vlakna prečnika 20 m, ako je pri istezanju vlakna za 2 % potrebna sila 1.96 cN

  za vreme od 30 min.

  3144

  14.320

  4

  dS

  22

  m2

  02.31212314

  96.110

  S

  F10

  llS

  lF10E

  6

  u

  a

  6

  o1

  oa

  4

  N/mm2

  17. Vuneno vlakno početne dužine od 120 mm, pri dejstvu sile od 1.96

  cN, izdužilo se 8 mm. Posle 5 s od prestanka dejstva sile vlakno je smanjilo

  dužinu na 120.7 mm. Odrediti relativnu deformaciju vlakna i izračunati početni

  modul elastičnosti ako je prečnik vlakna 25 m.

  67.6100120

  120128100

  l

  ll100

  l

  l

  o

  o1

  o

  uu

  %

  62.4904

  14.325

  4

  dS

  22

  m2

  26.5967.662.490

  96.110

  S

  F10

  llS

  lF10E

  6

  u

  a

  6

  o1

  oa

  4

  N/mm2

  Mehanička svojstva pređe

  Sva svojstva koja važe za vlakno važe i za pređu s tim što, kod pređe na

  mehanička svojstva, utiče struktura pređe, način predenja, končanja.

  Pri ispitivanju mehaničkih svojstva pređe u kanuri (pasmić), prekidna sila

  pređe može se približno odrediti po formuli:

  n

  F

  n2

  FFF

  pp

  až (N)

  gde je: Fp - prekidna sila kanure (N),

  F'p - prekidna sila snopa pređe - niti (N),

  n - dužina pređe u kanuri (m),

  n' - broj pređa - niti u snopu,

  i ' - eksperimentalni koeficijent korekcije zbog neistovremenog

  kidanja pređa u kanuri i snopu.

  Vrednosti koeficijenata korekcije i '. Vrsta pređe Metode

  ispitivanja

  Dužina kanure (m) ili broj

  pređa u snopu i '

  pamučna pređa

  Tt=21.74-11.76 tex

  kanura

  kanura

  kanura

  100

  50

  25

  0.77

  0.79

  0.85

  snop

  snop

  snop

  200

  100

  50

  0.75

  0.77

  0.80

  svila snop 200 0.875

 • 11

  Pri ispitivanju pamučne pređe primenjuje se i druga zavisnost između

  prekidne sile kanure i prekidne sile pojedinačne pređe:

  BFF pa (cN)

  gde je: Fa - prekidna sila pređe (cN),

  Fp - prekidna sila kanure (dužina pređe L = 100 m) (daN),

  B - korekcioni koeficijent koji zavisi od podužne mase pređe.

  Vrednosti korekcionog koeficijenta B Vrsta pređe: Češljana Kardirana

  Tt (tex) 5.9-7.1 7.5-9.1 10-13 15-50 12-22 23-26 29-100

  B 6.3 6.2 6.1 6.0 6.5 6.25 6.0

  Pri ispitivanju pamučne pređe veće podužne mase, sa dužinom pređe u

  kanuri od 50 m ili 25 m, dobijeni rezultati se preračunavaju za prekidnu silu u

  celoj kanuri (na 100 m) po sledećim formulama:

  )50(pp F05.2F i )25(pp F4.4F

  gde je: Fp(50) i Fp(25) - prekidna sila kanura sa dužinom pređe od 50 i 25 m.

  Ako su ispitivanja izvršena u nestandardnim klimatskim uslovima, tada je:

  W8.13

  8.20FF pn,p

  (N)

  gde je: Fp,n - prekidna sila kanure kod koje je normalna vlažnost pređe (N),

  Fp - prekidna sila kanure pri određenoj vlažnosti pređe (N),

  W - vlažnost pređe u uslovima ispitivanja (%).

  Prekidna sila vlakna od koje je izrađena pređa ne može biti potpuno

  iskorišćena zbog same strukture vlakana i pređe. Zbog ovoga definiše se

  koeficijent iskorišćenja prekidne sile vlakana u pređi (koeficijent iskorišćenja

  jačine vlakana):

  nF

  F

  vl,a

  pr,a

  gde je: Fa,pr - apsolutna prekidna sila pređe (cN),

  Fa,vl - apsolutna prekidna sila vlakana (cN),

  n - broj vlakana u poprečnom preseku pređe i on je jednak:

  vl,t

  pr,t

  T

  Tn

  Kod jenostepeno (jednostruko) končane pređe:

  1vl,a

  k1,a

  k,1nnF

  F

 • 12

  Kod dvostepeno (dvostruko) končane pređe:

  21vl,a

  k2,a

  k,2nnF

  F

  gde je: Fa,1k i Fa,2k - prekidna sila (apsolutna) jednostruko i dvostruko končane

  pređe (cN),

  Fa,vl - prekidna sila vlakana iz koje je napravljena pređa (cN),

  n - broj vlakana u jednožičnoj pređi,

  n1 i n2 - broj pređa u jednofaznoj i dvofaznoj končanoj pređi.

  Zadaci

  1. Prekidna sila svilene niti je 56 cN. Odrediti relativnu i specifičnu

  prekidnu silu ako je masa odsečka na kome se vrši ispitivanje 0.94 mg i dužina

  50 cm ( = 1.37 g/cm3).

  88.11050

  1094.0

  l

  mT

  5

  3

  t

  tex

  78.2988.1

  56

  T

  FF

  t

  ar cN/tex

  98.4071037.12978.010F1010

  F

  1010T

  TF

  S

  FF 33r

  6

  3

  r

  63

  t

  tras

  N/mm2

  2. Odrediti apsolitni i specifični rad upotrebljen za kidanje pamučne pređe

  namenjene za kord podužne mase 476.2 tex, prekidne sile 90.25 N, prekidno

  izduženje 75 mm i koeficijent ispunjenosti dijagrama sila - izduženje 0.66.

  74.44666.05.725.90lFAA aus Ncm

  Iz l

  mTt je

  24.0105.02.476lTm 3t

  g

  42.186124.0

  74.446

  m

  AAm Ncm/g = 18.61 J/g

  3. Pri ispitivanju mehaničkih svojstva češljane pamučne pređe sa

  različitim debljinama, prosečne podužne mase 8.33 tex, dobijena je prekidna sila

  kanure 18.25 daN. Izračunati prekidnu silu pređe (pojedinačne).

  Iz tabele za Tt = 8.33 tex je B = 6.2

  15.1132.625.18BFFF pža cN

 • 13

  3.1. Prekidna sila polu kanure (dužine pređe 50 m), podužne mase pređe

  45.45 tex (češljana), iznosi 544.5 N.

  6.11145.5405.2F05.2F )50(pp daN

  Iz tabele za Tt = 45.45 tex je B = 6.0

  6.66966.111BFFF pža cN

  3.2. Prekidna sila četvrtine kanure (dužine pređe 25 m), podužne mase

  pređe 100 tex (vlačena-kardirana), iznosi 378.67 N.

  61.166867.374.4F4.4F )25(pp daN

  Iz tabele za Tt = 100 tex je B = 6.0

  66.999661.166BFFF pža cN

  4. Apsolutna prekidna sila pojedinačne svilene niti je 98 cN. Odrediti

  opterećenje (silu) pri kome će doći do kidanja snopa u kome se nalazi 200 niti,

  ako je ispitivanje snopa izvedeno pri istim klimatskim uslovima kao kod

  ispitivanja pojedinačnih niti.

  Iz tabele ' = 0.875 za svilu.

  Iz formule

  n

  F

  n2

  FFF

  pp

  až sledi da je:

  5.171875.020098.0''nF'F žp N

  5. Prekidna sila pamučne pređe podužne mase 16.67 tex je izražena preko

  srednje vrednosti prekidne sile i iznosi 2.35 N. Odrediti vrednost prekidne sile

  ako se ispitivanje izvodi na sledeći način: a) u snopu od 50 niti, b) u snopu od

  100 niti, c) u snopu od 200 niti, d) u kanuri sa dužinom od 25 m, e) u kanuri sa

  dužinom od 50 m i f) u kanuri sa dužinom od 100 m.

  Za snopove: ''nF'F žp (N)

  Za kanure: n2FF žp (N)

  Vrednosti za i ' uzete iz tabele.

  a) 9480.05035.2'Fp N

  b) 9.18077.010035.2'Fp N

  c) 5.35275.020035.2'Fp N

  d) 87.9985.025235.2Fp N

  e) 65.18579.050235.2Fp N

  f) 9.36177.0100235.2Fp N

 • 14

  6. Kod ispitivanja pamučne češljane pređe podužne mase 11 tex prekidna

  sila kanure je 274.7 N. Ispitivanje je vršeno pri nestandardnim uslovima gde je

  vlažnost pređe bila 5.6 %.

  5.2946.58.13

  8.207.274

  W8.13

  8.20FF pn,p

  N

  7. Odrediti srednju vrednost apsolutne prekidne sile, koeficijent

  neravnomernosti prekidne sile i koeficijent varijacije za pređu podužne mase

  11.76 tex. Pređa je ispitivana na dinamometru i tom prilikom dobijeni su sledeći

  rezultati prekidne sile u cN: 98, 90, 92, 101, 94, 109, 102, 94, 96, 101, 101, 96,

  82, 88, 90, 106, 88, 93, 92, 108, 98, 92, 108, 98, 106, 108, 106, 116, 96, 92, 108,

  103, 108, 102, 117, 98, 98, 96, 96, 108, 102, 108, 108, 109, 96, 102, 98, 96, 108,

  96, 102, 108, 96, 96, 108.

  Formira se tabela:

  )cN(F i,a fi

  ii,a fF iai,a fFF i2

  ai,a fFF

  82

  88

  90

  92

  93

  94

  96

  98

  101

  102

  103

  106

  108

  109

  116

  117

  1

  2

  2

  4

  1

  2

  10

  5

  3

  5

  1

  3

  11

  2

  1

  1

  82

  176

  180

  368

  93

  188

  960

  490

  303

  510

  103

  318

  1188

  218

  116

  117

  16.36

  20.72

  16.72

  25.44

  5.36

  8.72

  23.60

  1.80

  7.92

  18.20

  4.64

  22.92

  106.04

  21.28

  17.64

  18.64

  267.65

  214.66

  139.78

  161.79

  25.73

  38.02

  55.69

  0.65

  20.91

  66.25

  21.53

  175.11

  1022.22

  226.42

  311.17

  347.45

  55 5410 336.00 2747.58

  36.9855

  5410

  n

  fF

  Fn

  1ii

  n

  1iii,a

  a

  cN

  21.610036.9855

  336100

  Fn

  fFF

  Na

  i

  n

  1i

  ai,a

  %

  07.7

  155

  58.2747

  1n

  fFF

  SD

  n

  1ii

  2

  ai,a

  cN

  19.710036.98

  07.7100

  F

  SDCV

  a

  %

 • 15

  8. Prema rezultatima iz prethodnog zadatka izračunati, za statističku

  sigurnost od 95.4 %, za celu partiju, interval poverenja srednje vrednosti

  prekidne sile pređe i relativnu granicu greške.

  Iz tabele za statističku sigurnost t = 2.02.

  92.155

  07.702.2

  n

  SDtp

  x

  cN

  28.10044.9692.136.98Fa cN

  95.110036.98

  92.1100

  F

  pp

  a

  xr %

  9. Odrediti uslovnu vrednost svih vrsta deformacija kod istezanja pređe u

  odnosu na početnu dužinu, apsolutnu deformaciju i učešće svake deformacije u

  ukupnoj deformaciji za kardiranu pamučnu pređu podužne mase 25 tex. Pređa je

  ispitivana na relaksometru sa rastojanjem između klema 500 mm. Vreme

  opterećenja i rasterećenja pređe je isto i iznosi 2 sata. Rezultati promene dužine

  sa vremenom dati su tabelarno.

  Vreme opterećenja i

  rasterećenja

  3 s

  (0.08 min)

  30 s

  (0.5 min)

  5 min 10 min 30 min 60 min 120 min

  Promena dužine

  pređe u mm pri

  opterećenju 511.5 513.0 514.0 515.0 517.0 517.3 518.0

  rasterećenju 514.0 513.5 513.0 512.0 511.5 511.2 511.0

  lo = 500 mm, l1 = 518 mm, l2 = 514 mm, l3 = 511 mm.

  8.0100500

  514518100

  l

  ll100

  l

  l

  o

  21

  o

  ee

  %,

  6.0100500

  511514100

  l

  ll100

  l

  l

  o

  32

  o

  rr

  %,

  2.2100500

  500511100

  l

  ll100

  l

  l

  o

  o3

  o

  p

  p

  %.

  6.32.26.08.0preu %.

  uu

  e 22.06.3

  8.0p

  uu

  r 17.06.3

  6.0p

  uu

  p 61.06.3

  2.2p

 • 16

  10. Kod ispitivanja jednofazno končane pamučne pređe podužne mase

  6.67 x 6 tex izmerena je apsolutna prekidna sila od 86.92 N. Pređa je končana od

  jednožične pređe podužne mase 64 tex sa prekidnom silom 11.7 N. Jednožična

  pređa je ispredena od vlakna podužne mase 1.6 dtex i prekidne sile od 5.6 cN.

  Izračunati koeficijent iskorišćenja jačine (prekidne sile) vlakana u jednožičnoj i

  končanoj pređi.

  52.04006.5

  1170

  nF

  F

  vl,a

  pr,a

  40016.0

  64

  T

  Tn

  vl,t

  pr,t vlakana

  65.06.56400

  8692

  nnF

  F

  1vl,a

  k1,a

  k,1

  Mehanička svojstva tekstilnih proizvoda

  Za određivanje prekidne sile tkanine izrađene od iste vrste pređa, sa

  različitim gustinama, prepletajima ili nekih drugih karakteristika strukture

  tkanine, određuje se apsolutna prekidna sila jedne osnovine ili potkine žice po

  sledećoj formuli:

  g

  F200

  5010

  g

  100FF aaž,a

  (cN)

  gde je: Fa - prekidna sila tkanine širine epruvete 50 mm u pravcu osnove ili

  potke (daN),

  (1 daN = 10 N ≈ 1 kg)

  g - gustina tkanine u pravcu osnove ili potke (cm-1).

  Kod pletiva prekidna sila se određuje preko prekidne sile petlji po

  horizontali i vertikali:

 • 17

  g

  10FF

  3

  apl,a

  (cN)

  gde je: Fa - prekidna sila epruvete pletiva (daN),

  g - gustina pletiva izražena u broju petlji po horizontali ili vertikali na

  dužini od 100 mm.

  Prekidna sila konopca (uže) može se izračunati na sledeći način:

  2

  sa dF785.0F (N)

  ili

  2

  sa OF0795.0F (N)

  gde je: Fs - specifična sprekidna sila konopca (N/mm2),

  d - prečnik konopca (mm),

  O - obim konopca (mm).

  Relativna prekidna sila tkanine se izražava preko ukupne prekidne sile

  tkanine u pravcu osnove i potke u odnosu na masu 1 m2:

  M

  FFF

  p,ao,a

  t,r

  (daN∙m2/g)

  gde je: Fa,o i Fa,p - prekidne sile osnovinih i potkinih žica tj. prekidne sile

  uzoraka-epruvete tkanine u pravcu osnove i potke (daN),

  M - masa tkanine na 1 m2 (g/m2).

  Relativna prekidna sila pletiva je:

  M

  FFF

  v,ah,a

  pl,r

  (daN∙m2/g)

  gde je: Fa,h i Fa,v - prekidne sile petlji po horizontali i vertikali tj. prekidne sile

  uzoraka-epruvete pletiva po horizontali i vertikali (daN),

  M - masa 1 m2 pletiva (g/m2).

  Zadaci

  1. Pri ispitivanju mehaničkih svojstava viskozne tkanine, površinske mase

  110 g/m2, gustine po osnovi 39 cm-1 i po potki 27 cm-1, dobijene su sledeće

  vrednosti prekidne sile: u pravcu osnove 255 N i u pravcu potke 178.5 N.

  Dimenzije epruvete za ispitivanje iznosile su 50 x 200 mm. Izračunati apsolutnu

  prekidnu silu jedne žice po osnovi i potki i relativnu prekidnu silu tkanine.

  76.13039

  5.25200

  g

  F200F

  o

  o,a

  o,`a

  cN

 • 18

  2.13227

  85.17200

  g

  F200F

  p

  p,a

  p,`a

  cN

  94.3110

  5.178255

  M

  FFF

  p,ao,a

  t,r

  N∙m2/g

  2. Od dve partije pamučnih pletiva, namenjenih za različite proizvode,

  uzete su epruvete dimenzija 50 x 100 mm za ispitivanje. Pletivo prve partije je

  površinske mase 398 g/m2 i izrađeno od pređe podužne mase 18.52 x 2 tex sa

  gustinom po horizontali i vertikali 48 petlji na 10 cm. Pletivo druge partije je

  površinske mase 372 g/m2 i izrađeno od pređe podužne mase 18.52 tex sa

  gustinom po horizontali 74 i vertikali 56 petlji na 10 cm. Ispitivanja su pokazala

  da je srednja prekidna sila prvog pletiva 235.4 N po horizontali i 176.6 N po

  vertikali, a drugog pletiva 147.2 N po horizontali i 107.9 N po vertikali.

  Uporedite njihove prekidne sile petlji po horizontali i vertikali i relativne

  prekidne sile pletiva.

  Za prvo pletivo:

  49048

  1054.23

  g

  10FF

  3

  h

  3

  h,a

  h,pl,a

  cN

  36848

  1066.17

  g

  10FF

  3

  v

  3

  v,a

  v,pl,a

  cN

  03.1398

  6.1764.235

  M

  FFF

  v,ah,a

  pl,r

  N∙m2/g

  Za drugo pletivo:

  19974

  1072.14

  g

  10FF

  3

  h

  3

  h,a

  h,pl,a

  cN

  19356

  1079.10

  g

  10FF

  3

  v

  3

  v,a

  v,pl,a

  cN

  685.0372

  9.1072.147

  M

  FFF

  v,ah,a

  pl,r

  N∙m2/g

  3. Da bi se odredila mehanička svojstva tehničke tkanine, na dinamometru

  su ispitane 30 epruvete dimenzija 50 x 200 mm i izmerene njihove apsolutne

  prekidne sile u N: 897.6, 868.2, 946.7, 863.3, 863.3, 878.0, 922.1, 902.5, 838.7,

  848.6, 897.6, 927.0, 873.1, 915.6, 902.5, 897.6, 873.1, 951.6, 917.2, 853.5,

  824.0, 897.6, 912.3, 897.6, 843.7, 892.7, 892.7, 824.0, 873.1, 902.5. Izračunati

  srednju vrednost apsolutne prekidne sile tkanine, srednje kvadratno odstupanje i

  koeficijent varijacije.

 • 19

  I. Zbog većeg broja rezultata pristupa se izračunavanju statističkih

  pokazatelja metodom grupisanja podataka prema tabeli sa klasnim intervalom od

  16 N.

  Granice grupe,

  Fa (N) Fa,i (N) fi Fa,i ∙ fi i

  2

  ai,a fFF

  824-840

  840-856

  856-872

  872-888

  888-904

  904-920

  920-936

  936-952

  832

  848

  864

  880

  896

  912

  928

  944

  2

  4

  3

  4

  10

  3

  2

  2

  1664

  3392

  2592

  3520

  8960

  2736

  1856

  1888

  6034.61

  6062.18

  1577.35

  192.10

  822.65

  1885.51

  3373.49

  6513.97

  30 26608 26461.86

  93.88630

  26608

  n

  fF

  F

  n

  1iii,a

  a

  N

  21.30

  130

  86.26461

  1n

  fFF

  SD

  n

  1ii

  2

  ai,a

  N

  4.310093.886

  21.30100

  F

  SDCV

  a

  %

  II. Obrada podataka metodom uslovne srednje vrednosti prema sledećoj

  tabeli.

  Granice grupe,

  Fa (N) Fa,i (N) fi mi mi ∙ fi mi

  2 ∙ fi

  824-840

  840-856

  856-872

  872-888

  888-904

  904-920

  920-936

  936-952

  832

  848

  864

  880

  896

  912

  928

  944

  2

  4

  3

  4

  10

  3

  2

  2

  -4

  -3

  -2

  -1

  0

  1

  2

  3

  -8

  -12

  -6

  -4

  0

  3

  4

  6

  32

  36

  12

  4

  0

  3

  8

  18

  30 -17 113

  93.8861730

  16896fm

  n

  cFF

  n

  1iiius,aa

  N

  46.9121730

  1113

  130

  16fm

  n

  1fm

  1n

  cD

  222

  n

  1iii

  n

  1ii

  2

  i

  2

  N2

 • 20

  21.3046.912DSD N

  4.310093.886

  21.30100

  F

  SDCV

  a

  %

  4. Za statističku sigurnost od 95.4 % u ukupnoj partiji tkanine, izračunati

  interval poverenja srednje vrednosti prekidne sile i relativnu granicu greške za

  prethodni zadatak.

  Za S = 95.4 %, iz tabele t = 2.04.

  4.1130

  21.3004.2

  n

  SDtp

  x

  N

  33.89853.8754.1163.886Fa N

  28.110093.886

  4.11100

  F

  pp

  a

  xr %

  5. Pri ispitivanju mehaničkih svojstava jedne pamučne tkanine dobijeni su

  sledeći rezultati: prekidna sila tkanine u pravcu osnove je 387.5 N a u pravcu

  potke 264.8 N, prekidno izduženje u pravcu osnove je 4 % a u pravcu potke 21

  %. Dimenzije epruvete su 50 x 200 mm. Koeficijent ispunjenosti dijagrama sila-

  izduženje za pravac osnove iznosi 0.68 i za pravac potke 0.25. Masa 1 m2

  tkanine je 106 g/m2. Izračunati potreban rad za kidanje tkanine i specifični rad

  po jedinici mase.

  U pravcu osnove:

  Iz jednačine: 100l

  ll100

  l

  l

  o

  o

  o

  (%) je:

  8.0100

  204

  100

  ll o

  cm

  lFllFAA max,ao1max,au

  8.2108.05.37868.0lFA max,a N∙cm

  Ako 1 m2 ima masu 106 g

  0.05m ∙ 0.2m ........... x g

  x = 1.06 g

  87.19806.1

  8.210

  m

  AAm N∙cm/g

 • 21

  U pravcu potke:

  2.4100

  2021

  100

  ll o

  cm

  04.2782.44.26425.0lFA max,a N∙cm

  3.26206.1

  04.278

  m

  AAm N∙cm/g

  6. Prekidna sila konopca od manile, obima 76 mm, iznosi 41.2 kN.

  Izračunati njegovu specifičnu prekidnu silu.

  Iz jednačine 2

  sa OF0795.0F (N) je:

  72.89760795.0

  41200

  O0795.0

  FF

  22

  as

  N/mm2


Recommended