Transcript

1 . TAJUK KAJIAN:

MIGRASI DALAMAN PENDUDUK DI SEKSYEN EMPAT, BANDAR BARU BANGI, HULU LANGAT, SELANGOR

i

2. SENARAI KANDUNGAN

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ASPEK TAJUK KAJIAN SENARAI KANDUNGAN PENGHARGAAN PENDAHULUAN OBJEKTIF KAJIAN KAWASAN KAJIAN KAEDAH KAJIAN DAPATAN KAJIAN RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN PENILAIAN UMUM

M/S i ii 1 2 3 4 7 8 17

ii

3. PENGHARGAAN

Saya bersyukur kerana dapat nenyiapkan dapatan kajian ini pada masa yang ditetapkan oleh pihak Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Empat, Bandar Baru Bangi. Terlebih dahulu saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Jalan Empat , Bandar Baru Bangi , Pn Hajah Ronizan binti Mohamad kerana membenarkan saya menjalankan Kajian Geografi Tempatan(KGT) di kawasan kajian. Beliau juga menyediakan borang kebenaran untuk menemu bual responden di kawasan kajian. Selain itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru mata pelajaran saya , Pn.Rukiah binti Suhid kerana beliau banyak memberi bimbingan serta tunjuk ajar kepada saya.

Tidak ketingalan juga , ibu saya, Pn. Santhi A/P vello kerana banyak memberi sokongan kepada saya .Beliau juga menolong saya untuk mendapatkan bahan-bahan yang tertentu. Di samping itu , saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada kawankawan saya iaitu Muhammad Wazif bin Sallehudin, Muhamad Aiman bin Rosli dan Syed Najmi bin Syed Kamarulzaman .Kami bekerjasama antara satu sama lain untuk menyiapkan kerja khursus geografi ini. Tidak terlupa , saya juga mengucap ribuan terima kasih kepada pihak responden, En.Zamri bin Abu Bakar kerana memberi kerjasama untuk mengisi borang soal selidik.

1

4. PENDAHULUAN

Nama saya ialah Shaktivell A/L Sevasundram. Tajuk kerja khursus Kajian Geografi Tempatan(KTG) ialah Migrasi Dalaman Penduduk di Seksyen Empat, Bandar Baru Bangi, Selangor. Saya telah memilih Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Hulu Langat, Selangor sebagai kawasan kajian saya.

Saya telah mengambil masa selama tiga bulan iaitu daripada bulan Mac 2010 hingga Jun 2010 untuk menyiapkan kerja khursus ini dengan sempurna.Faktor-faktor saya memilih Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Hulu Langat, Selangor sebagai kawasan kajian saya kerana kawasan ini merupakan dinamik penduduk. Perpindaan penduduk sentiasa berlaku.Peluang-peluang pendidikan dan pekerjaan merupakan faktor menarik disini. Pemilihan tajuk migrasi dalaman penduduk akan dapat memberi banyak maklumat tentang pola migrasi dalaman, kesan, masalah dan seterusnya membantu saya memikirkan cadangan yang sesuai.

2

5.OBJEKTIF KAJIAN Saya menjalankan kajian ini untuk mencapai objektif-objektif berikut: Menyatakan dan menhuraikan konsep migrasi penduduk di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor y Menyatakan dan menhuraikan pola migrasi penduduk di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor y Mengenalpasti dan menghuraikan faktor yang mepengaruhi migrasi dalaman di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor y Menyenaraikan dan menghuraikan kesan migrasi penduduk di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor y Menyatakan dan menghuraikan cadangan mengatasi kesan migrasi dalaman penduduk Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor y Menyatakan dan menyerapkan nilai dan unsur patriotisme terhadap Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor

y

3

6.KAWASAN KAJIAN Nama kawasan kajian saya ialah Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor. Kawasan tersebut terletak di zon Bangi, daerah Selangor. Kawasan ini mempunyai penduduk yang padat yang terdiri daripadi imigran dari negeri-negeri yang lain. Terdapat juga imigran dari luar negara.

Dari segi lokasinya, Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor terletak di kawasan tanah beralun. Kawasan kajian ini disaliri dengan bantuan sungai-sungai yang utama Sungai Kajang dan Sungai Ramal. Pada awalnya, kawasan ini merupakan kawasan penanaman kelapa sawit dan getah yang diuruskan oleh pengurus ladang West Country. Kini, kawasan ini dibangunkan oleh Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor(PKNS). Bandar Baru Bangi dibangunkan dengan lima belas seksyen antaranya ialah Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor merupakan kawasan kajian saya

Kawasan kajian ini boleh dihubungi dengan bandar Kajang melalui Jalan Reko dengan jarak lima kilometer sahaja. Sementara itu bandar raya Kuala Lumpur terletak di utara kawasan kajian saya yang berjarak lima belas kilometer. Kawasan kajian ini amat sesuai untuk menjalankan kajian saya yang bertajuk Migrasi Dalaman Penduduk di Seksyen Empat, Bandar Baru Bangi, Selangor. Dari segi dinamik penduduk, kawasan ini mempunyai perubahan penduduk sama ada dari segi saiz penduduk, jantina penduduk dan golongan umur penduduk. Ini kerana kawasan kajian ini merupakan kawasan tarikan untuk migrasi dalaman. 4

7.KAEDAH KAJIAN Beberapa kaedah kajian telah digunakan untuk memenuhi kehendak dapatan kajian saya. Antara kaedah kajian yang saya telah gunakan ialah:

1. Pemerhatian Saya memerhati aktiviti harian penduduk Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor. Terutamanya 20 orang responden yang saya pilih sebagai sampel kajian saya.

2. Soal selidik Saya mengunakan borang soal selidik untuk mengkaji kawasan Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor. Melalui borang soal selidik, saya memperolehi maklumat seperti data bangsa, jantina, bilangan ahli keluarga, taraf pendidikan, pekerjaan, dan sebab, kesan dan langkah migrasi penduduk.

3. Rujukan Saya mengunakan kaedah kajian rujukan dengan melayari internet seperti laman web (http//:www.worldmap.com)

7

8.DAPATAN KAJIAN 8.1 Konsep migrasi penduduk

Migrasi penduduk merupakan pergerakan penduduk dari satu kawasan ke satu kawasan yang lain yang disebabkan oleh faktor tarikkan dan tolakan. Faktor tarikan seperti peluang pekerjaan, pendidikan, kemudahan infrasruktur dan lain-lain lagi. Faktor tolakan adalah seperti kekurangan hiburan, kurang kemudahan asas dan lain-lain lagi. Contohnya, pergerakan penduduk dari luar bandar ke bandar untuk melanjutkan pelajaran di universiti-universiti tempatan seperti Universiti Melaya dan Institusi Swasta.

8.2 Pola migrasi penduduk di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor Pola migrasi penduduk dari luar bandar ke bandar terdapat di kawasan kajian saya. Dari dapatan kajian saya, semua responden seramai 20 orang responden merupakan penduduk yang berpindah masuk ke kawasan kajian ini. Contohnya, hampir lapan belas(80%) orang reponden mencari peluang pekerjaan di samping meningkatakan taraf hidup.

Pola migrasi dari bandar ke luar bandar dapat dikesan di kawasan kajian saya. Faktor tolakan seperti kos hidup yang tinggi menyebabkan dua orang responden berpindah dari kawasan kajian saya ke bangi lama(luar bandar) yang teretak 20 kilometer di selatan kawasan kajian.

8

Nilai patriotisme yang diamalkan oleh penduduk Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor ialah berbanga diri dengan kemajuan yang dicapai oleh kawasan kajian saya.

8.3Faktor-foktor yang mempengaruhi migrsi dalaman Faktor peluang pekerjaan kilang-kilang seperti Sony Malaysia Sendirian Berhad , Hitachi Snd.Bhd, Denso Snd.Bhd dan lain-lain lagi yang menawarkan peluang pekerjaan dengan intestif gaji pokok berserta bonus dan cuti perubatan dan tahunan.

Faktor arahan majikan yang mendorong penduduk berpindah masukke kawasan kajian saya. Pegawai-pegawai kerajaan seperti guru, pensyarah dan kakitangan perubatan berpindah masuk atas arahan kenaikan pangkat atau penempatan semula. Contohnya, perpindahan masuk pensyarah ke Universiti Kebangsaan Malayasia dan guru ke Sekolah Menengah Jalan Empat. Daripada dapatan kajian saya hampir 12 respondan (60%) seperti dalam jadual 1 dan graf 1.merupakan penduduk yang diaraahkan berpindah oleh majikan.

Peluang pendidikan juga merupakan faktor tarikan yang mendorong perpindahan masuk penduduk. Daripada dapatan kajian saya, lima keluarga(25%) dari negeri lain menetap di kawasan kajian untuk mendapat peluang pendidikan di institusi pengajian tinggi seperti Universti Kuala Lumpur, Politek MARA, Institut Perguruan Islam dan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Faktor darjah kertersampaian merupakan faktor yang amat menarik minat responden 9

kerana kawasan kajian Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor di hubungi secara langsungmelaui lebuhraya PLUS ke bandaraya Kuala Lumpur dengan hanya jarak 15 kilometer dan 10 minit jangka masa untuk sampai ke pusat bandar raya. Hampir lima belas responen(75%) memilih faktor darjah ketersampaian.

Nilai patriotisme mencintai negara Malaysia mendorong penduduk di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor menghayati keindahan-keindahan kota raya Kuala Lumpur.

10

Tajuk : Jadual menunjukkan factor penghijrahan respondan ke kawasan kajian Bil. Faktor Penghijrahan Respondan Peratus

1.

Arahan majikan

12

60%

2

Peluang pendidikan

5

25%

3

Dargah ketersampaian

15

75%

Sumber : Soal selidik 2010

11

Tajuk : Graf bar menunjukkan faktor penghijrahan respondan ke kaw kajian

8 7 6 5 4 3 2 1 0 Arahan majikan Peluang pendidikan Darjah ketersampaian Darjah ketersampaian Peluang pendidikan Arahan majikan

8.4 Kesan migrasi dalaman penduduk di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor Pertambahan penduduk merupakan kesan positif di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor. Bilangan penduduk bertambah bagi setiap isi keluarga. Daripada dapatan kajian saya semua responden seramai 20 orang sudah berkeluarga dan mempunyai bilangan anggota keluaraga antara empat hingga enam orang anak.

Taraf hidup meningkat memberi kesan positif kepada penduduk Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor. Purata pendapatan isi rumah di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, 12

Selangor ialah RM 6000- RM 10 000. Kebanyakan penduduk(80%) memiliki rumah sendiri dan ada responden memiliki rumah yang kedua yang disewakan. Keseua responden yang diberi borang soal selidik mempunyai pendidikan yang tinggi.

Kesan negatif seperti kesesakan jalan raya tidak dapat di atasi terutamanya peak hours. Pada waktu pagi dari pukul tujuh hingga tujuh setenggah pagi, waktu kesekolah 9 dan dari tujuh setenggah hingga lapan pagi waktu masuk kerja, kesesakan jalan raya berlaku diseluruh Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor. Begitu juga dengan waktu petang iaitu dari pukul lima setenggah petang hingga lapan petang.

Pencemaran alam sekitar merupakan antara kesan negatif daripada migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian saya. Pencemaran udara berpunca daripada asap kenderaan. Pencemaran bunyi daripada kenderaan dari jalanraya-jalanraya utama tidak dapat dielakan, pencemarai air sungai Ramal dan Sungai Kajang berpunca daripada penduduk yang berlebihan.

Masalah sosial merupakan kesan negatif yang mengancam golongan remaja di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor. Kebanyakan golongan remaja tidak diawasi oleh ibu bapa yang sibuk dengan urusan kerja. Kemudahan-kemudahan hiburan seperti kafe siber, pencapaian internet dengan jalur lebar, kemudahan taman-taman rekriasi dan outlet perniagaan seperti makanan segera, burger dan lain lain lagi mengalakkan budaya kuning 13

di kalangan remaja di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor

Nilai patriotisme yang diamalkan oleh penduduk kawasan kajian, yang sentiasa ingin meningkatakan taraf hidup ialah bangga diri dengan kemajuan yang dicpai oleh kawasan kajian saya.

14

Tajuk :Rajah menunnjukkan kesan migrasi dalaman di kawa kajian

Kesan Migrasi dalaman

Kesan positif

Kesan negatif

a) Pertambahan penduduk b) Taraf hidup meningkat

a) Kesesakan jalan raya b) Pencemaran alam sekitar c) Masalah sosial

15

8.5 Cadangan untuk mengatasi kesanmigrasi dalaman penduduk Pembinaan rumah pangsa akan dapat mengatasi kesesakan penduduk di kawasan kajian saya. Tapak perumahan baharu perlu dikhaskan untuk pembinaan rumah pangsa dengan kemudahan lift, keselamatan dan tempat letak kereta.

Pembinaan jejantas, penambahan unit polis trafik, penambahan bas sekolah akan dapat mengurangkan kesesakan lalulintas di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor.

Mewujudkan rukun tetangga membantu mengurangkan masalah sosial di kawasan kajian saya. Anggota-anggota sukarelawan rukun tetangga boleh mengadakan rondaan di hotspot untuk mengawal masalahkeruntuhan akhlak remaja.

Nilai patriotisme prihatin terhadap masyarakatan perlu diamalkan oleh setiap warga Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor.

16

9.RUMUSAN Dapatan kajian menunjukkan Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor merupakan tarikan kepada migrasi pedalaman penduduk. pelbagai faktor tarikan seperti peluang pekerjaan, kemudahan infrastuktur dan darjah ketersampaian bukan sahaja meningkatkan taraf hidup penduduk, malah meninggalkan beberapa kesan negatif seperti kesesakan penduduk dan jalan raya.

Penebus pengunaan tanah terbiar seperti bekas paya air tawar untuk tujuan perumahan akan dapat mengurangkan kesesakan penduduk. Penduduk seharusnya memberi kemudahan insentif modal untuk membinarumah kediaman di kawasan luar bandar yang terletak dalam dargat ketersampaian.

Nilai patriotisme bertanggungjawab dan menhargai sumber utama tanah supaya setiap ruang tanah di Seksyen 4, Bandar Baru Bangi, Selangor mengunakan ruang tanah dengan produktif.

17

10.LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3


Recommended