Download pdf - Pelan StrategiK JKDM

Transcript
Page 1: Pelan StrategiK JKDM
Page 2: Pelan StrategiK JKDM

2

KA

ND

UN

GA

N

04 Kata-Kata Aluan Ketua Pengarah Kastam

06 BAB 1 - PENDAHULUAN

07 Ringkasan Eksekutif

10 Pengenalan dan Latar Belakang Agensi

12 Carta Organisasi

14 Fungsi dan Peranan

15 Punca Kuasa

18 Stakeholders dan Pelanggan

20 BAB 2 - SENARIO PERSEKITARAN

21 Isu-Isu Strategik

25 Cabaran

28 BAB 3 - HALATUJU STRATEGIK

29 Visi

30 Misi

31 Etika Perkhidmatan Kastam

32 Slogan

33 Nilai Bersama

PELAN STRATEGIKJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA

2010-2014

2

Page 3: Pelan StrategiK JKDM

3

34 Fokus Pembangunan Pelan Strategik JKDM

38 Model Transformasi Kastam

40 Gagasan Jabatan Kastam Diraja Malaysia

Ke Arah Merealisasikan Wawasan Perdana Menteri Malaysia

Yang Bertemakan “Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan,

Pencapaian Diutamakan”.

42 Teras Strategik

44 Pelan Tindakan

45 • Teras Strategik 1

48 • Teras Strategik 2

53 • Teras Strategik 3

56 • Teras Strategik 4

61 • Teras Strategik 5

66 Elemen Penentu Kejayaan

68 Mekanisme Pelaksanaan

72 The Way Forward

73 BAB 4 - PENUTUP

3

Page 4: Pelan StrategiK JKDM

4

Sebagai sebuah agensi pemungut hasil

yang utama, Jabatan Kastam Diraja Malaysia

(JKDM) perlu bertindak secara strategik jika

ingin mencapai kecemerlangan yang

diharapkan oleh rakyat dan stakeholder.

Ianya dapat direalisasikan melalui Pelan

Strategik yang telah digubal oleh Jabatan.

Pelan Strategik ini menyediakan rangka

dasar, hala tuju dan bidang fokus JKDM

bagi melaksanakan agenda pemodenan dan

transformasi sistem penyampaian

perkhidmatannya bagi tempoh lima tahun

bermula tahun 2010 hingga 2014.

Kata-kata AluanKETUA PENGARAH KASTAM

4

Page 5: Pelan StrategiK JKDM

5

Sudah sampai masanya JKDM membuat transformasi yang melibatkan

pindaan Visi dan Misi supaya Visi dan Misi tersebut lebih relevan dengan perubahan

semasa dan dapat membawa pencapaian JKDM sebagai sebuah organisasi

berprestasi tinggi dan bertaraf dunia.

Pelan Strategik Jabatan Kastam Diraja Malaysia tahun 2010 hingga 2014 digubal

untuk menjadi panduan kepada pihak pengurusan di peringkat ibu pejabat dan

negeri serta boleh juga digunakan pada semua peringkat jabatan dalam merancang

dan melaksana program-program pembangunan Jabatan untuk tempoh lima tahun.

Pelan Strategik ini akan dikaji dari masa ke semasa sejajar dengan perubahan

persekitaran dan keperluan stakeholders serta pelanggan.

Jentera pengurusan JKDM haruslah komited untuk melaksanakan Pelan Strategik

yang digubal ini dengan merancang, melaksana, menguatkuasakan, menilai

semula dan melakukan penambahbaikan terhadap kelemahan yang dikenalpasti.

Dengan adanya Pelan Strategik ini, jentera pengurusan JKDM akan lebih fokus,

terarah dan sistematik serta memudahkan kawalan dan pemantauan bagi

menentukan bahawa program dan aktiviti yang dirancang dapat dilaksana mengikut

jangka waktu yang ditetapkan.

Menjadi harapan saya supaya pelaksanaan Pelan Strategik Jabatan Kastam Diraja

Malaysia tahun 2010 hingga 2014 ini dapat menyumbang kepada usaha-usaha untuk

mewujudkan sebuah perkhidmatan Kastam yang bertaraf dunia menjelang

tahun 2015.

Sekian, terima kasih.

DATO’ SRI HAJI IBRAHIM BIN HAJI JAAPAR

Ketua Pengarah Kastam

Malaysia

5

Page 6: Pelan StrategiK JKDM

6

Pendahuluan

6

Page 7: Pelan StrategiK JKDM

7

Sebagai sebuah agensi pemungut hasil yang utama, Jabatan

Kastam Diraja Malaysia (JKDM) perlu bertindak secara strategik

untuk mencapai kecemerlangan perkhidmatan yang diharapkan

oleh rakyat dan stakeholders. Kecemerlangan ini dapat direalisasikan

melalui Pelan Strategik yang digubal oleh JKDM. Pelan Strategik ini

menyediakan rangka dasar, hala tuju dan bidang fokus JKDM

bagi melaksanakan agenda pemodenan dan transformasi sistem

penyampaian perkhidmatannya untuk tempoh lima tahun bermula

tahun 2010 hingga 2014. Untuk memenuhi hasrat ini, JKDM

membuat transformasi yang melibatkan pindaan Visi dan Misi

supaya lebih relevan dengan perubahan semasa dan dapat

membawa pencapaian JKDM sebagai sebuah organisasi berprestasi

tinggi serta bertaraf dunia.

Ringkasan Eksekutif

7

Page 8: Pelan StrategiK JKDM

8

Visi JKDM telah dipinda kepada Menjadikan Perkhidmatan Kastam Malaysia

Bertaraf Dunia Pada Tahun 2015. Perkhidmatan Kastam bertaraf dunia bermaksud

perkhidmatan yang telah mencapai taraf yang terbaik dengan melaksanakan amalan-

amalan terbaik yang diterima pakai di peringkat global dan sentiasa berusaha untuk

menambah baik secara berterusan dengan membudayakan amalan-amalan

pengurusan kualiti menyeluruh serta memberi tumpuan yang tinggi terhadap

kepuasan pelanggan. Disamping itu, perkhidmatan Kastam bertaraf dunia juga

membawa pengertian sebagai suatu perkhidmatan yang mematuhi semua

konvensyen, amalan dan prosedur Kastam antarabangsa. Perkhidmatan Kastam

bertaraf dunia juga mestilah harmoni dengan konvensyen-konvensyen

antarabangsa yang berkaitan dengan Kastam, mempunyai kerangka berkanun bagi

menguatkuasakan perundangan Kastam dan mempunyai pegawai-pegawai yang

pakar untuk menguatkuasakan perundangan tersebut bagi mencapai Misi JKDM.

Disamping itu Misi JKDM juga telah dipinda kepada Memacu Pertumbuhan

Ekonomi, Memelihara Keselamatan Negara Dan Kesejahteraan Rakyat Melalui

Perkhidmatan Pungutan Hasil, Fasilitasi Perdagangan Dan Perindustrian Serta

Memastikan Pematuhan Undang-Undang Secara Cekap Dan Berkesan. Misi ini

dipinda supaya sesuai dengan perubahan peranan Kastam di peringkat global pada

abad ke 21, daripada satu agensi pemungut hasil dan kawalan pergerakan barang

kepada menyediakan fasilitasi perdagangan dan memastikan keselamatan

kepentingan negara serta menyelamat hasil negara. JKDM akan terus berperanan

untuk mengawal pergerakan barangan dalam perdagangan antarabangsa demi

memastikan kepentingan negara terjamin disamping melindungi kutipan hasil.

8

Page 9: Pelan StrategiK JKDM

9

Lima Teras Strategik utama telah digubal bagi membantu

JKDM melaksanakan fungsi dan tugas yang dipertanggung

jawabkan serta menangani isu-isu kritikal dan cabaran-

cabaran yang akan dihadapi dalam merealisasikan Visi dan

Misi yang ditetapkan. Lima Teras Strategik tersebut adalah

seperti berikut:

• Memperkasakan Tadbir Urus Organisasi Dan

Pembudayaan Nilai-nilai Murni Ke Arah Kecemerlangan

Organisasi Berasaskan Konsep Satu Kastam

• Memantapkan Keupayaan Dan Kapasiti Organisasi Bagi

Meningkatkan Kecekapan Sistem Penyampaian

Perkhidmatan

• Mempertingkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan

Pungutan Hasil Bagi Kemakmuran Negara

• Memantapkan Fasilitasi Kepada Komuniti Perdagangan

Dan Perindustrian bagi Meningkatkan Daya Saing

Negara

• Mempertingkatkan Pematuhan Undang-undang Untuk

Memelihara Kepentingan Ekonomi, Sosial dan

Keselamatan Negara

JKDM telah memperkenalkan nilai TRUST sebagai salah satu

nilai bersama. Nilai TRUST (Togetherness – Bersatu Hati,

Respect - Saling Menghormati, Understanding - Faham

Memahami, Spiritual - Kerohanian) ini diterapkan sebagai

budaya organisasi untuk membina nilai intrinsik jiwa warga

Kastam supaya kebenaran, keceriaan dan kegembiraan akan

sentiasa bersama sepanjang masa dalam JKDM.

9

Page 10: Pelan StrategiK JKDM

10

Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) ialah

sebuah agensi kerajaan di bawah kawalan

Kementerian Kewangan yang bertanggung

jawab mengurus pelaksanaan sistem cukai

tidak langsung negara.

Pada zaman Kerajaan Melayu Melaka di abad

ke-15, tugas memungut cukai Kastam dikawal

oleh Penghulu Bendahari. Melalui catatan

dokumen perundangan Kastam yang pertama,

The Revenue Farms Enactment No.11, 1904,

Pegawai Kastam diberi tanggungjawab

mengawal kutipan cukai import minuman keras

dan jualan candu melalui sistem tax farming.

Pengenalan danLatar BelakangAgensi

10

Page 11: Pelan StrategiK JKDM

11

Apabila Malaysia mencapai kemerdekaan, JKDM meneruskan tanggungjawab tradisinya itu

tetapi dengan fungsi yang semakin penting sebagai pemungut hasil negara. Keadaan ini

berlaku kerana Malaysia yang ketika itu baru bebas dari penjajahan, amat bergantung

kepada hasil-hasil cukai kastam bagi membiayai pembangunan rakyat. Sebagai mengiktiraf

peranan JKDM terhadap ekonomi negara, DYMM SPB Yang DiPertuan Agong telah

menganugerahi JKDM dengan gelaran ‘Diraja’ pada 29 Oktober 1963.

Pada hari ini, JKDM berhadapan dengan cabaran globalisasi dan liberalisasi perdagangan.

Disamping kekal melaksanakan dasar-dasar percukaian negara mengikut kepentingan

nasional, JKDM turut terikat dengan tuntutan dan standard amalan perkhidmatan yang

ditetapkan oleh World Trade Organisation (WTO), World Customs Organisation (WCO)

serta jawatankuasa-jawatankuasa ekonomi dan perdagangan peringkat dunia yang

dianggotai Malaysia.

11

Page 12: Pelan StrategiK JKDM

1212

Carta OrganisasiJABATAN KASTAM DIRAJA MALAYSIA (JKDM)

Page 13: Pelan StrategiK JKDM

1313

Page 14: Pelan StrategiK JKDM

14

Fungsi Dan PerananJabatan Kastam Diraja Malaysia

Untuk memacu pertumbuhan ekonomi negara, memelihara keselamatan negara dan

kesejahteraan rakyat, JKDM memainkan peranan seperti berikut:

1. Memungut Hasil Negara

Memungut hasil negara dalam bentuk cukai dan duti Kastam yang terdiri

daripada duti import, duti eksport, duti eksais cukai jualan, cukai

perkhidmatan dan levi kenderaan.

2. Memberi Fasilitasi Kepada Sektor Perdagangan Dan Perindustrian

JKDM telah memainkan peranannya dalam pemberian kemudahan

dalam bentuk pelbagai insentif dan fasilitasi kepada sektor perindustrian

dan perdagangan yang bertujuan untuk menjana ekonomi negara selaras

dengan perubahan dasar kerajaan yang lebih mengutamakan sektor

perindustrian.

3. Memastikan Pematuhan Perundangan

JKDM diberi kuasa untuk melaksanakan peruntukan undang-undang

di bawah Akta Kastam 1967, Akta Cukai Jualan 1972, Akta Cukai

Perkhidmatan 1975, Akta Eksais 1976, Akta Zon Bebas 1990 serta

perundangan subsidiari berkaitan dengan akta-akta tersebut. Adalah menjadi

tanggungjawab utama JKDM untuk memastikan semua perundangan yang

dikuatkuasakan dipatuhi sepenuhnya oleh pelanggan-pelanggan dan

pihak yang berurusan dengannya.

14

Page 15: Pelan StrategiK JKDM

15

Punca kuasa bagi JKDM melaksanakan tugas dan tanggungjawab adalah daripada Akta-

Akta dan Perundangan Subsidiari yang dikuatkuasakan olehnya. Antara Akta-Akta dan

Perundangan Subsidiari yang dikuatkuasakan oleh JKDM adalah seperti berikut:

Punca Kuasa

A. PERKASTAMAN

1. Akta Kastam 1967

2. Perundangan Subsidiari:

i. Peraturan-Peraturan Kastam 1977

ii. Peraturan- Peraturan Kastam (Kawasan-Kawasan Yang Dilarang)

(Johor Bahru) 1977

iii. Perintah Kastam (Warehouse Rent Handling and Weighing Charges) 1977

iv. Perintah Bayaran Kastam 1977

v. Perintah Kastam (Sewa Gudang, Caj Kendalian Dan Timbang) 1977

vi. Peraturan- Peraturan Kastam (Keluaran Kelapa Sawit) (Takrif) 1984

vii. Perintah Duti Kastam (Langkawi) 1986

viii. Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988

ix. Perintah Kastam (Pengecualian) (Processed Oil Products) 1988

x. Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Barang-Barang Berasal Dari Negeri

ASEAN) (Tarif Keutamaan Sama Rata) 1988

xi. Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Barang-Barang Berasal Dari Negeri

ASEAN) 1988

xii. Perintah Duti Kastam (Kawasan Bebas Cukai Pengkalan Kubur) 1989

xiii. Perintah Duti Kastam (Pengecualian) (Barang-Barang Berasal Dari Negeri

ASEAN) (Tarif Keutamaan Sama Rata) 1995

xiv. Perintah Duti Kastam 1996

xv. Perintah Kastam (Pengecualian Sementara) (Processed Palm Oil) 1996

15

Page 16: Pelan StrategiK JKDM

16

xvi. Peraturan-Peraturan Kastam (Completely Knocked Down dan Completely

Built Up) (Takrif No. 1) 1998

xvii. Peraturan-Peraturan Kastam (Completely Knocked Down dan Completely

Built Up) (Takrif No. 2) 1998

xviii. Peraturan-Peraturan Kastam (Kaedah Penilaian) 1999

xix. Perintah Takrif Nilai (Labuan) 1999

xx. Perintah Takrif Nilai (Langkawi) 1999

xxi. Perintah Kastam (Sekatan Pergerakan) 2000

xxii. Perintah Duti Kastam (Tioman) 2004

xxiii. Perintah Duti Kastam (Barang-Barang Berasal Dari Negeri ASEAN)

(Tatanama Tarif Berharmonis ASEAN dan Tarif Keutamaan Samarata) 2004

xxiv. Perintah Kastam (Nilai-Nilai) (Isi Kelapa Sawit) (Kerjasama Ekonomi

Komprehensif antara ASEAN dan China) 2005

xxv. Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2008

xxvi. Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2008

B. CUKAI DALAM NEGERI

1. CUKAI JUALAN

1. Akta Cukai Jualan 1972

2. Perundangan Subsidiari:

i. Peraturan-Peraturan Cukai Jualan 1972

ii. Perintah Cukai Jualan (Pengecualian Dari Pelesenan) 1972

iii. Perintah Cukai Jualan (Kadar Cukai) 1972

iv. Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 1980

v. Perintah Cukai Jualan (Kadar-Kadar Cukai) 1988

vi. Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) (Kawasan Bebas Cukai)

Pengkalan Kubur) 1989

vii. Perintah Cukai Jualan (Petroleum) (Bayaran) 1999

viii. Perintah Duti Cukai Jualan (Tioman) 2004

2. CUKAI PERKHIDMATAN

1. Akta Cukai Perkhidmatan 1975

2. Perundangan Subsidiari:

i. Peraturan-Peraturan Cukai Perkhidmatan 1975

ii. Perintah Cukai Perkhidmatan (Kadar-Kadar Cukai) 2000

16

Page 17: Pelan StrategiK JKDM

17

3. EKSAIS

1. Akta Eksais 1976

2. Perundangan Subsidiari:

i. Peraturan-Peraturan Eksais 1977

ii. Peraturan-Peraturan Eksais (Lembaga Pelesenan) 1977

iii. Peraturan-Peraturan Eksais (Penjualan Liquor Yang Memabukkan) 1977

iv. Peraturan-Peraturan Eksais (Membotol dan Memindah Liquor Yang

Memabukkan) 1977

v. Peraturan-Peraturan Eksais (Kawalan Todi dan Kedai-Kedai Todi) 1977

vi. Peraturan-Peraturan Eksais 1977

vii. Perintah Duti Eksais (Pengecualian) 1977

viii. Perintah Duti Eksais (Penjualan Liquor Yang Memabukkan Oleh Ahli

Kimia) 1977

ix. Perintah Duti Eksais (Tarikbalik Duti) 1981

x. Perintah Duti Eksais (Pengecualian Daripada Perlesenan) 1984

xi. Perintah Duti Eksais 1991

xii. Perintah Duti Eksais (Partial Exemption) (Revocation) 1999

xiii. Perintah Duti Eksais (Partial Exemption) No. 2 (Revocation) 1999

xiv. Perintah Duti Eksais (Partial Exemption) (Labuan & Langkawi)

(Revocation) 1999

xv. Perintah Duti Eksais (Tioman) 2004

C. ZON BEBAS

1. Akta Zon Bebas 1990

2. Perundangan Subsidiari:

i. Perintah Zon Bebas (Pengendalian Barang Dan Perkhidmatan) 1988

ii. Peraturan-Peraturan Zon Bebas 1991

17

Page 18: Pelan StrategiK JKDM

18

JKDM

JKDMJKDMStakeholders

&Pelanggan

18

Page 19: Pelan StrategiK JKDM

1919

Page 20: Pelan StrategiK JKDM

20

SenarioPersekitaran

20

Page 21: Pelan StrategiK JKDM

21

Melalui analisis senario persekitaran beberapa isu-isu strategik telah dikenalpasti seperti

berikut:

Pelaksanaan Pelan Transformasi Perkhidmatan Awam

Pihak Kerajaan merancang untuk membangunkan satu Pelan Transformasi Perkhidmatan

Awam bagi tempoh 2010 hingga 2014 supaya pada tahun 2015, perkhidmatan awam

Malaysia akan menjadi antara lima agensi perkhidmatan awam terbaik di dunia.

Agensi-agensi perkhidmatan awam di Malaysia akan melaksanakan Pelan Transformasi

Perkhidmatan Awam ini untuk mencapai tujuan di atas.

Gagasan Malaysia

Y.A.B Perdana Menteri Malaysia telah mencetuskan idea gagasan Malaysia yang bertemakan

“Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”. Bagi merealisasikan

gagasan ini, JKDM juga menyediakan gagasan yang bertemakan “Satu Kastam, Pelanggan

dan Stakeholders Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”. Gagasan ini akan dilaksanakan

melalui Pelan Strategik Jabatan Kastam Diraja Malaysia tahun 2010 hingga 2014.

Peranan Kastam Di Abad Ke 21

Perubahan peranan Kastam di peringkat global pada abad ke 21, daripada satu agensi

pemungut hasil dan kawalan pergerakkan barang kepada menyediakan fasilitasi

perdagangan dan memastikan keselamatan kepentingan negara serta menyelamat hasil

negara. JKDM akan terus berperanan untuk mengawal pergerakan barangan dalam

perdagangan antarabangsa demi memastikan kepentingan negara terjamin disamping

melindungi kutipan hasil.

Isu-Isu Strategik

21

Page 22: Pelan StrategiK JKDM

22

Peningkatan Jumlah Perdagangan Dan Kepelbagaian

(Complexity) Perdagangan Antarabangsa

Perdagangan antarabangsa telah meningkat lebih daripada 8% pada tahun 2006.

Terdapat banyak perkembangan perjanjian perdagangan serantau. Layanan keutamaan

dalam perdagangan adalah mengikut prinsip Rule of Origin yang kompleks.

Perubahan Model Dan Keperluan Perniagaan Terkini

Konsep just in time distribution yang memerlukan kaedah-kaedah lebih inovatif

dalam penghantaran dagangan melepasi sempadan menggunakan multimodal transport

menyebabkan tekanan dalam rangkaian bekalan dagangan. Disamping itu terdapat desakan

dari pihak peniaga untuk melindungi daripada ketidakadilan dalam amalan perdagangan

antarabangsa, penyeludupan, pengikraran rendah, frod tempat asal, kesalahan penjenisan

dan perlanggaran harta intelek.

Peningkatan Ancaman Keselamatan Dan Jenayah Terancang

Rangkaian bekalan perdagangan mudah dieksploitasi oleh kumpulan pengganas. Gangguan

daripada kumpulan pengganas kepada rangkaian bekalan boleh menyebabkan perdagangan

antarabangsa terhenti/tergendala. Jenayah terancang beroperasi melalui rangkaian

perdagangan dan terlibat dalam aktiviti haram seperti mengelak duti/cukai, frod melepasi

sempadan, penyeludupan dadah, barangan berbahaya, barangan larangan, penggubahan

wang haram (Money Laundering) dan perdagangan barangan tiruan.

22

Page 23: Pelan StrategiK JKDM

23

Pendekatan Baru Dalam Kawalan Sempadan

Banyak kaedah baru diperkenalkan dalam pengurusan pergerakan perdagangan melepasi

sempadan seperti WCO SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade

dan lain-lain inisiatif seperti Megaport Initiative dan Container Security Initiative.

Desakan Daripada Masyarakat

Masyarakat dunia menganggap penyeludupan barangan terutama barang larangan dan

merbahaya seperti senjata api dan narkotik melepasi sempadan adalah satu ancaman yang

serius. Jangkaharap masyarakat memastikan dagangan memenuhi piawaian kualiti dan

keselamatan. Masyarakat juga mengambil berat ancaman kepada kesihatan masyarakat dan

alam sekitar.

Corak Perdagangan Baru

Dianggarkan lebih daripada 50% perdagangan dunia melibatkan pihak-pihak yang

berhubungan.

Peningkatan Dalam Frod Hasil

Terdapat peningkatan ancaman berkaitan dalam perlarian dan pengelakkan duti/cukai.

Krisis Ekonomi Dunia

Krisis ekonomi dunia telah menyebabkan keadaan ekonomi global menjadi tidak menentu

(uncertainty). Pertumbuhan ekonomi negara telah menguncup iaitu KDNK pada suku

tahun pertama 2009 adalah -6.2% berbanding 2008 sebanyak 4.6%. Keadaan ini telah

memberi kesan kepada sektor perindustrian dan perkhidmatan negara. Kemerosotan ini

telah memberi impak kepada penurunan pungutan hasil JKDM.

23

Page 24: Pelan StrategiK JKDM

24

Perdagangan Antarabangsa

Perjanjian perdagangan antarabangsa seperti WTO, Asean Free Trade Agreement (AFTA)/

Free Trade Agreement (FTA) dan sebagainya telah mewujudkan liberalisasi perdagangan

yang menyebabkan daya saing perdagangan dunia tidak terbatas. Keadaan ini akan

mengurangkan pungutan hasil negara khususnya kadar duti import akan berkurangan

di bawah AFTA/FTA. Dengan pengurangan kadar duti import menyebabkan barangan import

akan menjadi lebih murah dan bersaing dengan barangan keluaran tempatan. JKDM perlu

memainkan peranan bagi memastikan pelaksanaan perjanjian itu dilakukan dengan betul

supaya tidak menjejaskan aliran perdagangan yang sah.

Politik Dan Sosial

Dunia masih dibayangi oleh peristiwa 11 September 2001 iaitu setiap barangan yang akan

dieksport ke negara-negara besar seperti Amerika Syarikat diwajibkan melalui pemeriksaan

yang lebih ketat. Begitu juga barang-barang yang diimport juga perlu menjalani pemeriksaan

rapi. Peranan JKDM adalah untuk memastikan dan mengesahkan pengikraran import

hendaklah tepat dan betul dari segi nilai, kod penjenisan, kuantiti, negara tempat asal dan

sebagainya.

24

Page 25: Pelan StrategiK JKDM

2525

Cabaran-cabaran yang akan dihadapi oleh JKDM bagi tempoh lima tahun akan

datang berdasarkan senario persekitaran di atas adalah seperti berikut:

1. JKDM perlu mendukung aspirasi kerajaan ke arah menjadikan gagasan

“Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan” dengan

merealisasikan gagasan JKDM yang bertemakan “Satu Kastam, Pelanggan

dan Stakeholders Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”.

2. Pelanggan sentiasa menuntut tahap perkhidmatan Kastam yang cekap,

tepat dan responsif. Mereka mengharapkan perkhidmatan JKDM disediakan

dengan lebih mudah dan telus tanpa memerlukan mereka hadir untuk

berurusan dengannya. Tuntutan ini selaras dengan keperluan untuk menjadikan

perkhidmatan Kastam sebagai perkhidmatan yang terbaik di dunia.

3. JKDM perlu memenuhi dan mematuhi standard-standard global serta

amalan-amalan terbaik yang bersifat world class yang perlu dijadikan asas

kepada penyampaian perkhidmatan Kastam yang berkualiti tinggi selaras

dengan “Peranan Kastam di Abad ke 21”.

4. Globalisasi merupakan cabaran utama negara. Pelbagai idea dan trend

sentuhan arus globalisasi dan dunia tanpa sempadan telah memberi kesan

kepada suasana politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat. Ekonomi

dunia kini dipengaruhi oleh elemen-elemen penggerak utama seperti

penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yang meluas dan

disokong oleh infrastruktur yang mantap, aliran modal yang besar serta

gerakan liberalisasi tarif dan perdagangan.

Cabaran

Page 26: Pelan StrategiK JKDM

26

5. Persaingan di kalangan negara-negara dunia semakin sengit bagi

mendapatkan pengiktirafan antarabangsa. Daya saing negara dinilai dari segi

kemampuannya untuk menarik masuk pelaburan dan perdagangan berbanding

dengan negara-negara lain khususnya negara-negara rantau Asean. Cabaran

Kastam menjadi lebih ketara dengan adanya standard-standard yang

ditetapkan oleh organisasi antarabangsa seperti WTO, WCO, Asia Pacifi c

Economic Community (APEC) dan Asean Economic Community (AEC).

6. Penyeragaman proses dan prosedur perkastaman perlu dilaksanakan.

Pelanggan sentiasa menuntut perkhidmatan Kastam yang lebih mudah,

seragam, cekap, cepat dan responsif. Pelaksanaan konsep “Satu Kastam”

membolehkan JKDM memenuhi tuntutan dan harapan pelanggan.

7. Kekangan modal insan dan peralatan merupakan satu halangan bagi

JKDM untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan cekap

dan berkesan. Untuk memastikan pelepasan dagangan yang cekap,

JKDM perlu mempunyai pegawai yang dedikasi, efi sen, komited dan

menggunakan peralatan-peralatan berteknologi tinggi. Kekurangan pegawai

yang cekap dan peralatan yang terhad boleh mengganggu proses pelepasan

dan fasilitasi perdagangan.

26

Page 27: Pelan StrategiK JKDM

27

8. Desakan rakyat dan stakeholders yang berkehendakkan JKDM memberikan

perkhidmatan yang berkualiti tinggi dan cemerlang. Masyarakat Malaysia menganggap

penyeludupan barangan merupakan satu ancaman kepada perniagaan yang sah.

Masyarakat mengharapkan JKDM memastikan fasilitasi perdagangan

dinikmati oleh hanya peniaga-peniaga yang jujur supaya dapat mempercepatkan

pelepasan perdagangan dengan secara tidak langsung dapat mengelakkan kebocoran

hasil negara.

9. Keperluan untuk mendapatkan sumber tenaga manusia, kewangan dan logistik yang

mencukupi serta pengurusan tenaga manusia, kewangan aset dan harta modal dengan

cekap dan berkesan.

10. Keperluan untuk meningkatkan pungutan hasil Jabatan berasaskan peratus kenaikan

yang telah ditetapkan.

11. Keperluan untuk sentiasa mempermudahkan sistem, prosedur dan memperkemaskan

perundangan mengikut perkembangan semasa selaras dengan amalan perkastaman

antarabangsa.

12. Keperluan untuk menjamin keberkesanan pungutan hasil dan fasilitasi perdagangan

dengan aktiviti penguatkuasaan serta kawalan penyelewengan tanpa mengganggu

transaksi perdagangan yang sah.

27

Page 28: Pelan StrategiK JKDM

28

HalatujuStrategik

28

Page 29: Pelan StrategiK JKDM

29

Perkhidmatan Kastam bertaraf dunia bermaksud perkhidmatan yang telah

mencapai taraf yang terbaik dengan melaksanakan amalan-amalan terbaik yang

diterima pakai di peringkat global dan sentiasa berusaha untuk menambah baik

secara berterusan dengan membudayakan amalan-amalan pengurusan kualiti

menyeluruh serta memberi tumpuan yang tinggi terhadap kepuasan pelanggan.

Disamping itu, perkhidmatan Kastam bertaraf dunia juga membawa pengertian

sebagai suatu perkhidmatan yang mematuhi semua konvensyen, amalan dan

prosedur Kastam antarabangsa.

Perkhidmatan Kastam bertaraf dunia juga mestilah harmoni dengan konvensyen-

konvensyen antarabangsa yang berkaitan dengan Kastam, mempunyai kerangka

berkanun bagi menguatkuasakan perundangan Kastam dan mempunyai pegawai-

pegawai yang pakar untuk menguatkuasakan perundangan tersebut bagi mencapai

Misi JKDM.

VISI Menjadikan Perkhidmatan Kastam MalaysiaBertaraf Dunia Pada Tahun 2015MB

29

Page 30: Pelan StrategiK JKDM

30

Memungut hasil negara, memberi fasilitasi perkastaman dan memastikan

pematuhan perundangan adalah merupakan core business JKDM. Memungut

hasil negara masih lagi merupakan tugas terpenting JKDM berbanding dua tugas

yang lain. Tugas lain seperti memberi fasilitasi perkastaman dan memastikan

pematuhan perundangan adalah merupakan elemen-elemen penyokong ke arah

memperkemas dan memperteguhkan lagi tanggungjawab JKDM sebagai

pemungut hasil negara. Fasilitasi perkastaman hanyalah diberikan kepada pihak

yang layak sahaja dan syarikat yang mendapat fasilitasi atau pengecualian pula

perlu dikawal bagai memastikan mereka memenuhi syarat pengecualian atau

fasilitasi supaya hasil tidak hilang.

Selain itu syarikat yang mendapat pengecualian akan menghasilkan produk

yang kompetitif dan apabila produk ini dipasarkan, cukai akan dipungut oleh

JKDM. Begitulah juga peranan dalam aspek pematuhan perundangan yang

seharusnya boleh memberi sokongan ke arah memperkuatkan tugas JKDM

sebagai pemungut hasil. Ketiga-tiga core business JKDM yang utama ini

perlu dilaksanakan dengan cekap dan berkesan untuk memacu pertumbuhan

ekonomi negara, memelihara keselamatan negara dan kesejahteraan rakyat.

MISIMemacu Pertumbuhan Ekonomi, Memelihara Keselamatan Negara Dan Kesejahteraan Rakyat Melalui Perkhidmatan Pungutan Hasil, Fasilitasi Perdagangan Dan Perindustrian SertaMemastikan Pematuhan Undang-UndangSecara Cekap Dan Berkesan

RFM

30

Page 31: Pelan StrategiK JKDM

31

AMANAH BERKHIDMAT• AMANAH berkhidmat kepada masyarakat, Jabatan dan negara dengan bertanggungjawab dan jujur, tidak menyeleweng, menyalahgunakan kuasa dan pecah amanah.

• AMANAH di dalam berusaha membangunkan kemajuan diri dan perkhidmatan melalui penghayatan nilai-nilai ilmiah yang praktikal, dalam segala tindakan dan keputusan serta menjauhkan diri dari sikap negatif yang merugikan.

• AMANAH dan tegas menegakkan kebenaran dan keadilan berlandaskan undang-undang dan peraturan; yakin, sabar dan tenang menghadapi cabaran serta sentiasa berusaha menguasai pengaruh sentimen prasangka dan hasad dengki.

IKHLAS• IKHLAS memberi kerjasama dan saling membantu dalam perkara-perkara yang baik dan berfaedah.

• IKHLAS memberi dan menerima teguran yang baik serta bersedia mengakui kelemahan yang ada di samping berusaha untuk mengatasinya.

• IKHLAS berkhidmat kepada masyarakat, Jabatan dan negara serta merasa bangga di atas segala tanggungjawab yang diamanahkan.

DEDIKASI• DEDIKASI dalam memberi perkhidmatan dengan menggunakan sepenuh daya, tenaga dan kesempatan ke arah melaksana dan menyempurnakan segala tanggungjawab.

• DEDIKASI dalam mencari kemajuan dan berusaha ke arah perubahan yang baik untuk kepentingan kerjaya dan perkhidmatan.

• DEDIKASI memimpin melalui teladan dan amalan yang luhur ke arah memupuk persefahaman, perpaduan, kerjasama dan semangat kekitaan espirit de corps di kalangan semua pegawai dan kakitangan.

ETIKAPERKHIDMATAN

KASTAM

• Amanah • Berkhidmat

• Ikhlas • Dedikasi

31

Page 32: Pelan StrategiK JKDM

3232

Sesungguhnya pelanggan menghargai organisasi yang menyediakan perkhidmatan

berkualiti dan cemerlang. Pelanggan JKDM bukan sahaja melibatkan pelanggan

luaran tetapi juga pelanggan dalaman iaitu warga Jabatan. Di samping itu JKDM

juga perlu memenuhi kehendak stakeholders dalam melaksanakan perkhidmatan

yang diberi kepada pelanggan. “Anda” bukan sahaja bermaksud pelanggan luaran

tetapi juga pelanggan dalaman dan stakeholders. Untuk melahirkan pelanggan yang

ceria, JKDM mestilah berjaya menangani seberapa boleh isu atau masalah yang

membelenggui pelanggan. Jika ini berjaya dicapai, sudah tentulah matlamat utama

JKDM di dalam menyumbang pungutan hasil yang tinggi kepada negara berjaya

dicapai dan semua pihak akan merasa gembira kerana mereka telah memberikan

sumbangan secara bersama.

SLOGAN Anda CeriaKami Gembira

Page 33: Pelan StrategiK JKDM

33

JKDM telah memperkenalkan nilai TRUST sebagai salah satu nilai bersama. Nilai TRUST ini

diterapkan sebagai budaya organisasi untuk membina nilai intrinsik jiwa warga Kastam

supaya kebenaran, keceriaan dan kegembiraan akan sentiasa bersama sepanjang masa

memakmur dan membahagiakan JKDM. Nilai ini seharusnya menjadi asas di dalam

hubungan kerja seharian, sama ada sesama warga mahupun stakeholders dan pelanggan

JKDM. Maksud TRUST dijelaskan seperti berikut:

Togetherness – Bersatu Hati

Bersatu hati dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan mengutamakan kerja

secara berpasukan. Bersama-sama mengembeling tenaga untuk memberikan perkhidmatan

yang boleh memberikan kepuasan kepada semua pihak sama ada pihak pekerja, majikan

dan pelanggan.

Respect - Saling Menghormati

Saling menghormati diantara satu sama lain tanpa mengira pangkat dan kedudukan.

Understanding - Faham Memahami

Faham memahami secara jujur dan ikhlas supaya dapat mengurustadbirkan organisasi

dengan penuh tanggungjawab dan diredhai Allah S.W.T.

Spiritual - Kerohanian

Kerohanian jiwa yang luhur berlandaskan sifat-sifat jujur, ikhlas, saling mempercayai antara

satu sama lain dan kecintaan yang tinggi terhadap organisasi dan warganya.

Totality - Menyeluruh

Menyeluruh atau holistik adalah suatu pendekatan dalam menguruskan sesuatu secara

menyeluruh, seimbang dan teratur. Pengurusan secara menyeluruh yang diamalkan akan

melahirkan budaya organisasi yang cemerlang, berorientasikan pelanggan (customer

centric), berjalan secara berterusan (continuous improvement) dan melibatkan semua aspek

dalam organisasi (Total Perspective).

TRUSTTOGETHERNESS

RESPECT

UNDERSTANDING

SPIRITUAL

TOTALITY

- BERSATU HATI

- SALING MENGHORMATI

- FAHAM MEMAHAMI

- KEROHANIAN

- MENYELURUH

33

Page 34: Pelan StrategiK JKDM

34

Adalah menjadi harapan Ketua Setiausaha

Negara dan Ketua Pengarah Perkhidmatan

Awam supaya agenda utama Pembangunan

Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM)

hendaklah berdasarkan kepada pembaharuan

budaya kerja, perubahan budaya kerja,

mempertingkatkan pembangunan modal

insan, membentuk kepuasan bekerja

di kalangan warga kastam dan pentadbiran

JKDM dilaksanakan dengan cekap dan penuh

integriti. Program-program pembangunan

JKDM hendaklah selari dengan wawasan,

aspirasi dan misi negara.

Fokus PembangunanPelan Strategik JKDM

34

Page 35: Pelan StrategiK JKDM

35

Untuk mencapai hasrat diatas, tiga (3) fokus pembangunan telah dikenalpasti iaitu

Pembangunan Insan, Pembangunan Sistem dan Pembangunan Output/Outcome. Dalam

konteks penyediaan Pelan Strategik JKDM ini, penjelasan kepada aspek pembangunan

Insan, Sistem dan Output/Outcome adalah seperti berikut :

Pembangunan Insan

i) Insan bermaksud manusia, iaitu sumber yang paling penting dalam sesebuah

organisasi disamping sumber-sumber lain seperti mesin dan peralatan, kewangan,

sistem dan prosedur kerja. Manusia adalah penggerak organisasi dan menentukan

kejayaan pencapaian visi, misi matlamat dan fungsi-fungsi yang telah ditetapkan;

ii) Stakeholders dan pelanggan-pelanggan JKDM mempunyai jangkaharap yang tinggi

ke atas prestasi keseluruhan JKDM khususnya prestasi sistem penyampaian

perkhidmatan. Oleh itu bagi meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan kepada

pelanggan, JKDM memerlukan pegawai-pegawai yang berpengetahuan, berintegriti,

pakar, inovatif dan proaktif disamping dapat memastikan JKDM mencapai Visi dan

Misinya;

iii) JKDM perlu mempunyai program pembangunan insan yang lebih seimbang, terancang

dan berterusan untuk melahirkan warga yang berwibawa, berpengetahuan,

berketerampilan dan mempunyai sikap yang positif dalam menjalankan tugas-tugas

serta dapat menyesuaikan diri dengan perubahan global. Program Pembangunan Insan

yang dirancang hendaklah memenuhi kepuasan warga JKDM dalam semua aspek

seperti pengagihan tugas, penempatan, kenaikan pangkat, pembangunan kerjaya,

peluang latihan, kelengkapan fi zikal, pengiktirafan, jaminan kebajikan dan

keselamatan.

35

Page 36: Pelan StrategiK JKDM

36

iv) JKDM mengharapkan insan yang dibangunkan berupaya memberikan perkhidmatan

yang berkualiti bagi memenuhi kehendak pelanggan dan stakeholders serta selari

dengan trend perdagangan dan keselamatan global. Insan yang dibangunkan

diharapkan juga memiliki tahap integriti melangkaui pematuhan serta berupaya

menterjemahkan peranan Kastam di abad ke 21. Secara ideal insan tersebut memiliki

sifat insan kamil (sidiq, amanah, tabligh, fatonah).

Pembangunan Sistem

i) Perkataan sistem adalah daripada perkataan latin iaitu systema bermaksud satu set

entiti yang saling berinteraksi dan bantu membantu membentuk suatu integrasi

keseluruhan. Sistem dari aspek pengurusan boleh didefi nasikan sebagai satu kumpulan

yang terdiri daripada dasar-dasar, prosedur, kaedah, pekerja, mesin atau lojistik dan

lain-lain elemen yang berinteraksi serta membolehkan organisasi mencapai

matlamatnya.

ii) Dalam konteks JKDM sistem yang dimaksudkan di sini boleh dikaitkan dengan sistem

penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan dan stakeholder. Pelanggan-pelanggan

JKDM memerlukan perkhidmatan yang cekap untuk memudahkan urusan mereka.

Adalah menjadi cabaran kepada JKDM untuk memperbaiki dan menambahbaik mutu

perkhidmatan kepada pelanggan. Aspek-aspek sistem seperti perundangan, prosedur,

proses kerja, peralatan dan mesin serta teknologi perlu dikaji semula bagi

mengurangkan karenah birokrasi.

iii) Melalui pembangunan sistem JKDM akan muncul sebagai sebuah organisasi yang

memiliki amalan pengurusan organisasi yang diiktiraf dunia serta relevan dengan

tuntutan pelanggan, rakyat, negara dan masyarakat global. Mutu sistem perkhidmatan

JKDM akhirnya boleh menjadi rujukan dan benchmarking negara lain di peringkat

global.

36

Page 37: Pelan StrategiK JKDM

37

Pembangunan Output/Outcome

i) Output terbahagi kepada dua iaitu ouput organisasi dan output

proses. Output organisasi atau outcome adalah output akhir iaitu

merupakan kesan/impak daripada proses-proses yang dilakukan

manakala output proses adalah dihasilkan daripada tindakan-

tindakan yang dilakukan dalam proses berkenaan. Output

organisasi atau outcome adalah seperti jumlah pungutan hasil,

tahap kepuasan pelanggan dan persepsi masyarakat terhadap

JKDM. Output proses adalah seperti kertas-kertas siasatan,

laporan pemeriksaan akaun, laporan pasca audit dan

sebagainya.

ii) Dalam konteks pembangunan output/outcome, output/outcome

yang dihasilkan hendaklah sentiasa melebihi daripada yang

ditetapkan sama ada dari segi kualiti dan juga keberkesanannya.

Output/outcome perkhidmatan Kastam diharapkan dapat

melangkaui standard kehendak pelanggan, stakeholders, rakyat,

negara dan masyarakat global.

37

Page 38: Pelan StrategiK JKDM

38

INSAN SISTEM OUTPUT/OUTCOME

Memantapkan

Keupayaan

Dan Kapasiti

Organisasi Bagi

Meningkatkan

Kecekapan

Sistem

Penyampaian

Perkhidmatan

Memperkasakan

Tadbir Urus

Organisasi

Dan

Pembudayaan

Nilai-nilai

Murni Ke Arah

Kecemerlangan

Organisasi

Mempertingkatkan

Kecekapan

Dan

Keberkesanan

Pungutan Hasil

Bagi Memacu

Pertumbuhan

Ekonomi

Negara

Memantapkan

Fasilitasi Kepada

Komuniti

Perdagangan

Dan

Perindustrian

Bagi Meningkatkan

Daya Saing

Negara

Mempertingkatkan

Pematuhan

Undang-undang

Untuk Memelihara

Kepentingan

Ekonomi,

Sosial Dan

Keselamatan

Negara

MISI

VISI

TOGETHERNESS RESPECT UNDERSTANDING SPIRITUAL TOTALITY

VISI

MISI

FOKUS

TERASSTRATEGIK

NILAIBERSAMA

JKDM

Model TransformasiKastam

38

Page 39: Pelan StrategiK JKDM

39

Model pelaksanaan Pelan Strategik Jabatan Kastam Diraja Malaysia Tahun 2010

hingga 2014 adalah seperti gambarajah di atas. Model ini dinamakan

Model Transformasi Kastam. Model ini berbentuk sebuah rumah yang

mempunyai lima tiang teras iaitu teras strategik dan menumpukan kepada tiga

fokus iaitu Insan, Sistem dan Output/Outcome yang melambangkan Pembangunan

Insan, Pembangunan Sistem dan Pembangunan Output/Outcome. Tindakan-

tindakan/program-program yang dirancang dalam Pelan Strategik adalah untuk

mencapai tiga fokus ini.

Model ini menekankan konsep bahawa melalui tindakan-tindakan atau program

program pembangunan insan yang cemerlang atau kamil dan sistem yang

mantap serta terkini akan menghasilkan output/outcome yang berkualiti tinggi dan

memenuhi standard yang ditetapkan bagi mencapai Misi dan Visi JKDM

berdasarkan lima teras strategik yang dinyatakan di atas. Pembangunan Insan,

Sistem dan Output/Outcome ini ditunjangi oleh nilai bersama TRUST iaitu

Togetherness (bersatu hati), Respect (saling menghormati), Understanding (faham

memahami), Spiritual (kerohanian jiwa) dan Totality (menyeluruh). Nilai TRUST

boleh membina nilai intrinsik di dalam jiwa warga JKDM dan jika nilai ini dapat

berdiri teguh di dalam kepimpinan, kebenaran, keceriaan dan kegembiraan

sentiasa berada bersama sepanjang masa dalam JKDM.

39

Page 40: Pelan StrategiK JKDM

40

Gagasan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Ke Arah Merealisasikan Wawasan Perdana Menteri Malaysia Yang Bertemakan“Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) telah merealisasikan gagasan, hasrat danharapan YAB Perdana Menteri Malaysia melalui ucapan yang bertemakan “Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan” dalam konteks JKDM seperti berikut:i. Satu Malaysia sebagai Satu Kastam (Satu Perkhidmatan Kastam Secara Total)ii. Rakyat Didahulukan sebagai Pelanggan dan Stakeholders Didahulukan;iii. Pencapaian Diutamakan sebagai Pencapaian Diutamakan dalam perkhidmatan JKDM.

Gagasan ini bertujuan untuk mewujudkan wawasan “Satu Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan” dalam konteks Jabatan Kastam Diraja Malaysia melalui “Satu Kastam, Pelanggan dan Stakeholders Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”.

Konsep Satu Kastam adalah bermaksud bahawa JKDM sebagai sebuah organisasi yang warganya mempunyai satu matlamat, nilai, budaya korporat yang mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama. Konsep Satu Kastam juga menunjukkan perkhidmatan Kastam secara total diterjemahkan sebagai sebuah organisasi yang tidak berbentuk compartmentalisation yang mengutamakan semangat kekitaan (sense of belonging) dan kebersamaan (togetherness).

Konsep Pelanggan dan Stakeholders Didahulukan bermaksud penyampaian perkhidmatan yang mengutamakan pelanggan dan stakeholders, dilaksanakan dengan penuh komitmen, akauntabiliti, setia, berintegriti, berkebolehan, responsif dan berdedikasi. Di bawah konsep ini juga JKDM memberi perkhidmatan perkastaman yang telus, mudah, cepat dan profesional serta mampu memberi kepuasan rakyat dengan mengimbangkan keperluan rakyat dan stakeholders.

Konsep Pencapaian Diutamakan bermakna perkhidmatan yang ditawarkan oleh JKDM berupaya menjana kepuasan kepada pelanggan dari aspek Output dan Outcome yang holistik serta standard yang ditetapkan dari segi penjimatan kos, masa, tenaga, sumber dan karenah birokrasi. Disamping itu, keseragaman prosedur, pelaksanaan tindakan dan keputusan di peringkat Ibu Pejabat, negeri dan stesen bagi mencapai ciri perkhidmatan bertaraf lima bintang dan aduan sifar adalah diutamakan.

Lima (5) teras strategik yang digubal dalam Pelan Strategik ini adalah untuk mewujudkan satu keseragaman budaya, prosedur dan inovasi ke arah pencapaian Satu Kastam, mendahulukan pelanggan dan stakeholder serta menghasilkan output dan outcome dengan memberi penekanan kepada outcome.

40

Page 41: Pelan StrategiK JKDM

4141

Page 42: Pelan StrategiK JKDM

42

Teras Strategik

Lima Teras Strategik utama telah dikenalpasti

bagi membantu JKDM melaksanakan fungsi

dan tugas yang dipertanggungjawabkan serta

menangani isu-isu kritikal dan cabaran-cabaran

yang akan dihadapi dalam merealisasikan Visi

dan Misi yang ditetapkan. Lima Teras Strategik

tersebut adalah seperti berikut:

42

Page 43: Pelan StrategiK JKDM

43

Memperkasakan Tadbir Urus Organisasi Dan

Pembudayaan Nilai-nilai Murni Ke Arah Kecemerlangan

Organisasi Berasaskan Konsep Satu Kastam

Memantapkan Keupayaan Dan Kapasiti

Organisasi Bagi Meningkatkan Kecekapan Sistem

Penyampaian Perkhidmatan

Mempertingkatkan Kecekapan Dan Keberkesanan

Pungutan Hasil Bagi Kemakmuran Negara

Memantapkan Fasilitasi Kepada Komuniti Perdagangan Dan

Perindustrian bagi Meningkatkan Daya Saing Negara

Mempertingkatkan Pematuhan Undang-undang Untuk

Memelihara Kepentingan Ekonomi, Sosial dan

Keselamatan Negara

Memperkasakan Tadbir U

Pembudayaan Nilai-nilai

Organisasi Berasaskan K

aa

k

1Organisasi Bagi Mening

Penyampaian Perkhidm

Memantapkan Keupaya

O i i B i M i2e

Pungutan Hasil Bagi Ke

i

i

Mempertingkatkan Kece3Memantapkan Fasilitasi

Perindustrian bagi Men4m

a

Keselamatan Negara

Mempertingkatkan Pem

Memelihara Kepentinga5

43

Page 44: Pelan StrategiK JKDM

44

PELANTINDAKAN

44

Page 45: Pelan StrategiK JKDM

4545

TERAS STRATEGIK 1:Memperkasakan Tadbir Urus Organisasi Dan

Pembudayaan Nilai-Nilai MurniKe Arah Kecemerlangan Organisasi Berasaskan

Konsep Satu Kastam

Page 46: Pelan StrategiK JKDM

46

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARANTAHUN SASARAN

1. Memantapkan 1. Meningkatkan Indeks Memperolehi pengiktirafan pengurusan pematuhan pengurusan Akauntibiliti 4 bintang pada tahun 2012 - kewangan dan kewangan dan akaun Pengurusan 2014 akaun Jabatan Kewangan

2. Memantapkan 1. Meneruskan program-program Bilangan program 2 (dua) Program Perekayasaan sistem dan perekayasaan sistem dan prosedur perekayasaan dikeluarkan setiap tahun prosedur kerja kerja

Tahap kepuasan Tahap kepuasan pelanggan pelanggan meningkat 5% setiap tahun 2. Membangunkan Pelan Pengurusan Pelan Pengurusan Pelan disiapkan pada Risiko (Business Continuity Management) Risiko Oktober 2010 3. Menyatukan semua perintah kerja Bilangan perintah Dua perintah kerja perkastaman berkaitan kepada satu kerja baru yang dikeluarkan setiap tahun perintah induk sahaja (one single seragam dan document) mengikut fungsi tugas komprehensif

3. Memperkasa integriti 1. Menambahbaik dan melaksanakan Pelan Pelan Integriti Pelan Integriti disiapkan modal insan Jabatan Integriti JKDM pada Januari 2010 Tahap integriti Ranking Integriti Jabatan warga Jabatan di dalam Indeks Transparensi Malaysia meningkat setiap tahun

2. Meneruskan Pelaksanaan Sistem Pengurusan Tahap penilaian warga adalah Program Nilai-Nilai Murni Audit Nilai (SPAN) sekurang-kurangnya 80% setiap tahun Bilangan aduan Bilangan aduan berkurangan salahlaku sebanyak 5% setahun

3. Mengadakan program kerjasama Bilangan program- Sekurang-kurangnya 3 (tiga) dengan Suruhanjaya Pencegahan program kerjasama program dilaksanakan Rasuah Malaysia (SPRM), Institut setiap tahun Integriti Malaysia (IIM), Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)

Bilangan kes Bilangan kes tatatertib berkurangan sebanyak 5% setiap tahun

Page 47: Pelan StrategiK JKDM

47

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARANTAHUN SASARAN

4. Meningkatkan imej 1. Menerapkan pengertian Bilangan program Sekurang-kurangnya 3 (tiga) korporat Jabatan konsep Satu Kastam kepada penerapan program penerapan dibuat warga Jabatan di peringkat Ibu Pejabat dan Negeri mulai Disember 2009 hingga Jun 2010 Persepsi Warga Persepsi positif warga Kastam terhadap imej Jabatan 2. Membangunkan dan melaksanakan Strategi Komunikasi Strategi Komunikasi disiapkan strategi komunikasi Jabatan yang efektif Jabatan pada Jun 2010 dan pelaksanaannya disempurnakan pada tahun 2014 Persepsi Persepsi positif masyarakat masyarakat terhadap imej Jabatan 3. Melaksanakan pemantapan imej Program Mulai Jan 2010 Jabatan pemantapan imej dilaksanakan

Persepsi Persepsi positif masyarakat masyarakat terhadap imej Jabatan 4. Melaksanakan dan membudayakan Pelaksanaan Mulai Jun 2010 nilai serta etika yang cemerlang Standard Perilaku Pegawai Pelaksanaan kod Berterusan etika dan tata kelakuan Jabatan serta kod perlakuan Kastam Persepsi masyarakat Persepsi positif masyarakat terhadap imej Jabatan

5. Mempertingkatkan pengurusan Tempoh masa Penyelesaian aduan Sistem Aduan Jabatan penyelesaian aduan dalam tempoh 14 hari dari tarikh aduan diterima

Bilangan aduan Bilangan aduan menurun 5% diterima pada setiap tahun

Page 48: Pelan StrategiK JKDM

48

TERAS STRATEGIK 2:Memantapkan Keupayaan Dan

Kapasiti OrganisasiBagi Meningkatkan Kecekapan Sistem

Penyampaian Perkhidmatan

Page 49: Pelan StrategiK JKDM

49

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARANTAHUN SASARAN

1. Memperkukuhkan 1. Membangunkan Pelan Strategik Pelan Strategik Pelan strategik disiapkan pengurusan dan Pengurusan Sumber Manusia Pengurusan pada Januari 2010 pembangunan sumber JKDM: Sumber manusia •PelanPembangunanSkimPenguasa ManusiaJKDM Kastam •PelanPembangunanSkimPenolong Tahapkepuasan Tahapkepuasanpekerja Penguasa Kastam Pekerja sekurang-kurangnya 80% •PelanPembangunanSkimPembantu padasetiaptahun Penguasa Kastam 2. Memantapkan pengurusan maklumat Kemasukan data Kemasukan data dalam personel pegawai dalam HRMIS disiapkan pada 2010 HRMIS Penggunaan HRMIS Sekurang-kurangnya 2 (dua) modul HRMIS digunakan mulai 2011 3. Meningkatkan kompetensi pegawai Pelan Operasi Pelan disiapkan pada melalui latihan dalam perkhidmatan Latihan (POL) Mac 2010 Pencapaian Dasar Sekurang-kurangnya Latihan Sektor 80% pegawai yang mengikuti Awam latihan tidak kurang dari 7 (tujuh) hari pada setiap tahun Peningkatan Sekurang-kurangnya 1% pencapaian daripada jumlah pegawai akademik Kumpulan Pengurusan dan Professional mengikuti latihan ijazah lanjutan dibawah Hadiah Latihan Persekutuan pada setiap tahun

Tahap kompetensi Sekurang-kurangnya pekerja 10% daripada bilangan pegawai yang menduduki PTK mendapat aras 4 (empat) pada setiap tahun Bilangan aduan Bilangan aduan yang diterima menurun 5% pada setiap tahun

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARANTAHUN SASARAN

Page 50: Pelan StrategiK JKDM

50

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARANTAHUN SASARAN

2. Meningkatkan program 1. Membangunkan pegawai-pegawai pakar Bilangan pegawai Sekurang-kurangnya pengurusan dalam bidang-bidang utama Perkastaman pakar dua orang pegawai pengetahuan pakar dalam setiap bidang utama Perkastaman bagi setiap tahun Pusat Sumber Pusat pengumpulan ditubuhkan dan penyimpanan dokumen, data, artikel dan bahan penulisan mengenai bidang ilmu Kastam ditubuh dan mula berfungsi dengan aktifnya pada tahun 2012

3. Memperkasakan kualiti 1. Mempertingkatkan budaya kreatif dan Anugerah Kualiti Menduduki 3 (tiga) tempat dan pencapaian sistem inovatif Perdana Menteri teratas di dalam penyampaian (AKPM) pertandingan AKPM perkhidmatan tahun 2011

Anugerah Kumpulan Menduduki 3 (tiga) tempat Inovasi Dan Kreativiti teratas di dalam (KIK) Konvensyen KIK Kebangsaan setiap tahun Pelaksanaan Sekurang-kurangnya projek-projek KIK 2 (dua) projek penambahbaikan sistem dan dilaksanakan di keseluruhan Jabatan pada setiap tahun

2. Melaksanakan program-program Bilangan program Sekurang-kurangnya kualiti Jabatan kualiti Jabatan 4 (empat) program kualiti dilaksanakan setiap tahun Tahap kepuasan Tahap kepuasan pelanggan pelanggan meningkat 5% setiap tahun

Page 51: Pelan StrategiK JKDM

51

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARANTAHUN SASARAN

3. Melaksanakan program-program Pengiktirafan Memperolehi 5 (lima) bintang pengiktirafan dan pengukuran prestasi yang diterima pada tahun 2011 dan 2013 perkhidmatan Jabatan yang ditetapkan untuk Star Rating oleh Kerajaan •SistemStar Rating Mendapat 2 (dua) pensijilan •PetunjukPrestasiUtama(KPI) barubagiMSISO9001:2008 •MSISO9001:2008 setiaptahun •Amalan6S MendapatPensijilan6S di peringkat Ibu Pejabat pada tahun 2010 dan negeri- negeri pada 2010 -2014

Pencapaian Mencapai sekurang- sasaran kurangnya60%sasaranKPI yang telah ditetapkan setiap tahun

4. Menyediakan kemudahan pejabat dan Bilangan projek Sekurang-kurangnya perumahan yang mencukupi di bawah Rancangan 80% daripada bilangan Pembangunan 5 projek-projek pembangunan Tahun Jabatan – disiapkan pada tahun RMK 10 (2011-2015) 2014 5. Kajian semula ke atas Pelan Strategik ICT Pelan baru ISP Pelan baru ISP disiapkan (ISP) pada 2012

6. Menyediakaninfrastrukturdan SistemICT Sistemdisiapkanpada memantapkan perlaksanaan projek- Disember 2010-2014 projek ICT: •PortalKastam Tahapkepuasan Tahapkepuasan •SistemTime Tracking Elektronik bagi pelanggan pelanggan meningkat pelepasan kargo 5% setiap tahun •Sisteme-Customs •Peningkatansistem-sistemICTsediaada Pelaksanaan Tahapperlaksanaan •Perlaksanaanperkhidmatansecara perkhidmatan perkhidmatanonline/ online/elektronik online/elektronik elektronik mencapai 100% daripada perkhidmatan utama Jabatan pada tahun 2014

Page 52: Pelan StrategiK JKDM

52

4. Memantapkan program 1. Menyediakan dan melaksanakan Pelan Penggantian Pelan Penggantian pembangunan Pelan Penggantian jangka pendek disiapkan kepimpinan (Succession Plan) Jabatan pada Januari 2010. Pelan Penggantian menyeluruh disiapkan pada Jun 2010 2. Menyediakan dan melaksanakan program Bilangan pegawai Sekurang-kurangnya 10% pembangunan kepimpinan yang mengikuti pegawai bermula pada program Gred 48 dan ke atas pembangunan mengikuti program setiap kepimpinan tahun

5. Memantapkan 1. Membangunkan pangkalan data Maklumat pegawai Maklumat pegawai program-program pencalonan Pingat/ Darjah Kebesaran disediakan disiapkan pada 2011 pengiktirafan kepada warga Jabatan 2. Memperluaskan program-program Program baru 3 (tiga) program baru pengiktirafan pengiktirafan pengiktirafan dilaksanakan pada 2012

3. Mendapatkan pengiktirafan antarabangsa Perlantikan pegawai Sekurang-kurangnya dalam badan 1 (satu) pegawai setiap antarabangsa atau tahun menjadi pakar rujuk di peringkat antarabangsa

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARANTAHUN SASARAN

Page 53: Pelan StrategiK JKDM

53

TERAS STRATEGIK 3:Mempertingkatkan Kecekapan Dan

Keberkesanan Pungutan HasilBagi Kemakmuran Negara

Page 54: Pelan StrategiK JKDM

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARANTAHUN SASARAN

1. Memperkasakan 1. Memantapkan sistem dan prosedur Bilangan sistem Sekurang-kurangnya 3 (tiga) pengurusan penyampaian perkhidmatan Jabatan dan prosedur sistem dan prosedur setahun pungutan hasil yang mempunyai kaitan dengan yang dimantapkan pungutan hasil Tahap kecekapan Pungutan hasil mencapai dan keberkesanan unjuran tahunan yang pungutan hasil ditetapkan setiap tahun

2. Memperkemas dan mempelbagai Kaedah 3 (tiga) kaedah pemungutan kaedah pemungutan hasil pemungutan hasil dipelbagaikan ke hasil seluruh negara pada diperkemaskan tahun 2014 dan dipelbagaikan 3. Memperkasakan Sistem Jumlah ABT semasa pada pengurusan Akaun Belum Terima (ABT) pengurusan tahap kurang dari 0.05% pungutan hasil daripada hasil tahunan tertunggak yang (mengikut ketetapan berkesan (Effective Perbendaharaan) Debt Collection Management System)

2. Memantapkan usaha- 1. Meneroka potensi sumber hasil baru Bilangan sumber Sumber hasil baru usaha penjanaan hasil hasil baru yang diperakukan diterokai

2. Memperluaskan kaedah pelaksanaan Peningkatan Mencapai sasaran bilangan operasi-operasi menjana hasil Cukai bilangan pelesen baru berpandukan Dalam Negeri pelesen baru KPI Cukai Dalam Negeri setiap tahun

Pungutan hasil Mencapai unjuran pungutan mencapai hasil tahunan setiap tahun unjuran hasil

3. Menguatkuasakan tindakan bagi Tahap pematuhan Tahap pematuhan pembayaran memastikan pembayaran cukai pembayaran cukai berpandukan KPI Cukai dalam negeri dibayar mengikut tempoh cukai Dalam Negeri Ibu Pejabat pembayaran cukai yang ditetapkan setiap tahun

54

Page 55: Pelan StrategiK JKDM

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARANTAHUN SASARAN

4. Mempertingkatkan kecekapan pegawai Pengurangan dalam Jumlah ABT semasa pada didalam tugas-tugas penilaian dan jumlah ABT semasa tahap kurang dari 0.05% penjenisan barang atau perkhidmatan daripada hasil tahunan (mengikut ketetapan Perbendaharaan) 5. Memperkasakan pengurusan barang Peningkatan Pelupusan barang rampasan/lucuthak pelupusan barang rampasan/ dilucuthak rampasan/lucuthak pada kadar sekurang- yang mempunyai kurangnya 85% dalam nilai ekonomi tempoh tiga (3) bulan dari tarikh lucuthak

6. Memperluaskanpenggunaan risk Risk management Penggunaan risk management system (CVI, PRiSKA dsb.) system digunakan management system ke seluruh negara di seluruh negara mencapai tahap 100% pada tahun 2014

7. Mempertingkatkan kapasiti peralatan Bilangan peralatan Semua negeri dibekalkan yang moden dan kemudahan dengan peralatan dan logistik disediakan kemudahan logistik yang mencukupi pada tahun 2014

8. Memantap dan meneruskan persediaan Penyediaan Siap awal 2010 ke arah pelaksanaan GST (Goods and perundangan, Service Tax) panduan industri dan perintah kerja

Penyediaan Tertakluk kepada tarikh infrastruktur pelaksanaan termasuk organisasi, perjawatan sistem dan logistik

Latihan dan program Bilangan tertakluk kepada kesedaran tahun pelaksanaan

55

Page 56: Pelan StrategiK JKDM

TERAS STRATEGIK 4:Memantapkan Fasilitasi Kepada

Komuniti Perdagangan Dan PerindustrianBagi Meningkatkan Daya Saing Negara

56

Page 57: Pelan StrategiK JKDM

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARANTAHUN SASARAN

1. Memantapkan 1. Mengadakan satu Sistem Pengurusan Pengintegrasian Integrasi Sistem Pengurusan perkhidmatan fasilitasi Risiko yang bersepadu (Integrated Risk Sistem-Sistem Risiko dengan Sistem pergerakan aliran Management System) Pengurusan Risiko Maklumat Kastam Jun 2010 perdagangan yang sah yang sedia ada

Menyempurnakan pengintegrasian Sistem- Sistem Pengurusan Risiko yang sedia ada pada tahun 2012

Advance manifest Modul dibangunkan pada information module tahun 2012 for preclearance cargo containers dibangunkan

Peratusan Pelepasan dagangan setiap tahun : •80%pelepasanterus •15%pelepasandokumentasi •5%pemeriksaanfizikal

2. Meningkatkan penggunaan non Tahap kecekapan Tempoh masa pelepasan intrusive inspection (NII) technology pengurusan dagangan mematuhi dalam menjalankan pemeriksaan ke pelepasan piagam pelanggan atas dagangan berisiko tinggi dagangan

3. Memperluaskan program Customs Bilangansyarikat 60syarikatbarupada2014 Golden Client (CGC) di Bahagian Kastam baru yang diberi dan memperkenalkan di Bahagian Cukai status CGC Dalam Negeri

Tahap kecekapan Peratusan Pelepasan pengurusan dagangan Syarikat-syarikat pelepasan CGC pada setiap tahun : dagangan - 100% pelepasan terus

4. Memantapkan sistem bayaran untuk Peratus 90% penggunaan FPX oleh mempercepatkan pelepasan dagangan penggunaan FPX pengimport menjelang 2014 •Memperluaskanpenggunaankaedah olehpengimport bayaran melalui Sistem Financial Processing Exchange (FPX)

57

Page 58: Pelan StrategiK JKDM

58

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARANTAHUN SASARAN

5. Memperluaskan pelaksanaan sistem Sistem taksiran Tahun 2012 taksiran sendiri (Self Assessment System) sendiri (Self untuk mempertingkatkan Assessment System) self-accountability dan mempercepatkan dilaksanakan sistem penyampaian Tahap kecekapan Pelepasan dagangan pengurusan memenuhi piagam yang pelepasan dagangan ditetapkan

Tahap kecekapan Peningkatan pengikraran klien Jabatan borang berkualiti

6. Memantapkanprosespermohonandan Membangunkan Sistemdilaksanakan tuntutan pulang balik dan tarik balik sistem pengurusan sebelum Tahun 2011 tuntutan pulang balik dan tarik balik Layanan Ekspress (LET) secara online

Mewujudkan satu Kumpulan wang khas kumpulan wang diwujudkan menjelang khas pulang balik 2012

Tahap kecekapan Kelulusan pulang balik keputusan pulang dan tarik balik memenuhi balik dan tarik balik piagam pelanggan

7. Mempermudah serta memperluaskan Sistem online Tahun 2011 permohonan lesen Cukai Dalam Negeri / e-Lesen dipermudah Kastam secara online seluruh negara serta diperluaskan di seluruh negara Pelesen meningkat Pelesen-pelesen baru bertambah 10% setiap tahun

2. Melaksana sepenuhnya 1. Pelaksanaan National Single Window Tahap pelaksanaan Pelaksanaan sepenuhnya komitmen antarabangsa (NSW) sepenuhnya mengikut NSW NSW menjelang tahun 2014 berhubung dengan elemen yang ditetapkan mengikut elemen yang fasilitasi perdagangan ditetapkan

Page 59: Pelan StrategiK JKDM

59

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARANTAHUN SASARAN

2. Memantapkan pelaksanaan Bilangan syarikat 15 (limabelas) Syarikat diberi Authorised Economic Operator (AEO) yang diberi status status AEO menjelang selaras dengan ketetapan WCO SAFE AEO 2014 Framework of Standards (FoS) untuk memudah dan mempercepatkan pelepasan dagangan

Tahap kecekapan Peratusan Pelepasan pengurusan dagangan setiap tahun : pelepasan •100%pelepasanterus dagangan

Bilangan Mutual 3 (tiga) MRA ditandatangani Recognition sehingga 2014 Agreement (MRA) ditandatangani

Pengiktirafan Tahun 2012 oleh ahli WCO melalui MRA

3. Melaksanakan akreditasi kepada Prosidur sistem Disember 2014 Authorized Traders / Exporters Self Certification berhubung Self Certification On disediakan Country of Origin Tahap kecekapan Peratusan Pelepasan pengurusan dagangan setiap tahun : pelepasan •80%pelepasanterus dagangan •15%pelepasandokumentasi •5%pemeriksaanfizikal

Pengiktirafan 3 (tiga) perjanjian bilateral/ self certification multilateral ditandatangani oleh pentadbiran sebelum tahun 2014 Kastam negara yang menandatangani perjanjian bilateral/ multilateral

Page 60: Pelan StrategiK JKDM

60

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARANTAHUN SASARAN

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARANTAHUN SASARAN

4. Mempertingkatkan pengurusan Prosedur pengurusan Disember 2010 sempadan yang lebih efektif dan sempadan yang berkoordinasi berhubung pelepasan lebih berkoordinasi penumpang dan dagangan dikemaskini Mesyuarat Mesyuarat jawatankuasa kerjasama inter stesen-stesen sempadan border yang Kastam Malaysia dan diadakan Thailand diadakan setiap 3 (tiga) bulan

5. Merealisasikan prosedur perkastaman Bilangan prosedur Semua prosedur perkastaman seperti yang terkandung dalam perkastaman yang yang dipersetujui di perjanjian perdagangan bebas dipersetujui laksanakan menjelang (Free Trade Agreement – FTA) tahun 2014 6. Melaksanakansistempergerakan Prosedur Tahun2012 dagangan berasal dari ASEAN secara Pelaksanaan transit diantara negara ahli ASEAN ACDD dan ACTS melalui : disediakan •ASEAN Customs Transit System (ACTS) •Single Document : ASEAN Customs Declaration Document (ACDD) •ASEANSingleWindow(ASW)

Tahap kecekapan Peratusan pelepasan pengurusan terus 100% dagangan pelepasan dagangan transit ASEAN setiap tahun transit untuk ASEAN

7. Memperkukuhkan hubungan dua hala Dokumen perjanjian Sekurang-kurangnya 3 (tiga) yang sedia ada di antara Kastam dikemaskini dan perjanjian setiap tahun Malaysia dan pentadbiran kastam lain diseragamkan

Page 61: Pelan StrategiK JKDM

61

TERAS STRATEGIK 5:Mempertingkatkan Pematuhan Undang-Undang

Untuk Memelihara Kepentingan Ekonomi,Sosial Dan Keselamatan Negara

Page 62: Pelan StrategiK JKDM

62

SASARANTAHUN SASARAN

INDIKATORTINDAKAN / PROGRAMSTRATEGI

1. Meningkatkan 1. Meningkatkan program auditan Peratusan Peningkatan 20% syarikat pematuhan terancang pasca import dan auditan syarikat diaudit diaudit tahun sebelumnya perundangan secara untuk mengukur tahap pematuhan mengikut setiap tahun voluntary and informed syarikat (compliance assessment kategori besar, compliance auditing) sederhana dan kecil berasaskan prinsip pareto (80/20%)

Profail Sekurang-kurangnya 2 (dua) pematuhan profail pematuhan disiapkan setiap tahun Tahap pematuhan Peratusan syarikat yang tidak melakukan kesalahan turun 5% setiap tahun

2. Mempertingkatkan penganalisisan ke Bilangan analisis Sekurang-kurangnya 2 (dua) atas laporan Pemeriksaan Akaun dan analisis berdasarkan Pasca bagi mengenalpasti trend, industri dihasilkan kawasan, industri dan jenis frod setiap tahun supayaprofilrisikodibangunkan Tahap pematuhan Pematuhan oleh industri yang menjadi sasaran analisisdanprofil menunjukkan peningkatan

3. Membangunkan business rules bagi Business rules Audit syarikat dan Pasca risk rating engine untuk penentuan dibangunkan berdasarkan system-based tahap risiko syarikat bagi tujuan selectivity sepenuhnya selectivity auditing sebagai satu modul pada tahun 2012 dalam Sistem Pengurusan Risiko Bersepadu Jabatan

4. Meningkatkan tahap kesedaran Penubuhan Ditubuhkan Mac 2010 pematuhan undang-undang Customs Call Centre melalui konsep terbuka Kastam (Customs Transparency) Pelaksanaan Hari bertemu pelanggan program kesedaran diadakan setiap bulan (Outreach Programme) 2 (dua) program lain setiap tahun

Page 63: Pelan StrategiK JKDM

63

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARANTAHUN SASARAN

Tahap pematuhan Peratusan syarikat yang perundangan melakukan kesalahan turun 5% setiap tahun

2. Memperkasakan lagi 1. Mempertingkatkan pengendalian Compendium of Sekurang kurangnya 2 (dua) ketegasan pematuhan siasatan Best Practices Best Practices dikeluarkan perundangan (enforced dalam siasatan setahun compliance)

Peratusan kes 50% dari keseluruhan selesai disiasat siasatan selesai setiap dalam tempoh 3 tahun bulan

2. Meningkatkan tindakan tegas ke atas Peratusan kes Peningkatan 10% kes syarikat atau individu yang tidak tindakan mahkamah mahkamah (kriminal) mematuhi undang-undang yang (kriminal) setiap tahun ditadbir oleh Jabatan

Tahap pematuhan Peratusan syarikat yang perundangan melakukan kesalahan turun 5% setiap tahun

3. Meningkatkan tindakan tegas ke atas Peratusan kes Peningkatan 10% kes syarikat dan individu yang mempunyai tindakan mahkamah mahkamah (sivil) setiap tunggakan Akaun Belum Terima (ABT) (sivil) tahun dengan Jabatan

Tahap pematuhan Peratusan syarikat yang perundangan mempunyai tunggakkan ABT berkurangan 30% setiap tahun

3. Mempertingkatkan 1. Meneruskan kerjasama dan perkongsian Bilangan program Sekurang-kurangnya 5 (lima) kerjasama dan bijak secara inter dan intra antara kerjasama diadakan program setiap tahun perkongsian bijak yang bahagian, Ibu Pejabat dan negeri serta strategik dan berfaedah dengan pihak swasta dan agensi Tahap pematuhan Peratusan syarikat yang dengan pihak-pihak berkaitan di dalam negara untuk perundangan melakukan kesalahan yang berkaitan meningkatkan pematuhan turun 5% setiap tahun undang-undang

Page 64: Pelan StrategiK JKDM

64

SASARANTAHUN SASARAN

INDIKATORTINDAKAN / PROGRAMSTRATEGI

2. Mempertingkatkan jaringan kerja Bilangan maklumat 20 maklumat setiap tahun dan kerjasama dengan Kastam luar hasil perkongsian negeri dan Pertubuhan-pertubuhan Antarabangsa seperti Interpol, European Penggunaan Sekurang-kurangnya 10% Anti-Fraud Office (OLAF), Regional maklumat dari maklumat digunakan Intelligence Liaison Office (RILO) dan setiap tahun Customs Enforcement Liaison Office (CELO) Bilangan operasi Sekurang-kurangnya bersama 1 (satu) operasi bersama diadakan diadakan setiap setahun

4. Mempertingkatkan 1. Membangunkan rangka tindakan Rangka tindakan Siap pada Mac 2010 kecekapan dan (blueprint) strategik penguatkuasaan dibangunkan keberkesanan bagi menangani frod Kastam aktiviti (customs fraud) dalam milineum baru penguatkuasaan dan pematuhan 2. Meningkatkan kecekapan dan Penambahbaikan Siap dalam tahun 2012 keberkesanan risikan kriteria pengurusan risiko

Peratusan kes Sekurang-kurangnya 10% intelligence daripada jumlah kes driven diperolehi setiap tahun

Bilangan sindiket Sekurang-kurangnya dapat dilumpuhkan 2 (dua) sindiket dilumpuhkan setiap tahun

3. Mempertingkatkan keupayaan Bilangan kawasan Sekurang-kurangnya 1 (satu) menghapuskan aktiviti penyeludupan yang dibersihkan kawasan setiap tahun daripada aktiviti penyeludupan

Tahap pematuhan Tiada maklumat aktiviti penyeludupan

4. Memperkasakan siasatan Susunan fungsi Fungsi disusunkan berdasar berbentuk pengkhususan Cawangan transnational organised (specialized investigation) Siasatan Khas crime, computer fraud dan revenue fraud dalam tahun 2010

Page 65: Pelan StrategiK JKDM

65

STRATEGI TINDAKAN / PROGRAM INDIKATOR SASARANTAHUN SASARAN

Kes dijayakan Sekurang-kurangnya 2 (dua) kes bagi setiap bentuk berikut - forensic, AMLA, transnational organised crime, drug trafficking, revenue fraud dan computer fraud 5. Melahirkan pegawai penyiasat mengikut Bilangan pegawai Sekurang-kurangnya 10 pengkhususan berkaitan (specialised dilatih orang dilatih setiap tahun investigation)

6. Melahirkanpegawai-pegawaipakar Bilanganpegawai Sekurang-kurangnya10 dalam fraud auditing dilatih orang dilatih setiap tahun

7. Meningkatkan keberkesanan Peratusan penurunan 10% kes setiap tahun penguatkuasaan kawalan sempadan kes melibatkan (Border Measures), termasuk IPR barang larangan, quality and safety standard, public health, flora & fauna and environment

Standard Operating SOP disedia dan digunakan Procedure (SOP) IPR pada Jun 2010

Enabling powers Pindaan perundangan diadakan selaras berkaitan disiapkan pada dengan Artikel tahun 2011 IV Perjanjian TRIPs

Page 66: Pelan StrategiK JKDM

Tujuh elemen utama dikenalpasti sebagai penyumbang kepada kejayaan pelaksanaan pelan

strategik ini seperti berikut:

• PENGURUSANILMU(KNOWLEDGEMANAGEMENT)

Ilmu, pengalaman dan amalan terbaik berkaitan pemodenan pentadbiran serta sistem

penyampaian perkhidmatan akan dikongsi dan ditambah nilai melalui penggunaan sistem

Pengurusan Ilmu atau Knowledge Management (KM). Penggunaan optimum KM akan

memastikan penggunaan sumber ilmu secara berkesan dalam mencapai teras strategik

JKDM.

• PEMBANGUNANMODALINSAN

Tumpuan akan diberikan kepada peningkatan ilmu dan kepakaran modal insan melalui

program pembangunan kompetensi yang sesuai dalam bidang-bidang kritikal dan strategik.

Pendekatan mentor-mentee, coaching dan pengurusan pembangunan kerjaya akan turut

dilaksanakan bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan kerja.

• KOMITMENPENGURUSANATASAN

Pengurusan atasan JKDM perlu memberikan perhatian serius serta menunjukkan komitmen

yang tinggi bagi menjayakan perancangan strategik ini. Kesungguhan dan komitmen

yang ditunjukkan oleh pengurusan atasan memberi petunjuk bahawa pencapaian matlamat

perancangan strategik adalah penting dan ini perlu difahami oleh semua peringkat warga

JKDM.

Elemen Penentu Kejayaan

66

Page 67: Pelan StrategiK JKDM

• INFRASTRUKTURDANINFOSTRUKTUR

JKDM sentiasa berusaha untuk menyediakan infrastruktur dan infostruktur yang baik

bagi menyokong operasinya. Kemudahan infrastruktur dan infostrukutur yang baik serta

disokong oleh sumber manusia yang berkeupayaan akan memacu JKDM ke arah

pencapaian matlamat perancangan strategik dengan lebih cemerlang.

• KAPASITIORGANISASI

Kapasiti organisasi JKDM akan diperkukuhkan agar dapat melaksanakan program/

tindakan baru ke arah mencapai matlamat strategik yang ditentukan. Kapasiti ini akan

disokong oleh struktur organisasi yang mantap dan pelaksanaan tugasan secara

fleksibelsepertikerjaberpasukan,matriksdanberasaskanprojek.

• PELAKSANAANDANPEMANTAUANYANGBERKESAN

Kejayaan pelan strategik ini amat bergantung kepada cara pelaksanaan dan pemantauan

yang mantap. Pemantauan diadakan secara berkala dan penambahbaikan dibuat pada

setiap peringkat pelaksanaan supaya ia sentiasa berada dilandasan yang betul.

• KAJIANSEMULAPELANSTRATEGIK

Kajian semula Pelan Strategik JKDM akan diadakan pada tahun 2012 untuk menentukan

keberkesanan pelaksanaan teras strategik dan tahap pencapaian sasaran prestasi yang

ditetapkan. Kajian semula akan mengambilkira senario baru perubahan persekitaran dan

tumpuan strategik JKDM.

67

Page 68: Pelan StrategiK JKDM

Pelan Perancangan Strategik JKDM tahun 2010 hingga

2014 merupakan tahap perancangan yang tertinggi Jabatan.

Berdasarkan kepada tindakan/program yang ditetapkan,

Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Kastam, Pengarah-

Pengarah Bahagian Ibu Pejabat, Pengarah-Pengarah Kastam

Negeri, Pengarah AKMAL dan Pemungut Cukai Kastam

Persekutuan Singapura hendaklah mengambil tindakan

melaksanakan program-program/aktiviti-aktiviti tersebut

mengikut tempoh yang telah diputuskan.

Pengarah-Pengarah Bahagian Ibu Pejabat, dikehendaki

menyediakan PelanOperasi Tahunan yang dinamakan Pelan

Tindakan Perancangan Strategik Tahunan bagi Bahagian

masing-masing berdasarkan Pelan Strategik JKDM Tahun

2010 hingga 2014 ini. Pengarah-Pengarah Kastam Negeri,

Pengarah AKMAL dan Pemungut Cukai Kastam Persekutuan

Singapura pula dikehendaki menyediakan Pelan Tindakan

Perancangan Strategik Tahunan Negeri masing-masing

berdasarkan Pelan Tindakan Perancangan Strategik Tahunan

Bahagian-Bahagian Ibu Pejabat. Namun begitu Pengarah-

Pangarah Kastam Negeri, Pengarah Kastam Wilayah

Persekutuan Kuala Lumpur, Pengarah AKMAL, Pengarah

Kastam KLIA, Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Labuan

dan Pemungut Cukai Kastam Persekutuan Singapura boleh

menyediakan tindakan/program lain di peringkat negeri

dalam Pelan Tindakan Perancangan Strategik Tahunan mereka

mengikut keperluan dan kesesuaian negeri masing-masing.

Mekanisme Pelaksanaan

68

Page 69: Pelan StrategiK JKDM

Pengarah-Pengarah Bahagian Ibu Pejabat, Pengarah-Pengarah

Kastam Negeri, Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,

Pengarah AKMAL, Pengarah Kastam KLIA, Pengarah Kastam Wilayah

Persekutuan Labuan dan Pemungut Cukai Kastam Persekutuan

Singapura juga dikehendaki menyediakan anggaran peruntukan

belanja mengurus dan pembangunan masing-masing berasaskan

kepada keperluan bagi menjayakan pelan tindakan yang telah

ditetapkan.

Untuk menggerakkan pelaksanaan Pelan Strategik ini, satu

jawatankuasa yang dinamakan Jawatankuasa Pemantapan

Pelaksanaan Pelan Strategik Jabatan Kastam Diraja Malaysia

hendaklah ditubuhkan di peringkat Ibu Pejabat dan negeri.

Jawatankuasa ini akan memainkan peranan sebagai pemantau dan

mencadangkan penambahbaikan kepada program/aktiviti yang

ditetapkan dalam pelan tindakan. Bagi maksud ini satu Urusetia

kepada Jawatankuasa Pemantapan Pelaksanaan Pelan

Strategik JKDM hendaklah dibentuk di peringkat Ibu Pejabat dan

negeri.

69

Page 70: Pelan StrategiK JKDM

Pengarah-Pengarah Bahagian Ibu Pejabat, Pengarah-Pengarah

Kastam Negeri, Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,

Pengarah AKMAL, Pengarah Kastam KLIA, Pengarah Kastam Wilayah

Persekutuan Labuan dan Pemungut Cukai Kastam Persekutuan

Singapura dikehendaki membentangkan laporan kemajuan

pelaksanaan Pelan Tindakan Perancangan Strategik Tahunan bagi

bahagian dan negeri masing-masing dalam Mesyuarat Pengarah

Kastam Se-Malaysia. Pengarah-Pengarah Bahagian Ibu Pejabat,

Pengarah-Pengarah Kastam Negeri, Pengarah Kastam Wilayah

Persekutuan Kuala Lumpur, Pengarah AKMAL, Pengarah Kastam

KLIA, Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Labuan dan

Pemungut Cukai Kastam Persekutuan Singapura juga dikehendaki

mengemukakan laporan bulanan kemajuan pelaksanaan Pelan

Tindakan Perancangan Strategik Tahunan mereka kepada Urusetia

Jawatankuasa Pemantapan Pelaksanaan Pelan Strategik JKDM

di Bahagian Perancangan Korporat, Ibu Pejabat sebelum 10 haribulan

setiap bulan menggunakan format yang akan ditetapkan.

70

Page 71: Pelan StrategiK JKDM

Penilaian pencapaian Pelan Strategik ini akan dijalankan pada

setiap tahun. Untuk menentukan keberkesanan pelaksanaan objektif

strategik, strategi, program dan tahap penyampaian sasaran prestasi

yang ditetapkan, satu kajian semula Pelan Strategik dan kajian

keberkesanan akan dibuat pada tahun 2012. Kajian tersebut akan

turut mengambil kira senario baru perubahan persekitaran dan

tumpuan strategik JKDM. Pengarah-Pengarah Bahagian Ibu

Pejabat, Pengarah-Pengarah Kastam Negeri, Pengarah Kastam Wilayah

Persekutuan Kuala Lumpur, Pengarah AKMAL, Pengarah Kastam

KLIA, Pengarah Kastam Wilayah Persekutuan Labuan dan Pemungut

Cukai Kastam Persekutuan Singapura dikehendaki membuat penilaian

Pencapaian Pelan Tindakan Perancangan Strategik Tahunan

mereka pada hujung tahun pelaksanaan. Laporan pencapaian ini akan

dibentangkan dalam Mesyuarat Pengarah-Pengarah Kastam

Se-Malaysia.

71

Page 72: Pelan StrategiK JKDM

Selepas Pelan Strategik ini dilaksanakan yang berakhir pada tahun 2014, peranan JKDM

diharap akan lebih menyerlah dalam aspek pengurusan dan perkhidmatan Kastam. Oleh

kerana agenda pengurusan dan perkhidmatan Kastam adalah agenda yang berterusan, maka

Pelan Strategik JKDM Tahun 2010 hingga 2014 bukanlah suatu tempoh yang secukupnya

untuk mengukur pencapaian secara holistik. Akan tetapi perancangan ini perlu diteruskan lagi

bagi membangunkan dan memantapkan lagi transformasi pengurusan serta perkhidmatan

Kastam berdasarkan kepada keperluan semasa.

Selepas tahun 2014, JKDM mempunyai gagasan dan berwawasan untuk mencapai ke

tahap seperti berikut:

a. Menjadi agensi percukaian yang terunggul di Malaysia;

b. Pengurusan dan perkhidmatan Kastam yang cekap dan berkesan serta dijadikan

penandaras dan pusat rujukan di peringkat antarabangsa;

c. Dapat menyediakan semua perkhidmatan teras dan sokongan secara on-line;

d. Standard perkhidmatan yang diberikan melangkaui jangkaharap pelanggan dan

stakeholders.

The Way Forward

72

Page 73: Pelan StrategiK JKDM

73

PENUTUPSistem penyampaian perkhidmatan awam yang cekap amat diperlukan

bagi menjamin kelancaran dan keberkesanan pelaksanaan dasar serta

strategi pembangunan negara. Ianya juga bagi memenuhi tuntutan dan

ekspektasi rakyat serta masyarakat perniagaan yang terus meningkat.

Justeru, Pelan Strategik Jabatan Kastam Diraja Malaysia Tahun 2010

hingga 2014 telah menggariskan beberapa teras strategik dan strategi

serta tindakan/program yang perlu dilaksanakan. Tumpuan akan

diberikan kepada usaha penambahbaikan, mekanisme pelaksanaan,

penyelarasan, pemantauan dan penilaian agar tindakan/program yang

dirancang dapat dilaksanakan mengikut tempoh serta pencapaiannya

dapat diukur berdasarkan indikator yang ditetapkan.

Pelan strategik ini juga akan dijadikan sebagai rangka kerja kepada pihak

pengurusan untuk memantau hala tuju organisasi dan meningkatkan

keupayaan dalamannya bagi mencapai visi serta misi yang telah

ditetapkan.

Page 74: Pelan StrategiK JKDM

74