Download pdf - PEPERIKSAAN RBT

Transcript
 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  1/31

  NAMA:.. TAHUN 4:.

  Reka Bentuk dan Teknologi

  Tahun4

  SK SAKILAN DESA SANDAKAN

  PEPERIKSAAN SEMESTER PERTAMA

  2014

  REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI

  TAHUN 4

  SATU AM

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  !. Ke"ta# #oalan ini $engandungi %& #oalan. a'a( semua#oalan.

  ). a'a( dengan $enghita$kan "uangan *ada ke"ta# +a'a*an.,. Bagi #etia* #oalan hita$kan satu"uangan #aha+a.4. ika ka$u hendak $enuka" +a'a*an- *ada$kan tanda ang

  telah di(uat.Ke$udian hitama!+a'a*an ang (a"u.

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  2/31

  Jawab semua soalan berikut di dalam kertas jawapan objektif.

  1. Murid yang disenaraikan berkemungkinan sukar untuk mengalami kecederaan

  dalam bengkel kecuali

  a) murid yang berkasut getah.b) murid yang patuh kepada peraturan keselamatan.

  c) murid yang merancang kerja yang akan dilakukan.

  d) murid yang ingin menyiapkan projek dengan cepat.

  2. Gergaji besi digunakan untuk memotong bahan daripada ___________.

  a) getah c) kayu

  b) plastik d) besi

  3. pakah yang perlu dilakukan sekiranya alatan tangan di dalam bengkel hilang!

  a) Mendiamkan diri.

  b) Menggantikan dengan alatan yang baru.c) Melaporkan kehilangan alatan itu kepada guru.

  d) Menyiasat siapa yang mengambil alatan itu.

  ". latan tangan yang digunakan untuk mengetatkan dan melonggarkan nat dan bol.

  a) sepana hujung terbuka c) tukul besib) pemutar skru rata d) playar gabung

  #. $ang berikut adalah tujuan organisasi bengkel% kecuali

  a) mengelakkan kemalangan.b) menyiapkan kerja dengan cepat.

  c) menentukan alatan tangan tersusun.

  d) memastikan bengkel dalam keadaan bersih.

  &. pakah yang perlu dilakukan oleh murid sebelum memasuki bengkel!

  a) 'eratur dan bersedia untuk berebut masuk.b) Masuk tanpa mendapat kebenaran.

  c) 'eratur di luar bengkel dengan senyap.

  (. layar muncung tirus digunakan untuk ______________.a) mencengkam benda kerja

  b) memutarkan skru

  c) memegang benda*benda kecild) mengetuk paku

  +. ______________ adalah alat yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenagabunyi.

  a) ,ampu suluh c) -ipas angin

  b) ele/isyen d) ,oceng elektrik

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  3/31

  0. ikap suka mengubahsuaikan sesuatu objek yang sedia ada agar menjadi lebih

  baik dinamakan _________________.a) pandai c) kreati

  b) rajin d) ino/ati

  1. pakah yang tidakterdapat dalam peti pertolongan cemas!

  a) kain anduh c) makananb) ubat iodin d) gunting

  11. latan tangan yang digunakan untuk membuat tanda titik sebelum menggerudi.

  a) paku c) tukul kuku kambingb) pen d) penanda pusat

  12. ,angkah pertama yang harus dilakukan apabila menggunakan alatan tangan ialah

  a) melabelkan nama alatan.b) merancang dan memilih alatan.

  c) menggunakan alatan dengan betuld) membersihkan dan meminyakkan alatan.

  13. latan yang digunakan untuk mengetuk permukaan kepingan logam ialah___________.

  a) gandin getah c) tukul besi

  b) kayu d) besi

  1". pakah punca utama berlakunya kemalangan di dalam bengkel!

  a) -ecuaian murid.

  b) -esalahan susunan perabot.c) kerosakan perkakas dan alatan.

  d) 'anyak terdapat alatan yang tajam.

  1#. $ang manakah bentuk asas tiga dimensi 435)!

  a) bulat c) silinder

  b) segi tiga

  1&. egi tiga sama merupakan salah satu contoh bentuk asas dalam

  ___________________.

  a) satu dimensib) dua dimensi

  c) tiga dimensi

  1(. ele/isyen direka daripada bentuk asas ___________________.

  a) kuboid c) sera

  b) silinder

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  4/31

  1+. -ubus merupakan bentuk asas tiga dimensi 435) bagi ____________________.

  a) cawan c) kasutb) bola tampar d) dadu

  10. 'entuk asas dua dimensi 425) yang mempunyai kesemua sisinya sama ialah_______________.

  a) bulat

  b) segi empat tepatc) segi tiga sama

  2. 'erapakah jumlah bucu yang terdapat pada sebuah kuboid!

  a) &b) (

  c) +

  21. ___________ digunakan untuk menyambung dan memutuskan litar elektrik.

  a) uis c) Mentolb) 'ateri

  22. Mentol berungsi untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga ___________.

  a) kimia c) bunyi

  b) kinetik d) cahaya

  23. ntara berikut adalah jenis*jenis suis kecualia) suis pisau c) suis tekan

  b) suis picit

  2". 'ateri digunakan membekalkan tenaga ____________.

  a) kimia c) elektrik b) cahaya

  2#. ,itar _________ adalah litar yang membolehkan arus elektrik mengalir melaluisatu laluan sahaja.

  a) siri c) siri dan selari

  b) selari

  2&. ,itar _________ digunakan untuk pendawaian elektrik di rumah.

  a) siri c) siri dan selari

  b) selari

  2(. Menjalur wayar adalah membuang _____________ pada wayar.

  a) kulit c) plastik b) getah d) penebat

  2+. 'ateri mempunyai kekutuban ___________ dan negati.

  a) utara c) barat

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  5/31

  b) positi

  20. emotong sisi digunakan untuk ____________ wayar dalam projek elektrik.a) menjalur c) mengerat

  b) memotong d) memutuskan

  3. ,ukisan kerja yang menggunakan simbol dinamakan lukisan __________.

  a) kejuruteraan c) skematik

  b) simbol

  31. 'erikut adalah alatan perkebunan kecuali

  a) skop c) pemutar skru

  b) penapis d) cangkul

  32. ____________ digunakan untuk memotong bahagian tumbuhan kecil yang tidak

  dikehendaki.

  a) ekateur c) Gergajib) arang

  33. latan yang digunakan untuk mengubah anak pokok ialah ____________.

  a) serampang tangan c) skopb) cangkul d) sudip tangan

  3". 'erikut bahan utama medium semaian kecuali

  a) tanah loam c) pasir sungaib) bahan organik d) batu

  3#. ___________ ialah orang yang membeli sesuatu barang dan menjualnya padaharga yang lebih tinggi.

  a) embeli c) enyewa

  b) eniaga

  3&. Maklumat dapat dikumpulkan melalui cara berikut kecualia) pemerhatian c) soal selidik

  b) temu bual d) pertanyaan

  3(. ntara berikut ialah kumpulan sasaran di sekolah kecuali

  a) guru c) muridb) ibu bapa

  3+. eniaga mendapatkan sumber bekalan daripada ___________.a) pengilang c) pembekal

  b) pasaraya

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  6/31

  30. umber modal boleh diperolehi melalui cara berikut kecuali

  a) wang simpanan c) pinjaman bank b) rakan kongsi d) merompak

  ". 'erikut adalah layanan peniaga terhadap pelanggan kecualia) jujur c) peramah

  b) sombong d) menghormati

  "1. pakah deinisi rekacipta!

  a) roses membuat unjuran ortograik yang menarik

  b) roses menghasilkan suatu lukisan teknik yang menarik

  c) roses menghasilkan sesuatu projek tanpa menggunakan mesin

  d) roses menghasilkan produk baru atau mengubahsuai sesuatu projek

  "2. -etua kumpulan kerja di dalam sesebuah makmal kerja kayu dan logam ialah

  a) guru c) pengawasb) ormen d) ketua darjah

  43. 6ajah menunjukkan sebahagian daripada pengukur. Jarak 7 ialah

  a) 2.& cm c) 3.& cmb) 11. cm d) 13.& cm

  Butiran Kos (RM)

  -os bahan 3.0

  -os upah 3.

  -os sampingan .#

  "". Jadual menunjukkan kos untuk membuat satu unit rak botol. 8itungkan kos

  pengeluaran bagi # unit rak botol !

  a) 6M (." c) 6M 3".#

  b) 6M 10.# d) 6M 3(.

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  7/31

  "#. 6ajah di atas menunjukkan sekeping mounting board yang telah ditanda untuk

  dipotong menjadi kaki bingkai gambar. 'erapakah ukuran 7!

  a) 3 mm

  b) & mm

  c) ( mm

  d) + mm

  "& . 9yatakan langkah pertama dalam proses rekacipta

  a) erancangan

  b) emilihan idea

  c) emilihan alatan

  d) engenalpastian masalah

  "(. ntara yang berikut% manakah yang merupakan langkah pertama dalam proses

  mereka cipta!

  a) emilihan idea

  b) erekaan projek

  c) endokumentasian

  d) engenalpastian masalah

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  8/31

  "+. ,aporan mengenai hasil reka cipta direkodkan dalam :..

  a) jurnal

  b) skrip

  c) sketsa

  d) dokumentasi

  "0. ernyataan di atas adalah berkaitan dengan ::

  a) model

  b) prototaip

  c) sketsa

  d) produk

  #. ntara yang berikut% yang manakah tidak benar mengenai lukisan kerja!

  a) lukisan yang dibuat selepas model dihasilkan

  b) lukisan yang dilukis di atas kertas gra

  c) lukisan yang dibuat secara ortograik terburai dan oblik

  d) lukisan yang menggambarkan reka bentuk dan sai; sebenar

  ~~ SELAMAT MENJAWAB ~

  Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh:

  Beti anak Ibai Beti anak Ibai Asmidah bt Darmo

  ( Guru RBT Tahun 4 ) ( Ketua Panatia KH ) ( Pen. Kanan )

  Hasil produk yang seakan-akan sama dengan produk yang akan direka cipta tetapi

  tidak berfungsi

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  9/31

  ~~ SELAMAT MENJAWAB ~~

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  10/31

  NAMA:.. TAHUN %:.

  Ke$ahi"an Hidu*Tahun%

  /EABAT /ELAARAN DAERAH KULAI

  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN200"

  KEMAHIRAN HIDUP

  TAHUN %

  SATU AM

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  1. Ke"ta# #oalan ini $engandungi 4& #oalan. a'a( semua#oalan.

  2. a'a( dengan $enghita$kan "uangan *ada ke"ta# +a'a*an.

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  11/31

  3. Bagi #etia* #oalan hita$kan satu"uangan #aha+a. 4. ika ka$u hendak $enuka" +a'a*an- *ada$kan tanda angtelah

  di(uat.Ke$udian hitama!+a'a*an ang (a"u.

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  12/31

  1. ntara berikut alatan tangan yang manakah digunakan untuk mengetuk paku kecil !

  . Gandin getah'. ukul

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  13/31

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  14/31

  +. ntara berikut bahagian bangunan yang manakah boleh diselenggara sendiri !

  >. =ermin tingkap>>. ?ngsel pintu

  >>>. enghawa dingin

  >@. -erangka tingkap

  . >% >>% dan >>>

  '. >% >>% dan >@=. >% >>>% dan >@

  5. >>% >>>% dan >@

  0. ntara berikut bahan pembersih yang manakah sesuai digunakan untukmembersihkan cermin tingkap yang kotor !

  . 'ulu keluli

  '. -ertas las=. Minyak

  5. abun

  1. pakah nama alatan jahitan yang ditunjukkan dalam rajah di atas !

  . Gunting abrik

  '. 'enang=. Jarum tangan

  5. enetas jahitan

  11. pakah ungsi alatan jahitan yang ditunjukkan dalam rajah di atas !

  . Menetapkan kedudukan abrik

  '. Mengambil ukuran abrik=. Menggunting abrik

  5. Membuka jahitan

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  15/31

  12. 'erdasarkan rajah di atas% namakan bahagian ikan yang berlabel ".

  . Mulut

  '. Mata=. irip

  5. isik

  13. ntara berikut% pasangan yang manakah yang benar tentang rajah di atas !

  #uruf Ba$a%ian

  >. Mulut>>. A Mata

  >>>. 6 irip

  >@. isik

  . > dan >>'. >> dan >>>

  =. >>> dan >@

  5. > dan >@

  1". 'erkedai membawa maksud

  . menjalankan perniagaan secara besar*besaran di pasar raya

  '. menjalankan perniagaan di tempat yang tetap secara kecil*kecilan

  =. menjalankan perniagaan di tempat khas yang lebih besar daripada gerai

  5. menjalankan perniagaan secara bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  16/31

  1#. ujuan promosi adalah untuk

  . menaikkan nama peniaga'. melariskan sesuatu jenis barang

  =. menyaingi barang keluaran syarikat lain

  5. menggalakkan pembeli datang ke kedai

  1&. >klan di atas menunjukkan bahawa kedai makanan segera tersebut menerima

  tempahan melalui......

  . e*mel'. teleon

  =. majalah

  5. borang pesanan

  1(. esanan melalui e*mel mestilah menggunakan......

  . teleon'. majalah

  =. komputer

  5. borang pesanan

  1+. . sedekah

  >>. wang saku

  >>>. upah

  >@. rasuah

  . > dan >>

  '. >> dan >>>=. >> dan >@

  5. >>> dan >@

  &'*+* ,-R', .',*R

  Jika anda berminat, sila hubungi kami :

  /0663456

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  17/31

  10. $ang berikut adalah benar mengenai tujuan menyediakan rekod pendapatan dan

  perbelanjaan% kecuali...

  . untuk menambah pendapatan

  '. untuk mengetahui cara berbelanja

  =. untuk mengetahui jumlah pendapatan dan puncanya5. untuk mengetahui jumlah perbelanjaan dan cara wang dibelanjakan

  2. 6ekod pendapatan dan perbelanjaan perlu disediakan untuk tujuan....

  . merekod pemba;iran

  '. merekod keuntungan

  =. merekod simpanan wang di bank5. merekod aliran wang masuk dan wang keluar

  21. ntara berikut peralatan yang manakah menggunakan sistem takal dalam sistem

  pergerakannya !

  >. -ereta kabel>>. Mesin jahit

  >>>. Mesin rumput

  >@. -asut beroda

  . >% >>% dan >>>

  '. >% >>% dan >@

  =. >% >>>% dan >@5. >>% >>>% dan >@

  22.Membaca lukisan projek

  Menentukan jenis bahan dankuantiti

  "

  Mengukur% menanda% dan

  memotong bahan projek

  Memasang komponen projek

  Membuat kemasan projek

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  18/31

  6ajah di atas menunjukkan langkah*langkah membuat projek daripada bahan

  terbuang. ,angkah " ialah

  . mereka bentuk projek

  '. mengenal pasti alatan=. melukis gambar rajah projek

  5. mengukur dan menanda projek

  23. ntara berikut yang manakah kebaikan menggunakan bahan kitar semula sebagai

  bahan projek rekacipta !

  >. Mengurangkan kos>>. Mengekalkan sumber alam

  >>>. 'ahan kitar semula adalah terbaik

  >@. Mengelakkan pemba;iran

  . >% >>% dan >>>

  '. >% >>% dan >@=. >% >>>% dan >@

  5. >>% >>>% dan >@

  2". ,itar skematik ialah lukisan yang menunjukkan sambungan komponen*komponen

  dalam litar yang digambarkan oleh

  . alatan'. simbol

  =. komponen

  5. gambar

  2#. ntara berikut pernyataan yang manakah benar tentang alatan tangan di atas !

  >. Memotong dan menjalur wayar

  >>. Memegang dan membentuk dawai>>>. Memegang benda*benda kecil

  >@. Memotong wayar berlebihan pada tamatan

  . > dan >>

  '. > dan >@

  =. >> dan >@

  5. >>> dan >@

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  19/31

  2&. pabila menjahit butang tanpa tangkai% apakah kegunaan jarum peniti yang

  diletakkan di atas butang !

  . Bntuk membuat gelung bagi tangkai butang

  '. Bntuk mencantikkan jahitan benang=. Bntuk mengurangkan jumlah lilitan

  5. Bntuk menyenangkan kerja menjahit

  2(.

  -eterangan di atas menerangkan tentang

  . kelepet'. kelim

  =. kancing5. abrik

  2+. ntara berikut mata jahitan yang manakah sesuai digunakan untuk menjahit kelepetbaju kemeja yang meretas !

  >. Jahitan kia

  >>. Jahitan mesin>>>. Jahitan sembat susup

  >@. Jahitan silang pangkah

  . > dan >>

  '. >> dan >>>

  =. >>> dan >@5. > dan >@

  20. ntara berikut yang manakah kepentingan tumbuhan akuatik dalam akuarium !

  >. Menyerap bahan toksik yang dihasilkan daripada perkumuhan ikan

  >>. ebagai tempat perlindungan ikan kecil daripada ikan besar

  >>>. Membekalkan keperluan oksigen terlarut kepada ikan>@. Mengurangkan nilai p8 dalam akuarium

  . > dan >>'. >> dan >>>

  =. >>> dan >@

  5. > dan >@

  erdapat dihujung kaki seluar% hujung lengan

  bawah blaus% dan tepi artikel.

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  20/31

  3. ntara barang*barang yang berikut% manakah yang dapat diubahsuai oleh peniaga

  untuk dijual kepada pembeli !

  . 'aju

  '. 'uku=. abun

  5. 9enas

  31.

  pakah jenis maklumat penting yang tidak tercatat dalam poster di atas !

  . 8arga barang'. Jenis barang

  =. 'erat barang

  5. Jenama barang

  32.

  Maklumat di atas merupakan empat aspek utama dalam menentukan cara untuk

  mendapatkan pesanan. "ialah

  . harga perniagaan

  '. masa perniagaan=. kualiti perniagaan

  5. kuantiti perniagaan

  C Jenis barang jualanC -emudahan sedia adaC "C ,okasi perniagaan

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  21/31

  33. pakah sistem pergerakan yang mungkin sekali digunakan oleh kereta mainan yang

  ditunjukkan di atas !

  . ergerakan menggunakan gandal

  '. ergerakan menggunakan takal dan tali sawat

  =. ergerakan menggunakan rantai

  5. ergerakan menggunakan gear

  3". ntara berikut bahan*bahan logam yang manakah sering digunakan kerana ia mudah

  dibentuk dan tahan karat !

  . -eluli

  '. Dink=. lat timah

  5. luminium

  3#. >kan yang memakan benda*benda hidup seperti ikan kecil atau haiwan lain dikenali

  sebagai

  . >kan herbi/or'. >kan karni/or

  =. >kan omni/or

  5. >kan pemakan plankton

  3&. Mengapakah peniaga sukar untuk mendapat pelanggan apabila terdapat pesaing !

  . -erana pesaing banyak mendapat bekalan

  '. -erana pesaing mempunyai pembekal

  =. -erana pesaing akan berusaha mengatasi jualannyaD. -erana pesaing mengenali pembekal atau pemborong

  3(. erbelanjaan ini boleh ditinggalkan jika wang yang ada tidak mencukupi.erbelanjaan yang dimaksudkan ialah

  . erbelanjaan tetap'. erbelanjaan terhad

  =. erbelanjaan tambahan

  5. erbelanjaan sampingan

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  22/31

  3+. ntara yang berikut yang manakah merupakan ciri istimewa pada ikan hiasan

  >. >. isik

  >>>. 'entuk badan

  >@. Jenis makanan

  . >% >>% dan >>>

  '. >% >>% dan >@=. >% >>>% dan >@

  5. >>% >>>% dan >@

  30.

  'erdasarkan pernyataan di atas% apakah jenis penyakit yang mungkin sekali dijangkitioleh ikan !

  . enyakit bintik putih

  '. enyakit kutu insang

  =. enyakit kulat5. enyakit bakteria

  ". ntara berikut% yang manakah merupakan cara promosi melalui media elektronik !

  . >nternet

  '. 6isalah

  =. Majalah5. urat khabar

  'intik*bintik putih wujud pada badan dan sirip ikan.

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  23/31

  NAMA:.. TAHUN 0:.

  Ke$ahi"an Hidu*Tahun0

  /EABAT /ELAARAN DAERAH KULAI

  PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN200"

  KEMAHIRAN HIDUP

  TAHUN 0

  SATU AM

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  !. Ke"ta# #oalan ini $engandungi 4& #oalan. a'a( semua#oalan.). a'a( dengan $enghita$kan "uangan *ada ke"ta# +a'a*an.,. Bagi #etia* #oalan hita$kan satu"uangan #aha+a.

  4. ika ka$u hendak $enuka" +a'a*an- *ada$kan tanda angtelah

  di(uat.Ke$udian hitama!+a'a*an ang (a"u

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  24/31

  1. ilih kaedah yang tidak benar mengenai cara mengumpulkan maklumat untuk

  menyelesaikan masalah.

  Melayari internet' Mengunjungi pameran yang berkaitan

  = Melakukan temubual5 'erdiam diri tanpa mengambil apa*apa tindakan

  2. roses mengubah suai semula produk sedia ada menjadi produk baharu

  dinamakan proses reka cipta

  ' ino/asi

  = kreati/iti5 prototaip

  3. Gerudi tangan digunakan untuk

  menebuk lubang

  ' memotong wayar

  = menjalur wayar5 mengesan kebocoran elektrik

  ". ntara berikut% bahan manakah bukanpenebat!

  -ayu

  ' -aca

  = Getah5 luminium

  #. __________ merupakan pengalir elektrik yang baik.

  -aca

  ' lastik= -uprum

  5 -ayu

  &. -erja penyenggaraan mesti dilakukan

  setiap masa' setiap hari

  = dari semasa ke semasa

  5 setiap tahun

  (. ______________ digunakan untuk menggantikan komponen yang rosak.

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  25/31

  -omponen baharu

  ' lat ganti

  = engganti5 latan tangan

  +. 9ayatakan ungsi tiub pada tayar basikal.

  Bntuk menghentikan putaran tayar

  ' Bntuk mengetatkan tayar pada rim= Bntuk menampung udara yang dipam

  5 Bntuk mengalirkan udara melaluinya

  0. latan yang manakah paling sesuai digunakan untuk mengukur tinggi almari!

  esiku ,

  ' ita pengukur

  = embaris keluli5 Jangka lukis

  1. ,angkah pertama menghasilkan artikel ialah

  membuat pola' membeli abrik

  = menjahit hiasan

  5 menggunting abrik

  11. 'ahan ___________ ialah bahan yang digunakan untuk mencantikkan dan

  menambah nilai sesuatu artikel. buangan

  ' pelincir

  = hiasan5 belian

  12. 'ahan yang berikut merupakan alatan jahitan asas% kecuali jarum peniti

  ' gunting abrik

  = playar5 pita ukur

  13. ntara berikut% yang manakah bukanalatan berkebun! =angkul

  ' epana hujung terbuka

  = udip tangan

  5 enyiram

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  26/31

  1". ntara akti/iti penjagaan tanaman sayuran berikut% yang manakah perlu dilakukan

  setiap hari! Membaja

  ' Merumput

  = Menyiram5 Menggembur

  1#. ntara berikut% pernyataan manakah yang tidakmenerangkan kebaikan sayuran

  yang ditanam sendiri berbanding sayuran yang dibeli!

  menjimatkan belanja

  ' Mendapatkan sayuran yang baharu dan segar= Mengelakkan serangan haiwan perosak

  5 Menggunakan tanah yang terbiar

  1&. ntara sayuran yang berikut% manakah bukan sayuran jenis akar!

  engkuang' etola

  = 'awang

  5 8alia

  1(. ilih alatan tangan yang digunakan untuk akti/iti mengukur dan menanda projek.

  > Gergaji tangan>> esiku ,

  >>> ita pengukur

  >@ -ikir logam > dan >>

  ' > dan >@

  = >> dan >>>5 >>> dan >@

  1+. 'ahan penebat yang sesuai digunakan dalam pembuatan penebat untukmenghalang aliran arus elektrik ialah

  kayu

  ' plastik= kaca

  5 asbestos

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  27/31

  10. ntara berikut% komponen basikal yang manakah berungsi untuk mengawal%

  mengurangkan% dan menghentikan putaran roda!

  ?ngkol' 8endal

  = 'rek

  5 6antai

  2. pakah jenis bahan yang sesuai digunakan untuk meminyakkan bahagian geardan pengetuk dalam loceng basikal!

  Minyak tanah

  ' Minyak pelincir

  = hinner5 -erosin

  21. pakah yang dimaksudkan dengan komisen! 'arangan yang diterima oleh pengguna

  ' 'ayaran yang dibayar kepada peniaga oleh pembeli= 'ayaran yang dibuat oleh peniaga kepada pemborong

  5 'ayaran yang diterima oleh peniaga kerana menjual barang milik pembekal

  berdasarkan kadar yang telah dipersetujui oleh kedua*dua pihak

  22. pakah bentuk bayaran komisen yang diterima oleh peniaga!

  eratus

  ' Eaedah= -euntungan

  5 6iba

  23. ilih padanan yang tidak benar mengenai maklumat barangan jualan yang dijual

  secara komisen.

  enis &onto$

  -uih*muih -uih donat

  ' Makanan

  'erbungkus

  6oti 8igh "

  = 'ahan bacaan -atalog barangan

  kosmetik

  5 lat tulis ensil warna

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  28/31

  2".

  pakah barangan jualan yang mempunyai ciri*ciri jualan seperti di atas! ,ampu tidur

  ' -asut

  = 5ompet5 Minyak wangi

  2#. pakah tindakan pengguna jika telah tersalah beli barang jualan yang telah tamattarikh luputnya!

  Memulangkan kembali barang tersebut kepada peniaga

  ' Mendiamkan perkara tersebut

  = Membuat laporan polis5 Membeli barangan yang baharu

  2&. pakah sebab tanda harga perlu diletakkan pada setiap jenis barang jualan

  upaya pembeli mengetahui harga barangan

  ' Bntuk mendorong pembeli membeli barang dalam kuantiti yang banyak= Bntuk meningkatkan kualiti barangan

  5 Bntuk memenuhkan ruang kosong yang ada

  2(.

  pakah jenis risiko yang berlaku pada tahun tersebut sehingga mempengaruhi

  keadaan sesebuah perniagaan! ersaingan

  ' -emalangan

  = 'encana alam

  5 -egawatan ekonomi

  2+. pakah sikap yang perlu ada pada setiap peniaga jika menghadapi masalahpersaingan di kawasan perniagaan!

  Mudah berputus asa

  ' -reati mencari idea untuk memperkembangkan perniagaan= Mencari tapak kawasan perniagaan baharu

  5 Menyewakan kedai kepada orang lain

  ada tahun 100(% ramai pekerja telah

  kehilangan pekerjaan akibat keadaanekonomi 9egara yang tidak menentu.

  5iletakkan di atas rak.

  'oleh dicuba pakai untuk

  memuaskan hati pelanggan.

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  29/31

  20. ntara berikut% kesan buruk manakah tergolong dalam risiko yang berpunca

  daripada alam!

  > Gempa bumi>> etir

  >>> 8akisan

  >@ 'anir kilat >% >>% dan >>>

  ' >% >>% dan >@

  = >% >>>% dan >@5 >>% >>>% dan >@

  3. 'erikut adalah kesan buruk daripada kejadian gempa bumi% kecuali kehilangan tempat tinggal

  ' bangunan premis ternakan dan nyawa terkoban

  = banyak binatang ternakan dan nyawa terkoban

  5 nama premis perniagaan menjadi terkenal

  31. pakah yang harus dilakukan oleh peniaga semasa melayan pelanggan di

  kedainya!

  'ercakap dengan sopan dan lemah lembut' 'ermasam muka dengan pelanggan

  = Meletakkan harga yang tinggi

  5 Menghalau pelanggan yang datang

  32.

  ntara berikut% yang manakah menerangkan ciri di atas!

  asi' 'etanggungjawab

  = 6eka =ipta

  5 'erani

  33. 'erikut adalah tujuan perlunya rekacipta kepada setiap murid% kecuali

  menyemai nilai dan sikap kerja yang baik' mempu berdaya saing dengan rakan*rakan

  = rajin dan bertanggungjawab melaksanakan tanggungjawab yang diberi

  5 menciplak idea rakan untuk menyiapkan projek yang dibuat

  'erikiran kreati dan ino/ati dalammereka cipta sesuatu produk..

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  30/31

  3". pakah ciri*ciri i;ikal bagi mengenal pasti barang jualan yang masih boleh

  digunakan oleh pengguna!

  > 6upa>> 'au

  >>> 8arga

  >@ ekstur >% >>% dan >>>

  ' >% >>% dan >@

  = >% >>>% dan >@5 >>% >>>% dan >@

  3#. 'erikut adalah barang*barang jualan yang mempunyai tarikh luput% kecuali

  makanan

  ' minuman= ubat*ubatan

  5 peralatan elektrik

  3&. ntara berikut% yang manakah ciri*ciri barang yang telah rosak!

  > elah berkulat>> 'erubah menjadi warna gelap

  >>> 6asa masam

  >@ 'au wangi dan segar >% >>% dan >>>

  ' >% >>% dan >@

  = >% >>>% dan >@

  5 >>% >>>% dan >@

  3(. pakah maklumat yamg biasa terdapat pada label barang!> -andungan

  >> arikh luput

  >>> -eburukan barang>@ 'erat kandungan

  >% >>% dan >>>

  ' >% >>% dan >@

  = >% >>>% dan >@5 >>% >>>% dan >@

  3+. ntara berikut% alatan manakah yang tidakdigunakan untuk akti/iti memotong

  dan menebuk!

  Gergaji puting' Gerudi tangan

  = Gergaji lengkuas halus

  5 -ikir logam

 • 8/10/2019 PEPERIKSAAN RBT

  31/31

  30. Eungsi penjalur wayar ialah

  untuk memotong dan menjalur wayar.' untuk menjalur penebat wayar dan memotong wayar

  = untuk memegang bahan kerja

  5 untuk memasang skru

  ".

  ernyataan di atas adalah berkaitan dengan

  kerosin

  ' kertas las= turpentine

  5 syelek

  Menjadikan permukaan kayu lebihmenarik% cantik dan berkilat.