Transcript
 • Release informatie

  Diamonds 2012 R01

  Buildsoft NV

  Hundelgemsesteenweg 244-1 – 9820 Merelbeke

  www.buildsoft.eu

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 2/38

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 3/38

  Inhoudsopgave 1. Geometrie........................................................................................................................................ 4

  1.1. Rasterlijnen variabel raster verwijderen ................................................................................. 4

  1.2. Wijzigen in materiaalbibliotheek ............................................................................................. 5

  1.2.1. Concept van de materiaalbibliotheek ............................................................................. 5

  2. Lasten .............................................................................................................................................. 7

  2.1. Uitbreiding van de windgenerator .......................................................................................... 7

  2.2. Uitbreiding van de sneeuwgenerator ...................................................................................... 9

  2.3. Combinaties volgens de Amerikaanse norm ......................................................................... 10

  2.3.1. Wijzigingen in het venster voor de lastengroepen ....................................................... 10

  2.3.2. Combinaties maken ....................................................................................................... 11

  3. Elastische analyse .......................................................................................................................... 12

  3.1. Bijkomende parameters voor de mesh ................................................................................. 12

  3.2. Aangepaste berekening voor grondlagenprofiel ................................................................... 13

  4. Dimensionering ............................................................................................................................. 16

  4.1. Kniklengtes berekenen .......................................................................................................... 16

  4.2. Aanpassing in de staalcontrole volgens EN 1993-1-1 ........................................................... 17

  4.2.1. Instellen van de kipsteunen en zijdelingse steunen ...................................................... 17

  4.2.2. Instellen van de kipparameters ..................................................................................... 21

  4.2.3. De kipcontrole ............................................................................................................... 21

  4.3. Optimalisatie voor hout en koud gevormde secties ............................................................. 23

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 4/38

  1. Geometrie

  1.1. Rasterlijnen variabel raster verwijderen

  In Diamonds 2012 R01 kan u de rasterlijnen uitschakelen, zodat enkel de maatlijnen zichtbaar zijn.

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 5/38

  1.2. Wijzigen in materiaalbibliotheek

  1.2.1. Concept van de materiaalbibliotheek

  In Diamonds 2012 R01 is de materiaalbibliotheek uitgebreid. Extra opties laten u toe per norm (en

  nationale bijlage) andere materiaaleigenschappen op te leggen.

  Klik op ‘Wijzig -> Materiaal bibliotheek…’ om de materiaalbibliotheek te openen.

  Materialen vooraf gegaan door het icoon zijn standaardmaterialen, materialen vooraf gegaan

  door zijn door de gebruiker gedefinieerde (user defined) materialen. De eigenschappen van

  standaardmaterialen kan u niet wijzigen.

  Tip: standaardmaterialen kan u wel kopiëren. Zodoende kan u gemakkelijk één parameter wijzigen.

  Selecteer nu een staalsoort, bijvoorbeeld S235 en klik op . Volgend

  scherm verschijnt:

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 6/38

  We overlopen de functionaliteit van dit scherm:

  - In de titelbalk ziet u de naam van de staalsoort waarvoor u de materiaaleigenschappen bekijkt. In dit geval S235.

  - In het eerste pulldown menu selecteert u de norm waarvoor u de materiaaleigenschappen wil bekijken.

  - In de tweede pulldownlijst selecteert u de relevante nationale bijlage (voor hout is geen nationale bijlage beschikbaar). Zo is in onderstaand venster de Europese staalnorm EN 1993-

  1-1/3 gekozen samen met de nationale bijlage voor België.

  - Indien de checkbox links aangevinkt staat, wijst dit erop dat voor de desbetreffende norm + nationale bijlage de materiaaleigenschappen afwijken van de norm zonder nationale bijlage.

  • Voor standaardmaterialen kan u de checkbox niet aan of uitvinken. • Voor zelf gedefinieerde materialen kan u de checkbox aanvinken als u wenst dat voor

  een bepaalde norm + nationale bijlage de materiaaleigenschappen afwijken van deze

  norm zonder nationale bijlage.

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 7/38

  2. Lasten

  2.1. Uitbreiding van de windgenerator

  Bij het opstarten van de windgenerator in Diamonds 2012 R01 krijgt u volgend scherm te zien:

  We overlopen de inhoud van dit scherm:

  • In het bovenste gedeelte krijgt u een kopie van de geselecteerde staven te zien. De staven in het vetjes stellen de buitenomtrek van het raamwerk voor, waarop de wind wordt

  verondersteld aan te grijpen.

  • In de kader ‘Geometrie’ noteert u de totale diepte van de constructie alsook de positie van het geselecteerde raamwerk ten opzichte van de kopgevel (FRONT) en de afstand tot het vorige en

  volgende raamwerk. De figuur aan de rechterzijde toont u in grondplan de positie van dit

  raamwerk ten opzichte van de voor- en achterzijde van het gebouw. Ook het vorige en

  volgende raamwerk worden (in stippellijn) weergegeven. Het assenstelsel linksboven legt de

  oriëntatie van het gebouw eenduidig vast.

  Tenslotte geeft u aan of u het gebrek aan correlatie (=samenhang) tussen de wind op de

  gevels in rekening wenst te brengen. Alsdan wordt de wind op de gevels vermenigvuldigd met

  een factor 0,85. In België is dit niet toegelaten, in Nederland kan u kiezen.

  • In de 4 tabbladen ‘links -> rechts’, ‘rechts -> links’, ‘voor -> achter’ en ‘achter -> voor’ duidt u aan welke windbelastingen moeten worden gegenereerd, met welke inwendige

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 8/38

  drukcoëfficiënt ��� moet worden gerekend en in welke lastengroep deze belastingen moeten worden ondergebracht.

  Merk op dat u met Diamonds in één keer 24 verschillende windbelastingen kan genereren: 12

  a.d.h.v. een eerste inwendige drukcoëfficiënt ���,� en (indien gewenst) nog eens 12 a.d.h.v. een alternatieve inwendige drukcoëfficiënt ���,� (zie bijlage 1).

  • D.m.v. de knop kan u alle parameters m.b.t. de gemiddelde windsnelheid instellen.

  Nieuw in dit venster is de waarschijnlijkheidsfactor ���. Deze factor brengt de ontwerplevensduur is in rekening. Een waarschijnlijkheidsfactor ���� = 1 is equivalent met een ontwerplevensduur van 50 jaar. Indien u in het venster voor de lastengroepen een andere

  ontwerplevensduur opgeeft, zal Diamonds de waarschijnlijkheidsfactor ���� bepalen volgens EN 1991-1-4 §4.2 Opmerking 4.

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 9/38

  2.2. Uitbreiding van de sneeuwgenerator

  Bij het opstarten van de sneeuwgenerator in Diamonds 2012 R01 krijgt u volgend scherm te zien:

  We overlopen de inhoud van dit scherm:

  - In het bovenste gedeelte krijgt u een kopie van de geselecteerde staven te zien. De staven in het vetjes stellen de buitenomtrek van het raamwerk voor. Op basis van deze contour wordt

  de sneeuwbelasting op alle horizontale en eventuele schuine staven berekend.

  - In het middelste gedeelte geeft u aan voor welk gebied u sneeuw wenst te genereren. Op basis van het gekozen land, zone en gebied wordt de sneeuw belasting op de grond bepaald.

  - U heeft hier ook de keuze om de ontwerplevensduur in rekening te brengen. In België en Nederland is dit toegestaan, in Frankrijk niet.

  - Vervolgens geeft u de blootstellingscoëfficiënt �� en de thermische coëfficiënt �� op. In België en Nederland is de blootstellingscoëfficiënt �� gelijk aan 1.

  - Tenslotte duidt u in het onderste gedeelte aan welke sneeuwbelastingen moeten worden gegenereerd en in welke lastengroep deze belastingen moeten worden ondergebracht.

  Merk op dat u met Diamonds in één keer 6 verschillende sneeuwbelastingen kan genereren.

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 10/38

  2.3. Combinaties volgens de Amerikaanse norm

  Naast EN 1990, NEN 6702 en CTE kan u nu ook de combinaties genereren volgens de Amerikaanse

  norm AISC 07-10.

  2.3.1. Wijzigingen in het venster voor de lastengroepen

  Om combinaties te genereren volgens AISC 07-10, moet u net zoals voor Eurocode eerst de

  lastengroepen definiëren .

  We overlopen de inhoud van dit scherm:

  - In de eerste kolom geeft u aan of de desbetreffende lastengroep al dan niet moet worden meegenomen in de berekening.

  - In de tweede kolom geeft u de lastengroep een naam. - In de derde en vierde kolom vult u respectievelijk t� en de combinatie voor scheurvorming

  in. Deze parameters worden slechts gebruikt bij de berekening van de gescheurde

  doorbuiging in de tijd van elementen in beton.

  - In de laatste kolom vult u in van welk type de last is. Alsdan weet Diamonds welke partiële veiligheidsfactoren hij dient te gebruiken. Diamonds onderscheidt volgende belastingstypes:

  • Dead load [D]: eigen gewicht en permanente lasten • Live load [L]: nuttige belasting > 100psf • Roof live load [Lr]: nuttige belasting op het dak • Snow load [S]: sneeuw • Wind load [W]: wind • Wind load [Wa]: wind voor bruikbaarheidsgrenstoestand (service). • Earth, groundwater, bulk materials met een permanent karakter [H-] • Earth, groundwater, bulk materials met een variabel karakter [H~] • Rain load [R]: regen • Fluid [F]: vloeistoffen

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 11/38

  2.3.2. Combinaties maken

  Eens u lasten heeft toegekend aan de lastengroepen kan u de combinaties maken.

  Klik op . In het scherm dat verschijnt, duidt u aan welke

  belastingscombinaties moeten worden aangemaakt. We onderscheiden:

  - De lastengroepen zelf, zodat u voor elke lastengroep afzonderlijk het effect op de structuur kan nagaan.

  - De belastingscombinaties ‘Strength’ voor het berekenen van wapening en de controle van staal (vergelijkbaar met UGT).

  - De belastingscombinaties ‘Service’ voor het controleren van de doorbuigingen (vergelijkbaar met BGT).

  Opmerkingen:

  - De Amerikaanse betonnorm ACI 318 en staalnorm ASCI LRFD werken beiden volgens het principe van LRFD en zijn geïmplementeerd in Diamonds. Deze normen zijn complementair

  aan de Amerikaanse norm ASCE 7-10 voor het genereren van de combinaties.

  - Net zoals voor Eurocodes dient u ook voor combinaties volgens de Amerikaanse norm de nodige incompatibiliteiten in te stellen.

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 12/38

  3. Elastische analyse

  3.1. Bijkomende parameters voor de mesh

  Vanaf Diamonds 2012 R01 zit het venster voor de meshgeneratie er als volgt uit:

  De meshparameters ‘Minimum zijdeverdeling’ en ‘Minimum element grootte verfijningsfactor’ zijn

  nieuw, de andere parameters behouden hun functionaliteit:

  - Bij ‘minimum zijdeverdeling’ geeft u aan in hoeveel stukken elke plaatzijde verdeeld moet worden.

  - Indien u bij ‘minimum element grootte verfijningsfactor’ een waarde ingeeft verschillend van één, zal Diamonds platen waarvoor geen interne meshpunten zijn gevonden, de

  mesh voor die plaat herberekenen met mesh afmetingen: ��� ������� !""��� "� 2� $��! �� ��%ℎ�� = '() �*�'�+� ,�

  ���'�+ �*�'�+� ,�

  ��� -��.�/+�+,0.(1�� �2� ������� !""��� "� 2� $��! �� ��%ℎ�� = '�+ �*�'�+� ,�

  ���'�+ �*�'�+� ,�

  ��� -��.�/+�+,0.(1�� Deze nieuwe parameters bewijzen hun nut bij modellen waarin zowel kleine als grote platen zitten.

  Indien u dan kiest voor eerder grove afmetingen, kan u d.m.v. deze 2 parameters voor de kleine

  platen alsnog een goede mesh bekomen.

  Indien u beide parameters op ‘1’ zet, rekent u met een mesh die equivalent is met een mesh uit

  Diamonds 2012.

  Platen en wanden

  Balken/kolommen

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 13/38

  3.2. Aangepaste berekening voor grondlagenprofiel

  Bij het definiëren van een grondlagenprofiel in Diamonds 2012 R01 krijgt u onderstaand venster te

  zien.

  We overlopen even de in te vullen parameters:

  - De laagdikte [m] - De samendrukkingsconstante 3 [-]: geeft een idee over de samendrukbaarheid van de

  grondlaag. Deze parameter wordt meestal gegeven in het sonderingsrapport, waarin C wordt

  berekend als: 3 = 4 ∙ 617′-� Met 4 = 1,5 (default waarde sonderingsrapport), 61 de conusweerstand en 7′-� de verticale korrelspanning

  - De herbelastingsconstante : [-]: geeft een idee over de samendrukbaarheid van de grondlaag indien ze ooit al eens belast is geweest. Deze parameter wordt berekend op

  dezelfde manier als de samendrukkingsconstante 3, maar 4 krijgt een andere waarde toegewezen.

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 14/38

  ;� [MPa] correlatiefactor < ter bepaling van = correlatiefactor < ter bepaling van >

  Laag-plastische klei 61 ≤ 0,7 0,7 < 61 < 2 61 < 2 3 < � < 8 2 < � < 5 1 < � < 2,5

  4,5

  Laag-plastische leem 61 < 2 61 > 2 3 < � < 6 1 < � < 2 6 < � < 7,5 Zeer plastische klei/leem 61 < 2 61 > 2

  2 < � < 6 1 < � < 2

  Zeer organische leem 61 < 1,2 2 < � < 8 Veen en zeer organische

  klei

  61 < 0,7 50 < E ≤ 100 100 < E ≤ 200 E > 300 1,5 < � < 4 1 < � < 1,5 � < 0,4

  1,0

  Kalk 2 < 61 ≤ 3 61 > 3 2 < � < 4 1,5 < � < 3 Zand 1,5 < � < 2,0 12 < � < 15

  Tabel 1: Waarden voor de correlatiefactor < (bron derde kolom EN 1997-1-2 Table D.2) - De overconsolidatieratio G3H [-]: geeft weer in welke mate de grond vroeger al is belast

  geweest.

  G3H = ���2���� �II���2�J� %K���2� �! L2� ""2� ���E�M2 2% �E��%��II���2�J� %K���2� L2� �! �N ℎ��!%�, J""! N2� !�J2�

  • Indien de grond is voorbelast geweest (vb een oud gebouw afbreken of een berg zand wegnemen) dan zal de overconsolidatieratio groter zijn dan 1.

  • Indien de grond niet is voorbelast geweest dan zal de overconsolidatieratio gelijk zijn aan 1.

  De overconsolidatieratio G3H kan per grondlaag een andere waarde aannemen. Zo kan een grondprofiel bestaan voorbelaste grond plus aanvulgrond.

  Opgelet: voor uitgravingen dient u OCR NIET aan te passen. Diamonds brengt dit

  automatisch in rekening.

  Als u geen idee hebt over de overconsolidatieratio G3H, vult u best ‘1’ in. - Het drainage ratio 33 [%]: geeft weer hoeveel poriën water al gedraineerd is. Deze

  parameter is afhankelijk van het type grond. Enkele voorbeelden:

  • Bouwput wordt gedraineerd, 33 zal ongeveer gelijk zijn aan 100% • Zand wordt onmiddellijk gedraineerd, dus 33 zal bij benadering 100% zijn • Bovenste dunne kleilagen draineren snel dus 33 tussen 50 en 75% • Dikke naar onder gelegen kleilagen draineren trager dus 33 tussen de 25 en 50% • Bij diepe, dikke kleilagen duurt de drainages langer, dus 33 tussen de 0 en 25% • Heeft u geen idee van de waarde voor het drainage ratio? Een veilige waarde voor 33 is

  100%.

  - De specifieke massa droog OP�

  , [$ /�³] - De specifieke massa nat O+(� [$ /�³]

  Opmerkingen:

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 15/38

  - Deze aangepast parameters zijn enkel van toepassing op de statische penetrometertest CPT - Txt-bestanden met grondlagen gedefinieerd volgens het oude systeem (t.e.m. Diamonds

  2012) kunnen in Diamonds 2012 R01 worden ingelezen. De extra parameters krijgen alsdan

  een conservatieve waarde toegewezen (: = 3, G3H = 1, 33 = 100%). Txt-bestanden met grondlagen gedefinieerd volgens het nieuwe systeem (= met Diamonds 2012 R01) kunnen

  niet ingelezen worden in oudere versies van Diamonds.

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 16/38

  4. Dimensionering

  4.1. Kniklengtes berekenen

  Voordat u wapening berekent (voor structuur in beton) of een normcontrole (voor structuur in staal

  of hout) uitvoert, dient u eerst de kniklengtes te berekenen.

  Bij het klikken op het icoon om de kniklengtes te berekenen, krijgt u vanaf Diamonds 2012 R01

  volgend scherm te zien:

  Kniklengtes kunnen berekent worden voor knik rond de sterke y’(u)-as en rond de zwakke z’(v)-as.

  Per knikrichting (dus knik rond de sterkte/zwakke y’(u)-/z’(v)-as) kan u:

  - Opgeven of de kniklengtes rond deze as al dan niet moeten berekend worden. Wanneer u de check box uitvinkt, worden de kniklengtes rond de desbetreffende as niet berekend.

  - Volgens welke type structuur en soort berekening deze kniklengtes bepaald moeten worden:

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 17/38

  • niet-verplaatsbare knopen – te gebruiken bij een 2de orde berekening of te gebruiken bij een 1ste orde analyse van een non-sway raamwerk. Dit resulteert steeds in de

  kleinste kniklengtes.

  • verplaatsbare knopen (waarbij niet wordt gerekend op behoud van stijfheid van de rest van aangrenzende structuur, maar waarbij alle gedrukte staven gelijktijdig hun

  knikstabiliteit verliezen) – voor gebruik met een 1ste orde berekening van een sway

  raamwerk. Dit levert een zo conservatief mogelijke inschatting op van de kniklengtes.

  • half-verplaatsbare knopen (met behoud van stijfheid van de aangrenzende structuur) – te gebruiken bij een 1ste orde analyse van een sway raamwerk. Dit geeft u de meest

  realistische kniklengtes.

  - Verder kan u ook de optie ‘Groepeer onlogisch niet-gegroepeerde’ staven aan of uit vinken. Indien de optie aangevinkt staat, worden staven

  • die in elkaars verlengde liggen, zonder steunpunt of een andere staaf die erop aansluit • en gedefinieerd als ‘gedegroepeerd’,

  toch intern gegroepeerd.

  Tenslotte kan u de kniklengtes voor alle staven of voor enkel de geselecteerde staven berekenen.

  4.2. Aanpassing in de staalcontrole volgens EN 1993-1-11

  4.2.1. Instellen van de kipsteunen en zijdelingse steunen

  4.2.1.1. Automatische definitie van kipsteunen

  Diamonds zal steeds veronderstellen dat een aantal kipsteunen zijn aangebracht. Daarbij geldt de

  volgende algemene regel:

  1 Een synoniem voor ‘kip’ is ‘laterale torsieknik’.

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 18/38

  Staafuiteinden waaraan een steunpunt is toegekend (ongeacht de vrijheidsgraad die wordt

  vastgelegd) en/of waarop andere staven toekomen welke niet in het verlengde liggen van de

  beschouwde staaf, worden standaard voorzien van een kipsteun. Anderzijds worden geen

  kipsteunen aangebracht op vrije staafuiteinden en op de uiteinden van staven die in elkaars

  verlengde liggen (op voorwaarde dat er geen andere staven op toekomen).

  Automatische kipsteundefinitie

  Kipsteunen die volgens de bovenstaande regel worden geplaatst, worden verondersteld zowel de

  boven- als onderflens zijdelings te steunen.

  U kan de kipsteunen zichtbaar maar door in de instellingen van het configuratiescherm de opties

  ‘Kipsteunen z>0’ en ‘Kipsteunen z

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 19/38

  4.2.1.2. Kipsteundefinitie aanpassen

  Uiteraard kan u de kipsteundefinitie ten allen tijden aanpassen. Selecteer de staaf en klik op . U

  krijgt volgend scherm te zien:

  - In het bovenste gedeelte ziet de kniklengte. - In het onderste gedeelte kan u de nodige instellingen maken m.b.t. kip. We focussen ons

  eerst op het tabblad ‘kipsteunen’.

  • D.m.v. de checkbox geeft u aan of de kipcontrole voor respectievelijk de bovenzijde (z’>0), onderzijde (z’

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 20/38

  Als de knop actief is, geeft u absolute tussen afstanden in. Door eenmaal op de

  knop te klikken, verandert deze in . Nu kan u relatieve tussenafstanden

  ingeven d.m.v. een percentage.

  - Opmerking: In Nederland maakt men het onderscheidt tussen een gaffel en een zijdelingse steun.

  • Bij een gaffel zijn de translatie in de y’-richting en de rotatie om de x’-as verhinderd. • Bij een zijdelingse steun is de translatie in de y’-richting verhinderd.

  Diamonds herkent:

  • een gaffel als een plaats waar zowel boven als onderaan een kipsteun is geplaatst. • een zijdelingse steun als een plaats waar ofwel bovenaan ofwel onderaan een kipsteun is

  geplaatst.

  Op basis van dit gegeven berekent Diamonds de kiplengte volgens NEN - EN 1993-1-1 Bijlage

  D.4.3.

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 21/38

  4.2.2. Instellen van de kipparameters

  Er zijn een aantal parameters waarvoor door Diamonds a priori een (veilige) waarde wordt

  aangenomen, maar die desalniettemin toch door de gebruiker kunnen worden gewijzigd. Deze

  parameters vindt u in the tweede tabblad:

  Ten eerste kan u de parameters ter bepaling van het elastisch kritisch kipmoment opleggen:

  - Ofwel legt u de factoren kW en kX en de coëfficiënt C� op, om zo het elastisch kritisch kipmoment M[\ te laten berekenen.

  - Ofwel legt u het elastisch kritisch kipmoment M[\ op. Ten slotte kan u nog opgeven volgens welke methode de kipkrommen bepaald moeten worden. U

  heeft de keuze tussen

  - de algemene methode EN 1993-1-1 §6.3.2.2 - de equivalente methode EN 1993-1-1 §6.3.2.3.

  Zie volgende paragraaf.

  4.2.3. De kipcontrole

  Vanaf Diamonds 2012 R01 kan u kiezen met welke kipkrommen de stabiliteitscontrole dient

  uitgevoerd te worden. Onderstaand schema illustreert waar de keuze tussen de kipkrommen een rol

  speelt.

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 22/38

  Opmerkingen:

  - De keuze tussen kipkrommen volgens EN 1993-1-1 §6.3.2.2 of volgens §6.3.2.3. geeft u aan in het venster met de knik en kipparameters.

  De equivalente methode EN 1993-1-1 §6.3.2.3 ter bepaling van de kipkrommen is niet

  toepasbaar op iedere type vorm (bijvoorbeeld wel op I, H, niet op L, T, O,…). Indien u opteert

  om de kipkrommen volgens deze methode te bepalen, zal Diamonds dit doen voor ALLE

  profielen in het model indien mogelijk. Indien het niet mogelijk is, zal Diamonds de

  kipkrommen bepalen volgens de algemene methode.

  - De keuze van de kipkrommen heeft naast de controle op kip, ook invloed op de controle voor interactie (ook wel “knik + kip” of “normaalkracht + buiging” genoemd).

  - Standaard rekent Diamonds volgens de algemene methode EN 1993-1-1 §6.3.2.2. - T.e.m. Diamonds 2012 werden de kipkrommen gekozen volgens de algemene methode EN

  1993-1-1 §6.3.2.2.

  ]^P]�,_P ≤ 1.0 ]�,_P = χabcdIdOe�

  χab = 1Φab + gΦab² − λjab� ≤ 1.0

  • c = c�* voor doorsnede klasse 1 en 2 • c = c�*,'�+ voor doorsnede klasse 3 • c = c�..,'�+ voor doorsnede klasse 4

  Φab = 0,5 k1 + 4ablλjab − 0,2m + λjab� n Kipkrommen volgens algemene

  methode EN 1993-1-1 §6.3.2.2

  λjab = ocdId]1� ≥ 0,2

  ]1�

  χab = 1Φab + gΦab² − qλjab� ≤ r

  1.01λjab� s

  Φab = 0,5 k1 + 4ablλjab − λjab,�m + qλjab� n q en λjab,� zijn nationaal bepaald Kipkrommen volgens equivalente methode

  EN 1993-1-1 §6.3.2.3

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 23/38

  4.3. Optimalisatie voor hout en koud gevormde secties

  Wanneer met Diamonds de sterkte- en stabiliteitscontrole beëindigd heeft, worden de resultaten

  voor deze controles voorgesteld in percentages van de maximale sterkte en stabiliteit. Een structuur

  is optimaal gedimensioneerd wanneer de percentages zo dicht mogelijk bij de 100% liggen, zonder

  deze te overschrijden.

  Bij een eerste berekening is dat meestal niet het geval. Diamonds bevat daarom reeds een

  optimalisatieprocedure die, op basis van de bekomen krachtswerking, de meest optimale sectie

  zoekt voor gewalste profielen. Vanaf Diamonds 2012 R01, kan u de optimalisatie procedure ook

  gebruiken voor houten secties en koud gevormde (SADEF) profielen.

  Tip:

  - Voor houten secties maakt u best een sectiebibliotheek aan. De profielen die u bekomt d.m.v. ‘optimalisatie op basis van een typevorm’, zijn niet noodzakelijk verkrijgbaar op de

  markt.

  - Voor SADEF profielen zal Diamonds uit de desbetreffende profielgroep een keuze maken. Diamonds laat niet toe groepen te maken met koud gevormde profielen.

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 24/38

  BIJLAGE 1: COMBINATIES VOLGENS AMERIKAANSE NORM

  Volgende ‘STRENGTH’ combinaties worden gegenereerd:

  Basis 1 1,4t 1,4(t + u) +(0,9 "! 1,6)w

  Basis 2 1,2t + 1,6x + 0,5(x� "! y "! H) 2a 1,2(t + u) + 1,6x + (0,9 "! 1,6)w + (0 "! 0,5)x� 2b 1,2(t + u) + 1,6x + (0,9 "! 1,6)w + (0 "! 0,5)y 2c 1,2(t + u) + 1,6x + (0,9 "! 1,6)w + (0 "! 0,5)H

  Basis 3 1,2t + 0,5(x� "! y "! H) + (x "! 0.5c) 3a 1,2(t + u) + 0,5x� + (0,9 "! 1,6)w + (0 "! 1)x 3b 1,2(t + u) + 0,5y + (0,9 "! 1,6)w + (0 "! 1)x 3c 1,2(t + u) + 0,5H + (0,9 "! 1,6)w + (0 "! 1)x 3d 1,2(t + u) + 0,5x� + (0,9 "! 1,6)w + (0 "! 0,5)c 3e 1,2(t + u) + 0,5y + (0,9 "! 1,6)w + (0 "! 0,5)c 3f 1,2(t + u) + 0,5H + (0,9 "! 1,6)w + (0 "! 0,5)c

  Basis 4 1,2t + 1,0c + x + 0,5(x� "! y "! H) 4a 1,2(t + u) + 1,0c + (0 "! 1)x + (0,9 "! 1,6)w + (0 "! 0,5)x� 4b 1,2(t + u) + 1,0c + (0 "! 1)x + (0,9 "! 1,6)w + (0 "! 0,5)y 4c 1,2(t + u) + 1,0c + (0 "! 1)x + (0,9 "! 1,6)w + (0 "! 0,5)H

  Basis 5 1,2t + z + x + 0,2y 5 1,2(t + u) + z + (0 "! 1)x + (0,9 "! 1,6)w + (0 "! 0,2)y

  Basis 6 0,9t + c 6 0,9t + c + (0,9 "! 1,6)w

  Basis 7 0,9(t + u) + z 7 0,9(t + u) + z + (0,9 "! 1,6)w

  Tabel 2: Combinaties indien H een permanente belasting is

  Basis 1 1,4t 1 1,4(t + u) +(0 "! 1,6)w

  Basis 2 1,2t + 1,6x + 0,5(x� "! y "! H) 2a 1,2(t + u) + 1,6x + (0 "! 1,6)w + (0 "! 0,5)x� 2b 1,2(t + u) + 1,6x + (0 "! 1,6)w + (0 "! 0,5)y 2c 1,2(t + u) + 1,6x + (0 "! 1,6)w + (0 "! 0,5)H

  Basis 3 1,2t + 0,5(x� "! y "! H) + (x "! 0.5c) 3a 1,2(t + u) + 0,5x� + (0 "! 1,6)w + (0 "! 1)x 3b 1,2(t + u) + 0,5y + (0 "! 1,6)w + (0 "! 1)x 3c 1,2(t + u) + 0,5H + (0 "! 1,6)w + (0 "! 1)x 3d 1,2(t + u) + 0,5x� + (0 "! 1,6)w + (0 "! 0,5)c 3e 1,2(t + u) + 0,5y + (0 "! 1,6)w + (0 "! 0,5)c 3f 1,2(t + u) + 0,5H + (0 "! 1,6)w + (0 "! 0,5)c

  Basis 4 1,2t + 1,0c + x + 0,5(x� "! y "! H) 4a 1,2(t + u) + 1,0c + (0 "! 1)x + (0 "! 1,6)w + (0 "! 0,5)x� 4b 1,2(t + u) + 1,0c + (0 "! 1)x + (0 "! 1,6)w + (0 "! 0,5)y 4c 1,2(t + u) + 1,0c + (0 "! 1)x + (0 "! 1,6)w + (0 "! 0,5)H

  Basis 5 1,2t + z + x + 0,2y 5 1,2(t + u) + z + (0 "! 1)x + (0 "! 1,6)w + (0 "! 0,2)y

  Basis 6 0,9t + c 6 0,9t + c + (0 "! 1,6)w

  Basis 7 0,9(t + u) + z 7 0,9(t + u) + z + (0 "! 1,6)w

  Tabel 3: Combinaties indien H een veranderlijke belasting is

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 25/38

  Opmerkingen:

  - Het lasttype H (Earth, groundwater, bulk materials) kan een variabel of permanent karakter aannemen, wat resulteert in andere veiligheidsfactoren. Vandaar dat we er 2 tabellen zijn:

  Tabel 2 (H met permanent karakter) en Tabel 3 (H met een variabel karakter). De combinaties

  ‘Strength’ worden ofwel met Tabel 2 ofwel met Tabel 3 gemaakt.

  - Er zijn 7 basisvergelijkingen voor het genereren van de combinaties (= de rode rijen in de tabellen). Afhankelijk van de beschouwde lasten, veiligheidsfactoren, … resulteren deze basis

  vergelijkingen in ‘deelvergelijkingen’ (= de witte rijen in de tabellen). Het zijn de witte rijen

  die geïmplementeerd zijn in Diamonds.

  - Als het lasttype "x < " (live load) wordt geselecteerd, wordt de veiligheidsfactor in basisvergelijkingen 3, 4 en 5 0,5 i.p.v. 1,0.

  - Combinaties ‘Strength’ volgens basisvergelijkingen 5 en 7 worden niet gegenereerd, aangezien de dynamische (seismische) module nog niet beschikbaar is in Diamonds.

  Volgende ‘SERVICE' combinaties worden gegenereerd:

  CC-1a t + x t + x

  CC-1b t + y t + y

  CC-2 t + 0,5x + c( t + (0 "! 0,5)x + (0 "! 1)c(

  Opmerkingen:

  - Er zijn 3 basisvergelijkingen voor het genereren van de combinaties (= de rode rijen in de tabellen). Afhankelijk van de beschouwde lasten, veiligheidsfactoren, … resulteren deze basis

  vergelijkingen in ‘deelvergelijkingen’ (= de witte rijen in de tabellen). Het zijn de witte rijen

  die geïmplementeerd zijn in Diamonds.

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 26/38

  BIJLAGE 2: GEVALLEN WIND

  Voor een zadeldak: 24 gevallen

  WIN

  D V

  AN

  LIN

  KS

  NA

  AR

  RE

  CH

  TS

  UITWENDIGE DRUK ��� INWENDIGE DRUK ���,| OF ���,} MOGELIJKE NAAM VOOR DIT BELASTINGSGEVAL

  +

  =

  links opw � rechts opw (���-)

  +

  =

  links opw � rechts neerw (���-)

  +

  =

  links neerw � rechts opw (���-)

  +

  =

  links neerw � rechts neerw (���-)

  +

  =

  links opw � rechts opw (���+)

  +

  =

  links opw � rechts neerw (���+)

  +

  =

  links neerw � rechts opw (���+)

  +

  =

  links neerw � rechts neerw

  (���+)

  ��� − ��� − ��� −

  ��� − ��� + ��� −

  ��� + ��� − ��� −

  ��� + ��� + ��� − ��� − ��� − ��� +

  ��� − ��� + ��� +

  ��� + ��� − ��� +

  ��� + ��� + ��� +

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 27/38

  WIN

  D V

  AN

  RE

  CH

  TS

  NA

  AR

  LIN

  KS

  UITWENDIGE DRUK ��� INWENDIGE DRUK ���,| OF ���,} MOGELIJKE NAAM VOOR DIT BELASTINGSGEVAL

  +

  =

  rechts opw � links opw (���-)

  +

  =

  rechts opw � links neerw (���-)

  +

  =

  rechts neerw � links opw (���-)

  +

  =

  rechts neerw � links neerw (���-)

  +

  =

  rechts opw � links opw (���+)

  +

  =

  rechts opw � links neerw (���+)

  +

  =

  rechts neerw � links opw (���+)

  +

  =

  rechts neerw � links neerw

  (���+)

  ��� − ��� − ��� −

  ��� − ��� + ��� −

  ��� + ��� − ��� −

  ��� + ��� + ��� − ��� − ��� − ��� +

  ��� − ��� + ��� +

  ��� + ��� − ��� +

  ��� + ��� + ��� +

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 28/38

  WIN

  D V

  AN

  VO

  OR

  NA

  AR

  AC

  HT

  ER

  UITWENDIGE DRUK ��� INWENDIGE DRUK ���,| OF ���,} MOGELIJKE NAAM VOOR DIT BELASTINGSGEVAL

  +

  =

  voor � achter opw (���-)

  +

  =

  voor � achter neerw (���-)

  +

  =

  voor � achter opw (���+)

  +

  =

  voor � achter neerw (���+)

  ��� − ��� − ��� −

  ��� + ��� + ��� − ��� − ��� − ��� +

  ��� + ��� + ��� +

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 29/38

  WIN

  D V

  AN

  AC

  HT

  ER

  NA

  AR

  VO

  OR

  UITWENDIGE DRUK ��� INWENDIGE DRUK ���,| OF ���,} MOGELIJKE NAAM VOOR DIT BELASTINGSGEVAL

  +

  =

  achter � voor opw (���-)

  +

  =

  achter � voor neerw (���-)

  +

  =

  achter � voor opw (���+)

  +

  =

  achter � voor neerw

  (���+)

  ��� − ��� − ��� −

  ��� + ��� + ��� − ��� − ��� − ��� +

  ��� + ��� + ��� +

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 30/38

  Voor een lessenaarsdak: 10 gevallen

  WIN

  D V

  AN

  LIN

  KS

  NA

  AR

  RE

  CH

  TS

  UITWENDIGE DRUK ��� INWENDIGE DRUK ���,| OF ���,} MOGELIJKE NAAM VOOR DIT BELASTINGSGEVAL

  +

  =

  links � rechts opw (���-)

  +

  =

  links � rechts neerw (���-)

  +

  =

  links � rechts opw (���+)

  +

  =

  links � rechts neerw (���+)

  ��� − ��� − ��� −

  ��� − ��� + ��� −

  ��� − ��� − ��� +

  ��� − ��� + ��� +

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 31/38

  WIN

  D V

  AN

  RE

  CH

  TS

  NA

  AR

  LIN

  KS

  UITWENDIGE DRUK ��� INWENDIGE DRUK ���,| OF ���,} MOGELIJKE NAAM VOOR DIT BELASTINGSGEVAL

  +

  =

  rechts � links opw (���-)

  +

  =

  rechts � links opw (���+)

  WIN

  D V

  AN

  VO

  OR

  NA

  AR

  AC

  HT

  ER

  UITWENDIGE DRUK ��� INWENDIGE DRUK ���,| OF ���,} MOGELIJKE NAAM VOOR DIT BELASTINGSGEVAL

  +

  =

  voor � achter opw (���-)

  +

  =

  voor � achter opw (���+)

  ��� − ��� − ��� −

  ��� − ��� − ��� +

  ��� − ��� − ��� −

  ��� − ��� − ��� +

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 32/38

  WIN

  D V

  AN

  AC

  HT

  ER

  NA

  AR

  VO

  OR

  UITWENDIGE DRUK ��� INWENDIGE DRUK ���,| OF ���,} MOGELIJKE NAAM VOOR DIT BELASTINGSGEVAL

  +

  =

  achter � voor opw (���-)

  +

  =

  achter � voor opw (���+)

  ��� − ��� − ��� −

  ��� − ��� − ��� +

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 33/38

  Voor een plat dak: 12 gevallen

  WIN

  D V

  AN

  LIN

  KS

  NA

  AR

  RE

  CH

  TS

  UITWENDIGE DRUK ��� INWENDIGE DRUK ���,| OF ���,} MOGELIJKE NAAM VOOR DIT BELASTINGSGEVAL

  +

  =

  links opw � rechts opw (���-)

  +

  =

  links opw � rechts neerw (���-)

  +

  =

  links opw � rechts opw (���+)

  +

  =

  links opw � rechts neerw (���+)

  ��� − ��� − ��� −

  ��� − ��� + ��� − ��� − ��� − ��� + ��� − ��� + ��� +

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 34/38

  WIN

  D V

  AN

  RE

  CH

  TS

  NA

  AR

  LIN

  KS

  UITWENDIGE DRUK ��� INWENDIGE DRUK ���,| OF ���,} MOGELIJKE NAAM VOOR DIT BELASTINGSGEVAL

  +

  =

  rechts opw � links opw (���-)

  +

  =

  rechts opw � links neerw (���-)

  +

  =

  rechts opw � links opw (���+)

  +

  =

  rechts opw � links neerw (���+)

  ��� − ��� − ��� −

  ��� + ��� − ��� − ��� − ��� − ��� + ��� + ��� − ��� +

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 35/38

  IND

  VA

  N V

  OO

  R N

  AA

  R A

  CH

  TE

  R

  UITWENDIGE DRUK ��� INWENDIGE DRUK ���,| OF ���,} MOGELIJKE NAAM VOOR DIT BELASTINGSGEVAL

  +

  =

  voor � achter opw (���-)

  +

  =

  voor � achter neerw (���-)

  +

  =

  voor � achter opw (���+)

  +

  =

  voor � achter neerw (���+)

  ��� − ��� − ��� −

  ��� + ��� − ��� −

  ��� − ��� − ��� + ��� + ��� − ��� +

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 36/38

  WIN

  D V

  AN

  AC

  HT

  ER

  NA

  AR

  VO

  OR

  UITWENDIGE DRUK ��� INWENDIGE DRUK ���,| OF ���,} MOGELIJKE NAAM VOOR DIT BELASTINGSGEVAL

  +

  =

  achter � voor opw (���-)

  +

  =

  achter � voor neerw (���-)

  +

  =

  achter � voor opw (���+)

  +

  =

  achter � voor neerw (���+)

  ��� − ��� − ��� −

  ��� + ��� − ��� −

  ��� − ��� − ��� + ��� + ��� − ��� +

 • © BuildSoft NV

  BIJLAGE

  Volgens EN 1991-1-3 §5.3 dienen op lessenaarsdaken, zadeldak en geschakelde daken respectievelijk

  volgende belastingsgevallen sneeuw te worden beschouwd:

  U kan elk van deze gevallen met de sne

  overlopen:

  - Stel een lessenaarsdak of een plat dak

  - Stel een zadeldak

  - Stel een geschakeld dak

  Release informatie Diamonds 2012 R01

  BIJLAGE 3: GEVALLEN SNEEUW

  3 §5.3 dienen op lessenaarsdaken, zadeldak en geschakelde daken respectievelijk

  volgende belastingsgevallen sneeuw te worden beschouwd:

  U kan elk van deze gevallen met de sneeuwgenerator van Diamonds 2012 R

  of een plat dak

  Release informatie Diamonds 2012 R01

  Pagina 37/38

  3 §5.3 dienen op lessenaarsdaken, zadeldak en geschakelde daken respectievelijk

  euwgenerator van Diamonds 2012 R01 genereren. We

 • Release informatie Diamonds 2012 R01

  © BuildSoft NV Pagina 38/38