Transcript
Page 1: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

2020 / 2 1

Page 2: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

SPIS TREŚCI

03/ TECHNOLOGIA

08/ SKARPETY

08/ SKARPETY SOLO

10/ WODOODPORNE SKARPETY NA CIEPŁE DNI

12/ MIĘKKIE WODOODPORNE SKARPETY SOFT TOUCH NA

CIEPŁE DNI

14/ WODOODPORNE SKARPETY NA KAŻDĄ POGODĘ

16/ WODOODPORNE SKARPETY DO NISKICH TEMPERATUR

17/ WODOODPORNE SKARPETY NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY

18/ OCHRANIACZE I SKARPETY NA BUTY

18/ OCHRANIACZE NA BUTY

19/ SKARPETY NA BUTY

22/ RĘKAWICE

22/ RĘKAWICE Z TECHNOLOGIĄ FUSION CONTROL®

24/ WODOODPORNE RĘKAWICE NA KAŻDĄ POGODĘ

30/ WODOODPORNE RĘKAWICE NA CIEPŁE DNI

31/ WODOODPORNE RĘKAWICE DO NISKICH TEMPERATUR

35/ RĘKAWICE ODPORNE NA WIATR I NIEPRZEPUSZCZAJĄCE WODY

36/ RĘKAWICE SOLO

40/ CZAPKI

40/ WODOODPORNE CZAPKI NA KAŻDĄ POGODĘ

41/ WODOODPORNE CZAPKI NA CHŁODNE DNI

43/ WODOODPORNE CZAPKI NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY

SEALSKINZ SKARPETY OCHRANIACZE NA BUTY RĘKAWICE CZAPKI

2

SEALSKINZ

Sealskinz to dzieło „konieczności” przeciwstawiania się po-czuciu zimna i  wilgoci podczas każdej aktywności outdo-orowej. Zespół brytyjskiej marki od ponad 20 lat rozwiązuje dylematy pięty, a  de facto stopy achillesowej każdego ak-tywnego człowieka i  chroni wrażliwe kończyny oraz głowę, innowacyjnymi produktami, którym nikt inny na rynku nie jest w stanie dorównać.

Flagowym produktem marki jest PIERWSZA NA ŚWIECIE opatentowana laminowana trzywarstwowa skarpeta utrzy-mująca suchość stopy z  jednoczesnym odprowadzeniem wilgoci na zewnątrz. Wraz z  rozwojem bazy technologicz-nej powstała kolekcja rękawic i  czapek a  charakterystycz-na foka stała się synonimem produktów najwyższej jakości. Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior-ców na całym świecie. Nadal 80% kolekcji powstaje w rodzi-mym zakładzie w Wielkiej Brytanii, tam też mamy nasz dział badań i rozwoju. Można śmiało powiedzieć, że stworzyliśmy rynek akcesoriów „Endurance”. Ostatnie wyniki niezależnej organizacji badawczej SATRA pokazują, że blisko 97% klien-tów jest zadowolonych z  użytkowania naszych produktów. Zaledwie 3% reklamacji [w  branży akcesoriów to ponad-przeciętny wynik], pokazują że warto produkować najwyż-szej jakości rzeczy.

Obecnie SEALSKINZ to produkty dla wszystkich, którym pogoda nie jest straszna – brak wymówek – jeździmy, bie-gamy, chodzimy, pływamy wtedy kiedy mamy czas a  nie wtedy kiedy „akurat jest pogoda”. Obsesyjnie wręcz chce-my by nasi Klienci bez względu na warunki atmosferyczne, niezależnie od aktywności, mogli pójść dalej, dłużej, wyjść pierwsi i wrócić ostatni.

Od 2020 r. wyłącznym dystrybutorem marki SEALSKINZ w  Polsce jest RONDO-DISTRIBUTION.PL Zapraszamy do współpracy!

„Konieczność - matką wynalazku”.

Page 3: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

WODOSZCZELNOŚĆ: ODDYCHALNOŚĆ:

WYTRZYMAŁOŚĆ:

WIATROSZCZELNOŚĆ:

OCHRONA PRZEDKURZEM I PIACHEM:

HYDROSTOPTM: "LEPKI" MANKIET WEWNĘTRZNY OCHRONI

TWOJĄ STOPĘ PRZED WODĄ I UTRZYMA SKARPETĘ W JEDNYM MIEJSCU PODCZAS

KAŻDEJ AKTYWNOŚCI. .KOMFORT UŻYTKOWANIA:

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ MATERIAŁU ORAZ MIĘKKA WEWNĘTRZNA WYSCIÓŁKA POZWALAJĄ NA KORZYSTANIE ZE SKARPET PODCZAS DŁUGICH AKTYWNOŚCI BEZ

POCZUCIA DYSKOMFORTU, OTARĆ ITP.,

WARSTWA WEWNĘTRZNA:DODATKOWA MIĘKKA WYŚCIÓŁKA ZLOKALIZOWANA JEST NA PIĘTACH I PALCACH. DZIĘKI NIEJ SKARPETA ABSORBUJE UDERZENIA, NACISK POTĘGUJĄC KOMFORT UŻYTKOWANIA NAWET PODCZAS EKSTREMALNIE DŁUGIEJ

AKTYWNOŚCI [BIEGANIE, TREKKING ITP.

OCHRONA PRZED ODCISKAMI /

PĘCHERZAMI:UŻYWAMY NAJNOWOCZEŚNIEJSZYCH

MASZYN SZWALNICZYCH CO POZWALA NA UZYSKANIE TZW.

PŁASKICH SZWÓW, KTÓRYCH LUDZKA STOPA NIE CZUJE. W POŁĄCZENIU Z MEMBRANĄ, KTÓRA UTRZYMUJE

STOPĘ SUCHĄ MINIMALIZUJEMY POWSTANIE ODCISKÓW I PĘCHERZY.

W CZĘŚCI PIĘTY, STOPY I PALCÓW WARSTWA DZIANINY JEST GRUBSZA

CO POZWALA AMORTYZOWAĆ UDERZENIA.

MOŻLIWOŚĆ PRANIA "W PRALCE:

Z UWAGI NA ZASTOSOWANE NAJWYŻSZEJ JAKOŚĆ DZIANINY I CIASNY ICH SPLOT PRODUKTY

MOŻNA PRAĆ MAKSYMALNIE W 40 STOPNIACH.

ELASTYCZNOŚĆ: SPLOT DZIANINY W TYM MIEJSCU JEST UŁOŻONY POD

INNYM KĄTEM NIŻ W POZOSTAŁEJ CZĘŚCI SKARPETY. TO POWODUJE, ŻE SKARPETA PRZYLEGA DO KOSTKI

I STABILIZUJE JĄ PODCZAS AKTYWNOŚCI. .

SKARPETA SKŁADA SIĘ Z TRZECH WARSTW:WARSTWA ZEWNĘTRZNA, MEMBRANAHYDROFILOWA I WARSTWA WEWNĘTRZNA.WARSTWA WEWNĘTRZNA [WEŁNA MERINO,WŁÓKNA BAMBUSA] ODPOWIADA ZA KOMFORTCIEPLNY I ODPROWADZENIE WILGOCIUTRZYMUJĄC TWOJĄ STOPĘ SUCHĄ. MEMBRANAHYDROFILOWA DZIAŁA JAK GĄBKA, JEDNAKPRZEPUSZCZA WILGOĆ TYLKO W JEDNĄ STRONĘ -NA ZEWNĄTRZ. WARSTWA WIERZCHNIA SKARPETYTO MIESZANKA NYLONU/ELASTANU -WŁÓKNO SYNTETYCZNE, KTÓRE BARDZODOBRZE ODPROWADZA WILGOĆ, JESTWYTRZYMAŁE I ELASTYCZNOŚCI.

MEMBRANA ODPOWIADAJĄCA ZA OCHRONĘ PRZED WIATREM I/LUB PĘDEM POWIETRZA.

WYSOCE ODDYCHAJĄCA MEMBRANA ODPOWIADA ZA TRANSFER WILGOCI NA

ZEWNĄTRZ.

MATERIAŁ PRZYGOTOWANY DO PRZEPUSZCZENIA NA ZEWNĄTRZ DO 65% PARY

WODNEJ. TEST METODĄ: BS7209:1990

WŁÓKNA ZEWNĘTRZNE BARDZO WYTRZYMAŁE I CIASNO SPLECIONE ZAPEWNIAJĄ

DŁUGOTRWAŁĄ SPRĘŻYSTOŚĆ I ŻYWOTNOŚĆ MATERIAŁU. WIELOKROTNE I WIELOLETNIE

KORZYSTANIE NIE WPŁYNIE NA ROZCIĄGNIĘCIE MATERIAŁU - SKARPETA ZAWSZE BĘDZIE

PRZYLEGAĆ DO STOPY.

MEMBRANA I BARDZO CIASNY SPLOT WŁÓKIEN, ODPOWIEDZIALNY ZA OCHRONĘ PRZED KURZEM I PIASKIEM PODCZAS UŻYTKOWANIA W SUCHYM OTOCZENIU.

SEALSKINZ.COM

TECHNOLOGIA 3

Page 4: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

HEATED TECHNOLOGY HALO TECHNOLOGY TOUCHSCREEN TECHNOLOGY

ZERO LINER MOVEMENT& ENHANCED CONTROL

CZĄSTECZKI WODY

CZĄSTECZKI WODY

CZĄSTECZKI WODY

W A T E R R E P E L L E N T

Tr wa ł a o c h ro n a p rze d wo d ą . D z i ę k i za s to s owa n i u w ł ó k i e n t ka n i n z   m oż l iwo ś c i ą d o p a s ow y wa n i a s i ę d o z m i a n n a p i ę c i a p ow i e rzc h n i owe g o, k ro p e l k i wo dy n i e s ą w   s t a n i e p rze d o s t a ć s i ę p rzez l a b i r y n t m i k ro s ko p i j nyc h n a n o czą s t e cze k p ows t a łyc h w   e fe kc i e e l a s tycz n e j z m i a ny t ka n i ny. K ro p l e wo dy z w ycza j n i e s p ły wa j ą p o m a t e r i a l e .

U ży t kow n i k cz u j e s i ę j a k b y ko rzys t a ł ze z w y k ł e g o p ro d u k tu j e d n owa rs twowe g o. Prawdz iwa róż n i c a p o j aw i a s i ę g dy za cz n i e p a d a ć . W t e dy m a t e r i a ł u d owa d n i a n i ew i a r yg o d n ą hyd ro fo b owo ś ć .

Co waż n e , w i l g o ć k tó ra n a tu ra l n i e i   n i ez n a cz n i e p rze n i ka w ł ó k n a [ j e d n a k n i e d o s t a j e s i ę d o s kó r y ] j e s t b a rdzo szy b ko o d p rowa dzo n a n a zew n ą t rz p rzez co s k ra c a s i ę cza s s c h n i ę c i a p ro d u k tów d o m i n i m u m .

W y ko rzys t a n i e e l a s tycz n e j d e l i ka t n e j d l a s kó r y t a ś my u m oż l iw i a t r wa ł e d o p a s owa n i e m a n k i e tu s ka r p e ty d o n o g i z m n i e j sza j ą c r yzy ko d o s t a n i a s i ę w i l g o c i . D z i ę k i t e m u two j a s to p a b ę dz i e zawsze s u c h a . N i e p rze j m u j s i ę p o g o d ą b i e g a j , j eźdz i j , m a sze r u j i   ws p i n a j s i ę n awe t w   d e szcz u .

Ze wzg l ę d u n a ś c i s ł e p rzy l e g a n i e m a n k i e tu s ka r p e ty d o s kó r y, za l e c a my s to s owa n i e w y ł ą cz n i e s ka r p e t Hyd ro s to p TM n a zew n ą t rz [ p o d cza s a k ty w n o ś c i o u td o o row yc h ] i   n i e p rzez d ł uższy cza s [ p ow yże j 1 2 g o dz i n ] . N i e p raw i d ł owe l u b d ł u g o t r wa ł e s to s owa n i e m oże s p owo d owa ć n a d m i e r n e t a rc i e n a s kó rę i   m oże p owo d owa ć m i n i m a l n e p o d raż n i e n i e s kó r y. Ma te r i a ł Hyd ro s to p TM zo s t a ł w   p e ł n i p rze te s towa ny zg o d n i e z   n o r m ą E N I S O   1 0 9 9 3 - 5 : 2 0 0 9 i   j e s t zg o d ny z   O E KOT EX .

Z i n te g rowa ny z   rę kaw i c ą sys te m g rzewczy za s i l a ny ł a d owa l ny m a ku m u l a to re m s p ro s t a n a jw i ę k szy m m rozo m i   s p raw i , że two j e d ł o n i e b ę d ą zawsze o g rza n e . W b u d owa ny p a n e l s te rowa n i a L E D i n tu i c y j n i e u m oż l iw i w y b ó r s to p n i a o g rza n i a d ł o n i s p o ś ró d t rze c h p ro g ra m ów.

Pro d u k ty w y p o s ażo n e w   H A LO e m i tu j ą j a s n e św i a t ł o za p ew n i a j ą ce w i d o cz n o ś ć . I d e a l n e roz w i ąza n i e d l a wszys t k i c h u p raw i a j ą c yc h s p o r t w   o k re s i e k i e dy w i d o cz n o ś ć j e s t b a rdzo o g ra n i czo n a .Do s tę p n e s ą t rzy t r y by św i e ce n i a :m i g a n i e szy b k i e , m i g a n i e wo l n e , św i a t ł o s t a ł e . Do d a t kowe za l e ty : wymienny akumulator, widoczność do 500m, czas działania do 240 godzin.

p ro d u k t w y p o s ażo ny w   tę te c h n o l o g i ę u m oż l iw i a o b s ł u g ę u rzą dze ń e l e k t ro n i cz nyc h z   d o ty kow y m w yśw i e t l a cze m b ez ko n i e cz n o ś c i zd e j m owa n i a rę kaw i cze k .

Ma t e r i a ł zew n ę t rz ny i   wew n ę t rz n e w y p e ł n i e n i e rę kaw i c y j e s t n a s t a ł e ze s o b ą p o ł ą czo n e . Za p o b i e g a to, t a k i r y tu j ą c e m u , w yc i ą g n i ę c i u wew n ę t rz n e j wa rs tw y rę kaw i c y p o d cza s uży t kowa n i a .

Te c h n o l o g i a " Z E RO L I N E R M OV E M E N T " z n a ko m i c i e o d róż n i a n a sze p ro d u k ty o d i n nyc h wo d o o d p o r nyc h n a r y n ku .

D z i ę k i t e m u za b i e g ow i b ę dz i e sz m ó g ł d ł uże j c i e szyć s i ę z   uży t kowa n i a rę kaw i c y a   twó j c hw y t b e dz i e j e szcze p ew n i e j szy.

H Y D R O S T O P T M T E C H N O L O G Y

N a sza u n i ka l n a t e c h n o l o g i a Hyd ro s to p TM two rzy b a r i e rę d l a w n i ka n i a wo dy. E l e m e n t g ó r ny s ka r p e ty d o p a s ow u j e s i ę d o n o g i i   n i e p oz wa l a n a p rze d o s t a n i e s i ę w i l g o c i d o ś ro d ka .

SKARPETA

HYDROSTOPTM

SKÓRA

S E A L S K I N Z J E S T T W Ó R C Ą I   N I E K W E S T I O N O WA N Y M L I D E R E M B R A N Ż Y 1 0 0 % W O D O O D P O R N YC H S K A R P E T.

S e a l s k i n z j e s t n i e k w e s t i o n o w a n y m l i d e r e m w   b r a n ż y a k c e s o r i ó w t y p u „ e n d u r a n c e ” . B y m ó c n a d a w a ć t e m p o r o z w o j u o r a z b y ć o   k r o k p r z e d ko n k u r e n c j ą n a s z r o d z i m y d z i a ł b a d a ń i   r o z w o j u k r e u j e n o w e p r o d u k t y w   o p a r c i u o   a n a l i z ę p o t r z e b a   n a s z d z i a ł p r o d u k c j i r e a l i z u j e p o w i e r zo n e z a d a n i a d z i ę k i o p a t e n to w a n e j l i n i i p r o d u k c y j n e j . S p r a w d z e n i d o s t a w c y t k a n i n , m e m b r a n , o c i e p l i n u m o ż l i w i a j ą n a m s t w o r z e n i e p r o d u k tó w, k tó r e p r z e t r w a j ą n a j b a r d z i e j z a a w a n s o w a n e t e s t y i   p r ó b y. W   S E A L S K I N Z s t w o r z y l i ś m y 8 k l u c zo w y c h z a s a d , k tó r y m i s i ę k i e r u j e m y b y n a s z e p r o d u k t y w y r ó ż n i a ł y s i ę n a r y n k u :1 . D o s ko n a ł e w ł a ś c i w o ś c i w o d o o d p o r n e p r o d u k tó w m u s z ą zo s t a ć u t r z y m a n e n i e z a l e ż n i e o d i n t e n s y w n o ś c i i   c z ę s to t l i w o ś c i u ż y t ko w a n i a . 2 . Po n a d p r z e c i ę t n a o d d y c h a l n o ś ć p r o d u k t u m u s i b y ć u t r z y m a n a n i e z a l e ż n i e o d w a r u n kó w a t m o s f e r y c z n y c h i   p o g o d y w   k tó r e j u ż y w a m y s k a r p e t S E A L S K I N Z . 3 . M i ę k k a , w y t r z y m a ł a w e w n ę t r z n a t k a n i n a m a z a z a d a n i e i zo l o w a ć , r e g u l o w a ć t e m p e r a t u r ą c o w   ko n s e k w e n c j i z a p e w n i a m a k s y m a l n y ko m f o r t u ż y t ko w a n i a .4 . W y s o c e e l a s t y c z n a ko n s t r u k c j a d z i a n y c h p r o d u k tó w s p r a w i a , ż e i d e a l n i e d o p a s o w u j ą s i ę d o a n a to m i i c i a ł a . 5 . N a j b a r d z i e j z a a w a n s o w a n y p r o c e s ł ą c z e n i a s p l o to w e g o d z i a n i n y, w ł ó k n a b a m b u s a c z y w e ł n y m e r i o, u m o ż l i w i a p r o d u k to w i s t w o r z e n i e o p t y m a l n e g o m i k r o k l i m a t u p o d c z a s k a ż d e j a k t y w n o ś c i . 6 . P r o d u k t m u s i b y ć ł a t w y w u ż y t k u . Za k ł a d a n i e i   ś c i ą g a n i e n i e m o ż e s p r a w i ć k ł o p o t u u ż y t ko w n i ko w i .7 . W s z y s t k i e p r o d u k t y p o d d a n e s ą t e s to m . Za r ó w n o m e c h a n i c z n y m w   l a b o r a to r i u m j a k i   p r a k t y c z n y m p o d c z a s a k t y w n o ś c i s p o r to w e j . 8 . W s z y s c y n a s i d o s t a w c y p r a c u j ą w   z g o d z i e z   e t y c z n y m i w a r to ś c i a m i p o z y s k i w a n i a s u r o w c ó w a   d z i a n i n y s ą w o l n e o d f l u o r o w ę g l o w o d o r u .

4

SEALSKINZ SKARPETY OCHRANIACZE NA BUTY RĘKAWICE CZAPKI

Page 5: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

S k a r p e t y

S / M S M L X L L / X L

U K s h o e s i z e 3 - 8 3 - 5 6 - 8 9 - 1 1 1 2 - 1 4 9 - 1 4

E u r o s h o e s i z e 3 6 - 4 2 3 6 - 3 8 3 9 - 4 2 4 3 - 4 6 4 7 - 4 9 4 3 - 4 9

U S s h o e s i z e 3 . 5 - 9 3 . 5 - 6 7 - 9 1 0 - 1 2 1 3 - 1 5 1 0 - 1 5

S i z e i n c e n t i m e t r e s 2 4 - 2 9 2 4 - 2 6 2 7 - 2 9 3 0 - 3 2 3 3 - 3 5 3 0 - 3 5

B u t y d z i a n i n o w e M L

U K s h o e s i z e 4 - 7 8 - 1 2

E u r o s h o e s i z e 3 7 - 4 1 4 2 - 4 7

U S s h o e s i z e 5 - 7 . 5 8.5-13

S i z e i n c e n t i m e t r e s 2 5 - 2 8 2 9 - 3 3

R ę k a w i c e X S S M L X L X X L

R ę k a w i c e m ę s k i e / u n i s e x 5 - 6 7 - 8 9 1 0 1 1 1 2

R ę k a w i c e d a m s k i e 5 6 7 8 9

C z a p k i S M L X L

O b w ó d g ł o w y w c m 5 5 5 7 5 9 6 1

C z a p k i i c z a p k i z d a s z k i e m S / M L / X L X X L

O b w ó d g ł o w y w c m 5 5 - 5 7 5 8 - 6 1 6 2 - 6 3

S k a r p e t y

S / M S M L X L L / X L

U K s h o e s i z e 3 - 8 3 - 5 6 - 8 9 - 1 1 1 2 - 1 4 9 - 1 4

E u r o s h o e s i z e 3 6 - 4 2 3 6 - 3 8 3 9 - 4 2 4 3 - 4 6 4 7 - 4 9 4 3 - 4 9

U S s h o e s i z e 3 . 5 - 9 3 . 5 - 6 7 - 9 1 0 - 1 2 1 3 - 1 5 1 0 - 1 5

S i z e i n c e n t i m e t r e s 2 4 - 2 9 2 4 - 2 6 2 7 - 2 9 3 0 - 3 2 3 3 - 3 5 3 0 - 3 5

B u t y d z i a n i n o w e M L

U K s h o e s i z e 4 - 7 8 - 1 2

E u r o s h o e s i z e 3 7 - 4 1 4 2 - 4 7

U S s h o e s i z e 5 - 7 . 5 8.5-13

S i z e i n c e n t i m e t r e s 2 5 - 2 8 2 9 - 3 3

R ę k a w i c e X S S M L X L X X L

R ę k a w i c e m ę s k i e / u n i s e x 5 - 6 7 - 8 9 1 0 1 1 1 2

R ę k a w i c e d a m s k i e 5 6 7 8 9

C z a p k i S M L X L

O b w ó d g ł o w y w c m 5 5 5 7 5 9 6 1

C z a p k i i c z a p k i z d a s z k i e m S / M L / X L X X L

O b w ó d g ł o w y w c m 5 5 - 5 7 5 8 - 6 1 6 2 - 6 3

ROZMIARÓWKA SEALSKINZ

P O Z I O M 1 - 2

P O Z I O M 3 P O Z I O M 4 - 5 +

L e k k a o c h r o n a p r z e d z i m n e m . P r o d u k t y p r z e z n a c z o n y d o k o r z y s t a n i a w c i e p l e j s z e d n i . I d e a l n e d o b i e g a n i a , j a z d y n a r o w e r z e c z y p i e s z y c h w ę d r ó w e k .

S k u t e c z n a o c h r o n a p r z e d c h ł o d e m w w a r u n k a c h k l a s y c z n e j z i m y w E u r o p i e k l i m a t u u m i a r k o w a n e g o . I d e a l n y b a l a n s p o m i ę d z y c i e p ł e m i o d d y c h a l n o -ś c i ą p r o d u k t u . Z a s t o s o w a n i e : b i e g i g ó r s k i e [ z i m o w e ] , t r e k k i n g , s k i t o u r i n g , n a r c i a r s t w o , j a z d a n a r o w e r z e [ w w a r u n k a c h j e s i e n n o - z i m o w y c h ] .

B a r d z o s k u t e c z n a o c h r o n a p r z e d z i m n e m w w a r u n k a c h b a r d z o n i s k i c h t e m p e r a t u r . Z a s t o s o w a n i e : w s p i n a c z k a g ó r s k a [ g ó r y w y s o k i e ] , s u r v i v a l i t p . ,

DŁU

GOŚĆ

SKA

RPE

TKI

DŁU

GOŚĆ

SKA

RPE

TKI

DŁU

GOŚĆ

SKA

RPE

TKI

SKARPETA* DO

KOSTKI

SKARPETA*DO

POŁOWY ŁYDKI

SKARPETA*DO

KOLANA

WŁAŚCIWOŚCI TERMICZNE PRODUKTÓW OZNACZENIE SKARPETMIARA DŁUGOŚCI

Wszystkie produkty wodoodporne, które na opakowaniu posiadają opisywaną ikonę objęte są 12 miesięczną gwarancją (dwa lata, jeśli zarejestrujemy produkt online na www.sealskinz.com). Jeśli uznają Państwo, że produkt marki SEALSKINZ posiada wadę lub przed okresem dwóch lat od zakupu nie spełnia swoich funkcji prosimy o niezwłoczny kontakt ze sklepem, który rozpatrzy reklamację zgod-nie z przyjętymi w Polsce przepisami. Proszę pamiętać o zatrzyma-niu paragonu.

Z ogromną pasja i zaangażowanie podchodzi do produktów marki SEALSKINZ. Indywidualnie testujemy wszystkie dziane skarpety oraz rękawiczki, które są produkowane w naszym zakładzie w Wiel-kiej Brytanii. Wszystkie produkty, które na opakowaniu sygnowane są opisywaną ikoną „LIFETIME GUARANTEE”*, objęte są dożywotnią gwarancja wodoszczelności. Jeśli w okresie użytkowania zauważą Państwo, że produkt nie spełnia powyższej właściwości bardzo prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu rozpoczęcia procedury reklamacji zgodnie z polskim prawem. Nasz krajowy dystrybutor sprawdzi zasadność reklamacji i wymieni produkt na nowy.

*Gwarancji nie podlegają produkty w których stwierdzi się uszkodzenie

mechaniczne.

Technologia Fusion Control ™ łączy wewnętrzną warstwę i zewnętrzną powłokę tworząc unikalną hydrofilową membranę, która jest w 100% wodoodporna i  naprawdę oddycha.

Technologia ta eliminuje przemieszczanie się poszczególnych warstw i umożliwia jeszcze lepsze dopasowanie rękawicy do skóry, co zapewnia użytkownikowi:

• Zwiększoną sprawność i szeroki zakres ruchów

• Znacznie lepszy chwyt

• Precyzyjną kontrolę nad sprzętem trzymanym w rękawicy

• Wyeliminowanie ryzyka wyciągnięcia lub ześlizgiwania się wewnętrznej warstwy

• Regulację temperatury i odprowadzenie wilgoci

TECHNOLOGIA 3 POŁĄCZONYCH

WARSTW

SEALSKINZ.COM

TECHNOLOGIA 5

Page 6: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

.

SCHOELLER POLYCOLON®

MERINO WOOL

ETHICALLY SOURCED TACTEL®

BAMBOO

Pa t rzą c o d zew n ą t rz we ł n a m e r i n o j e s t d ro b n i e j sza n iż t ra dyc y j n a we ł n a a   j e j w ł ó k n a p rzy p o m i n a j ą n a k ł a d a j ą c e s i ę n a s i e b i e ł u s k i co czy n i ą j ą wo d o o d p o r n ą . O d wew n ą t rz w ł ó k n a we ł ny m e r i n o s ą w ys o c e hyd ro f i l owe i   o d p rowa dza j ą d o 1 0 x w i ę c e j w i l g o c i n iż w ł ó k n a sy n t e tycz n e . Każd e w ł ó k n o we ł ny m e r i n o m oże wc h ł o n ą ć w i l g o ć d o j e d n e j t rze c i e j swo j e g o c i ęża r u b ez u cz u c i a l e p ko ś c i l u b w i l g o c i w   d o ty ku . W   p ro d u k t a c h S E A L S K I N Z w i l g o ć j e s t a b s o r b owa n a p rzez we ł n e m e r i n o p rze n i ka p rzez m e m b ra n ę za p ew n i a j ą c u cz u c i e s u c h o ś c i i   c i e p ł a d l a s k ró r y.We ł n a m e r i n o m a zd o l n o ś ć wc h ł a n i a n i a i   uwa l n i a n i a w i l g o c i co u m oż l iw i a re g u l a c j ę t e m p e ra tu r y. Co w i ę c e j we ł n a m e r i n o z n a ko m i c i e s i ę „we n ty l u j e ” i   n i e za t rzy m u j e za p a c h ów [g ł ów n i e tyc h p rzy k r yc h , k tó re n a sze c i a ł o uwa l n i a w raz z   p o t e m p o d cza s w ys i ł ku ] .

S E A L S K I N Z ws p ó ł p ra c u j e w y ł ą cz n i e z   d o s t awc a m i we ł ny m e r i n o, k tó rzy ś c i ś l e p rze s t rze g a j ą p o l i ty k i „ a n t i - m u l e s i n g ” . Ma t e r i a ł z   k tó re g o z ro b i o n e s ą n a sze p ro d u k ty p o c h o dzą w   fa b r y k , k tó re p rze s t rze g a j ą e tycz nyc h wa r to ś c i z   p o sza n owa n i e m p raw l u dz i o raz z w i e rzą t .

PO LY CO LO N - n a j l e p sze j j a ko ś c i p o l i p ro p y l e n f i r my S c h o e l l e r z   A u s t r i i . To m a t e r i a ł hyd ro fo b ow y, k tó r y d o s ko n a l e t ra n s p o r tu j e w i l g o ć i   p o t n a zew n ą t rz , d o s to s ow u j ą c s i ę d o i n dy w i d u a l nyc h p o t rze b uży t kow n i ka . Sp raw i a , że zawsze cz u j e sz s i ę s u c h o. J e s t b a rdzo l e k k i i   w y t rzy m a ły.Po lyco l o n s c h n i e 2 2 % szy b c i e j n iż Ny l o n . D z i ę k i m i k ro ka n a ł o m p o m i ę dzy w ł ó k n a m i , p rzę dza uwa l n i a w i l g o ć i p o t n a zew n ą t rz , dz i ę k i cze m u s to p a j e s t zawsze s u c h a i n i e g e n e r u j e n i e p rzy j e m nyc h za p a c h ów. W   ko n t a kc i e ze s kó rą Po l i co l o n za c h ow u j e i d e a l n ą t e m p e ra tu rę s tó p c h ł o dzą c l u b n a d a j ą c c i e p ł o w   za l eż n o ś c i o d p o t rze b .

B a m b u s to w ł ó k n o o   w ys o k i e j w yd a j n o ś c i . J e s t n a tu ra l n i e a n ty b a k t e r y j n e , p rze c iwg rzy b i cze , w   1 0 0 % b i o d e g ra d owa l n e i   m a d o s ko n a ł e w ł a ś c iwo ś c i p rze c iwd ro b n o u s t ro j owe p o p rzez uwa l n i a n i e n i e p rzy j e m n e g o za p a c h u . W ł ó k n a b a m b u s owe s ą n i ez w y k l e m i ę k k i e i   w yg o d n e w   ko n t a kc i e ze s kó rą i   m o g ą b yć n o szo n e p rzez w i e l e o s ó b u cz u l o nyc h n a i n n e n a tu ra l n e w ł ó k n a , t a k i e j a k we ł n a l u b b awe ł n a . B a m b u s z b u d owa ny j e s t z   za c h o dzą c yc h n a s i e b i e p rze k ro j ów w ł ó k i e n k tó re two rzą m i k ro p rze r w y, u m oż l iw i a j ą o n e l e p sze wc h ł a n i a n i e w i l g o c i

i   we n ty l a c j ę . Tka n i ny w y ko n a n e z   w ł ó k i e n b a m b u s a s ą w ys o c e o d dyc h a j ą c e w   cza s i e u p a ł ów, m o g ą izo l owa ć w   c h ł o d n i e j sze d n i .Każd e w ł ó k n o m oże wc h ł o n ą ć i   uwo l n i ć d o cz t e re c h razy w i ę c e j w i l g o c i n iż Ny l o n b ez u cz u c i a w i l g o c i w  d o ty ku . W  p o ł ą cze n i u z  n a szą wo d o o d p o r n ą m e m b ra n ą , b a m b u s o d p rowa dza w i l g o ć ze s kó r y i   n a s t ę p n i e p rze n o s i s i ę p rzez m e m b ra n ę , a b y za p ew n i ć s u c h o ś ć i   w yg o d ę .

E l a s tycz n e , w y t rzy m a ł e w ł ó k n o Ta c t e l ® j e s t m i ę k k i e ,w y j ą t kowo g ł a d k i e , o d dyc h a j ą c e i   b a rdzo l e k k i e . B a d a n i a ws kaz u j ą , że j e s t co n a j m n i e j dwa razy m i ę k sze i   o ko ł o 2 0 % lże j sze n iż w i ę k szo ś ć i n nyc h w ł ó k i e n . Co w i ę c e j , Ta c t e l ® w ysyc h a o s i e m razy szy b c i e j n iż b awe ł n a .

6

SEALSKINZ SKARPETY OCHRANIACZE NA BUTY RĘKAWICE CZAPKI

Page 7: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

PRIMALOFT®

DOWNTEKTM

P R I M A LO F T p i e r wo t n i e zo s t a ł o p ra cowa ny d l a a r m i i St a n ów Z j e d n o czo nyc h j a ko za m i e n n i k t ra dyc y j n e g o p u c h u , k tó r y c h ł o n i e wo d ę , p o d w p ły we m w i l g o c i t ra c i w ł a ś c iwo ś c i c i e p l n e a   p o w ys u sze n i u z b i j a s i ę i   n i e w ra c a d o p i e r wo t n e g o k sz t a ł tu .

P R I M A LO F T o c i e p l i n a i  p rzę dza , k tó ra w y ko rzys ty wa n a j e s t j a ko l e k ka i  e l a s tycz n a wa rs twa izo l u j ą c a c h ro n i p rze d p rze n i ka n i e m c h ł o d u i   w i a t r u d o wew n ą t rz , j e d n o cze ś n i e p oz wa l a j ą c s kó rze n a swo b o d n e o d dyc h a n i e . Rdze ń P R I M A LO F T s two rzo ny j e s t z   m i l i o n a m i k ro p ó r zaw i e szo nyc h w   s i a t c e z   m i k ro f i b r y. D z i ę k i t e m u n i e wc h ł a n i a wo dy a   w i l g o ć o d p rowa dza n a zew n ą t rz . Za p ew n i a ko m fo r t t e r m i cz ny w   każdyc h wa r u n ka c h p o g o d ow yc h a   p o o s u sze n i u w ra c a d o p i e r wo t n e g o e l a s tycz n e g o k sz t a ł tu .

D ow n Te k ™ w   s k ró c i e j e s t to o d p o r ny n a w i l g o ć p u c h . K l a s t r y p u c h owe o d dz i e l o n e s ą m i ę dzy s o b ą „ k i e szo n ką p ow i e t rz n ą ” . K i e sze n i e t e izo l u j ą , za p ew n i a j ą c i e p ł o i   s p raw i a j ą , że p u c h D ow n Te k ™ n i e c h ł o n i e wo dy. W i l g o ć w   ko n t a kc i e z   D ow n Te k ™ n a b i e ra k sz t a ł tu łzy/ku l i i   s p ły wa p o m a t e r i a l e n i e p rze d o s t a j ą c s i ę d o s t r u k tu r y wa rs twowo u ł ożo n e g o p u c h u . D z i ę k i n i e m u p o s i a d a my p ro d u k t e k s t re m a l n i e c i e p ły, k tó r y m oże my uży wa ć w   każdyc h wa r u n ka c h .

REALTREEN a d r u k Re a l t re e TM X t ra C a m o za p ew n i a d o s ko n a ły ka m u f l aż dz i ę k i m i e sza n c e 1 2 c i e p łyc h n a tu ra l nyc h ko l o rów. Z m i e sza n e b a r w y j e s i e n i , p i e r wszo p l a n owe o s t re e l e m e n ty i   „ m i ę k k i e ” /roz my t e t ł o p owo d u j e z n a ko m i t e m a s kowa n i e p o ś ró d p n i , d rzew, l i ś c i o raz n a o b sza rze o d k r y ty m . Za s t rzeżo ny za d r u k ka m u f l u j ą c y Re a l t re e TM

i d e a l n i e n a d a j e s i ę d o uży t ku p rzez 1 2 m i e s i ą c y w   ro ku , szcze g ó l n i e s ku t e cz ny j e s t j e s i e n i ą , z i m ą i   wcze s n ą w i o s n ą , za n i m n a tu ra n a b i e rze n a tu ra l n e g o ko l o r u z i e l e n i .

COOLMAX® BEDRY® CLIMASHIELD

Co o l m a x ® j e s t l e k k i m w ł ó k n e m o   w ys o k i e j w yd a j n o ś c i co za p ew n i a c h ł ó d , s u c h o ś ć i   w yg o d ę n a d ł uże j . W ł ó k n a o   u n i ka l ny m k sz t a ł c i e p o c h ł a n i a j ą w i l g o ć z   d a l a o d p ow i e rzc h n i s kó r y. Wz m a c n i a to szy b ko ś ć s u sze n i a z m n i e j sza j ą c u cz u c i e w i l g o t n e j [ n p . o d p o tu ] t ka n i ny p rzy l e g a j ą c e j d o c i a ł a .St r u k tu ra w ł ó k i e n za p ew n i a m a k sy m a l n ą o d dyc h a l n o ś ć i  p o p raw i a p rze p ły w p ow i e t rza za p ew n i a j ą c p rzy j e m n e p o cz u c i e c h ł o d u [ " co o l fe e l i n g " ] .

Sz wa j c a rs ka b awe ł n a B e D r y ® w y ko n a n a j e s t z   n a j l e p sze j o d m i a ny b awe ł ny ty p u Su p i m a . W ł ó k n a s ą p ow l e czo n e m i l i o n a m i m i k ro s ko p i j nyc h czą s t e k k tó re z m i e n i a j ą p ow i e rzc h n i ę n a p i ę t e g o w ł ó k n a , two rzą c l e k ko ś ć i   hyd ro fo b owe w ł a ś c iwo ś c i [o d zew n ą t rz ] .K ro p e l k i wo dy n i e s ą w   s t a n i e p rze n i k n ą ć d o w ł ó k n a i   p o p ro s tu s p ły wa j ą p o n i m . B e d r y ® o d wew n ą t rz j e s t rów n i eż n a tu ra l n i e hyd ro f i l ow y p o d cza s n o sze n i a b l i s ko s kó r y, szy b ko o d p rowa dza w i l g o ć , s c h n i e , z m n i e j sza j ą c u cz u c i e p rzy l e g a n i a w i l g o t n e j t ka n i ny d o c i a ł a .

I zo l a c j a C l i m a s h i e l d ® u t rzy m u j e c i e p ł o w   n a j b a rdz i e j w i l g o t nyc h wa r u n ka c h w y ko rzys tu j ą c t e c h n o l o g i ę A q u a B a n ® , k tó ra p rzyś p i e sza p ro c e s o s u sza n i a w i l g o t n e j t ka n i ny. D z i e k i m i k ro p o ro m p a ra l u b w i l g o ć b łys kaw i cz n i e w yd o b y wa s i ę n a zew n ą t rz b ez u szcze r b ku n a p o cz u c i u c i e p ł a . J e d n o cze ś n i e p o d szew ka b a rdzo d o b rze o d dyc h a p ozo s t aw i a s kó rę s u c h ą b ez u cz u c i a „ l e p ko ś c i ” . Po d cza s dy n a m i cz n e g o r u c h u , w ł ó k n a C l i m a s h i e l d ® n i e z b i j a j ą s i ę , n i e rozc i ą g a j ą i  n i e „ ku l ku j ą ” . Co waż n e n awe t w i e l o k ro t n e p ra n i e n i e n e u t ra l iz u j e i c h w ł a ś c iwo ś c i .

AX SUEDETM TEFLON® KEVLAR®

J e d n o z   n a j b a rdz i e j o d p o r nyc h n a p ro c e s ś c i e ra n i a w ł ó k i e n n a r y n ku . W y t rzy m a ł o ś ć , e l a s tycz n o ś ć i   p o n a d p rze c i ę t n a o d p o r n o ś ć n a wc h ł a n i a n i e wo dy p owo d u j e , że p ro d u k ty z   t e g o w ł ó k n a s ą zawsze i d e a l n i e d o p a s owa n e i   n a d a j ą s i ę d o uży t ku w   n awe t n a j b a rdz i e j e k s t re m a l nyc h sy tu a c j a c h .

J e s t j e d n ą z   n a j b a rdz i e j za awa n s owa nyc h t e c h n o l o g i cz n i e p ow ł o ką t ka n i n c h ro n i ą c ą m a t e r i a ł p rze d wo d ą . Zo s t a ł a w y n a l ez i o n a p rzez f i r m ę D u Po n t ™ l i d e ra n a r y n ku t ka n i n s p e c j a l i s tycz nyc h , k tó r yc h roz w i ąza n i a s ą o b e c n i e s to s owa n e w   p oża r n i c tw i e , s ł uż b a c h ra tu n kow yc h s p e c j a l iz u j ą c yc h s i ę w   u ty l iza c j i za g roże ń c h e m i cz nyc h i t p . , Tka n i n a p ow l e ka n a n i ew i dz i a l n ą p ow ł o ką Te f l o n ® j e s t o d p o r n a n a wo d ę , b ez w p ły w u n a j e j e l a s tycz n o ś ć i   o d dyc h a l n o ś ć .

Za awa n s owa n a t e c h n o l o g i a f i r my D u Po n t ™ , k tó ra ł ą czy w   s o b i e w ys o ką j a ko ś ć , w y t rzy m a ł o ś ć n a rozd a rc i a , p rze t a rc i a i   w ys o ką t e m p e ra tu rę , p rzy n i s k i e j wa dze . Kev l a r ® j e s t p i ę c i o k ro t n i e s i l n i e j szy n iż s t a l p rzy n i e p o rów ny wa l n i e n iższe j wa dze , e l a s tycz n o ś c i i   w yg o dz i e w   uży t kowa n i u . Pro d u k ty z   w ł ó k n a m i Kev l a r u z n a ko m i c i e n a d a j ą s i ę d o uży t ku w   rę kaw i c a c h o raz o dz i eży d e dy kowa n e j s p o r to m e k s t re m a l ny m . Co c i e kawe w ł ó k n a kev l a r u s to s owa n e s ą w   s o n dz i e ko s m i cz n e j N ASA p rzez n a czo n e j d o b a d a ń Ma rs a .

SEALSKINZ.COM

TECHNOLOGIA 7

Page 8: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

0101 0000 0040 0601 10 20 30 40

S M L XL

0170 01600661 0960

0101 0000 0040 10 20 30 40

S M L XL

0170 06610601

0001 20 30

M L

kod główny.: 11100052

cena: 69,90*

kod główny.: 11100053

cena: 79,90*

kod główny.: 11100050

cena: 49,90*

SKARPETA SOLO Z SERII QUICKDRY

Lekka skarpeta do połowy łydki wykonana z jednej warstwy szybkoschnącego materiału Polycolon®. Idealna na cieplejsze dni lub jako warstwa bazowa w niskich temperaturach.

• QUICK DRYING - hydrofilowy Polycolon pochłaniający wilgoć i szybkoschnący.

• DRY SKIN (SUCHA SKÓRA) - Polycolon błyskawicznie odprowadza wilgoć ze skóry zapewniając suche stopy

• ODOUR CONTROL (KONTROLA ZAPACHÓW) - Naturalne właściwości przeciwbakteryjne

• REGULUJE TEMPERATURĘ - Włókno o splocie rurkowym utrzymuje idealną temperaturę zarówno w ciepłe jak i chłodne dni.

• ANTI BLISTER - chroni przed otarciami i zapobiega powstawaniu odcisków.

SKARPETA SOLO POD KOLANO Z SERII QUICKDRY, SZYBKOSCHNĄCA

Lekka podkolanówka wykonana z jednej warstwy szybkoschnącego Polycolonu®. Idealna na cieplejsze dni lub jako warstwa bazowa w niskich temperaturach.

• QUICK DRYING - hydrofilowy Polycolon pochłaniający wilgoć i szybkoschnący.

• DRY SKIN (SUCHA SKÓRA) - Polycolon błyskawicznie odprowadza wilgoć ze skóry zapewniając suche stopy

• ODOUR CONTROL (KONTROLA ZAPACHÓW) - Naturalne właściwości przeciwbakteryjne

• REGULUJE TEMPERATURĘ - Włókno o splocie rurkowym utrzymuje idealną temperaturę zarówno w ciepłe jak i chłodne dni.

• ANTI BLISTER - chroni przed otarciami i zapobiega powstawaniu odcisków

SKARPETA SOLO Z WEŁNY MERINOLekka, jednowarstwowa skarpeta do kostki. Wykonana z delikatnej wełny Merino zapewniającej izolację i regulację temperatury. Idealna do noszenia w ciepłe dni lub jako warstwa bazowa w niskich temperaturach.

• WEŁNA MERINO - zapewnia regulację wilgoci, izolację termiczną i komfort użytkowania

• DRY SKIN (SUCHA SKÓRA) - wełna merino błyskawicznie odprowadza wilgoć ze skóry zapewniając suche stopy

• ODOUR CONTROL (KONTROLA ZAPACHÓW) - naturalne właściwości przeciwbakteryjne

• REGULUJE TEMPERATURĘ - włókno o splocie rurkowym utrzymuje idealną temperaturę zarówno w ciepłe jak i chłodne dni.

• ANTI BLISTER - chroni przed otarciami i zapobiega powstawaniu odcisków

SKARPETY SOLOPrzeznaczone do codziennego użytku, idealnie dopasowu-ją się do kształtu stopy zapewniając komfort, maksymalną oddychalność i odprowadzenie wilgoci. Szybkoschnące i regulujące temperaturę skarpety solo sprawdzą się idealnie zarówno w chłodne, jak i ciepłe dni.

DŁU

GOŚĆ

SKA

RPE

TKI

DŁU

GOŚĆ

SKA

RPE

TKI

DŁU

GOŚĆ

SKA

RPE

TKI

skład: 42% wełna merino, 42% acryl, 14% nylon, 2% elastan

skład: 79% polycolon, 20% nylon, 1% elastan

skład: 80% polycolon, 19% nylon, 1% elastan

8

SEALSKINZ SKARPETY/ SOLO / NA CIEPŁE DNI / MIĘKKIE W DOTYKU / NA KAŻDĄ POGODĘ/NA NISKIE TEMPERATURY/NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

Page 9: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

skład: 79% polycolon, 19% nylon, 2% elastan

0101 0000 0040 0601 10 20 30 40

S M L XL

0170 01600661 0960

kod główny.:11100051

cena: 49,90*

SKARPETA SOLO Z SERII QUICKDRY, SZYBKOSCHNĄCA DO KOSTKI

Lekka skarpeta do kostki wykonana z jednej warstwy szyb-koschnącego Polycolonu®. Idealna na cieplejsze dni lub jako warstwa bazowa w niskich temperaturach.

• QUICK DRYING - hydrofilowy Polycolon ®pochłaniający wilgoć i szybkoschnący.

• DRY SKIN (SUCHA SKÓRA) - Polycolon błyskawicznie odprowadza wilgoć ze skóry zapewniając suche stopy

• ODOUR CONTROL (KONTROLA ZAPACHÓW) - naturalne właściwości przeciwbakteryjne

• REGULUJE TEMPERATURĘ - włókno o splocie rurkowym utrzymuje idealną temperaturę zarówno w ciepłe, jak i chłodne dni.

• ANTI BLISTER - chroni przed otarciami i zapobiega powstawaniu odcisków

DŁU

GOŚĆ

SKA

RPE

TKI

SKARPETY SOLO

SEALSKINZ.COMOCHRANIACZE NA BUTY RĘKAWICE CZAPKI

9

Page 10: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

skład: wew: 75% bamboo, 22% nylon, 2% elastan, 1% TPUmembrana: membrana Hydrophiliczew: 94% nylon, 6% elastan.

skład: wew: 75% bamboo, 22% nylon, 2% elastan, 1 TPUmembrana: membrana Hydrophiliczew: 94% nylon, 6% elastan.

skład: wew: 75% bamboo, 23% nylon, 2% elastan,membrana: membrana Hydrophiliczew: 94% nylon, 6% elastan.

1100 1111 0400 0600 10 20 30 40

S M L XL

6400

6400

10 20 30 40

S M L XL

9600

9600

1100

1100

9701

9701 10 20 30 40

S M L XL

kod główny.: 11100055

cena: 149,90*

kod główny.: 11100056

cena: 139,90*

kod główny.: 11100057

cena: 164,90*

WODOODPORNE SKARPETY NA CIEPLEJSZE DNIStworzone z minimalną warstwą izolacji i zapewniające maksymalną "oddychalność", skarpety z serii Warm Weather idealnie sprawdzą się wilgotnych i ciepłych warunkach klimatycznych. Wykonane z wewnętrz-nej warstwy bambusowej lub z lekkiej wełny Merino i 100% wodood-pornej membrany zapewnią suchość i wygodę dla Twoich stóp podczas cieplejszych dni.

WODOODPORNA SKARPETA DO POŁOWY ŁYDKI NA CIEPŁE DNI

B A M B O O

H Y D R O S T O P T M

B A M B O O

Oryginalna, w 100% wodoodporna skarpeta do połowy łydki stanowi idealną ochronę w wilgotny ch i ciepłych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca maksymalną oddychalność, trwałość i wodoodporność

• COMFORT - wewnętrzna warstwa bambusowa odprowadzająca wilgoć i zapewniająca regulację temperatury

• 4 WAY STRETCH - Wysoce elastyczny i rozciągliwy w czterech kierunkach materiał pozwala skarpecie uginać się wraz ze stopą, zapewniając doskonały komfortnie i nie krępując przy tym ruchów.

• ANTI BLISTER - Chroni przed otarciami i zapobiega powstawaniu odcisków

WODOODPORNA SKARPETA DO KOSTKI Z TECHNOLOGIĄ HYDROSTOPTM NA CIEPŁE DNI

Oryginalna, w 100% wodoodporna skarpeta do kostki z technologią Hydrostop TM stanowi idealne zabezpieczenie w wil-gotnych i ciepłych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca maksymalną oddychalność, trwałość i wodoodporność

• COMFORT - wewnętrzna warstwa bambusowa odprowadzająca wilgoć i zapewniająca regulację temperatury

• TECHNOLOGIA HYDROSTOP TM - Ogranicza przenikanie wody do wnętrza skarpety od góry

• 4 WAY STRETCH - Wysoce elastyczny i rozciągliwy w czterech kierunkach materiał pozwala skarpecie uginać się wraz ze stopą, zapewniając doskonały komfort i nie krępując przy tym ruchów

• ANTI BLISTER - chroni przed obtarciami i zapobiega powstawaniu odcisków

WODOODPORNA SKARPETA DO POŁOWY ŁYDKI Z TECHNOLOGIĄ HYDROSTOP TM NA CIEPŁE DNIOryginalna, w 100% wodoodporna skarpeta do połowy łydki z technologią Hydrostop TM stanowi idealne zabezpie-czenie w wilgotnych i ciepłych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca maksymalną oddychalność, trwałość i wodoodporność

• COMFORT - wewnętrzna warstwa bambusowa odprowadzająca wilgoć i zapewniająca regulację temperatury

• TECHNOLOGIA HYDROSTOP TM - ogranicza przenikanie wody do wnętrza skarpety od góry

• 4 WAY STRETCH - wysoce elastyczny i rozciągliwy w czterech kierunkach materiał pozwala skarpecie uginać się wraz ze stopą, zapewniając doskonały komfort i nie krępując przy tym ruchów.

• ANTI BLISTER - chroni przed otarciami i zapobiega powstawaniu odcisków

DŁU

GOŚĆ

SKA

RPE

TKI

DŁU

GOŚĆ

SKA

RPE

TKI

DŁU

GOŚĆ

SKA

RPE

TKI

H Y D R O S T O P T M

B A M B O O

SEALSKINZ SKARPETY/ SOLO / NA CIEPŁE DNI / MIĘKKIE W DOT YKU / NA K AŻDĄ POGODĘ / DO NISKICH TEMPERATUR / DO BARDZO NISKICH TEMPERATUR

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

10

Page 11: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

ANTI-BLISTER

4 WAY STRETCH

COMFORTWEWNĘTRZNA WARSTWA

BAMBUSOWA

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

skład: wew: 75% bamboo, 23% nylon, 2% elastan,membrana: membrana Hydrophiliczew: 94% nylon, 6% elastan.

11

10 20 30 401100 1111 0400 0600

S M L XLkod główny.: 11100054

cena: 129,90*

B A M B O O

WODOODPORNA SKARPETA DO KOSTKI NA CIEPLEJSZE DNI

Oryginalna, w 100% wodoodporna skarpeta do kostki stanowi idealne zabezpieczenie w wilgotnych i ciepłych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca maksymalną oddychalność, trwałość i wodoodporność

• COMFORT - wewnętrzna warstwa bambusowa odprowadzająca wilgoć i zapewniająca regulację temperatury

• 4 WAY STRETCH - wysoce elastyczny i rozciągliwy w czterech kierunkach materiał pozwala skarpecie uginać się wraz ze stopą, zapewniając doskonały komfort i nie krępując przy tym ruchów.

• ANTI BLISTER - chroni przed otarciami i zapobiega powstawaniu odcisków

DŁU

GOŚĆ

SKA

RPE

TKI

SEALSKINZ.COM

WODOODPORNE SKARPETY

OCHRANIACZE NA BUTY RĘKAWICE CZAPKI

Page 12: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

skład: wew: 75% bamboo, 23% nylon, 2% elastan,membrana: membrana Hydrophiliczew: 62% policolon, 37 nylon, 1% elastan. 10 20 30 400901 0704 0006

S M L XLkod główny.: 11100058

cena: 149,90*

WODOODPORNA SKARPETA SOFT TOUCH DO KOSTKI NA CIEPŁE DNI

Oryginalna, w 100% wodoodporna skarpeta do kostki wyko-nana z luksusowo miękkiego materiału wierzchniego Polyco-lon®. Idealnie nadaje się do noszenia w wilgotnych i ciepłych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca maksymalną oddychalność, trwałość i wodoodporność

• COMFORT - wewnętrzna warstwa bambusowa odprowadzająca wilgoć i zapewniająca regulację temperatury

• 4 WAY STRETCH - wysoce elastyczny i rozciągliwy w czterech kierunkach materiał pozwala skarpecie uginać się wraz ze stopą, zapewniając doskonały komfort i nie krępując przy tym ruchów.

• ANTI BLISTER - chroni przed otarciami i zapobiega powstawaniu odcisków

MIĘKKIE WODOODPORNE SKARPETY SOFT TOUCH NA CIEPŁE DNIW 100% wodoodporna skarpeta o zwiększonej miękkości - seria Soft Touch to idealne połączenie technologii odprowadzania wilgoci, oddychalności i wygody. Wykonane z luksusowo miękkiej mieszanki Polikolonu® i włókien bambusowych, te wodoodporne skarpety zapewnią Twoim stopom kom-fort, izolację termiczną i suchość. Idealne do stosowania w wilgotnych i ciepłych warunkach pogodowych.

DŁU

GOŚĆ

SKA

RPE

TKI

B A M B O O

SEALSKINZ SKARPETY/SOLO /NA CIEPŁE DNI /MIĘKKIE W DOTYKU /NA KAŻDĄ POGODĘ / DO NISKICH TEMPERATUR / DO BARDZO NISKICH TEMPERATUR

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

12

Page 13: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

ANTI-BLISTER

4 WAY STRETCH

COMFORTWEWNĘTRZNA

WARSTWA BAMBUSOWA

skład: wew: 75% bamboo, 23% nylon, 2% elastan,membrana: membrana Hydrophiliczew: 61% policolon, 38 nylon, 1% elastan.

13

10 20 30 400901 0704 0006

S M L XLkod główny.: 11100059

cena: 174,90*

WODOODPORNA SKARPETA SOFT TOUCH DO POŁOWY ŁYDKI NA CIEPŁE DNI

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca maksymalną oddychalność, trwałość i wodoodporność

• COMFORT - wewnętrzna warstwa bambusowa odprowadzająca wilgoć i zapewniająca regulację temperatury

• 4 WAY STRETCH - wysoce elastyczny i rozciągliwy w czterech kierunkach materiał pozwala skarpecie uginać się wraz ze stopą, zapewniając doskonały komfort i nie krępując przy tym ruchów.

• ANTI BLISTER - chroni przed otarciami i zapobiega powstawaniu odcisków

Oryginalna, w 100% wodoodporna skarpeta do połowy łydki, wykonana z luksusowo miękkiego materiału wierzchniego Polycolon®. Idealnie nadaje się do noszenia w wilgotnych i cie-płych warunkach pogodowych.

DŁU

GOŚĆ

SKA

RPE

TKI

B A M B O O

WODOODPORNE SKARPETY

SEALSKINZ.COM

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

OCHRANIACZE NA BUTY RĘKAWICE CZAPKI

Page 14: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

H Y D R O S T O P T M

H Y D R O S T O P T M

skład: wew: 36% wełna merino, 36% akryl, 18% poliester, 4% nylon, 5% elastan, 1% TPUmembrana: membrana Hydrophiliczew: 90% nylon, 10% elastan.

skład: wew: 36% wełna merino, 36% akryl, 18% poliester, 4% nylon, 5% elastan, 1% TPUmembrana: membrana Hydrophiliczew: 90% nylon, 10% elastan.

skład: wew: 36% wełna merino, 36% akryl, 18% poliester, 4% nylon, 5% elastan,membrana: membrana Hydrophiliczew: 62% polipropylen, 29% nylon, 9% elastan.

0101 0000 0004 0006 10 20 30 40

S M L XL

9101 10 20 30 40

S M L XL

0071 0101

9101 10 20 30 40

S M L XL

0071 0101

kod główny.: 11100060

cena: 149,90*

kod główny.: 11100062

cena: 164,90*

kod główny.: 11100063

cena: 184,90*

WODOODPORNA SKARPETA SIĘGAJĄCA KOSTKI NA KAŻDĄ POGODĘ Oryginalna, w 100% wodoodporna, wiatroszczelna i oddychająca skarpeta do kostki stanowi idealne zabezpiecze-nie w różnych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność. • THERMAL REGULATION - warstwa wewnętrzna z wełny Merino zapewniająca odprowadzenie wilgoci, izolację termiczną

oraz komfort użytkowania. • SUPPORT - strefowa elastyczność zapewniająca dodatkowe dopasowanie • COMFORT - wyściełana podstawa skarpety redukująca nacisk i amortyzująca wstrząsy• 4 WAY STRETCH - wysoce elastyczny i rozciągliwy w czterech kierunkach materiał pozwala skarpecie uginać się wraz ze

stopą, zapewniając doskonały komfort i nie krępując przy tym ruchów.• ANTI BLISTER - chroni przed otarciami i zapobiega powstawaniu odcisków

WODOODPORNA SKARPETA DO KOSTKI NA KAŻDĄ POGODĘ Z TECHNOLOGIĄ HYDROSTOPTM

Oryginalna, w 100% wodoodporna, wiatroszczelna i oddychająca skarpeta do kostki z technologią Hydrostop TM . Idealnie sprawdzi się w różnych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność. • THERMAL REGULATION - warstwa wewnętrzna z wełny Merino zapewniająca odprowadzenie wilgoci, izolację termiczną

oraz komfort użytkowania. • TECHNOLOGIA HYDROSTOP TM - ogranicza przenikanie wody do wnętrza skarpety od góry • 4-WAY STRETCH - wysoce elastyczny i rozciągliwy w czterech kierunkach materiał pozwala skarpecie uginać się wraz ze

stopą, zapewniając doskonały komfort i nie krępując przy tym ruchów.• COMFORT - wyściełana podstawa skarpety redukująca nacisk i amortyzująca wstrząsy• ANTI BLISTER - chroni przed otarciami i zapobiega powstawaniu odcisków

WODOODPORNA SKARPETA DO POŁOWY ŁYDKI NA KAŻDĄ POGODĘ Z TECHNOLOGIĄ HYDROSTOPTM

Oryginalna, w 100% wodoodporna, wiatroszczelna i oddychająca skarpeta do połowy łydki z technologią Hydrostop TM

. Idealnie sprawdzi się w różnych warunkach pogodowych.

• Technologia Waterproof - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność. • Thermal Regulation - warstwa wewnętrzna z wełny Merino zapewniająca odprowadzenie wilgoci, izolację termiczną oraz

komfort użytkowania. • Technologia HydrostopTM - ogranicza przenikanie wody do wnętrza skarpety od góry • 4 WAY STRETCH - wysoce elastyczny i rozciągliwy w czterech kierunkach materiał pozwala skarpecie uginać się wraz ze

stopą, zapewniając doskonały komfort i nie krępując przy tym ruchów.• Comfort - wyściełana podstawa skarpety redukująca nacisk i amortyzująca wstrząsy• Anti blister - chroni przed otarciami i zapobiega powstawaniu odcisków

WODOODPORNE SKARPETY NA KAŻDĄ POGODĘIdealna równowaga pomiędzy oddychalnością a właściwościami ter-micznymi. Skarpety z serii All Weather są idealne zarówno na chłodne, jak i ciepłe dni. Wewnętrzna warstwa z wełny Merino, membrana zapew-niająca 100% wodoodporność oraz wytrzymała mieszanka materiału nylonowego lub Polycolonu® sprawiają, że jest to idealna skarpeta na różne warunki pogodowe.

DŁU

GOŚĆ

SKA

RPE

TKI

DŁU

GOŚĆ

SKA

RPE

TKI

DŁU

GOŚĆ

SKA

RPE

TKI

SEALSKINZ SKARPETY/ SOLO /NA CIEPŁE DNI /MIĘKKIE W DOTYKU / NA KAŻDĄ POGODĘ / DO NISKICH TEMPERATUR/ DO BARDZO NISKICH TEMPERATUR

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

14

Page 15: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

ANTI-BLISTER

4 WAY STRETCH

THERMAL REGULATIONWEWNĘTRZNA WARSTWA Z WEŁNY MERINO

skład: wew: 36% wełna merino, 36% akryl, 18% poliester, 5% nylon, 5% elastan,membrana: membrana Hydrophiliczew: 62% polipropylen, 29% nylon, 9% elastan.

15

10 20 30 40

S M L XL

0101 0000 0004 0006

kod główny.: 11100061

cena: 174,90*

WODOODPORNA SKARPETA DO POŁOWY ŁYDKI NA KAŻDĄ POGODĘ

Oryginalna, w 100% wodoodporna, wiatroszczelna i od-dychająca skarpeta do połowy łydki. Idealnie sprawdzi się w różnych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• THERMAL REGULATION - warstwa wewnętrzna z wełny Merino zapewniająca odprowadzenie wilgoci, izolację termiczną oraz komfort użytkowania.

• COMFORT - wyściełana podstawa skarpety redukująca nacisk i amortyzująca wstrząsy

• 4 WAY STRETCH - wysoce elastyczny i rozciągliwy w czterech kierunkach materiał pozwala skarpecie uginać się wraz ze stopą, zapewniając doskonały komfort i nie krępując przy tym ruchów.

• ANTI BLISTER - chroni przed otarciami i zapobiega powstawaniu odcisków

DŁU

GOŚĆ

SKA

RPE

TKI

WODOODPORNE SKARPETY

SEALSKINZ.COM

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

OCHRANIACZE NA BUTY RĘKAWICE CZAPKI

Page 16: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

0101 0000 0041 0060 10 20 30 40

S M L XL

10 20 30 40

S M L XL

7001 0406 6009

0101 0000 0041 0060 7001 0406 6009 10 20 30 40

S M L XL

kod główny.: 11100064

cena: 199,90*

kod główny.: 11100066

cena: 209,90*

kod główny.: 11100065

cena: 219,90*

WODOODPORNA SKARPETA DO POŁOWY ŁYDKI NA ZIMNE DNIOryginalna, w 100% wodoodporna, nieprzepuszczająca wiatru i oddychająca skarpeta do połowy łydki. Wewnętrzna warstwa wykonana z wełny Merino zapewnia izolację i regulację temperatury, sprawiając, że skarpeta ta idealnie spraw-dzi się w niskich temperaturach.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• THERMAL REGULATION - warstwa wewnętrzna z wełny Merino zapewniająca odprowadzenie wilgoci, izolację termiczną oraz komfort użytkowania.

• 4 WAY STRETCH - wysoce elastyczny i rozciągliwy w czterech kierunkach materiał pozwala skarpecie uginać się wraz ze stopą, zapewniając doskonały komfort i nie krępując przy tym ruchów.

• COMFORT - wyściełana podstawa skarpety redukująca nacisk i amortyzująca wstrząsy

• ANTI BLISTER - chroni przed otarciami i zapobiega powstawaniu odcisków

WODOODPORNA SKARPETA DO POŁOWY ŁYDKI Z TECHNOLOGIĄ HYDROSTOP TM NA CHŁODNE DNIOryginalna, w 100% wodoodporna, nieprzepuszczająca wiatru i oddychająca skarpeta do połowy łydki. Wykonana w technologii Hydrostop TM ograniczającej przenikanie wody od góry skarpety. Wewnętrzna warstwa wykonana z wełny Merino zapewnia izolację i regulacje temperatury, sprawiając, że skarpeta ta idealnie sprawdzi się w chłodne dni.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• THERMAL REGULATION - warstwa wewnętrzna z wełny Merino zapewniająca odprowadzenie wilgoci, izolację termiczną oraz komfort użytkowania.

• TECHNOLOGIA HYDROSTOPTM - ogranicza przenikanie wody do wnętrza skarpety od góry

• 4-WAY STRETCH - wysoce elastyczny i rozciągliwy w czterech kierunkach materiał pozwala skarpecie uginać się wraz ze stopą, zapewniając doskonały komfort i nie krępując przy tym ruchów.

• COMFORT - wyściełana podstawa skarpety redukująca nacisk i amortyzująca wstrząsy

• ANTI BLISTER - chroni przed otarciami i zapobiega powstawaniu odcisków

WODOODPORNA PODKOLANÓWKA NA CHŁODNE DNIOryginalna, w 100% wodoodporna, nieprzepuszczająca wiatru i oddychająca podkolanówka. Wewnętrzna warstwa wykonana z wełny Merino zapewnia izolację i regulację temperatury, sprawiając, że podkolanówka ta idealnie sprawdzi się w chłodne dni.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• THERMAL REGULATION - warstwa wewnętrzna z wełny Merino zapewniająca odprowadzenie wilgoci, izolację termiczną oraz komfort użytkowania.

• Comfort - wyściełana podstawa skarpety redukująca nacisk i amortyzująca wstrząsy

• 4 WAY STRETCH - wysoce elastyczny i rozciągliwy w czterech kierunkach materiał pozwala skarpecie uginać się wraz ze stopą, zapewniając doskonały komfort i nie krępując przy tym ruchów.

• ANTI BLISTER - chroni przed otarciami i zapobiega powstawaniu odcisków

WODOODPORNE SKARPETY DO NISKICH TEMPERATURProdukty z linii Cold Weather wyposażone w dodatkowe docieplenie są idealne zarówno na zimne, jak i mokre dni. Wewnętrzna warstwa z wełny Merino ze ściegiem pętelkowym zapewnia komfort cieplny, zatrzymując i utrzymując ciepło. W 100% wodoodporna membrana oraz wytrzymała zewnętrzna warstwa nylonowa zapewniają dodatkową ochronę w naj-zimniejsze dni.

DŁU

GOŚĆ

SKA

RPE

TKI

DŁU

GOŚĆ

SKA

RPE

TKI

DŁU

GOŚĆ

SKA

RPE

TKI

skład: wew: 35% wełna merino, 35% akryl, 23% poliester, 3,5% elastan, 3,5% nylonmembrana: membrana Hydrophiliczew: 90% nylon, 10% elastan.

skład: wew: 35% wełna merino, 35% akryl, 22% poliester, 3,5% elastan, 3,5% nylon, 1% TPUmembrana: membrana Hydrophiliczew: 90% nylon, 10% elastan.

skład: wew: 35% wełna merino, 35% akryl, 23% poliester, 3,5% elastan, 3,5% nylonmembrana: membrana Hydrophiliczew: 90% nylon, 10% elastan.

SEALSKINZ SKARPETY/ SOLO /NA CIEPŁE DNI /MIĘKKIE W DOTYKU /NA KAŻDĄ POGODĘ/ DO NISKICH TEMPERATUR / DO BARDZO NISKICH TEMPERATUR

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

16

Page 17: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

ANTI-BLISTER - ZAPOBIEGA POWSTAWANIU ODCISKÓW

4 WAY STRETCH

COMFORT

skład: wew: 41% wełna merino, 41% akryl, 14% poliester, 2% elastan, 2% nylon membrana: membrana Hydrophiliczew: 90% nylon, 10% elastan. 0901 0074 0006 10 20 30 40

S M L XLkod główny.: 11100067

cena: 219,90*

WODOODPORNA SKARPETA DO POŁOWY ŁYDKI NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY

Oryginalna, w 100% wodoodporna, nieprzepuszczająca wiatru i oddychająca skarpeta do połowy łydki. Wewnętrzna warstwa wykonana z wełny Merino zapewnia izolację i regulację tempe-ratury, sprawiając, że skarpeta ta idealnie sprawdzi się w bardzo chłodne dni.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• THERMAL REGULATION - warstwa wewnętrzna z wełny Merino zapewniająca kontrolę wilgoci, izolację termiczną oraz komfort użytkowania.

• 4 WAY STRETCH - Wysoce elastyczny i rozciągliwy w czterech kierunkach materiał pozwala skarpecie uginać się wraz ze stopą, zapewniając doskonały komfort i nie krępując przy tym ruchów.

• COMFORT - wyściełana podstawa skarpety redukująca nacisk i amortyzująca wstrząsy

• ANTI BLISTER - Chroni przed otarciami i zapobiega powstawaniu odcisków

WODOODPORNE SKARPETY NA BARDZO NISKIE TEMPERATURYSkarpety na bardzo niskie temperatury mają najgrubszą wewnętrzną warstwę z wełny Merino ze ściegiem pętelkowym umożliwiającym zatrzy-manie ciepła. Idealnie nadają się do aktywności na zewnątrz przy bardzo niskich temperaturach i podczas wilgotnych warunków pogodowych, kie-dy wymagane jest utrzymanie ciepła. Dzięki konstrukcja trzech warstw skarpeta utrzymuje ciepło, jest trwała i 100% nieprzemakalna

DŁU

GOŚĆ

SKA

RPE

TKI

WODOODPORNE SKARPETY

SEALSKINZ.COM

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

OCHRANIACZE NA BUTY RĘKAWICE CZAPKI

17

Page 18: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

10 20 30 40

S M L XL

0001

kod główny.: 15100042

cena: 259,90*

kod główny.: 15100040

cena: 279,90*

kod główny.: 15100041

cena: 199,90*

0001 10 20 30 40

S M L XL

10 20 30 40

S M L XL

0001

OCHRANIACZ LED NA OBUWIE ROWEROWE Z OTWARTĄ PODESZWĄ NA KAŻDĄ POGODĘ.

Wytrzymały i mocny ochraniacz na buty rowerowe z jasnym światłem LED na pięcie i odblaskowymi detalami dla lepszej widoczności w słabym oświetleniu. Zaprojektowany do użytku z obuwiem rowerowym, dzięki czemu nadaje się zarówno dla rowerzystów szosowych, jak i osób dojeżdżających do pracy we wszystkich warunkach pogodowych.

• WBUDOWANA DIODA LED - dioda LED emituje jasny strumień światła, zapewniając lepszą widoczność w warunkach słabego oświetlenia

• WIDOCZNOŚĆ - odblaskowe detale zapewniające lepszą widoczność w słabym oświetleniu.

• WYTRZYMAŁY - pięta i palce wykonane z kevlaru TM zwiększającego wytrzymałość

• WYMIENIALNA BATERIA - bateria litowa3V CR2032. Czas pracy do 240 godz.

OCHRANIACZ LED NA OBUWIE KOLARSKIE Z OTWARTĄ PODESZWĄ NA KAŻDĄ POGODĘ.

Lekki ochraniacz na obuwie kolarskie z otwartą podeszwą, z jasnym światłem LED na pięcie dla lepszej widoczności w słabym oświetleniu. Zaprojektowany do użytku z różnymi rodzajami obuwia, dzięki czemu nadaje się zarówno dla rowerzystów szosowych, jak i osób dojeżdżających do pracy w każdych warunkach pogodowych.

• WBUDOWANA DIODA LED - dioda LED emituje jasny strumień światła, zapewniając lepszą widoczność w warunkach słabego oświetlenia

• OTWARTA PODESZWA - nadaje się do różnych typów obuwia

• WYTRZYMAŁY - pięta i palce wykonane z kevlaru TM zwiększającego wytrzymałość

• WYMIENIALNA BATERIA - bateria litowa3V CR2032. Czas pracy do 240 godz.

OCHRANIACZ NA OBUWIE ROWEROWE Z OTWARTĄ PODESZWĄ NA KAŻDĄ POGODĘ.

Wytrzymały i mocny ochraniacz na buty rowerowe, zaprojektowany do użytku z różnymi rodzajami obuwia. Idealny zarówno dla rowerzystów szosowych, jak i osób dojeżdżających do pracy w każdych warunkach pogodowych.

• WIDOCZNOŚĆ - odblaskowe detale zapewniające lepszą widoczność w słabym oświetleniu.

• WYTRZYMAŁY - pięta i palce wykonane z kevlaru TM zwiększającego wytrzymałość

• ŁATWE ZAKŁADANIE - pętelka umieszczona z tyłu

OCHRANIACZE I SKARPETY NA BUTYZaprojektowany tak, aby pasował do różnego rodzaju obuwia, ochra-niacz Overshoe chroni obuwie i zapewnia wytrzymałość zapalonym rowerzystom. Opcje LED zwiększają widoczność w słabym oświetleniu, a pięta i palce zostały dodatkowo wzmocnione włóknami kevlaru.

WYS

OK

OŚĆ

OCH

RA

NIA

CZA

NA

OB

UW

IE

WYS

OK

OŚĆ

OCH

RA

NIA

CZA

NA

OB

UW

IE

WYS

OK

OŚĆ

OCH

RA

NIA

CZA

NA

OB

UW

IE

SEALSKINZ OCHRANIACZENABUTY/ OCH R AN IAC ZE NA BUT Y/ SK ARPET Y NA BUT Y

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

18

Page 19: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

WIDOCZNOŚĆ

DOKŁADNE PRZYLEGANIE

15

S/M

30

L

40

XL

0101 0097

kod główny.: 11100068

cena: 199,90*

WODOODPORNA SKARPETA NA BUTY ROWEROWE NA KAŻDĄ POGODĘ

Oryginalna, wodoodporna skarpeta na buty sięgają-ca kostki jest lekka i opływowa. Zaprojektowana do użytku z butami rowerowymi wyposażonymi w kołki, dzięki czemu nadaje się zarówno dla rowerzystów szosowych, jak i osób dojeżdżających do pracy w różnych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• WIDOCZNOŚĆ - odblaskowe detale zapewniające lepszą widoczność w słabym oświetleniu.

• 4 WAY STRETCH - Wysoce elastyczny i rozciągliwy w czterech kierunkach materiał umożliwia łatwe zakładanie i ściąganie.

• DOKŁADNE PRZYLEGANIE - Bezpiecznie przylega do konturów buta zapewniając opływowy kształt

DŁU

GOŚĆ

OCHRANIACZE NA BUTY

SEALSKINZ.COM

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

OCHRANIACZE NA BUTY RĘKAWICE CZAPKI

19

Page 20: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

FUSI

ON C

ONTR

OL ™ - PEŁNE SCALENIE W PRZEKROJU POPRZECZNYM

WARSTWA 3 ZEWNĘTRZNA

POWŁOKA

WARSTWA 2 HYDROFILOWA

MEMBRANA

WARSTWA 1 WEWNĘTRZNA

WYŚCIÓŁKA

12

3

1

3

2

R E WO LU C JA , B E Z DWÓ C H Z DA Ń

ZWIĘKSZONA

SPRAWNOŚĆ

I ODDYCHALNOŚĆ

BARDZIEJ

WODOODPORNA

RĘKAWICA NIŻ

KIEDYKOLWIEK

WCZEŚNIEJ

TECHNOLOGIA 3 POŁĄCZONYCH WARSTWTechnologia Fusion Control ™ łączy wewnętrzną warstwę i zewnętrzną powłokę tworząc unikalną hydrofilową membranę, która jest w 100% wodoodporna i  naprawdę oddycha.

Technologia ta eliminuje przemieszczanie się poszczególnych warstw i umożliwia jeszcze lepsze dopasowanie rękawicy do skóry, co zapewnia użytkownikowi:

• Zwiększoną sprawność i szeroki zakres ruchów

• Znacznie lepszy chwyt

• Precyzyjną kontrolę nad sprzętem trzymanym w rękawicy

• Wyeliminowanie ryzyka wyciągnięcia lub ześlizgiwania się wewnętrznej warstwy

• Regulację temperatury i odprowadzenie wilgoci

SEALSKINZ RĘKAWICE/ FUSION CONTROL™ / NA KAŻDĄ POGODĘ/NA NISKIE TEMPERATURY/NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY / ODPORNE NA WIATR/SOLO

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

20

Page 21: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

0017 10 20 30 40

S M L XL

0001 0010 0016 10 20 30 40

S M L XL

kod główny.: 12100106

cena: 349,90*

kod główny.: 12100107

cena: 349,90*

WODOODPORNA RĘKAWICA ROBOCZA Z TECHNOLOGIĄ FUSION CONTROL™ NA NISKIE TEMPERATURY

Wytrzymała, ściśle przylegająca, wodoodporna rękawica z rewolucyjną technologią Fusion Control ™, która zapewnia doskonałą kontrolę, zwiększoną sprawność manualną i eliminuje wyciąganie się wewnętrznej warstwy. Skórzana powłoka ze wzmocnioną częścią dłoni chroni dłonie w chłodnych warunkach, to sprawia, że rękawica ta idealnie sprawdzi się podczas prac zimowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• TECHNOLOGIA FUSION CONTROL™ - unikalna technologia trzech połączonych warstw, która pozwala wyeliminować przemieszczanie się poszczególnych warstw oraz zapewnić ścisłe i wygodne dopasowanie do dłoni zapewniające niewiarygodną zręczność i kontrolę

• OCHRONA SKÓRY DO KNYKCI - miękka wyściółka strefy knykci zapewnia dodatkową ochronę

• Umożliwia korzystanie z ekranów dotykowych - funkcja na palcu wskazującym i kciuku

• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa wykonana ze skóry koziej zapewnia miękkość i naturalność dotyku oraz doskonały chwyt, kontrolę i zwiększoną wytrzymałość

WODOODPORNA RĘKAWICA Z TECHNOLOGIĄ FUSION CONTROL™ NA NISKIE TEMPERATURY

Wytrzymałe, ściśle przylegające, wodoodporne rękawice premium z rewolucyjną technologią Fusion Control ™, która zapewnia doskonałą kontrolę, zwiększoną sprawność manualną i eliminuje wyciąganie się wewnętrznej warstwy. Ta rękawica doskonale sprawdzi się w chłodnych warunkach pogodowych, w szerokim spektrum aktywności fizycznych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• TECHNOLOGIA FUSION CONTROL™ - unikalna technologia trzech połączonych warstw, która pozwala wyeliminować przemieszczanie się poszczególnych warstw oraz zapewnić ścisłe i wygodne dopasowanie do dłoni zapewniające niewiarygodną zręczność i kontrolę

• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa wykonana ze skóry koziej ze wzmocnioną powłoką zapewnia miękkość i naturalność dotyku oraz doskonałą trwałość, chwyt i kontrolę

• Umożliwia korzystanie z ekranów dotykowych - Funkcja na palcu wskazującym i kciuku

• ZAPIĘCIE NA RZEP - dla bezpiecznego i wygodnego dopasowania

RĘKAWICE WODOODPORNE

SEALSKINZ.COMSKARPETY OCHRANIACZE NA BUTY CZAPKI

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

21

Page 22: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

0101 0010 0106 10 20 30 40

S M L XL

0001 0002 10 20 30 40

S M L XLkod główny.: 12100103

cena: 349,90*

kod główny.: 12100105

cena: 309,90*

WODOODPORNA WIELOFUNKCYJNA RĘKAWICA Z TECHNOLOGIĄ FUSION CONTROL™ NA KAŻDĄ POGODĘ

Wytrzymała, ściśle przylegająca, wodoodporna rękawica z rewolucyjną technologią Fusion Control ™, która zapewnia doskonałą kontrolę, zwiększoną sprawność manu-alną i eliminuje wyciąganie się wewnętrznej warstwy. Rękawica stanowi idealne połączenie komfortu cieplnego i oddychalności, co sprawia, że nadaje się do wielu zastosowań w każdych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• TECHNOLOGIA FUSION CONTROL™ - unikalna technologia trzech połączonych warstw, która pozwala wyeliminować przemieszczanie się poszczególnych warstw oraz zapewnić ścisłe i wygodne dopasowanie do dłoni zapewniające niewiarygodną zręczność i kontrolę

• UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z EKRANÓW DOTYKOWYCH - funkcja na palcu wskazującym i kciuku

• KCIUK Z FUNKCJĄ PRZECIERANIA - na kciuku zamszowa wycieraczka PU do różnych zastosowań

• KONTROLA - spodnia warstwa z zamszu PU z wyściółką punktu podparcia i wzmocnieniami palca wskazującego zapewniają wyjątkowy chwyt i kontrolę

WODOODPORNA RĘKAWICA ZE ŚCIĄGACZEM Z DZIANINY Z TECHNOLOGIĄ FUSION CONTROL™ NA NISKIE TEMPERATURY

Wytrzymała, ściśle przylegająca, wodoodporna rękawica z rewolucyjną technolo-gią Fusion Control ™, która zapewnia doskonałą kontrolę, zwiększoną sprawność manualną i eliminuje wyciąganie się wewnętrznej warstwy. Skórzana powłoka zapewniająca wytrzymałość i ściągacz z dzianiny zapewniający dodatkową ochronę termiczną. Ta rękawica idealnie sprawdzi się w niskich temperaturach.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• TECHNOLOGIA FUSION CONTROL™ - unikalna technologia trzech połączonych warstw, która pozwala wyeliminować przemieszczanie się poszczególnych warstw oraz zapewnić ścisłe i wygodne dopasowanie do dłoni zapewniające niewiarygodną zręczność i kontrolę

• OCHRONA SKÓRY DO KNYKCI - miękka wyściółka strefy knykci zapewnia dodatkową ochronę

• Umożliwia korzystanie z ekranów dotykowych - funkcja na palcu wskazującym i kciuku

• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa wykonana ze skóry koziej zapewnia miękkość i naturalność dotyku oraz doskonały chwyt, kontrolę i zwiększoną wytrzymałość

SEALSKINZ RĘKAWICE/ FUSION CONTROL™ / NA KAŻDĄ POGODĘ/NA NISKIE TEMPERATURY/NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY / ODPORNE NA WIATR/SOLO

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

22

Page 23: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

0101

0101

0174

0174

10 20 30 40

S M L XL

10 20 30 40

S M L XL

kod główny.: 12100102

cena: 309,90*

kod główny.: 12100104

cena: 259,90*

WODOODPORNA RĘKAWICA Z TECHNOLOGIĄ FUSION CONTROL™ NA KAŻDĄ POGODĘ

WODOODPORNA LEKKA RĘKAWICA Z TECHNOLOGIĄ FUSION CONTROL™ NA KAŻDĄ POGODĘ

Wytrzymała, wodoodporna całoroczna rękawica z rewolucyjną techno-logią Fusion Control ™, która zapewnia doskonałą kontrolę, zwiększoną sprawność manualną i eliminuje wyciąganie się wewnętrznej warstwy. Rękawica nadaje się do wielu zastosowań w każdych warunkach pogo-dowych.

Lekka, niskoprofilowa i ściśle przylegająca wodoodporna rękawica z rewolucyjną technologią Fusion Control ™, która zapewnia doskonałą kontrolę, zwiększoną sprawność manualną i eliminuje wyciąganie się wewnętrznej warstwy. Doskonale nadaje się do różnych zastosowań w każdych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• TECHNOLOGIA FUSION CONTROL ™ - unikalna technologia trzech połączonych warstw, która pozwala wyeliminować przemieszczanie się poszczególnych warstw oraz zapewnić ścisłe i wygodne dopasowanie do dłoni zapewniające niewiarygodną zręczność i kontrolę

• UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z EKRANÓW DOTYKOWYCH - Funkcja na palcu wskazującym i kciuku

• KCIUK Z FUNKCJĄ PRZECIERANIA - Na kciuku zamszowa wycieraczka PU do różnych zastosowań

• SPODNIA WARSTWA Z WYTRZYMAŁEGO ZAMSZU AX - zapewnia doskonałą wytrzymałość, chwyt i kontrolę

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• TECHNOLOGIA FUSION CONTROL ™ - unikalna technologia trzech połączonych warstw, która pozwala wyeliminować przemieszczanie się poszczególnych warstw oraz zapewnić ścisłe i wygodne dopasowanie do dłoni zapewniające niewiarygodną zręczność i kontrolę

• KOMFORT - Wewnętrzna warstwa Coolmax® utrzymuje ciepło, zapewniając suchy klimat dla dłoni i komfort użytkowania

• UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z EKRANÓW DOTYKOWYCH - Funkcja na palcu wskazującym i kciuku

• ZAMSZ PU - Wstawki z łatami na części dłoni zapewniają wyjątkową trwałość, chwyt i kontrolę

RĘKAWICE WODOODPORNE

SEALSKINZ.COM

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

SKARPETY OCHRANIACZE NA BUTY CZAPKI

23

Page 24: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

CHWYT I KONTROLA

UMOŻLIWIA KORZYSTANIE

Z EKRANÓW DOTYKOWYCH

0001 0004 0000 0007 10 20 30 40

S M L XLkod główny.: 12100082

cena: 199,90*

WODOODPORNE RĘKAWICE DZIANINOWE ULTRA GRIP NA KAŻDĄ POGODĘ

Oryginalna, w 100% wodoodporna, wiatroszczelna i oddychająca rękawica z dzianiny. Zapewnia przyczepność oraz równowagę pomiędzy właści-wościami termicznymi a "oddychalnością". Idealna do użytku w każdych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• DOSKONAŁY ZAKRES RUCHÓW - Wysoce rozciągliwa konstrukcja zapewnia idealne i wygodne dopasowanie

• UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z EKRANÓW DOTYKOWYCH - Funkcja na palcu wskazującym i kciuku

• CHWYT I KONTROLA - Dłoń i palce z nadrukiem silikonowym dla zapewnienia pewności ruchów i lepszego chwytu

• KOMFORT - warstwa wewnętrzna z wełny Merino zapewniająca odprowadzenie wilgoci, izolację termiczną oraz komfort użytkowania.

• NADAJE SIĘ DO PRANIA W PRALKACH AUTOMATYCZNYCH - Nie wymaga specjalnych zabiegów

WODOODPORNE RĘKAWICE NA KAŻDĄ POGODĘZ a p e w n i a j ą i d e a l n ą r ó w n o w a g ę p o m i ę d z y w ł a ś c i -w o ś c i a m i t e r m i c z n y m i a   o d d y c h a l n o ś c i ą . Te w o d o -o d p o r n e r ę k a w i c e n a d a j ą s i ę d o r ó ż n y c h w a r u n k ó w p o g o d o w y c h .

SEALSKINZ RĘKAWICE/FUSION CONTROL™ / NA KAŻDĄ POGODĘ /NA NISKIE TEMPERATURY/NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY / ODPORNE NA WIATR /SOLO

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

24

Page 25: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

DLA KOBIET

DLA KOBIET

DLA KOBIET

10 20 30 40

S M L XL

0001 0000

0001 0010 10 20 30 40

S M L XL

50

XXL

0001 0010 10 20 30 40

S M L XL

0001 0010 10 20 30 40

S M L XL

50

XXL

0001 0010 10 20 30 40

S M L XL

0001 0010 10 20 30 40

S M L XL

50

XXL

0001 0010 10 20 30 40

S M L XL

kod główny.: 12100079

cena: 239,90*

kod główny.: 12100078

cena: 239,90*

kod główny.: 12100081

cena: 174,90*

kod główny.: 12200079

cena: 239,90*

kod główny.: 12200078

cena: 239,90*

kod główny.: 12200081

cena: 174,90*

kod główny.: 12100083

cena: 219,90*

WODOODPORNE RĘKAWICE ULTRA GRIP Z SZEROKIM WYWIJANYM DZIANINOWYM MANKIETEM NA KAŻDĄ POGODĘOryginalna, w 100% wodoodporna, wiatroszczelna i oddychająca rękawica z szerokim mankietem z dzianiny. Zapewnia przyczepność oraz równowagę pomiędzy właściwościami termicznymi a "oddychalnością". Idealna do użytku w każdych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• DOSKONAŁY ZAKRES RUCHÓW - Wysoce rozciągliwa konstrukcja zapewnia idealne i wygodne dopasowanie

• UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z EKRANÓW DOTYKOWYCH - Funkcja na palcu wskazującym i kciuku

• CHWYT I KONTROLA - Dłoń i palce z nadrukiem silikonowym dla zapewnienia pewności ruchów i lepszego chwytu

• KOMFORT - warstwa wewnętrzna z wełny Merino zapewniająca odprowadzenie wilgoci, izolację termiczną oraz komfort użytkowania.

• NADAJE SIĘ DO PRANIA W PRALKACH AUTOMATYCZNYCH - Nie wymaga specjalnych zabiegów

WODOODPORNA, LEKKA, IZOLOWANA RĘKAWICA NA KAŻDĄ POGODĘ

Lekka i izolowana rękawica, która jest wodoodporna, wiatroszczelna i oddychająca, a ponadto wyposażona w technologię zapewniającą ochronę w każdych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• IZOLOWANA - dodatkowa izolacja zapewnia doskonałą ochronę termiczną i oddychalność

• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa wykonana z PU zapewnia doskonały chwyt i precyzję ruchów.

• ZWIĘKSZONA KONTROLA - brak możliwości przesuwania się wewnętrznej warstwy zapewnia doskonałą kontrolę

• CIEPŁO I KOMFORT - przedłużony mankiet zapewnia dodatkowe okrycie i izolację

WODOODPORNA, LEKKA, IZOLOWANA RĘKAWICZKA NA KAŻDĄ POGODĘLekka i izolowana rękawiczka, która jest wodoodporna, wiatroszczelna i oddychająca, a ponadto wyposażona w technologię zapewniającą ochronę w każdych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• IZOLOWANA - dodatkowa izolacja zapewnia doskonałą ochronę termiczną i oddychalność

• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa wykonana z PU zapewnia doskonały chwyt i precyzję ruchów.

• ZWIĘKSZONA KONTROLA - brak możliwości przesuwania się wewnętrznej warstwy zapewnia doskonałą kontrolę

• CIEPŁO I KOMFORT - przedłużony mankiet zapewnia dodatkowe okrycie i izolację

WODOODPORNA LEKKA RĘKAWICA NA KAŻDĄ POGODĘ

Niezbędna w codziennym użytkowaniu, wodoodporna rękawica. Zapewnia komfort, ciepło i "oddychalność" w każdych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa wykonana z PU zapewnia doskonały chwyt i precyzję ruchów.

• NADAJE SIĘ DO PRANIA W PRALKACH AUTOMATYCZNYCH - nie wymaga specjalnych zabiegów

RĘKAWICE WODOODPORNE

SEALSKINZ.COM

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

SKARPETY OCHRANIACZE NA BUTY CZAPKI

25

Page 26: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

0001 0010 10 20 30 40

S M L XL

50

XXL

0001 0016 10 20 30 40

S M L XL

10 20 30 40

S M L XL

0001 50

XXL

10 20 30 40

S M L XL

0001 0010 0014 0017 50

XXL

0001 0010 10 20 30 40

S M L XL

0101 0061 10 20 30 40

S M L XL

50

XXL

DLA KOBIET

DLA KOBIET

kod główny.: 12100077

cena: 259,90*

kod główny.: 12100080

cena: 259,90*

kod główny.: 12200077

cena: 259,90*

kod główny.: 12200080

cena: 259,90*

kod główny.: 12100076

cena: 309,90*

kod główny.: 12100075

cena: 239,90*

WODOODPORNA IZOLOWANA RĘKAWICA NA KAŻDĄ POGODĘIdealna, całoroczna, wodoodporna rękawica. Zapewnia równowagę pomiędzy właściwościami termicznymi a  oddychal-nością. Idealna do codziennego użytku, jak i na przygody w każdych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.• IZOLOWANA - dodatkowa izolacja zapewnia doskonałą ochronę termiczną i oddychalność• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa wykonana ze skóry koziej zapewnia naturalność dotyku, doskonałą

wytrzymałość oraz kontrolę• ZWIĘKSZONA KONTROLA - brak możliwości przesuwania się wewnętrznej warstwy zapewnia doskonałą

kontrolę• UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z EKRANÓW DOTYKOWYCH - funkcja na palcu wskazującym i kciuku • KCIUK Z FUNKCJĄ PRZECIERANIA - na kciuku zamszowa wycieraczka PU do różnych zastosowań

WODOODPORNA RĘKAWICA ROWEROWA LED NA KAŻDĄ POGODĘ

Wytrzymała, lekka i techniczna, wodoodporna rękawica rowerowa. Zapewnia równowagę pomiędzy właściwościami termiczny-mi a oddychalnością. Idealna do różnych dyscyplin rowerowych i warunków pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• WIDOCZNOŚĆ - dioda LED emituje jasny strumień światła, zapewniając lepszą widoczność w warunkach słabego oświetlenia

• ZWIĘKSZONA KONTROLA - brak możliwości przesuwania się wewnętrznej warstwy zapewnia doskonałą kontrolę

• KOMFORT - Punkt podparcia wypełniony pianką

• CIEPŁO I KOMFORT - Przedłużony mankiet zapewnia dodatkowe okrycie i izolację

WODOODPORNA RĘKAWICA ROWEROWA NA KAŻDĄ POGODĘ

Wytrzymała, lekka i techniczna, wodoodporna rękawica rowerowa. Zapewnia równowagę pomiędzy właściwościami ter-micznymi a oddychalnością. Idealna do różnych dyscyplin rowerowych i warunków pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• Widoczność - odblaskowy materiał dla lepszej widoczności w słabym oświetleniu.

• KOMFORT - Punkt podparcia wypełniony pianką

• ZWIĘKSZONA KONTROLA - brak możliwości przesuwania się wewnętrznej warstwy zapewnia doskonałą kontrolę

• UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z EKRANÓW DOTYKOWYCH - Funkcja na palcu wskazującym i kciuku

• KCIUK Z FUNKCJĄ PRZECIERANIA - Na kciuku zamszowa wycieraczka PU do różnych zastosowań

WODOODPORNA RĘKAWICA ROWEROWA MTB NA KAŻDĄ POGODĘWytrzymała, lekka i techniczna rękawica wodoodporna. Zapewnia równowagę pomiędzy właściwościami termicznymi a oddychalnością. Stworzona specjalnie z myślą o MTB do użytku w każdych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• KOMFORT - Punkt podparcia wypełniony pianką

• ZWIĘKSZONA KONTROLA - brak możliwości przesuwania się wewnętrznej warstwy zapewnia doskonałą kontrolę

• SPRAWNOŚĆ - wymodelowany kształt palców dla zapewnienia lepszej kontroli.

• KCIUK Z FUNKCJĄ PRZECIERANIA - Na kciuku zamszowa wycieraczka PU do różnych zastosowań

SEALSKINZ RĘKAWICE/FUSION CONTROL™ / NA KAŻDĄ POGODĘ /NA NISKIE TEMPERATURY/NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY / ODPORNE NA WIATR /SOLO

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

26

Page 27: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

SPRAWNOŚĆ

UMOŻLIWIA KORZYSTANIE

Z EKRANÓW DOTYKOWYCH

CHWYT I KONTROLA

0001 0010 10 20 30 40

S M L XL

50

XXLkod główny.: 12100072

cena: 239,90*

WODOODPORNE RĘKAWICE NA KAŻDĄ POGODĘ

Wytrzymała, lekka i techniczna wodoodporna rękawica. Zapewnia równowagę pomiędzy właściwościami termicznymi a oddy-chalnością. Idealnie sprawdzi się podczas różnych aktywności i warunków pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa wykonana z PU zapewnia doskonały chwyt i precyzję ruchów.

• ZWIĘKSZONA KONTROLA - brak możliwości przesuwania się wewnętrznej warstwy zapewnia doskonałą kontrolę

• SPRAWNOŚĆ - wymodelowany kształt palców dla zapewnienia lepszej kontroli.

• UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z EKRANÓW DOTYKOWYCH - funkcja na palcu wskazującym i kciuku

• KCIUK Z FUNKCJĄ PRZECIERANIA - na kciuku polarowa wycieraczka do różnych zastosowań

RĘKAWICE WODOODPORNE

SEALSKINZ.COM

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

SKARPETY OCHRANIACZE NA BUTY CZAPKI

27

Page 28: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

CHWYT I KONTROLA

KONTROLA

KONTROLA

SPRAWNOŚĆ

10 20 30 40

S M L XL

0013 50

XXLkod główny.: 12100086

cena: 284,90*

WODOODPORNA RĘKAWICA SPORTOWA NA KAŻDĄ POGODĘ

Wytrzymała, lekka i techniczna wodoodporna rękawica strzelecka. Zapewnia precyzyjny chwyt i równowagę pomiędzy właściwościa-mi termicznymi a oddychalnością. Idealnie sprawdzi się w każdych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• COMFORT - wewnętrzna warstwa Coolmax® utrzymuje ciepło, zapewniając suchy klimat dla dłoni i komfort użytkowania

• KONTROLA - magnetyczny składany palec spustowy i kciuk umożliwiają precyzyjną kontrolę

• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa ze skóry owczej zapewnia trwałość, przyczepność i umożliwia precyzyjną kontrolę

• ZWIĘKSZONA KONTROLA - brak możliwości przesuwania się wewnętrznej warstwy zapewnia doskonałą kontrolę

• SPRAWNOŚĆ - wymodelowany kształt palców dla zapewnienia lepszej kontroli.

• KCIUK Z FUNKCJĄ PRZECIERANIA - na kciuku polarowa wycieraczka do różnych zastosowań

SEALSKINZ RĘKAWICE/FUSION CONTROL™ / NA KAŻDĄ POGODĘ /NA NISKIE TEMPERATURY/NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY / ODPORNE NA WIATR /SOLO

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

28

Page 29: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

10 20 30 40

S M L XL

0013 50

XXL

10 20 30 40

S M L XL

0013 50

XXL

10 20 30 40

S M L XL

0032 50

XXL

10 20 30 40

S M L XL

0032 50

XXLkod główny.: 12100073

cena: 239,90*

kod główny.: 12100084

cena: 284,90*

kod główny.: 12100074

cena: 284,90*

kod główny.: 12100085

cena: 284,90*

WODOODPORNA RĘKAWICA MYŚLIWSKA NA KAŻDĄ POGODĘWytrzymała i techniczna wodoodporna rękawica strzelecka. Zapewnia precyzyjny chwyt i równowagę pomiędzy właściwościami termicznymi a oddychalnością. Idealnie sprawdzi się w każdych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• COMFORT - Wewnętrzna warstwa Coolmax® utrzymuje ciepło, zapewniając suchy klimat dla dłoni i komfort użytkowania

• CHWYT I KONTROLA - część na dłoń i palec obsługujący spust ze skóry owczej zapewnia trwałość, przyczepność i precyzję ruchów

• ZWIĘKSZONA KONTROLA - brak możliwości przesuwania się wewnętrznej warstwy zapewnia doskonałą kontrolę

• SPRAWNOŚĆ - wymodelowany kształt palców dla zapewnienia lepszej kontroli.

• KCIUK Z FUNKCJĄ PRZECIERANIA - Na kciuku polarowa wycieraczka do różnych zastosowań

WODOODPORNA RĘKAWICA STRZELECKA NA KAŻDĄ POGODĘWytrzymała, lekka i techniczna wodoodporna rękawica strzelecka. Zapewnia precyzyjny chwyt i równowagę pomiędzy właści-wościami termicznymi a oddychalnością. Idealnie sprawdzi się w każdych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• COMFORT - wewnętrzna warstwa Coolmax® utrzymuje ciepło, zapewniając suchy klimat dla dłoni i komfort użytkowania

• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa ze skóry owczej zapewnia trwałość, przyczepność i umożliwia precyzyjną kontrolę

• ZWIĘKSZONA KONTROLA - brak możliwości przesuwania się wewnętrznej warstwy zapewnia doskonałą kontrolę

• SPRAWNOŚĆ - wymodelowany kształt palców dla zapewnienia lepszej kontroli.

• KCIUK Z FUNKCJĄ PRZECIERANIA - na kciuku polarowa wycieraczka do różnych zastosowań

WODOODPORNA RĘKAWICA SPORTOWA CAMO NA KAŻDĄ POGODĘWytrzymała i techniczna rękawica strzelecka w kamuflażu, ze składanym palcem wskazującym i kciukiem umożliwiającymi precyzyjną kontrolę. Zapewnia precyzyjną kontrolę zachowując równowagę pomiędzy właściwościami termicznymi a od-dychalnością. Idealna do użytku w każdych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• KONTROLA - magnetyczny składany palec spustowy i kciuk umożliwiają precyzyjną kontrolę

• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa wykonana z PU zapewnia doskonały chwyt i precyzję ruchów.

• ZWIĘKSZONA KONTROLA - brak możliwości przesuwania się wewnętrznej warstwy zapewnia doskonałą kontrolę

• REALTREE XTRA ® - nadruk moro zapewnia doskonały kamuflaż jesienią, zimą i wczesną wiosną

WODOODPORNA RĘKAWICA CAMO NA KAŻDĄ POGODĘWytrzymała i techniczna rękawica w kamuflażu. Zapewnia precyzyjną kontrolę zachowując równowagę pomiędzy właściwo-ściami termicznymi a oddychalnością. Idealna do użytku w każdych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa wykonana z PU zapewnia doskonały chwyt i precyzję ruchów.

• ZWIĘKSZONA KONTROLA - brak możliwości przesuwania się wewnętrznej warstwy zapewnia doskonałą kontrolę

• SPRAWNOŚĆ - wymodelowany kształt palców dla zapewnienia lepszej kontroli.

• KCIUK Z FUNKCJĄ PRZECIERANIA - na kciuku polarowa wycieraczka do różnych zastosowań

• REALTREE XTRA ® - nadruk moro zapewnia doskonały kamuflaż jesienią, zimą i wczesną wiosną

RĘKAWICE WODOODPORNE

SEALSKINZ.COM

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

SKARPETY OCHRANIACZE NA BUTY CZAPKI

29

Page 30: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

WIDOCZNOŚĆ

WYTRZYMAŁOŚĆ

KCIUK Z FUNKCJĄ WYCIERACZKI

10 20 30 40

S M L XL XXL

kod główny.: 12100069

cena: 309,90*

WODOODPORNA ODBLASKOWA RĘKAWICA ROWEROWA NA CHŁODNE DNI

Wytrzymała i odblaskowa, wodoodporna rękawica rowerowa. Zaprojektowana, aby zapewnić doskonałą izolację i widoczność, do stosowania podczas jazdy w chłodniejsze dni.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• IZOLOWANA - izolacja PrimaLoft ®Gold zapewnia doskonałą ochronę termiczną i oddychalność

• Widoczność - odblaskowy materiał dla lepszej widoczności w słabym oświetleniu.

• WYTRZYMAŁOŚĆ - spodnia warstwa z zamszu AX TM dla dodatkowej przyczepności i wytrzymałości

• ZWIĘKSZONA KONTROLA - brak możliwości przesuwania się wewnętrznej warstwy zapewnia doskonałą kontrolę

• KCIUK Z FUNKCJĄ PRZECIERANIA - na kciuku frotowa wycieraczka do różnych zastosowań

WODOODPORNE RĘKAWICE NA CIEPŁE DNIW y k o n a n e z   d o d a t k o w ą i z o l a c j ą , t e w o d o o d p o r -n e r ę k a w i c e s ą i d e a l n e d o s t o s o w a n i a z a r ó w n o w   c h ł o d n e , j a k i   w   c i e p ł e d n i .

0001 0061 50

SEALSKINZ RĘKAWICE/FUSION CONTROL™/NA KAŻDĄ POGODĘ/ NA NISKIE TEMPERATURY /NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY /ODPORNE NA WIATR/ SOLO

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

30

Page 31: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

0001 10 20 30 40

S M L XL

10 20 30 40 50

S M L XL XXL

0001

S M L XL

50

XXL

kod główny.: 12100066

cena: 369,90*

kod główny.: 12100062

cena: 284,90*

kod główny.: 12100061

cena: 899,90*

WODOODPORNA, OGRZEWANA RĘKAWICA Z SZEROKIM MANKIETEMWodoodporna, ogrzewana rękawica z szerokim mankietem na niskie temperatury, wyposażona w technologię izolującą, chroniącą i zapewniającą przyczepność oraz kontrolę w najzimniejszych warunkach.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• PODGRZEWANA - WBUDOWANY element grzewczy zapewnia dodatkowe ciepło

• IZOLOWANA - izolacja PrimaLoft ®Gold zapewnia doskonałą ochronę termiczną i oddychalność

• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa wykonana ze skóry koziej zapewnia naturalność dotyku, doskonałą wytrzymałość oraz kontrolę

• WYMIENIALNA BATERIA - płaska/smukła bateria litowo-polimerowa 7.4v 2200MaH MAh do 6 godzin pracy

WODOODPORNA, ODBLASKOWA RĘKAWICA Z PRZEDŁUŻONYM MANKIETEM NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY

Wytrzymała, odblaskowa, wodoodporna rękawica z przedłużonym mankietem zaprojektowana z myślą o zapewnieniu wysokiego poziomu izolacji w bardzo niskich temperaturach.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• Widoczność - ukryte odblaskowe detale zapewniające lepszą widoczność w słabym oświetleniu.

• CHWYT - spodnia warstwa wykonana z PU zapewnia doskonały chwyt i precyzję ruchów

• ZWIĘKSZONA KONTROLA - brak możliwości przesuwania się wewnętrznej warstwy zapewnia doskonałą kontrolę

• SPRAWNOŚĆ - wymodelowany kształt palców dla zapewnienia lepszej kontroli.

• KCIUK Z FUNKCJĄ PRZECIERANIA - na kciuku zamszowa wycieraczka PU do różnych zastosowań

WODOODPORNE RĘKAWICE ROWEROWE Z PODZIAŁEM NA DWIE PARY PALCÓW NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY

Wytrzymała, wodoodporna rękawica rowerowa z technologią Climashield ® do jazdy w bardzo niskich temperaturach.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• IZOLOWANA - izolacja Climashield ®zapewnia doskonałą ochronę termiczną i oddychalność

• Widoczność - odblaskowy materiał dla lepszej widoczności w słabym oświetleniu.

• KONTROLA - dzielone palce dla lepszego chwytu, kontroli i izolacji

• ZWIĘKSZONA KONTROLA - brak możliwości przesuwania się wewnętrznej warstwy zapewnia doskonałą kontrolę

• CIEPŁO I KOMFORT - przedłużony mankiet zapewnia dodatkowe okrycie i izolację

WODOODPORNE RĘKAWICE DO NISKICH TEMPERATUR

Niezw ykle w y trzymałe i techniczne rękawice wodoodporne, stworzone do uży tku w bardzo niskich temperaturach i mokr ych warunkach, w któr ych konieczne jest zatrzymy wanie ciepła.

10 20 30 400101 0104

RĘKAWICE WODOODPORNE

SEALSKINZ.COM

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

SKARPETY OCHRANIACZE NA BUTY CZAPKI

31

Page 32: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

WYMIENIALNA BATERIA

ZWIĘKSZONA WIDOCZNOŚĆ

ODBIJAJĄCA CIEPŁO

WARSTWA WEWNĘTRZNA

KONTROLA

0001 10 20 30 40

S M L XL

kod główny.: 12100060

cena: 799,90*

WODOODPORNA, OGRZEWANA RĘKAWICA ROWEROWA

Wodoodporna, ogrzewana rękawica rowerowa na niskie temperatury, wyposażona w technologię izolującą, chroniącą i zapewniającą przyczepność oraz kontrolę w najzimniejszych warunkach.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• PODGRZEWANA - WBUDOWANY element grzewczy zapewnia dodatkowe ciepło

• IZOLOWANA - Izolacja PrimaLoft ®Gold zapewnia doskonałą ochronę termiczną i oddychalność

• WBUDOWANE ELEMENTY REGULACJI - Przełączaj się pomiędzy trybami zasilania, aby wybrać najbardziej komfortowe ustawienie do panujących warunków

• KONTROLA - Połączona warstwa wewnętrzna i membrana na dłoni i palcach uniemożliwia ruch, wyciąganie wyściółki i zwiększa kontrolę

• ODBIJAJĄCA CIEPŁO WYŚCIÓŁKA - ukryta pod warstwą wewnętrzną, odbija ciepło ciała dla uzyskania dodatkowego ciepła

• ZWIĘKSZONA WIDOCZNOŚĆ - ukryte detale zapewniające lepszą widoczność w słabym oświetleniu.

• WYMIENIALNA BATERIA - płaska/smukła bateria litowo-polimerowa 7.4v 2200MaH MAh do 6 godzin pracy

SEALSKINZ RĘKAWICE/ FUSION CONTROL™/ NA KAŻDĄ POGODĘ/NA NISKIE TEMPERATURY/NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY / ODPORNE NA WIATR SOLO

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

32

Page 33: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

10 20 30 40

S M L XL

0001

0032 10 20 30 40 50

S M L XL XXL

10 20 30 40

S M L XL

50

XXL

10 20 30 40

S M L XL

10 20 30 40

S M L XL XXL

10 20 30 40

S M L XL

kod główny.: 12100063

cena: 399,90*

kod główny.: 12100064

cena: 369,90*

DLA KOBIET

DLA KOBIET

kod główny.: 12100068

cena: 309,90*

kod główny.: 12100067

cena: 309,90*

kod główny.: 12200068

cena: 309,90*

kod główny.: 12200067

cena: 309,90*

0001 00160001 0014

0001 0014 0001 0016

WODOODPORNA RĘKAWICA Z PRZEDŁUŻONYM MANKIETEM NA BARDZO NISKIE TEMPERATURYWytrzymała, wodoodporna rękawica z przedłużonym mankietem zaprojektowana z myślą o zapewnieniu wysokiego poziomu izolacji w bardzo niskich temperaturach.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• IZOLOWANA - izolacja PrimaLoft ®Gold zapewnia doskonałą ochronę termiczną i oddychalność

• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa wykonana ze skóry koziej zapewnia naturalność dotyku, doskonałą wytrzymałość oraz kontrolę

• ZWIĘKSZONA KONTROLA - brak możliwości przesuwania się wewnętrznej warstwy zapewnia doskonałą kontrolę

• SPRAWNOŚĆ - wymodelowany kształt palców dla zapewnienia lepszej kontroli.

• KCIUK Z FUNKCJĄ PRZECIERANIA - na kciuku polarowa wycieraczka do różnych zastosowań

WODOODPORNA RĘKAWICA Z PRZEDŁUŻONYM MANKIETEM W KAMUFLAŻU NA BARDZO NISKIE TEMPERATURYWytrzymała, wodoodporna rękawica z przedłużonym mankietem w kamuflażu zaprojektowana z myślą o za-pewnieniu wysokiego poziomu izolacji w bardzo niskich temperaturach.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• IZOLOWANA - Izolacja PrimaLoft ®Gold zapewnia doskonałą ochronę termiczną i oddychalność

• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa z PU pozwala na utrzymanie przyczepności i kontrolę

• ZWIĘKSZONA KONTROLA - brak możliwości przesuwania się wewnętrznej warstwy zapewnia doskonałą kontrolę

• SPRAWNOŚĆ - wymodelowany kształt palców dla zapewnienia lepszej kontroli.

• REALTREE XTRA ® - nadruk moro zapewnia kamuflaż jesienią, zimą i wczesną wiosną

WODOODPORNA RĘKAWICA PUCHOWA NA BARDZO NISKIE TEMPERATURYLekka, techniczna i wodoodporna rękawica puchowa. Izolacja DownTek TM zapewnia wysoki stopień retencji ciepła do stosowania w bardzo niskich temperaturach.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• HYDROFOBOWY PUCH - izolacja DownTek TM ZeroPFC TM nie przyjmuje wody i zatrzymuje powietrze, aby utrzymać ciepło i suchość na dłużej

• ZWIĘKSZONA KONTROLA - brak możliwości przesuwania się wewnętrznej warstwy zapewnia doskonałą kontrolę

• IZOLOWANA - Wewnętrzna strona mankietu wykonana z polaru zapewnia dodatkowe ciepło

• CIEPŁO I KOMFORT - Przedłużony mankiet zapewnia dodatkowe okrycie i izolację

WODOODPORNA RĘKAWICZKA PUCHOWA NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY

Lekka i techniczna wodoodporna rękawiczka puchowa. Izolacja DownTek TM zapewnia wysoki stopień retencji ciepła do stosowania w bardzo niskich temperaturach.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• HYDROFOBOWY PUCH - izolacja DownTek TM ZeroPFC TM nie przyjmuje wody i zatrzymuje powietrze, aby utrzymać ciepło i suchość na dłużej

• IZOLOWANA - Wewnętrzna strona mankietu wykonana z polaru zapewnia dodatkowe ciepło

• CIEPŁO I KOMFORT - Przedłużony mankiet zapewnia dodatkowe okrycie i izolację

RĘKAWICE WODOODPORNE

SEALSKINZ.COM

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

SKARPETY OCHRANIACZE NA BUTY CZAPKI

33

Page 34: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

KCIUK Z FUNKCJĄ WYCIERACZKI

SPRAWNOŚĆ

CHWYT I KONTROLA

10 20 30 40

S M L XL

0001 50

XXL

kod główny.: 12100065

cena: 329,90*

WODOODPORNA RĘKAWICA NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY

Wytrzymała, wodoodporna rękawica zaprojektowana z myślą o zapewnieniu wysokiego poziomu izolacji w bardzo niskich temperaturach.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• IZOLOWANA - izolacja PrimaLoft ®Gold zapewnia doskonałą ochronę termiczną i oddychalność

• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa wykonana ze skóry koziej zapewnia naturalność dotyku, doskonałą wytrzymałość oraz kontrolę

• ZWIĘKSZONA KONTROLA - brak możliwości przesuwania się wewnętrznej warstwy zapewnia doskonałą kontrolę

• SPRAWNOŚĆ - wymodelowany kształt palców dla zapewnienia lepszej kontroli.

• KCIUK Z FUNKCJĄ PRZECIERANIA - na kciuku polarowa wycieraczka do różnych zastosowań

SEALSKINZ RĘKAWICE/ FUSION CONTROL™ /NA KAŻDĄ POGODĘ/NA NISKIE TEMPERATURY/NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY /ODPORNE NA WIATR SOLO

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

34

Page 35: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

0013 10 20 30 40

S M L XL

50

XXL

0001 0004 0000 0006 10 20 30 40

S M L XL

0001 0004 10 20 30 40

S M L XL

0001 0000 0006 10 20 30 40

S M L XL

DLA KOBIETkod główny.: 12100088

cena: 149,90*kod główny.: 12200088

cena: 149,90*

kod główny.: 12100071

cena: 284,90*

kod główny.: 12100070

cena: 174,90*

WIATROSZCZELNA RĘKAWICA Z JEDNYM PALCEM NA CHŁODNE DNI Z MOŻLIWOŚCIĄ KONWERSJI DO RĘKAWICY BEZ PALCÓW

Lekka, wiatroszczelna rękawica z jednym palcem zaprojektowana w celu zapewnienia wysokiego poziomu izolacji i reten-cji termicznej w niskich temperaturach.

• ZWIĘKSZONA KONTROLA - magnetyczne zamknięcie/otwarcie palców i kciuka

• IZOLOWANA - izolacja PrimaLoft ®Gold zapewnia doskonałą ochronę termiczną i oddychalność

• COMFORT - wewnętrzna warstwa Coolmax® utrzymuje ciepło, zapewniając suchy klimat dla dłoni i komfort użytkowania

• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa wykonana ze skóry koziej zapewnia naturalną kontrolę i doskonałą wytrzymałość

WIATROSZCZELNA RĘKAWICA DZIANINOWA NA KAŻDĄ POGODĘLekka, dzianinowa, trójwarstwowa rękawica wiatroszczelna zapewnia ciepło oraz ścisłe i podpierające dopasowanie podczas użytkowania w różnych warunkach na co dzień.

• TECHNOLOGIA WINDPROOF- konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło i odporność na wiatr

• SPRAWNOŚĆ - Wysoce rozciągliwa konstrukcja zapewniająca szeroki zakres ruchów

• UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z EKRANÓW DOTYKOWYCH - Funkcja na palcu wskazującym i kciuku

• ZWIĘKSZONA KONTROLA - brak możliwości przesuwania się wewnętrznej warstwy zapewnia doskonałą kontrolę

• KOMFORT - Warstwa wewnętrzna z mikropolaru zapewniająca ciepło i odprowadzenie wilgoci.

• NADAJE SIĘ DO PRANIA W PRALKACH AUTOMATYCZNYCH - Nie wymaga specjalnych zabiegów

RĘKAWICA HYDROFOBIZUJĄCA NA KAŻDĄ POGODĘLekka, jednowarstwowa rękawica polarowa zapewniająca trwałą hydrofobowość, izolację i komfort. Idealna do codzien-nego użytku w różnych warunkach pogodowych.

• HYDROFOBIZUJĄCA - technologia Nano zapewnia lekkość i wodoodporność

• QUICK DRY - tkanina Nano bardzo szybko schnie

• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa i palce z nadrukiem silikonowym dla zapewnienia pewności ruchów i lepszego chwytu

• UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z EKRANÓW DOTYKOWYCH - funkcja na palcu wskazującym i kciuku

• NASZYWKA DO POCIĄGANIA - ułatwiająca zakładanie rękawicy

RĘKAWICE ODPORNE NA WIATR I NIEPRZEPUSZCZAJĄCE WODYW y k o n a n e z   f u n k c j a m i t e c h n i c z n y m i d o r ó ż n y c h w a r u n k ó w p o g o d o w y c h i   z a s t o s o w a ń .

RĘKAWICE ODPORNE NA WIATR

SEALSKINZ.COM

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

SKARPETY OCHRANIACZE NA BUTY CZAPKI

35

Page 36: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

10 20 30 40

S M L XL

0401 0101 0071 50

XXL

10 20 30 40

S M L XL

0010 0060 50

XXL

kod główny.: 12100091

cena: 149,90*

kod główny.: 12100093

cena: 174,90*

SUPER CIENKIE RĘKAWICE ROWEROWE SOLO

Ultra lekka, cienka i oddychająca jednowarstwowa rękawica rowerowa. Zaprojektowana, aby zapewnić maksymalną kontrolę podczas hamowania i zmiany biegów oraz chłodzenie podczas jazdy w ciepłe dni.

• DOSKONAŁY ZAKRES RUCHÓW - Wysoce rozciągliwa konstrukcja zapewnia idealne i wygodne dopasowanie

• CHWYT I KONTROLA - Dłoń i palce z nadrukiem silikonowym dla zapewnienia pewności ruchów i lepszego chwytu

• WENTYLOWANA - Grzbiet dłoni i dłoń maksymalizują przepływ powietrza i regulują temperaturę

RĘKAWICA ROWEROWA MTB SOLO

Ultra lekka, jednowarstwowa rękawica rowerowa MTB. Za-projektowana, aby zapewnić maksymalną kontrolę podczas hamowania i zmiany biegów oraz chłodzenie podczas jazdy w ciepłe dni.

• CHWYT I KONTROLA - Silikonowe wstawki zapewniające dodatkową przyczepność na kciuku i palcu wskazującym dla dodatkowej kontroli podczas hamowania i zmiany biegów

• WENTYLOWANA - Wysoce rozciągliwy materiał na grzbiecie dłoni zwiększa przepływ powietrza i reguluje temperaturę

• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa z PU z wyściełanymi punktami zapewnia doskonałą przyczepność, kontrolę i komfort

• NASZYWKA DO POCIĄGANIA - ułatwiająca zakładanie rękawicy

• Kciuk z funkcją przecierania - Na kciuku zamszowa wycieraczka PU do różnych zastosowań

RĘKAWICE SOLOL e k k i e , j e d n o w a r s t w o w e r ę k a w i c e z a p r o j e k t o w a n e d o u ż y t k u w   c i e p l e j s z y c h w a r u n k a c h p o g o d o w y c h .

SEALSKINZ RĘKAWICE/ FUSION CONTROL™ / NA KAŻDĄ POGODĘ/NA NISKIE TEMPERATURY/NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY / ODPORNE NA WIATR SOLO

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

36

Page 37: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

10 20 30 40

S M L XL

0461 0101 50

XXL

10 20 30 40

S M L XL

0001 0041 50

XXL

10 20 30 40

S M L XL

0101 0071 0051

kod główny.: 12100087

cena: 129,90*

kod główny.: 12100035

cena: 174,90*

kod główny.: 12100092

cena: 149,90*

SUPER CIENKIE RĘKAWICE ROWEROWE MTB SOLO

Ultra lekka, cienka i oddychająca jednowarstwowa rękawica rowerowa MTB. Zaprojektowana, aby zapewnić maksymalną kontrolę podczas hamowania i zmiany biegów oraz ch łodzenie podczas jazdy w ciep łe dni.

• CHWYT I KONTROLA - Silikonowe wstawki zapewniające przyczepność na kciuku i palcu wskazującym dla dodatkowej kontroli podczas hamowania i zmiany biegów

• WENTYLOWANA - Wysoce rozciągliwy materiał na grzbiecie dłoni zwiększa przepływ powietrza i reguluje temperaturę

• CHWYT I KONTROLA - dłoń z PU bez wyściółki dla zapewnienia doskonałego chwytu i kontroli

• NASZYWKA DO POCIĄGANIA - ułatwiająca zakładanie rękawicy

• Kciuk z funkcją przecierania - do różnych zastosowań

RĘKAWICA ROWEROWA SOLO

Ultra lekka, jednowarstwowa rękawica rowerowa. Zaprojektowana, aby zapewnić maksymalną oddychalność i regulować temperaturę podczas jazdy w ciepłe dni.

• ZRĘCZNOŚĆ - Wysoce rozciągliwa konstrukcja zapewniająca szeroki zakres ruchów

• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa ze skóry owczej zapewnia trwałość, przyczepność i umożliwia precyzyjną kontrolę

• WENTYLOWANA - Wysoce rozciągliwy materiał na grzbiecie dłoni zwiększa przepływ powietrza i reguluje temperaturę

ODBLASKOWA RĘKAWICA SOLO

Lekka, jednowarstwowa rękawica odblaskowa, uszyta w taki sposób, aby regulo-wać temperaturę dla zapewnienia optymalnego komfortu. Idealna do stosowania w chłodne i ciepłe dni.

• Widoczność - odblaskowe detale zapewniające lepszą widoczność w słabym oświetleniu.

• UMOŻLIWIA KORZYSTANIE Z EKRANÓW DOTYKOWYCH - Funkcja na palcu wskazującym i kciuku

• NADAJE SIĘ DO PRANIA W PRALKACH AUTOMATYCZNYCH - Nie wymaga specjalnych zabiegów

RĘKAWICE SOLO

SEALSKINZ.COM

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

SKARPETY OCHRANIACZE NA BUTY CZAPKI

37

Page 38: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

10 20 30 40

S M L XL

0001 50

XXL

10 20 30 40

S M L XL

0321 50

XXL

kod główny.: 12100018

cena: 174,90*

kod główny.: 12100094

cena: 174,90*

0001

kod główny.: 12100089

cena: 49,90*00

ROZMIAR UNIWERSALNY

000001

ROZMIAR UNIWERSALNY

kod główny.: 12100090

cena: 49,90*

RĘKAWICA STRZELECKA SOLO

Ultra lekka, jednowarstwowa rękawica strzelecka. Zaprojektowana, aby zapewnić maksymalną oddychalność i regulować temperaturę podczas strzelania w ciepłe dni.

• CHWYT I KONTROLA - Silikonowe wstawki zapewniające dodatkową przyczepność na kciuku i palcu wskazującym

• WENTYLOWANA - Wysoce rozciągliwy materiał na grzbiecie dłoni zwiększa przepływ powietrza i reguluje temperaturę

• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa z PU ze strefowym wypełnieniem dla zapewnienia doskonałego chwytu i kontroli

• NASZYWKA DO POCIĄGANIA - ułatwiająca zakładanie rękawicy

• Kciuk z funkcją przecierania - Na kciuku zamszowa wycieraczka PU do różnych zastosowań

RĘKAWICA STRZELECKA SOLO W KAMUFLAŻU

Ultra lekka, jednowarstwowa rękawica strzelecka. Zaprojektowana, aby zapewnić kamuflaż, maksymalną oddychalność i regulację temperatury oraz precyzję podczas strzelania w ciepłe dni.

• SPRAWNOŚĆ - Wysoce rozciągliwa konstrukcja zapewniająca szeroki zakres ruchów

• CHWYT I KONTROLA - spodnia warstwa ze skóry owczej zapewnia trwałość, przyczepność i umożliwia precyzyjną kontrolę

• WENTYLOWANA - Wysoce rozciągliwy materiał na grzbiecie dłoni zwiększa przepływ powietrza i reguluje temperaturę

• REALTREE XTRA ® - nadruk moro zapewnia doskonały kamuflaż jesienią, zimą i wczesną wiosną

RĘKAWICA SOLO Z WEŁNY MERINO

Lekka, jednowarstwowa rękawica dzianinowa z pełnymi palcami. Wykonana z delikatnej wełny Merino zapewniającej izolację i regulację temperatury. Idealna do samodzielnego noszenia w cieplejsze dni lub jako warstwa bazowa w niskich temperaturach.

• KOMFORT - wełna Merino zapewnia odprowadzenie wilgoci, izolację termiczną oraz komfort użytkowania.

• WARSTWA BAZOWA - Cienka i wygodna. Może być stosowana samodzielnie lub pod dowolnymi rękawicami zapewniając dodatkową izolację

RĘKAWICZKA SOLO Z WEŁNY MERINO SIĘGAJĄCA DO POŁOWY PALCÓW

Lekka, jednowarstwowa rękawica dzianinowa sięgająca do połowy palców. Wykonana z delikatnej wełny Merino za-pewniającej izolację i regulację temperatury. Idealna do samodzielnego noszenia w cieplejsze dni lub jako warstwa bazowa w niskich temperaturach.

• KOMFORT - wełna Merino zapewnia odprowadzenie wilgoci, izolację termiczną oraz komfort użytkowania.

• WARSTWA BAZOWA - Cienka i wygodna. Może być stosowana samodzielnie lub pod dowolnymi rękawicami zapewniając dodatkową izolację

SEALSKINZ RĘKAWICE/ FUSION CONTROL™ / NA KAŻDĄ POGODĘ/NA NISKIE TEMPERATURY/NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY / ODPORNE NA WIATR SOLO

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

38

Page 39: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

10 20 30 40

S M L XL

0002 50

XXL

10 20 30 40

S M L XL

0102 50

XXL

kod główny.: 12100096

cena: 109,90*

kod główny.: 12100095

cena: 129,90*

RĘKAWICA WĘDKARSKA SOLO UPF50+

Niezwykle lekka, cienka i oddychająca, jednowarstwowa rękawica węd-karska z częściowo odsłoniętymi palcami. Stworzona w celu zapewnienia przyczepności i precyzyjnej kontroli, oferująca najwyższy poziom ochrony przeciwsłonecznej UPF. Idealna do stosowania w czasie ciepłych dni jako ochrona przeciwsłoneczna.

• SPRAWNOŚĆ - Wysoce rozciągliwa konstrukcja zapewniająca szeroki zakres ruchów

• CHWYT I KONTROLA - część wewnętrzna dłoni z PU bez wyściółki dla zapewnienia doskonałego chwytu i kontroli

• WENTYLOWANA - Wysoce rozciągliwy materiał na grzbiecie dłoni zwiększa przepływ powietrza i reguluje temperaturę

• UPF 50+ - Wysoki stopień ochrony przeciwsłonecznej

RĘKAWICA WĘDKARSKA SOLO UPF50+ ZE STOPNIOWANĄ DŁUGOŚCIĄ PALCÓW

Ultra lekka, cienka i oddychająca, jednowarstwowa rękawica wędkarska ze stopniowaną długością palców. Stworzona w celu zapewnienia przyczepności i precyzyjnej kontroli, oferująca najwyższy poziom ochrony przeciwsłonecznej UPF. Idealna do stosowania w ciepłe dni, eliminuje potrzebę nakładania filtrów przeciwsłonecznych.

• SPRAWNOŚĆ - Wysoce rozciągliwa konstrukcja zapewniająca szeroki zakres ruchów

• CHWYT I KONTROLA - część wewnętrzna dłoni z PU bez wyściółki dla zapewnienia doskonałego chwytu i kontroli

• WENTYLOWANA - Wysoce rozciągliwy materiał na grzbiecie dłoni zwiększa przepływ powietrza i reguluje temperaturę

• UPF 50+ - Wysoki stopień ochrony przeciwsłonecznej

• KONSTRUKCJA Z CZĘŚCIOWO ODKRYTYMI PALCAMI - umożliwiająca precyzyjne ruchy

RĘKAWICE SOLO

SEALSKINZ.COM

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

SKARPETY OCHRANIACZE NA BUTY CZAPKI

39

Page 40: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

00

ROZMIAR UNIWERSALNY

0332

00

ROZMIAR UNIWERSALNY

0101 0004 0006

kod główny.: 13100037

cena: 129,90*

kod główny.: 13100038

cena: 109,90*

0001 0004 15

S/M

35

L/XLkod główny.: 13100040

cena: 129,90*

0001 15

S/M

35

L/XLkod główny.: 13100039

cena: 109,90*

WODOODPORNA CZAPKA W KAMUFLAŻU NA KAŻDĄ POGODĘ

Lekka, trójwarstwowa wodoodporna czapka z daszkiem w kamuflażu. Idealna podczas polowa-nia, zapewnia bezproblemowy kamuflaż w różnych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• SZTYWNY DASZEK - Chroni oczy przed deszczem i słońcem• REGULOWANE DOPASOWANIE - Zamknięcie na rzep z tyłu, regulacja rozmiaru dla wygodnego

dopasowania• REALTREE XTRA ® - nadruk moro zapewnia doskonały kamuflaż jesienią, zimą i wczesną wiosną

WODOODPORNA CZAPKA NA KAŻDĄ POGODĘLekka, trójwarstwowa, wodoodporna czapka z daszkiem. Idealna do codziennego użytku lub w czasie wypraw w chłodne dni.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• SZTYWNY DASZEK - Chroni oczy przed deszczem i słońcem• REGULOWANE DOPASOWANIE - Zamknięcie na zatrzask z tyłu, regulacja rozmiaru dla wygodnego

dopasowania

WODOODPORNE CZAPKI NA KAŻDĄ POGODĘWykonane z minimalną izolacją, aby zapewnić maksymal-ną oddychalność. Sprawdzą się we wszystkich warunkach pogodowych.

WODOODPORNA CZAPKA ROWEROWA NA KAŻDĄ POGODĘ

Lekka, trójwarstwowa i wodoodporna czapka rowerowa o klasycznym kroju, zaprojektowana specjalnie do noszenia pod ochronnym nakryciem głowy w różnych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• WEWNĘTRZNY PASEK POCHŁANIAJĄCY POT - zapewnia kontrolę wilgoci i komfort• DO NOSZENIA POD KASKIEM - Cienka i lekka konstrukcja oznacza, że można ją nosić pod

ochronnym nakryciem głowy

WIATROSZCZELNA CZAPECZKA BEZ DASZKA NA KAŻDĄ POGODĘ

Lekka, trójwarstwowa i wiatroszczelna czapka bez daszka, stworzona do noszenia pod ochron-nym nakryciem głowy jako warstwa bazowa w różnych warunkach pogodowych.

• TECHNOLOGIA WINDPROOF- konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło i odporność na wiatr• IZOLACJA I KOMFORT - Warstwa wewnętrzna z mikropolaru zapewniająca ciepło i odprowadzenie wilgoci.• IZOLOWANA - wyprofilowana tak, aby zakrywać i izolować uszy, ale z perforacją ułatwiającą słyszenie• DO NOSZENIA POD KASKIEM - Cienka i lekka konstrukcja oznacza, że można ją nosić pod ochronnym

nakryciem głowy

SEALSKINZ CZAPKI / NA KAŻDĄ POGODĘ/ NA NISKIE TEMPERATURY NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

40

Page 41: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

IZOLACJA TERMICZNA I KOMFORT

WBUDOWANA DIODA LED

BATERIA WIELOKROTNEGO

ŁADOWANIA

0001 0006 15

S/M

35

L/XL

50

XXLkod główny.: 13100034

cena: 174,90*

0001 0000 0004 0007 15

S/M

35

L/XL

50

XXLkod główny.: 13100031

cena: 109,90*

0832 15

S/M

35

L/XL

50

XXLkod główny.: 13100036

cena: 129,90*

WODOODPORNA CZAPKA LED Z WYWIJANYM MANKIETEM NA CHŁODNE DNI

Lekka, trójwarstwowa wodoodporna dzianinowa czapka z wywijanym man-kietem, która jest wygodna i ocieplona. Z jasną białą diodą LED wbudowaną w mankiet, aby oświetlać twoją ścieżkę w warunkach słabego oświetlenia. Idealna do codziennego użytku lub do aktywności w chłodne dni.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• Wbudowana dioda LED - emituje jasny strumień światła, zapewniając lepszą widoczność w warunkach słabego oświetlenia

• WYTRZYMAŁOŚĆ - Akrylowy materiał zewnętrzny zapewnia długotrwałą wytrzymałość

• IZOLACJA I KOMFORT - Warstwa wewnętrzna z mikropolaru zapewniająca ciepło i odprowadzenie wilgoci.

• WYMIENIALNA BATERIA - bateria litowo-polimerowa 250 mAh zapewnia do 4 godzin pracy, a kabel zasilający USB ładuje baterię w ciągu 4 godzin

WODOODPORNE CZAPKI NA CHŁODNE DNITechniczne hydrofobowe i wodoodporne nakrycia głowy wykonane z myślą o zapewnieniu izolacji podczas aktywności w chłodne dni.

WODOODPORNA CZAPKA NA CHŁODNE DNI

Lekka, trójwarstwowa i wodoodporna czapka dzianinowa, która jest wygodna i ocieplona. Idealna do co-dziennego użytku lub aktywności w chłodne dni.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• WYTRZYMAŁOŚĆ - Akrylowy materiał zewnętrzny zapewnia długotrwałą wytrzymałość

• IZOLACJA I KOMFORT - Warstwa wewnętrzna z mikropolaruzapewniająca ciepło i odprowadzenie wilgoci.

WODOODPORNA CZAPKA DWUSTRONNA Z KAMUFLAŻEM NA CHŁODNE DNILekka, trójwarstwowa wodoodporna dzianinowa czapka kamuflażowa, która jest wygodna i izolowana. Dwustronna czapka daje możliwość noszenia na stronie zapewniającej dobrą widoczność lub na stronie z kamuflażem. Idealna do stosowania w różnych warunkach.• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość

i wodoodporność.

• DWUSTRONNA WARSTWA WEWNĘTRZNA Z MIKROPOLARU - Zapewnia ciepło, odprowadzenie wilgoci i dobrą widoczność

• REALTREE XTRA ® - nadruk moro zapewnia doskonały kamuflaż jesienią, zimą i wczesną wiosną

41WODOODPORNE CZAPKI

SEALSKINZ.COM

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

SKARPETY OCHRANIACZE NA BUTY CZAPKI

Page 42: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

0001 0000 0004 0006 15

S/M

35

L/XL

50

XXL

0001 15

S/M

35

L/XL

50

XXL

0001 0000 15

S/M

35

L/XL

50

XXL

0901 0164 15

S/M

35

L/XL

50

XXL

kod główny.: 13100033

cena: 149,90*

kod główny.: 13100030

cena: 109,90*

kod główny.: 13100042

cena: 149,90*

kod główny.: 13100032

cena: 129,90*

WODOODPORNA CZAPKA Z WYWIJANYM MANKIETEM NA CHŁODNE DNI

Lekka, trójwarstwowa i wodoodporna czapka dzianinowa z wywijanym mankietem, która jest wygodna i ocieplona. Idealna do codziennego użytku lub aktywności w chłodne dni.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• WYTRZYMAŁOŚĆ - Akrylowy materiał zewnętrzny zapewnia długotrwałą wytrzymałość

• IZOLACJA I KOMFORT - Warstwa wewnętrzna z mikropolaru zapewniająca ciepło i odprowadzenie wilgoci.

WODOODPORNA CZAPKA ODBLASKOWA NA CHŁODNE DNILekka, trójwarstwowa i wodoodporna czapka z dzianiny, która izoluje w chłodniejszych warunkach. Wykonana z przędzy intensywnie odblaskowej, która po skierowaniu na nią światła zapewnia dobrą widoczność w warunkach słabego oświetlenia. Idealna do codziennego użytku lub aktywności w chłod-niejszych warunkach.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• Widoczność - odblaskowe szwy zapewniające lepszą widoczność w słabym oświetleniu.

• WYTRZYMAŁOŚĆ - Akrylowy materiał zewnętrzny zapewnia długotrwałą wytrzymałość

• IZOLACJA I KOMFORT - Warstwa wewnętrzna z mikropolaru zapewniająca ciepło i odprowadzenie wilgoci.

WODOODPORNA CZAPKA DZIANINOWA Z WZOREM WARKOCZOWYM NA CHŁODNE DNI

Lekka, trójwarstwowa wodoodporna czapka dzianinowa, która jest wygodna i ocieplona. Idealna do co-dziennego użytku lub aktywności w chłodne dni.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• WYTRZYMAŁOŚĆ - Akrylowy materiał zewnętrzny zapewnia długotrwałą wytrzymałość

• IZOLACJA I KOMFORT - Warstwa wewnętrzna z mikropolaru zapewniająca ciepło i odprowadzenie wilgoci.

WODOODPORNA CZAPKA Z POMPONEM NA CHŁODNE DNI

Lekka, dwuwarstwowa, wodoodporna dzianinowa czapka, która jest wygodna i ocieplona. Idealna do codziennego użytku lub przygód w chłodne dni.

• HYDROFOBOWY - Materiał zewnętrzny pokryty warstwą Teflonu EcoElite TM jest wodoodporny i plamoodporny

• IZOLACJA I KOMFORT - Warstwa wewnętrzna z mikropolaru zapewniająca ciepło i odprowadzenie wilgoci.

SEALSKINZ CZAPKI / NA KAŻDĄ POGODĘ/ NA NISKIE TEMPERATURY/ NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

42

Page 43: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

ZWIĘKSZONA IZOLACJA TERMICZNA

IZOLOWANY

Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY FUNKCJI

10 20 30 40

S M L XL

0001 0000

kod główny.: 13100035

cena: 149,90*

0001 0004 0000 0006 15

S/M

35

L/XLkod główny.: 16100031

cena: 129,90*

WODOODPORNA CZAPKA NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY

Lekka i wytrzymała trójwarstwowa wodoodporna czapka z miękką, wygodną warstwą wewnętrzną i opuszczanymi nausznikami, aby izolować i chronić w bar-dzo niskich temperaturach.

• TECHNOLOGIA WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• ZWIĘKSZONA IZOLACJA TERMICZNA - nauszniki zapewniają dodatkowe ocieplenie

• REGULOWANE DOPASOWANIE - Zamknięcie na rzep z tyłu, regulacja rozmiaru dla wygodnego dopasowania

• IZOLACJA I KOMFORT - Warstwa wewnętrzna z mikropolaru zapewniająca ciepło i odprowadzenie wilgoci.

WODOODPORNE CZAPKI NA BARDZO NISKIE TEMPERATURY

W y t r z y m a ł e n a k r y c i a g ł o w y w y k o n a n e w   c e l u z a p e w n i e n i a o d p o r n o ś c i n a w o d ę i   i z o l a c j i w   n a j -z i m n i e j s z y c h w a r u n k a c h .

WODOODPORNY OCHRANIACZ NA GŁOWĘ I SZYJĘ NA KAŻDĄ POGODĘ

Ten trójwarstwowy wodoodporny ochraniacz na głowę i szyję nosi się jako dopasowany do głowy lub zwinięty wokół szyi. Nadaje się do stosowania pod ochronnymi nakryciami głowy w celu zapewnienia izolacji i oddychalności w różnych warunkach pogodowych.

• Technologia WATERPROOF - konstrukcja trzech warstw zapewniająca ciepło, wytrzymałość i wodoodporność.

• Z MOŻLIWOŚCIĄ ZMIANY FUNKCJI - Wodoodporny kaptur z możliwością przedłużenia

• IZOLACJA I KOMFORT - Warstwa wewnętrzna z mikropolaru zapewniająca ciepło i odprowadzenie wilgoci.

WODOODPORNE CZAPKI

SEALSKINZ.COM

*Rekomendowana cena detaliczna brutto.

SKARPETY OCHRANIACZE NA BUTY CZAPKI

43

Page 44: Rondo Dystrybucja - 2020 2 1 · 2020-04-09 · Opracowaliśmy nowe technologie i zastosowaliśmy tkaniny, które sprawiły, że nasze produkty znalazły swoich odbior - ców na całym

SEALSKINZ LIMITED (UK)

36 Oldmedow Road, Hardwick Industrial Estate, King's Lynn, Norfolk. PE30 4JJ

T: +44 (0) 1553 817 990

@:[email protected]

SEALSKINZ USA5023 West 120th Ave #344, Broomfield, Colorado, 80020. USA

T: +1 (0)303 997 9391 @: [email protected]

SEALSKINZ G MB H (DE)Rüblandener Straße 3a, 91242, Ottensoos, Niemcy

T: +49 (0)9123 700 9020 @: [email protected]

Dystrybucja w Polsce:Rondo Sp. z o.o. Dział Dystrybucji ul. Fabryczna 1A34-300 Żywiecwww.rondo-distribution.pl@: [email protected]

Jacek GizickiDyrektor HandlowyT: +48 606 403 900@: [email protected]

Jarosław DubińskiPrzedstawiciel Handlowy- Polska Centralna i PółnocnaT: +48 509 172 420@: [email protected]

Piotr MrózekLogistyka | E-commerceT: +48 501 267 522@: [email protected]

Piotr Misiak Przedstawiciel Handlowy- Polska Południowa T: +48 694 467 084@: [email protected]

*Ceny podane w katalogu są rekomendowanymi cenami detalicznymi.

** Rzeczywiste kolory produktów mogą nieznacznie odbiegać od przedstawionych w katalogu.


Recommended