Download pptx - Slaid kbat

Transcript
Page 1: Slaid kbat

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

Page 2: Slaid kbat

Ahli kumpulan….Nurul Farihah Binti RozaliD20101037299

Norfazilah Binti Mohamad ZuldinD20101037303

Hidayahtun Nur Amirah Binti MustafaD20101039442

Page 3: Slaid kbat

3

6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global

Kemahiran memimpin

Identiti nasional

Kemahiran dwibahasa

Etika dan Kerohanian

Kemahiran berfikir

Pengetahuan

6 ciri utama setiap murid perlu ada untuk bersaing pada peringkat global :

3

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 - 2025

Page 4: Slaid kbat

“Satu lagi elemen baru yang diperkenalkan dalam Reformasi Pendidikan ialah Kemahiran Berfikir (KB). Berfikir adalah satu kemahiran dan bukan kebolehan semulajadi. Kepintaran atau intelligent tidak bererti mempunyai kemahiran berfikir sekiranya ia tidak mempunyai kemahiran itu.”

Wan Mohd Zahid Mohd Noordin, 1993 Wawasan Pend. Agenda Pengisian

Page 5: Slaid kbat

Berfikir ialah kebolehan manusia untuk membentuk konsep, memberi sebab,atau membuat penentuan. (Beyer, B.K., 1991)

Berfikir ialah satu koleksi kemahiran atau operasi mental yang digunakan oleh seseorang individu. (Nickerson, Perkins dan Smith, 1985)

Page 6: Slaid kbat

Berfikir merupakan pembentukan idea, pembentukan semula pengalaman dan penyusunan maklumat dalam bentuk tertentu. (Fraenkel, J.R., 1980) proses

Berfikir melibatkan pengelolaan operasi mental tertentu yang berlaku dalam minda atau sistem kognitif seseorang yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah. (Mayer, R.E., 1977)

Page 7: Slaid kbat

Berfikir dan Belajar

Can we learn without thinking?

Once we learn, does it mean that we have automatically think?

Page 8: Slaid kbat
Page 9: Slaid kbat

KEMAHIRAN BERFIKIR

Kemahiran Berfikir

Aras Rendah (KBAR)

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Page 10: Slaid kbat

Senk, Beckman, & Thompson (1997)

LOT is involved when students are solving

tasks where the solution requires applying a well-known algorithm, often with NO

justification, explanation, or proof required, and where only a single

correct answer is possible

Kemahiran Berfikir Aras Rendah (KBAR)

Page 11: Slaid kbat

Kemahiran Berfikir Aras Rendah (KBAR)

Schmalz (1973) LOT tasks requires a student “… to recall a fact, perform a simple operation, or solve a familiar type of problem. It does not require the student to work outside the familiar’’.

Page 12: Slaid kbat

Thompson (2008) generally characterized LOT as solving tasks while working in familiar situation and contexts; or, applying algorithms already familiar to the student.

Kemahiran Berfikir Aras Rendah (KBAR)

Page 13: Slaid kbat

Apa itu Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

(KBAT) ?

Page 14: Slaid kbat

Resnick (1987) characterized higher-order thinking (HOT) as

“non-algorithmic.”

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Page 15: Slaid kbat

Stein and Lane (1996) describe HOT as “the use of complex,

non-algorithmic thinking to solve a task in

which there is NOT a predictable, well-rehearsed approach or pathway explicitly

suggested by the task, task instruction, or a

worked out example.”

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Page 16: Slaid kbat

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Thompson (2008) generally characterized HOT

involves solving tasks where an algorithm

has not been taught or using known algorithms while working in unfamiliar

contexts or situations.

Page 17: Slaid kbat

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Senk, et al (1997) characterized HOT as

solving tasks where no algorithm has

been taught, where justification or explanation are required, and where

more than one solution may be possible.

Page 18: Slaid kbat

Kemahiran berfikir aras tinggi biasanya merujuk kepada empat tahap kemahiran teratas dalam Taksonomi Bloom edisi semakan (Anderson & Krathwohl, 2001)

mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta.

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Page 19: Slaid kbat

Mencipta

Menilai

Menganalisis

Mengaplikasi

Memahami

Mengingat

Taksonomi Bloom

KBAT

KBAR

Page 20: Slaid kbat

Soalan “aras tinggi” menggalakkan pembelajaran kerana ia

memerlukan pelajar mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan

menilai maklumat, bukan semata-mata mengingat fakta.

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Page 21: Slaid kbat

Kemahiran berfikir aras tinggi ialah keupayaan untuk

mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai

dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi

menyelesaikan masalah, membuat keputusan,

berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu.

DEFINISI

(KPM, 2013)

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Page 22: Slaid kbat

Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru

Kemahiran Berfikir Aras

Tinggi

Menaakul

Teknik menyoal

Kreativiti

Inkuiri

Penyelesaian masalah

22

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Page 23: Slaid kbat

Bagaimana hendak

mengajar KBAT?

Tingkatkan soalan aras tinggi

Pembelajaran berasaskan projek

Menggunakan alat berfikir

Aktiviti penyelesaian masalah

Teknik menyoal

Aktiviti pemikiran aras tinggi dalam buku teks

Dari sudut pandangan JPN/PPD/Guru

23

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT)

Page 24: Slaid kbat

KEPENTINGAN KBAT

Page 25: Slaid kbat

Apa itu berfikir ?

Page 26: Slaid kbat

Mengapa HOTS penting???

• Menghasilkan modal insan yang cerdas, kreatif dan inovatif bagi memenuhi cabaran abad ke-21 agar negara mampu bersaing di persada dunia.

If we want students to develop the capacity to think, reason and problem solve then we need to start with high-

level, cognitively complex tasks.

Stein & Lane, 1996

Page 27: Slaid kbat

Penggunaan minda secara meluas berlaku apabila seseorang itu perlu mentafsir, menganalisis atau memanipulasi maklumat untuk menjawab soalan atau menyelesaikan masalah yang dikemukakan.

Soalan ‘Aras Tinggi’ menggalakkan pembelajaran sebab jenis-jenis soalan memerlukan pelajar mengaplikasi, menganalisis, mensintesis & menilai maklumat, bukan semata-mata mengingat fakta.

KBAT biasanya merujuk kepada 4 tahap kemahiran teratas dalam Taksonomi Bloom iaitu mengaplikasi, menganalisis, menilai & mencipta.

Page 28: Slaid kbat

Lower Order Thinking Skills (LOTs)

Higher Order Thinking Skills (HOTs)

Page 29: Slaid kbat

Menjana minda kreatif & inovatif

Murid bertanggungjawab

terhadap pembelajaran mereka

Merapatkan hubungan guru dan murid kerana

guru lebih banyak berperanan sebagai

fasilitator

Membantu pelajar menghadapi

cabaran abad ke-21

Page 30: Slaid kbat

Merealisasikan aspirasi pendidikan negara

Kualiti Negara dalam kelompok sepertiga

teratas dalam pentaksiran antarabangsa dalam tempoh 15

tahun

KecekapanSistem yang memaksimumkan keberhasilan murid

mengikut peruntukan sedia ada

Page 31: Slaid kbat

• Menjadi penanda aras dalam TIMSS & PISA.

Kedudukan Malaysia dalam PISA 74 buah negara yang terlibat & Malaysia berada di tangga 57.

Page 32: Slaid kbat

Perbandingan KBAR Vs KBATKBAR KBAT

1. Tidak memerlukan murid untuk menggunakan kemahiran berfikir

1. Memerlukan tahap pemikiran aras tinggi

2. Operasi yang perlu digunakan adalah jelas

2. Meningkatkan kemahiran menaakul

3. Jawapan dan prosedur yang diperlukan tidak serta-merta jelas4. Menggalakkan lebih daripada satu cara penyelesaian dan strategi5. Terdapat lebih daripada satu jawapan

6. Berupaya membentuk murid yang kreatif dan inovatif7. Memerlukan masa yang mencukupi untuk diselesaikan8. Menggalakkan perbincangan dalam kumpulan dan mendapatkan penyelesaian

Page 33: Slaid kbat
Page 34: Slaid kbat

MURID…Pengimplimentasian KBAT

dalam matematik akan menjadikan PdP dalam

kelas bertambah menarik

Bermotivasi untuk belajar -

meneroka

Menjadikan murid lebih produktif &

berdaya saing

Murid bebas untuk membanding, membeza, mengenal pasti sebab &

akibat mengikut pendapat & pandangan sendiri

Meningkatkan keupayaan &

kebolehan sedia ada pada murid

Page 35: Slaid kbat

GURU…..Meningkatkan tahap kecekapan bagi membina item KBAT

Dapat memberikan yang terbaik kepada murid dalam pengajaran

Dapat menangani pelbagai cabaran yang mungkin timbul dalam proses PdP

Penggunaan inovasi dapat meningkatkan proses PdP

Page 36: Slaid kbat

NEGARA..Tahap pendidikan

negara terus meningkat jika elemen

KBAT diutamakan

Aspirasi pendidikan negara

dapat dicapai

Melahirkan pelajar seperti yang

digariskan dalam FPK

Dapat meningkatkan kedudukan negara

dalam TIMSS & PISA

Page 37: Slaid kbat

ISU & CABARAN

DALAM KBAT

GURU KESEDIAAN MURID

Page 38: Slaid kbat

GURU

Kurang jelas dengan makna

item KBAT

Penyediaan item yang sukar

Tidak cukup masa

Page 39: Slaid kbat

KESEDIAAN MURID

Kurang mampu untuk

menjawab soalan KBAT

Kajian LPM: hampir 30% murid tidak menjawab soalan jika

soalan bukan rutin

Budaya masyarakat yang

lebih menitikberatkan kecemerlangan & bilangan A dalam

peperiksaan mendorong anak-

anak mengamalkan

budaya menghafal

Page 40: Slaid kbat

JENIS-JENIS PENYELESAIAN MASALAH DALAM KBAT

Bukan Rutin (BR)

Lembaga Peperiksaan

(LP) TIMSS

PISA Model dan Heuristik (MdH) i-Think

Penyelesaian Masalah Berstruktur (PMB)

Page 41: Slaid kbat

Soalan Bukan Rutin yang

memerlukan tahap kognitif yang

tinggi dapat membentuk KBAT(HOTs)

dalam kalangan murid.

Page 42: Slaid kbat

Perlunya keseimbangan antara soalan rutin dengan bukan rutin. Penekanan kepada soalan bukan rutin penting bagi:

Rutin Bukan Rutin

Membentuk modal insan yang berfikrah. Merealisasikan hasrat negara untuk mencapai satu pertiga

teratas dalam TIMSS dan PISA.

Page 43: Slaid kbat

Rutin Bukan Rutin

Tidak memerlukan murid untuk menggunakan kemahiran berfikir pada aras tinggi.

Memerlukan tahap pemikiran pada aras tinggi.

Operasi yang perlu digunakan adalah jelas. Meningkatkan kemahiran menaakul.

Jawapan dan prosedur yang perlu digunakan tidak serta merta jelas.

Menggalakkan lebih daripada satu cara penyelesaian dan strategi.

Terdapat lebih daripada satu jawapan.

Lebih mencabar.

Berupaya membentuk murid yang kreatif dan inovatif

Penyelesaian memerlukan lebih daripada membuat keputusan dan memilih operasi matematik.

Page 44: Slaid kbat

Contoh-Contoh Soalan

Page 45: Slaid kbat

RUTIN BUKAN RUTINContoh : Lorekkan kawasan bagi bagi rajah di bawah:

Bina dan lorek sebanyak mungkin gambarajah Venn bagi mewakilkan . Terangkan jawapan anda.

Rutin dan Bukan Rutin

Page 46: Slaid kbat

RUTIN: Maria membeli sekotak susu dengan harga RM1.55 dan sebungkus biskut dengan harga RM1.70. Berapakah jumlah wang yang dibayar oleh Maria?

BUKAN RUTIN:Maria membeli sekotak susu dengan harga RM1.55 dan sebungkus biskut dengan harga RM1.70. Dia memberikan RM4.00 kepada jurujual. Berapakah bilangan syiling yang diterima oleh Maria sekiranya jurujual itu memberikannya beberapa syiling 5 sen, 10 sen dan 20 sen? Terangkan jawapan anda.

Page 47: Slaid kbat

Lembaga Peperiksaan

Page 48: Slaid kbat

Which circle has approximately the same fraction of its

area shaded as the rectangle above?

CONTOH SOALAN TIMSS

Page 49: Slaid kbat

1) (a) Which of the figures has the largest area?

Show your reasoning.

(b) Describe a method for estimating the area of figure C.

2) Nick wants to pave the rectangular patio of his new house. The patio has length 5.25 metres and width 3.00 metres. He needs 81 bricks per square metre.

Calculate how many bricks Nick needs for the whole patio.

CONTOH SOALAN PISA

Page 50: Slaid kbat

For a concert a rectangular field of size 100 m by 50 m was reserved for the audience. The concert was completely sold out and the field was full with all the fans standing.Which one of the following is likely to be the best estimate of the total number of people attending the concert?A) 2000B) 5000C) 20 000D) 50 000E) 100 000 List the possible length and width of the field that can accommodate 50,000 audience. Explain your answers.

Page 51: Slaid kbat

Soalan : Kajian menunjukkan ⅚ daripada murid bermain bola sepak. ½ daripada murid yang bermain bola sepak

juga bermain hoki. Jika terdapat 132 orang murid, berapa bilangan murid yang bermain bola sepak dan

hoki?

SOALAN MODEL DAN HEURISTIK (MdH)

SOALAN MODEL

Page 52: Slaid kbat

Bola sepak

Hoki

132

12 bahagian = 1321 bahagian = 132 ÷ 12 = 11 orang murid Bola sepak dan hoki = 55 orang murid

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

11 11 11 11 11

Page 53: Slaid kbat

• Satu jar mengandungi 8 liter air dan dua jar kosong yang masing-masing mempunyai isipadu 5 liter dan 3 liter. Jika air tersebut perlu dikongsikan sama rata antara dua orang, bagaimanakah kita boleh melakukannya ?

SOALAN HEURISTIK

Page 54: Slaid kbat

i-Think

Soalan

–Gunakan nombor di atas untuk menunjukkan perkaitan antara peratusan, pecahan dan perpuluhan dengan menggunakan peta titi. Bincangkan perkaitan ini dalam kumpulan anda.

Page 55: Slaid kbat
Page 56: Slaid kbat

PENYELESAIAN MASALAH BERSTRUKTUR

Anda diberi cermin, kertas surih dan kertas A4. Lengkapkan gambar rajah berikut dengan menggunakan bahan yang diberi.

Page 57: Slaid kbat
Page 58: Slaid kbat

Pelaksanaan KBAT menuntut

Sikap positif

Kritikal dan analitikal

Pelbagai pendekatan

Pelbagai perkaitan

Penaakulan dan pembuktian

Kefahaman mendalam

Penerokaan dan penyiasatan

Komunikasi

Pelbagai strategi Peruntukan masa

Kreatif dan inovatif

Page 59: Slaid kbat