Transcript
 • SLEDOVÁNÍ VERTIKÁLNÍCH POSUNŮ NA VÝSYPKÁCH

  Specializovaná mapa

  Případová studie Radovesice

  Příloha k výzkumnému projektu MZe NAZV QH 92091

  „Optimalizace rekultivačních a sanačních postupů pro těžbou devastované krajinné

  celky s důrazem na ochranu voda a ekologickou stabilitu“

  (hlavní koordinátor Prof. Ing. Pavel Kovář, DrSc.)

  Autoři: Ing. Lubomír Chamout

  Ing. Dana Tollingerová, Ph. D.

  Ing. Michaela Hrabalíková

  Fakulta životního prostředí Katedra biotechnických úprav krajiny

 • 1

  OBSAH

  A. TEXTOVÁ ČÁST 2

  B. GRAFICKÁ ČÁST 4

  C. POUŽITÉ ZDROJE 6

  ANOTACE

  Soubor se zabývá způsobem sledováním vertikálních posunů na Radovesické výsypce.

  Obecně se sledování vertikálních posunů provádí metodou přesné nebo velmi přesné nivelace

  za použití přesných nivelačních přístrojů. Velkou nevýhodou těchto metod je zbytečně veliká

  přesnost a s tím související časová náročnost a obtížný pohyb po tělese výsypky. Řešením je

  technologický postup, který umožní opakované geodetické sledování vertikálních posunů

  v oblastech výsypek pomocí ověřené modifikované geodetické metody trigonometrické

  nivelace.

 • 2

  A. TEXTOVÁ ČÁST

  Úvod a cíl

  Výsypky vznikají přesunem velkého množství zeminy při povrchové těžbě hnědého

  uhlí. Je zde minimální nebo žádné zhutnění navezeného materiálu a tudíž lze předpokládat, že

  zde bude docházet k vertikálním poklesům terénu. Vzhledem k možné budoucí výstavbě na

  rekultivovaných výsypkách je velmi aktuálním tématem, jak se z výškového hlediska chová

  terén výsypky vůči stabilnímu okolí v návaznosti na časový interval sledování vertikálních

  posunů.

  Jednou z možností jak lze zjistit předpokládané poklesy terénu výsypky, je vytvoření

  polygonového pořadu, který vychází z pozorovacího bodu o známé a stabilní nadmořské

  výšce umístěného mimo výsypku. Dalšími body budou body pozorované na výsypce.

  Polygonový pořad se poté zakončí na pozorovacím bodě o známé a stabilní nadmořské výšce

  umístěném mimo výsypku. Pro pozorování vertikálních posunů výsypky slouží určování

  nadmořských výšek jednotlivých pozorovaných bodů zapojených do polygonového pořadu v

  určených časových intervalech. Tím se získá souvislá řada pozorování, která jednoznačně

  prokáže velikost a časovou posloupnost vertikálních posunů. Modifikovaná metoda byla

  ověřena při sledování vertikálních posunů na Radovesické výsypce v severních Čechách.

  Zhodnocení výstupů

  Nultá etapa sledování vertikálních posunů na výsypce proběhla v srpnu a září 2010, kdy

  byla provedena stabilizace pozorovacích bodů a zaměření výškového polygonového pořadu.

  Bylo vytvořeno 23 pozorovaných bodů z toho 21 v prostoru výsypky, jejichž stabilizace

  odpovídala výše popsanému postupu. Pozorovací body byly dva, mimo oblast výsypky. Jeden

  na jedné straně výsypky, druhý na straně opačné. Jednalo se o body stávajícího státního

  polohového bodového pole stabilizované žulovými mezníky, jejichž nadmořská výška byla

  určena s přesností na 10-2 m nivelační metodou v roce 2003 resp. 2008 KÚ Liberec. Tato

  uvedená nadmořská výška byla vlastním nivelačním měřením zpřesněna na 10-3 m od

  nejbližších státních výškových bodů a zároveň tím byla ověřena jejich dlouhodobá výšková

  stabilita. Vytvořil se výškový polygonový pořad, o délce 7 780 m s převýšením 191 m.

  První etapa sledování vertikálních posunů na uvedené výsypce proběhla během dubna

  2011. Druhá etapa sledování vertikálních posunů na uvedené výsypce proběhla během října

  2011.

 • 3

  Z dosud uskutečněných měření je patrné, že při dodržení všech bodů technologického

  postupu sledování vertikálních posunů na výsypkách metodou trigonometrické nivelace je

  možné ji bez problémů používat.

  Základním předpokladem pro užití této metody je moderní elektronický měřický přístroj

  - geodetická totální stanice (GTS). Druhým předpokladem je dodržení požadované přesnosti

  sledování vertikálních posunů na výsypkách 10-2 m. Tato podmínka byla vyřešena úpravou

  metody trigonometrické nivelace a prozkoušení této metodiky při určování nadmořských

  výšek bodů kombinované měřické sítě na mnohých měřických sítích.

 • 4

  B. GRAFICKÁ ČÁST

  Podkladní mapa poskytnuta společností Severočeské doly a.s.

 • 5

 • 6

  C. POUŽITÉ ZDROJE

  Použitá literatura

  Banhert, G., 1981: Refrationseinflüsse auf trigonometrische Nivellements,

  Vermessungstechnik, 29, Heft 3, s. 79-82

  Blažek, R., Skořepa, Z., 1999: Geodezie 30 Výškopis, Praha ČVUT: 93 s. ISBN 80-01-

  01598-X

  Hauf, M. a kolektiv, 1982: Geodézie, Praha, SNTL: 544 s., ISBN 04-713-82

  Hlaváčová, I, Halounová, L., Knechtlová, B., 2011: Sledování poklesů na výsypce v

  severních Čechách metodou radarové interferometrie, Geodetický a kartografický obzor

  č. 10, s. 241-243

  Chamout, L., 2009: Trigonometrická nivelace pro určování nadmořské výšky bodů

  kombinované měřické sítě, Stavební obzor č. 6 s. 185-187


Recommended