Transcript
Page 1: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 1/88

Page 2: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 2/88

Broj 24 –  Stranica 2 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

sa 1/1 dijela, a stvarno vlasni{tvo Mi{kovi} TihomirasinMilice iz Beograda sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-329-1/2011

14. travnja/aprila 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

485Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-193-2/11 od 16.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had i}i, prije pravomo}nosti rje{enja o

izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14.travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravneposlove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ineHad`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj05-31-2-2045/2010 od 28.02.2011. godine, i to na parcelama:

 – k.~. br. 272/2 k.o. Mokrine, u povr{ini od 45 m² i k.~. br.271/2 k.o. Mokrine, u povr{ini od 51 m², svezemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Sajnica Zejnila Fadila iz Had`i}a sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji su

potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine.3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-293/201114. travnja/aprila 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, v. r.

486Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-193-2/11 od 16.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za 

imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had i}i, prije pravomo}nosti rje{enja oizvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14.travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravneposlove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ineHad`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj05-31-2-2135/2010 od 25.02.2011. godine, i to na parceli:

  – k.~. br. 1106/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 1009 m²,zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo [ari} Nasera izHad`i}a sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji supotrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-293-1/201114. travnja/aprila 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

487Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj: 01-02.1.2-193-2/11 od 16.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had i}i, prije pravomo}nosti rje{enja oizvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14.travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravneposlove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ineHad`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj05-31-2-2050/2010 od 25.02.2011. godine, i to na parcelama:

 – k.~. br. 387/2 k.o. Mokrine, u povr{ini od 5119 m², k.~.br. 390/2 k.o. Mokrine, u povr{ini od 373 m ², k.~.br.391/1 k.o. Mokrine, u povr{ini od 2351 m², k.~. br.392/2 k.o. Mokrine, u povr{ini od 471 m ², k.~. br. 390/7k.o. Mokrine, u povr{ini od 861 m², k.~. br. 395/2 k.o.Mokrine, u povr{ini od 859 m², k.~. br. 396/2 k.o.Mokrine, u povr{ini od 145 m² i k.~. br. 395/3 k.o.Mokrine, u povr{ini od 36 m², sve zemlji{no-knji`no istvarno vlasni{tvo Sajnica [abana Fikrete, Sajnica 

Zijada Denisa i Sajnica Zijada Elzane, svi sa po 1/3dijela.2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu ba za 

imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji supotrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-293-2/201114. travnja/aprila 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, v. r.

488Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi

sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-193-2/11 od 16.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had i}i, prije pravomo}nosti rje{enja oizvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14.travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravneposlove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine

Page 3: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 3/88

Page 4: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 4/88

Broj 24 –  Stranica 4 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

u zk. ul. br. 36 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Kate]u`e Jurine udova Petra iz Bija~e, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-238-2/201114. travnja/aprila 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, v. r.

492Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za 

prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-111/11 od 22.02.2011.godine, i to na parceli:

 – k.~. br. 364/2 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od3.540 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.513/15, zv."Trava" {uma u povr{ini od 3.540 m²,upisanauzk.ul.br.47k.o.SP-Bija~a,stvarnovlasni{tvoRade Primorca Lovrina iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa 1/1

dijela.2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-238-3/201114. travnja/aprila 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, v. r.

493Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi

sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekre-

tnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostorno ure|enje iimovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i

katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-114/11 od 22.02.2011.godine, i to na parcelama:

 – k.~. br. 385/2 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od2.669 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.501/106, zv."Trava" {uma u povr{ini od 2.669 m²,upisana u zk. ul. br. 139 k.o. SP-Bija~a, stvarnovlasni{tvo Joze Gali}a Stojanova iz Pruda, R.Hrvatska iVinkaGali}a Stojanovaiz Bija~e, op}inaLjubu{ki sa po1/2 dijela.

 – k.~. br. 387/2 k.o. Bija~a, pa{njak 3. klase u povr{ini od81 m²,{topostarompremjeruodgovarak.~.br.501/119,zv."Lazina" pa{njak u povr{ini od 81 m², upisana u zk.ul. br.118 k.o.SP-Bija~a,stvarnovlasni{tvo JozeGali}a Stojanova iz Pruda, R.Hrvatska sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-238-4/2011

14. travnja/aprila 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

494Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj2/06 i 8/06), a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-110/11 od 22.02.2011.godine, i to na parceli:

  – k.~.br.407/2k.o. Bija~a, {uma4. klase u povr{iniod 358m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 501/138,zv."Trave" {uma u povr{ini od 358 m², upisana u zk. ul.br. 136 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo DanicePrimorac Ivanove ro|. Gali} iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-238-5/2011

14. travnja/aprila 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

495Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.

Page 5: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 5/88

Ponedjeljak, 9. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 24 –  Stranica 5

Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostorno ure|e-nje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-158/11 od 02.03.2011.godine, i to na parcelama:

 – k.~. br. 496/2 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od16.915 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.126/10, zv."Kupinjeva" {uma u povr{ini od 16.915 m²,upisana u zk. ul. br.231 k.o. SP-Zviri}i, stvarnovlasni{tvo Anice Jurkovi} Ivanove iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 3/5 dijela, Grge Jurkovi}a Ivanova izMetkovi}a, R.Hrvatska sa 1/5 dijela i Berislava Jurkovi}a Ivanova iz Bijakovi}a, op}ina ^itluk sa 1/5dijela.

  – k.~. br.497/2k.o.Zviri}i, njiva 7.klaseu povr{ini od 232

m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.127/5,zv."Kupinjeva" njiva u povr{iniod 232 m²,upisanauzk.ul. br. 246 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo AniceJurkovi} Ivanove iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 3/5dijela, Grge Jurkovi}a Ivanova iz Metkovi}a,R.Hrvatska sa 1/5 dijela i Berislava Jurkovi}a Ivanova izBijakovi}a, op}ina ^itluk sa 1/5 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-238-6/2011

14. travnja/aprila 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

496Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-143/11od 02.03.2011. godine, i to na parcelama:

 – k.~. br. 1103/2 k.o. Zviri}i, njiva 7. klase u povr{ini od79 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 451/20,zv."Vlaka" njiva u povr{ini od 79 m², upisana u zk. ul.br. 205 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Mate Ili}a Antina iz Gabela Polja, op}ina ^apljina sa 1/1 dijela.

 – k.~. br. 1104/2 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od6.831 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.451/22, zv."Vlaka" {uma u povr{ini od 6.831 m²,upisana u zk. ul. br. 205 k.o. SP-Zviri}i, stvarno

vlasni{tvo Mate Ili}a Antina iz Gabela Polja, op}ina ^apljina sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-238-7/201114. travnja/aprila 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, v. r.

497Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel

imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-144/11od 02.03.2011. godine, i to na parcelama:

  – k.~. br. 572 k.o. Zviri}i, njiva 6. klase u povr{ini od1.156 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.53/22, zv."Dubrava" njiva u povr{ini od 1.156 m²,upisana u zk. ul. br. 206 k.o. SP-Zviri}i, stvarnovlasni{tvo Berislava Jurkovi}a Matina iz Gabela Polja,op}ina ^apljina sa 1/1 dijela.

 – k.~. br. 573/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od5.897 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.53/23, zv."Velika ograda" {uma u povr{ini od 5.897 m²,upisana u zk. ul. br. 206 k.o. SP-Zviri}i, stvarnovlasni{tvo Berislava Jurkovi}a Matina iz Gabela Polja,op}ina ^apljina sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-238-8/201114. travnja/aprila 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, v. r.

498Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

Page 6: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 6/88

Broj 24 –  Stranica 6 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-146/11 od 02.03.2011.

godine, i to na parceli: – k.~. br. 593/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od2.910 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.62/21, zv."Kuk" {uma u povr{ini od 2.910 m², upisana uzk. ul. br. 203 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Ru`eMandi} Vidakove iz Hardomilja, op}ina Ljubu{ki sa 1/1dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-238-9/201114. travnja/aprila 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, v. r.

499Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-156/11 od 02.03.2011.godine, i to na parceli:

 – k.~. br. 498/2 k.o. Zviri}i, njiva 7. klase u povr{ini od240 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 127/6,zv."Kupinjevac pa{njak" njiva u povr{ini od 240 m²,upisana u zk. ul. br. 246 k.o. SP-Zviri}i, stvarnovlasni{tvo Dragice [imovi} Nikoline iz Zvirovi}a,op}ina ^apljina i Stanka [imovi}a Nikolina izGrabovina, op}ina ^apljina, sa po 1/2 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-238-10/201114. travnja 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, v. r.

500Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.

Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-153/11 od 02.03.2011godine, i to na parceli:

  – k.~.br. 659/2 k.o.Zviri}i, {uma3. klase u povr{ini od58m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 10/412,zv."Glane" pa{njak u povr{ini od 58 m²,upisanauzk.ul.br. 47 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo StojkeJurkovi}Matine udova Petra ro|.Dodig iz Gabela Polja,op}ina ^apljina sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki

osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-238-11/201114. travnja/aprila 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, v. r.

501Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za 

predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-147/11 od 02.03.2011.godine, i to na parceli:

 – k.~. br. 1275/2 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od7.546 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.437/18, zv."Kr~evina" {uma u povr{ini od 7.546 m²,

upisana u zk. ul. br.126 k.o. SP-Bija~a, stvarnovlasni{tvo Vlade Grbavca Jozina iz Hardomilja, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-238-12/201114. travnja/aprila 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, v. r.

Page 7: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 7/88

Ponedjeljak, 9. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 24 –  Stranica 7

502Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom

zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enjei imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-151/11 od 02.03.2011.godine, i to na parceli:

 – k.~. br. 1294/2 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od18.402 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.

10/404, zv."^evrtaljka" {uma u povr{ini od 4.300 m²,upisana u zk. ul. br. 47 k.o. SP-Zviri}i i k.~. br. 452/17,zv." evrtaljka" {uma u povr{iniod 14.102 m²,upisanauzk. ul. br. 222 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo TadijePaponje Jurina iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki, Miroslava Paponje Jurina iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki i Zlatka Paponje Jurina iz Metkovi}a, R.Hrvatska, svi sa po 1/3dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-238-13/2011

14. travnja/aprila 2011. godineSarajevo Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

503Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjednekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-152/11od 02.03.2011 godine, i to na parcelama:

 –  k.~. br. 599/2 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od5.019 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.10/272, zv."D`ardin" {uma u povr{ini od 1.255 m²,upisana u zk. ul. br. 47 k.o. SP-Zviri}i i k.~. br. 10/42,zv."D`ardin" {uma u povr{ini od 3.764m²,upisanauzk.ul. br. 105 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Ive Rami}Mirkove ro|.Paponja iz Metkovi}a, R.Hrvatska i Ru`e

Paponja Mirkove iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa po 1/2dijela.

 – k.~. br. 600/2 k.o. Zviri}i, pa{njak 3. klase u povr{ini od659 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 88/14,zv."D`ardin"pa{njakupovr{iniod659m ²,upisanauzk.ul. br. 203 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Ive Rami}Mirkove ro|.Paponja iz Metkovi}a, R.Hrvatska i Ru`e

Paponja Mirkove iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa po 1/2dijela. – k.~. br. 601/2 k.o. Zviri}i, njiva 5. klase u povr{ini od

669 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 88/15,zv."D`ardin" njiva u povr{ini od 669 m², upisana u zk.ul. br. 203 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Ive Rami}Mirkove ro|. Paponja iz Metkovi}a, R.Hrvatska i Ru`ePaponja Mirkove iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa po 1/2dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-238-14/201114. travnja/aprila 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, v. r.

504Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-150/11od 02.03.2011. godine, i to na parcelama:

 – k.~. br. 1091/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od843m²,{topostarompremjeruodgovarak.~.br.451/30,zv."Vlaka" {uma u povr{ini od 843 m², upisana u zk. ul.br. 205 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Mate Ili}a Ivanova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

 – k.~. br. 1091/3 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od22 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 451/31,zv."Vlaka" {uma u povr{ini od 22 m², upisana u zk. ul.br. 205 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Mate Ili}a Ivanova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

 – k.~. br. 1091/4 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od2.023 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.451/32, zv."Vlaka" {uma u povr{ini od 2.023 m²,upisana u zk. ul. br. 205 k.o. SP-Zviri}i, stvarnovlasni{tvo Mate Ili}a Ivanova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

 – k.~. br. 1097/2 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od1.237 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.451/15, zv."Vlaka" {uma u povr{ini od 1.237 m²,upisana u zk. ul. br. 205 k.o. SP-Zviri}i, stvarnovlasni{tvo Mate Ili}a Ivanova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

  – k.~. br. 1098 k.o. Zviri}i, njiva 6. klase u povr{ini od1.300 m² i njiva 7. klase u povr{ini od 969 m², {to po

Page 8: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 8/88

Broj 24 –  Stranica 8 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

starom premjeru odgovara k.~. br.451/11, zv."Vlaka"njiva u povr{ini od 2.269 m², upisana u zk. ul. br. 205k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Mate Ili}a Ivanova izZviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

 – k.~. br. 1099/2 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od1.506 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.451/8, zv."Vlaka" {uma u povr{ini od 1.506 m², upisana 

u zk. ul. br. 205 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo MateIli}a Ivanova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. – k.~. br. 561/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od

2.239 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.53/30, zv."Pod kosom" {uma u povr{ini od 2.239 m²,upisana u zk. ul. br.206 k.o. SP-Zviri}i, stvarnovlasni{tvo Mate Ili}a Ivanova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-238-15/201114. travnja/aprila 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, v. r.

505Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-157/11od 02.03.2011. godine, i to na parcelama:

 – k.~. br. 248/2 k.o. Zviri}i, njiva 8. klase u povr{ini od 86m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 28/48,zv."Sad" njiva u povr{ini od 86 m², upisana u zk. ul.br.47 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Stipe Vranje{a Zvonkina iz Zagreba, R.Hrvatska sa 1/1 dijela.

 – k.~. br. 249/2 k.o. Zviri}i, njiva 8. klase u povr{ini od755 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 28/50,zv."Plantida" njiva u povr{ini od 755 m², upisana u zk.ul. br. 47 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo StipeVranje{aZvonkinaizZagreba,R.Hrvatskasa1/1dijela.

 – k.~. br. 250/2 k.o. Zviri}i, pa{njak 4. klase u povr{ini od

705 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 28/59,zv."Plandita" pa{njak u povr{ini od 705 m², upisana uzk. ul. br. 47 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo StipeVranje{aZvonkinaizZagreba,R.Hrvatskasa1/1dijela.

 – k.~. br. 250/3 k.o. Zviri}i, pa{njak 4. klase u povr{ini od59 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 28/53,zv."Plandita" pa{njak u povr{ini od 59 m², upisana u zk.ul. br. 47 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo StipeVranje{aZvonkinaizZagreba,R.Hrvatskasa1/1dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-238-16/201114. travnja/aprila 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, v. r.

506Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj2/06 i 8/06), a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. reavnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enje

i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-154/11 od 02.03.2011.godine, i to na parceli:

 – k.~. br. 566/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od3.026 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.53/32, zv."Velika ograda" {uma u povr{ini od 3.026 m²,upisana u zk. ul. br. 206 k.o. SP-Zviri}i, stvarnovlasni{tvo Ivana Jurkovi}a Stipina iz Lansinga, SAD,Vinka Jurkovi}a Stipina iz Samobora, R.Hrvatska iZdravka Jurkovi}a Stipina iz Slavonskog Broda,R.Hrvatska, svi sa po 1/3 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tenu nekretninu.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-238-17/201114. travnja/aprila 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, v. r.

507Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel

imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-155/11od 02.03.2011. godine, i to na parcelama:

  – k.~.br. 586/2 k.o. Zviri}i,grani~ni put u povr{ini od 291m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 53/27,zv."Put" u povr{ini od 291 m², upisana u zk. ul. br. 206

Page 9: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 9/88

Ponedjeljak, 9. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 24 –  Stranica 9

k.o.SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvoMate ^oti}a Jozina izZviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

  – k.~.br. 558/2 k.o.Zviri}i, {uma4. klase u povr{ini od20m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 113/15,zv."Stara ograda" {uma u povr{ini od 20 m², upisana uzk. ul. br. 50 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Mate^oti}a Jozina iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-238-18/201114. travnja/aprila 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, v. r.

508Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi

sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodomzahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-149/11

od 02.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 727/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od

10.311 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.212/19, {uma zv."Ograda" u povr{ini od 10.311 m²,upisana u zk. ul. br. 227 k.o. SP-Zviri}i, stvarnovlasni{tvo Karla Paponje Ivanova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela.

 –  k.~. br. 735/2 k.o. Zviri}i, njiva 8. klase u povr{ini od343m²,{topostarompremjeruodgovarak.~.br.212/20,njiva zv."Dubrava" u povr{ini od 343 m², upisana u zk.ul. br. 227 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Karla Paponje Ivanova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1dijela.

 – k.~. br. 735/3 k.o. Zviri}i, njiva 8. klase u povr{ini od162m²,{topostarompremjeruodgovarak.~.br.212/21,njiva zv."Dubrava" u povr{ini od 162 m², upisana u zk.ul. br. 227 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Karla Paponje Ivanova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-238-19/201114. travnja/aprila 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, v. r.

509Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a 

povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH"d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011.godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjemSlu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove,Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ineLjubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011.godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-148/11od 02.03.2011. godine, i to na parcelama:

 – k.~. br. 1291/2 k.o. Zviri}i, njiva 7. klase u povr{ini od

2.311 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.453/1, njiva zv."Okrajak" u povr{ini od 2.311 m²,

upisana u zk. ul. br. 213 k.o. SP-Zviri}i, stvarnovlasni{tvo Pavice Jurkovi} [imunove udova @arka izZviri}a, op}ina Ljubu{ki, Rade Jurkovi}a @arkova izZviri}a, op}ina Ljubu{ki i Joze Jurkovi}a @arkova izKnina, R.Hrvatska, svi sa po 1/3 dijela.

  – k.~. br. 1292 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od14.340 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.452/19, {uma zv."Okrajak" u povr{ini od 14.340 m²,upisana u zk. ul. br. 222 k.o. SP-Zviri}i, stvarnovlasni{tvo Pavice Jurkovi} [imunove udova @arka izZviri}a, op}ina Ljubu{ki, Rade Jurkovi}a @arkova izZviri}a, op}ina Ljubu{ki i Joze Jurkovi}a @arkova izKnina, R.Hrvatska, svi sa po 1/3 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-238-20/201114. travnja/aprila 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, v. r.

510Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH"d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011.

godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjemSlu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove,Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ineLjubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011.godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekre-

tnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostorno ure|enje iimovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih ikatastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nostirje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-145/11 od 02.03.2011.godine, i to na parcelama:

Page 10: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 10/88

Broj 24 –  Stranica 10 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

 – k.~. br. 1462/2 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od3.635 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.501/129, {uma zv."Ograda" u povr{ini od 3.635 m²,upisana u zk. ul. br.136 k.o. SP-Bija~a, stvarnovlasni{tvo Kre{e Gali}a Nikolina iz Bija~e, op}ina Ljubu{ki sa 3/22 dijela, Ru`e Bandur Nikoline ro|.Gali}iz Ljubu{kogsa 3/22 dijela, IvanaGali}a Nikolina 

iz Plo~a, R.Hrvatska sa 3/22 dijela, Ive Kozina Nikolinero|. Gali} iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa 3/22 dijela,Milice Bebi} Nikoline ro|. Gali} iz Dubrovnika,R.Hrvatska sa 3/22 dijela, Dragice Planin~i} Nikolinero|. Gali} iz Dugog Sela, R.Hrvatska sa 3/22 dijela,Veselke Petri~u{i} Nikoline ro|. Gali} iz Zagreba,R.Hrvatska sa 3/22 dijela i Nade Jurilj Nikoline ro|.Gali} iz Dugog Sela, R.Hrvatska sa 1/22 dijela.

 – k.~. br. 1461 k.o. Bija~a, njiva 5. klase u povr{ini od 600m²,{topostarompremjeruodgovarak.~.br.501/53,njiva zv."Do~i}" u povr{ini od 600 m², upisana u zk. ul. br. 136k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Kre{e Gali}a Nikolina iz Bija~e, op}ina Ljubu{ki sa 3/22 dijela, Ru`e Bandur Nikoline ro|. Gali} iz Ljubu{kog sa 3/22 dijela, Ivana Gali}a Nikolina iz Plo~a, R.Hrvatska sa 3/22 dijela, IveKozina Nikoline ro|. Gali} iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa 3/22 dijela, Milice Bebi} Nikoline ro|. Gali} izDubrovnika, R.Hrvatskasa 3/22 dijela, Dragice Planin~i}

Nikoline ro|. Gali} iz Dugog Sela, R.Hrvatska sa 3/22dijela, Veselke Petri~u{i} Nikoline ro|. Gali} iz Zagreba,R.Hrvatskasa3/22dijelaiNadeJuriljNikolinero|.Gali}iz Dugog Sela, R.Hrvatska sa 1/22 dijela.

  – k.~.br.409/2k.o. Bija~a, {uma4. klase u povr{iniod 178m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 501/132,{uma zv."Trava" u povr{ini od 178 m², upisana u zk. ul.br.136 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Kre{e Gali}a Nikolina iz Bija~e, op}ina Ljubu{ki sa 3/22 dijela, Ru`eBandur Nikoline ro|. Gali} iz Ljubu{kog sa 3/22 dijela,Ivana Gali}a Nikolina iz Plo~a, R.Hrvatska sa 3/22dijela, Ive Kozina Nikoline ro|. Gali} iz Metkovi}a,R.Hrvatska sa 3/22 dijela, Milice Bebi} Nikoline ro|.Gali} iz Dubrovnika, R.Hrvatska sa 3/22 dijela, DragicePlanin~i}Nikoline ro|.Gali} iz Dugog Sela, R.Hrvatska sa 3/22 dijela, Veselke Petri~u{i} Nikoline ro|. Gali} izZagreba,R.Hrvatskasa3/22dijelaiNadeJuriljNikolinero|. Gali} iz Dugog Sela, R.Hrvatska sa 1/22 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{kiosigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e seu "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 03/05-31-238-21/201114. travnja/aprila 2011. godine

SarajevoPremijer 

Nermin Nik{i}, v. r.

511Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezisa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH"d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011.godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjemSlu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove,Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ineLjubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011.godine, donijela je

RJE[ENJE1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed

nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostornoure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-

pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prijepravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-159/11od 02.03.2011. godine, i to na parcelama:

  – k.~.br. 624/2 k.o. Zviri}i,{uma4. klase u povr{iniod 155m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 93/1, {uma zv."Veliki do" u povr{ini od 155 m², upisana u zk. ul. br.205 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Stane Ili} Stipineudova Ante iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. – k.~. br.1108/5 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od14.179 m², {to po starom premjeru odgovara k.~.br.451/28, {uma zv."Vlaka" u povr{ini od 14.179 m ²,upisana u zk. ul. br. 205 k.o. SP-Zviri}i, stvarnovlasni{tvo Rude Ili}a Lukina iz Gabela polja, op}ina ^apljina, Stane Ili} Stipine udova Ante iz Zviri}a,op}ina Ljubu{ki i Marka Ili}a Lukina iz HrvatskeKostajnice, R.Hrvatska, svi sa po 1/3 dijela.

 – k.~. br. 563/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od14.950 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.53/28, {uma zv."Velika ograda" u povr{ini od 14.950m², upisana u zk. ul. br. 206 k.o. SP-Zviri}i, stvarnovlasni{tvo Rude Ili}a Lukina iz Gabela polja, op}ina ^apljina, Stane Ili} Stipine udova Ante iz Zviri}a,op}ina Ljubu{ki, Marka Ili}a Lukina iz HrvatskeKostajnice, R.Hrvatska i Ivana Ili}a Lukina iz Gabela polja, op}ina ^apljina, svi sa po 1/4 dijela.

 –  k.~.br. 605 k.o.Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od 4.454m², {to po starom premjeru odgovaraju k.~. br. 89/1,pa{njak zv."Latica" u povr{ini od 1.600 m², upisana u zk.ul. br. 205 k.o. SP-Zviri}i i k.~. br. 10/268, {uma zv."Latica"upovr{iniod2.854m²,upisanauzk.ul.br.47k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Marka Ili}a Lukina izHrvatske Kostajnice, R.Hrvatska sa 1/1 dijela.

  – k.~. br. 606 k.o. Zviri}i, njiva 5. klase u povr{ini od1.283 m², {to po starom premjeru odgovaraju k.~. br.89/2,oranicazv."Latica"upovr{iniod550m ²,upisanauzk. ul. br. 205 k.o. SP-Zviri}i i k.~. br. 10/267, njiva zv."Latica" u povr{ini od 733m²,upisanauzk.ul.br.47k.o.SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Marka Ili}a Lukina izHrvatske Kostajnice, R.Hrvatska sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjelimovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki

osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanjenaknade za izvla{tene nekretnine.3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se

u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 03/05-31-238-22/2011

14. travnja/aprila 2011. godineSarajevo

Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE512

DOPUNA LISTESTALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA ENGLESKI JEZIK

ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU

Red.br.

PREZIME IIME

ADRESA BROJTELEFONA

SUD JEZIK

1. BAHTOZEMINA

Vrbanju{a 16071 000 Sarajevo

061 313 492033 232 821

Kantonalni sudSarajevo

Engleski

2. Dr. BI^AK I]IRIS

Mar{ala Tita 1971 000 Sarajevo

061 375 139Kantonalni sud

SarajevoEngleski

3. BRADI]LEJLA

Husrefa Red`i}a 671 000 Sarajevo

061 653 451Kantonalni sud

SarajevoEngleski

4. BULJA DENIZ Kra}ule 1171 000 Sarajevo

061 189 083033 219 048

Kantonalni sudSarajevo

Engleski

5. ^I[I]-OMEROVI]ARIJANA

Humska 20271 000 Sarajevo

061 211 119Kantonalni sud

SarajevoEngleski

Page 11: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 11/88

Ponedjeljak, 9. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 24 –  Stranica 11

6. ^OLAKOVI]DRAGANA Mratnjeva~e 92

71 215 Bla`uj

062 146 683033 561 116

(posao)

Kantonalni sudSarajevo

Engleski

7. ^OLO IVANA Potoklinica 171 000 Sarajevo

061 210 898Kantonalni sud

SarajevoEngleski

8. DELI] VOLA[AIDA

Alibega Firdusa ~ikma 23

71 000 Sarajevo

065 977 850Kantonalni sud

SarajevoEngleski

9. DOROVI]ASIM

Hamdije ^emerli}a 1471 000 Sarajevo

063 531 010061 132 766

Kantonalni sudSarajevo

Engleski

10. D@IHANOVI] -GRATZSELMA

Grbavi~ka 127a 71 000 Sarajevo

061 173 336033 617 180

Kantonalni sudSarajevo

Engleski

11. \ONLAGI]SELMA

Telirevi}a 871 000 Sarajevo

061 291 891 Kantonalni sudSarajevo

Engleski

12. \OZO AMIRA Voje Dimitrijevi}a 371 000 Sarajevo

061 227 934033 469 195

Kantonalni sudSarajevo

Engleski

13. GAD@OSABINA

Petrakijina 371 000 Sarajevo

061 321 155033 200 625

Kantonalni sudSarajevo

Engleski

14. GRADI[I][EJLA

Habibe Sto~evi} 571 000 Sarajevo

061 771 445033 466 463

Kantonalni sudSarajevo

Engleski

15. HAD@AGI]SENADA

Ljubljanska 571 000 Sarajevo

061 207 250Kantonalni sud

SarajevoEngleski

16. HOD@I]AMRA

E{refa Kova~evi}a 271 000 Sarajevo

061 109 215Kantonalni sud

SarajevoEngleski

17. HULUSI]SELMA

Himze Polovine 4371 000 Sarajevo

061 701 559 Kantonalni sudSarajevo

Engleski

18. HUSEINBA[I]MIRZA

Hifzi Bjelevca 16471 000 Sarajevo 061 313 230

Kantonalni sudSarajevo Engleski

19. JELE[KOVI]EMINA

Nerkeza Smailagi}a 10

71 000 Sarajevo

061 817 769033 542 098

Kantonalni sudSarajevo

Engleski

20. KALABAAIDA

Smaila [ikala 16571 000 Sarajevo

061 319 795033 235 679

Kantonalni sudSarajevo

Engleski

21. KAZAZI]AMELA

D`emala Bijedi}a 7071 000 Sarajevo

061 371 185Kantonalni sud

SarajevoEngleski

22. KRI[TI]IVONA

Trg nezavisnosti 4/671 000 Sarajevo

061 203 981Kantonalni sud

SarajevoEngleski

23. ME[ANOVI]EMINA

Envera [ehovi}a 171 000 Sarajevo

061 232 882Kantonalni sud

SarajevoEngleski

24. MULABDI]ERMIN

D`amijska 1571 000 Sarajevo

061 487 571Kantonalni sud

SarajevoEngleski

25. NAKA[NIHAD Merhemi}a trg 10/VI71 000 Sarajevo 061 548 825033 206 776 Kantonalni sudSarajevo Engleski

26. PA[I]D@ENITA

Armaganu{a 3171 000 Sarajevo

061 374 732Kantonalni sud

SarajevoEngleski

27. PEHILJMIRSADA

Put famosa 2971 210 Ilid`a 

061 375 854Kantonalni sud

SarajevoEngleski

28. SELIMOVI]EDINA

Ilije Engela 6Sarajevo

061 859 284Kantonalni sud

SarajevoEngleski

29. SEREZLI]EDIN

Teheranski trg 4/4-1371 000 Sarajevo

061 490 854033 466 405

Kantonalni sudSarajevo

Engleski

30. SIHROVSKISTA[A

S.H. Muvekita 571 000 Sarajevo

063 366 942Kantonalni sud

SarajevoEngleski

31. SPAHI] AIDA Porodice Ribar 47/871 000

061 808 878Kantonalni sud

SarajevoEngleski

32. [AIN MLADEN Mar{ala Tita 271 000 Sarajevo

061 433 354033 610 180

Kantonalni sudSarajevo Engleski

33. TABAKOVI]MEDINA

Esada Mid`i}a 11071 000 Sarajevo

061 366 916Kantonalni sud

SarajevoEngleski

34. TANOVI]ULVIJA

J. Vanca{a 1671 000 Sarajevo

061 838 848 Kantonalni sudSarajevo

Engleski

35. TA[KOVI]SVJETLANA

Adija Mulabegovi}a 471 000 Sarajevo

061 266 451061 474 193

Kantonalni sudSarajevo

Engleski

36. TIPURA-DERVI[I]NERMINA

Habibe Sto~evi} 1171 000 Sarajevo

061 299 751Kantonalni sud

SarajevoEngleski

37. TOTI]RED@EPAGI]SELMA

Derbent 26 A71 000 Sarajevo

061 546 424Kantonalni sud

SarajevoEngleski

38. VLAJKOVI]ALEKSANDRA

Grada~a~ka 4071 000 Sarajevo

061 646 172Kantonalni sud

SarajevoEngleski

39. VOLODERSANJA

Gornja slatina 471 000 Sarajevo

061 504 487Kantonalni sud

SarajevoEngleski

40. ZUBOVI]ANDREA

Muhameda Had`ijahi}a 26

71 000 Sarajevo061 109 173

Kantonalni sudSarajevo

Engleski

Broj 01-06-3-927/10-E14. januara/sije~nja 2011. godine

SarajevoMinistar 

Feliks Vidovi}, s. r.

513

DOPUNA LISTESTALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA NJEMA^KI JEZIKZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU

Red.br.

PREZIME IIME

ADRESABROJ

TELEFONASUD JEZIK

1. ALI] AZRA IbrahimaLjubovi}a 51/371 210 Ilid`a 

061 969 189033 622 017

Kantonalni sudSarajevo

Njema~ki

2. BAJRAMOVI]ALMA

Tekija ~ikma 9/4Sarajevo

061 785 121Kantonalni sud

SarajevoNjema~ki

3. BUSULAD@I]-ZBORALSKIEDINA

Bosanska 6Sarajevo

063 215 183063 023 194

Kantonalni sudSarajevo

Njema~ki

4. GAZIBEGOVI]

ADIS

D`amijska 11

Sarajevo

062 151 309

033 526 529

Kantonalni sud

SarajevoNjema~ki

5. KARI]ZLATAN

Paromlinska 4/2Sarajevo

061 160 418033 956 334

Kantonalni sudSarajevo

Njema~ki

6. HASANOVI]^AR SANIDA

Grbavi~ka 8A/IISarajevo

061 505 730Kantonalni sud

SarajevoNjema~ki

7. HERCEGLIJAELMEDINA

Behd`etaMuteveli}a 26,Sarajevo

062 222 231Kantonalni sud

SarajevoNjema~ki

8. HERAKMIRELA

Tukovi do 3Sarajevo

061 355 948033 230 089

Kantonalni sudSarajevo

Njema~ki

9. HERMANALMA

Eniza Cocali}a 10Sarajevo

061 242 361Kantonalni sud

SarajevoNjema~ki

10. HOD@I]AMRA

E{refa Kova~evi}a 2Sarajevo

061 109 215Kantonalni sud

SarajevoNjema~ki

11. IDRIZBEGOVI]SELMA

Azize [a}irbegovi} 86Sarajevo

061 224 103Kantonalni sud

SarajevoNjema~ki

12. JAHI] EMIR Spasoja Blagov~anina 35,Vogo{}a  062 386 671

Kantonalni sudSarajevo Njema~ki

13. KONJHOD@I]ALBISA Ko{evo 26Sarajevo 062 525 414061 377 010 Kantonalni sudSarajevo Njema~ki

14. LEHO AZRA Hamdije ^emerli}a 33Sarajevo

062 783 779Kantonalni sud

SarajevoNjema~ki

15. MAGLAJLIJAMIRSADA

Zagreba~ka 2DSarajevo

061 172 939Kantonalni sud

SarajevoNjema~ki

16. MARKOVI]ANDREA

Adema Bu}e 24Sarajevo

063 352 422Kantonalni sud

SarajevoNjema~ki

17. PINJO AJLA Ferde Hauptmana 8/4Sarajevo

061 786 387Kantonalni sud

SarajevoNjema~ki

18. SMAILAGI]JASMINA

Mis Irbina 3Sarajevo

061 965 759Kantonalni sud

SarajevoNjema~ki

Broj 01-06-3-927/10-NJ22. februara/velja~e 2011. godine

SarajevoMinistar 

Feliks Vidovi}, s. r.

514 DOPUNA LISTESTALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA FRANCUSKI JEZIKZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU

Red.br.

PREZIME IIME

ADRESABROJ

TELEFONASUD JEZIK

1. CERO AZRA Marcela [najdera 11Sarajevo

062 616 190033 215 638

Kantonalni sudSarajevo

Francuski

2. HAD@I]ADNANA

Tome Mende{a bb.Sarajevo

061 503 016Kantonalni sud

SarajevoFrancuski

Page 12: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 12/88

Broj 24 –  Stranica 12 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

3. HAD@I]HARIS

Ahatovi}ka 14Sarajevo

062 138 453Kantonalni sud

SarajevoFrancuski

4. MUSTAFI]AIDA

Mustafe Kameri}a 3Sarajevo

061 707 081Kantonalni sud

SarajevoFrancuski

5. ZEBANERMINA

Ramiza Sal~ina 7/4Sarajevo

061 482 063Kantonalni sud

SarajevoFrancuski

Broj 01-06-3-927-F/1111. aprila/travnja 2011. godineSarajevo

Ministar Zoran Mikuli}, s. r.

515

DOPUNA LISTESTALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA TALIJANSKI /

ITALIJANSKI JEZIK ZA PODRU^JEKANTONALNOG SUDA U SARAJEVU

Red.br.

PREZIME IIME

ADRESABROJ

TELEFONASUD JEZIK

1. AHMETOVI]EMIRA

Barska 17/I71 210 Ilid`a 

061 336 847Kantonalni sud

SarajevoItalijanski

2 . FO^AKKANITA - ITA

Veliki Alifakovac 4

Sarajevo

062 272 778Kantonalni sud

Sarajevo

Italijanski

3. ISI] AIDA Skopljanska 11Sarajevo

061 233 323Kantonalni sud

SarajevoItalijanski

4. MUJKANOVI]AJLA

Emila Zole 1Sarajevo

061 252 943Kantonalni sud

SarajevoItalijanski

5. LER-KEKI]JELENA

Nusreta Fazlibegovi}a 72

Sarajevo062 214 927

Kantonalni sudSarajevo

Italijanski

6. HASANAGI]FUAD

BranilacaSarajeva41Sarajevo

065 510 985Kantonalni sud

SarajevoItalijanski

Broj 01-06-3-927-I/1111. aprila/travnja 2011. godine

SarajevoMinistar 

Zoran Mikuli}, s. r.

516

DOPUNA LISTESTALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA LATINSKI JEZIK ZA

PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU

Red.br.

PREZIME IIME

ADRESABROJ

TELEFONASUD JEZIK

1. BOROV^ANINMALI[A

D`emala Bijedi}a 64Sarajevo

061 192 072Kantonalni sud

SarajevoLatinski

Broj 01-06-3-927-L/1011. aprila/travnja 2011. godine

SarajevoMinistar 

Zoran Mikuli}, s. r.

517

DOPUNA LISTESTALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA TURSKI JEZIK ZA

PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU

Red.br.

PREZIME IIME

ADRESABROJ

TELEFONASUD JEZIK

1. AVDI] AMOR Zahira Panjete 70Sarajevo

062 923 985Kantonalni sud

SarajevoTurski

2. DACI] FIKRET Gora`danska 40Sarajevo

061 303 639Kantonalni sud

SarajevoTurski

3 . DACI]SABINA

Gora`danska 40Sarajevo

061 843 450Kantonalni sud

SarajevoTurski

4. JARAMAZDIJANA

Ejuba Ademovi}a 30Sarajevo

061 505 071Kantonalni sud

SarajevoTurski

5. PRIBINJA[EVALA

Milinkladska 65-a Sarajevo

061 709 341Kantonalni sud

SarajevoTurski

6. V ELAG I]NEDIM

Nerkeza Smailagi}a 15Sarajevo

063 792 709Kantonalni sud

SarajevoTurski

Broj 01-06-3-927-T/1111. aprila/travnja 2011. godine

Sarajevo

Ministar 

Zoran Mikuli}, s. r.

518

DOPUNA LISTESTALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA PERZIJSKI JEZIK

ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU

Red.br.

PREZIME IIME

ADRESABROJ

TELEFONASUD JEZIK

1. ^AMD@I]NIHAD

NerkezaSmailagi}a 6/46Sarajevo

062 288 669Kantonalni sud

SarajevoPerzijski

2. JAVDANAMJAD

Ejuba Ademovi}a 47Sarajevo

061 484 860033 666 675

Kantonalni sudSarajevo

Perzijski

3. MOKERMUBINA

Zaima [arca 51Sarajevo

061 528 242Kantonalni sud

SarajevoPerzijski

Broj 01-06-3-927-P/1111. aprila/travnja 2011. godineSarajevo

Ministar Zoran Mikuli}, s. r.

519

DOPUNA LISTESTALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA ENGLESKI JEZIKZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U MOSTARU

Red.br.

PREZIME IIME

ADRESABROJ

TELEFONASUD JEZIK

1. A]IMOVI]TANJA

Splitska 3188 000 Mostar 

063 311 391Kantonalni sud

Mostar Engleski

2. BEVANDAIVANA

Dr. Milana Sufflaya 56Mostar 

063 797 489Kantonalni sud

Mostar Engleski

3. BUTIGANMIRJANA

Trg Svetog Franje 688 300 ^apljina 

063 447 832066 174 510

Kantonalni sudMostar  Engleski

4. DUJMOVI]NIKICA

Kraljice Katarine 8b88 000 Mostar 

063 416 139Kantonalni sud

Mostar Engleski

5. SU[AC TEA B. Potok 288 260 ^itluk

063 316 519Kantonalni sud

Mostar Engleski

6. ZOVKOJADRANKA

Kralja Tomislava 1988 000 Mostar 

063 522 260036 316 076

Kantonalni sudMostar 

Engleski

Broj 01-06-3-927-E/1014. januara/sije~nja 2011. godine

SarajevoMinistar 

Feliks Vidovi}, s. r.

520

DOPUNA LISTESTALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA NJEMA^KI JEZIK

ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U MOSTARURed.br.

PREZIME IIME

ADRESABROJ

TELEFONASUD JEZIK

1. BEVANDAIVANA

Dr. M. [ufflaya 56Mostar 

063 797 489Kantonalni sud

Mostar Njema~ki

2. BUHA^ IGOR Kralja Tomislava 16Mostar 

063 483 558036 321 602

Kantonalni sudMostar 

Njema~ki

3. DURAKOVI]SANDINA

POTOCI BB.88 104 Mostar 

061 386 170Kantonalni sud

Mostar Njema~ki

4. GLIBI]DARIJA

Kralja Petra Kre{imira IV br. 26Mostar 

063 890 775036 313 432

Kantonalni sudMostar 

Njema~ki

Page 13: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 13/88

Ponedjeljak, 9. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 24 –  Stranica 13

5. GLIBODRAGAN

Dubrova~ka 73Mostar 

063 446 021Kantonalni sud

Mostar Njema~ki

6. PETRI^EVI]LJILJANA

Kralja Tomislava 53Mostar 

063 311 543Kantonalni sud

Mostar Njema~ki

7. RAMLJAKMAGDALENA

Hrvatske mlade`i 9Mostar 

063 400 325036 325 913

Kantonalni sudMostar 

Njema~ki

8. VIDOVI]

VIJANA

Cim Crkvine b.b.

Mostar 

063 382 527

036 342 060

Kantonalni sud

Mostar  Njema~ki

Broj 01-06-3-927-E/NJ22. februara/velja~e 2011. godine

SarajevoMinistar 

Feliks Vidovi}, s. r.

521

DOPUNA LISTE

STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA FRANCUSKI JEZIKZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U MOSTARU

Red.br.

PREZIME IIME

ADRESABROJ

TELEFONASUD JEZIK

1. NOVAK LEA Kneza Vi{eslava bbSCP ORCA L5/2

Mostar 063 792 668 Kantonalni sud

Mostar Francuski

Broj 01-06-3-927-F/1111. aprila/travnja 2011. godine

SarajevoMinistar 

Zoran Mikuli}, s. r.

522

DOPUNA LISTE

STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA ENGLESKI JEZIKZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U ZENICI

Red.br.

PREZIME IIME

ADRESABROJ

TELEFONASUD JEZIK

1. ANDRO[EVI]DAMIR

Sejmenska 1072 000 Zenica 

061 243 723 Kantonalni sudZenica 

Engleski

2. KRAJINAANTO

SIV[A bb74 230 Usora 

063 815 873Kantonalni sud

Zenica Engleski

3. MARJANOVI]-HALLERSANJA

Stara ~ar{ija 272 000 Zenica 

061 134 007Kantonalni sud

Zenica Engleski

Broj 01-06-3-927-E/1014. januara/sije~nja 2011. godine

SarajevoMinistar 

Feliks Vidovi}, s. r.

523

DOPUNA LISTE

STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA NJEMA^KI JEZIKZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U ZENICI

Red.br.

PREZIME IIME

ADRESABROJ

TELEFONASUD JEZIK

1. BREKO RINA Naselje Luke, IVB1-L3/19

Visoko061 348 911

Kantonalni sudZenica 

Njema~ki

2. NIZAM AJLA Crkvice bbZenica 

061 412 793Kantonalni sud

Zenica Njema~ki

Broj 01-06-3-927-NJ/1022. februara/velja~e 2011. godine

SarajevoMinistar 

Feliks Vidovi}, s. r.

524

DOPUNA LISTESTALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA FRANCUSKI JEZIK

ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U ZENICI

Red.br.

PREZIME IIME

ADRESABROJ

TELEFONASUD JEZIK

1. G AG ULAREFIJA

Naselje Luke L1B1/1371 300 Visoko

062 345 264032 738 467

Kantonalni sudZenica 

Francuski

2. KADI] ENES Safvet bega Ba{agi}a 172 220 Zavidovi}i

061 791 107032 878 295

Kantonalni sudZenica 

Francuski

Broj 01-06-3-927-F/1111. aprila/travnja 2011. godine

SarajevoMinistar 

Zoran Mikuli}, s. r.

525DOPUNA LISTE

STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA TALIJANSKI /ITALIJANSKI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG

SUDA U ZENICIRed.br.

PREZIME IIME

ADRESABROJ

TELEFONASUD JEZIK

1. ANTOVI]GORAN Prijeko, ul. XII broj 19 061 360 628

Kantonalni sudZenica 

Italijanski

2. DIZDAREVI]ARIJANA

Patriotske lige 21Zavidovi}i

061 206 367Kantonalni sud

Zenica Italijanski

3. KADI] ENES Safvet bega Ba{agi}a 1Zavidovi}i

061 791 107032 878 295

Kantonalni sudZenica 

Italijanski

Broj 01-06-3-927-I/1111. aprila/travnja 2011. godine

SarajevoMinistar 

Zoran Mikuli}, s. r.

526DOPUNA LISTE

STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA ENGLESKI JEZIKZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U

NOVOM TRAVNIKU

Red.br.

PREZIME IIME

ADRESABROJ

TELEFONASUD JEZIK

1. LICHTNERSANDRA

Ru|era Bo{kovi}a 17/8 72 290

Novi Travnik061 756 680

Kantonalni sudN. Travnik

Engleski

2. MEHI] ENA Donja Mahala 672 270 Travnik

061 707 766030 540 632

Kantonalni sudN. Travnik Engleski

3. MU JI]ADISA

Donji Pale`71 250 Kiseljak

062 239 683Kantonalni sud

N. TravnikEngleski

Broj 01-06-3-927-E/1014. januara/sije~nja 2011. godine

SarajevoMinistar 

Feliks Vidovi}, s. r.

527DOPUNA LISTE

STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA NJEMA^KI JEZIKZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U NOVOM

TRAVNIKU

Red.br.

PREZIME IIME

ADRESABROJ

TELEFONASUD JEZIK

1. JUSI] ADISA Alekse [anti}a 132Jajce

063 465 114Kantonalni sud

N. TravnikNjema~ki

Page 14: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 14/88

Broj 24 –  Stranica 14 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

2 . L ADANKATARINA

Mar{ala Tita 74Jajce

063 460 105Kantonalni sud

N. TravnikNjema~ki

3. MILI EVI]DUBRAVKA

Fra Bone Ostoji}a 15Kiseljak

063 444 635Kantonalni sud

N. TravnikNjema~ki

4. RAOS MAJA Lepenica 38Kiseljak

063 600 777Kantonalni sud

N. TravnikNjema~ki

Broj 01-06-3-927-NJ/1022. februara/velja~e 2011. godineSarajevo

Ministar Feliks Vidovi}, s. r.

528

DOPUNA LISTE

STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA TALIJANSKI /ITALIJANSKI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG

SUDA U NOVOM TRAVNIKU

Red.br.

PREZIME IIME

ADRESABROJ

TELEFONASUD JEZIK

1. K ARTALELDINA

Ulica Vakuf 3B.Travnik

061 479 722 Kantonalni sudNovi Travnik

Italijanski

Broj 01-06-3-927-I/1111. aprila/travnja 2011. godine

SarajevoMinistar 

Zoran Mikuli}, s. r.

529

DOPUNA LISTE

STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA ENGLESKI JEZIKZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U BIHA]U

Red.br.

PREZIME IIME

ADRESABROJ

TELEFONASUD JEZIK

1. DURI] ZIJAD Ibrahima Mr ljaka bb77 230 Velika Kladu{a 

061 794 922037 772 227

Kantonalni sudBiha}

Engleski

2. HALILOVI]MA[A

D`emala Bijedi}a 977 000 Biha}

061 742 988037 311 014

Kantonalni sudBiha}

Engleski

3. MUHAMEDAGI]NIZAMA

Hasana Kiki}a 1777 230 Velika Kladu{a 

061 706 337 Kantonalni sudBiha}

Engleski

4. [KRGI]ILHANA

Ibrahima Mr`ljaka 5677 230 Velika Kladu{a 

061 415 590037 772 473

Kantonalni sudBiha}

Engleski

Broj 01-06-3-927-E/1014. januara/sije~nja 2011. godine

SarajevoMinistar 

Feliks Vidovi}, s. r.

530

DOPUNA LISTE

STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA NJEMA^KI JEZIK

ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U BIHA]U

Red.br.

PREZIME IIME

ADRESABROJ

TELEFONASUD JEZIK

1. HATIPOVI]LEJLA Bedem 22 Biha} 061 751 989

Kantonalni sudBiha}

Njema~ki

2. M ID @A NELMIN

Bulevar 5. Korpusa34Sanski Most 

061 780 990Kantonalni sud

Biha}Njema~ki

3. [AHINOVI]JASMINA

TrgzlatnihljiljanaB6 D1Biha}

061 418 771 KantonalniSud Biha}

Njema~ki

Broj 01-06-3-927-NJ/1022. februara/velja~e 2011. godine

SarajevoMinistar 

Feliks Vidovi}, s. r.

531

DOPUNA LISTE

STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA TURSKI JEZIK ZA

PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U BIHA]U

Red.br.

PREZIME IIME

ADRESABROJ

TELEFONASUD JEZIK

1. H RN JI]RUSMIN

Ali-Fehmije D`abi}a TO3/1Biha}

061 582 823Kantonalni sud

Biha}Turski

Broj 01-06-3-927-T/1111. aprila/travnja 2011. godine

SarajevoMinistar 

Zoran Mikuli}, s. r.

532

DOPUNA LISTE

STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA ENGLESKI JEZIKZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U TUZLI

Red.br.

PREZIME I IME ADRESABROJ

TELEFONASUD JEZIK

1. BAJREKTAREVI]LEMANA

Donja [pionica 15075 356 [pionica 

063 405 332Kantonalni sud

Tuzla Engleski

2. HASANSPAHI]AMILA

IvanaMarkovi}aIrca30,75 000 Tuzla 

061 331 406Kantonalni sud

Tuzla Engleski

3. HUSANOVI]ELDAR

Albina Herljevi}a2775 000 Tuzla 

061 736 156Kantonalni sud

Tuzla Engleski

4. IKI] - COOKDU[ICALUKRECIJA

Aleja AlijeIzetbegovi}a 31,

75 000 Tuzla 

061 142 301035 270 238

Kantonalni sudTuzla 

Engleski

5. K ON JI]DANIJELA

Mala Solina 6975 000 Tuzla 

061 295 190070 201 109

Kantonalni sudTuzla 

Engleski

6. ME[I] ADNAN Titova 89

75 000 Tuzla  061 285 064

Kantonalni sud

Tuzla  Engleski7. JAR^EVI]

SELMAOslobo|enja bb"[eher" st. 31,

75 270 @ivinice061 854 677

Kantonalni sudTuzla 

Engleski

8. TU^I] TIFA Franje Markovi}a 2 HB 7/37,

75 000 Tuzla 062 400 471

Kantonalni sudTuzla 

Engleski

Broj 01-06-3-927-E/1014. januara/sije~nja 2011. godine

SarajevoMinistar 

Feliks Vidovi}, s. r.

533

DOPUNA LISTE

STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA NJEMA^KI JEZIKZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U TUZLI

Red.br.

PREZIME IIME

ADRESABROJ

TELEFONASUD JEZIK

1. HASANOVI]AMIRA

Alije Izetbegovi}a,Lamela BBanovi}i

061 649 861 Kantonalni sudTuzla 

Njema~ki

2. MEHINOVI]SABIRA

Brijesnica velika bb74 206 Doboj Istok

061 232 538Kantonalni sud

Tuzla Njema~ki

Broj 01-06-3-927-NJ/1022. februara/velja~e 2011. godine

SarajevoMinistar 

Feliks Vidovi}, s. r.

Page 15: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 15/88

Page 16: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 16/88

Broj 24 –  Stranica 16 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika obazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za 

geodetske i imovinsko-pravne poslove donosiRJE[ENJE

O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

DIJELA PODRU^JA OP]INE BUGOJNO1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra 

nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Bugojno za katastarskeop}ine: Drvetine, Glavice, Kop~i}, Mra~aj, Od`ak, Planica iZijamet.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Drvetine, Glavice, Kop~i}, Mra~aj, Od`ak, Planica iZijamet, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nomza geodetske poslove Op}ine Bugojno na odr`avanje.

3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Bugojno da u roku od 90 (devedeset) dana 

otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Drvetine, Glavice, Kop~i},Mra~aj, Od`ak, Planica i Zijamet.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-2/1112. travnja 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazipodataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za 

geodetske i imovinsko-pravne poslove donosiRJE[ENJE

O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

DIJELA PODRU^JA OP]INE BUGOJNO1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra 

nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Bugojno za katastarskeop}ine: Drvetine, Glavice, Kop~i}, Mra~aj, Od`ak, Planica iZijamet.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Drvetine, Glavice, Kop~i}, Mra~aj, Od`ak, Planica i Zijamet, dostavlja se op}inskom organu upravenadle`nom za geodetske poslove Op}ine Bugojno na odr`avanje.

3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske

poslove Op}ine Bugojno da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Drvetine, Glavice, Kop~i},Mra~aj, Od`ak, Planica i Zijamet.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-2/1112. aprila 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, s. r.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine

Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika obazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE

O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)DIJELA PODRU^JA OP]INE ^APLJINA

1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine ^apljina za katastarskeop}ine: Bivolje Brdo, Domanovi}i, Hotanj, Lokve iStanojevi}i.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Bivolje Brdo, Domanovi}i, Hotanj, Lokve i Stanoje-vi}i, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine ^apljina na odr`avanje.

3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle an za geodetskeposlove Op}ine ^apljina da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Bivolje Brdo, Domanovi}i,

Hotanj, Lokve i Stanojevi}i.4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-3/1112. travnja 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazipodataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJEO STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

DIJELA PODRU^JA OP]INE ^APLJINA1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra 

nekretnina (BPKN) za dio Op}ine ^apljina za katastarskeop}ine: Bivolje Brdo, Domanovi}i, Hotanj, Lokve iStanojevi}i.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Bivolje Brdo, Domanovi}i, Hotanj, Lokve iStanojevi}i, dostavlja se op}inskom organu upravenadle`nom za geodetske poslove Op}ine ^apljina na odr`avanje.

3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine ^apljina da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjere, uspostave i

odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Bivolje Brdo, Domanovi}i,Hotanj, Lokve i Stanojevi}i.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-3/1112. aprila 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, s. r.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika obazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije

Page 17: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 17/88

Ponedjeljak, 9. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 24 –  Stranica 17

BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE

O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE

PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)DIJELA PODRU^JA OP]INE ^ITLUK

1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine ^itluk za katastarskeop}ine Potpolje i Slu`anj.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Potpolje i Slu`anj, dostavlja se op}inskom organuuprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine ^itluk na odr`avanje.

3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine ^itluk da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Potpolje i Slu`anj.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01-30-3-764-4/11

12. travnja 2011. godineSarajevo

Direktor @eljko Obradovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazipodataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE

O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

DIJELA PODRU^JA OP]INE ^ITLUK

1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine ^itluk za katastarskeop}ine Potpolje i Slu`anj.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Potpolje i Slu`anj, dostavlja se op}inskom organuuprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine ^itluk na odr`avanje.

3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine ^itluk da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Potpolje i Slu`anj.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-4/1112. aprila 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, s. r.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika obazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJEO STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

DIJELA PODRU^JA OP]INE DOBRETI]I1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra 

nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Dobreti}i za katastarskeop}ine: Brnjici, Davidovi}i-dio, Dobreti}i, Kr~i}i-dio,Melina-dio, Mila{evci-dio, Zasavica-dio i Zubovi}i.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Brnjici, Davidovi}i-dio, Dobreti}i, Kr~i}i-dio, Melina-dio, Mila{evci-dio, Zasavica-dio i Zubovi}i, dostavlja seop}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske posloveOp}ine Dobreti}i na odr`avanje.

3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Dobreti}i da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Brnjici, Davidovi}i-dio,Dobreti}i, Kr~i}i-dio, Melina-dio, Mila{evci-dio, Zasavica-dioi Zubovi}i.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-5/1112. travnja 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazipodataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJEO STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

DIJELA PODRU^JA OP]INE DOBRETI]I1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra 

nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Dobreti}i za katastarskeop}ine: Brnjici, Davidovi}i-dio, Dobreti}i, Kr~i}i-dio,Melina-dio, Mila{evci-dio, Zasavica-dio i Zubovi}i.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Brnjici, Davidovi}i-dio, Dobreti}i, Kr~i}i-dio,Melina-dio, Mila{evci-dio, Zasavica-dio i Zubovi}i,dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Dobreti}i na odr`avanje.

3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Dobreti}i da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Brnjici, Davidovi}i-dio, Dobre-ti}i, Kr~i}i-dio, Melina-dio, Mila{evci-dio, Zasavica-dio i

Zubovi}i.4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-5/1112. aprila 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, s. r.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika obazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Page 18: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 18/88

Broj 24 –  Stranica 18 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

RJE[ENJE

O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

DIJELA PODRU^JA OP]INE FO^A-USTIKOLINA

1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Fo~a-Ustikolina za katastarske op}ine: Cvilin-dio, Filipovi}i-dio, Njuhe iUstikolina.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Cvilin-dio, Filipovi}i-dio, Njuhe i Ustikolina,dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Fo~a-Ustikolina na odr`avanje.

3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Fo~a-Ustikolina da u roku od 90 (devedeset)dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Cvilin-dio, Filipovi}i-dio,Njuhe i Ustikolina.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-6/1112. travnja 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazipodataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE

O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE

PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)DIJELA PODRU^JA OP]INE FO^A-USTIKOLINA

1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Fo~a-Ustikolina za katastarske op}ine: Cvilin-dio, Filipovi}i-dio, Njuhe iUstikolina.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Cvilin-dio, Filipovi}i-dio, Njuhe i Ustikolina,dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Fo~a-Ustikolina na odr`avanje.

3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Fo~a-Ustikolina da u roku od 90 (devedeset)dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Cvilin-dio, Filipovi}i-dio,Njuhe i Ustikolina.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-6/1112. aprila 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, s. r.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika obazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE

O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

DIJELA PODRU^JA OP]INE FOJNICA

1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Fojnica za katastarskeop}ine: Crni}i II, Dusina, Gvo`|ani i Pridola.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Crni}i II, Dusina, Gvo`|ani i Pridola, dostavlja seop}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske posloveOp}ine Fojnica na odr`avanje.

3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Fojnica da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Crni}i II, Dusina, Gvo`|ani iPridola.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-7/1112. travnja 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazipodataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE

O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE

PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)DIJELA PODRU^JA OP]INE FOJNICA

1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Fojnica za katastarskeop}ine: Crni}i II, Dusina, Gvo`|ani i Pridola.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Crni}i II, Dusina, Gvo`|ani i Pridola, dostavlja seop}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske posloveOp}ine Fojnica na odr`avanje.

3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Fojnica da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Crni}i II, Dusina, Gvo`|ani iPridola.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-7/1112. aprila 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, s. r.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika obazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Page 19: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 19/88

Ponedjeljak, 9. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 24 –  Stranica 19

RJE[ENJEO STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

DIJELA PODRU^JA OP]INE GRA^ANICA1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra 

nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Gra~anica za katastarskeop}ine: Donja Lohinja-Pribava, Miri~ina, Orahovica Gornja i Stjepan Polje.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Donja Lohinja-Pribava, Miri~ina, Orahovica Gornja i Stjepan Polje, dostavlja se op}inskom organu upravenadle nom za geodetske poslove Op}ine Gra~anica na odr`avanje.

3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Gra~anica da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Donja Lohinja-Pribava,Miri~ina, Orahovica Gornja i Stjepan Polje.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-8/1112. travnja 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazipodataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJEO STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

DIJELA PODRU^JA OP]INE GRA^ANICA1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra 

nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Gra~anica za katastarskeop}ine: Donja Lohinja-Pribava, Miri~ina, Orahovica Gornja i Stjepan Polje.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Donja Lohinja-Pribava, Miri~ina, Orahovica Gornja i Stjepan Polje, dostavlja se op}inskom organu upravenadle nom za geodetske poslove Op}ine Gra~anica na odr`avanje.

3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Gra~anica da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Donja Lohinja-Pribava,

Miri~ina, Orahovica Gornja i Stjepan Polje.4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-8/1112. aprila 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, s. r.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika obazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJEO STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

DIJELA PODRU^JA GRADA MOSTARA1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra 

nekretnina (BPKN) za dio Grada Mostara za katastarskeop}ine: Blagaj, Buna, Gnojnice Donje, Hodbina, Jasenjani,Kosor, Malo Polje, Opine Donje, Opine Gornje, Pijesci,Podgorani I, Potoci, Prigra|ani I, Ravni i @elju{a.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Blagaj, Buna, Gnojnice Donje, Hodbina, Jasenjani,Kosor, Malo Polje, Opine Donje, Opine Gornje, Pijesci,Podgorani I, Potoci, Prigra|ani I, Ravni i @elju{a, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle nom za geodetskeposlove Grada Mostara na odr`avanje.

3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Grada Mostara da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Blagaj, Buna, GnojniceDonje, Hodbina, Jasenjani, Kosor, Malo Polje, Opine Donje,Opine Gornje, Pijesci, Podgorani I, Potoci, Prigra|ani I,Ravni i @elju{a.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-9/1112. travnja 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazipodataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJEO STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

DIJELA PODRU^JA GRADA MOSTARA1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra 

nekretnina (BPKN) za dio Grada Mostara za katastarskeop}ine: Blagaj, Buna, Gnojnice Donje, Hodbina, Jasenjani,Kosor, Malo Polje, Opine Donje, Opine Gornje, Pijesci,Podgorani I, Potoci, Prigra|ani I, Ravni i @elju{a.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Blagaj, Buna, Gnojnice Donje, Hodbina, Jasenjani,Kosor, Malo Polje, Opine Donje, Opine Gornje, Pijesci,Podgorani I, Potoci, Prigra|ani I, Ravni i @elju{a, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle nom za geodetskeposlove Grada Mostara na odr`avanje.

3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Grada Mostara da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Blagaj, Buna, GnojniceDonje, Hodbina, Jasenjani, Kosor, Malo Polje, Opine Donje,Opine Gornje, Pijesci, Podgorani I, Potoci, Prigra|ani I,Ravni i @elju{a.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-9/1112. aprila 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, s. r.

Page 20: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 20/88

Broj 24 –  Stranica 20 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika obazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za 

geodetske i imovinsko-pravne poslove donosiRJE[ENJE

O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

DIJELA PODRU^JA OP]INE ILID@A1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra 

nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Ilid`a za katastarskeop}ine: Bla`uj, Gladno Polje, Kobija~a, Rakovica, Rudnik iVlakovo.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Bla`uj, Gladno Polje, Kobija~a, Rakovica, Rudnik iVlakovo, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nomza geodetske poslove Op}ine Ilid`a na odr`avanje.

3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Ilid`a da u roku od 90 (devedeset) dana 

otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Bla`uj, Gladno Polje,Kobija~a, Rakovica, Rudnik i Vlakovo.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01-30-3-764-10/1112. travnja 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazipodataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za 

geodetske i imovinsko-pravne poslove donosiRJE[ENJE

O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

DIJELA PODRU^JA OP]INE ILID@A1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra 

nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Ilid`a za katastarskeop}ine: Bla`uj, Gladno Polje, Kobija~a, Rakovica, Rudnik iVlakovo.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Bla`uj, Gladno Polje, Kobija~a, Rakovica, Rudnik iVlakovo, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nomza geodetske poslove Op}ine Ilid`a na odr`avanje.

3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Ilid`a da u roku od 90 (devedeset) dana 

otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Bla`uj, Gladno Polje,Kobija~a, Rakovica, Rudnik i Vlakovo.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01-30-3-764-10/1112. aprila 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, s. r.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o

bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJEO STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE

PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)DIJELA PODRU^JA OP]INE JABLANICA

1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Jablanica za katastarskeop}ine: ^ehari, Donja Jablanica i Risovac.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: ^ehari, Donja Jablanica i Risovac, dostavlja seop}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske posloveOp}ine Jablanica na odr`avanje.

3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Jablanica da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: ^ehari, Donja Jablanica iRisovac.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-11/1112. travnja 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazipodataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE

O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

DIJELA PODRU^JA OP]INE JABLANICA1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra 

nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Jablanica za katastarskeop}ine: ^ehari, Donja Jablanica i Risovac.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: ^ehari, Donja Jablanica i Risovac, dostavlja seop}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske posloveOp}ine Jablanica na odr`avanje.

3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Jablanica da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: ^ehari, Donja Jablanica i

Risovac.4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-11/1112. aprila 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, s. r.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika obazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Page 21: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 21/88

Ponedjeljak, 9. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 24 –  Stranica 21

RJE[ENJEO STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

DIJELA PODRU^JA OP]INE KAKANJ1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra 

nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Kakanj za katastarskeop}ine: Bi~er, Bilje{evo, Doboj, Donji Kakanj, Dumanac,Gora, Modrinje, Ti~i}i i Vrtili{te.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Bi~er, Bilje{evo, Doboj, Donji Kakanj, Dumanac,Gora, Modrinje, Ti~i}i i Vrtili{te, dostavlja se op}inskomorganu uprave nadle nom za geodetske poslove Op}ineKakanj na odr`avanje.

3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Kakanj da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Bi~er, Bilje{evo, Doboj, DonjiKakanj, Dumanac, Gora, Modrinje, Ti~i}i i Vrtili{te.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-12/1112. travnja 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazipodataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJEO STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

DIJELA PODRU^JA OP]INE KAKANJ1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra 

nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Kakanj za katastarskeop}ine: Bi~er, Bilje{evo, Doboj, Donji Kakanj, Dumanac,Gora, Modrinje, Ti~i}i i Vrtili{te.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Bi~er, Bilje{evo, Doboj, Donji Kakanj, Dumanac,Gora, Modrinje, Ti~i}i i Vrtili{te, dostavlja se op}inskomorganu uprave nadle nom za geodetske poslove Op}ineKakanj na odr`avanje.

3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Kakanj da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Bi~er, Bilje{evo, Doboj, Donji

Kakanj, Dumanac, Gora, Modrinje, Ti~i}i i Vrtili{te.4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-12/1112. aprila 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, s. r.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika obazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE

O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

DIJELA PODRU^JA OP]INE LJUBU[KI

1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Ljubu{ki za katastarskeop}ine: Bija~a, Stubica, Studenci i Zviri}i.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Bija~a, Stubica, Studenci i Zviri}i, dostavlja seop}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske posloveOp}ine Ljubu{ki na odr`avanje.

3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Ljubu{ki da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Bija~a, Stubica, Studenci iZviri}i.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-13/1112. travnja 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazipodataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE

O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE

PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)DIJELA PODRU^JA OP]INE LJUBU[KI

1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Ljubu{ki za katastarskeop}ine: Bija~a, Stubica, Studenci i Zviri}i.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Bija~a, Stubica, Studenci i Zviri}i, dostavlja seop}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske posloveOp}ine Ljubu{ki na odr`avanje.

3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Ljubu{ki da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Bija~a, Stubica, Studenci iZviri}i.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-13/1112. aprila 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, s. r.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika obazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Page 22: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 22/88

Page 23: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 23/88

Page 24: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 24/88

Broj 24 –  Stranica 24 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-18/1112. travnja 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazipodataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE

O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

DIJELA PODRU^JA OP]INE SREBRENIK

1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Srebrenik za katastarskeop}ine: Cage, Cerik, ^ekani}i, Gornji Hrgovi, GornjiMoranjci, Podpe} i Sladna I.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Cage, Cerik, ^ekani}i, Gornji Hrgovi, GornjiMoranjci, Podpe} i Sladna I, dostavlja se op}inskom organuuprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Srebrenikna odr`avanje.

3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Srebrenik da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Cage, Cerik, ^ekani}i, GornjiHrgovi, Gornji Moranjci, Podpe} i Sladna I.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-18/1112. aprila 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, s. r.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika obazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE

O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)DIJELA PODRU^JA OP]INE [IROKI BRIJEG

1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine [iroki Brijeg za katastarske op}ine Kne{polje i Ko~erin.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine Kne{polje i Ko~erin, dostavlja se op}inskom organuuprave nadle nom za geodetske poslove Op}ine [irokiBrijeg na odr`avanje.

3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine [iroki Brijeg da u roku od 90 (devedeset)dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine Kne{polje i Ko~erin.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-19/1112. travnja 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lan 54. stav 2. Pravilnika o bazipodataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJEO STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)DIJELA PODRU^JA OP]INE [IROKI BRIJEG

1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine [iroki Brijeg za katastarske op}ine Kne{polje i Ko~erin.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine Kne{polje i Ko~erin, dostavlja se op}inskom organuuprave nadle nom za geodetske poslove Op}ine [irokiBrijeg na odr`avanje.

3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine [iroki Brijeg da u roku od 90 (devedeset)dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine Kne{polje i Ko~erin.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-19/1112. aprila 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, s. r.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika obazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJEO STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)DIJELA PODRU^JA OP]INE TOMISLAVGRAD

1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Tomislavgrad za katastarsku op}inu Duvno.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarsku

op}inu Duvno, dostavlja se op}inskom organu upravenadle`nom za geodetske poslove Op}ine Tomislavgrad na odr`avanje.

3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Tomislavgrad da u roku od 90 (devedeset)dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarsku op}inu Duvno.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-20/1112. travnja 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, v. r.

Page 25: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 25/88

Ponedjeljak, 9. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 24 –  Stranica 25

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazipodataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije

BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJEO STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)DIJELA PODRU^JA OP]INE TOMISLAVGRAD

1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Tomislavgrad za katastarsku op}inu Duvno.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskuop}inu Duvno, dostavlja se op}inskom organu upravenadle`nom za geodetske poslove Op}ine Tomislavgrad na odr`avanje.

3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Tomislavgrad da u roku od 90 (devedeset)

dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarsku op}inu Duvno.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-20/1112. aprila 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, s. r.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika obazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJEO STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

DIJELA PODRU^JA OP]INE USORA1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra 

nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Usora za katastarskeop}ine: Beji}i-dio, Jele~i, Omanjska i Siv{a.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Beji}i-dio, Jele~i, Omanjska i Siv{a, dostavlja seop}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske posloveOp}ine Usora na odr`avanje.

3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Usora da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima 

gre{aka za katastarske op}ine: Beji}i-dio, Jele~i, Omanjska iSiv{a.4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01-30-3-764-21/1112. travnja 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazipodataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije

BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE

O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE

PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)DIJELA PODRU^JA OP]INE USORA

1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Usora za katastarskeop}ine: Beji}i-dio, Jele~i, Omanjska i Siv{a.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Beji}i-dio, Jele~i, Omanjska i Siv{a, dostavlja seop}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske posloveOp}ine Usora na odr`avanje.

3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Usora da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Beji}i-dio, Jele~i, Omanjska iSiv{a.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

Broj 01-30-3-764-21/1112. aprila 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, s. r.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika obazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE

O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE

PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)DIJELA PODRU^JA OP]INE VITEZ

1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Vitez za katastarskeop}ine: Bukve, Vitez i Zabilje.

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarskeop}ine: Bukve, Vitez i Zabilje, dostavlja se op}inskomorganu uprave nadle nom za geodetske poslove Op}ineVitez na odr`avanje.

3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Vitez da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Bukve, Vitez i Zabilje.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01-30-3-764-22/1112. travnja 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazipodataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Page 26: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 26/88

Broj 24 –  Stranica 26 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

RJE[ENJEO STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZEPODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN)

DIJELA PODRU^JA OP]INE VITEZ1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra 

nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Vitez za katastarskeop}ine: Bukve, Vitez i Zabilje.2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske

op}ine: Bukve, Vitez i Zabilje, dostavlja se op}inskomorganu uprave nadle nom za geodetske poslove Op}ineVitez na odr`avanje.

3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetskeposlove Op}ine Vitez da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave iodr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Bukve, Vitez i Zabilje.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01-30-3-764-22/1112. aprila 2011. godine

SarajevoDirektor 

@eljko Obradovi}, s. r.

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

KOEFICIJENTIRASTA CIJENA U FEDERACIJI BiH U

MARTU/O@UJKU 2011. GODINE1. Koeficijent rasta cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda 

u mjesecu martu/o`ujku 2011. godine u odnosu na prethodnimjesec je 0,007.

2. Koeficijent rasta cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda od po~etka godine do kraja marta/o`ujka je 0,026.

3. Koeficijent prosje~nog mjese~nog rasta cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda od po~etka godine do kraja marta/o`ujka je 0,009.

4. Koeficijent rasta cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda 

u mjesecu martu/o`ujku 2011. godine u odnosu na istimjesec prethodne godine je 0,049.5. Koeficijent rasta potro{a~kih cijena u mjesecu martu/o`ujku

2011. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,008.6. Koeficijent rasta potro{a~kih cijena od po~etka godine do

kraja marta/o`ujka je 0,026.

7. Koeficijent prosje~nog mjese~nog rasta potro{a~kih cijena od po~etka godine do kraja marta/o`ujka je 0,009.

8. Koeficijent rasta potro{a~kih cijena u martu/o`ujku 2011.godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 0,037.

Broj 1928. aprila/travnja 2011. godine

Direktor Dervi{ \ur|evi}, s. r.

ISPRAVKEZbog korekcijeIndeksapotro{a~kih cijena za januar i februar 

2011. godine dajemo ispravku koeficijenata rasta cijena uFederaciji Bosne i Hercegovine u januaru i februaru 2011.objavljenih u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 14 od30. 03. 2011. godine.

ISPRAVKAKOEFICIJENATA RASTA CIJENA U FEDERACIJI BiH

U JANUARU/SIJE^NJU 2011. GODINE

objavljenih u "Slu`benim novinama Federacije BiH",broj 14 od 30. 03. 2011:

1. U koeficijentima broj 5, 6 i 7 broj "0,014" zamjenjuje se

brojem "0,013";2. U koeficijentu broj 8 broj "0,026" zamjenjuje se brojem"0,025".

29. aprila/travnja 2011. godineDirektor 

Dervi{ \ur|evi}, s. r.

ISPRAVKAKOEFICIJENATA RASTA CIJENA U FEDERACIJI BiH

U FEBRUARU/VELJA^I 2011. GODINE

objavljenih u "Slu`benim novinama Federacije BiH",broj 14 od 30. 03. 2011:

1. U koeficijentu broj 6 broj "0,019" zamjenjuje se brojem"0,018";

2. U koeficijentu broj 8 broj "0,030" zamjenjuje se brojem"0,029".

29. aprila/travnja 2011. godineDirektor 

Dervi{ \ur|evi}, s. r.

Page 27: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 27/88

Ponedjeljak, 9. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 24 –  Stranica 27

KAZALO

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE483 Rje{enje broj 03/05-31-329/2011 1484 Rje{enje broj 03/05-31-329-1/2011 1485 Rje{enje broj 03/05-31-293/2011 2486 Rje{enje broj 03/05-31-293-1/2011 2487 Rje{enje broj 03/05-31-293-2/2011 2488 Rje{enje broj 03/05-31-293-3/2011 2489 Rje{enje broj 03/05-31-238/2011 3490 Rje{enje broj 03/05-31-238-1/2011 3491 Rje{enje broj 03/05-31-238-2/2011 3492 Rje{enje broj 03/05-31-238-3/2011 4493 Rje{enje broj 03/05-31-238-4/2011 4494 Rje{enje broj 03/05-31-238-5/2011 4

495 Rje{enje broj 03/05-31-238-6/2011 4496 Rje{enje broj 03/05-31-238-7/2011 5497 Rje{enje broj 03/05-31-238-8/2011 5498 Rje{enje broj 03/05-31-238-9/2011 5499 Rje{enje broj 03/05-31-238-10/2011 6500 Rje{enje broj 03/05-31-238-11/2011 6501 Rje{enje broj 03/05-31-238-12/2011 6502 Rje{enje broj 03/05-31-238-13/2011 7503 Rje{enje broj 03/05-31-238-14/2011 7504 Rje{enje broj 03/05-31-238-15/2011 7505 Rje{enje broj 03/05-31-238-16/2011 8506 Rje{enje broj 03/05-31-238-17/2011 8507 Rje{enje broj 03/05-31-238-18/2011 8508 Rje{enje broj 03/05-31-238-19/2011 9

509 Rje{enje broj 03/05-31-238-20/2011 9510 Rje{enje broj 03/05-31-238-21/2011 9511 Rje{enje broj 03/05-31-238-22/2011 10

FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE512 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za engleski jezik za 

podru~je Kantonalnog suda u Sarajevu 11513 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za njema~ki jezik za 

podru~je Kantonalnog suda u Sarajevu 11514 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~aza francuski jezik za 

podru~je Kantonalnog suda u Sarajevu 11515 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za talijanski / 

italijanski jezik za podru~je Kantonalnog suda uSarajevu 12

516 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za latinski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Sarajevu 12

517 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za turski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Sarajevu 12

518 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za perzijski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Sarajevu 12

519 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za engleski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Mostaru 12

520 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za njema~ki jezik za podru~je Kantonalnog suda u Mostaru 12

521 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~aza francuski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Mostaru 13

522 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za engleski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Zenici 13

523 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za njema~ki jezik za podru~je Kantonalnog suda u Zenici 13

524 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~aza francuski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Zenici 13

525 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za talijanski / italijanski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Zenici 13

526 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za engleski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Novom Travniku 13

527 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za njema~ki jezik za podru~je Kantonalnog suda u Novom Travniku 13

528 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za talijanski / italijanski jezik za podru~je Kantonalnog suda u NovomTravniku 14

529 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za engleski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Biha}u 14

530 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za njema~ki jezik za podru~je Kantonalnog suda u Biha}u 14

531 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za turski jezik za 

podru~je Kantonalnog suda u Biha}u 14532 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za engleski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Tuzli 14

533 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za njema~ki jezik za podru~je Kantonalnog suda u Tuzli 14

534 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za turski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Tuzli 15

535 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za njema~ki jezik za podru~je Kantonalnog suda u Gora`du 15

536 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za engleski jezik za podru~je Kantonalnog suda u [irokom Brijegu 15

537 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za njema~ki jezik za podru~je Kantonalnog suda u [irokom Brijegu 15

FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine

Bosanska Krupa (hrvatski jezik) 15Rje{enje o stavljanju u slu`benuupotrebubaze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineBosanska Krupa (bosanski jezik) 15Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineBugojno (hrvatski jezik) 16Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineBugojno (bosanski jezik) 16Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine^apljina (hrvatski jezik) 16Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine^apljina (bosanski jezik) 16Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine^itluk (hrvatski jezik) 16Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine^itluk (bosanski jezik) 17Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineDobreti}i (hrvatski jezik) 17Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineDobreti}i (bosanski jezik) 17Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineFo~a-Ustikolina (hrvatski jezik) 17Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineFo~a-Ustikolina (bosanski jezik) 18

Page 28: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 28/88

Broj 24 –  Stranica 28 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineFojnica (hrvatski jezik) 18Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineFojnica (bosanski jezik) 18Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineGra~anica (hrvatski jezik) 18Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineGra~anica (bosanski jezik) 19Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Grada Mostara (hrvatski jezik) 19Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Grada Mostara (bosanski jezik) 19Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineIlid`a (hrvatski jezik) 20Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineIlid`a (bosanski jezik) 20Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine

Jablanica (hrvatski jezik) 20Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineJablanica (bosanski jezik) 20Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineKakanj (hrvatski jezik) 20Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineKakanj (bosanski jezik) 21Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineLjubu{ki (hrvatski jezik) 21Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineLjubu{ki (bosanski jezik) 21Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineOd`ak (hrvatski jezik) 21

Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineOd`ak (bosanski jezik) 22Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}inePosu{je (hrvatski jezik) 22Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}inePosu{je (bosanski jezik) 22

Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineProzor-Rama (hrvatski jezik) 22Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineProzor-Rama (bosanski jezik) 23Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka 

katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineRavno (hrvatski jezik) 23Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineRavno (bosanski jezik) 23Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineSrebrenik (hrvatski jezik) 24Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineSrebrenik (bosanski jezik) 24Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine[iroki Brijeg (hrvatski jezik) 24Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine[iroki Brijeg (bosanski jezik) 24Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka 

katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineTomislavgrad (hrvatski jezik) 24Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineTomislavgrad (bosanski jezik) 25Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineUsora (hrvatski jezik) 25Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineUsora (bosanski jezik) 25Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineVitez (hrvatski jezik) 25Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ineVitez (bosanski jezik) 25

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Koeficijentirasta cijena u Federaciji BiH u martu/o`ujku2011. godine 26

ISPRAVKE

Ispravka koeficijenata rasta cijena u Federaciji BiH u  januaru/sije~nju 2011. godine 26Ispravka koeficijenata rasta cijena u Federaciji BiH ufebruaru/velja~i 2011. godine 26

Page 29: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 29/88

Ponedjeljak, 9. 5. 2011. SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 24 –  Stranica 29

Page 30: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 30/88

Broj 24 –  Stranica 30 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 31: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 31/88

Page 32: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 32/88

Broj 24 –  Stranica 32 SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Nakladnik: Javnopoduze}e Novinsko-izdava~ka organizacija Slu`beni list BiH - Sarajevo, ulicaD`. Bijedi}a 39 - Po{tanskifah 3 - Ravnatelj i odgovorniurednik: Dragan Prusina - Telefon - Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, fax: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, fax: 722-074 - Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Centrala: 722-030 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplatase vr{i UNAPRIJEDu koristra~una: UNICREDITBANKDD 338320 22000052 11- VAKUFSKA BANKAd.d.Sarajevo160 20000005746 51- HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. BanjaLuka filijala Br~ko552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANKdd BiH Sarajevo 161-000- 00071700-57- Grafi~ka priprema:JP NIOSlu`benilist BiHSarajevo- Tisak:GIK "OKO" d. d. Sarajevo - Za tiskaru: Mevludin Hamzi} - Reklamacijeza neprimljenebrojeve primaju se 20 dana od izlaska lista. "Slu`bene novine Federacije BiH", su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis usudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj01071019. - PDV broj 200226120002.Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture.Izdanje na hrvatskom, srpskom i bosanskom jeziku. Pretplataza I polugodi{te 2011. godine na "Slu benenovineFederacijeBiH" 110,00 KM.Pretplataza I polugodi{te 2011. godine na "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM,Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM po korisniku

Page 33: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 33/88

SLU@BENE OBJAVE

UPIS U SUDSKI REGISTAR

[IROKI BRIJEGOp}inski sud u [irokomBrijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001530 od

11. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}epodatke:

Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONEd.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica LIVNO, sa sjedi{tem u Livnu, Kneza Mutimira 42/1.

(SR-1/10-[B)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001531 od 11.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONEd.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica VITEZ, sa sjedi{tem u Vitezu, Prodajni centar PC-96.

(SR-2/10-[B)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001532 od 11.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONEd.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica BIJELJINA, sa sjedi{tem u Bijeljini, Trg Kralja Petra I br. 1.

(SR-3/10-[B)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001533 od 11.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONEd.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica ^ITLUK, sa sjedi{tem u ^itluku, Trome|a bb (PCMALI[I]).

(SR-4/10-[B)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001534 od 11.

12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONE

d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica TUZLA, sa sjedi{tem u Tuzli, Univerzitetska 16.

(SR-5/10-[B)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001526 od 11.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONEd.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica TE[ANJ, sa sjedi{tem u Te{nju, Kra{evo bb.

(SR-6/10-[B)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001524 od 11.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONEd.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica ORA[JE, sa sjedi{tem u Ora{ju, Tre}a ulica bb.

(SR-7/10-[B)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001529 od 11.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONEd.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica SARAJEVO, sa sjedi{tem u Sarajevu, A.[a}irbegovi} bb, Hrasno II.

(SR-8/10-[B)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001528 od 11.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONEd.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica ^APLJINA, sa sjedi{tem u ^apljini, Mate Bobana bb.

(SR-9/10-[B)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001527 od 11.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONEd.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica GRUDE, sa sjedi{tem u Grudama, Dr. Franje

Tu|mana 66.(SR-10/10-[B)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001520 od 11.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Bri{e se iz Sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONEd.o.o.[irokiBrijeg - Podru`nicaMOSTAR,sa sjedi{tem u Mostaru, StjepanaRadi}a 31.

(SR-11/10-[B)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001521 od 11.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONEd.o.o.[irokiBrijeg - Podru`nicaKISELJAK,sa sjedi{tem u Kiseljaku,Bana Jela~i}a bb.

(SR-12/10-[B)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001523 od 11.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONEd.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica GRA^ANICA, sa sjedi{tem u Gra~anici,Industrijska zona bb (TC ETNA).

(SR-13/10-[B)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001522 od 11.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONEd.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica ZENICA, sa sjedi{tem u Zenici, Kamberovi}a ~ikma bb.

(SR-14/10-[B)

Godina XVIII - Broj 24 Ponedjeljak, 9. 5. 2011. godineS A R A J E V O ISSN 1512-7079

Page 34: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 34/88

Op}inskisud u [irokom Brijegu,Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001525 od 11.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONEd.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica @EP^E, sa sjedi{tem u @ep~u, Ulica Prva bb (PSCLIBERTAS).

(SR-15/10-[B)

Op}inskisud u [irokomBrijegu, Rje{enjem broj064-0-Reg-09-001593od 29.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dru{tvo PAVONE d.o.o. [iroki Brijeg, Fra Didaka Bunti}a 96, mijenja nazivDru{tva, tako da }e novi naziv Dru{tva biti PAVO d.o.o. [iroki Brijeg.

Ostali upisi ostaju neizmijenjeni.

(SR-16/10-[B)

Op}inskisud u [irokomBrijegu, Rje{enjem broj064-0-Reg-09-001463od 16.12. 2009. godine, u Registar suda upisao je podatke o osnivanju dru{tva sograni~enom odgovorno{}u.

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUPLOVILA d.o.o. Posu{je, PLOVILA d.o.o. Posu{je, Stjepana Radi}a 32,

Posu{je, Posu{je, 64-01-0223-09, 4272305550005OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAMrvelj Danijel, A. B. [imi}a 12, Posu{je, li~na karta: 06DTA9892KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA

Ugovoreni kapital: 2000Upla}eni kapital: 2000Mrvelj Danijel ugovoreni: 2000, procenat: 100%ZASTUPNICIPrimorac Ivan, adresa: Tihaljina, Nezdravica 290, Grude, li~na karta:

09DSB2382, direktor, bez ograni~enja.DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU35.110 Izgradnja i popravak brodova, 35.120 Izgradnja i popravak ~amaca za 

odmor i razonodu i sportskih ~amaca, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko,50.102Trgovinamotornihvozila na malo,50.103 Posredovanjeu trgovini motornimvozilima, 50.200 Odr avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima ipriborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima ipriborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima ipriborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priboromna malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima ipriborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo

motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednimsirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama,51.130Posredovanjeu trgovinidrvnom gra|omi gra|evinskimmaterijalom,51.140Posredovanjeu trgovinima{inama,industrijskomopremom, brodovima i avionima,51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo imetalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom,odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom,pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|eneproizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima,51.210 Trgovinana velikozrnastimproizvodima,sjemenjemi hranomza `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom idovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima odmesa,51.330Trgovinanavelikomlijekom,mlije~nimproizvodima,jajimaijestivimuljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350

Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom,~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima,kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanom, 51.410Trgovinana velikotekstilom, 51.421Trgovinana velikoodje}om,51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na velikofarmaceutskimproizvodima, 51.470Trgovinana velikoostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima isli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskimmaterijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom,

instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo igra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila ima{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom

opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskimma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima iopremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu inavigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom ispravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastitira~un,52.110 Trgovinana malou nespecijaliziranimprodavnicama, prete`noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em ipovr}em, 52.220 Trgovinana malo mesom i proizvodimaod mesa, 52.230Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima,52.260 Trgovinana malo proizvodimaod duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na maloobu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.450Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim

ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima,nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malosportskom opremom, 52.484Trgovinana maloigrama i igra~kama, 52.485Trgovina namalo cvije}em,52.486Trgovinana malogorivomza doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malopolovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robuprodaju preko po{te,52.620 Trgovinana malo natezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta.

DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU

- Trgovina na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviruregistrirane djelatnosti,

- Usluge me|unarodnog prijevoza putnika i robe,- Zastupanje stranih pravnih osoba.

(SR-17/10-[B)Op}inski sud u [irokom Brijegu,Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001142 od 15.

10. 2009. godine, upisao je u Registar suda podatke o istupanju ~lana iz dru{tva iprijenosu udjela.

OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTUPLANINSKI BISER d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Rakitno - Posu{je,

PLANINSKI BISER d.o.o. Rakitno - Posu{je, Rakitno bb, Posu{je, Posu{je,64-01-0171-09 (stari broj 1-3968), 4272161020006, 272161020006

OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTAKolobari} Oliver, Dr. A. Star~evi}a 70, Mostar, li~na karta: 09BDL1032KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTAUgovoreni kapital: 10000Upla}eni kapital: 10000Kolobari} Oliver ugovoreni: 10000, procenat: 100%ZASTUPNICIKolobari} Ivana, adresa: Toki}i bb, Vrpolje, li~na karta: 08DTB2581, direktor,

bez ograni~enja (SR-18/10-[B)

Op}inski sudu [irokomBrijegu, Rje{enjem broj064-0-Reg-09-001376od 26.11. 2009. godine, upisao je u Registar suda podatke o istupanju ~lana iz dru{tva iprijenosu udjela.

Na temelju ~lanka 20. Statuta dru{tva jedini ~lan Dru{tva POING d.o.o.POSU[JE, Josip Budimir iz Posu{ja, dana 8. listopada 2009. godine donosi Odlukuo promjeni Uprave dru{tva i usugla{avanju djelatnosti POING d.o.o. POSU[JE.

Razrje{uje se du`nosti dosada{nji direktor Dru{tva Josip Budimir iz Posu{ja,Vinjani bb, JMB 2504956153358.

Istovremeno se za direktora Dru{tva imenuje Natalija Grubi{i} iz Posu{ja,Antuna Mihanovi}a bb, JMB 0802973158359, s ovla{tenjem zastupanja Dru{tva uposlovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 2 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 35: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 35/88

Postoje}e djelatnosti unutarnjeg prometa usugla{avaju se s va e}omnomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH.

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.

(SR-19/10-[B)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001492 od 4.

12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:P [PORT d.o.o. za trgovinu i usluge [iroki Brijeg vlastitim sredstvima osniva Podru`nicu Dru{tva u Trebinju. Podru`nica }e poslovati pod tvrtkom: P [PORTd.o.o. za trgovinu i usluge [iroki Brijeg - Podru`nica PRIMASPORT 2 Trebinje.Sjedi{tePodru`nicejeuTrebinjunaposlovnojadresiKraljaPetraIoslobodiocabr.2.Djelatnosti Podru`nice u unutarnjem prometu su u okviru upisanih djelatnostiDru{tva. Radom Podru`nice upravljat }e Dra en Sesar iz [irokog Brijega,rukovoditelj Podru`nice, zastupa i predstavlja Podru`nicu bez ograni~enja.

(SR-20/10-[B)

Op}inskisud u [irokomBrijegu, Rje{enjem broj064-0-Reg-09-000752od 10.7. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Osnivanje dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u prema Odluci br. OPU-IP:165/09 od 3. 6. 2009. godine. Tvrtka ovoga Dru{tva je: MK - MONOLIT d.o.o.Posu{je. Sjedi{te Dru{tva je: Posu{je, Vir bb. Osniva~ Dru{tva je Pero Kevilj izPosu{ja, Fra Grge Marti}a, JMB 1307986153359. Osniva~ Dru{tva ula`e u ovoDru{tvo novac u iznosu 2.000,00 KM, {to ~ini njegov udjel u Dru{tvu (100%).

Temeljni kapital ovoga Dru{tva iznosi 2.000,00 KM.Dru{tvo obavlja slijede}u djelatnost u unutarnjem i vanjskotrgova~komprometu:

Va|enje ugrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, kre~njaka i krede,{kriljaca, {ljunka i pijeska, ostalih ruda i kamena, d.n., Proizvodnja sokova od vo}a ipovr}a, mineralne vode, osvje`avaju}ih pi}a, rezane gra|e, osim nesastavljenogmaterijala za podove, impregnacija drveta, nesastvaljenog materijala za podove,furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, gra|evinske stolarije ielemenata, ambala`eod drveta,ostalihproizvodaod drveta,Proizvodnjaproizvoda odbetona za gra|evinske svrhe, proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, gotovebetonske smjese, maltera, vlaknastih zacementiranih proizvoda, ostalih proizvoda odbetona, cementa, gipsa i umjetnog kamena, Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnogkamenai kamenaza gra|evinarstvo, Proizvodnja brusnih proizvoda, ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, Ru{enje i razbijanje objekata i zemljani radovi, Ispitivanjeterena bu{enjem i sondiranjem, Visokogradnja, Izgradnja objekata niskogradnje,Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, Postavljanjekrovnih konstrukcija i pokrivanjekrovova, Izgradnjaprometnica, zrakoplovnih pistai

sportskih terena, Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, Odr avanjehidrogra|evinskih objekata, Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalnoizvo|enje ili opremu, Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, Izolacijski radovi,Postavljanje cijevnih instalacija, Ostali instalacijski radovi, Fasadni i {trukaturniradovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski radovi,Staklarski radovi,Ostalizavr{niradovi,Iznajmljivanjeopremeza izgradnjuili ru{enje,sa rukovateljem, Trgovina motornim vozilima na veliko, na malo, Posredovanje utrgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, na malo, Posredovanje u trgovinidijelovimai priboromza motorna vozila, Trgovina motociklima i njihovimdijelovima i priborom na veliko, na malo, Posredovanje u trgovini motociklima i njihovimdijelovimai priborom,Odr`avanjei popravakmotocikla, Trgovina na malomotornimgorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim`ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama metala iindustrijskim kemikalijama,drvnom gra|om i gra|evinskimmaterijalom, strojevima,industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, namje{tajem, predmetima za ku}anstvoi metalnom`eljezarskom robom,tekstilom, odje}om,obu}omi predmetima 

od ko`e, hranom, pi}ima i duhanom, specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupeproizvoda,d.n., raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima,sjemenjem i hranom za `ivotinje, cvije}em i rastinjem, `ivim `ivotinjama, sirovom,nedovr{enom i dovr{enom ko`om, sirovim duhanom, vo}em i povr}em, mesom iproizvodima od mesa, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima imastima,alkoholnimi drugim pi}ima,duhanskimproizvodima,{e}erom,~okoladomislatki{ima od {e}era, kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, ostalom hranomuklju~uju}i i ribe, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom,pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, odje}om, obu}om, elektri~nimaparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, porculanom i staklarijom,zidnim tapetamai sredstvima za~i{}enje, parfumerijskimi kozmeti~kim proizvodima,ostalim proizvodima za ku}anstvo, ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nimproizvodima, metalima i metalnim rudama, drvom, gra|evinskim materijalom isanitarnom opremom, metalnom robom.cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i

grijanje, kemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, otpacima i ostacima,alatnim strojevima, strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, strojevima za industrijutekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, ra~unalima, perifernom opremom isoftwareom, ostalim uredskim strojevima i opremom, ostalim elektronskimdijelovima i opremom, ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju,poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, ukjlju~uju}i i traktore, Ostala 

trgovina na veliko isklju~ivo za osobni ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavaonicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malovo}em i povr}em, mesom i proizvodima od mesa, ribom, ljuskarima i meku{cima,kruhom, tjesteninom,kola~imai slatki{ima, alkoholnimi drugim pi}ima, proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnimpreparatima, tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, namje{tajem,opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, metalnom robom, bojama, staklom,knjigama, novinama i pisa}im materijalom, uredskom opremom i ra~unalima,satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, sportskomopremom, igrama i igra~kama, cvije}em, gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo polovnom robom, uprodavaonicama, preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, na {tandovima itr`nicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Popravak obu}e i ostalihpredmeta od ko`e, radio i televizijskih aparata, ostalih elektri~nih aparata za 

ku}anstvo, satova i nakita, Popravak,d.n., Hoteli i moteli s restoranom, bez restorana,Dje~ja i omladinska odmarali{ta, Kampovi i logori{ta, Ostali smje{taj za boravakturista, Ostali smje{taj, d.n., Restorani, barovi, Bifei (buffet), Kavane, Kantine,Katering, Prijevoz putnika u cestovnom prometu, u gradskom prometu, robe ucestovnom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Financijski zakup (lizing), Pomo}nedjelatnosti u financijskom posredovanju, Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti itehni~kosavjetovanje, Usluge pakiranja,Vanjskatrgovina:uvoz, izvoz robau skladu sregistriranom djelatno{}u u unutarnjem prometu, Izvo|enje investicijskih radova uinozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u zemlji, Uslugeme|unarodnog prijevoza putnika i robe, Zastupanje stranih pravnih osoba.

Uprava - direktor Dru{tva Pero Kevilj, zastupa Dru{tvo u unutarnjem ivanjskotrgova~kom prometu bez ograni~enja u okviru upisane djelatnosti.

(SR-21/10-[B)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001384 od 4.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Pere Stipi} iz Posu{jaosniva dru{tvos ograni~enom odgovorno{}u. Dru{tvo}e

poslovati pod tvrtkom: ANTIK d.o.o. POSU[JE. Sjedi{te Dru{tva je u Posu{ju na poslovnoj adresi Vir bb. Za osnivanje i po~etak rada Dru{tva osnivatelj osigurava sredstva odnosno temeljni kapital u iznosu 2.000,00 KM - u novcu. DjelatnostiDru{tvau unutarnjemprometusu: Uzgoj `itarica i drugihusjevai zasada, d.n., Uzgojpovr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, Uzgoj vo}nih sadnica, Uzgoj sadnica loze,Vinogradarstvo, Uzgoj vo}a, Uzgoj biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, Uzgojgoveda za proizvodnju mesa, Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, Uzgoj goveda za priplod, Uzgoj ovaca i koza, Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, Uzgoj svinja,Uzgoj peradi, Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, Uzgoj ostalih`ivotinja, d.n., Uzgoj usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), Proizvodnja i konzerviranje mesa, Proizvodnja ikonzerviranje mesa peradi i ze~jeg mesa, Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, Prerada i konzerviranjekrumpira, Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, Prerada i konzerviranje vo}a ipovr}a, d.n., Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a. GRADITELJSTVO Ru{enje irazbijanje objekata; zemljani radovi, Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem,

Visokogradnja, Izgradnja objekata niskogradnje, Odr avanje objekata visokogradnje,niskogradnjei njihovih dijelova, Postavljanje krovnih konstrukcija ipokrivanje krovova, Izgradnj; prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena,Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata.Ostali gra|evinsk radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu,Postavljanjeelektri~nihinstalacijai opreme, Izolacijskiradovi, Postavljanjecijevnihinstalaciji, Ostali instalacijski radovi, Fasadni i {trukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski radovi, Staklarski radovi,Ostalizavr{ni radovi,Iznajmljivanje opremeza izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem.TRGOVINANA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornimvozilima, Odr`avanjei popravak motornihvozila,Trgovinadijelovimai priborom za motornavozilanaveliko,Trgovinadijelovimaipriboromzamotornavozilanamalo,Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina 

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 3

Page 36: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 36/88

motorkota~ima,njihovimdijelovimai priboromna veliko,Trgovina motorkota~ima,njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima,njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednimsirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima,Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama,

Posredovanjeu trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje utrgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom,Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`ePosredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovinispecijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje utrgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima,sjemenjemi hranom za`ivotinje, Trgovina na veliko cvije}emi raslinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enomko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em,Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na velikoalkoholnimi drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskimproizvodima,Trgovinana veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom,~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom,Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko

obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatimaza ku}anstvoi radioi televizijskimure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetimai sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim iplinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnimrudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom isanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima iopremomza vodovod i grijanje,Trgovinana veliko kemijskimproizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima,Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo igra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje,Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom,Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na velikoostalim elektronskimdijelovima i opremom,Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima,priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito

prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo unespecijaliziranimprodavaonicama, Trgovina na malovo}em i povr}em,Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, Ijuskarima imeku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana,Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranimprodavaonicama, Trgovina na malokozmeti~kimi toaletnimpreparatima,Trgovinana malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e,Trgovinana malonamje{tajem,Trgovinana maloopremomza osvjetljavanjei predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom,bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom,Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovime,nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskomopremom,Trgovinana maloigramai igra~kama,Trgovinana malocvije}em,Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranimprodavaonicama, Trgovina namalo rabljenomrobom,u prodavaonicama, Trgovina na 

malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama ipijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Hoteli i moteli s restoranom,Hoteli i moteli bez restorana, Dje~ja i omladinska odmarali{ta, Planinarski domovi iku}e, Kampovi i kampirali{ta, Ostali smje{taj za boravak turista, Ostali smje{taj, d.n.,Restorani, Barovi, Bifei (buffet), Kavane, Kantine (menze), Ketering, Prijevoz robe ucestovnom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Usluge pakiranja.

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase: vanjska trgovina (uvoz-izvoz)proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnihcarinskih prodavaonica,usluge me|unarodne{pedicije, posredovanje i zastupanje uprometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe skonsignacionog skladi{ta, izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanjeizvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji, ugostiteljske usluge sinozemstvom, prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu.

Upravu Dru{tva ~ini jedan ~lan: Pere Stipi} iz Posu{je - direktor Dru{tva sovla{tenjem zastupanja i predstavljanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg ivanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja.

(SR-22/10-[B)

Op}inski sudu [irokomBrijegu, Rje{enjem broj064-0-Reg-09-001566od 13.

1. 2010. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:Na temelju ~lanka 42. Statuta SJEMENARNA d.o.o. [IROKI BRIJEG,

Skup{tina Dru{tva odr`ana dana 10. prosinca 2009. godine, donosi Odluku opro{irenju djelatnosti Dru{tva SJEMENARNA d.o.o. [IROKI BRIJEG.

Djelatnosti unutarnjeg prometa pro{iruju se sljede}im djelatnostima:Poljoprivredne ljekarne, Hoteli i moteli s restoranom, Hoteli i moteli bez

restorana, Dje~ja i omladinska odmarali{ta, Planinarski domovi i ku}e,Kampovi i kampirali{ta, Ostali smje{taj za boravak turista, Ostali smje{taj, d.n.Restorani, Barovi, Bifei (buffet), Kavane, Kantine (menze), Ketering, i{}enjeobjekata.

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.

(SR-23/10-[B)

Op}inski sudu [irokomBrijegu, Rje{enjem broj064-0-Reg-10-000005od 13.1. 2010. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

U registarskom odjeluOp}inskogsudau [irokomBrijegu,za dru{tvoLI-[PEDd.o.o. [iroki Brijeg izvr{ena je promjena naziva za podru`nicu dru{tva u Gorici, te

nakon izvr{ene promjene naziv podru`nice dru{tva u Gorici glasi:LI-[PED d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica [PEDICIJA GORICA

(SR-24/10-[B)

Op}inski sudu [irokomBrijegu, Rje{enjem broj064-0-Reg-10-000004od 13.1. 2010. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

U registarskom odjelu Op}inskog suda u [irokom Brijegu, za dru{tvoLI-[PED d.o.o. [iroki Brijeg izvr{ena je promjena naziva za podru`nicu dru{tva uDoljanima, te nakon izvr{ene promjene naziv podru`nice dru{tva u Doljanima glasi:

LI-[PED d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica [PEDICIJA DOLJANI

(SR-25/10-[B)

Op}inski sudu [irokomBrijegu, Rje{enjem broj064-0-Reg-10-000003od 13.1. 2010. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

U registarskom odjeluOp}inskogsudau [irokomBrijegu,za dru{tvoLI-[PEDd.o.o.[irokiBrijeg izvr{ena jepromjenanazivazapodru nicudru{tvau Grudama, te

nakon izvr{ene promjene naziv podru`nice dru{tva u Grudama glasi:LI-[PED d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica [PEDICIJA GRUDE

(SR-26/10-[B)

Op}inski sudu [irokomBrijegu, Rje{enjem broj064-0-Reg-09-001594od 28.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odlukom o usugla{avanju i pro{irenju djelatnosti dru{tva DALMI d.o.o.Ljubu{ki, koja je notarski obra|ena od strane notara Tome [imi}a iz Ljubu{kog,pod poslovnim brojem OPU-IP: 253/2009 od 24. 11. 2009. godine, dru{tvoDALMI d.o.o. Ljubu{ki izvr{ilo je uskla|ivanje djelatnosti unutarnjeg prometa sa va`e}om nomenklaturomdjelatnosti u BiH, te pro{irilo djelatnosti, pa su sukladnotome djelatnosti dru{tva DALMI d.o.o. Ljubu{ki u unutarnjem prometu: Gajenjepovr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, Vinogradarstvo, Gajenje vo}a, Prerada ikonzerviranje krumpira, Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, Prerada ikonzerviranje vo}a i povr}a, d.n., Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani,Proizvodnja vina(gro`|e),Trgovinamotornihvozilana veliko,Trgovina motornihvozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i

popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovimai priboromza motorna vozila na malo,Posredovanje utrgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Posredovanje u trgoviniraznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko vo}emi povr}em,Trgovina na malovo}em i povr}em, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo na tezgama ipijacama, Prijevoz robe u drumskom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Uslugepakiranja.

Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa ostaju nepromijenjene.

(SR-27/10-[B)

Op}inski sudu [irokomBrijegu, Rje{enjem broj064-0-Reg-09-001617od 13.1. 2010. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

FRANK- TRGOVINAd.o.o. GRUDEvlastitim sredstvima osnivaPodru`nicuDru{tva u Sarajevu. Podru`nica }e poslovati pod tvrtkom: FRANK - TRGOVINA

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 4 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 37: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 37/88

d.o.o. GRUDE - Podru`nica SARAJEVO. Sjedi{te Podru`nice je u Sarajevu na poslovnoj adresi Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 45. Djelatnosti Podru`nice u unutarnjemprometu su u okviru upisanih djelatnosti mati~nog dru{tva. Radom Podru`niceupravljat }e MersadMahi} iz Sarajeva, rukovoditeljPodru`nicezastupa i predstavlja Podru`nicu bez ograni~enja.

(SR-28/10-[B)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001163 od 11.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dana 31. 7. 2009. godine Skup{tina Odvjetni~kog dru{tva MILAS,MARTINOVI] & PARTNERI d.o.o. Ljubu{ki, Zrinski Frankopana 36, donijela jeOdluku o osnivanju Podru`nice Dru{tva u Tomislavgradu na adresi: Tomislavgrad,Mati}apazari{te2, a kojaje notarskiobra|ena u notarskoj ispraviOPU-IP:156/2009od 31. 7. 2009. godine kod notara Zdenka Pulji}a, sa sjedi{tem u Ljubu{kom.

Odlukom je imenovan rukovoditelj Podru`nice u Tomislavgradu gospo|a Kraljevi} Sanja iz Tomislavgrada, Mati}a pazari{te bb.

Podru`nica }e obavljati djelatnosti registrirane za mati~no dru{tvo.Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.

(SR-29/10-[B)

Op}inskisud u [irokom Brijegu,Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001164 od 18.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dana 31. 7. 2009. godine Skup{tina Odvjetni~kog dru{tva MILAS,

MARTINOVI] & PARTNERI d.o.o. Ljubu{ki, Zrinski Frankopana 36, donijela jeOdluku o osnivanju Podru`nice dru{tva u Sarajevu na adresi: Sarajevo, Azize[a}irbegovi} 10, Novo Sarajevo, a koja je notarski obra|ena u notarskoj ispraviOPU-IP: 155/2009 od 31. 7. 2009. godinekod notara ZdenkaPulji}a, sa sjedi{tem uLjubu{kom.

Odlukom je imenovan rukovoditelj Podru`nice u Sarajevu, Alijagi} D`enan izSarajeva, Behd`eta Muteveli}a 27.

Podru`nica }e obavljati djelatnosti registrirane za mati~no dru{tvo.Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.

(SR-30/10-[B)

Op}inskisud u [irokomBrijegu, Rje{enjem broj064-0-Reg-09-001561od 13.1. 2010. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Marko Ljubi}, sin Jerke, JMBG 0311981150010 iz Mostara, ul. Nikole [ubi}a Zrinskog 8, osnivateljje dru{tva~ijatvrtkaglasi:MARKELId.o.o.Sjedi{te Dru{tva  je: [iroki Brijeg,ul. Dr. Jure Grubi{i} 45.Djelatnosti Dru{tvau unutarnjemprometusu: 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko,50.102 Trgovina motornih vozila na 

malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje ipopravak motornihvozila,50.301 Trgovinadijelovimai priboromza motornavozila naveliko, 50.302Trgovinadijelovima i priboromza motornavozila namalo,50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje ipopravak motorkota~a, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima,51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama,tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanjeu trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovinistrojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje utrgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom,51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e,51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje utrgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na velikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na velikocvije}em i raslinjem, 51.230Trgovinana veliko`ivim `ivotinjama, 51.240Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na velikosirovimduhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}emi povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskimproizvodima, 51.360Trgovinana veliko{e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era,51.370Trgovinana velikokavom, ~ajevima, kakaomi za~inima, 51.380Trgovinana veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390Nespecijalizirana trgovinana velikohranom, pi}imai duhanom, 51.410Trgovinana veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na velikoobu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i

televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,zidnimtapetima i sredstvima za ~i{}enje, 51.450Trgovinana velikoparfimerijskim ikozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima isli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama,51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim

materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na velikokemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima,51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnimstrojevima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo,51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje ipletenje, 51.840Trgovinana velikora~unalima,perifernomopremom i softwareom,51.850Trgovinana velikoostalim uredskim strojevima i opremom, 51.860Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na velikoostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na velikopoljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo unespecijaliziranim prodavaonicama, prete ito prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima imeku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,

52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom,52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovinana malo opremomza osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama, pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskomopremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom,opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom,52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em,52.486 Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo uspecijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom uprodavaonicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102Hoteli i moteli, bez restorana, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi ikampirali{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kavane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering,60.211 Prijevoz putnika u drumskom prometu, 60.212 Prijevoz putnika u gradskomprometu, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenomprometu, 60.240 Prijevoz robe u drumskom prometu, 61.100 Pomorski promet ipromet u priobalnim morskim vodama, 62.100 Zra~ni promet (linijski), 62.200Zra~ni promet, izvanredni (~arter), 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta istovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale uslugeturistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu, 64.120 Kurirskedjelatnosti, osim djelatnosti javnih po{ta, 64.200 Telekomunikacije, 70.110Stvaranje novihnekretninaza prodaju, 70.120Kupnja i prodajanekretninaza vlastitira~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama, preko posrednika, 71.100Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnihsredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.230

Iznajmljivanje zrakoplovnih prometnih sredstava, 72.100 Pru`anje konsultantskihusluga u svezi ra~unalne opreme (hardwer), 72.210 Izrada softwarea 72.220 Ostalekonsultantske usluge i izradasoftwarea, 72.30 Obrada podataka, 74.120Ra~unovodstveni, knjigovodstvenii revizijski poslovi;savjetodavniposlovi u sveziporeza, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja,74.140 Poslovni imenad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~kosavjetovanje,74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame ipromid be, 74.700 ^i{}enje objekata,74.810 Fotografske usluge, 74.820 Uslugepakiranja, 74.850 Tajni~ke i prevoditeljske djelatnosti, 74.870 Ostale poslovnedjelatnosti, d.n. U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati djelatnosti: -Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) prehrambenim i neprehrambenim proizvodima izokvira djelatnosti unutarnjeg prometa, - Posredovanje i zastupanje u prometu roba iusluga - Zastupanje stranih pravnihosoba i prodaja strane robe s konsignacijskogskladi{ta, - Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, - Prijevoz robe u

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 5

Page 38: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 38/88

me|unarodnom cestovnom prometu, - Ugostiteljske i turisti~ke usluge sinozemstvom u okviru registriranih. Temeljni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM(dvijetisu}e konvertibilnihmaraka) koje u Dru{tvo u novcu unosi osnivatelji MarkoLjubi}, sin Jerke, JMB 0311981150010 iz Mostara, ul. Nikole [ubi}a Zrinskog 8.Upravu Dru{tva ~ini jedan ~lan, direktor Dru{tva: Marko Ljubi}, sin Jerke, JMB0311981150010 iz Mostara, ul. Nikole [ubi}a Zrinskog 8, koji zastupa Dru{tvo u

unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograni~enja.(SR-31/10-[B)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001323 od 6.11. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Dana 9. 10. 2009. godine gospodarsko dru{tvo Javno komunalno poduze}eLJUBU[KI d.o.o. Ljubu{ki, sa sjedi{tem Dru{tva u Ljubu{kom, Kralja Zvonimira 27, po Nadzornom odboru Dru{tva sukladno Statutu Dru{tva, imenovalo je za direktora Dru{tva Bradvica Gordana Iz Ljubu{kog, Veljaci bb, JMB1001962152732, dipl. ing. agronomije, koji posjeduje osobnu iskaznicu br.07DRC1345, izdanu u MUP ZHK Ljubu{ki, i isti ima ovlasti:

Samostalno u obavljanju poslova iz svog djelokruga rada izuzev u slu~ajusklapanja ugovora i sl., ~ija vrijednost prelazi 50.000,00 KM, za {to mu je potrebna suglasnost Nadzornog odbora.

Bradvica Gordan je do sada bio v.d. direktora Dru{tva.Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.

(SR-32/10-[B)

Op}inskisud u [irokomBrijegu, Rje{enjem broj064-0-Reg-09-000595od 15.5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odluka o osnivanju dru{tva sa ogtrani~enom odgovorno{}u br. OPU: 3110/08od 15. 12. 2008. godine dru{tva POMIL MLJEKARA d.o.o. Posu{je, osniva~ idirektor Dru{tva je Andrija Juki}, JMB 2805974153357.

Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka,Uzgoj ovaca i koza, Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, Gajenje usjeva i zasada ukombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), Uslu`nedjelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, Proizvodnja sokova odvo}a i povr}a, Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., Proizvodnja sirovih ulja imasti,Proizvodnjamargarinai sli~nihjestivih masti,Proizvodnjamlijeka, mlije~nihproizvoda i sira, Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda,d.n., Proizvodnja mineralne vode, Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, Posredovanje utrgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama ipoluproizvodima, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Trgovina na 

veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko`ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om,Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima odmesa,Trgovinana velikomlijekom, mlije~nimproizvodima, jajimai jestivimuljima i mastima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare imeku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom,pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje,Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na velikoalatnimstrojevima,Trgovinana veliko ostalimelektronskimdijelovima i opremom,Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore,Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo vo}em ipovr}em, Trgovinana malo mesomi proizvodimaod mesa,Trgovinana maloribom,ljuskarima i meku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima islatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na maloproizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim

proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo odje}omTrgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem,Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n.,Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskimure|ajima, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo uspecijaliziranim prodavaonicama, Prijevoz robe u cestovnom prometu, ^i{}enjeobjekata.

(SR-33/10-[B)

Op}inskisud u [irokomBrijegu, Rje{enjem broj064-0-Reg-09-001533od 28.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

OdlukomOPU-IP: 327/2009od 9.12. 2009. godine,Ljilja Zeli} izHardomilja,Ljubu{ki, osniva~ dru{tva pod tvrtkom: AC - ZELI] LKV d.o.o. Ljubu{ki,promijenila je osobu ovla{tenu za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i

vanjskotrgovinskom prometu - direktora, tako da }e Dru{tvo u unutarnjem ivanjskotrgovinskom prometu zastupati Miro Kati}, direktor Dru{tva, bezograni~enja u okviru registrirane djelatnosti, a dosada{nji direktor Dru{tva Ljilja Zeli}, ima se brisati iz sudskog registra.

(SR-34/10-[B)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001133 od 7.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:Odlukom o osnivanju dru{tva s ograni~enom odgovornosti EUTERPA d.o.o.,

koja je notarski obra|ena od strane notara Tome [imi}a iz Ljubu{kog, podposlovnim brojem OPU-IP: 185/2009 od 31. 8. 2009. godine, osniva~ i jedini ~lanDru{tva,LjubicaBenovi}, JMB 2411955156630, s prebivali{temna adresiDrinovcibb, Sredi{te, op}ina Grude, osniva dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u podnazivom EUTERPA d.o.o. Drinovci - Grude. Skra}eni naziv Dru{tva je EUTERPAd.o.o.,a sjedi{teDru{tvaje naposlovnojadresi Drinovci bb,Grude. TemeljnikapitalDru{tvaiznosi2.000,00KMiucijelostijeupla}enunovcu.Dru{tvo}euunutarnjemprometu obavljati slijede}e djelatnosti: Naklada knjiga, Naklada novina, Naklada ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, Naklada zvu~nih zapisa, Ostala nakladni~ka djelatnost, Tiskanje novina, Tiskanje d.n., Knjigove a~ki radovi, Pripremnedjelatnosti u svezi tiskanja, Pomo}ne djelatnosti u svezi tiskanja, Umna`anje(reprodukcija) zvu~nih zapisa, Umna`anje (reprodukcija) videozapisa, Umna`anje(reprodukcija) ra~unalnih zapisa, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i

popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje utrgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima,njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovimdijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovimdijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malomotornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednimsirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima,Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama,Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanjeu trgovini strojevima,industrijskomopremom, brodovima i avionima, Posredovanjeu trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom,Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e,Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovinispecijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje utrgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima,sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, Trgovina 

naveliko`ivim`ivotinjama,Trgovinanavelikosirovom,nedovr{enomidovr{enomko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em,Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na velikoalkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom,~ajevima, kakaomi za~inima, Trgovinana velikoostalom hranom,uklju~uju}i i ribu,ljuskarei meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}imai duhanom,Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na velikoobu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio itelevizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnimtapetima i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kimproizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na velikometalima i metalnim rudama, Trgovinana velikodrvetom, Trgovinana velikogra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnomrobom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko

kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima,perifernom opremomi softwareom,Trgovinana velikoostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom,Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore,Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo unespecijaliziranim prodavaonicama, prete ito prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom iproizvodimaodmesa,Trgovinanamaloribom,ljuskarimaimeku{cima,Trgovinana malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 6 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 39: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 39/88

drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malohranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,Trgovinana malo kozmeti~kimi toaletnim preparatima,Trgovinana malotekstilom,Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e,Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje ipredmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za 

ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom,bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom,Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima,nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskomopremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em,Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranimprodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama ipijacama, Ostalatrgovina na malo izvan prodavaonica, Hoteli i moteli s restoranom,Hoteli i moteli bez restorana, Dje~ja i omladinska odmarali{ta, Planinarski domovi iku}e, Kampovi i kampirali{ta, Ostali smje{taj za boravak turista, Ostali smje{taj,d.n., Restorani, Barovi, Bifei (buffet), Kavane, Kantine, Ketering, Ostali prijevozputnika u kopnenom prometu, Prijevoz robe u drumskom prometu, Skladi{ta istovari{ta, Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.,Djelatnost drugih posrednika u prometu, Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnogmnijenja, Prire|ivanje sajmova, Ostale usluge reklame i promid bem, Ostaleposlovne djelatnosti, d.n., Djelatnost objekata za kulturne priredbe, Va{arske

djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, Ostale zabavne djelatnosti, d.n. Uvanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati djelatnosti: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Prodaja robe izslobodnih carinskih prodavaonica, Posredovanje i zastupanje u prometu roba iusluga, Zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacijskihskladi{ta, Usluge me|unarodne {pedicije, Prijevoz robe i putnika u me|unarodnomcestovnom prometu, Marketing. Na mjesto direktora dru{tva EUTERPA d.o.o.,imenovana je Ljubica Benovi}, JMB 2411955156630, s prebivali{tem na adresiDrinovci bb, op}ina Grude, koja posjeduje osobnu iskaznicu BiH, serijski broj09DSB3415, izdanu na dan 14. 4. 2009. godine od strane MUP-a ZHK Grude, sovla{tenjem da zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskomprometu samostalno i pojedina~no bez ograni~enja.

(SR-35/10-[B)

Op}inskisud u [irokom Brijegu,Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001447 od 11.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odlukao osnivanju dru{tvasa ograni~enom odgovorno{}u br. OPU-IP: 340/09

od 27. 8. 2009. godine dru{tva BIOMAX d.o.o. Posu{je, osniva~ je BIOMAXpoduze}e za usluge, trgovinu na veliko i malo, proizvodnju, uvoz-izvoz d.o.o.Zagreb, direktor Dru{tva je Antonija Boras, JMB 0608982155019.

Trgovina motornih vozila na veliko, Posredovanje u trgovini motornimvozilima, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila,Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo,Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornihvozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovinidijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovimdijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima ipriborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima ipriborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornimgorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim`ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovinigorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini

ma{inama,industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovininamje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom,Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e,Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovinispecijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje utrgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima,sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem, Trgovina na veliko`ivim `ivotinjama,Trgovinana velikosirovom, nedovr{enomi dovr{enomko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em,Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na velikoalkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom,~ajevima, kakaomi za~inima, Trgovinana velikoostalom hranom, uklju~uju}ii ribu,

ljuskarei meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}imai duhanom,Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na velikoobu}om Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio itelevizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnimtapetima i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kimproizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na 

veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na velikometalima i metalnim rudama, Trgovinana velikodrvetom, Trgovinana velikogra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnomrobom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na velikokemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima,perifernom opremomi softwareom,Trgovinana velikoostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom,Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktora,Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo unespecijaliziranim prodavaonicama, prete ito prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom iproizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, Ijuskarima i meku{cima, Trgovina 

na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim idrugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malohranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama,Trgovinana malokozmeti~kimi toaletnim preparatima,Trgovinana malo tekstilom,Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e,Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje ipredmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom,bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom,Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima,nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskomopremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em,Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranimprodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{ta, Trgovina na malo na tezgama ipijacama,Ostalatrgovinanamaloizvanprodavaonica,Djelatnostputni~kihagencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., Financijski zakup (lizing), Stvaranje

novih nekretnina za prodaju, Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un,Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un Agencije za nekretnine, Upravljanjenekretninama preko posrednika, Odr`avanje i popravak uredskih, ra~unskih ira~unalnih strojeva, Ostalesrodne ra~unalne djelatnosti, Arhitektonskei in`enjerskedjelatnosti i tehni~ko savjetovanje, Prire|ivanje sajmova, Ostale usluge reklame ipromid`be.

(SR-36/10-[B)

Op}inski sudu [irokomBrijegu, Rje{enjem broj064-0-Reg-09-001608od 29.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odlukom br. 1/2009 od 5. 12. 2009. godine, Milenko Ni`i} iz Crvenog Grma 13, Ljubu{ki, osniva~-direktor dru{tva pod tvrtkom: NI@I]-[PORT d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubu{ki, odlu~io je da prestaje sa radom Podru`nica navedenogdru{tva pod nazivom: NI@I]-[PORT d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubu{ki -Podru`nica Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, Kolodvorska 12, te se ima brisati izsudskog registra.

(SR-37/10-[B)

Op}inski sudu [irokomBrijegu, Rje{enjem broj064-0-Reg-09-001607od 29.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odlukombr.2/2009od5.12.2009.godine,MilenkoNi`i}izCrvenoggrma13,Ljubu{ki, osniva~-direktor dru{tva pod tvrtkom: NI@I]-[PORT export-import d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubu{ki, odlu~io je da prestaje sa radom Podru`nica navedenog dru{tva koja pod nazivom: NI@I]-[PORT d.o.o. za trgovinu i uslugeLjubu{ki,Podru`nica Kakanj,sa sjedi{temu Kaknju,AlijeIzetbegovi}abb, tese ima brisati iz sudskog registra.

(SR-38/10-[B)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001605 od 5.1. 2010. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 7

Page 40: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 40/88

Na temelju~lanka43. Statuta, jedini~lan dru{tvaVOKELtrgovinsko i uslu nodru{tvoimport-export d.o.o.Vinjani - Posu{je, VeljkoLon~ar iz Posu{ja, Vinjani bb,JMB 1804960153354, dana 10. prosinca 2009. godine u Posu{ju donosi Odluku opromjeni rukovoditelja podru`nica u Bijeljini i Br~kom.

Razrje{uje se du`nosti rukovoditelja Podru`nice u Br~kom Slavi{a Kosani} izBijeljine, Me|a{i bb JMB 0702981150001.

Istovremeno se za rukovoditelja Podru`nice u Br~kom imenuje Milanka Lazi}iz Bijeljine, Me|a{i bb, JMB 1906972185860.

Rukovoditelj Podru`nice ovla{ten je zastupati i predstavljati Podru`nicu usvezi poslovanja Podru`nice bez ograni~enja.

(SR-39/10-[B)

Op}inskisud u [irokomBrijegu, Rje{enjem broj064-0-Reg-09-001606od 30.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Na temelju~lanka43. Statuta, jedini~lan dru{tvaVOKELtrgovinsko i uslu nodru{tvoimport-export d.o.o.Vinjani - Posu{je, VeljkoLon~ar iz Posu{ja, Vinjani bb,JMB 1804960153354, dana 10. prosinca 2009. godine u Posu{ju donosi Odluku opromjeni rukovoditelja podru`nica u Bijeljini i Br~kom

Razrje{uje se du`nosti rukovoditelja Podru`nice u Bijeljini: Slavi{a Kosani} izBijeljine, Me|a{i bb JMB 0702981150001.

Istovremeno se za rukovoditeljaPodru`nice u Bijeljiniimenuje: MilankaLazi}iz Bijeljine, Me|a{i bb, JMB 1906972185860.

Rukovoditelj Podru`nice ovla{ten je zastupati i predstavljati Podru`nicu u

svezi poslovanja Podru`nice bez ograni~enja.(SR-40/10-[B)

Op}inskisud u [irokomBrijegu, Rje{enjem broj064-0-Reg-09-001449od 30.11. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

U sudskom registru Op}inskog suda u [irokom Brijegu, za dru{tvo OSCARd.o.o.[iroki Brijeg,izvr{enaje promjena adresei nazivasjedi{ta, tako danovi naziviadresa Podru`nice Dru{tva u Mostaru glasi:

"Oscar" d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica MOSTAR, Dubrova~ka bb.U dru{tvu OSCAR d.o.o. [iroki Brijeg, za Podru`nicu Dru{tva u Mostaru

izvr{ena je promjena osobe ovla{tene za zastupanje podru`nice na slijede}i na~in:Bri{e se Vera Jozi}, a upisuje Zora Barbari}, iz [irokog Brijega, [trosmajerova 

6, JMB 3009977157380, zastupa i predstavlja Podru`nicu Dru{tva samostalno i bezograni~enja.

(SR-41/10-[B)

Op}inskisud u [irokomBrijegu, Rje{enjem broj064-0-Reg-09-001602od 30.

12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:U sudskom registru Op}inskog suda u [irokom Brijegu, za Dru{tvo LAKTATd.o.o.Posu{je,Gornji Juki}ibb, izvr{ena je promjena osobeovla{teneza zastupanjeipredstavljanje Dru{tva, te je ujedno izvr{ena dopuna djelatnosti u unutarnjemprometu.

Bri{e se Boris Sli{kovi}, JMB 0707958152384, Trn bb.Upisuje se Drago Ivankovi}, JMB 2509961152418 iz [irokog Brijega,

Ivankovi}aDolac116,direktorzastupaipredstavljaDru{tvobezograni~enja,osimuposlovima kupnje i prodaje osnovnih sredstava, zadu`enja kreditima i hipotekarnimposlovima, za {to mu je potrebna suglasnost ~lana Dru{tva. Djelatnosti Dru{tva LAKTAT d.o.o.Posu{je kojeDru{tvo obavljau unutarnjem prometu dopunjujuse na na~in da se ve} registriranim djelatnostima Dru{tva u unutarnjem prometu dodajuslijede}e djelatnosti: 01.213 Uzgoj goveda za priplod; 01.412 Ure|ivanje iodr`avanje parkova, zelenih i rekreacijskih povr{ina; 15.510 Proizvodnja mlijeka,mlije~nih proizvoda i sira; 28.520 Temeljni strojarski radovi; 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora; 29.130 Proizvodnja slavina i ventila; 29.240 Proizvodnja ostalih strojeva op}e namjene d.n.; 29.320 Proizvodnja ostalih strojeva za 

poljoprivredu i {umarstvo; 29.530 Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pi}a iduhana; 45.410 Fasaderski i {trukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.441Farbarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 51.810 Trgovina na veliko alatnimstrojevima; 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo;51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje ipletenje; 51.840Trgovinana velikora~unalima,perifernomopremom i softwareom;51.850Trgovinana velikoostalim uredskim strojevima i opremom; 51.860Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremama; 51.870 Trgovina na velikoostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na velikopoljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 55.402 Bifei (buffet); 60.101Prijevoz putnika i robe; 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju; 70.120Kupnjai prodajanekretninaza vlastitira~un; 70.310Agencijaza nekretnine;70.320Upravljanje nekretninama preko posrednika; 71.210 Iznajmljivanje ostalih

kopnenihprometnihsredstava;71.220 Iznajmljivanjesredstavaza prijevozvodenimputevima; 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme; 71.320Iznajmljivanjestrojevcai opremeza gra|evinarstvo;71.330 Iznajmljivanjeuredskihstrojeva i opreme, uklju~iuju}i i ra~unala; 72.210 Izrada softwarea; 74.130Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.300 Tehni~ko ispitivanje ianaliza; 74.401 Prire|ivanje sajmova; 74.870 Ostale poslovne djelatnosti.

(SR-42/10-[B)

Op}inski sudu [irokomBrijegu, Rje{enjem broj064-0-Reg-09-001601od 29.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

U sudskom registru Op}inskog suda u [irokom Brijegu, za dru{tvo FARMKOd.o.o. [iroki Brijeg, Fra Didaka Bunti}a bb, izvr{ena je promjena rukovoditelja Podru`nice - Veleprodaja Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Bi{}e polje bb.

Bri{e se dosada{nji rukovoditelj Drago Ivankovi}, JMB 2509961152418, iz[irokog Brijega, Ivankovi}a Dolac 116.

Upisuje se Mladen Bo{njak, JMB 0411959151644 iz Gruda, Dr. FranjeTu|mana bb.

Podru`nica Veleprodaja Mostar }e obavljati djelatnosti iz okvira registriranihdjelatnosti mati~nog dru{tva.

(SR-43/10-[B)

Op}inski sudu [irokomBrijegu, Rje{enjem broj064-0-Reg-09-001563od 30.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Odluka o promjeni direktora od 5. 12. 2009. godine Dje~ijeg vrti}a MaMa Posu{je.

(SR-44/10-[B)

Op}inski sudu [irokomBrijegu, Rje{enjem broj064-0-Reg-09-001614od 30.12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Ugovorom o prijenosu udjelaod 17.12. 2009. u dru{tvuL.Z.GRADNJAd.o.o.[IROKI BRIJEG, iz Dru{tva istupa dosada{nji ~lan Mirko Zelenika i svoj udio uvrijednosti od 1.000,00 KM prenosi na Antonia Leku koji postaje jedinim ~lanomDru{tva i vlasnikom udjela od 2.000,00 KM, {to predstavlja 100% od temeljnogkapitala Dru{tva.

Na temelju ~lanka 311. stavak 2. Zakona o gospodarskim jedini ~lan Dru{tva L.Z. GRADNJAd.o.o.[IROKIBRIJEG, AntonioLekoiz [irokogBrijega,dana 17.prosinca 2009. godine, donosi Odluku o promjeni izvr{nog direktora L.Z.GRADNJA d.o.o. [IROKI BRIJEG.

Razrje{uje se du`nosti dosada{nji ~lan Uprave - izvr{ni direktor Dru{tva:

Mirko Zelenika iz [irokog Brijega, Gornji Gradac bb, JMB 1310975152386.Istovremeno se za ~lana Uprave - izvr{nog direktora Dru{tva imenuje:Drago Hrka} iz [irokog Brijega, Trnska cesta 9, JMB 0509971152389, s

ovla{tenjem zastupanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskogprometa, bez ograni~enja.

Ostali upisi ostaju nepromijenjeni.

(SR-45/10-[B)

TRAVNIKOp}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi

"VRBASKA KABLOVSKA TELEVIZ1JA-NETWORK" d.o.o. Bugojno, upredmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, promjene osniva~a subjekta upisa, pove}anje osnovnog kapitala u subjektu upisa i brisanje jednog lica ovla{tenog za zastupanje, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registracijiposlovnih subjekatau F BiH("Slu bene novineFederacijeBiH",broj 27/05,43/09),

dana 21. 1. 2010. Godine donio jeRJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "VRBASKA KABLOVSKATELEVIZIJA-NETWORK"d.o.o. Bugojnoupisanisu podacio promjeni djelatnostiu subjektu upisa, promjeni osniva~a subjekta upisa, pove}anju osnovnog kapitala usubjektu upisa i brisanju jednog lica ovla{tenog za zastupanje, kako slijedi

Firma: "VRBASKA KABLOVSKA TELEV1ZIJA-NETWORK" d.o.o.Bugojno

Skra}ena oznaka firme: "VKT-net" d.o.o. BugojnoSjedi{te: Poslovni centar bb, Bugojno, Bugojno, BugojnoMBS: 51-01-1384-09 (stari broj 1-4601)JIB:4236293560003Pravni osnov upisa:

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 8 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 41: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 41/88

Ugovor o istupanju osniva~a iz dru{tva,pristupanjunovogosniva~a u dru{tvoiprenosu osniva~kog udjela bez naknade br. OPU-IP-423/09 od 7. 10. 2009. godine,sa~injen od strane notara Ned`ad Muteveli}a iz Sarajeva 

Ugovor o izmjeni ugovora o osnivanju dru{tva br. OPU-IP-424/09 od 7. 10.2009. godine, zaprimljen u sudu dana 14. 1. 2010. godine sa~injen od strane notara Ned`ad Muteveli}a iz Sarajeva 

Odluka o pove}anju osnovnog kapitala u novcu br. OPU-IP-424/09 od 7. 10.2009. godine, sa~injen od strane notara Ned`ad Muteveli}a iz Sarajeva 

Statut "VKT-net" d.o.o. Bugojno br. OPU-424/09 od 7. 10. 2009. godine,notarski obra|en od notara Ned`ada Muteveli}a iz Sarajeva 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta:Hajdarevi} Enes, Radni~ka 18, Sarajevo, li~na karta: 04BSG0363Strukar Mustafa, Dr.Wagnera 16, Bugojno, li~na karta: 03DOA0121OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 10.000,00Upla}eni kapital: 10.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Hajdarevi} Enes/6.800,00/68%Strukar Mustafa/3.200,00/32%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuAbdibegovi} Abdulmalik, adresa: Slobode 155 E, Bugojno, li~na karta:

04DOA5818, direktor zastupa dru{tvo u skladu sa Zakonom, a uz ograni~enjeutvr|eno osniva~kim aktom

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 31.100

Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora, 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata, 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 32.300Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukcijuzvuka ili slike i proizvodnja prate}e opreme, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata;zemljani radovi, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.340 Ostaliinstalacioni radovi, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|eneproizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i ra-dio i televizijskimure|ajima,51.540 Trgovinana velikometalnom robom,cijevima,ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo,radioi televizijskimure|ajima, 52.481Trgovinana malo kancelarijskomopremom ira~unarima, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalihelektri~nih aparata za doma}instvo, 52.740 Popravak d.n., 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 64.200Telekomunikacije, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava,72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer),72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.500 Odr`avanje ipopravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodnera~unarske djelatnosti, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izradeplanskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.402 Ostale uslugereklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.1 10 Filmska ivideoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.200 Radio i televizijskedjelatnosti

Broj: 051-0-Reg-09-00076121. januara 2010. godine

Travnik(SR-194/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijaviDioni~ko dru{tva "REMONTNI ZAVOD" Travnik, u predmetu upisa u registar promjena nazivazbog uskla|ivanja sa Zakonomo izmjenamai dopunamaZakona oprivrednim dru{tvima F BiH ("Slu`bene novine F BiH", broj 84/08), promjenidjelatnosti i smanjenje osnovnog kapitala dru{tva u subjektu upisa, a na temeljuodredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 10. 3. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudskiregistar, kod subjektaupisaDioni~ko dru{tvo"REMONTNIZAVOD"Travnik upisani su podaci o promjena naziva zbog uskla|ivanja sa Zakonom oizmjenama i dopunama Zakona o privrednim dru{tvima F BiH ("Slu`bene novine F

BiH", broj 84/08), promjeni djelatnosti i smanjenje osnovnog kapitala dru{tva usubjektu upisa kako slijedi

Firma: Zatvoreno Dioni~ko dru{tvo "REMONTNI ZAVOD" TravnikSkra}ena oznaka firme: "REMONTNI ZAVOD" DD TravnikSjedi{te: Aleja Konzula 5, Travnik, TravnikMBS: 51-02-0017-09 (stari broj 1-464)

JIB: 4236063210003Carinski broj: 236063210003Pravni osnov upisa:Odluka o smanjenju temeljnog kapitala, pro{irenju djelatnosti i uskla|ivanju

Satuta sa Zakonom br. OPU-IP-633/09 od 9. 7. 2009. sa~injena od notara GoranHalida iz Travnika 

Odluka o izmjeni punog naziva i izmjeni Statuta dioni~kog dru{tva broj:269/2010 od 22. 2. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika 

Odluka o smanjenju kapitala Dioni~kog dru{tva broj: OPU-IP: 1039/2009 od11. 11. 2009. godine sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika 

Rje{enje Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj: 03/1-19-009-09od 3. 7. 2009. godine

Akt Federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije broj:08-19-2152/09 od 20. 10. 2009. godine

Izvje{taj o reviziji finansijskih izvje{taja na dan 31. decembar 2008. godine za "REMONTNI ZAVOD" d.d. Travnik, sa~injena od dru{tva za reviziju REVIDENTd.o.o. Zenica dana 28. 2. 2009. godine

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAFirma Sjedi{te Reg. br./IMBSDioni~ari DD REMONTNI ZAVOD Travnikupisani n Registar Komisije za vrijednosne papire F BiHSjedi{te: Bosna i Hercegovina U^E[]E U KAPITALUOsniva~: Dioni~ari DD REMONTNI ZAVOD Travnik upisani u Registar 

Komisije za vrijednosne papire F BiHKlasa: IBroj dionica: 108270Vrijednost: 47.00Ukupno: 5,088.690,00Procenat: 100.0000%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuAdilovi} Hazim, adresa: Kljaci 54, Travnik, li~na karta: 03DFA3873, direktor,

bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnostiDJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i

sara~kih proizvoda, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama,20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.5 10 Proizvodnja ostalih proizvoda oddrveta, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220Proizvodnja ambala e od plasti~nih masa, 28.1 10 Proizvodnja metalnihkonstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje ivaljanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i provla~enje metala,28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakihmetala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznihelemenata, vij~anih proizvoda, lanacai opruga, 28.750Proizvodnjaostalih metalnihproizvoda, d.n., 3 1.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.200Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju itelegrafiju, 36.1 10 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalognamje{taja za urede i trgovine, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama,

metalima i industrijskim hemikalijama, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama,industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.180 Posredovanje u trgovinispecijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 5 1.430 Trgovina na velikoelektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.810Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima,perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalimkancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskim dijelovima i opremom, 5 1.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastitira~un,52.110 Trgovinana malou nespecijaliziranimprodavnicama, prete`noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 60.240 Prijevoz robe u drumskomsaobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.200

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 9

Page 42: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 42/88

Page 43: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 43/88

subjekatau F BiH("Slu`bene novineFederacijeBiH",broj27/05,43/09), dana 3. 3.2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "AN^I" Proizvodno uslu`no i prometnodru{tvosa ograni~enomodgovorno{}uTravnik-Turbeupisani su podacio osnivanjudru{tva ograni~ene odgovornosti kako slijedi

Firma: "AN^I" Proizvodno uslu`no i prometno dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u Travnik-Turbe

Skra}ena oznaka firme: "AN^I" d.o.o. Travnik-TurbeSjedi{te: Bosanska Ba{inac bb, Turbe, TravnikMBS: 51-01-0030-10JIB: 4236495780005Pravni osnov upisa:Odluka o osnivanju d.o.o. broj OPU-IP: 99/2010. od 17. 2. 2010. godine,

sa~injena od notara Marinka Jur~evi} iz Travnika OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime/adresa/li~na karta:Mraki} Zijafa, M. Tita bb, Travnik, li~na karta: 04DFD4346OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.000,00Upla}eni kapital: 2.000,00U^E[]E U KAPITALI

Osniva~: Mraki} Zijafa Ugovoreni kapital: 2.000,00Procenat: 100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuMraki} Zijafa, adresa: M. Tita bb, Travnik, li~na karta: 04DFD4346, direktor,

bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.660

Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena,50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.500 Trgovina na malo motornimgorivimai mazivima, 51.210Trgovinana veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem ihranom za `ivotinje, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima,51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i

slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom iza~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom,51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422Trgovina na veliko obu}om, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,zidnimtapetamai sredstvimaza ~i{}enje,51.510Trgovina naveliko~vrstim,te~nimi gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima imetalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na velikogra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na velikometalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima iostacima, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom ispravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastitira~un,52.110 Trgovinana malou nespecijaliziranimprodavnicama, prete noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em ipovr}em, 52.220 Trgovinana malo mesom i proizvodimaod mesa,52.240Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo

alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama,52.313 Poljoprivredneapoteke, 52.330Trgovinana malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom,52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom,52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli imoteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.101 Prijevoz putnika irobe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevozputnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju,63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugihposrednika u saobra}aju

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviruregistrirane djelatnosti UVOZ-IZVOZ

Dru{tvo }e obavljati i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju u okviru registrirane djelatnosti uskladu s odredbama Zakona o vanjskotgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine FBiH", br. 2/95), a naro~ito, ovlicima uvoza i izvoza robe, zaklju~ivanje ugovora o

posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja iz okvira registrirane djelatnostiu skladu sa ~l. 27. citiranog zakona, a naro~ito; usluge u me|unarodnom transporturoba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo,komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. zastupanjestranih tvrtki, obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te drugeuslugeu okviruregistriranedjelantostiposlova vanjskotrgovinskog prometa, uslugeugostiteljstva i turizma.

Broj: 051-0-Reg-10-0001283. marta 2010. godineTravnik

(SR-198/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"VUL-EX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Busova~a, u predmetu upisa uregistar osnivanje dru{tva ograni~ene odgovornosti, a na temelju odredbe ~lana 59.Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 27/05, 43/09), dana 5. 3. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJIU sudski registar, kod subjekta upisa "VUL-EX" Dru{tvo sa ograni~enom

odgovorno{}u Busova~a upisani su podaci o osnivanju dru{tva ograni~eneodgovornosti, kako slijedi

Firma: "VUL-EX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Busova~a Skra}ena oznaka firme: "VUL-EX" d.o.o. Busova~a Sjedi{te: Trgova~ki centar Party Zagreba~ka bb, Busova~a, Busova~a MBS: 51-01-0033-10JIB: 4236496240004Pravni osnov upisa:Ugovoroosnivanjudru{tvaosgrani~eneodgovornostibr.OPU-IP-22/10od27.

1. 2010., sa~injen od strane notara Pere Barbi}a iz Busova~eOSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta Vuleta Josip, Gusti Grab bb, Busova~a, li~na karta: 10DLB5328Zelenika Stipo, Zagreba~ka bb, Busova~a, li~na karta: 04DLA3188OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.000,00Upla}eni kapital: 2.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Zelenika Stipo/1.000,00/50%Vuleta Josip/1.000,00/50%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuVuleta Josip, adresa: Gusti Grab bb, Busova~a, li~na karta: 10DLB5328,

direktor bez ograni~enja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i

tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 50.101Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo,50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak

motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje ipopravak motocikla, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om igra|evinskim materijalom, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima,51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko{e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom,~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom,uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na velikohranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 11

Page 44: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 44/88

elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.470Trgovina na veliko ostalimproizvodimaza doma}instvo,51.531 Trgovina na velikodrvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnomopremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima iopremom za vodovod i grijanje, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,

52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina namalo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina namalo ribom, ljuskarimai meku{cima,52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 60.101 Prijevoz putnika i robe,60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometuDru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru

registrirane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskoj politici, a naro~ito:

- oblicima uvoza i izvoza robe- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja - usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti, a naro~ito:

usluge me|unarodnog transporta roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje,

agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizingposlovi, te utovar i sl.

- zastupanje stranih firmi- ugostiteljsko turisti~ke usluge- te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti dru{tva.Broj: 05-0-10-0001275. marta 2010. godineTravnik

(SR-199/10-TR

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijaviProizvodno-prometno i uslu no dru{tvo "U.M. BETON" d.o.o. Bugojno, upredmetu upisapove}anjeosnovnog kapitaladru{tvasa ograni~enomodgovorno{}uu subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnihsubjekatau F BiH("Slu`bene novineFederacijeBiH",broj27/05,43/09), dana 5. 3.2010. godine donio

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno-prometno i uslu`no dru{tvo"U.M. BETON" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o pove}anje osnovnog kapitala dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u u subjektu upisa kako slijedi

Firma: Proizvodno-prometno i uslu no dru{tvo "U.M. BETON" d.o.o.Bugojno

Skra}ena oznaka firme: "U.M. BETON" d.o.o. BugojnoSjedi{te: ^ipulji}i bb, Bugojno, BugojnoMBS: 51 -01 -1363-09 (stari broj 1-4473)JIB: 4236248420004Pravni osnov upisa:Odluka o pove}anju kapitala broj OPU-IP: 80/l0 od 4. 2. 2010. godine,

sa~injena od notara Ajde Kuri} iz Donjeg Vakufa Odluka o izmjenama Statuta broj: OPU-IP-81/10 od 4. 2. 2010. godine,

sa~injena od notara Ajde Kuri} iz Donjeg Vakufa Ispravka odluke o pove~anju osnovnog kapitala, broj: OPU-IP:08/10 od 4. 2.

2010. godine, sa~injena od notara Kuri} Ajde iz Donjeg Vakufa dana 26. 2. 2010.

godineProcjena vrijednosti nekretnineu ^ipulji},Bugojnosa~injena od vje{takaBajreLjubun~i}a, dipl. ing. gra|. iz Bugojna broj: PO 01 11 H od 30. 1. 2010. godine

OSNIVA^I /^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta Musi} Urfet, Hendek VIII/7, Bugojno li~na karta: 03DFA9250Ugarak Samir, [umelje II bb, Bugojno, li~na karta: 04DOB6I21OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 292.404,00Upla}eni kapital: 292.404,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni/kapital Procenat Musi}Urfet/146.202,00/50%Ugarak Samir/146.202,00/50%

Broj: 051-0-Reg-10-0001205. marta 2010. godine

(SR-200/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"EURODOM" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Stara Bila, Vitez, u

predmetuupisau registar promjene djelatnostiu subjektuupisa,a natemeljuodredbe~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 10. 2. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "EURODOM" Dru{tvo za proizvodnju,trgovinu i usluge d.o.o. Stara Bila, Vitez upisani su podaci o promjene djelatnosti usubjektu upisa, kako slijedi

Firma: "EURODOM" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Stara Bila, Vitez

Skra}ena oznaka firme: "EURODOM" d.o.o. Stara Bila, VitezSjedi{te: Stara Bila, Stara Bila, VitezMBS: 51-01-0124-09 (stari broj 1-430)JIB: 4236015910001Pravni osnov upisa:Odluka o pro{irenju djelatnosti i izmjene Statuta dru{tva broj: OPU-IP-211/10

od 10. 2. 2010., sa~injena od notara Gorana Halid iz Travnika DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.630

Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona,cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.750Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje,45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.430Postavljanje podnih i zidnih obloga, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om igra|evinskim materijalom, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nimproizvodima,jajimai jestivim uljimai mastima, 51.340 Trgovinana velikoalkoholnimidrugimpi}ima, 51.350Trgovinana velikoduhanskim proizvodima,51.360 Trgovinana veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom,~ajevima, kakaom i za~inima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom istaklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na velikoparfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskimmaterijalomi sanitarnom opremom, 51.550Trgovinana velikohemijskimproizvodima,51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za 

rudarstvo i gra|evinarstvo, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220Trgovinana malo mesom i proizvodimaodmesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 5 2.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.430 Trgovina na malo obu}om ipredmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo,radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama,novinama i pisa}immaterijalom, 52.483Trgovinana malosportskom opremom, 52.484Trgovina na malo igrama i igra~kama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti ukopnenom saobra}aju,63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora;ostale uslugeturistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.120Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi sporezom, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.150 Upravljanje holding

dru{tvima,74.401Prire|ivanjesajmova,74.820Uslugepakovanja,74.850Sekretarskeiprevodila~kedjelatnosti,74.870 Ostaleposlovne djelatnosti,d.n., 93.050Ostale uslu`nedjelatnosti, d.n.

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometuVanjskatrgovinaprehrambenim proizvodimaiz okviraregistrovane djelatnostiVanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane

djelatnostiDru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru

registrirane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskojj politici("Slu`beni glasnik BiH", broj 7/98), a naro~ito:

- oblicima uvoza i izvoza robe- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja - uslugeu vanjskotrgovinskomprometu iz registriranedjelatnostiu skladusa ~l.

27. citiranog Zakona i to: usluge me|unarodnog transporta putnika i roba,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 12 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 45: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 45/88

me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni,konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl.

- zastupanje stranih tvrtki- te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti- usluge ugostiteljstva i turizma.PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA

Naziv: "EURODOM" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Stara Bila-Vitez Podru`nica Dolac na La{vi Travnik

Poreski podbroj: 4236015910028Sjedi{te: Dolac na La{vi, Travnik, op{tina: TravnikAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice broj: OPU-IP:

152/2010 od 28. 1. 2010. godine, sa~injena od notara Gorana Halida iz Travnika Djelatnost podru`niceSve djelatnosti dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice[ari} Kata, li~na karta: 04DNA9036, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Broj: 051-0-Reg-10-00011710. februara 2010. godineTravnik

(SR-201/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi

"OVNAK" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa uregistar osnivanje Poslovne jedinice"AUTOCENTAR OVNAK" Vitez, a na temeljuodredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 12. 2. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "OVNAK" Dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u Vitez upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice"AUTOCENTAR OVNAK" Vitez, kako slijedi

Firma: "OVNAK" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u VitezSkra}ena oznaka firme: "OVNAK" d.o.o. VitezSjedi{te: Poslovni centar 96, Vitez, VitezMBS: 51-01-0263-08 (stari broj 1-63)JIB: 4236089870001Carinski broj: 236089870001Pravni osnov upisa:Odlukao osnivanju Podru`nice-Poslovnejedinice"AUTOCENTAR OVNAK"

Vitez, br. OPU-IP-48/10 od22. 1.2010.,sa~injeneod stranenotaraMarinkaJur~evi}iz Travnika Naziv:"OVNAK"Dru{tvosaograni~enomodgovorno{}uVitez,Posovnajedinica "AUTOCENTAR OVNAK" VitezPoreski podbroj: 4236089870044Sjedi{te: Poslovni centar 96 2, Vitez, op{tina: VitezAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br.

OPU-IP-48/10od22.1.2010.,sa~injeneodstranenotaraMarinkaJur~evi}izTravnikDjelatnost podru`nice25.120Protektiranjevanjskihgumazavozila,50.101Trgovinamotornihvozila 

na veliko,50.102 Trgovinamotornih vozilana malo,50.103 Posredovanjeu trgovinimotornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovinidijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornimgorivima i mazivima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.870 Trgovina na 

veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore,51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 55.401 Barovi, 55.402Bifei (buffet), 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 71.100Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnihsredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme

Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceKafadar Drago, li~na karta: 04DNA7615, direktor Poslovne jedinice, bez

ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti poslovne jediniceBroj: 051-0-Reg-10-00011512. februar 2010. godineTravnik

(SR-202/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"[TEKO BAU" premetno uslu`no dru{tvo d.o.o. Busova~a, u predmetu upisa u usudskiregistarpromjenesjedi{tadru{tvausubjektuupisa,anatemeljuodredbe~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u ("Slu`bene novine Federacije BiH",broj 27/05, 43/09), dana 22. 9. 2009. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudskiregistar, kod subjekta upisa"[TEKO BAU" premetno uslu`nodru{tvod.o.o.Busova~aupisanisu podacio promjenisjedi{tau subjektu upisa kako slijedi

Firma: "[TEKO BAU" premetno uslu`no dru{tvo d.o.o. Busova~a Skra}ena oznaka firme: "[TEKO BAU" d.o.o. Busova~a Sjedi{te: Nikole [ubi}a Zrinjskog bb, Busova~a, Busova~a MBS: 51-01-0238-09 (stari broj 1-4971)JIB: 4236374210007Carinski broj: 236374210007Pravni osnov upisa:Odlukao promjeni sjedi{taDru{tvabroj: OPU-IP-973/09od 5.9. 2009. godineOSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta [teko Dragan, Gusti Grab 63, Busova~a, li~na karta: 06DLB1297]osi} Frano, N.[. Zrinski bb, Busova~a, li~na karta: 04DLA0696OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 39.700,00

Upla}eni kapital: 39.700,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat [teko Dragan/37.700,00/94,9622%]osi} Frano/2.000,00/5,0378%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu[teko Dragan, adresa: Gusti Grab 63, Busova~a, li~na karta: 06DLB1297,

direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnostiDJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla,

26.131 Proizvodnja ambala`nog stakla, 26.132 Proizvodnja ostalog {upljeg stakla,26.140 Proizvodnja staklenih vlakana, 26.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla,uklju~uju}i i tehni~ke staklene proizvode, 26.210Proizvodnjakerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnihure|aja, 26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacionog pribora, 26.240Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, 26.250 Proizvodnja ostalih

kerami~kih proizvoda, 26.260 Proizvodnja vatrostalnih kerami~kih proizvoda,26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 26.400 Proizvodnja opeke,crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.510 Proizvodnja cementa,26.520Proizvodnjakre~a, 26.530Proizvodnjagipsa, 26.610Proizvodnjaproizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinskesvrhe, 26.630Proizvodnjagotove betonske smjese,26.640Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena,26.700Sje~enje,oblikovanjei obradaukrasnog kamenai kamenaza gra|evinarstvo,26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda odnemetalnih minerala, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi,45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje,niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija ipokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskihterena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr avanjehidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju

specijalno izvo|enje ili opremu,45.310 Postavljanjeelektri~nihinstalacijai opreme,45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostaliinstalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije,45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo,50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.302 Trgovina dijelovima ipriborom za motorna vozila na malo, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima,rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovinidrvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovinima{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.190 Posredovanje utrgovini raznovrsnim proizvodima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na velikohranom, pi}ima i duhanom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 13

Page 46: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 46/88

opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo unespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na maloodje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.486 Trgovina 

na malo gorivom za doma}instvo, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama,52.630 Ostalatrgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi,60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120Skladi{ta i stovari{ta, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Uslugepakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet i vr{iti usluge uvanjskotrgovinskom prometu i to:

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz.

Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru svojedjelatnosti upisaneu sudski registar sukladno Zakonu o vanjskotrgovinskoj politici,a naro~ito: usluge u me|unarodnom prevozu robe, posredni{tvo, komisioni,kompenzacioni i lizing poslovi, kao i zastupanje stranih firmi, te druge usluge uokviru registrirane djelatnosti dru{tva.

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA

Naziv:"[TEKO BAU" prometno uslu`nodru{tvo d.o.o.Busova~a,Podru`nica broj 5 Breza 

Poreski podbroj: 4236374210031

Sjedi{te: Mahala bb, Breza, op{tina: Breza 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. 5 Breza br.OPU-3109/08 od 4. 7. 2008.

Djelatnost podru`nice

50.102 Trgovina motornih vozila, 50.103 Posredovanje u trgovini motornimvozilima,50.302Trgovinadijelovima i priborom zamotorna vozila namalo,51.120Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama,51.130Posredovanjeu trgovinidrvnom gra|omi gra|evinskimmaterijalom,51.140Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom brodovima i avionima,Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 5?.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.470 Trgovina na veliko ostalimproizvodima za ku}anstvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom isanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.900

Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo unespecijaliziranim prodavaonicama, prete ito prehrambenih proizvoda pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavaonicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgvovina na maloodje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.486 Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice

[teko Dragan, li~nakarta: 06DLB1297, VoditeljPJ, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djeltnaoti podru`nice

Naziv:"[TEKO BAU" prometno uslu`nodru{tvo d.o.o.Busova~a,Podru`nica broj 6 Busova~a 

Poreski podbroj: 4236374210058

Sjedi{te: Draga bb, Busova~a, op{tina: Busova~a 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice broj 6 Busova~a br. OPU-469/09 od 12. 2. 2009. godine

Djelatnost podru`nice

"[TEKO BAU" d.o.o. Busova~a, Podru`nica broj 6 Busova~a bavi se svimupisanim djelatnostima iz registriranih djelatnosti Dru{tva.

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice

Ljubos @eljko, li~na karta: 05DLB0408, Voditelj Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti Podru`nice

Broj:051-0-Reg-09-000656

22. septembra 2009. godine

Travnik

(SR-203/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"GALUX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kiseljak, u predmetu upisa uregistar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju

odredbe ~lana 59, Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 17. 5. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "GALUX" Dru{tvo sa ograni~enomodgovornosti Kiseljak upisani su podaci o promjene lica ovla{tenog za zastupanje usubjektu upisa kako slijedi

Firma: "GALUX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti KiseljakSkra}ena oznaka firme: "GALUX" d.o.o. KiseljakSjedi{te: Han Plo~a bb, Kiseljak, KiseljakMBS: 51-01-0042-10JIB: 4236500530004Pravni osnov upisa:Odluka o imenovanju osobe ovla{tene za zastupanje broj: OPU-IP: 211/2010

od 11. 5. 2010. godine, sa~injena od notara \uki} Smiljke iz Kiseljaka LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuGaji}Matija, adresa: Gojakovac bb, Kiseljak, li~nakarta: 04DPA8780,direktor 

bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnostiBroj: 051-0-reg-10-00030417. maja 2010. godine

(SR-204/10-TR)

Op}inski sudu Travniku,sudija HalisaBa{agi},a rje{avaju}i poprijavi"ALI&

VIS" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kre{evo, u predmetu upisa u registar osnivanja dru{tvaograni~eneodgovornosti,a natemelju odredbe~lana59,Zakona oregistraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj27/05, 43/09), dana 12. 5. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "ALI & VIS" Dru{tvo sa ograni~enomodgovornosti Kre{evo upisani su podaci o osnivanju dru{tva ograni~eneodgovornosti, kako slijedi

Firma: "ALI & VIS" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kre{evoSkra}ena oznaka firme: "ALI & VIS" d.o.o. Kre{evoSjedi{te: Gunjani bb, Kre{evo, Kre{evoMBS: 51-01-0051-10JIB: 4236502820000Pravni osnov upisa:Odluka o osnivanju dru{tva br. OPU-IP-650/10 od 4. 5. 2010., sa~injena od

notara Gorana Halida iz Travnika 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta Horman Ehlimana Japalaci 38, Had`i}i, li~na karta: 08BOC3415OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.000,00Upla}eni kapital: 2.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~: Horman Ehlimana Ugovoreni kapital: 2.000,00Procenat: 100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuHorman Ehlimana, adresa: Japalaci 38, Had`i}i, li~na karta: 08BOC3415,

direktor bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove;

impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove,

20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli,20.300Proizvodnjagra|evinskestolarije i elemenata,20.400 Proizvodnja ambala eod drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130Proizvodnja ostalogkuhinjskog namje{taja, 36.140Proizvodnjaostalog namje{taja,45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovihdijelova45.410 Fasadnii {tukatumi radovi,50.200 Odr avanjei popravak motornihvozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.240 Trgovina na velikosirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532Trgovina na velikogra|evinskimmaterijalomi sanitarnom opremom, 51.900Ostala 

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 14 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 47: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 47/88

trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.240 Trgovina na malo kruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima,52.260 Trgovinana malo proizvodimaod duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.403 Kafane, 60.230 Ostali

prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskomsaobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometuVanjska trgovina sa svim proizv~fdima koji spadaju u okvire registrirane

djelatnosti.- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti- Izvo|enje investicionih radovau inozemstvu i ustupanje investicijskihradova 

stranoj osobi- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - Prodaja robe sa konstigacijskih skladi{ta strane robe- Prodaja robe stranog porijekla i robe doma}e proizvodnje iz slobodnih

carinskih prodavaonica - Uvoz i izvoz robe i usluga u slobodnim zonama.Broj: 051-0-Reg-10-00029112. maja 2010. godineTravnik

(SR-205/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"TETAK" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Bugojno, u predmetu upisa uregistar osnivanje dru{tva ograni~ene odgovornosti, a na temelju odredbe ~lana 59.Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 27/05, 43/09), dana 17.5. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "TETAK" Dru{tvo s ograni~enomodgovorno{}u Bugojno upisani su podaci o osnivanje dru{tva ograni~eneodgovornosti kako slijedi

Firma: "TETAK" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u BugojnoSkra}ena oznaka firme: "TETAK" d.o.o. BugojnoSjedi{te: Gaj III bb, Bugojno, BugojnoMBS: 51-01-0054-10JIB: 4236503120001Pravni osnov upisa:Odluka o osnivanju Dru{tva broj: OPU-IP: 172/2010 od 22. 4. 2010. godine,

sa~injena od notara Sari} Ivana iz Gornjeg Vakufa-UskopljeOSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta Ram~i} Emir, Gaj III bb, Bugojno, li~na karta: 09DOD1143OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.000,00Upla}eni kapital: 2.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~: Ram~i} Emir Ugovoreni kapital: 2.000,00Procenat: 100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuRam~i} Emir, adresa: Gaj III bb, Bugojno, li~na karta: 09DOD1143, direktor 

bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnostiDJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu

28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.400 Kovanje,presovanje, {tancanje i valjanjemetala;metalurgijapraha, 28.510Povr{inskaobrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva,28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.730 Proizvodnja `icanihproizvoda,28.740Proizvodnjaveznih elemenata,vij~anih proizvoda,lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije),51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom,55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometuDru{tvo }e u vanjskotrgovinskom poslovanju obavljati slijede}e djelatnosti:- uvoz-izvoz robe i vr{enje usluga u okviru registrirane djelatnosti

- prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu- obavljati vanjskotrgovinske poslove u slobodnim zonama - konsignacijska skladi{ta i prodaja robe s konsignacijskih skladi{ta - prodaja robe u slobodnim zonama - zastupanje stranih pravnih osoba i- graditeljski i investicijski radovi u inozemstvu i povjeravanje tih radova 

stranim pravnim osobama u BiHBroj: 051-0-Reg-10-00029017. maja 2010. godineTravnik

(SR-206/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, postupaju}i po slu`benojdu`nosti radi upisa Rje{enja o provo|enju postupka likvidacije nad privrednimdru{tvom Dru{tvo ograni~ene ogrovornosti "MARKER" Travnik, a na temeljuodredbe~lana45. i 59.Zakona o registracijiposlovnihsubjekatau FBiH("Slu benenovine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ) dana 25. 5. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, za subjekta upisa Dru{tvo ograni~ene ogrovornosti"MARKER" Travnik upisana je zabilje`ba provo|enja postupka likvidacije na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 28169 09 L od 26. 4. 2010.godine kako slijedi

Firma: Dru{tvo ograni~ene ogrovornosti "MARKER" Travnik-U

LIKVIDACIJI Skra}ena oznaka firme: "MARKER" d.o.o. Travnik-ULIKVIDACIJI

Sjedi{te: Mali niz bb, Travnik. TravnikMBS: 51-01-1136-09 (stari broj 1-4145)JIB: 4236104420000Pravni osnov upisa:Rje{enje Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 0 28169 09 L od 26. 4. 2010.

godine o provo|enju postupka likvidacije nad Dru{tvom ograni~ene odgovornosti"MARKER" Travnik

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa Me|ugorac Ana/@ep~eFirma/Sjedi{te/ DOO "BUM"/Zenica Bosna i Hercegovina Fondacija za razvoj "GESO"/TravnikUDRU@ENJE GRA\ANA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA

"FARMER" KALESIJA/Bosna i Hercegovina OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 231.818.00Upla}eni kapital: 23 1.818,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Me|ugorac Ana/11.591,00/5%UDRU@ENJE GRA\ANA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I

SELA/25.500,00/11% "FARMER" KALESIJA/25.500,00/11%Fondacija za razvoj "GESO" Travnik/120.545.00/51,9998%DOO "BUM" Zenica/74.182.00/32.0001%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuBodul @eljko, adresa: Dr. ]ire Truhelke br. 8/B, Zenica, likvidator bez

ograni~enja ovla{tenja.DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu_____________01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.120 Uzgoj povr}a,

cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.132 Gajenje vo}a, 01.211 Uzgojgoveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.221Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, rnula i mazgi, 01.240 Uzgojperadi, 01.251 l Izgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgojostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem`ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.410 Uslu`ne djelatnosti ubiljnoj proizvodnji, 01.420 Uslu ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osimveterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasploddivlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 05.010 Ribarstvo, 05.020 Uzgoj ribe,15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja, prerada ikonzerviranje mesa peradi, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi,15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada ikonzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Prerada mlijeka i proizvodnja 

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 15

Page 48: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 48/88

mlije~nih proizvoda osim proizvodnje sladoleda, 15.610 Proizvodnja mlinskihproizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba, 15.710 Proizvodnja sto~ne hrane, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.870Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.890 Proizvodnja ostalihprehrambenih proizvoda, d.n., 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna,19.100 [tavljenje i obradako`e, 51.110 Posredovanjeu trgovini

poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama ipoluproizvodima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom,51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje,51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 trgovina na veliko `ivim`ivotinjama, 51.241 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama, 51.310Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom iproizvodimaod mesa,51.330 Trgovinana velikomlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.370 Trgovina na veliko kalom, ~ajevima,kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespeeijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanom, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama,prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malovo}em i povr}em, 52.220Trgovinana malo mesom i proizvodimaod mesa,52.230*Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.270 Ostala trgovina na malohranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.430

Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`eDJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu- Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrovane

djelatnsoti uvoz-izvoz- Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrovane

djelatnosti uvoz-izvozUsluge u vanjskotrgovinskom poslovanju su:posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga NAPOMENAVr{i se upis zabilje`be provo|enja postupka likvidacije za subjekt upisa 

Dru{tvo ograni~ene odgovornosti "MARKER" Travnik upisan u registar dru{tava pod MBS 51-01-1136-09 (stari broj 1-4145 ) na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 28169 09 L od 26. 4. 2010. godine. Za likvidatora se postavlja direktor Dru{tva Bodul @eljko iz Zenice.

Broj: 051-0-Reg-10-00032025. maja 2010. godineTravnik

(SR-207/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, postupaju}i po slu`benojdu`nosti radi upisa Rje{enja o provo|enju postupka likvidacije nad privrednimdru{tvom"KontoproM" d.o.o.Bugojno, a natemeljuodredbe ~lana45. i 59.Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj27/05, 43/09) dana 21. 5. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, za subjekta upisa "KontoproM" d.o.o. Bugojno upisana jezabilje`ba provo|enja postupka likvidacije na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 031285 010 L od 15. 4. 2010. godine kako slijedi

Firma: "KontoproM" d.o.o. Bugojno-U LIKVIDACIJISkra}ena oznaka firme: "KontoproM" d.o.o. Bugojno -U LIKVIDACIJISjedi{te: Nugle II/3, Bugojno, BugojnoMBS: 51-01-0540-09 (stari broj 1-2033)JIB: 4236106040000

Pravni osnov upisa:Rje{enje Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 031285 10 L od 15. 4. 2010.godine o provo|enju postupka likvidacije nad pravnim licem: "KontoproM" d.o.o.Bugojno

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuHod i} Emina, adresa: Zlavast bb, Bugojno, li~na karta: 04DOA5950,

likvidator bez ograni~enja ovla{tenja.NAPOMENAVr{i se upis zabilje`be provo|enja postupka likvidacije za subjekt upisa 

"KontoproM" d.o.o. Bugojno upisan u registar dru{tava pod MBS 51-01-0540-09 (stari broj1-2033)na osnovuRje{enjaOp}inskogsudaTravnikbroj51 0 L03128510L od 15. 4. 2010. godine. Za likvidatora se postavlja osniva~ i direktor Dru{tva Hod`i} Emina iz Bugojna.

Broj: 051-0-Reg-10-00031621. maja 2010. godineTravnik

(SR-208/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, postupaju}i po slu`benoj

du`nosti radi upisa Rje{enja o provo|enju postupka likvidacije nad privrednimdru{tvom "STANTEK" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju,usluge i trgovinu Kiseljak, a na temelju odredbe ~lana 45. i 59. Zakona o registracijiposlovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novineFederacijeBiH", broj 27/05, 43/09 )dana 25. 5. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, za subjekta upisa "STANTEK" Dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u za proizvodnju, usluge i trgovinu Kiseljak upisana je zabilje`ba provo|enja postupka likvidacije na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj51 0 L 028336 09 L od 15. 3. 2010. godine kako slijedi

Firma: "STANTEK" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju,usluge i trgovinu Kiseljak-U LIKVIDACIJI

Skra}ena oznaka firme: "STANTEK" d.o.o. Kiseljak-U LIKVIDACIJISjedi{te: Han Plo~a bb, Kiseljak, KiseljakMBS: 51-01-0006-07J1B: 4236431380003Pravni osnov upisa:Rje{enje Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 028336 09 L od 15. 3. 2010.

godine o provo|enju postupka likvidacije nad "STANTEK" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, usluge i trgovinu Kiseljak

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta:Stani} Zvonko, Jana Dor{nera 10, Sarajevo, li~na karta: 04BOE0086OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.000,00Upla}eni kapital: 2.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~: Stani} ZvonkoUgovoreni kapital: 2.000,00Procenat: 100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuStani} Zvonko, adresa: Jana Dor{nera 10, Sarajevo, li~na karta: 04BQK0086,

likvidator bez ograni~enja ovla{tenja.DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu22.220 [tampanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne

djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem,22.310 umno avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje(reprodukcija) video zapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskihzapisa, 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 32.200Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju itelegrafiju, 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanjei reprodukcijuzvuka ili slikei proizvodnjaprate}e opreme, 36.500Proizvodnjaigara i igra~aka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornihvozila na malo, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovinidijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornimgorivima i mazivima, 51.430 Trgovina naveliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.840 Trgovina na velikora~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim

kancelarijskimma{inama i opremom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210Trgovinana malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovinana malomesomi proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarimai meku{cima,52.240Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnimpreparatima,52.410 Trgovinana malotekstilom, 52.420Trgovinana maloodje}om,52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malonamje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo,radio i televizijskim ure|ajima,52.460 Trgovinana malo metalnomrobom, bojamai

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 16 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 49: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 49/88

staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom,52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama iigra~kama, 52.485Trgovinana malocvije}em, 52.486Trgovinana malo gorivomza doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama,

52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a kojerobuprodajuprekopo{te, 52.620Trgovinana malonatezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.722 Popravakostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740Popravak d.n., 64.200 Telekomunikacije, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina iopreme, uklju~uju}i i ra~unare, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi sra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostalekonsultantske usluge i izrada sotwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada iupravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih,ra~unskih i ra~unarskih ma{ina,72.600 Ostalesrodne ra~unarske djelatnosti, 74.850Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometuVanjska trgovina (izvoz-uvoz) prehrambenim i neprehrambenim proizvodima 

u okviru registriranih djelatnosti unutarnjeg prometa: usluge me|unarodnogotpremni{tva, me|unarodno prometno-agencijski poslovi, posredovanje izastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje inozemnih firmi i konsignacija,posredni{tvo u oblasti prometa roba usluga, komisione, kompenzione,

konsignacione i lizing poslove.PODRU@NICE SUBJEKTA UPISANaziv: "STANTEK" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju,

usluge i trgovinuKiseljak POSLOVNA JEDINICA "STANTEK" ILID@APoreski podbroj: 4236431380020Sjedi{te: Nikole [opa 37, Sarajevo, op{tina: Ilid`a Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice

"STANTEK" SARAJEVO od 24. 12. 2007. godineDjelatnost podru`nice22.240; 22.250; 22.310; 22.320; 22.330; 30.020; 32.200; 32.300; 36.500;

50.101; 50.102; 50.200; 50.302; 50.303; 50.500; 51.430; 52.110; 52.120;52.210;52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.4 10; 52.420;52.430; 52.441; 52.442; 52.450; 52.460; 52.470; 52.481; 52.482; 52.483; 52.484;52.485; 52.486; 52.487; 52.500; 52.610; 52.620; 52.630; 52.722; 52.730; 52.740;64.200; 71.330; 72.100; 72.210; 72.220; 72.300; 72.400; 72.500; 72.600; 74.850

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice

Stani} Zvonko, li~na karta: 04BQE0086, direktor, bez ograni~enja NAPOMENAVr{i se upis zabilje`be provo|enja postupka likvidacije za subjekt upisa 

"STANTEK" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, usluge itrgovinu Kiseljak, upisan u registar dru{tava pod MBS 51-01-0006-07 na osnovuRje{enjaOp}inskog suda Travnik broj51 0 L02833609 I,od 15.3. 2010. godine.Za likvidatora se postavlja direktor Dru{tva Stani} Zvonko.

Broj: 051-0-Reg-10-00031725. maja 2010. godineTravnik

(SR-209/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"VERVE-VEMMA" Dru{tvo za posredovanje, trgovinu i usluge d.o.o. Vitez, upredmetuupisau registar osnivanjedru{tva, a natemelju odredbe~lana59.Zakonaoregistraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj27/05, 43/09 ), dana 6. 5. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "VERVE-VEMMA" Dru{tvo za posredovanje, trgovinu i usluge d.o.o. Vitez upisani su podaci o osnivanju dru{tva,kako slijedi

Firma: "VERVE-VEMMA" Dru{tvo za posredovanje, trgovinu i usluge d.o.o.Vitez

Skra}ena oznaka firme: "VERVE-VEMMA" d.o.o. VitezSjedi{te: Silvije Strahimira Kranj~evi}a br. 14, Vitez, VitezMBS: 51-01-0048-10JIB: 4236501930006Pravni osnov upisa:Odluka o osnivanju dru{tva br. OPU-IP-234/10 od 20. 4. 2010., sa~injene od

notara Jasne Sofovi} iz Viteza 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta, putna isprava:Lek{i} Drago, Zagreb, Mahatma Gandhija 3 RH, u BiH, Vitez S. S.

Kranje~evi}a 14, Hrvatska, putna isprava: 002653534 ,datum i mjesto izdavanja putne isprave:

24. 10. 2005., PU/Zagreb

OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.000,00Upla}eni kapital: 2.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~: Lek{i} DragoUgovoreni kapital: 2.000,00Procenat: 100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu]uri} Ivan, adresa: Zagreb, Galovi}i 41 RH, u BiH VitezS. S. Kranj~evi}a 14, Hrvatska, putna isprava: 003980819, datum i mjesto

izdavanja putne isprave: 23.03.2009., PU/Zagreb, direktor bez ograni~enja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim

hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskimmaterijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom,

brodovima i avionima, 51.150Posredovanjeu trgovini namje{tajem,predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovinitekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovinihranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgoviniraznovrsnim proizvodima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima,51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na velikoobu}om, 51.430Trgovinana velikoelektri~nimaparatima za doma}instvoi radio i televizijskim ure|ajima, 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom isoftwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama iopremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom,51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju,51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama,uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un,52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no

prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje ipravljenje lijekova od trava, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnimpreparatima,52.410 Trgovinana malotekstilom,52.420 Trgovinana maloodjevnimpredmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441Trgovinana malonamje{tajem,52.481 Trgovinana malokancelarijskom opremom ira~unarima, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te,52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na maloizvan prodavnica, 70.110 Stvaranje novih nekretninaza prodaju,70.120 Kupovina iprodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastitira~un,70.310 Agencije za nekretnine, 72.100 Pru`anjekonsultantskih uslugau vezis ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostalekonsultantske usluge i izrada softwarea, 72.500 Odr avanje i popravakkancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarskedjelatnosti, 74.130Istra`ivanjetr`i{tai ispitivanje javnogmnijenja, 74.140Poslovnii menad`ment konsalting, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 85.142Alternativna medicina, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i

raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometuVanjska trgovina u okviru registrovane djelatnostiUsluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrovane djelatnostiIzvoz i uvoz roba i usluga koje se napla}uju uvozom robe i usluga u istoj

vrijednosti/kompenzacioni poslovi/ Poslovi izvoza i uvoza robe i usluga 

Posredovanje i zastupanje u prometu roba iusluga Izvoz i uvoz roba i usluga Zastupanje inostranih firmi i konsignacija Zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnostiPod vr{enjem poslova vanjnskotrgovinskog prometa roba i usluga, u smislu

prethodnog stava ovog ~lana, podrazumijeva se zaklju~ivanje ugovora u

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 17

Page 50: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 50/88

vanjskotrgovinskom prometu i obavljanje drugih poslova koji prehodezaklju~ivanju ugovora, odnosno njegovom izvr{avanju.

Dru{tvo mo`e obavljati poslove samo u okviru djelatnosti upisane u sudskiregistar.

Broj: 051-0-Reg-10-0002836. maja 2010. godine

Travnik(SR-210/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"BO[NJAK-COMMERCE" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez, upredmetu upisa u registar osnivanje Podru`nice TURBE u Travniku u subjektuupisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH("Slu`benenovine FederacijeBiH",broj 27/05, 43/09),dana 6. 5. 2010. godinedonio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "BO[NJAK-COMMERCE" Dru{tvo sograni~enomodgovorno{}uVitezupisani su podacio osnivanje Podru`niceTURBEu Travniku u subjektu upisa kako slijedi

Firma: "BO[NJAK-COMMERCE" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}uVitez

Skra}ena oznaka firme: "BO[NJAK-COMMERCE" d.o.o. VitezSjedi{te: Bila bb, Vitez, Vitez

MBS: 51-01-1110-09 (stari broj 1-4110)JIB: 4236031790008Carinski broj: 236031790008Pravni osnov upisa:Odlukao osnivanjuPodru`nice broj:OPU-IP: 246/2010 od29. 4.2010.godine,

sa~injena od notara Sofovi} Jasne iz Viteza OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.000,00Upla}eni kapital: 2.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~: Bo{njak FranjoUgovoreni kapital: 2.000,00Procenat: 100%DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu- Me|unarodni prometno-agencijski poslovi- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - Zastupanje inozemnih firmi i konsignacija - Posredni{tvo u oblasti prometa roba i usluga, komisione, kompenzacione,

konsignacione i lizing poslove- izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu- prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu.Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinsko poslovanje u okviru registriranih

djelatnisti, a naro~ito:- vanjskatrgovina (uvoz-izvoz)prehrambenimi neprehrambenim proizvodima 

iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa - Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica - Usluge me|unarodnog otpremni{tva - Ugostiteljske usluge i turisti~ke usluge s inozemstvomPODRU@NICE SUBJEKTA UPISANaziv: "BO[NJAK-COMMERCE" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u

Vitez, Podru`nica broj 1, Zenica Poreski podbroj: 4236031790024Sjedi{te: Sarajevska 111, Zenica, op{tina: Zenica 

Akto osnivanju podru`nice:Odlukao osnivanju Podru`nicebr.OPU-IP-90/10od 15. 2. 2010., sa~injene od strane notara Jasne Sofovi} iz Viteza Djelatnost podru`nice50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.302 Trgovina dijelovima i

priborom za motorna vozila na malo, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em,52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na maloribom, ljuskarima i meku{cima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.410 Trgovina na malotekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om ipredmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskimure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.483Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i

igra~kama,52.487 Ostalatrgovinana malou specijaliziranim prodavnicama,60.240Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.

Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceBo{njak Franjo, li~na karta: 04DNA4421, direktor, bez ograni~enja u okviru

registrirane djelatnostiNaziv: "BO[NJAK-COMMERCE" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u

Vitez Podru`nica TURBE Travniku Poreski podbroj: 4236031790059Sjedi{te: Stani~na 20, Travnik, op{tina: TravnikAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nice broj: OPu-IP:

246/201 od 29. 4. 2010. godine, sa~injena od notara Sofovi} Jasne iz Viteza Djelatnost podru`nice50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.302 Trgovina dijelovima i

priborom za motorna vozila na malo, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em,52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na maloribom, ljuskarima i meku{cima, 52.25,0 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.410 Trgovina na malotekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om ipredmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskimure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.483Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama iigra~kama,52.487 Ostalatrgovinana malou specijaliziranim prodavnicama,60.240

Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceBo{njak Franjo, li~na karta: 04DNA4421, direktor, bez ograni~enja u okviru

registrirane djelatnostiBroj: 051-0-Reg-10-0002806. maja 2010. godineTravnik

(SR-211/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijaviPrivatno Trgovinsko-proizvodno-uslu`no i ugostiteljsko dru{tvo "HARI" d.o.o.Novi Travnik, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovne jedinice "P-24TURBE" Turbe, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnihsubjekatau F BiH("Slu benenovineFederacijeBiH",broj27/05,43/09),dana30.4.2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudskiregistar,kod subjektaupisa Privatno Trgovinsko-proizvodno-uslu`noi ugostiteljsko dru{tvo "HARI" d.o.o. Novi Travnik upisani su podaci o osnivanjuPoslovne jedinice "P-24 TURBE" Turbe,

Firma: Privatno Trgovinsko-proizvodno-uslu no i ugostiteljsko dru{tvo"HARI" d.o.o. Novi Travnik

Skra}ena oznaka firme: "HARI" d.o.o. Novi TravnikSjedi{te: Kalinska 9, Novi Travnik, Novi TravnikMBS: 51-01-0485-09 (stari broj 1-3102)JIB: 4236001530001Carinski broj: 236001530001Pravni osnov upisa:Odluka o osnivanju Poslovne jedinice "P-24 TURBE", br. OPU-IP-537/10 od

13. 4. 2010., sa~injene od notara Gorna Halida iz Travnika OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta:Agovi} Safet, Kalinska 9, Novi Travnik, li~na karta: 04DQA3687OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISA

Ugovoreni (upisani) kapital: 1.119.122,30Upla}eni kapital: 1.119.122,30Naziv: Privatno trgovinsko-proizvodno-uslu`no i ugostiteljsko dru{tvo

"HARI" d.o.o. Novi TravnikPOSLOVNA JEDINICA "P-23 KLJU^" Klju~Poreski podbroj: 4236001530249Sjedi{te: Branilaca BiH br. 104 C, Klju~, op{tina: Klju~Akt o osnivanju podru nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice u Klju~u

broj: OPU-IP-70/09 od 23. 4. 2009. godineDjelatnost podru`niceDjelatnosti Poslovne jedinice su djelatnosti dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceAgovi} Safet, li~na karta: 04DQA3687, direktor poslovne jedinice, bez

ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 18 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 51: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 51/88

Naziv: Privatno Trgovinsko-proizvodno-uslu`no i ugostiteljsko dru{tvo"HARI" d.o.o. Novi Travnik, Poslovna jedinica "P-24 TURBE" Turbe

Poreski podbroj: 4236001530265Sjedi{te: Turbe, Ba{inac bb, Travnik, op{tina: TravnikAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju PJ br. OPU-IP-537/10 od 13.

4. 2010. sa~injene od notara Gorana Halida iz Travnik

Djelatnost podru`niceDjelatnosti Poslovne jedinice su djelatnosti dru{tva upisane u sudski registar.Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceAgovi} Safet, li~na karta: 04DQA3687, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u

okviru registrirane djelatnosti Poslovne jediniceBroj: 051-0-Reg-10-00023330. aprila 2010. godineTravnik

(SR-212/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"KOMOTIN" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Jajce, u predmetu upisa uregistar promjene djelatnostiu subjektu upisa,a natemeljuodredbe ~lana59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj27/05, 43/09), dana 14. 4. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "KOMOTIN" dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u Jajce upisani su podaci o promjene djelatnosti u subjektu upisa kakoslijedi

Firma: "KOMOTIN" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u JajceSkra}ena oznaka firme: "KOMOTIN" d.o.o. JajceSjedi{te: Kralja Tvrtka 4, Jajce, JajceMBS: 51-01-0317-09 (stari broj 1-1241)JIB: 4236090700004Carinski broj: 236090700004Pravni osnov upisa:Odlukao pro{irenjudjelatnosti dru{tvai izmjeniStatuta Dru{tvabroj:OPU-IP:

502/2010 od 7. 4. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta:Bari{i} Bo{ko, Kralja Tvrtka 14, Jajce, li~na karta: 03DFA0100Dramac Frano, Vukovarska 22, Jajce, li~na karta: 04DMB0407DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu

14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enjekre~njaka i krede, 14.122 Va|enje sirovog gipsa, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska,14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa iproizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.510 Proizvodnja cementa, 26.530Proizvodnja gipsa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe,26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalihproizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje,oblikovanje i obradaukrasnogkamena i kamenaza gra|evinarstvo,45.110Ru{enje irazbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje injihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova,45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskihobjekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje iliopremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioniradovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi,

45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanjepodnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, srukovaocem, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko,50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404Odr`avanje i popravak motocikla, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednimsirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama,51.130Posredovanjeu trgovinidrvnom gra|omi gra|evinskimmaterijalom,51.140Posredovanjeu trgovinima{inama,industrijskomopremom, brodovima i avionima,51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo imetalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom,

odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom,pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|eneproizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnimproizvodima, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa,51.330 Trgovina naveliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim

uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom,~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370. Trgovina na veliko kafom, ~ajevima,kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanom, 51.410Trgovinana velikotekstilom,51.421 Trgovinana velikoodje}om,51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim,te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na velikometalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje,51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za 

industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednimma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo unespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em,52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranimprodavnicama, 52.330Trgovinana malokozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420Trgovinana malo odje}om,52.430 Trgovinana malo obu}omi predmetimaod ko e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.620 Trgovina na malo na tezgamai pijacama52.630Ostala trgovinana maloizvan prodavnica, 55.101Hoteliimoteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravakturista,55.300Restorani,55.401 Barovi,60.240Prijevozrobeu drumskom

saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostaleprate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija ituroperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika usaobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina iprodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastitira~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama prekoposrednika, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje iobrada ostalog otpada, 90.030 Sanitarne i druge djelatnosti, 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona, 92.620 Ostale sportske djelatnosti, 92.720 Ostalerekreativne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.

Broj: 051-0-Reg-10-00021814. aprila 2010. godineTravnik

(SR-213/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"DANI" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila,Travnik, u predmetu upisa u

registar promjenedjelatnostiu subjektu upisa,a natemelju odredbe~lana 59.Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj27/05, 43/09), dana 29. 4. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "DANI" Dru{tvo ograni~eneodgovornosti Nova Bila, Travnik upisanisu podacio promjenidjelatnostiu subjektuupisa, kako slijedi

Firma: "DANI" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila, TravnikSkra}ena oznaka firme: "DANI" d.o.o. Nova Bila,TravnikSjedi{te: Nova Bila bb, Travnik, TravnikMBS: 51-01-1477-09 (stari broj 1-4634)JIB: 4236301840002Carinski broj: 423601840002

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 19

Page 52: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 52/88

Pravni osnov upisa:Odluka o pro{irenju djelatnosti i izmjene Statuta br. OPU-IP-621/10 od 26. 4.

2010. godine, sa~injene od notara Gorana Halida iz Travnika DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu51.190 Posredovanjeu trgoviniraznovrsnimproizvodima,51.310 Trgovina na 

veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa,

51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivimuljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom,~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima,kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanom, 51.410Trgovinana velikotekstilom, 51.421Trgovinana velikoodje}om,51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.550 Trgovina na veliko hemijskimproizvodima,51.560 Trgovina na velikoostalim poluproizvodima, 51.840Trgovina na velikora~unarima,perifernomopremom i softwareom,51.900 Ostalatrgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina namalo mesom i proizvodima 

od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,52.320 Trgovina na malomedicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malokozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420Trgovinana malo odje}om, 52.430Trgovinana maloobu}omi predmetimaod ko e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malokancelarijskomopremomi ra~unarima,52.482 Trgovinana malosatovima,nakitom,fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskomopremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malocvije}em, 52.487 Otali trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.610Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na 

malo na tezgama i pijacama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli imoteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarskidomovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravakturista, 55.234 Ostali smje{taj , d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei(buffet),55.403 Kafane, 55.510Kantine,55.520 Ketering, 60.211 Prijevozputnikaudrumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskomsaobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostaleprate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika usaobra}aju, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 93.050 Ostale uslu`nedjelatnosti, d.n.

Djelatnost podru`nice55.110 Hoteli i moteli sa restoranom, 55.120 Hoteli moteli bez restorana,

55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.510 Kantine (menze)Broj: 051-0-Reg-10-00027129. aprila 2010. godineTravnik

(SR-214/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"MARU[I]" Dru{tvo za gra|evinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge, d.o.o.Jajce, u predmetu upisa u registar pristupanje novog ~lana u subjekt upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 27/05), dana 6. 4. 2009. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "MARU[I]" Dru{tvo za gra|evinarstvo,proizvodnju, trgovinu i usluge, d.o.o. Jajce upisani su podaci o pristupanju novog~lana u subjektu upisa kako slijedi

Firma: "MARU[I]" Dru{tvo za gra|evinarstvo, proizvodnju, trgovinu iusluge, d.o.o. Jajce

Skra}ena oznaka firme: "MARU[I]" d.o.o. JajceSjedi{te: Kraljice Katarine 12, Jajce, JajceMBS: 51-01-0234-08 (stari broj 1-1260)JIB: 4236086260008Carinski broj: 236086260008Pravni osnov upisa:

Ugovor o prenosu udjela, prava i obaveza osniva~a, OPU-237/09 pd 11. 3.2009. godine Notarska isparvka broj OPU-243/09 od 12. 2. 2009. godine

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta:Maru{i} Franjo, Hrast 12, Jajce, li~na karta: 05DMB3855Maru{i} Ilija, Kulina Bana 12, Jajce, li~na karta: 05DMB3928OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 351.381,54Upla}eni kapital: 351.381,54U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Maru{i} Franjo/175.690,77/50%Maru{i} Ilija/175.690,77/50%Broj: 051-0-Reg-09-0001846. aprila 2009. godineTravnik

(SR-215/10-TR)Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi

"EUROPLAST" Proizvodno, prometno i uslu`no dru{tvo Bugojno, d.o.o., upredmetuupisau registar promjene djelatnostiu subjektuupisa,a natemeljuodredbe~lana 59, Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 20. 1. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "EUROPLAST" Proizvodno, prometno iuslu`no dru{tvo Bugojno, d.o.o. upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektuupisa, kako slijedi

Firma: "EUROPLAST" Proizvodno, prometno i uslu`no dru{tvo Bugojno,d.o.o.

Skra}ena oznaka firme: "EUROPLAST" Bugojno, d.o.o.Sjedi{te: Donje Karad`e bb, Bugojno, BugojnoMBS: 51-01-2129-09 (stari broj 1-1538)JIB: 4236063050006Carinski broj: 236063050006Pravni osnov upisa:Odluka o uskla|ivanju djelatnosti i izmjene Statuta dru{tva br. OPU-84/2010

od 18. 10. 2010., notarski obra|ena i ovjerena od notara Goran Halida iz Travnika OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta:Dautbegovi} Mithat, Karad`e bb, Bugojno, li~na karta: 04DOA4169OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 61.600,00Upla}eni kapital: 61.600,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~: Dautbegovi} Mithat Ugovoreni kapital: 61.600,00Procenat: 100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuDautbegovi} Vahid, adresa: Karad`e bb, Bugojno, li~na karta: 04DOA7933,

direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnostiDautbegovi} Mithat, adresa: Karad`e bb, Bugojno, li~na karta: 04DOA4169,zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.500 Lov, hvatanje

divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge,05.020 Uzgoj ribe, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo,14.210 Va|enje{ljunka i pijeska,15.330 Prerada i konzerviranjevo}a i povr}a,d.n.,15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`etjestenine i kola~a,20.101 Proizvodnja rezanegra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije ielemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalihproizvoda od drveta, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 20 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 53: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 53/88

masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 45.110 Ru{enje i razbijanjeobjekata; zemljani radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih izidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostalizavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima,

51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina navelikomlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340Trgovinana velikoalkoholnimi drugimpi}ima, 51.360Trgovinana veliko{e}erom,~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima,kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanom, 51.410Trgovinana velikotekstilom, 51.421Trgovinana velikoodje}om,51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim,te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na velikometalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na 

veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje,51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na velikoostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industrijutekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.850 Trgovina na veliko ostalimkancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880. Trgovina na veliko poljoprivrednimma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina namalo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina namalo ribom, ljuskarimai meku{cima,52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,52.320 Trgovina na malo

medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malokozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420Trgovinana malo odje}om, 52.430Trgovinana maloobu}omi predmetimaod ko e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malokancelarijskomopremomi ra~unarima,52.482 Trgovinana malosatovima,nakitom,fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskomopremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malocvije}em, 52.486Trgovinana malogorivom za doma}instvo,52.487 Ostalatrgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnomrobom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodajupreko po{te,52.620Trgovina namalo natezgama i pijacama,52.630Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi,

60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju,60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskomsaobra}aju, 63.120 Skladi{tenje robe, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenomsaobra}aju, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.320Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu

Dru{tvo}e vr{iti vanjskotrgovinskiprometu okviru registrovanedjelatnostii to:

a) spoljna trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ

b) spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ

Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviruregistrovanih djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju("Slu`bene novine F BIH", br. 2/95), a naro~ito:

- oblici uvoza i izvoza roba - zaklju~ivanjeugovorao posebnimoblicimavanjskotrkgovinskogposlovanja - usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa 

~l. 27 citiranog Zakona a naro~ito:- usluge me|unarodnog transporta roba i putnika - me|unarodna {pedicija 

- skladi{tenje robe- agencijske usluge i drugo- obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja u slobodnim zonama, te druge

usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa.Broj: 051-0-Reg-09-00089120. januara 2010. godineTravnik

(SR-216/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"Print-GS" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Travnik, u predmetu upisa u registar pove}anja kapitala u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona oregistraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj27/05, 43/09 ), dana 14. 4. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "Print-GS" Dru{tvo ograni~eneodgovornosti Travnik upisanisu podaci o pove}anju kapitalau subjektu upisa, kako

slijediFirma: "Print-GS" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti TravnikSkra}ena oznaka firme: "Print-GS" d.o.o. TravnikSjedi{te: Tvorni~ka bb, Travnik, TravnikMBS: 51-01-0096-08JIB:4236454240004Pravni osnov upisa:Odluka o pove}anju kapitala br. OPU-IP-5142/08 od 7. 5. 2009. sa~injene od

notara Gorana Halida iz Travnika Odluka o izmjeni odluke o pove}anju kapitala br. OPU-IP-630/09 od 1. 10.

2009. godine, sa~injene od notara Gorana Halida iz Travnika OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISAFirma:GLOBAL SOURCINGAGENTUR FUR TECHNISCHE PRODUKTE

GMBH zastupan po Desnici Snje`aniSjedi{te: GERMANY, Njema~ka,D 93047,Regensburg, UntereBachgasse11Reg. br./MBS: HRB 5942 sud Trg. reg. B Orcostepeng sud RegensburgOSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 159.366,40Upla}eni kapital: 159.366,40U]E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat GLOBAL SOURCING AGENTUR FUR TECHNISCHE PRODUKTE

GMBH zastupan po Desnici Snje`ani/159.366,40/100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuKrammer Sanjana, adresa: Bosanskabroj 29, Travnik,li~na karta:04DFB7553,

direktor bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnostiBroj: 051-0-Reg-09-00086314. aprila 2010. godineTravnik

(SR-217/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijaviProizvodno trgova~ko dru{tvo "S&S AGRAR" d.o.o. Bugojno, u predmetu upisa uregistar promjene djelatnosti u subjektu upisa, prenosu udjela u subjektu upisa ipromjene osobe ovla{tene zazastupanjeu subjektuupisa, a natemelju odredbe~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 27/05, 43/09), dana 5. 2. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno trgova~ko dru{tvo "S&SAGRAR" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa,prenosu udjela u subjektu upisa i promjeni osobe ovla{tene za zastupanje u subjektuupisa, kako slijedi

Firma: Proizvodno trgova~ko dru{tvo "S&S AGRAR" d.o.o. BugojnoSkra}ena oznaka firme: PTD "S&S AGRAR" d.o.o. BugojnoSjedi{te: Gromile br. 4/7, Bugojno, Bugojno

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 21

Page 54: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 54/88

MBS: 51-01-0771-09 (stari broj 1-4904)JIB:4236359090003Carinski broj: 236359090003Pravni osnov upisa:Ugovoro prenosuudjela prodajom br. OPU-IP-704/09od 23.12. 2009. godine,

sa~injena od strane notara Jasminke Mahmutbegovi} iz Bugojna 

Odluka o usagla{avanju djelatnosti dru{tva br. OPU-705/09 od 23. 12. 2009.,sa~injena od strane notara Jasminke Mahmutbegovi} iz Bugojna 

Odluka o izmjenama i dopunama Statutadru{tva br.OPU-IP-706/09 od 23. 12.2009., sa~injena od strane notara Jasminke Mahmutbegovi} iz Bugojna 

Odluka o razrje{enju direktora i imenovanju direktora br. OPU-IP-703/09 od23. 12. 2009. g., sa~injena od strane notara Jasminke Mahmutbegovi} iz Bugojna 

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta:Cetin Admir, Nugle I 51C, Bugojno, li~na karta: 04DOB4000OSNb*vNl K APITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 102.000,00Upla}eni kapital: 62.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~: Cetin Admir Ugovoreni kapital: 102.000,00Procenat: 100%

LICAOVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuCetin Admir, adresa: Nugle I 51C, Bugojno, li~na karta: 04DOB4000, direktor 

bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnostiDJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za 

proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.222 Uzgoj konja,magaraca, mula i mazgi, 01.240 Uzgoj peradi, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n.,01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`nedjelatnosti u uzgoju`ivotinja, osim veterinarskihusluga, 02.020Uslu`ne djelatnostiu {umarstvu i iskori{tavanju{uma, 15.110 Proizvodnja i konzerviranjemesa, 15.120Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.200 Prerada ikonzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira,15.320 Proizvodnjasokova od vo}a i povr}a, 15.510Proizvodnja mlijeka, mlije~nihproizvoda i sira, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.890 Proizvodnja ostalih

prehrambenih proizvoda, d.n., 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 51.110Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnimsirovinama i poluproizvodima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem,predmetimaza doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom, 51.160Posredovanjeu trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanjeu trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovinispecijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na velikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na velikocvije}em i rastinjem, 51.230Trgovinana veliko`ivim `ivotinjama, 51.240Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na velikovo}em i povr}em, 51.320 Trgovinana veliko mesom i proizvodimaod mesa,51.330Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima imastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima,51.360 Trgovinana veliko{e}erom, ~okoladom islatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom iza~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom,

51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na velikoporculanomi staklarijom,zidnim tapetama i sredstvima za~i{}enje,51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na velikoostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod igrijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore,51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama,52.210 Trgovinana malovo}em i povr}em, 52.220Trgovinana malo

mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima imeku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malohranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malotekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i

predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskimure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.484 Trgovina na maloigrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.500 Trgovina na malopolovnomrobom, u prodavnicama,52.620 Trgovinana malo natezgama i pijacama,52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli srestoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi,55.510 Kamine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju,63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}edjelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika usaobra}aju, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 74.120Ra~unovodstveni, knjigovodstvenii revizioni poslovi;savjetodavniposlovi u vezi sporezom, 74.820 Usluge pakovanja, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda,90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje

fizi~kog stanja i raspolo`enja DJEJXTNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometuDru{tvo}eobavljativanjskotrgovinskiprometuokviruregistriranihdjelantosti

i to:a. Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-izvozb. Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvozDru{tvo }e obavljati poslove i usluge vanjskotrgovinksog prometa u okviru

registrirane djelatnosti, a naro~ito:- oblicima uvoza i izvoza robe- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog prometa - usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelantosti, a naro~ito:- komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing proizvodi- zastupanje stranih firmi- posredni{tvo u oblasti prometa i usluga - obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja u slobodnim zonama - druge usluge u oblasti registriranih djelantosti i poslova vanjskotrgovinskih

prometa 

Broj: 051-0-Reg-10-0000395. februara 2010. godineTravnik

(SR-218/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "EN-TERPRISE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak, u predmetu upisa uregistarpromjenedjelatnostiusubjektuupisaipromjeneosniva~ausubjektuupisa,a na temeljuodredbe ~lana 59.Zakona o registraciji poslovnih subjekata u ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 16. 9. 2009. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudskiregistar,kod subjektaupisa "ENTERPRISE"Dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u Kiseljak upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa ipromjeni osniva~a u subjektu upisa, kako slijedi

Firma: "ENTERPRISE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u KiseljakSkra}ena oznaka firme: "ENTERPRISE" d.o.o. Kiseljak

Sjedi{te: Brnjaci bb, Kiseljak, KiseljakMBS: 51-01-0806-09 (stari broj 1-5140)JIB: 4236411780005Carinski broj: 236411780005Pravni osnov upisa:Odlukao usagla{avanjudjelatnosti br. OPU-IP-244/09od 4.8. 2009.,Ugovor o

prijenosu udjela br. OPU-1P-245/09 od 4. 8. 2009.Odluka o izmjenama i dopunama statuta dru{tva br. OPU-1P-246/09 od 4. 8.

2009. godine Odluka o izmjeni odluke o izmjeni statuta br. OPU-IP-246/09 od 3. 9.2009.

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta:[imi} Mladen, Brnjaci bb, Kiseljak, li~na karta: 08DPB8486OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISA

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 22 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 55: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 55/88

Ugovoreni (upisani) kapital: 14.000,00

Upla}eni kapital: 14.000,00

U^E[]E U KAPITALU

Osniva~: [imi} Mladen

Ugovoreni kapital: 14.000,00

Procenat: 100%

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu

Bla`evi} Irvin, adresa: Dalmatinska 6, Kiseljak, li~na karta: 05DPB4528,direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a,cvije}a i ukrasnog bilja, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenjenapitaka i za~ina, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje ipoliranje, 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka,45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovihdijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskihobjekata,45.242 Odr`avanjehidrogra|evinskih objekata, 45.250

Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i{tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnihobloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{niradovi,45.500 Iznajmljivanjeopreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem,50.101Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo,50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravakmotornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje utrgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje ipopravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima,51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima iavionima, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i

predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom,51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.340 Trgovina na velikoalkoholnim i drugim pi}ima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na velikoelektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.510Trgovina naveliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima,51.532Trgovinana velikogra|evinskimmaterijalom i sanitarnomopremom, 51.540Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod igrijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima,51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industrijutekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima,perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalimkancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskimdijelovimaiopremom,51.870Trgovinanavelikoostalimma{inamaza industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim

ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420Trgovinana malo odje}om, 52.430Trgovinana maloobu}omi predmetimaod ko e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.450 Trgovina na malo elektri~nimaparatima za doma}instvo,radio i televizijskim ure|ajima, 52.481Trgovinana malokancelarijskomopremomi ra~unarima,52.482 Trgovinana malosatovima,nakitom,fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskomopremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malocvije}em, 52.486Trgovinana malogorivom za doma}instvo,52.487 Ostalatrgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnomrobom, u prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i motelibezrestorana,55.220Kampovi i logori{ta,55.231 Ostali smje{tajza boravakturista,55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110

Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.100Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnihsredstava, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometuDru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinsko poslovanje u okviru registriranih

djelatnosti, a naro~ito:- vanjskatrgovina (izvoz-uvoz)prehrambenimi neprehrambenimproizvodima 

u okviru registriranih djelatnosti unutarnjeg prometa - usluge me|unarodnog otpremni{tva - me|unarodno prometno-agencijski poslovi- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje inozemnih firmi i konsignacija - posredni{tvo u oblasti prometa roba i usluga, komisione, kompenzacione,

konsignacione i lizing posloveBroj: 051-0-Reg-09-00059116. septembra 2009. godineTravnik

(SR-219/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijaviPrometno uslu`no dru{tvo "RAGBET" d.o.o. Travnik, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o

registraciji poslovnih subjekata u ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05),dana 4. 8. 2009. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa Prometno uslu`no dru{tvo "RAGBET"d.o.o.Travnikupisanisupodaciopromjenidjelatnostiusubjektuupisakakoslijedi

Firma: Prometno uslu`no dru{tvo "RAGBET" d.o.o. TravnikSkra}ena oznaka firme: "RAGBET" d.o.o. TravnikSjedi{te: Aleja bb, Travnik, TravnikMBS: 51-01-0557-09 (stari broj 1-2139)JIB:4236045740003Pravni osnov upisa:Odluka o izmjenama i dopunama statuta Dru{tva broj: OPU-IP: 186/09 od 23.

7. 2009. godineOSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta:Mu{i} Sakib, Kundi}i bb, Travnik, li~na karta: 03DFA1179OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.000,00Upla}eni kapital: 2.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~: Mu{i} SakibUgovoreni kapital: 2.000,00Procenat: 100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuMu{i} Sakib, adresa: Kundi}i bb, Travnik, li~na karta: 03DFA1179, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru reg. djelatnostiDJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje

objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnihkonstrukcija i pokrivanje krovova, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanjecijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni

radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga,45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 52.110 Trgovina na malo unespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama,52.210 Trgovinana malovo}em i povr}em, 52.220Trgovinana malomesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom,kola~ima i slatki{ima,52.250Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima,60.211Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskomsaobra}aju 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju 60.240 Prijevozrobe u drumskom saobra}aju, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.050 Ostaleuslu`ne djelatnosti, d.n.

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometua) Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru

registrirane djelatnosti uvoz izvoz. Usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 23

Page 56: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 56/88

- izvo|enje investicijskihradova u inozemstvui ustupanje investicijskihradova stranoj osobi u Federaciji

- usluge me|unarodnog transporta robe i putnika - me|unarodna {pedicija - skladi{tenje- agencijske usluge u transportu

- ugostiteljske i turisti~ke usluge- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - druge usluge u skladu sa va`e}im propisima Broj: 051-0-Reg-09-0005774. augusta 2009. godineTravnik

(SR-220/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "ASPROMING" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za projektovanje i uslugeTravnik, Turbe, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temeljuodredbe~lana59. Zakonao registracijiposlovnihsubjekatau ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 27/05), dana 2. 4. 2009. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "AS PROMING" Dru{tvo s ograni~enomodgovorno{}uza projektovanjei uslugeTravnik,Turbeupisani su podacio promjenidjelatnosti u subjektu upisa kako slijedi

Firma: "AS PROMING" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za projektovanje i usluge Travnik, Turbe

Skra}ena oznaka firme: "AS PROMING" d.o.o. TravnikSjedi{te: Novo naselje bb, Turbe, TravnikMBS: 51-01-0331-09 (stari broj 1-3916)JIB: 4236021640008Pravni osnov upisa:Odluka o izmjenama i Statuta broj: OPU-IP-13/09 od 26. 3. 2009. godineOSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta:Rami} Munib, Novo naselje bb, Travnik, li~na karta: 03DFA0662OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.000,00Upla}eni kapital: 2.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~: Rami} Munib

Ugovoreni kapital: 2.000,00Procenat: 100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuRami} Munib, adresa: Novo naselje bb, Travnik, li~na karta: 03DFA0662,

direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnostiDJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za 

gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe,26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena,26.700Sje~enje,oblikovanjei obradaukrasnogkamena i kamenaza gra|evinarstvo,28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 28.740Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 45.220 Postavljanje krovnihkonstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i

opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi,45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,zidnimtapetamai sredstvimaza ~i{}enje, 51.450Trgovinana velikoparfimerijskim ikozmeti~kim proizvodima, 51.531 Trgovinana veliko drvetom,51.532 Trgovina na velikogra|evinskimmaterijalomi sanitarnom opremom, 51.540Trgovinana velikometalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.840Trgovinana velikora~unarima, perifernomopremom i softwareom,51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na velikoostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 52.110 Trgovina na malo unespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima,

52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovinana malo opremomza osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo

kancelarijskom opremom i ra~unarima, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija ituroperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika usaobra}aju, 70.310 Agencije za nekretnine, 74.200 Arhitektonske i in`enjerskedjelatnosti i tehni~ko savjetovanjeosim stru~neizrade planskihdokumenata,74.300Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale uslugereklamei propagande, 74.700^i{}enje objekata,93.020Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu- spoljna trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz- spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvodz- Dru{tvo }e obavljati i usluge u spoljnotrgovinskom prometu u skladu sa 

Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju i to:- usluge u okviru registrovane djelantosti- ugostireljske i turisti~ke usluge- me|unarodna {pedicija - zastupanje stranih lica 

- posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - Izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje radovastranom licu

u dr`avi, usluge, istra`ivanja i pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi,nauci, uslugama testiranja, usluga faktoringa, finansijski in`injering i dr. usluge

- obavljanje spoljnotrgovinskih poslova u slobodnim zonama - privremeni izvor-uvoz /lizing poslovi/ - Kompenzacioni, komisioni i konsignacioni poslovi.Broj: 051-0-Reg-09-0002322. aprila 2009. godineTravnik

(SR-221/10-TR)

Op}inski sudu Travniku,sudija HalisaBa{agi},a rje{avaju}ipo prijavi"KMN"DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNOSTI, u predmetu upisa u registar promjene djelatnostii upisu registar licaovla{tenogza zastupanjeu subjektuupisa,a na temeljuodredbe ~lana 59.Zakona o registraciji poslovnih subjekata u ("Slu`bene

novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 13. 4. 2009. godine donio jeRJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "KMN" DRU[TVO SAOGRANI^ENOM ODGOVORNOSTI upisani su podaci o promjeni djelatnosti iupis lica ovla{tenog za zastupanje kako slijedi

Firma: "KMN" DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNOSTISkra}ena oznaka firme: "KMN" d.o.o. KiseljakSjedi{te: J.B. Jela~i}a 16, Kiseljak, KiseljakMBS: 51-01-0397-09 (stari broj 1-391)JIB: 4236119020008Carinski broj: 236119020008Pravni osnov upisa:Odluka o izmjenama i dopunama statuta Dru{tva broj OPU-590/2009.godine

od17. 2.2009.godineOdlukao imenovanjuzamjenikaDirektora 001-2/04od 14.3.2009. godine

OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta:Nikoli} Kruno, Vladimira Nazora 12, Kiseljak, li~na karta: 04DPB0354Nikoli} Mira, Vladimira Nazora 12, Kiseljak, li~na karta: 04DPB0353OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 153.950,00Upla}eni kapital: 153.950,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/ Ugovoreni kapital/Procenat Nikoli} Kruno/123.160,00/80%Nikoli} Mira/30.790,00/20%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuNikoli} Kruno, adresa: Vladimira Nazora 12, Kiseljak, li~na karta:

04DPB0354, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 24 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 57: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 57/88

Page 58: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 58/88

staklom,52.620 Trgovina na malo na tezgamai pijacama, 52.630 Ostalatrgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe udrumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kihagencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugihposrednika u saobra}aju

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometuVanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZDru{tvo }e vr{iti i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane

djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju("Slu`bene novine F BiH", br. 2/95), a naro~ito

- oblicima uvoza i izvoza robe- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja - usluge vanjsm,otrgovinskog prometu iz registrirane djelatnosti sukladno ~l.

27 citiranog Zakona, a naro~ito:- usluge u me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni,

konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl.- zastupanje stranih firmi- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge

u okviru registriranih djlatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa - usluge ugostiteljstva i turizma Broj: 05-0-Reg-10-000071

25. februara 2010. godineTravnik

(SR-223/10-TR)

Op}inskisud u Travniku,sudija HalisaBa{agi},a rje{avaju}ipo prijaviDru{tvosa ograni~enom odgovorno{}u Tvornica {ibica "DOLAC" Travnik, Dolac na La{vi,u predmetu upisa u registar prenos udjela i pove}anje osnovnog kapitala dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u u subjektuupisa,a natemeljuodredbe ~lana 59,Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj27/05, 43/09 ), dana 30. 3. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}uTvornica{ibica"DOLAC"Travnik,Dolacna La{viupisani supodaci o prenosudjela i pove}anje osnovnog kapitala dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u u subjektuupisa kako slijedi

Firma: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Tvornica {ibica "DOLAC"Travnik, Dolac na La{vi

Skra}ena oznaka firme: Tvornica {ibica "DOLAC" d.o.o. Dolac na La{viTravnik

Sjedi{te: Dolac na La{vi, Travnik, TravnikMBS: 51-01-0130-08 (stari broj 1-1845)JIB: 4236055460009Pravni osnov upisa:Odluka o izmjeni odluke o izmjeni Statuta broj: OPU-IP:246/2010 od 14. 1.

2010. godine, sa~injenaod notara Goran Halida iz Travnika Odluka o pove}anju temeljnog kapitala broj: 242/2010 od 18. 2. 2010. godine,

sa~injena od notara Goran Galida iz Travnika Ugovor o prenosu udjela broj: OPU-IP: 1471/2009 od 21. 12. 2009. godine

sazabilje`bom od 11.02.20lO.godine od strane notara Gorana Halida iz Travnika zaprimljene kod ovog suda 12. 2. 2010. godineUgovor o prenosu udjela broj:OPU-IP: 1472/20099 od 21.12.2009.godinr sa 

zabilje`bom od 11. 2. 2010. godine od strane notara Goran Halida iz Travnika zaprimljena kod ovoga suda 12. 2. 20010. godine

Ugovor o prenosu udjela broj: OPU-IP: 1470/2009 od 21. 12. 2009. godine sa zabilje`bom od 11. 2. 2010. godine od strane notara Goran Halida iz Travnika zaprimljene kod ovoga suda 12. 2. 2010. godineUgovor o prenosu udjela broj OPU-IP: 1469/2009 od 21. 12. 2009. godine sa 

zabilje`bom od 11. 2. 2010. godine od strane notara Goran Halida iz Travnika zaprimljene kod ovoga suda 12. 2. 2010. godineUgovor o prenosu udjela broj: OPU-IP: 1460/09 od 21. 12. 2009. godine,

sa~injen od notara Goran Halida iz Travnika Ugovor o prenosu udjela broj: OPU-IP: 1477/09 od 21. 12. 2009. godine,

sa~injen od notara Goran Halida iz Travnika Ugovor o prenosu udjela broj: OPU-IP: 1476/09 od 21. 12. 2009. godine,

sa~injen od notara Goran Halida iz Travnika Ugovor o prenosu udjela broj: OPU-IP: 1473/09 od 21. 12. 2009. godine,

sa~injen od notara Goran Halida iz Travnika 

Ugovor o prenosu udjela broj: OPU-IP: 1474/09 od 21. 12. 2009. godine,sa~injen od notara Goran Halida iz Travnika 

Ugovor o prenosu udjela broj: OPU-IP: 1475/09 od 21. 12. 2009. godine,sa~injen od notara Goran Halida iz Travnika 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta:

Ahmi} Mulija, Bukve bb, Vitez, li~na karta: 07DNC0043Alibabi} Fikra, Pokoj 140, Biha},Alibabi} [erif, Velhovska 41, Biha},Anti} Ljubo, Dolac na La{vi, Travnik,Azarevi} Naila, \. sokak 30 A, Travnik, li~na karta: 04DFB4873Beganovi} Fataneta, Mosor 16 B, Travnik, li~na karta: 04DFC3818Beganovi} Kemal, [ehida 3 A, Travnik, li~na karta: 07DFE9752Beganovi} Muhamed, Mosor 16 B, Travnik, li~na karta: 03DFB2861Beganovi} Salih, Mosor 16, Travnik, li~na karta: 04DFB9309Bilobrk Robert, Dolac na La{vi bb, Travnik,Bodul Ivan~ica, Donje Puti}evo, Travnik,Brki} Bosiljka, Kralja Tvrtka 8, Novi Travnik,Brki} Slavka, Dolac na La{vi bb, Travnik,Burzi}(zajed.ulog)Fikreta, Trg zlatnihljiljana10 B, Biha}, li~nakarta: 04CLC3257Dedi} Na{ida, M.Tita Turbe, Travnik, li~na karta: 05DFD7640Dujmovi} Ivica, Grahovik 13, Travnik,Durmi{ Munir, Jalijski put 7A, Zenica, li~na karta: 03CDB0471

D`epina Pero, Bosanska 29, Travnik, li~na karta: 03DFA7249Fazli} Zijad, Stupine 2, Tuzla, li~na karta: 03DYA0040Filipovi} Josipa Dolac na La{vi bb,Filipovi} Nedeljko, Aleja Sevtog Save 16A, Banja Luka,Fran~i} Anica, Stjepana Radi}a 10, Novi Travnik, li~na karta: 04DOA1559Fulan Hariz, Varo{ 33, Travnik, li~na karta: 04DFD0146Fulan Nisveta, Dolac na La{vi bb,Gavranovi} Sejo, Dolac na La{vi bb, Travnik,Glamuzina Ivica, Dr. Ante Star~evi}a 72, Mostar, li~na karta: 04BDH2305Grabus Nisveta, Dolac na La{vi bb, Travnik, li~na karta: 04DFB5515Grabus Rifet, Krpelji}i 21, Travnik, li~na karta: 06DFE6604Had`i}Osman, Dolac na La{vi bb, Travnik, li~na karta: 03DFB1106Halilovi} Besim, Donja Mahala 2c, Travnik, li~na karta: 03DFA0338Halilovi} Senada, Donja Mahala 2C, Travnik, li~na karta: 04DFA0338Havi} (zajed. ulog) Husein, Pokoj 21, Biha}, li~na karta: 04CLC1729Hod`i} Jasmina, Bandol bb, Travnik, li~na karta: 07DFE8567Jeli} Emica, Dolac na La{vi bb, Travnik,Juki} Ljupko, Dolac na La{vi, Travnik,Kahved`i}-Begovi} Mediha, G.Osoje 9, Travnik, li~na karta: 03DFA1946Kapetan Ivica, Dolac na La{vi, Travnik,Karahod`a-[iljak Hasna, H. Bila, Travnik,Karaka{ Fahrudin, Donja Mahala 8, Travnik, li~na karta: 03DFA1279Kargi} D`emal, Slimena 36 B, Travnik, li~na karta: 04DFD3871Kargi}-Botonji} Mensura, Slimena 46 B, Travnik, li~na karta: 04CMA0905Karpi} Miodrag, Dolac na La{vi, Travnik,Kozinovi} Jasmina M. Pa{e Kukavice 14, Travnik, li~na karta: 03DFA4556Kozinovi} Mladen M. Pa{e Kukavice 14, Travnik, li~na karta: 04DFC0418Kukuruzovi} Hazim, Trg [araj Olim 26, Sarajevo, li~na karta: 03BQA7566Lazi} Dragana, [ehida 25, Travnik,Lepir Hasan, Mosor 10, Travnik, li~na karta: 04DFB4356Livnjak Muniba, Dolac na La{vi, Travnik, li~na karta: 04DFB5693Majdan~i} Lucija, Dolac na La{vi bb, Travnik,Malanovi}-Kargi}Sabaheta,Slimena46B,Travnik,li~nakarta:03DFB1265

Mali} Zorica, Dolac na La{vi bb, Travnik,Malki} Mirsad, Dolac na La{vi bb,Mameled`ija Ibrahim, Vla{i~ka bb, Travnik, li~na karta: 04DFC1024Marijanovi} Ivan, Kralja Tomislava 11 D, Mostar,Medi} Dubravka, Dolac na La{vi bb,Mi{kovi} Ljubica, Dolac na La{vi bb, Travnik,Muslija Omer, [ije bb, Te{anj,Nevjesti} Danojla, Dolac na La{vi bb, Travnik,Nevjesti} Dragana, Dolac na La{vi bb, Travnik,Omerdi} Dervi{, Dolac na La{vi bb, Travnik,Pende{ Tomislav, [ipovik 34 B, Travnik,Pli{o Olgica, Dolac na La{vi bb, Travnik,Raji} Danica, Ivana Me{trovi}a 8, Novi Travnik, li~na karta: 04DQA1656Raji} Lucija, Dolac na La{vi bb, Travnik,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 26 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 59: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 59/88

Rami} Envera, Kalibunar 52 B, Travnik, li~na karta: 04DFC015IRamljak Ru`ica, Dolac na La{vi bb, Travnik,Rozi} Slaven, Ljube Bre{ana 10, Mostar, li~na karta: 04BDE7778Sara|i} Slavko, Dolac na La{vi bb, Travnik,Seferovi} Nijaz, Dolac na La{vi bb, Travnik, li~na karta: 03DFA0397Sekovski \or|e, Dolac na La{vi bb, Travnik,

Selimovi} Ahmed,Dolacna La{vi,Vakuf20C, Travnik,li~na karta:04DFC2921Skopljak D`evad, Br. Velika, Doboj Istok, li~na karta: 03DFA0054Smaji} Jasna, Donja Mahala 3, Travnik, li~na karta: 04DFC1308Smaji} Suvad, Dolac na La{vi 25, Travnik, li~na karta: 04DFC0924Softi} Akif, Mosor 6, Travnik,Spaji} Bernard, Dolac na La{vi bb, Travnik,Stanta-@igman Denis, Dolac na La{vi bb, Travnik,Stojanovi} Slobodan, Dolac na La{vi bb,Sureta Marina, Dolac na La{vi bb, Travnik,Teni} Adnan, Poturmahala 47, Travnik, li~na karta: 04DFD5648Teni} Haris, Poturmahala 47/1, Travnik, li~na karta: 03DFA6329Tomas Mara, dolac na La{vi b,, Travnik,Tomi} Nevenka, Dolac na La{vi bb, TravnikTrkulja Mladen, Dolac na La{vi bb, TravnikValjan Marica, Erika Brandisa 17, TravnikVarupa Nusreta, Dolac na La{vi 26, Travnik li~na karta: 03DFA1985Vidak Alojz, D. Puti}evo 124, Travnik, li~na karta: 04DFB9483

Vidak Slavica, D. Puti}evo 124, Travnik, li~na karta: 04DFB6200Vidovi} Sanja, Dolac na La{vi bb, Travnik,Voli} Vlado, Dolac na La{bi bb, Travnik,Vranac Borka, Dolac na La{vi bb, Travnik,Vujinovi} Vujadin, Dolac na La{vi bb, Travnik,Vukovi} Mira, Dolac na La{vi bb, Travnik[ehagi} Mustafa, Mehmeda S. 140, Kakanj,[ipi} (Mi{kovi}) Bla`ica, Kralja P. K. IV bb, Vitez, li~na karta: 04DNA9669@ili}-Sureta Jelena, Dolac na La{vi bb, Travnik,^amd`i} Mehmed, Dolac na La{vi bb, Travnik,^avi} Sitno, Dolac na La{vi bb, Travnik,^eko Ljiljana, Dolac na La{vi bb, Travnik,^elenka Nijaz, Skomorje 12 A, Travnik,^itaki Osman, Dolac na La{vi bb, Travnik,^i~ak Zekija, Dolac na La{vi bb, Travnik,^ovi} Marijana, Dolac na La{vi bb, Travnik,\eliba{i} Fikreta, Donje Kr~evina 45, Travnik, li~na karta: 03DFA7082

\uri}-Tripunovi} Marija Dolac na La{vi bb, Travnik,OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.222.397,00Upla}eni kapital: 2.222.397,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/ Ugovoreni kapital/ Procenat  Kukuruzovi} Hazim/ 200,00/ 0,009%Lazi} Dragana/ 8.660,00/ 0,3897%Lepir Hasan/ 12.840,00/ 0,5778%Livnjak Muniba/ 7.440,00/ 0,3348%Majdan~i} Lucija/ 2.280,00/ 0,1026%Malanovi} - Kargi} Sabaheta/ 4.220,00/ 0,1899%Mali} Zorica/ 5.100,00/ 0,2295%Malki} Mirsad/ 2.120,00/ 0,0954%Mameled`ija Ibrahim/ 15.840,00/ 0,7127%Muslija Omer/ 4.400,00/ 0,198%Nevjesti} Danojla/ 12.180,00/ 0,5481%Nevjesti} Dragana/ 4.160,00/ 0,1872%Raji} Lucija/ 3.800,00/ 0,171%Rami} Envera/ 2.820,00/ 0,1269%Ramljak Ru`ica/ 7.200,00/ 0,324%Rozi} Slaven/ 140,00/ 0,0063%Sara|i} Slavko/ 14.360,00/ 0,6461%Seferovi} Nijaz/ 16.980,00/ 0,764%Sekovski \orde/ 13.680,00/ 0,6156%Selimovi} Ahmed/ 15.680,00/ 0,7055%Skopljak D`evad/ 2.200,00/ 0,099%Smaji} Jasna/ 5.360,00/ 0,2412%Smaji} Suvad/ 8.140,00/ 0,3663%Softi} Akif/ 10.480,00/ 0,4716%

Spaji} Bernard/ 580,00/ 0,0261%Stanta-@igman Denis/ 1.360,00/ 0,0612%Stojanovi} Slobodan/ 12.620,00/ 0,5679%Sureta Marina/ 3.840,00 0,1728%[ehagi} Mustafa/ 660,00/ 0,0297%[ipi} (Mi{kovi}) Bla`ica/ 13.620,00/ 0,6129%

Teni}Adnan/ 26.280,00/ 1,1825%Teni} Haris/ 3.400,00/ 0,153%Tomas Mara/ 8.960,00/ 0,4032%Tomi} Nevenka/ 1.840,00/ 0,0828%Trkulja Mladen/ 18.020,00/ 0,8108%Valjan Marica/ 6.460,00/ 0,2907%Vampa Nusreta/ 4.720,00/ 0,2124%Vidak Alojz/ 22.680,00/ 1,0205%Vidak Slavica/ 1.480,00/ 0,0666%Vidovi} Sanja/ 3.920,00/ 0,1764%Voli} Vlado/ 8.340,00/ 0,3753%Vranac Borka/ 9.280,00/ 0,4176%Vujinovi} Vujadin/ 14.080,00/ 0,6336%Vukovi} Mira/ 8.640,00/ 0,3888%@ili}-Sureta Jelena/ 5.400,00/ 0,243%Beganovi} Salih/ 13.720,00/ 0,6174%

Bilobrk Robert/ 3.120,00/ 0,1404%Bodul Ivan~ica/ 1.580,00/ 0,0711%Brki} Bosiljka/ 4.240,00/ 0,1908%Dedi} Na{ida/ 8.960,00/ 0,4032%Fazli} Zijad/ 219,00/ 0,0099%Filipovi} Josipa/ 8.980,00/ 0,4041%Filipovi} Nedeljko/ 11.180,00/ 0,5031%Fran~i} Anica/ 744.329,00/ 33,4922%Fulan Hariz/ 18.040,00/ 0,8117%Medi} Dubravka/ 9.620,00/ 0,4329%Mi{kovi} Ljubica/ 5.440,00/ 0,2448%Omerdi} Dervi{/ 7.140,00/ 0,3213%Pende{ Tomislav/ 7.840,00/ 0,3528%Raji} Danica/ 734.229,00/ 33,0377%Grabus Nisveta/ 4.880,00/ 0,2196%Dujmovi} Ivica/ 9.300,00/ 0,4185%

D`epina Pero/ 16.620,00/ 0,7478%Ahmi} Mulija/ 5.060,00/ 0,2277%Alibabi} Fikra/ 620,00/ 0,0279%Alibabi} [erif/ 2.280,00/ 0,1026%Anti} Ljubo/ 12.380,00/ 0,5571%Azarevi} Naila/ 260,00/ 0,0117%Beganovi} Fataneta/ 7.620,00/ 0,3429%Beganovi} Kemal/ 19.340,00/ 0,8702%Beganovi} Muhamed/ 8.080,00/ 0,3636%Brki} Slavka/ 3.560,00/ 0,1602%Burzi} (zajed. ulog) Fikreta/ 640,00/ 0,0288%^amd`i} Mehmed/ 12.800,00/ 0,576%^eko Ljiljana/ 2.340,00/ 0,1053%^elenka Nijaz/ 100,00/ 0,0045%^i~ak Zekija/ 3.800,00/ 0,171%^itaki Osman/ 12.460,00/ 0,5607%^ovi} Marijana/ 4.780,00/ 0,2151%

Durmi{ Munir/ 4.900,00/ 0,2205%\eliba{i} Fikreta/ 4.840,00/ 0,2178%\uri}-Tripunovi} Marija/ 3.920,00/ 0,1764%Fulan Nisveta/ 6.820,00/ 0,3069%Gavranovi} Sejo/ 8.800,00/ 0,396%Glamuzina Ivica/ 200,00/ 0,009%Grabus Rifet/ 2.980,00/ 0,1341%Had`i}Osman/ 14.600,00/ 0,6569%Halilovi} Besim/ 1.400,00/ 0,063%Halilovi} Senada/ 18.780,00/ 0,845%Havi} (zajed. ulog) Husein/ 620,00/ 0,0279%Hod`i} Jasmina/ 7.160,00/ 0,3222%Jeli} Emica/ 5.180,00/ 0,2331%

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 27

Page 60: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 60/88

Juki} Ljupko/ 5.060,00/ 0,2277%Kahved`i}-Begovi} Mediha/ 620,00/ 0,0279%Kapetan Ivica/ 10.620,00/ 0,4779%Karaka{ Fahrudin/ 4.060,00/ 0,1827%Kargi} D`emal/ 4.000,00/ 0,18%Kargi}-Botonji} Mensura/ 5.220,00/ 0,2349%

Karpi} Miodrag/ 19.900,00/ 0,8954%Kozinovi} Jasmina/ 8.340,00/ 0,3753%Kozinovi} Mladen/ 22.120,00/ 0,9953%ZAJEDNI^KI ODJEL 240.00/ 0.01%Pli{o Olgica Marijanovi} IvanKarahod`a-[iljak Hasna ^avi} SimoDJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometuDru{tvo }e vr{iti trgovinu proizvodnima iz okvira registrirane djelatnosti:- Vanjska trgovina proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti

IZVOZ-UVOZ roba i usluga - Me|unarodni kopneni transport roba i putnika - Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - Zastupanje stranih osoba Pored djelatnosti iz st. 1 Dru{tvo mo`e obavljati i druge djelatnosti upisane u

sudski registar u obliku i na na~in koji su potrebni za poslovanja a ne predstavljajuobveze tih poslova kao redovne djelatnosti.Broj: 051-0-Reg-10-00003630. marta 2010. godineTravnik

(SR-224/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"BOREX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kiseljak, u predmetu upisa uregistar promjena osniva~a i promjena lica ovla{tenog za zastupanje u subjektuupisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 18. 2.2010.godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "BOREX" Dru{tvo sa ograni~enomodgovornosti Kiseljak upisani su podaci o promjena osniva~a i promjena lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi

Firma: "BOREX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti KiseljakSkra}ena oznaka firme: "BOREX" d.o.o. KiseljakSjedi{te: Dra`evi}i b.b., Kiseljak, KiseljakMBS: 51-01-1681-09 (stari broj 1-313)JIB: 4236099080009Carinski broj: 236099080009Pravni osnov upisa:Odlukao promjeni osobe ovla{tene zazastupanjebroj:OPU-IP:24/2010 od13.

1. 2010. godine, sa~injena od notarke Smiljke \uki} iz Kiseljaka Ugovor o prenosu osniva~kog uloga broj: OPU-IP: 365/09 od 3. 12. 2009.

godine, sa~injena od notarke Smiljka \uki} iz Kiseljaka Odluka o izmjenama i dopunama Statuta broj: OPU-IP: 05/2010 od 4. 1. 2010.

godine, sa~injena od notarke Smiljke \uki} iz Kiseljaka OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime,adresa, li~na karta:Polj~i} Igor,Dra`evi}i bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA9393Polj~i} Mladen, Dra`evi}i bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA9738OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 107.000,00Upla}eni kapital: 107.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Polj~i} Mladen/53.500,00/50%Polj~i} Igor/53.500,00/50%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuPolj~i} Mladen, adresa: Dra`evi}i bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA9738,

direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnostiBroj: 051-0-Reg-10-00003218. februara 2010. godine

Travnik

(SR-225/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "MMPROJECT" Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge Kre{evo s ograni~enomodgovorno{}u, u predmetu upisa u registar promjene licaovla{tenog zazastupanje u

subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59, Zakona o registraciji poslovnihsubjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 17.3. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

Usudskiregistar,kodsubjektaupisa"MMPROJECT"Dru{tvozaproizvodnju,prometi uslugeKre{evo sograni~enomodgovorno{}u upisanisu podacio promjenilica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa , kako slijedi

Firma: "MM PROJECT" Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge Kre{evo sograni~enom odgovorno{}u

Skra}ena oznaka firme: "MM PROJECT" d.o.o. Kre{evoSjedi{te: Resnik bb, Kre{evo, Kre{evoMBS: 51-01-0074-08JIB: 4236448780005Pravni osnov upisa:Odluka o imenovanju direktora br. OPU-IP-51/10 od 9. 2. 2010., sa~injena od

strane notara Smiljke \uki} iz Kiseljaka LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuMili~evi}-Dilber Milijana, adresa: Bana Josipa Jela~i}a 15, Kiseljak, li~na 

karta: 07DPB6656, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranedjelatnosti

Broj: 051-0-Reg-10-00014917. marta 2010. godineTravnik

(SR-226/10-TR)

Op}inskisuduTravniku,sudijaHalisaBa{agi},arje{avaju}ipoprijaviDru{tvoza trgovinu i usluge "]URKOVI]-S" d.o.o. Bugojno, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, promjene osniva~a u subjektu upisa ipromjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 22. 3. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za trgovinu i usluge"]URKOVI]-S" d.o.o.Bugojno upisanisu podacio promjenedjelatnosti u subjektuupisa,promjeneosniva~au subjektu upisa i promjenelicaovla{tenogza zastupanjeusubjektu upisa, kako slijedi

Firma: Dru{tvo za trgovinu i usluge "]URKOVI]-S" d.o.o. BugojnoSkra}ena oznaka firme: "]URKOVI]-S" d.o.o. BugojnoSjedi{te: ^ipulji} bb, Bugojno, BugojnoMBS: 51-01-1379-09 (stari broj 1-4500)JIB: 4236256440006Carinski broj: 236256440006Pravni osnov upisa:Ugovoro prijenosu udjela br. OPU-IP-62/10 od 19.2. 2010., sa~injen od strane

notara Ivana [ari} iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja Odluka o izmjenama i dopunama Statuta br. OPU-IP-63/10 od 19. 2. 2010., sa~injen od strane notara Ivana [ari} izGornjeg Vakufa-Uskoplja 

Odluka o promjeni osobe ovla{tene za zastupanje br. OPU-IP-64/10 od 19. 2.2010., sa~injen od strane notara Ivana [ari} iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja 

Odluka o uskla|ivanju djelatnostibr.OPU-IP-93/10od 9. 3. 2010., sa~injen odstrane notara Ivana [ari} iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta:Ra{tegoracJozo,TrgHrvatskihvitezovabb,Kupres,li~nakarta:04BBA1343OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.000,00Upla}eni kapital: 2.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~: Ra{tegorac JozoUgovoreni kapital: 2.000,00Procenat: 100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 28 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 61: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 61/88

[koro Darinko, adresa: Vrbanja II 4, Bugojno, li~na karta: 04DOA7797,direktor, bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu

14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enjekre~njaka i krede, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 20.101 Proizvodnja rezane

gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinskestolarije i elemenata, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.230Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.520 Proizvodnja kre~a, 26.530 Proizvodnja gipsa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe,26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalihproizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 45.110 Ru{enje irazbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem isondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje,45.213Odr`avanjeobjekatavisokogradnje,niskogradnjeinjihovihdijelova,45.220Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskihobjekata,45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330

Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i{tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnihobloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{niradovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornihvozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje utrgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i`eljezarskom robom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom,51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupeproizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.250Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.320 Trgovina na veliko mesom i

proizvodima od mesa,51.330 Trgovinanaveliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugimpi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko{e}erom,~okoladomi slatki{ima od {e}era, 51.370Trgovinana velikokafom,~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom,uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima,51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima,51.470Trgovinana velikoostalim proizvodimaza doma}instvo,51.510 Trgovinana veliko~vrstim, te~nimi gasovitim gorivimai sli~nimproizvodima,51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod igrijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820

Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na velikoostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na velikopoljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo unespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama,52.210 Trgovinana malovo}em i povr}em, 52.220Trgovinana malomesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima imeku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke,izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.320

Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malotekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om ipredmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim

ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima,nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malosportskom opremom, 52.484Trgovinana maloigrama i igra~kama, 52.485Trgovina namalo cvije}em,52.486Trgovinana malogorivomza doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malopolovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robuprodaju preko po{te,52.620 Trgovinana malo natezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta odko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalihelektri~nih aparata za doma}instvo 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bezrestorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.510 Kantine,55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevozputnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenomsaobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju 63.110 Pretovar tereta,

63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenomsaobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale uslugeturistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.840 Ostaleposlovne djelatnosti, d.n.,93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu

Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovanihdjelantosti i to:

- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ

- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ

Dru{tvo }e obavljati i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u smislu ~l. 27.Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine F BiH" br. 2/95) a naro~ito:

- posredovanje i zastupanje i promet roba i usluga 

- me|unarodni transport roba i putnika 

- komisioni, konsignacioni i kompenzacioni poslovi

- skladi{tenje i promet tereta roba 

Broj: 051-0-Reg-10-00014122. marta 2010. godine

Travnik

(SR-227/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi MLMAlutec d.o.o. Bugojno, u predmetu upisa u registar osnivanje dru{tva ograni~eneodgovornosti, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnihsubjekatau F BiH("Slu benenovineFederacijeBiH",broj27/05,43/09),dana12.4.2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa MLM Alutec d.o.o. Bugojno upisani supodaci o osnivanje dru{tva ograni~ene odgovornosti kako slijedi

Firma: MLM Alutec d.o.o. Bugojno

Skra}ena oznaka firme: MLM Alutec d.o.o. Bugojno

Sjedi{te: Armije 171, Bugojno, Bugojno

MBS: 51-01-0039-10JIB: 4236499770004

Pravni osnov upisa:

Ugovor o osnivanju Dru{tva ograni~ene odgovornosti broj: OPU-IP: 43/2010od 25. 1. 2010. godine sa~injen od notara Mahmutbegovi} Jasminke iz Bugojna 

Ispravka ugovora o osnivanju Dru{tva broj: OPU-IP: 43/2010 od 25. 1. 2010.godine sa~injena od notara Mahmutbegovi} Jasminke iz Bugojna, dana 16. 3. 2010.godine

Odluka o davanju prokure broj: OPU-IP:45/2010 od 25. 1. 2010. godinesa~injena od notara Mahmutbegovi} Jasminke iz Bugojna 

Ispravka odluke o davanju prokure broj: OPU-IP: 45/2010 od 25. 1. 2010.godine sa~injena od notara Mahmutbegovi} Jasminke iz Bugojna, dana 16. 3. 2010.godine

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 29

Page 62: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 62/88

Ispravka odluke o davnju prokure broj: OPU-IP: 45/2010 od 25. 1. 2010.godine sa~injena od notara Mahmutbegovi} Jasminke iz Bugojna dana 6. 4. 2010.godine

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta-JMB/Putna isprava Dadi}Adis, Male ulice bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, /li~na karta: 04DGA3134

[kahi} Alija, Lebmach 32, 9556 Liebenfels AUSTRIA/ putna isprava: L0404097 6, datum i mjesto izdavanjaputne isprave: 24.1. 2005. godine,OKRU@NIKOMESARIJAT ST. VEIT AN DER GLAN R AUSTRIJA

Firma: Mariborska livarna Maribor d.d.Sjedi{te: SLOVENIA, Ore{ko nabre`je 9, 2000Reg. br./MBS: 5035333000 Okru`ni sud u Maribor Maribor u R. Slovenija OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.000,00Upla}eni kapital: 2.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Dadi} Adis/100,00/5%[kahi} Alija/100,00/5%Osniva~: Mariborska livarna Maribor d.d.Ugovoreni kapital: 1.800,00Procenat: 90%U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuDadi} Adis, adresa: Male ulice bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, li~na karta:

04DGA3134, direktor Direktor je za sve mjere koje prevazilaze uobi~ajno poslovanje dru{tva 

potrebna prethodna suglasnost skup{tine Dru{tva. To va`i za slijede}e mjere,ukoliko one nisu predvi|ene u investicionom planu koji je odobrila skup{itna Dru{tva:

a) kupovinu, prodaju i tere}enje zemlji{ta b) poduzimanje rekonstrukcija ili novogradnje, koje podlije u obavezi

iskazivanja u zavr{nom ra~unu,sa izdatkomza pojedina~ni projektpreko 30.000,00KM,

c)nabavku predmetakoji nisuodre|eniza dalju prodajuukoliko njihovacijena u pojedina~nom slu~aju prekora~uje iznos od 30.000,00 KM,

d) preuzimanje mjeni~nih obaveza i jemstava ukoliko ne poadaju u teku}iposlovni promet,

e) osnivanje, izgradnja i ga{enje dru{tava, podru`nica ili poslovnih jedinica,kao i otkazivanje u~e{}a od strane dru{tva,

f) kupovina drugih poduze}a i kupovina udjela u drugim preduze}ima,g) prijem i raspored zaposlenika.Puk{i} @eljko, adresa: Ru{e, Pesnica pri Mariboru 059 I ul. Ru{ke 002 A,

SLOVENIA, putna isprava: P00507566, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 3.5. 2002. godine, AJ Ru{e, R Slovenia, prokurista 

Sve pravne radnje i poslove u ime i za ra~un dru{tva u okviru registrovanedjelatnosti, osim prenosa i optere}enja nekretnina.

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu27.220 Proizvodnja cijevi od ~elika, 27.310 Hladno vu~enje, 27.320 Hladno

valjanje uzanih traka, 27.520 Livenje ~elika, 27.530 Livenje lakih metala, 27.540Livenjeostalihobojenihmetala,28.110Proizvodnjametalnihkonstrukcijaidijelova konstrukcija, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.620 Proizvodnja alata, 28.710Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`eod lakih metala, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.140Proizvodnja le aja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 29.240Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 29.410 Proizvodnja ru~nih

prenosivihalatasa vlastitimpogonom,29.420Proizvodnjaostalih alatnihma{ina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina d.n., 29.510 Proizvodnja ma{ina za metalurgiju, 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene,d.n., 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore,37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 51.140 Posredovanje u trgovinima{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.190 Posredovanje utrgovini raznovrsnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnimrudama, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima iopremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima, 51.810Trgovinana velikoalatnim ma{inama, 51.850Trgovinana veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na velikoostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju,60.300 Cjevovodni transport, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.120 Kupovina i

prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastitira~un, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 74.200 Arhitektonske iin`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskihdokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.870 Ostale poslovnedjelatnosti, d.n.

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu

Dru{tvo }e obavljati i vanjskotrgovinski promet u okviru registrovanihdjelatnosti i to:

A. Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz

B. Vanjska trgovina neprehrambenim porozvodima, uvoz-izvoz

Dru{tvo }e obavljati i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviruregistrovanih djelatnosti, a naro~ito:

- oblicima uvoza i izvoza robe,

- zaklju~ivanje ugovora o posegnim oblicima poslovanja vanjskotrgovinskogposlovanja 

- usluge u vanjskotrgovinskim poslovanju (komisioni, konsignacioni,kompenzacioni i lizing poslovi, skladi{tenje robe, oprema i doprema robe({pedicija),

- zastupanje stranih firmi

- posredni{tvo u oblasti prometa roba i usluga 

- obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja u slobodnim zonama 

- druge usluge u okviru registrovanih djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog

prometa.Broj: 051-0-Reg-10-000138

12. aprila 2010. godine

Travnik

(SR-228/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "3-GI"Dru{tvo sa ograni~enom, odgoorno{}u Kre{evo, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovnejedinicebroj1 u Sarajevu u subjektuupisa, a na temeljuodredbe~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 2. 3. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "3-GI" Dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u Kre{evo upisani su i podaci o osnivanju Poslovne jedinice broj 1 uSarajevu kako slijedi

Firma: "3-GI" Dru{tvo sa ograni~enom odgoorno{}u Kre{evo

Skra}ena oznaka firme: "3-GI" d.o.o. Kre{evoSjedi{te: Gli{e Jankovi}a bb, Kre{evo, Kre{evo

MBS: 51-01-0001-09

JIB: 4236466410002

Carinski broj: 236466410002

Pravni osnov upisa:

Odlukao osnivanju Poslovne jedinice broj 1 Dru{tvabroj:OPU-IP:48/2010od12. l. 20l0. godine, sa~injena od notara Goran i Halida iz Travnika 

Naziv: "3-GI" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kre{evo Poslovna  jedinica broj 1 Sarajevo

Poreski podbroj: 4236466410037

Sjedi{te: Zmaja od Bosne "TC ROBOR", Sarajevo, op{tina: Sarajevo

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju poslovne jedinice broj 1Dru{tva broj: OPU- IP: 48/201 od 12. 1. 2010. godine, sa~injena od notara GoranHalida iz Travnika 

Djelatnost podru`nice

Sve djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar.Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice

Keserovi} Samira, li~na karta: 09BSI7624, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja.

Broj 051-0-Reg-10-000020

2. marta 2010. godine

Travnik

(SR-229/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijaviUgostiteljsko trgova~ko Dru{tvo na veliko i malo "BEST" d.o.o. Travnik, upredmetuupisauregistarosnivanjePodru`niceSamoposluga"Travni~ka"uZeniciusubjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 30 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 63: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 63/88

subjekatau FBiH("Slu benenovineFederacijeBiH",broj27/05,43/09 ),dana10. 3.2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudskiregistar, kod subjektaupisaUgostiteljskotrgova~koDru{tvo na velikoi malo "BEST" d.o.o. Travnik upisanisu podaci osnivanje Podru`niceSamoposluga "Travni~ka" u Zenici u subjektu upisa kako slijedi:

Firma: Ugostiteljsko trgova~ko Dru{tvo na veliko i malo "BEST" d.o.o.Travnik

Skra}ena oznaka firme: UTD "BEST" d.o.o. TravnikSjedi{te: Donje Puti}evo bb, Donje Puti}evo, TravnikMBS: 51-01-0226-08 (stari broj 1-141)JIB:4236010100001Carinski broj: 236010100001Pravni osnov upisa:Odluka o osnivanju Poslovne jedinice broj: OPU-IP: 042 od 23. 2.2010.

godine, sa~injena od notara Pere Barbi} iz Busova~eOSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta Fran~i} Stipo (Stipe), ul. Stjepana Radi}a 10/5, Novi Travnik, li~na karta:

03DOA07I6Raji} Mato (Ante) ul. Ivana Me{trovi}a 8/6, Novi Travnik li~na karta:

03DOA0745OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 1.005.177,33Upla}eni kapital: 1.005.177,33Djelatnost podru`nice52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete no

prehrambenih proizvoda,pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo unespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom,ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima islatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malokozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om ipredmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na maloopremom za osvjetljavanjei predmetima za doma}instvo,d.n., 52.450Trgovinana maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470Trgovina 

na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malokancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom,fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskomopremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malocvije}em, 52.486Trgovinana malogorivomza doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 90.010Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceFran~i} Stipo (Stipe), li~na karta: 03DQA0716, direktor, bez ograni~enja Raji} Mato (Ante), li~na karta: 03DQA0745, zamjenik direktora, bez

ograni~enja Naziv: UTD "BEST" d.o.o. Travnik PJ Samoposluga "Travni~ka" Zenica Poreski podbroj: 4236010100630Sjedi{te: Augusta [enoe br. 2, Zenica, op{tina: Zenica Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nice u Zenici broj:

OPu-IP:042/2010 od 23. 2. 2010. godine, sa~injena od notara Pere Barbi} izBusova~e

Djelatnost podru`nice52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em ipovr}em, 52.220 Trgovinana malo mesom i proizvodimaod mesa,52.230Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima,52.260 Trgovinana malo proizvodimaod duhana,52.270 Ostalatrgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malotekstilom, 52.420Trgovinana maloodjevnim predmetima,52.430 Trgovinana malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.,52.450Trgovinanamaloelektri~nimaparatimazadoma}instvo,radioitelevizijskim

ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom,52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama iigra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo uspecijaliziranim prodavnicama, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 90.010

Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceFran~i} Stipo (Stipe), li~na karta: 03DQA0716, direktor, bez ograni~enja Raji} Mato (Ante), li~na karta: 03DQA0745, zamjenik direktora, bez

ograni~enja Broj 051-0-Reg-10-0001503. marta 2010. godineTravnik

(SR-230/10-TR)

Op}inski sudu Travniku sudijaHalisaBa{agi},a rje{avaju}i poprijaviDru{tvoograni~ene odgovornosti "PRENSA" Donji Vakuf, u predmetu upisa u registar osnianja Poslovne jedinice Ilid a, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona oregistraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj27/05, 43/09 ), dana 24. 3. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudskiregistar, kod subjekta upisaDru{tvo ograni~eneodgovornosti"PRENSA"Donji Vakuf upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice Ilid`a, kako slijedi:

Firma: Dru{tvo ograni~ene odgovornosti "PRENSA" Donji Vakuf Skra}ena oznaka firme: "PRENSA" d.o.o. Donji Vakuf Sjedi{te: Prusac bb, Donji Vakuf, Donji Vakuf MBS: 51-01-0032-10JIB: 4236495940002Pravni osnov upisa:Odluka o osnivanju Poslovne jedinice broj: OPU-IP-111/10 od 22. 2. 2010.

godine, sa~injena od notara Kuri} Ajde iz Donjeg Vakufa OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta Karali} Mahmut, Prusac bb, Donji Vakuf, li~na karta: 05DHA8767OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 70.000,00Upla}eni kapital: 70.000,0071.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310

Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 74.820 Usluge pakovanja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometuDru{tvo }e se baviti i pru`anjem usluga u vanjskotrgovinskom prometu u

okviru registrovanih djelantsoti u skladu sa zakonom o vanjskotrgovinskomposlovanju, a naro~ito:

- oblicima uvoza i izvoza robe- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog prometa - usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa 

~lanom 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju, naro~ito:- usluge u me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija,

skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, kosignacioni,kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. izvo|enje investicionih radova uinostranstvu i ustupanjem tih radova stranom licu u BiH obavljanjevanjskotrgovinskog prometa u slobodnim zonama, te druge usluge iz registrovanedjelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa.

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISANaziv: Dru{tvo ograni~ene odgovornosti "PRENSA" Donji Vakuf, Poslovna 

 jedinica Ilid`a Poreski podbroj: 4236495940029Sjedi{te: Emir Boguni} ^arli br. 8, Ilid`a, op{tina: Ilid`a Akto osnivanjupodru`nice:Odlukao osnivanjuposlovne jedinicebroj:OPU-IP:

111/10 od 22. 2. 2010. godine, sa~injena od notara Kuri} Ajde iz Donjeg Vakufa Djelatnost podru`nicePodru`nica }e obavljati registrirane djelatnosti Dru{tva.Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceKarali}Mahmut, li~nakarta: 05DHA8767, rukovoditelj Poslovnejedinice,bez

ograni~enja ovla{tenja Broj 051-0-Reg-10-00014324. marta 2010. godineTravnik

(SR-231/10-TR)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 31

Page 64: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 64/88

Op}inskisud u TravnikusudijaHalisa Ba{agi}. a rje{avaju}i poprijaviDru{tvozaproizvodnju i preradu mesa "H.N.S.A" d.o.o.Travnik,u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 5. 3. 2010. godinedonio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJIU sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju i preradu mesa 

"H.N.S.A" d.o.o. Travnik upisani su podaci o promjene djelatnosti i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi:

Firma: Dru{tvo za proizvodnju i preradu mesa "H.N.S.A" d.o.o. TravnikSkra}ena oznaka firme: DPP "H.N.S.A." d.o.o. TravnikSjedi{te: Dolan na La{vi bb, Travnik, TravnikMBS: 51-01-1089-09 (stari broj 1-4956)JIB: 4236368670004Carinski broj: nema Pravni osnov upisa:Odlukao imenovanjudirektorabroj:OPU-IP:215/2010od 10.2. 2010. godine,

sa~injena od notara Halida Goran iz Travnika Odluka o pro{irenju djelatnosti iizmjeniStatuta broj: OPU-IP:254/2010.godine od 10.2. 2010. godine,sa~injenaodnotara Halida Goran iz Travnika 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta Haselji} Smaila, Konatur 2B, Travnik, li~na karta: 04DFC09I9OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.000,00Upla}eni kapital: 2.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Haselji} Smaila/2.000,00/100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuHad`iabdi} Alma, adresa: Pa{amahala bb, Travnik, li~na karta: 08DFF2167,

direktor bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.211 Uzgoj goveda za 

proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgojgoveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.240 Uzgoj peradi, 01.252 Uzgojostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem

`ivotinja (mje{ovita poljoprivrednaproizvodnja),, 15.110Proizvodnja i konzerviranjemesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nihproizvoda i sira, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e,osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priboromzamotornavozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovimai priboromza motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila,50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402Trgovina motociklima, njihovim dijelovimai priboromna malo,50.403Posredovanjeu trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 51.190 Posredovanje utrgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima,sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem,51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom,nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em,

51.320 Trgovina na veliko mesomi proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na velikomlijekom,mlije~nimproizvodima,jajimai jestivimuljimai mastima,51.340Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskimproizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era,51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inimao, 51.380 Trgovinana veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina naveliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na velikoobu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio itelevizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnimtapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo,51.510Trgovinanaveliko~vrstim,te~nimi gasovitimgorivima i sli~nimproizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na velikogra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko

metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.850Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalimma{inamaza industriju,trgovinui navigaciju, 51.900 Ostala trgovinana veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama,prete`noprehrambenih proizvoda, pi}ai duhanskihproizvoda, 52.120Ostala trgovinana malou nespecijaliziranimprodavnicama, 52.210 Trgovina na malo

vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.101 Prijevozputnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevozputnika u gradskomsaobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz,60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti ukopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostaleusluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.120Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi sporezom, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata,74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovnedjelatnosti, d.n.,90.030Sanitarne idruge djelatnosti, 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta,

93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu- Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru

registrirane djelatnosti- posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga - zastupanje stranih osoba u okviru registrirane djelatnosti- prodaja strane robe sa konsignacionog skladi{ta Broj 051-0-Reg-10-0001365. marta 2010. godineTravnik

(SR-232/10-TR)

Op}inski sudu Travniku sudijaHalisaBa{agi},a rje{avaju}i poprijaviDru{tvoza ugostiteljstvo i promet "BAJRA-UGOSTITELJSTVO" d.o.o. Travnik, upredmetu upisau registarpromjene lica ovla{tenog zazastupanjeu subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 24. 3. 2010. godine

donio jeRJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za ugostiteljstvo i promet "BAJRA-UGOSTITELJSTVO" d.o.o. Travnik upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi:

Firma: Dru{tvo za ugostiteljstvo i promet "BAJRA-UGOSTITELJSTVO"d.o.o. Travnik

Skra}ena oznaka firme: UPD "Bajra-ugostiteljstvo" d.o.o. TravnikSjedi{te: Dolac na La{vi bb, Dolac Na La{vi, TravnikMBS: 51-01-1423-09 (stari broj 1-4542)JIB: 4236272640007Pravni osnov upisa:Odluka o imenovanju direktora br. OPU-IP-183/10 od 10. 2. 2010. godine,

sa~injena od stranenotara GoranaHalida iz Travnika Odlukao razrje{enju direktora br. 114/10 od 10. 2. 2010. godine

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuHaselji} Smaila, adresa: Konatur 2B, Travnik, li~na karta: 04DFC0919,direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti.

Broj 051-0-Reg-10-00013524. marta 2010. godineTravnik

(SR-233/10-TR)

Op}inski sudu Travniku sudijaHalisaBa{agi},a rje{avaju}i poprijaviDru{tvozaproizvodnju prometi usluge"BAJRA"d.o.o. Travnik,u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti, promjene lica ovla{tenog za zastupanje, razrje{enje prokuristeDru{tvau subjektu upisa brisanje i prestanakPoslovnejedinicebroj13 "MESNICA"Velika Kladu{a na adresi Zuhdije @ali}a bb, osnovana rje{enjem Kantonalnog suda Travnik broj: U/I726/03 od 8. 12.2003. godine, brisanje i prestanak Poslovne

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 32 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 65: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 65/88

  jedinice broj 20 "MESNICA" 20 Zavidovi}i na adresi 8. mart bb, osnovana rje{enjemOp}inskogsudaTravnikbroj:051-0-Reg-06-l 124od 7.9. 2006. godinetepromjena ovla{tene osobe za zastupanje u podru`nicama Sanski Most, Jajce, Jelah,Kakanj, Tuzla, Donji Vakuf, Tuzla-Slatina, Vogo{}a, Sarajevo i Travnik u subjektuupisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata uFBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 26. 3. 2010.

godine donio jeRJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju promet i usluge"BAJRA" d.o.o. Travnik upisani su podaci o promjene djelatnosti,promjene lica ovla{tenog za zastupanje, razrje{enje prokuriste Dru{tva u subjektu upisa brisanje iprestanak Poslovne jedinice broj 13 "MESNICA" Velika Kladu{a na adresi Zuhdije@ali}a bb, osnovana rje{enjem Kantonalnog suda Travnik broj: U/I726/03 od 8. 12.2003. godine i brisanje i prestanak Poslovne jedinice broj 20 "MESNICA" 20Zavidovi}i na adresi 8. mart bb, osnovana rje{enjem Op}inskog suda Travnik broj:051-0-Reg-06-l124 od 7.9. 2006. godinete promjenaovla{tene osobeza zastupanjeu podru`nicama Sanski Most, Jajce, Jelah, Kakanj, Tuzla, Donji Vakuf,Tuzla-Slatina, Vogo{}a, Sarajevo i Travnik u subjektu upisa kako slijedi:

Firma: Dru{tvo za proizvodnju promet i usluge "BAJRA" d.o.o. TravnikSkra}ena oznaka firme: "BAJRA" d.o.o. TravnikSjedi{te: Dolac na La{vi bb, Travnik, TravnikMBS: 51-01 -0450-09 (stari broj I -1660)JIB: 4236272640005

Carinski broj: 236048760005Pravni osnov upisa:Odluka o pro{irenju i uskla|ivanju djelatnosti i izmjeni Statuta broj: OPU-IP:

184/2010 od 8. 2. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika Odluka o imenovanju direktoradru{tva broj OPU-IP:217/2010 od 11. 2. 2010.

godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika Odluka o prestanku rada i brisanje iz registra Poslovne jedinice br. 13

"Mesnica" VelikaKladu{a broj: OPU-IP: 270/2010od 18. 2. 2010.godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika Odluka o prestanku rada i brisanje iz registra Poslovne jedinicebr.20 Zavidovi}i,broj:OPU-IP: 271/2010 od 18.2. 2010. godine,sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika Odluka o razrje{enju du`nostiprokuriste dru{tva br. 115/2010 od 10. 2. 2010. godine

Odluka o imenovanju osobe ovla{tene za zastupanje podru`nica Dru{tva broj:OPU-IP:335/2010 od 8. 3. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida izTravnika 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta Haselji} Hajrudin, Dolac na La{vi, Travnik li~na karta: 05DFE0995OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 950.350,00Upla}eni kapital: 950.350,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Haselji} Hajrudin/950.350,00/100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuHaselji} Numo, adresa: Konatur broj 8, Travnik, li~na karta: 05DFD9963,

direktor, bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za 

proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza,01.240 Uzgoj peradi, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva izasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja),

01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanjeparkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge,15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranjekrompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada ikonzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.430Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka,mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa,15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od{kroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotovehrane za ku}neljubimce, 15.810Proizvodnjakruha, peciva, svje`etjesteninei kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a,15.860 Prerada~aja i kafe, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja 

osvje`avaju}ih pi}a, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda odkrzna, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osimnesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a,panel-plo~a, ivericai sli~nihplo~ai tabli, 20.300Proizvodnja gra|evinske stolarije ielemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih

proizvoda od drveta, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 28.520Osnovni ma{inski radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornimvozilima, 50.200 Odr avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima ipriborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima ipriborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima ipriborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priboromna malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima ipriborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnimsirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama,metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnomgra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama,industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovininamje{tajem,predmetimaza doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom, 51.160Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170

Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovinispecijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na velikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na velikocvije}em i rastinjem, 51.230Trgovinana veliko`ivim `ivotinjama, 51.240Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na velikovo}em i povr}em, 51.320Trgovinana veliko mesomi proizvodimaod mesa, 51.330Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima imastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima,51.360 Trgovinana veliko{e}erom, ~okoladom islatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom iza~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare imeku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom,51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na velikoporculanomi staklarijom,zidnim tapetama i sredstvima za~i{}enje,51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim,te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na velikodrvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnomopremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima iopremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo igra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila ima{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernomopremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskimma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima iopremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu inavigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom ispravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastitira~un,52.110 Trgovinana malou nespecijaliziranimprodavnicama, prete`noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na 

malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em ipovr}em, 52.220 Trgovinana malo mesom i proizvodimaod mesa, 52.230Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima,52.260 Trgovinana malo proizvodimaod duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama iigra~kama, 52.485Trgovinana malocvije}em, 52.486Trgovinana malogorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama,52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na maloizvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bezrestorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi iku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.232U~eni~ki domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 33

Page 66: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 66/88

Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine,55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika udrumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta istovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300

Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.120 Ra~unovodstveni,knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.402Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Uslugepakovanja, 90.030 Sanitarne i druge djelatnosti, 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enjetekstilnih i krznenih predmeta, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometuDru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane

djelantosti u skladu sa zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju /"Slu`beni list Federacije BiH", broj 2/95/, a naro~ito:

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelantosti u skladu sa ~l. 27. citiranog Zakona a naro~ito:

- usluge me|unarodnog transporta roba i putnika, me|unarodna i {pedicija,skladi{tenje,agencijskeusluge,tesvedrugeuslugeuokviruregistrovanedjelatnosti.

- ugostiteljske i turisti~ke djelatmnostiPODRU@NICE SUBJEKTA UPISANaziv: Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik

poslovna jedinica- Podru`nica br. 12 "MESNICA" Sanski Most Poreski podbroj: 4236048760153Sjedi{te: Prijedorska bb, Sanski Most, op{tina: Sanski Most Akt o osnivanju podru`nice: Odlukao osnivanju Poslovne jedinice-podru nice

br. 12, broj 103/03 od 8. 9. 2003. godineDjelatnost podru`niceDjelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceHaselji} Numo, li~na karta: 05DFD9963, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik

poslovna jedinica-Podru`nica 15 "MESNICA" JelahPoreski podbroj: 4236048760188Sjedi{te: Trg branilaca bb, Jelah, op{tina: JelahAkt o osnivanju podru`nice:Odluka o osnivanju Poslovne jedinice-Podru nice

15, broj 145/03 od 26. 11. 2003. godineDjelatnost podru`niceDjelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceHaselji} Numo, li~na karta: 05DFD9963, direktor, bez ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik

Poslovna jedinica-Podru`nica br. 14 "MESNICA" JajcePoreski podbroj: 4236048760170Sjedi{te: Hrvoja Vuk~i}a Hrvatini}a bb, Jajce, op{tina: JajceAkto osnivanjupodru`nice: Odlukao osnivanju Podru`nicebr.14,broj151/03

od 26. 11. 2003. godineDjelatnost podru`niceDjelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceHaselji} Numo, li~na karta: 05DFD9963, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik,

Poslovna jedinica-Podru`nica br. 17 "MESNICA" Tuzla Poreski podbroj: 4236048760200Sjedi{te: Mar{ala Tita br. 38, Tuzla, op{tina: Tuzla 

Akt o osnivanju podru`nice:Odluka o osnivanju Poslovne jedinice-Podru nicebr. 17 40/04 od 16. 2. 2004. godineDjelatnost podru`niceDjelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceHaselji} Numo, li~na karta: 05DFD9963, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik

Poslovna jedinica broj 8 "MESNICA" KakanjPoreski podbroj: 4236048760129Sjedi{te: Zgo{}anska ulica bb, Kakanj, op{tina: KakanjAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice broj 8, broj

184/04 od 18. 12. 2004. godineDjelatnost podru`niceDjelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceHaselji} Numo, li~na karta: 05DFD9963, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik

Poslovna jedinica broj 18 "MESNICA" Donji Vakuf Poreski podbroj: 4236048760218Sjedi{te: 14 septembra bb, Donji Vakuf, op{tina: Donji Vakuf 

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju poslovne jedinice br. 18 broj:21/05 od 27. 1. 2005. godine

Djelatnost podru`niceDjelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceHaselji} Numo, li~na karta: 05DFD9963, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "BAJRA" Poslovna jedinica 

broj "MESNICA" Vogo{}a Poreski podbroj: 4236048760242Sjedi{te: Igmanska br. 46, Vogo{}a, op{tina: Vogo{}a Akt o osnivanju podru`nice:Odluka o osnivanju Poslovnejedinice-Podru`nice

br. 22, br. 94/06 od 3. 10. 2006. godineDjelatnost podru`niceDjelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceHaselji} Numo, li~na karta: 05DFD9963, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju promet i usluge "BAJRA" Poslovna 

 jedinica-Podru`nica broj 21 "MESNICA" Tuzla Poreski podbroj: 4236048760234Sjedi{te: Trgova~ko-zanatski centar 2 Slatine, Tuzla, op{tina: Tuzla Akt o osnivanju podru`nice:Odluka o osnivanju Poslovnejedinice-Podru`nice

br. 21, broj 92/06 od 2. 10. 2006. godineDjelatnost podru`niceDjelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceHaselji} Numo, li~na karta: 05DFD9963, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik

Poslovna jedinica-Podru`nica br. 23 "MESNICA" SarajevoPoreski podbroj: 4236048760277Sjedi{te: Humska br. 2, Sarajevo, op{tina: SarajevoAkto osnivanju podru`nice:Odlukao osnivanju PJ-Podru`nicebroj 274/07od

17. 5. 2007. godineDjelatnost podru`niceDjelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceHaselji} Numo, li~na karta: 05DFD9963, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Broj 051-0-Reg-10-00013426. marta 2010. godineTravnik

(SR-234/10-TR)

Op}inski sudu Travniku sudijaHalisaBa{agi},a rje{avaju}i poprijaviDru{tvozaproizvodnju prometi usluge"BAJRA"d.o.o. Travnik,u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovne jedinice broj: 25 Biha} u subjektu upisa, a na temelju odredbe~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 27/05, 43/09) dana 12. 4. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju promet i usluge"BAJRA" d.o.o. Travnik upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice broj: 25Biha} u subjektu upisa kako slijedi:

Firma: Dru{tvo za proizvodnju promet i usluge "BAJRA" d.o.o. TravnikSkra}ena oznaka firme: "BAJRA" d.o.o. TravnikSjedi{te: Dolac na La{vi bb, Travnik, TravnikMBS: 51-01-0450-09 (stari broj 1-1660)J1B: 4236048760005Carinski broj: 236048760005Pravni osnov upisa:Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. 25 Biha} broj: OPU-IP: 485/2010 od

5. 4. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika Djelatnost podru`niceDjelatnosti podru`nice Dru{tva upisane u sudski registar Naziv: Dru{tvo za proizvodnju promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik,

Poslovna jedinica br. 25 Biha}Poreski podbroj: 4236048760285

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 34 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 67: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 67/88

Sjedi{te: Dr. Ljubljanki} Irfana bb, Biha}, op{tina: Biha}Akt o osnivanju podru`nice: Odlukao osnivanjebroj: OPU-IP:485/2010 od 5.

4. 2010. godinePoslovne jedinice Biha} br. 25, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika Djelatnost podru`niceDjelatnosti podru`nice su djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceHaselji} Numo, li~na karta: 05DFD9963, direktor Dru{tva, bez ograni~enja 

ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva.Broj 051-0-Reg-10-00021412. aprila 2010. godineTravnik

(SR-235/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"MARU[I]" Dru{tvo za gra|evinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge, d.o.o.Jajce,u predmetu upisa u registar promjenedjelatnosti u subjektuupisa, a natemeljuodredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 9. 4. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "MARU[I]" Dru{tvo za gra|evinarstvo,proizvodnju, trgovinu i usluge,d.o.o. Jajce upisanisu podacio promjeni djelatnostiusubjektu upisa, kako slijedi

Firma: "MARU[I]" Dru{tvo za gra|evinarstvo, proizvodnju, trgovinu iusluge, d.o.o. Jajce

Skra}ena oznaka firme: "MARU[I]" d.o.o. JajceSjedi{te: Stjepana Toma{evi}a bb, Jajce, JajceMBS: 51 -01 -0234-08 (stari broj 1 -1260)JIB: 4236086260008Carinski broj: 236086260008Pravni osnov upisa:Odluka o promjeni djelatnosti broj: OPU-IP: 170/201 od 1. 4. 2010. godine,

sa~injena od notara Kuri} Ajde iz Donjeg Vakufa Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Dru{tva broj: OPU-IP: 171/2010 od 1. 4.2010. godine, sa~injena od notara Kuri}Ajde iz Donjeg Vakufa 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta Maru{i} Franjo Hrast 12, Jajce li~na karta: 05DMB3855Maru{i} Ilija, Kulina Bana 12, Jajce li~na karta: 05DMB3928

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 351.381,54Upla}eni kapital: 351.381,54U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Maru{i} Franjo/175.690,77/50%Maru{i} Ilija/175.690,77/50%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuMaru{i} Franjo, adresa: Hrast 12, Jajce, li~na karta: 05DMB3855, bez

ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih direktor djelatnostiMaru{i} Ilija, adresa: Kulina Bana 12, Jajce, li~na karta: 05DMB3928, bez

ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih zamjenik direktora djelatnostiDJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 20.102

Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinskestolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja 

ostalihproizvodaod drveta,26.700 Sje~enje, oblikovanjei obradaukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi,45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje,niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija ipokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskihterena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr avanjehidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevajuspecijalno izvo|enje ili opremu,45.310 Postavljanjeelektri~nihinstalacijai opreme,45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostaliinstalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije,45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnjuili ru{enje, s rukovaocem, 51.170Posredovanjeu trgovini hranom,pi}em i

duhanom, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom,51.532Trgovinana velikogra|evinskimmaterijalom i sanitarnomopremom,52.210Trgovinana malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovinana malomesomi proizvodima od mesa, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima,52.260 Trgovinana malo proizvodima od duhana, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 55.101

Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana 55.300 Restorani,55.401 Barovi, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.220 Taksi prijevoz, 60.240Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 60.300 Cjevovodni transport, 63.110Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320Upravljanje nekretninamapreko posrednika,72.100 Pru`anje konsultantskihusluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostalekonsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada iupravljanje bazama podataka, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti itehni~ko savjetovanje, 74.700 ^i{}enje objekata 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometuVanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZVanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZDru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru

registrirane djelatnosti uskladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene

novine FBiH", broj 2/95) a naro~ito:- oblicima uvoza i izvoza robe- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja - uslugeu vanjskotrgovinskomprometu iz registriranedjelatnsotisukladno s ~l.

27. cit. Zakona a naro~ito: usluge u me|unarodnom transportu robe, konsignacioni,kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl.

- zastupanje stranih firmi- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge

u okviru registrirane djelatnosti poslova vanjskotrgovinskog prometa - usluge ugostiteljstva i turizma Broj 051-0-Reg-10-0002139. aprila 2010. godineTravnik

(SR-236/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"OPTIMED" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa uregistar osnivanje dru{tva ogani~ene odgovornosti,a na temelju odredbe ~lana 59.Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 12. 4. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "OPTIMED" Dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}u Vitez upisanisu podacio osnivanju dru{tvaograni~eneodgovornostikako slijedi

Firma: "OPTIMED" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u VitezSkra}ena oznaka firme: "OPTIMED" d.o.o. VitezSjedi{te: Petra Sva~i}a bb. Vitez, Vitez, VitezMBS: 51-01-0040-10JIB:4236499850008Pravni osnov upisa:Odluka o osnivanju Dru{tva ograni~ene odgovornosti broj: OPU-IP: 194/2010

od 1. 3. 2010.godine, sa~injena od notara Jur~evi} Marinka iz Travnika OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA

Prezime i ime, adresa, li~na karta Buzak Miroslav Dubravica 33b, Vitez li~na karta: 04DNA4600OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.000,00Upla}eni kapital: 2.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Buzak Miroslav/2.000,0/100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuLjubas Davorili, adresa: Tina Ujevi}a 1, Vitez, li~na karta: 04DNA5578,

direktor djelatnosti bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranihDJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 35

Page 68: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 68/88

18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostalevanjske odje}e, {ivene po mjeri 18.230 Proizvodnja rublja, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 19.200 Proizvodnja kofera,ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, 19.301 Serijska 

proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama,20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove;impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove,20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli,20.300Proizvodnjagra|evinskestolarije i elemenata,20.400 Proizvodnja ambala eod drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}ai drugih pletarskihmaterijala, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske itoaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.240Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n.,22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa,22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo, 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo, 30.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina, 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n., 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.200

Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju itelegrafiju, 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanjei reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate}e opreme, 33.100 Proizvodnja medicinske i hiru{ke opreme i ortopedskih pomagala, 33.200 Proizvodnja instrumenata i ure|aja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe,osim opreme za upravljanje industrijskim procesima, 36.110 Proizvodnja stolica isjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130Proizvodnja ostalogkuhinjskog namje{taja,36.140 Proizvodnja ostalognamje{taja,36.150 Proizvodnja madraca, 36.300 Proizvodnja muzi~kih instrumenata, 36.400Proizvodnja sportske opreme, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.620Proizvodnja metli i ~etki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n.,37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnihkonstrukcija i pokrivanje krovova, 45.320 Izolacioni radovi, 45.410 Fasadni i{tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnihobloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{niradovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornihvozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovinidijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovimdijelovima i priboromna veliko,50.402 Trgovinamotociklima,njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovimdijelovima i priborom, 50.404Odr`avanjei popravak motocikla, 50.500Trgovinana malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovinipoljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama ipoluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima iindustrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om igra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama,industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovininamje{tajem,predmetimaza doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom, 51.160Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini

specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.240 Trgovina na velikosirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom,51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskimure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama isredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kimproizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470Trgovina na veliko ostalimproizvodimaza doma}instvo,51.510 Trgovina na veliko~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnomopremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima iopremom zavodovod i grijanje, 51.550Trgovinana velikohemijskim proizvodima,51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko

otpacima i ostacima, 51.810Trgovinana velikoalatnim ma{inama, 51.820Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na velikoma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenjei pletenje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na velikoostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalimma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko

poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.320 Trgovina na malomedicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.410 Trgovina na malotekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om ipredmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskimure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.483 Trgovina na malosportskom opremom, 52.484Trgovinana maloigrama i igra~kama, 52.486Trgovina na malo gorivomza doma}instvo, 52.487Ostalatrgovinana malo u specijaliziranimprodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravakobu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata,52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.740 Popravak d.n.,55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.220Kampovi i logori{ta, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi 55.510 Kamine, 55.520Ketering, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz

robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta,63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.,63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 64.200 Telekomunikacije,70.110Stvaranjenovihnekretninazaprodaju,70.120Kupovinaiprodajanekretnina za vlastitira~un, 70.200Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un,70.310 Agencijeza nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnihsredstava, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare,71.340Iznajmljivanje ostalihma{ina i opreme,d.n., 72.100Pru`anje konsultantskihusluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.220 Ostale konsultantskeusluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanjebazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih ira~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120Ra~unovodstveni, knjigovodstvenii revizioni poslovi;savjetodavniposlovi u vezi sporezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{tai ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni imenad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~kosavjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.402 Ostale usluge

reklame i propagand, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnihparkova, 92.340 Ostalezabavne djelatnosti, d.n., 92.620Ostale sportske djelatnosti,93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enjetekstilnih i krznenih predmeta, 93.040 Djelatnostizapobolj{anjefizi~kogstanjairaspolo`enja,93.050Ostaleuslu`nedjelatnosti,d.n.

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviruregistrirane djelatnosti UVOZ-IZVOZ

Dru{tvo }e obavljati i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju u okviru registrirane djelatnosti uskladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 2/95), a naro~ito: Oblicima uvoza i izvoza robe, zaklju~ivanjeugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja iz okvira registriranedjelatnosti u skladu sa ~l. 27. citiranog Zakona, a naro~ito: usluge u ve|unarodnomtransportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge,posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar isl. zastupanje stranih tvrtki, obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnimzonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti poslova vanjskotrgovinskog prometa, usluge ugostiteljstva i turizma.

Broj 051-0-Reg-10-000208

12. aprila 2010. godine

(SR-237/10-TR)

Op}inski sudu Travniku sudijaHalisaBa{agi},a rje{avaju}i poprijaviDru{tvosa ograni~enomodgovorno{}u"IRIS" za proizvodnju trgovinu i usluged.o.o. GornjiVakuf-Uskoplje,u predmetu upisau registarpromjenedjelatnosti u subjektuupisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 36 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 69: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 69/88

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 8. 4. 2010. godinedonio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u"IRIS" za proizvodnju trgovinu i usluge d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje upisani supodaci o promjene djelatnosti u subjektu upisa kako slijedi:

Firma:Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "IRIS" zaproizvodnju trgovinui usluge d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje

Skra}ena oznaka firme: "IRIS" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje

Sjedi{te: Trnova~a bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, Gornji Vakuf-Uskoplje

MBS: 51-01-1814-09 (stari broj 1-1207)

JIB: 4236052790008

Carinski broj: 236052790008

Pravni osnov upisa:

Odluka o pro{irenju djelatnosti Dru{tva broj: OPU-IP: 123/10 od 31. 3. 2010.godine, sa~injena od notara Duzan Jusufa iz Novog Travnika 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a,cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.132 Gajenje vo}a, 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale

poljoprivredne usluge, 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda,sedlarskih i sara~kih proizvoda, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osimnesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 22.210 [tampanjenovina, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko`ivim `ivotinjama, 51.310Trgovinana velikovo}emi povr}em, 51.320 Trgovinana veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina naveliko duhanskimproizvodima, 51.360Trgovinana veliko{e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era,51.370Trgovinana veliko kafom,~ajevima,kakaom i za~inima,51.380Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390Nespecijalizirana trgovinana velikohranom, pi}imai duhanom, 51.410Trgovinana veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na velikoobu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio itelevizijskim ure|ajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnomopremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i

opremom zavodovod i grijanje, 51.550Trgovinana velikohemijskim proizvodima,51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na velikoalatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo igra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila ima{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernomopremom i softwareom, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama,priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na velikoisklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina namalo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina namalo ribom, ljuskarimai meku{cima,52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim pi}ima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,52.330 Trgovina na malokozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420Trgovinana malo odje}om, 52.430Trgovinana maloobu}omi predmetimaod ko e,

52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.481 Trgovina na malokancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.484 Trgovina na malo igrama iigra~kama, 52.485Trgovinana malocvije}em, 52.486Trgovinana malo gorivomza doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama,52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli srestoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani,55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane 55.510, Kantine, 55.520Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskomsaobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz,60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe udrumskom saobra}aju, 60.300 Cjevovodni transport, 74.120 Ra~unovodstveni,

knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 93.030Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.

Broj 051-0-Reg-10-0002068. aprila 2010. godineTravnik

(SR-238/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"BADEM" d.o.o. za trgovinu i usluge i proizvodnju Kiseljak, u predmetu upisa uregistar promjene prenosa udjela u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59.Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 8. 4. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "BADEM" d.o.o. za trgovinu i usluge iproizvodnju Kiseljak upisani su podaci o promjeni prenosa udjela u subjektu upisa,kako slijedi:

Firma: "BADEM" d.o.o. za trgovinu i usluge i proizvodnju KiseljakSkra}ena oznaka firme: "BADEM" d.o.o. KiseljakSjedi{te: Han Plo~a bb, Kiseljak, KiseljakMBS: 51-01-0091-09 (stari broj 1-530)JIB: 4236030630007Carinski broj: 236030630007Pravni osnov upisa:

Ugovoro prenosuosniva~kogulogabr.OPU-IP-125/10od 31.3. 2010. godine,sa~injenog od notara Smiljke \uki} iz Kiseljaka 

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta br. OPU-IP-126/10 od 31. 3. 2010.godine, sa~injene od notara Smiljke \uki} iz Kiseljaka 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta Elpez Drago, Gojakovac bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA1113OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.600,00Upla}eni kapital: 2.600,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Elpez Drago/2.600,00/100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuTolo Ivana,adresa: Crkveniput bb, Kiseljak, li~nakarta: 07DPB6519, direktor,

bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane.Broj 051-0-Reg-10-0002058. aprila 2010. godineTravnik

(SR-239/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"BRAMMA" Proizvodno, prometno, uslu`no Dru{tvo Travnik, u predmetu upisa uregistar osnivanje Poslovne jedinice "BRAMMA-1" Restoran Plava Voda Travnik

u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnihsubjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 14.

4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "BRAMMA" Proizvodno, prometno,uslu no dru{tvo Travnik upisani su podaci o osnivanje Poslovne jedinice"BRAMMA-1" Restoran Plava Voda Travnik u subjektu upisa kako slijedi:

Firma: "BRAMMA" Proizvodno, prometno, uslu`no dru{tvo TravnikSkra}ena oznaka firme: "BRAMMA" d.o.o. Travnik

Sjedi{te: Dolac na La{vi bb, Travnik, TravnikMBS: 51-01-2168-09JIB: 4236490630005Pravni osnov upisa:Odluka o osnivanju Podru`nice-Poslovne jedinice broj: OPU-IP-172/2010 od

26. 3. 2010. godine, sa~injena od notara Jur~evi} Marinka iz Travnika Ispravka Odluke o osnivanju Podru`nice-Poslovne jedinice broj: OPU-IP:

172/2010 od 26. 3. 2010. godine, sa~injena od notara Jur~evi} Marinka iz Travnika dana 6. 4. 2010. godine

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISANaziv: "BRAMMA" d.o.o. Travnik, Poslovna jedinica "BRAMMA-1",

Restoran Plava Voda TravnikPoreski podbroj: 4236490630021Sjedi{te: [ume}e br. 14, Travnik, op{tina: Travnik

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 37

Page 70: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 70/88

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice"BRAMMA-1"Restoran Plava vodabroj:OPU-IP:172/2010 od 26.3. 2010. godinesa~injena od notara Jur~evi} Marinka iz Travnika, ispravka notarske odluke oosnivanju Podru`nice poslovne jedinice"BRAMA-1"broj: OPI-IP:172/2010od 26.3. 2010. godine, sa~injena od notara Marinka Jur~evi}a dana 6. 4. 2010. godine

Djelatnost podru`nice

55.300 RestoraniLice ovla{teno za zastupanje podru`niceBegovi} Adrijana, li~na karta: 05DFD8762, rukovoditelj, bez ograni~enja 

ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti poslovne jediniceBroj 051-0-Reg-10-00020214. aprila 2010. godineTravnik

(SR-240/10-TR)

Op}inskisud u TravnikusudijaHalisa Ba{agi}, a rje{avaju}i poprijaviDru{tvosa ograni~enom odgovorno{}u "LIV PROM" Jajce, u predmetu upisa u registar pove}anja osnovnog kapitala Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u u subjektuupisa,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata uFBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 21. 4. 2010.godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u

"LIV PROM" Jajce upisani su podaci o pove}anja osnovnog kapitala Dru{tva sa ogani~enom odgovorno{}u u subjektu upisa kako slijedi:

Firma: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "LIV PROM" JajceSkra}ena oznaka firme: DOO "LIV PROM" JajceSjedi{te: S. Bravnice-Kamenice, Jajce, JajceMBS: 51-01-1612-09 (stari broj 1-4805)JIB: 4236339490005Carinski broj: 236339490005Pravni osnov upisa:Odluka o pove}anju temeljnog kapitala broj: OPU-IP264/2010 od 24. 3. 2010.

godine, sa~injena od notara Tro`i} [efika iz Sanskog Mosta Odluka o izmjeni i dopuni Statuta broj: OPU-IP:265/2010 od 24. 3. 2010.

godine, sa~injena od notara Tro`i} [efika iz Sanskog Mosta Revizija strukture kapitala "LIV PROM" d.o.o. Jajce sa~injena od Privrednog

Dru{tva za reviziju i poslovni konsalting "REVIZIJA DERVI" d.o.o. Jajce, dana 22.3. 2010. godine.

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 148.304,00Upla}eni kapital: 148.304,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Buri} Darijo/74.152,00/50%Leko Ivica/74.152,00/50%Broj 051-0-Reg-10-00020021. aprila 2010. godineTravnik

(SR-241/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"BMW-M5" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa uregistar osnivanja Dru{tva ograni~ene odgovornosti,a na temelju odredbe ~lana 59.Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 21. 4. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJIU sudski registar, kod subjekta upisa "BMW-M5" Dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}uVitez upisanisu podacio osnivanju Dru{tvaograni~eneodgovornostikako slijedi:

Firma: "BMW-M5" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u VitezSkra}ena oznaka firme: "BMW-M5" d.o.o. VitezSjedi{te: Krizan~evo selo bb, Vitez, VitezMBS: 51-01-0041-10JIB:4236500610008Pravni osnov upisa:Odluka o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u broj: OPU-IP:l

13/2010 od 22. 2. 20 10. godine, sa~injena od notara Sofovi} Jasne iz Viteza OSNIVA^I /^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa li~na karta:

Kozina Danijel, Kralja Petra Kre{imira IV bb, Vitez, li~na karta: 09DNC3325OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.000,00Upla}eni kapital: 2.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat 

Kozina Danijel/2.000,00/100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuKozina Danijel, adresa: Kralja Petra Kre{imira IV bb, Vitez, li~na karta:

09DNC3325, direktor, Bez ograni~enja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih

otpadaka i ostataka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima,50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima ipriborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priboromnaveliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo,50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom,50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 51.520 Trgovina na veliko metalima imetalnim rudama, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.500 Trgovina na malopolovnom robom, u prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvanprodavnica, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 71.100 Iznajmljivanje automobila 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometuDjelatnost dru{tva u vanjskotrgovinakom poslovanju je:Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZDru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru

registriranihdjelatnosti sukladno Zakonu o vanjskotrgovinskoj politici, a naro~ito:- oblicima uvoza i izvoza robe- zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja - usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti u skladu sa 

citiranim Zakonom i to: usluge me|unarodnog transporta putnika i roba,

me|unarodna {pedicija, skladi{tenja, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni,konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl.- ugostiteljske i turisti~ke usluge- zastupanje stranih tvrtki- te druge usluge u okviru registriranih djelatnostiBroj 051-0-Reg-10-00019621. aprila 2010. godineTravnik

(SR-242/10-TR)

Op}inski sudu Travniku sudijaHalisaBa{agi},a rje{avaju}i poprijaviDru{tvoograni~ene odgovornosti "NA[ DOM" Travnik, u predmetu upisa u registar imenovnjelica ovla{tenogza zastupanjeu subjektuupisa, a natemelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 12. 4. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo ograni~ene odgovornosti "NA[DOM" Travnik upisani su podaci o imenovnju lica ovla{tenog za zastupanje usubjektu upisa, kako slijedi:

Firma: Dru{tvo ograni~ene odgovornosti "NA[ DOM" TravnikSkra}ena oznaka firme: "NA[ DOM" d.o.o. TravnikSjedi{te: Tvorni~ka br. 68, Travnik, TravnikMBS: 51-01-0404-09 (stari broj 1-1342)JIB: 4236080730002Carinski broj: nema Pravni osnov upisa:Odluka o imenovanju direktora br: OPU-IP-394/10 od 19. 3. 2010.godine,

obra|ena od notara Gorana Halida iz Travnika LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 38 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 71: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 71/88

Musemi} Muhamed, adresa: Zenjak 2, Travnik, li~na karta: 09DFF5495,direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti.

Broj 051-0-Reg-10-00019512. aprila 2010. godineTravnik

(SR-243/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijaviTrgovina naftom i naftnim derivatima "SILVER-OST" d.o.o. Donji Vakuf, upredmetu upisau registar promjene djelatnosti u subjektuupisa,a na temeljuodredbe~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 31. 3. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa Trgovina naftom i naftnim derivatima "SILVER-OST" d.o.o. Donji Vakuf upisani su podaci o promjeni djelatnosti usubjektu upisa, kako slijedi:

Firma: Trgovina naftom i naftnim derivatima "SILVER-OST" d.o.o. DonjiVakuf 

Skra}ena oznaka firme: "SILVER-OST" d.o.o. Donji Vakuf Sjedi{te: 14. Septembra bb, Donji Vakuf, Donji Vakuf MBS: 51-01-1906-09 (stari broj 1-5019)JIB: 4236385090003

Carinski broj: 236385090003Pravni osnov upisa:Odluka o pro{ire{nju djelatnosti i izmjeni Statuta br: OPU-1P-415/10 od 23. 3.

2010. godine, obra|ena od notara Gorana Halida iz Travnika DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 15.310 Prerada i

konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.982Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osimnesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije ielemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalihproizvoda od drveta,25.120 Protektiranjespoljnih guma,25.210 Proizvodnja plo~a,listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e odplasti~nih masa, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 26.520Proizvodnja kre~a, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe,45.110Ru{enjeirazbijanjeobjekata;zemljaniradovi,45.211Visokogradnja,45.212

Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje,niskogradnje i njihovih dijelova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskihpista i sportskih terena, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320Izolacioniradovi, 45.330Postavljanjecijevnihinstalacija,45.340 Ostaliinstalacioniradovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarskiradovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko,50.102 Trgovina motom ih vozi la na malo, 50.103 Posredovanje u trgovinimotornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovinidijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovimdijelovima i priboromna veliko,50.402 Trgovinamotociklima,njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovimdijelovima i priborom, 50.404Odr`avanjei popravak motocikla, 50.500Trgovinana malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovinipoljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i

poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima iindustrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om igra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama,industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovininamje{tajem,predmetimaza doma}instvo i metalnom i `eljezarskomrobom, 51.160Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovinispecijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na velikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na velikocvije}em i rastinjem, 51.250 Trgovina na veliko sirovimduhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima odmesa,51.330Trgovinanavelikomlijekom,mlije~nimproizvodima,jajimaijestivimuljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350

Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom,~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima,kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanom, 51.410Trgovinana velikotekstilom,51.421 Trgovinana velikoodje}om,51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim

aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim,te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na velikometalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje,51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na velikoostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industrijutekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima,perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalimkancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskimdijelovimaiopremom,51.870Trgovinanavelikoostalimma{inamaza industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim

ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210Trgovinana malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovinana malomesomi proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarimai meku{cima,52.240Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na maloalkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnimpreparatima,52.410 Trgovinana malotekstilom, 52.420Trgovinana maloodje}om,52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malonamje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo,radio i televizijskim ure|ajima,52.460 Trgovinana malo metalnomrobom, bojamaistaklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom,

52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama iigra~kama, 52.485Trgovinana malocvije}em, 52.486Trgovinana malogorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama,52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo prekoku}akojerobu prodajupreko po{te,52.620Trgovinana malonatezgama i pijacama,52.630Ostalatrgovinana malo izvan prodavnica,55.101Hotelii motelisrestoranom, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista,55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevozputnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju,60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju,60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju,63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.,70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.100 Iznajmljivanjeautomobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 74.300Tehni~ko ispitivanje i analiza, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada 

Broj 051-0-Reg-10-000193

31. marta 2010. godineTravnik

(SR-244/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"\INFA" d.o.o. Bugojno, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registracijiposlovnih subjekatau FBiH("Slu benenovineFederacijeBiH", broj27/05, 43/09 ),dana 21. 4. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "\INFA" d.o.o. Bugojno, upisani supodaci o promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi:

Firma: "\INFA" d.o.o. Bugojno

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 39

Page 72: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 72/88

Skra}ena oznaka firme: "\INFA" d.o.o. BugojnoSjedi{te: Sulatan Ahmedova bb, Bugojno, BugojnoMBS: 51-01-0135-09 (stari broj 1-5156)JIB: 4236418870000Carinski broj: nema Pravni osnov upisa:

Odluka o razrje{enju i imenovanju izvr{nog direktora Dru{tva broj: OPU-IP:72/2010 od 28. 1. 2010. godine, sa~injena od notara Kuri} Ajde iz Donjeg Vakufa 

Ispravka Odluke o razrje{enju i imenovanju izvr{nog direktora broj: OPU-IP:72/2010 od 28. 1. 2010. godine, sa~injena od notata Kuri} Ajde iz Donjeg Vakufa,dana 14. 4. 2010. godine

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuZhanger Wang, adresa: u BiH Jajce, D.Brigada, Kina: Zhejiang, Kina, putna 

isprava: G 03847193, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 3. 4. 2002. godine,Zhejiang, direktor bez ograni~enja ovla{tenjau okviru registrovane djelatnosti

Ji Shuangwei, adresa: BiH Dalmatinska bb, Jajce, Kina Zhaoji br. 20 GaohuGrofovija Qingtiag-Zhejiang, Kina, putna isprava: G36981589, datum i mjestoizdavanja putne isprave: 21.8. 2009. godine,ZhejiangNR Kina, izvr{nidirektorbezograni~enja ovla{tenjau okviru registrovane djelatnosti

Pan Yongjie,adresa: BiH Dalmatinska bb, Jajce,Tuotian br.63 Jizhai-QingtianGrofovija-Zhejiang, Kina, putna isprava: G34107401, datum izdavanja putneisprave: 9. 3. 2009. godine, Pochnpan, Yongjie, NR Kina, izvr{ni direktor bez

ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnostiBroj 051-0-Reg-10-00019221. aprila 2010. godineTravnik

(SR-245/10-TR)

Op}inskisudu Travniku sudijaHalisaBa{agi},a rje{avaju}ipo prijavi"DANI"Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila, Travnik, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovne jedinice Novi Travnik, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona oregistraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj27/05, 43/09 ), dana 22. 4. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "DANI" Dru{tvo ograni~eneodgovornosti Nova Bila, Travnik, upisani su podaci o osnivanju Poslovne jediniceNovi Travnik, kako slijedi:

Firma: "DANI" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila, TravnikSkra}ena oznaka firme: "DANI" d.o.o. Nova Bila, TravnikSjedi{te: Nova Bila bb, Travnik, TravnikMBS: 51-01-1477-09 (stari broj 1-4634)JIB: 4236301840002Carinski broj: 423601840002Pravni osnov upisa:Odluka o osnivanju poslovne jedinice Novi Travnik br. OPU-IP-403/10 od 18.

3. 2010. sa~injene od notara Gorana Halida iz Travnika PODRU@NICE SUBJEKTA UPISANaziv: "DANI" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Travnik Podru`nica "MO-

TEL DANI" Nova Bila Poreski podbroj: 4236301840029Sjedi{te: Nova Bila br. 1, Travnik, op{tina: TravnikAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nice br. OPU-769/07

od 6. 7. 2007. godineDjelatnost podru`nice55.110 Hoteli i moteli sa restoranom, 55.120 Hoteli moteli bez restorana,

55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.510 Kantine(menze)Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceAndri}Julijana, li~nakarta: 04DFC0263, direktorPodru`nice, bez ograni~enja 

ovla{tenja u okviru registrovane djelatnostiNaziv: "DANI" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila, Travnik,

Poslovna jedinica Novi TravnikPoreski podbroj: 4236301840037Sjedi{te: Ive Andri}a br. 23, Novi Travnik, op{tina: Novi TravnikAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br.

OPU-IP-403/10 od18. 3. 2010. godine, sa~injene od notara Gorana Halida iz Travnika Djelatnost podru`niceSve djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar.Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice

Andri}Julijana, li~nakarta: 04DFC0263, direktorPodru`nice,bez ograni~enja ovla{tenja 

Broj 051-0-Reg-10-00019124. aprila 2010. godineTravnik

(SR-246/10-TR)

Op}inski sudu TravnikusudijaHalisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"DANI"Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila, Travnik u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona oregistraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj27/05, 43/09 ), dana 20. 4. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "DANI" Dru{tvo ograni~eneodgovornosti Nova Bila, Travnik upisanisu podacio promjenidjelatnostiu subjektuupisa kako slijedi:

Firma: "DANI" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila, TravnikSkra}ena oznaka firme: "DANI" d.o.o. Nova Bila, TravnikSjedi{te: Nova Bila bb, Travnik, TravnikMBS: 51-01-1477-09 (stari broj 1-4634)JIB: 4236301840002Carinski broj: 423601840002Pravni osnov upisa:Odluka o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva broj OPU-IP: 402/2010 od 18. 3.

2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika Odluka o izmjeni odluke o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva broj: OPU-IP:

563/2010 od 15. 4. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta Andri} Julijana, Ri~ice 33, Travnik, li~na karta: 04DFC0263OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.000,00Upla}eni kapital: 2.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Andri} Julijana/2.000,00/100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuAndri} Julijana, adresa: Ri~ice 33, Travnik, li~na karta: 04DFC0263, direktor 

bez ogani~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelantsotiDJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu51.190Posredovanjeu trgoviniraznovrsnimproizvodima,51.310 Trgovina na 

veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa,51.330 Trgovina naveliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivimuljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom,~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima,kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima iduhanom, 51.410Trgovinana velikotekstilom,51.421 Trgovinana velikoodje}om,51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nimaparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.550 Trgovina na veliko hemijskimproizvodima, 51.560Trgovinana velikoostalim poluproizvodima, 51.840Trgovina na velikora~unarima,perifernomopremom i softwareom, 51.900Ostala trgovina na 

veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda,52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210Trgovinana malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovinana malomesomi proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranimprodavnicama, 52.320Trgovinana malomedicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malokozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420Trgovinana malo odje}om,52.430 Trgovinana malo obu}omi predmetimaod ko e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 40 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 73: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 73/88

Page 74: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 74/88

Firma: "FOREST AVENUE [UMSKI PUT" Dru{tvo s ograni~enomodgovorno{}u Jajce

Skra}ena oznaka firme: "FOREST AVENUE [UMSKI PUT" d.o.o. JajceSjedi{te: Hrvoja Vuk~i}a Hrvati}a br. 17, Jajce, JajceMBS: 51-01-0402-09JIB: 4236474510008

Carinski broj: 236474510008Pravni osnov upisa:Odluka o razrje{enju i imenovanju direktora broj: OPU-IP: 122/10 od 2.

3.2010. godine, sa~injena od notara Ajde Kuri} iz Donjeg Vakufa LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuScherpereel Jelle Maurice Frans, adresa: 34013 Harelbeke 8530,

Deerlijksesteenweg 120u BiHAdemaBu}a 28/l Mostar, BELGIUM, putna isprava:EH699885, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 1. 12. 2009. godine Paso{Belgije izdan u Zagrebu, direktor Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja.

Broj 051-0-Reg-10-00016824. aprila 2010. godineTravnik

(SR-250/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"RIOMA" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa u registar 

osnivanje dru{tvaograni~eneodgovornosti,a natemelju odredbe~lana59.Zakonaoregistraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj27/05, 43/09 ), dana 17. 3. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "RIOMA" Dru{tvo s ograni~enomodgovorno{}u Vitez, upisani su podaci o osnivanju Dru{tva ograni~eneodgovornosti, kako slijedi:

Firma: "RIOMA" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u VitezSkra}ena oznaka firme: "RIOMA" d.o.o. VitezSjedi{te: [anti}i bb, Vitez, VitezMBS: 51-01-0035-10JIB: 4236497560002Pravni osnov upisa:Odluka o osnivanju Dru{tva br. OPU-IP-129/10 od 5. 3. 2010. godine,

sa~injena od notara Marinka Jur~evi} iz Travnika OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA

Prezime i ime, adresa, li~na karta ^erkez Marijo, [anti}i bb, Vitez, li~na karta 04DNA2971OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.000,00Upla}eni kapital: 2.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat ^erkez Marijo/2.000,00/100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu^erkezMarijo, adresa: [anti}ibb, Vitez, li~na karta: 04DNA2971, direktorbez

ograni~enjenja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnostiDJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu27.540 Livenje ostalih obojenih metala, 28.110 Proizvodnja metalnih

konstrukcijai dijelovakonstrukcija,28.120Proizvodnjametalne gra|evinskestolarijei spojnih elemenata, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 34.100Proizvodnja motornih vozila, 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila;

proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 35.410 Proizvodnja motocikla, 35.500 Proizvodnja ostalih saobra}ajnih sredstava, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljaniradovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213Odr avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali gra|evinskiradovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.410 Fasadni i {tukaturniradovi, 45.420 Ugradnja stolarije,50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornimvozilima,50.200Odr`avanjei popravakmotornihvozila,50.301Trgovinadijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo,

50.403 Posredovanje u trgovinimotociklima,njihovim dijelovimai priborom,50.404Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima imazivima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.510Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima,51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnimma{inama, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom,

51.900 Ostala trgovinana veliko isklju~ivoza vlastiti ra~un, 52.481 Trgovina na malokancelarijskom opremom i ra~unarima, 63.400 Djelatnost drugih posrednika usaobra}aju, 70.120 Kupovinai prodajanekretninaza vlastitira~un,70.310Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanjeautomobila,72.100 Pru anjekonsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostalekonsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.600 Ostalesrodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioniposlovi;savjetodavni poslovi u vezis porezom, 74.130 Istra ivanjetr`i{tai ispitivanje  javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.300 Tehni~koispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu

Vanjska trgovina prehrambneim i neprehrambenim proizvodima u okviruregistrirane djelatnosti UVOZ-IZVOZ

Dru{tvo }e obavljati i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanja u okviru registrirane djelatnosti uskladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 2/95), a naro~ito:

oblicima uvoza i izvoza robe, zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja iz okvira registrirane djelatnosti u skladu sa ~l. 27.citiranog Zakona, a naro~ito: usluge u me|unarodnom transportu roba,me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni,konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl., zastupanje stranihtvrtki, obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge uslugeu okviru registrirane djelatnosti poslova vanjskotrgovinskog prometa, uslugeugostiteljstva i turizma.

Broj 051-0-Reg-10-000161

17. marta 2010. godine

Travnik

(SR-251/10-TR)

Op}inski sudu TravnikusudijaHalisaBa{agi},a rje{avaju}i po prijavi"FAIK"d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Novi Travnik, u predmetu upisa u registar imenovanje zamjenika direktora u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59.

Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 18. 3. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "FAIK" d.o.o. za proizvodnju, promet iusluge NoviTravnikupisani supodacio imenovanjuzamjenikadirektorau subjektuupisa kako slijedi:

Firma: "FAIK" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Novi Travnik

Skra}ena oznaka firme: "FAIK" d.o.o. Novi Travnik

Sjedi{te: Mehmeda Spahe 1, Novi Travnik, Novi Travnik

MBS: 51-01-2164-09 (stari broj I -5079)

JIB: 4236395640001

Pravni osnov upisa:

Odluka o imenovanju zamjenika direktora broj: OPU-IP: 93/2010 od 19. 1.20l0. godine. sa~injena od notara Gran Halida iz Travnika 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu

Gusinac Faik, adresa: Dolac na La{vi 35/A, Travnik, li~na karta: 04DFB7015,direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djealtnosti

Gusinac Fikret, adresa: Velje Polje bb Tutin R Srbija, u BiH Luka 13, Travnik,Srbija , putnaisprava: 004229118, datumi mjesto izdavanjaputne isprave: 8. 4. 2004.godine MUPR Srbija-SUPNoviPazar, zamjenikdirektora,bez ograni~enjaovla{tenja 

Broj 051-0-Reg-10-000160

18. marta 2010. godine

Travnik

(SR-252/10-TR)

Op}inski sudu TravnikusudijaHalisaBa{agi},a rje{avaju}i po prijavi"BUBACOMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovnejedinicebroj 7 u Busova~i u subjektuupisa,ana temeljuodredbe

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 42 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 75: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 75/88

~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 26. 3. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar,kod subjektaupisa"BUBACOMMERCE" d.o.o. zatrgovinui usluge Vitez upisani su podaci o osnivanje Poslovne jedinice broj 7 u Busova~i usubjektu upisa kako slijedi:

Firma: "BUBA COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge VitezSkra}ena oznaka firme: "BUBA COMMERCE" d.o.o. VitezSjedi{te: Poslovni centar 96, Jardol, VitezMBS: 51-01-0020-09 (stari broj 1-412)JIB: 4236075060007Carinski broj: nema Pravni osnov upisa:Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. 7 u Busova~i, OPU-IP: 158/2010 od

18. 3. 2010. godine, sa~injena os notara Sofovi} Jasne iz Viteza OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta Jur~evi} Stipo, Ilije Petrovi}a bb, Vitez, li~na karta: 04DNA7258Jur~evi} Zdravko, [anti}i bb, Vitez, li~na karta: 04DNA5507OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 3.924.547,00Upla}eni kapital: 3.924.547,00

U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Jur~evi} Zdravko/1.962.273,50/50%Jur~evi} Stipo/1.962.273,50/50%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuJur~evi} Dragan, adresa: Stjepana Radi}a bb, Vitez, li~na karta: 03DNA0315,

direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnostiJur~evi} Slavica, adresa: [anti}i bb, Vitez, li~na karta: 04DNA4012, prokurist 

uz ograni~enje ovla{tenja u okviru registrovanihprokuristdjelatnisti poslovakoji seti~u optere}enja i prenosa nekretnina bez posebnog odobrenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a,

cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj

konja, magaraca, mula i mazgi 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja,d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`nedjelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanjedivlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge,15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.310Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a,15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka,mlije~nih proizvoda i sira, 15.620 Proizvodnja{kroba i proizvodaod {kroba,15.810Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka ikeksa, proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.850Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860Prerada ~aja i kafe, 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.940Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalihnedestiliranih fermeniranih pi}a, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i

elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 28.110 Proizvodnja metalnihkonstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje ivaljanje metala, metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala,28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala,28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata,vij~anihproizvoda,lanaca i opruga,28.750 Proizvodnja ostalihmetalnih proizvoda,d.n., 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 45.110 Ru{enje irazbijanje objekata, zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje injihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova,45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi,45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410Fasadni i {tukatumi radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih izidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali

zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima,50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima ipriborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110

Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnimsirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama,metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnomgra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem,predmetima zadoma}instvoi metalnom i `eljezarskomrobom, 51.160Posredovanjeu trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanjeu trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovinispecijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na velikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na velikocvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskimproizvodima, 51.360Trgovinana veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era,51.370Trgovinana velikokafom,~ajevima, kakaomi za~inima,51.380Trgovinana veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na 

veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na velikoobu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio itelevizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,zidnimtapetamaisredstvimaza~i{}enje,51.450Trgovinanavelikoparfimerijskimikozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima,51.470Trgovinana velikoostalim proizvodimaza doma}instvo,51.510 Trgovinana veliko~vrstim, te~nimi gasovitim gorivimai sli~nimproizvodima,51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom isanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima,ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo unespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina namalo mesomi proizvodimaod mesa,52.230Trgovina namalo ribom,ljuskarimaimeku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo

proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranimprodavnicama, 52.330Trgovinana malokozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420Trgovinana malo odje}om,52.430 Trgovinana malo obu}omi predmetimaod ko e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malokancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.483 Trgovina na malo sportskomopremom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama,52.630Ostala trgovina namalo izvan prodavnica, 55.101Hotelii moteli s restoranom, 55.102Hotelii moteli bezrestorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi,55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kamine, 55.520 Ketering, 60.240Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta istovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300

Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima, d.n.DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu

Vanjskatrgovina prehrambenimi neprehrambenimproizvodima UVOZ-IZVOZ.Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinsko poslovanjeu okviru registriranihdjelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/95), a naro~ito: oblicima uvoza i izvoza robe, Zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja uskladu sa odredbama ~j-27 citiranog Zakona a naro~ito:

uslugeu me|unarodnomtransportu robe,me|unarodna{pedicija, skladi{tenje,agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizingposlovi, te utovar i sl. zastupanje stranih firmi, obavljanje vanjskotrgovinskihposlova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti iposlova vanjskotrgovinskog prometa, usluge ugostiteljstva i turizma.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 43

Page 76: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 76/88

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISANaziv: "BUBA COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, Podru`nica 

broj 1 VitezPoreski podbroj: 4236075060023Sjedi{te: Poslovni cenatr 96, Jardol, op{tina: VitezAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nice 1 Vitez br. 15/03

od 22. 10. 2003. godineDjelatnost podru`nice28.110, 28.400, 28.510, 28.520, 28.720, 28.730, 28.740, 28.750, 29.240,

45.110, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410,45.420, 45.430, 45.441, 45.442, 45.450, 50.1001, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301,50.302, 50.303, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180,51.190, 51.210, 51.220, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370,51.380, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.460, 51.470, 51.510,51.531, 51.532, 51.540, 51.560, 51.570, 51.900, 52.110, 52.210, 52.220, 52.230,52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442,52.450, 52.460, 52.481, 52.483, 52.486, 52.487, 52.620, 52.630, 55.101, 55.102,55.231, 55.234, 55.300, 55.401, 55.402, 55.403, 55.510, 55.520, 60.240, 63.110,63.120, 63.210, 63.300.

Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceJur~evi} Slavica, li~na karta: 04DNA4012, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja Naziv: "BUBA-COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, Poslovna 

 jedinica 3 Zenica Poreski podbroj: 4236075060040Sjedi{te: I Zeni~ke brigade bb-objekat paviljon , Zenica, op{tina: Zenica Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivnaju Poslovne jedinice br.

OPU-2074/07 od 23. 10. 2007. godineDjelatnost podru`nice50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.500, 51.110,

51.120, 51.130, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.310,51.320, 51.330, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.410, 51.421,51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.460, 51.470, 51.510, 51.531, 51.532, 51.540,51.560, 51.570, 51.900, 52.110, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260,52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.481,52.483, 52.486, 52.487, 52.620, 52.630.

Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceJur~evi} Slavica, li~na karta: 04DNA4012, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja ovla{tenja Naziv: "BUBA COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, Poslovna 

 jedinica broj 4 "BUBA-COMMERCE" Mostar Poreski podbroj: 4236075060058Sjedi{te: Put za aluminijum bb, Bri{}e Polje, Mostar, op{tina: Mostar Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br.

OPU-561/08 od 11. 2. 2008. godineDjelatnost podru`nice50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.500, 51.110,

51.120, 51.130, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.310,51.320, 51.330,51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.410, 51.421, 51.422,51.430, 51.440, 51.450, 51.460, 51.470, 51.510, 51.531, 51.532, 51.540, 51.560,51.570, 51.900, 52.110, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270,52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.481, 52.483,52.486, 52.487, 52.620, 52.630

Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceJur~evi} Slavica, li~na karta: 04DNA4012, rukovoditelj poslovne jedinice

Sarajevo, bez ograni~enja 

Naziv: "BUBA-COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, Podru`nica broj 5 Dolac na La{vi, TravnikPoreski podbroj: 4236075060082Sjedi{te: Dolac na La{vi, Mostarska br. 14 Travnik, Travnik, op{tina: TravnikAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivnju Posnovne jedinice br.

OPU-IP-138/09 od 15. 4. 2009. godineDjelatnost podru`nice50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila 

na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje ipopravak motornihvozila,50.301 Trgovinadijelovimai priboromza motornavozila naveliko, 50.302Trgovinadijelovima i priboromza motornavozila namalo,50.303Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovinipoljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i

poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima iindustrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om igra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem,predmetima zadoma}instvoi metalnom i `eljezarskomrobom, 51.160Posredovanjeu trgovini tekstilom, odje}om, obu}omi ko`nimproizvodima,51.170 Posredovanjeu trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini

specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina navelikozrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na velikocvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskimproizvodima, 51.360Trgovinana veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era,51.370Trgovinana velikokafom,~ajevima, kakaomi za~inima,51.380Trgovinana veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na velikoobu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio itelevizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,zidnimtapetamaisredstvimaza~i{}enje,51.450Trgovinanavelikoparfimerijskimikozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima,51.470Trgovinana velikoostalim proizvodimaza doma}instvo,51.510 Trgovinana veliko~vrstim, te~nimi gasovitim gorivimai sli~nimproizvodima,51.531 Trgovina 

na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom isanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima,ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalimpoluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo unespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina namalo mesomi proizvodimaod mesa,52.230Trgovina namalo ribom,ljuskarimaimeku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranimprodavnicama, 52.330Trgovinana malokozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420Trgovinana malo odje}om,52.430 Trgovinana malo obu}omi predmetimaod ko e,52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460

Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malokancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.483 Trgovina na malo sportskomopremom, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo uspecijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama,52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceJur~evi} Slavica, li~na karta:04DNA4012, rukovoditelj poslovnejedinice, bez

ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnostiNaziv: "BUBA-COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, Poslovna 

 jedinica broj 6 "BUBA-COMMERC" Novi TravnikPoreski podbroj: 4236075060104Sjedi{te: Stjepana Toma{evi}a bb, Novi Travnik, op{tina: Novi TravnikAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br.

OPU-IP-947/09 od 31. 8. 2009. godineDjelatnost podru`nicePoslovna jedinica }e se baviti svim registriranim djelatnostima sa kojima 

posluje i samo Dru{tvo i koje su registrirane u Registru Dru{tva.Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceJur~evi} Slavica, li~na karta: 04DNA4012, rukovoditelj poslovnice, bez

ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnostiNaziv: "BUBA COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, Poslovna 

 jedinica br. 7 Busova~a Poreski podbroj: 4236075060139Sjedi{te: Branitelja Domovine bb, Busova~a, op{tina: Busova~a Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice broj 7 u

Busova~i broj.OPU-IP: 158/2010 od 18. 3. 2010. godine, sa~injena od notara Sofovi} Jasne iz Viteza 

Djelatnost podru`nice52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no

prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 44 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 77: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 77/88

vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230Trgovinana malo ribom,ljuskarimai meku{cima, 52.240Trgovinana malokruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima,52.260 Trgovinana malo proizvodimaod duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.442 Trgovina na 

malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceJur~evi} Slavica, li~na karta: 04DNA4012, rukovodilac poslovne jedinice, bez

ograni~enja.Broj 051-0-Reg-10-00018226. marta 2010. godineTravnik

(SR-253/10-TR)

Op}inskisud u TravnikusudijaHalisaBa{agi},a rje{avaju}i po prijavi"EUROSPORT" zapromet, proizvodnjui usluged.o.o.Kiseljak,u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 26. 3. 2010. godinedonio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudskiregistar, kodsubjektaupisa"EUROSPORT" zapromet, proizvodnjuiusluge d.o.o. Kiseljak upisani su podaci o promjene djelatnosti i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi:

Firma: "EURO SPORT" za promet, proizvodnju i usluge d.o.o. KiseljakSkra}ena oznaka firme: "EURO SPORT" d.o.o. Kiseljak

Sjedi{te: Administrativno-poslovnu centar bb, Kiseljak, KiseljakMBS: 51-01-1077-09 (stari broj 1-4098)JIB: 4236034970007Carinski broj: 236034970007Pravni osnov upisa:Odluka o usagla{avanju djelatnosti sa klasifikacijom djelatnosti

broj.OPU-IP-72/2010 od 24. 2. 20l0. godine, sa~injena od notara \uki} Smiljke izKiseljaka 

Odluka o razrje{enju osobe ovla{tene za zastupanje Dalibora Ljubi~i} broj:OPu-IP: l16/2010 od 26. 3. 2010. godine, sa~injena od notara \uki} Smiljke izKiseljaka 

Odluka o imenovnaju osobe ovla{tene za zastupanje br. OPU-IP-71/2010 od24. 2. 2010. godine, sa~injene od notara Smiljke \uki} iz Kiseljaka 

OSNIVA^I /^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta Ljubi~i} [iman, Sarajevska cesta bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA3050OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 75.200,00Upla}eni kapital: 75.200,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Ljubi~i} [iman/75.200,00/100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuLjubi~i} Ljiljana, adresa: Sarajevska cesta bb, Kiseljak, li~na karta:

04DPA7485, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnostiDJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje

mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda,d.n., 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 26.300 Proizvodnja kerami~kihplo~ica i podnih plo~a, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnihelemenata, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali gra|evinskiradovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanjeelektri~nih instalacija i opreme, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em iduhanom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom iproizvodimaod mesa.51.330 Trgovinana velikomlijekom,mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljimai mastima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421Trgovina na veliko odje}o, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na 

veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima,51.470Trgovinana velikoostalim proizvodimaza doma}instvo,51.532 Trgovinana velikogra|evinskimmaterijalomi sanitarnom opremom, 51.550Trgovinana velikohemijskim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastitira~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na 

malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.220 Trgovina na malo mesom iproizvodimaod mesa,52.250Trgovina namalo alkoholnim i drugimpi}ima, 52.270Ostalatrgovinana malohranom, pi}imai duhanskim proizvodima u specijaliziranimprodavnicama,52.420 Trgovinana maloodje}om,52.430 Trgovinana maloobu}omi predmetima od ko e, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama,novinama i pisa}im materijalom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevozputnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju,60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometuVanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz u

okviru registrirane djelatnosti.Usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnsotiIzvo|enje investicionih radova u inostanstvu i ustupanje investicionih radova 

stranoj osobi u BiHUsluge me|unarodnog transporta putnika i roba, osim zra~nog i `eljezni~kog

prometa, te druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom robe,

(me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, lu~ke i aerodromske usluge, agencijske usluge u

transportu i sl.)Prodaja robe sa konsignacijskih skladi{ta strane robeProdaja robe stranog porijekla i robe doma}e proizvodnje iz slobodnih

carinskih prodavnica Uvoz i izvoz robe u slobodnim zonama.Broj 051-0-Reg-10-00017426. marta 2010. godineTravnik

(SR-254/10-TR)

Op}inski sudu TravnikusudijaHalisaBa{agi},a rje{avaju}ipo prijavi"B.G.A-DRVO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Turbe-Travnik, u predmetu upisa uregistar osnivanja Dru{tva ograni~ene odgovornosti, a na temelju odredbe ~lana 59.Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 5. 4. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJIU sudski registar, kod subjekta upisa "B.G.A-DRVO" Dru{tvo sa ograni~enom

odgovorno{}u Turbe-Travnik upisani su podaci o osnivanja dru{tva ograni~eneodgovornosti kako slijedi:

Firma:"B.G.A-DRVO" Dru{tvosa ograni~enomodgovorno{}uTurbe-TravnikSkra}ena oznaka firme: "B.G.A-DRVO" d.o.o. Turbe-TravnikSjedi{te: Lagerska bb, Turbe, TravnikMBS: 51-01-0038-10JIB: 4236499180002Pravni osnov upisa:Odluka o osnivanju Dru{tva br. OPU-IP-365/10 od 15. 3. 2010. godine,

sa~injene od strane notara Gorana Halida iz Travnika OSNIVA^I /^LANO VI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta Gasal Hamir, Turbe N. Naselje bb, Travnik, li~na karta: 04DFD28I5OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISA

Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00Upla}eni kapital: 2.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Gasal Hamir/2.000,00/100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuGasal Hamir, adresa: Turbe N. Naselje bb, Travnik, li~na karta: 04DFD2815,

direktor bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove;

impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove,20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli,20.300Proizvodnjagra|evinskestolarije i elemenata,20.400 Proizvodnja ambala e

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 45

Page 78: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 78/88

Page 79: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 79/88

Poslovna jedinica kao i Dru{tvo se bavi svim registrovanim djelatnostima sa kojima posluje i samo Dru{tvo i koje su registrovane u Registar Dru{tva.

Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceKafadarVlatko,li~nakarta:03DNA0603,direktorpodru`nice,bezograni~enja ovla{tenja.Broj 051-0-Reg-10-000165

15. marta 2010. godineTravnik

(SR-256/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "FIS"Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa u registar osnivanjePoslovne jedinice u Livnu, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registracijiposlovnih subjekata u FBiH("Slu benenovine FederacijeBiH",broj 27/05, 43/09),dana 26. 3. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "FIS" Dru{tvo s ograni~enomodgovorno{}u Vitez upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice u Livnu, kakoslijedi:

Firma: "FIS" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u VitezSkra}ena oznaka firme: "FIS" d.o.o. VitezSjedi{te: Poslovni centar 96, Vitez, VitezMBS: 51-01-0270-08 (stari broj 1-807)JIB: 4236020240006Carinski broj: 236020240006Pravni osnov upisa:Odluka o osnivanju Podru`nice u Livnu br. OPU-IP-124/10 od 2. 3. 2010.

godine, sa~injene od notara Marinka Jur~evi} iz Travnika OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta Gudelj Pero Kr~evine bb, Vitez, li~na karta: 05DNB7204OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 49.223.527,00Upla}eni kapital: 49.223.527,0051.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim

uljima i mestima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima, 51.350Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom,~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima,kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,

ljuskare i meku{ce, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo robom, ljuskarima imeku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli srestoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani,55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane 55.510 Kantine, 55.520Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskomsaobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320Upravljanje nekretninama preko posrednika, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti,d.n., 93.040 Djelatnost za pobolj{avanje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.

Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceKova~ Mirjana, li~na karta: 04DNB1346, voditelj podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registovanih djelatnosti.

Naziv: "FIS" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez, Podru`nica LivnoPoreski podbroj: 4236020240197Sjedi{te: Splitska bb, Livno, op{tina: LivnoAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br.

OPU-IP-124/10 od 2. 3. 2010. godine, sa~injena od notara Marinka Jur~evi} izTravnika 

Djelatnost podru`nice17.300 Dovr{avanje tkanina, 22.220 [tampanje, d.n., 36.140 Proizvodnja 

ostalog namje{taja, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama,`ivim`ivotinjama,tekstilnimsirovinamai poluproizvodima,51.150 Posredovanjeutrgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom

robom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.410 Trgovina na velikotekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om,51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio itelevizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom,zidnimtapetamaisredstvimaza~i{}enje,51.450Trgovinanavelikoparfimerijskimikozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za 

doma}instvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnomopremom, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.840 Trgovina na velikora~unarima, perifernom opremom i sofhvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalimkancelarijskimma{inamai opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivoza vlastitira~un,52.110 Trgovinana malou nespecijaliziranimprodavnicama, prete`noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em ipovr}em, 52.220 Trgovinana malo mesom i proizvodimaod mesa, 52.230Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom,tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima,52.260 Trgovinana malo proizvodimaod duhana,52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na maloobu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.,52.450Trgovinana maloelektri~nimaparatimaza doma}instvo,radio i televizijskim

ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima,52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama iigra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima,52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama,52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalihpredmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravakostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bezrestorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi iku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300Restorani,55.401Barovi,55.510Kantine,55.520Ketering,60.101Prijevozputnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.810

Fotografske usluge, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje ihemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020Frizerskii drugitretmani za uljep{avanje, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nicePerkovi} Mario, li~na karta: 03DFA4086, rukovodilac podru nice, bez

ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti u skladu sa va`e}imzakonskim propisima, Statutom Dru{tva, Pravilnikom o radu Dru{tva i drugimop}im i pojedina~nim aktima Dru{tva 

Broj 051-0-Reg-10-00015926. marta 2010. godineTravnik

(SR-257/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"NOVOTEKS" d.o.o. za trgovinu i zanatstvo Kiseljak, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa i imenovanje prokuriste u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 23. 3. 2010. godinedonio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "NOVOTEKS" d.o.o. za trgovinu izanatstvo Kiseljak upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa iimenovanju prokuriste u subjektu upisa, kako slijedi:

Firma: "NOVOTEKS" d.o.o. za trgovinu i zanatstvo Kiseljak Skra}ena oznaka firme: "NOVOTEKS" d.o.o. Kiseljak

Sjedi{te: @rtava domovinskog rata bb, Kiseljak, KiseljakMBS: 51-01-1816-09 (stari broj 1-330)JIB:4236022020003Carinski broj: 236022020003Pravni osnov upisa:

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 47

Page 80: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 80/88

Odlukao pro{irenjudjelatnosti Dru{tvai izmjeniStatuta br. OPU-IP-299/10od4. 3. 2010. godime, sa~injene od notara Gorana Halida iz Travnika 

Odluka o imenvanju prokuriste br. OPU-IP-368/10 od 15. 3. 2010. godine,sa~injene od notara Gorana Halida iz Travnika 

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu

Novak Zora, adresa: Augusta [enoe bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA0258,direktor bez ograni~enja ovla{tenja 04DPA0258

Novak Ivan, adresa: [enoina bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA0259, prokurist bez ograni~enja ovla{tenja 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.610 Proizvodnja 

mlinskih proizvoda, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.300Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 28.120 Proizvodnja metalnegra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje ivaljanje metala; metalurgija praha, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko,50.102Trgovinamotornihvozila na malo,50.301 Trgovinadijelovima i priboromza motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.170Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.310 Trgovina na velikovo}emi povr}em, 51.320 Trgovinana veliko mesom i proizvodimaod mesa,51.330Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljimai

mastima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om,51.470Trgovinana velikoostalim proizvodimaza doma}instvo,51.532 Trgovinana velikogra|evinskimmaterijalomi sanitarnom opremom, 51.550Trgovinana velikohemijskim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastitira~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.220 Trgovina na malomesom i proizvodima od mesa, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugimpi}ima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima uspecijaliziranim prodavnicama,52.420 Trgovinana maloodje}om, 52.430Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.470 Trgovina na malo knjigama,novinama i pisa}im materijalom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine,60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika ugradskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120Skladi{ta i stovari{ta, 92.710 Djelatnosti kockarnica i kladionica 

Broj 051-0-Reg-10-00015523. marta 2010. godineTravnik

(SR-258/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"GLOBAL-CONEKT" Dru{tvoograni~eneodgovornosti Travnik,u predmetu upisa u registar osnivanja Dru{tva ograni~ene odgovornosti, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 26. 3. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "GLOBAL-CONEKT" Dru{tvoograni~ene odgovornosti Travnik upisani su podaci o osnivanju dru{tva ograni~eneodgovornosti kako slijedi:

Firma: "GLOBAL-CONEKT" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti TravnikSkra}ena oznaka firme: "GLOBAL-CONEKT" d.o.o. Travnik Sjedi{te: Aleja 

Konzula bb, Travnik, TravnikMBS: 51-01-0036-10 JIB:4236498610003Pravni osnov upisa:

Odluka o osnivanju Dru{tva broj: OPU-IP:298/2010 od 4. 3. 2010. godine,sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika 

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta Mrkonja Jasmin, Donje Kr~evine 61 A, Travnik, li~na karta: 07DFB8835OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.000,00Upla}eni kapital: 2.000,00UCE[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Mrkonja Jasmin/2.000,00/100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu

Mrkonja Jasmin, adresa: Donje Kr~evine 61 A, Travnik, li~na karta:07DFB8835, direktor bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu

01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a,cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica 

loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.240 Uzgojperadi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgojostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem`ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionihpovr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredneusluge, 01.420 Uslu`nedjelatnosti u uzgoju`ivotinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke(traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa,15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi,15.200 Prerada i konzerviranjeribe i proizvoda odribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnjasokovaod vo}aipovr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja 

margarina i sli~nihjestivih masti,15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nihproizvodaisira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba, 15.710Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}neljubimce, 15.810Proizvodnjakruha, peciva,svje`etjestenine i kola~a, 15.820Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.830Proizvodnja {e}era, 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda,15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na,15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na,15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani,15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane,15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermeniranihmaterijala, 15.930Proizvodnjavina (gro`|e), 15.940Proizvodnjajabukova~ei vina od ostalogvo}a, 15.950Proizvodnjaostalihnedestiliranihfermeniranih pi}a,15.960Proizvodnja piva, 15.970 Proizvodnja slada, 15.981 Proizvodnja mineralne vode,15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 20.101 Proizvodnja rezane grade, osim

nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a,panel-plo~a, ivericai sli~nihplo~ai tabli, 20.300Proizvodnja gra|evinske stolarije ielemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalihproizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.110 Proizvodnja celuloze, 21.120 Proizvodnja papirai kartona, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskogpapirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalihproizvodaodpapiraikartona,d.n.,24.160Proizvodnjaplasti~nihmasa,uprimarnimoblicima, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd enata, preparata za ~i{}enje ipoliranje, 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila odplasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala e od plasti~nih masa, 25.230Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za 

doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnihure|aja, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 26.820 Proizvodnja ostalihproizvoda od nemetalnih minerala, d.n.,27.100 Proizvodnjasirovog `eljezai ~elikaiferolegura, 27.210 Proizvodnja cijevi od livenog `eljeza, 27.220 Proizvodnja cijeviod ~elika, 27.310 Hladno vu~enje, 27.320 Hladno valjanje uzanih traka, 27.330Hladno oblikovanje profila, 27.340 Vu~enje `ice, 27.410 Proizvodnja plemenitihmetala, 27.420 Proizvodnja aluminija, 27.430 Proizvodnja olova, cinka i kalaja,27.440 Proizvodnja bakra, 27.450 Proizvodnja ostalih obojenih metala, 27.510 Livenje `eljeza, 27.520 Livenje ~elika, 27.530 Livenje lakih metala, 27.540 Livenjeostalih obojenih metala, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija,28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnihelemenata,28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 48 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 81: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 81/88

Page 82: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 82/88

- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu- Posredni{tvo u oblasti pprometa robe i usluga - Konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi- Zastupanje stranih firmi u okviru registrirane djelatnosti- Ugostiteljske i turisti~ke usluge- Druge usluge u okviru djelatnosti i poslova spolljnotrgovinskog poslovanja 

- Usluge konrtole kvaliteta i kvantiteta u izvozu i uvozu robe- Pribavljanje i ustupanje prava i industrijske svojine, znanja i iskustva - Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi i

nauci- Izvo|enjenje investicionih radova u ustupanje investicionih radova stranom

licu u BiHBroj 051-0-Reg-10-00015426. marta 2010. godineTravnik

(SR-259/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Mali{a Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Javnopreduze}e "Radio-televizija" Donji Vakuf, p.o. u predmetu upisa u registar uskla|ivanje saZakonom o javnim preduze}ima FBiHi promjena licaovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registracijiposlovnih subjekatau FBiH("Slu benenovineFederacijeBiH", broj27/05, 43/09 ),dana 12. 2. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisaJavno preduze}e "Radio-televizija" DonjiVakufp.o. upisanisu podacio uskla|ivanjesa Zakonom o javnimpreduze}imaFBiHi promjena lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi:

Firma: Javno preduze}e Radio-televizija,Donji Vakuf, Dru{tvo ograni~eneodgovornosti Donji Vakuf 

Skra}ena oznaka firme: JP RTV Donji Vakuf, d.o.o. Donji Vakuf Sjedi{te: 770 Sbbr br.18. Donji Vakuf, Donji Vakuf MBS: 51-01-0024-10 (stari broj 1-1914)JIB: 4236213390005Carinski broj: nema Pravni osnov upisa:Potvrda odluke o uskla|ivanju Statuta broj: OPU-IP:767/09 od 25. 12.

2009.godine, sa~injena od notara Ajde Kuri} iz Donjeg Vakufa Potvrda Statuta broj: OPU-IP:768/09 od 25. l2. 2009. godine, sa~injena od

notara Ajde Kuri} iz Donjeg Vakufa 

Odluka o uskla|ivanju Statuta broj: OPU-IP:769/09 od 25. 12. 2009. godine,sa~injena od notara Ajde Kuri} iz Donjeg Vakufa 

Odluka o razrje{enju Direktora i imenovanju vr{ioca du`nosti Direktora broj:OPU-IP: 57/IO od 25. 1. 2010. godine sa~injena od notara Ajde Kuri} iz DonjegVakufa 

Saglasnost na~elnika za imenovanje vr{ioca du`nosti direktora broj:02-05-3655/09 od 26. 11. 2009. godine

OSNIVA^I /^LANOVI SUBJEKTA UPISAFirma/Sjedi{te/Reg. br./MBSOp}ina Donji Vakuf, Bosna i Hercegovina, Donji Vakuf, ", 14. septembar bbOSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.000,00Upla}eni kapital: 2.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Op}ina Donji Vakuf/2.000,00/100%

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuMaki} Dijana, adresa: Vedro polje bb, Bugojno, li~na karta: 05DOC0109,

vr{ilac du`nosti direktora, bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje

(reprodukcija) videozapisa, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 52.450 Trgovina na malo elektri~nimaparatima za doma}instvo,radio i televizijskimure|ajima,55.300 Restorani, 55.401Barovi, 55.510 Kamine, 55.520 Ketering, 64.200 Telekomunikacije, 71.330Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.850Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120Filmskai videodistribucija, 92.130Prikazivanjefilmova,92.200 Radioi televizijske

djelatnosti, 92.310 Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenskaumjetnost, 92.320Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n.

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometuSpoljna trgovina neprehrambenim proizvodima iz registrovane djelatnostiUsluge iz struktura registrovane djelatnosti. ABroj 051-0-Reg-09-000906

12. februara 2010. godineTravnik

(SR-260/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijaviPrehrambena industrija "MLINPEK" Otvoreno Dioni~ko dru{tvo Bugojno, upredmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 26. 4. 2010. godinedonio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa Prehrambena industrija "MLINPEK"Otvoreno Dioni~koDru{tvo Bugojnoupisani su podacio o promjenilicaovla{tenogza zastupanje u subjektu upisa kako slijedi:

Firma: Prehrambena industrija "MLINPEK" Otvoreno Dioni~ko Dru{tvoBugojno

Skra}ena oznaka firme: "MLINPEK" DD BugojnoSjedi{te: Gornjevakufska 35, Bugojno, BugojnoMBS: 51-02-0043-09 (stari broj 1-1574)JIB: 4236113090004Pravni osnov upisa:Odlukao razrje{enjui imenovanju direktora Dru{tvabroj: OPU-IP:247/20I0od

20. 4. 2010. godine, sa~injena od notara Mahmutbegovi} Jasminke iz Bugojna OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAFirma/Sjedi{te/Reg. br./MBSDioni~ari d.d.."MLINPEK"upisani u Registar, Komisijeza vrijednosne papire

FBiHU^E[]E U KAPITALUOsniva~/Klasa/Broj dionica/Vrijednost/Ukupno/Procenat Dioni~ari d.d. "MLINPEK/upisani u Registar Komisije za vrijednosne papire

FBiH/ 1/281293/ 35.00/9,845,255.00/100.0000%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu

Bojani} Jozo (Jako), adresa: Klimenta bb, Jajce, li~na karta: 04DMB1620,direktor djelatnosti, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriraneDJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i

proizvoda od {kroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva,svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnihpecivaikola~a,15.850Proizvodnjamakarona,rezanaca,kuskusaisli~nihproizvoda od bra{na, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180Posredovanjeu trgovinispecijalizovanojza odre|ene proizvode ili grupeproizvoda,d.n., 51.190 Posredovanjeu trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovinana veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na velikomlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljimai mastima, 51.340Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na velikoduhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i

slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom iza~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom,51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.430Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskimure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama isredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kimproizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo,51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo unespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a iduhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranimprodavnicama,52.210 Trgovinana malovo}em i povr}em, 52.220Trgovinana malomesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima imeku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 50 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 83: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 83/88

52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na maloproizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima iduhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama,52.410 Trgovina na malotekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om ipredmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450

Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskimure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom,52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 60.230 Ostaliprijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60. 240 Prijevoz robe u drumskomsaobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija ituroperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika usaobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina iprodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastitira~un, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza 

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometuDru{tvo }e vr{iti poslove usluge u vanjsko trgovinskom prometu uokviru

registrovane djelantosti u skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskomposlovanju a naro~ito:

- izvoz uvoz prehrambenim i neprehrambenim proizvodima - usluge me|unarodne {pedicije- usluge skladi{tenja 

- agencijske usluge u transportu- posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga - zastupanje stranih firmi- finansijski in`injering- komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi- te drugeusluge u okviruregistrovanedjelantosti i poslovavanjskotrgovinskog

prometa dioni~kog Dru{tva Broj 051-0-Reg-10-00025626. aprila 2010. godineTravnik

(SR-261/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"BETA-PLAST" Dru{tvosa ograni~enomodgovorno{}uKiseljak, u predmetu upisa u registar promjene osobe ovla{tene za zastupanje u subjektu upisa , a na temeljuodredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 23. 4. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJIU sudskiregistar,kod subjektaupisa "BETA-PLAST" Dru{tvosa ograni~enom

odgovorno{}uKiseljakupisanisupodaciopromjeniosobeovla{tenezazastupanjeusubjektu upisa, kako slijedi:

Firma: "BETA-PLAST" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u KiseljakSkra}ena oznaka firme: "BETA-PLAST" d.o.o. KiseljakSjedi{te: Privorski put bb, Kiseljak, KiseljakMBS: 51-01-0016-10JIB: 4236493140009Pravni osnov upisa:Odluka o imenovanju osobe ovla{tene za zastupanje br. OPU-IP-154/10 od 20.

4. 2010. godine, sa~injene od notara Smiljke \uki} iz Kiseljaka LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuPervan Stipo, adresa: Donji Pale` bb, Kiseljak, li~na karta: 08DPB8732,

direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti

Broj 051-0-Reg-10-00025123. aprila 2010. godineTravnik

(SR-262/10-TR)

Op}inskisud u Travniku sudija Halisa Ba{agi},a rje{avaju}i po prijavi"KMN"DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNOSTI, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine FederacijeBiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 22. 4. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "KMN" DRU[TVO SAOGRANI^ENOM ODGOVORNOSTI upisani su podaci o promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi:

Firma: "KMN" DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNOSTISkra}ena oznaka firme: "KMN" d.o.o. KiseljakSjedi{te: J. B. Jela~i}a 16, Kiseljak, KiseljakMBS: 51-01-0397-09 (stari broj 1-391)JIB: 4236119020008Carinski broj: 236119020008

Pravni osnov upisa:Odlukao imenovanju osobeovla{teneza zastupanje broj:OPU-IP:139/2010 od

8. 4. 2010. godine, sa~injena od notara \uki} Smiljke iz Kiseljaka OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta Nikoli} Kruno Vladimira Nazora br. 12, Kiseljak li~na karta: 04DPB0354Nikoli} Mira Vladimira Nazora br. 12, Kiseljak li~na karta: 04DPB0353OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 153.950,00Upla}eni kapital: 153.950,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Nikoli} Kruno/123.160,00/80%Nikoli} Mira/30.790,00/20 %LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu

Nikoli} Mira, adresa: Vladimira Nazora br. 12, Kiseljak, li~na karta:04DPB0353, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranedjelatnosti

Nikoli} Marko, adresa: Vladimira Nadzora 12, Kiseljak, li~na karta:04DPA2860, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu01.121Gajenjepovr}a,cvije}aiukrasnogbilja,01.122Gajenjevo}nihsadnica,

01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413Ostale poljoprivredne usluge, 10.300 Va|enje i briketiranje treseta, 20.400Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta,20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame,pru}ai drugih pletarskih materijala, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartonaiambala`e od papira i kartona, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira ikartona, d.n., 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla,26.131Proizvodnjaambala`nogstakla,26.210 Proizvodnjakerami~kihpredmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih

proizvoda, 37.100 Recikla a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla a nemetalnih otpadaka i ostataka, 41.000 Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 51.190 Posredovanje utrgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastimproizvodima,sjemenjemihranomza`ivotinje,51.220Trgovinanavelikocvije}emirastinjem, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama isredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kimproizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo,51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na velikoostalim poluproizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastitira~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`noprehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje ipravljenje lijekova od trava, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko

ku}akojerobuprodaju prekopo{te,52.620 Trgovinana malo natezgama i pijacama,52.630 Ostalatrgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi,55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kamine, 55.520 Ketering, 60.101Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju,63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.,71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.401 Prire|ivanje sajmova,74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 90.010Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada,90.030 Sanitarne i druge djelatnosti, 92.320 Djelatnost objekata za kulturnepriredbe, 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340Ostalezabavne djelatnosti, d.n., 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.030Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n.

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 51

Page 84: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 84/88

Vanjskatrgovinaprehrambenim i neprehrmbenimproizvodima UVOZIZVOZDru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru

registriranih djelatnsoti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskomposlovanja ("Slu`bene novine FBiH", broj 2/95), a naro~ito:

- oblicima uvoza i izvoza robe- zaklju~ivanjeugovora o posebnimoblicimavanjskotrgovinskog poslovanja u

skladu sa odredbama ~l. 27. citiranog Zakona, a naro~ito:- usluge me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje,

agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizingposlovi, te utovar i sl.

- zastupanje stranih firmi- obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge

u okviru registrirane djelatnsoti i poslova vanjskotrgovinskog prometa - usluge ugostireljstva i turizma.Broj 051-0-Reg-10-00024422. aprila 2010. godineTravnik

(SR-263/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "KIMTEC" Vitez Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa uregistarsmanjenjedjelatnostiPodru`nice4BanjaLukausubjektuupisa,anatemeljuodredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene

novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 23. 4. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "KIM TEC" Vitez Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez upisani su podaci o smanjenje djelatnostiPodru`nice 4 Banja Luka u subjektu upisa kako slijedi:

Firma: "KIM TEC" Vitez Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u VitezSkra}ena oznaka firme: "KIM TEC" d.o.o. VitezSjedi{te: Poslovni centar 96-2, Vitez, VitezMBS: 51 -01 -0205-08 (stari broj 1 -1897)JIB: 4236098430006Carinski broj: 236098430006Pravni osnov upisa:O izmjeni odluke o osnivanju Podru`nice dru{tva broj: OPU-IP: 1247/2009 od

2.11.2009.godinesa~injena odnotaraGoran Halidaiz Travnikapod brojem:OP-IP:506/2010 od 14. 4. 2010.godine

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA

Firma/Sjedi{te/Reg. br./MBSM SAN GRUPA dioni~ko dru{tvo za proizvodnju ra~unala, trgovinu i uvoz i

izvoz Zagreb, (M SAN GRUPA d.d.) R Hrvatska/Hrvatska, R Hrvatska Zagreb,Buzinski prilaz 10/080157581

OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 17.334.976,02Upla}eni kapital: 17.334.976,0272.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada 

podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje ipopravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodnera~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioniposlovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta iispitivanje javnog mnijenja, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 80.420Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n., 63.110 Pretovar tereta, 63.120Skladi{ta i stovari{ta 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceKarin Ton~o, li~na karta: 04DNA1574, rukovodilac podru`nice, bez

ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnostiNaziv: "KIM-TEC" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, Podru`nica 

broj 4 Banja Luka Poreski podbroj: 4236098430065Sjedi{te: Kozarska br. 55, Banja Luka, op{tina: Banja Luka Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice dru{tva 

broj: OPU-IP: 1247/09 od 2. 11. 2009. godineDjelatnost podru`nice74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceKarinTon~o,li~na karta:04DNA1574,direktordru{tva i poslovnejedinice,bez

ograni~enja ovla{tenja NAPOMENA

Subjektu upisa "KIM TEC" d.o.o. Vitez Dru{tvo sa ograni~enom odgovrno{}uupisano na MBS: 51-01-0205-08 (stari 1-1897 kod Op}inskog suda Travnik) pripaja se subjekt upisa Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge"ELEKTROMAGIC"d.o.o.Sarajevo,MBS:1-24371kod Op}inskogsudaSarajevo.

Broj 051-0-Reg-10-00023623. aprila 2010. godine

Travnik(SR-264/10-TR)

Op}inski sudu TravnikusudijaHalisaBa{agi},a rje{avaju}ipo prijaviExport-im-port "IVA" Gospodarsko Dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez, u predmetuupisa u registar osnivanje Poslovne jedinice broj13 "IVA" u Kupresuu subjektuupisa,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 21. 4. 2010. godine

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa Export-import "IVA" GospodarskoDru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez upisani su podaci o osnivanjePoslovne jedinice broj 13 "IVA" u Kupresu u subjektu upis kako slijedi:

Firma:Export-import "IVA" Gospodarsko Dru{tvoza trgovinu, prometi usluged.o.o. Vitez

Skra}ena oznaka firme: Export-import "IVA" d.o.o. VitezSjedi{te: Poslovni centar 96-2, Vitez, VitezMBS: 51-01-0225-08 (stari broj 1-120)JIB:4236046470000Carinski broj: 236046470000Pravni osnov upisa:Odlukao osnivanju Poslovne jedinice u Kupresu broj:OPU-IP:525/2010 od 9.

4. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceJoki}Ivana, li~nakarta: 03DFA8173,{ef podru`nice,bez ograni~enjaovlatenja 

u okviru registrovane djelatnosti.Djelatnost podru`nice52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina 

na malotekstilom, 52.420Trgovinana maloodje}om,52.430 Trgovinana maloobu}omi predmetimaod ko`e, 52.441 Trgovinana malonamje{tajem, 52.442 Trgovinana maloopremom za osvjetljavanjei predmetimaza doma}instvod.n.,52.450Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo,radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama,novinama i pisa}im materijalom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom

Naziv: EXPORT-IMPOET "IVA" Gospodarsko Dru{tvo za trgovinu promet iusluge d.o.o. Vitez,

Poslovna jedinica br. 13. KupresPoreski podbroj: 4236046470255Sjedi{te: Zagreba~ka broj 3, Kupres, op{tina: KupresAkt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice u Kupresu

broj: OPU-IP:525/2010od 9.4. 2010.godinesa~injenod notaraGoranHalida izTravnika Djelatnost podru`nice52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no

prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim idrugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.270 Ostala trgovina na malohranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.410Trgovina na malo tekstilom,52.420 Trgovinana malo odje}om,52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442

Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n.,52.450Trgovinana maloelektri~nimaparatimaza doma}instvo,radio i televizijskimure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama 

Lice ovla{teno za zastupanje podru`niceJoki} Ivana, li~na karta: 03DFA8173, {ef podru`nice, bez ograni~enja 

ovla{tenja u okviru registrirane djelatnostiBroj 051-0-Reg-10-00023421. aprila 2010. godineTravnik

(SR-265/10-TR)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 52 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 85: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 85/88

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijaviGra|evinsko-proizvodno i prometno Dru{tvo "VLA[I] II" d.o.o. Travnik, upredmetu upisau registarpromjene lica ovla{tenog zazastupanjeu subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 20. 4. 2010. godinedonio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJIU sudski registar, kod subjekta upisa Gra|evinsko-proizvodno i prometno

Dru{tvo"VLASICII" d.o.o.Travnikupisanisu podacio promjene licaovla{tenogza zastupanje u subjektu upisa kako slijedi:

Firma: Gra|evinsko-proizvodno i prometno Dru{tvo "VLA[I] II" d.o.o.Travnik

Skra}ena oznaka firme: GPPD "VLA[I]-II" d.o.o. TravnikSjedi{te: Krndija broj 6, Travnik, TravnikMBS: 51-01-0445-09 (stari broj 1-1378)JIB:4236115200001Carinski broj: 236115200001Pravni osnov upisa:Odlukao imenovanjudirektorabroj OPU-IP:529/2010 od 12.4. 2010. godine,

sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuStrmonjaNijaz,adresa: Bazen6, Travnik,li~na karta:07DFE7551,direktorbez

ograni~enja ovla{tenja.Broj 051-0-Reg-10-00023220. aprila 2010. godineTravnik

(SR-266/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"XT-COMPUTERS" Gospodarsko Dru{tvo za proizvodnju,trgovinu i usluge d.o.o.Busova~a,u predmetuupisau registarpromjenedjelatnostiu subjektuupisa,promjenesjedi{ta (adrese) subjekta upisa i prenos udjela u subjektu upisa, a na temelju odredbe~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 15. 4. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "XT-COMPUTERS" GospodarskoDru{tvo za proizvodnju,trgovinu i usluge d.o.o. Busova~a upisani su podaci opromjeni djelatnosti u subjektu upisa, promjeniu sjedi{ta (adrese) subjekta upisa iprenosu udjela u subjektu upisa , kako slijedi:

Firma: "XT-COMPUTERS" Gospodarsko Dru{tvo za proizvodnju,trgovinu iusluge d.o.o. Busova~a 

Skra}ena oznaka firme: "XT-COMPUTERS" d.o.o. Busova~a Sjedi{te: Josipa bana Jela~i}a bb, Busova~a, Busova~a MBS: 51-01-0007-08JIB: 4236434640006Carinski broj: 236434640006Pravni osnov upisa:Ugovor o prijenosu udjela ~lana Dru{tva br. OPU-IP-210/10 od 8. 4. 2010.

godine, sa~injene od notara Jasne Sofovi} iz Viteza iOdluka o promjeni sjedi{ta i pro{irenju djelatnosti br. OPU-IP-213/10 od 9. 4.

2010. godine sa~injene od notara Jasne Sofovi} iz Viteza Odluka o izmjenama i dopunama Statuta br. OPU-IP-214/10 od 9. 4. 2010.

godine sa~injene od notara Jasne Sofovi} iz Viteza OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta 

Grube{i} @eljko/Kre{evska bb, Busova~a/li~na karta: 04DLA6627OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.000,00Upla}eni kapital: 2.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Grube{i} @eljko/2.000,00/100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuGrube{i} @eljko, adresa: Kre{evska bb, Busova~a, li~na karta: 04DLA6627,

direktor bez ograni~enja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.132 Gajenje

vo}a, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za 

proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza,01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgojperadi, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada ukombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411Iskori{tavanjevodaza poljoprivredu,01.412Ure|ivanjei odr avanje parkova,zelenihi rekreacionihpovr{ina,15.110 Proizvodnja i konzerviranjemesa, 15.120 Proizvodnja 

i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 21.120 Proizvodnja papira i kartona,21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.220Proizvodnja papirnih proizvodaza doma}instvo,higijenskei toaletne potrebe, 21.230Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 22.120 Izdavanje novina,22.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 22.140 Izdavanje zvu~nihzapisa, 22.210 [tampanje novina, 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo, 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo, 30.010Proizvodnja kancelarijskih ma{ina, 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.200Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparataza linijsku telefoniju i telegrafiju,36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta,36.120Proizvodnjaostalognamje{taja zaurede itrgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 40.111 Proizvodnja hidroelektri~ne energije,40.130 Distribucija iprodaja elektri~ne energije, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme,45.320 Izolacioniradovi, 50.101 Trgovina motornihvozilana veliko,50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima 50.200

Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motornavozilanaveliko,50.302Trgovinadijelovimaipriboromzamotornavozilana malo,50.303Posredovanje u trgovinidijelovima i priboromza motornavozila,50.401Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovimai priboromna malo, 50.403 Posredovanjeu trgovinimotociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr avanje i popravakmotocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.140Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima,51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupeproizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310Trgovina navelikovo}em i povr}em,51.320Trgovinana veliko mesomi proizvodima od mesa, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio itelevizijskim ure|ajima, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima,perifernom opremomi softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama iopremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom,51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju,51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama,uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un,52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenihproizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo unespecijaliziranim prodavnicama, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima odko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na maloelektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na maloknjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskomopremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom,opti~kom i sli~nom opremom, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, uprodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te,52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalihpredmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravakostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez

restorana, 55.211Dje~ijai omladinskaodmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e,55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostalismje{taj d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane,55.510 Kamine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevozputnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju,60.220 Taksiprijevoz, 60.230 Ostali prijevozputnikau kopnenomsaobra}aju,60.240Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta istovari{ta,, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanjenekretnina za vlastiti ra~un, 70.310Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnihsredstava, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare,71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 53

Page 86: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 86/88

ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostalekonsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada iupravljanjebazama podataka,72.500 Odr`avanjei popravakkancelarijskih, ra~unskihi ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi sporezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i

menad`ment konsalting,74.401Prire|ivanjesajmova, 74.402 Ostale usluge reklame ipropagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Uslugepakovanja, 74.850 Sekretarskei prevodila~kedjelatnostii 74.860 Djelatnosti pozivnihcentara, 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova 

Broj 051-0-Reg-10-00022515. aprila 2010. godineTravnik

(SR-267/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"MLFNPEK-@ITAR" Otvoreno dioni~ko Dru{tvo za proizvodnju mlinskih ipekarskih proizvoda Jajce, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registracijiposlovnih subjekata u FBiH("Slu benenovine FederacijeBiH",broj 27/05, 43/09),dana 15. 4. 2010. godine donio

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "MLINPEK-@ITAR" Otvoreno dioni~ko

Dru{tvo za proizvodnju mlinskih i pekarskih proizvoda Jajce upisani su podaci opromjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi:

Firma: "MLINPEK-@ITAR" Otvoreno dioni~ko Dru{tvo za proizvodnjumlinskih i pekarskih proizvoda Jajce

Skra}ena oznaka firme: "MLINPEK-@ITAR" d.d. JajceSjedi{te: Bravnice bb, Bravnice, JajceMBS: 51-02-0026-09 (stari broj 1-652)JIB:4236078320000Carinski broj: nema Pravni osnov upisa:Odluka o imenovanju direktora Dru{tva broj: OPU-IP: 520/2010 od 8. 4.

2010.godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuBojani} Niko, adresa: Slavka Jelice [vabe bb, Jajce, li~na karta: 04DMA0203,

direktor djelatnosti, bez ograni~enja ovla{tenja Broj 051-0-Reg-10-00022215. Aprila 2010. godineTravnik

(SR-268/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"FIS-[PED" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa uregistarprestankaradaPodru`niceSarajevo,anatemeljuodredbe~lana59.Zakonaoregistraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj27/05, 43/09 ), dana 15. 4. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "FIS-[PED" Dru{tvo sa ograni~enomodgovorno{}uVitezupisanisu podaci o prestankuradaPodru`niceSarajevoupisane uOp}inskom sudu Travnik rje{enjem br. 051-0-Reg-06-001507 od 27. 10. 2006.godine, kako slijedi:

Firma: "FIS-[PED" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u VitezSkra}ena oznaka firme: "FIS-[PED" d.o.o. Vitez

Sjedi{te: Postotni centar 96, Vitez, VitezMBS: 51-01-189-09 (stari broj 1-809)JIB: 4236019820007Pravni osnov upisa:Odluka o prestanku rada Podru`nice\Sarajevo br. OPU-IP-193/10 od 1. 4.

2010. godine, sa~injene od notara Marinka Jur~evi} iz Travnika U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat FIS Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez/540.000,00/100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem prometuFranji}Jozo,adresa:J. Kurevijebr.6A, Vitez, li~na karta:04DNA5148,izvr{ni

direktor za nabavku, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnostiU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu

Gudelj Pero, adresa: Kr~evine bb, Vitez, li~na karta: 05DNB7204, generalnidirektor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranedjelatnosti.

Broj 051-0-Reg-10-00022115. aprila 2010. godineTravnik

(SR-269/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi PrivrednoDru{tvoza promet,uslugei proizvodnju"JZM" d.o.o.Novi Travnik,u predmetu upisa uregistar brisanje Poslovne jedinice broj 3 Banja Luka, osnovana rje{enjem Op}inskogsuda Travnik broj: U/I644/05 od 18. 11. 2005. godine u subjektu upisa, a na temeljuodredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novineFederacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 22. 4. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa Privredno dru{tvo za promet, usluge iproizvodnju "JZM" d.o.o. Novi Travnik upisani su podaci o registar brisanjePoslovne jedinice broj 3 Banja Luka, osnovana rje{enjem Op}inskog suda Travnikbroj: U/I644/05 od 18. 11. 2005. godine u subjektu upisa kako slijedi:

Firma: Privredno Dru{tvo za promet, usluge i proizvodnju "JZM" d.o.o. NoviTravnik Skra}ena oznaka firme: "JZM" d.o.o. Novi Travnik

Sjedi{te: Mehmeda Spahe br. 1, Novi Travnik, Novi TravnikMBS: 51-01-0066-09 (stari broj 1-4610)JIB: 4236301760009

Carinski broj: 236301760009Pravni osnov upisa:Odlukao brisnaju Poslovnejedinice broj 3 u Banja Luci br.OPU-IP-395/10 od

11. 3. 2010. godine, sa~injene od notara Gorana Halida iz Travnika OSNIVA^I /^LANO VI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta Layic Muammer Istambul, Kucukkoy, Cengiz Topel br. putna isprava: TR-K

NO 381803 32, TURKEY, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 18. 9. 2006.godine, Ambasada Republike Turske u Sarajevu

OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 316.032,50Upla}eni kapital: 316.032,50U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Procenat LayicMuammer/316.032,50/100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA

U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuLayic Muammer, adresa: Istambul, Kucukkoy, Cengiz Topel br. 32, TURKEY,putna isprava: TR-K NO 381803, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 18. 9.2006. godine Ambasada Republike Turske u Sarajevu, direkotor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti

Ozturk Fuat, adresa:Istambul, Bakirkoy, Unarmiye,Bildircinbr.15/4, TURKEY,putna isprava: TR-U N° 330860,datum i mjesto izdavanja putne isprave: 8. 10. 2007.godine Uprava Grada Istambula, zamjenik direktora, do iznosa 100.000,00 KM, a preko togiznosa uz pismenu saglasnostdirektoraNik{i} Avdo,adresa:Pri{tina, Kneza Lazara 16, Kalinska bb, Novi Travnik, YGOSLAVlA, putna isprava: 002334513, da-tum i mjesto izdavanja putne isprave 13. 12. 2000. godine, MUP RS SUP Pri{tina,zamjenik komercijalnog direktora sa svim ovla{tenjima i odgovornostima a koje ima Uprava u Dru{tvu ograni~ene odgovornosti uz ograni~enje do iznosa 100.000,00 KM,a preko tog iznosa uz pismenu saglasnost direktora.

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje

mesa peradii ze~ijegmesa, 15.130Proizvodnja proizvoda odmesai mesa peradi,15.200

Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranjekrompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranjevo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.510Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugihsmrznutih smjesa, 15.610Proizvodnjamlinskih proizvoda, 15.620Proizvodnja{kroba iproizvoda od {kroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`etjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva ikola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskihproizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda odbra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani,15.880Proizvodnjahomogenizovanihprehrambenihproizvodai dijetetske hrane,15.890Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.981 Proizvodnja mineralne vode,

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 54 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Page 87: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 87/88

15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 17.110 Priprema i predenje vlakana pamu~nogtipa, 17.120 Priprema i predenje vlakana vunenog tipa, 17.130 Priprema i predenje~e{ljanih vlakana, 17.140 Priprema i predenje vlakana lanenog tipa, 17.150 Priprema ipredenje vlakana svilenog tipa, uklju~uju}i otpadnu svilu i pravljenje sinteti~kih ilivje{ta~kih filamenata,17.160 Proizvodnja koncaza {ivenje,17.170 Priprema i predenjeostalih tekstilnih vlakana, 17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.220

Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva,17.240Proizvodnjatkanina svilenogtipa, 17.250Proizvodnjaostalih tekstilnih tkanina,17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, 17.520 Proizvodnja u`adi, konopca, pletenica imre`a, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osimodje}e, 17.541Proizvodnjapozamanterije, 17.542Proizvodnjanespomenutih tekstilnihproizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni isli~nih proizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e,18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnihpredmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna,20.300Proizvodnjagra|evinskestolarije i elemenata,24.300 Proizvodnjaboja, lakovaisli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i

spojnih elemenata, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo, 29.720Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo, 31.300 Proizvodnja izolirane `ice ikablova, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 45.310 Postavljanjeelektri~nih instalacija i opreme, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.301Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.401 Trgovina motociklima, njihovimdijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima,njihovimdijelovima i priborom namalo,50.500Trgovinana malomotornimgorivimaimazivima, 51.540Trgovinana velikometalnom robom,cijevima, ure|ajima i opremomza vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama,51.820Trgovinana veliko ma{inama zarudarstvoi gra|evinarstvo, 51.830 Trgovinana velikoma{inamaza industrijutekstila i ma{inama za{ivenjei pletenje, 51.840Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na velikoostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalimelektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880Trgovinana veliko poljoprivrednimma{inama,

priborom i spravama,uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivoza vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama,52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malotekstilom,52.420Trgovinana maloodje}om,52.430 Trgovina namalo obu}om ipredmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malonamje{tajem, 52.442 Trgovina na maloopremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.630Ostala trgovinana maloizvanprodavnica,63.120Skladi{tai stovari{ta, 74.820 Uslugepakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometuDru{tvo}e obavljatii vanjskotrgovinskiprometi vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom

prometu i to:- vanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ- vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ Dru{tvo }e

vr{iti poslove i usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to:- oblicima uvoza i izvoza robe- zaklju~ivanje ugvora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja 

- usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti u skladu sa navedenim Zakonom i to: usluge me|unarodnog transporta putnika i roba,me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, skladi{tenje, utovar,turisti~keusluge,finansijskeusluge,pomorskotehni~keuslugenamoruipodmorju

- zastupanje stranih firmi- obavljanje vanjskotrgvinskih poslova u slobodnim zonama - drugeuslugeu okviru registriranedjelatnostiposlovavanjskotrgovinskogprometa.Broj 051-0-Reg-10-00021622. aprila 2010. godineTravnik

(SR-270/10-TR)

Op}inskisudu TravnikusudijaHalisaBa{agi}, a rje{avaju}i poprijavi "PO@G"Gospodarsko dru{tvo za i proizvodnju, promet i usluge, d.o.o. Vitez, u predmetu

upisa u registar promjene lica ovla{tenogza zastupanjeu subjektu upisa,a natemeljuodredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`benenovine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 8. 4. 2010. godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "PO@G" Gospodarsko Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge, d.o.o. Vitez upisani su podaci o promjeni lica 

ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi:Firma: "PO@G" Gospodarsko Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge, d.o.o.

Vitez Skra}ena oznaka firme: "PO@G" d.o.o. VitezSjedi{te: Poslovni centar bb, Vitez, VitezMBS: 51-01-1779-09 (stari broj 1-796)JIB: 4236061270009Carinski broj: 236061270009Pravni osnov upisa:Odluka o razrje{enju i imenovanje v.d. direktora br. OPU-IP-189/10 od 31. 3.

2010. godine, sa~injene od notara Jasne Sofovi} iz Viteza LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometuGugi} Ljiljana, adresa: Ivana Me{trovi}a bb, Vitez, li~na karta: 04DNA4155,

v.d. direktor, bez ograni~enja Broj 051-0-Reg-10-0002118. aprila 2010. godineTravnik

(SR-271/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi"TOPALOVI]-@ITOPROMET" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Turbe,Travnik, u predmetu upisa u registar promjene sjedi{ta (adrese) subjekta upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 19. 4. 2010. godinedonio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "TOPALOVI]-@ITOPROMET" Dru{tvos ograni~enom odgovorno{}u Turbe, Travnik upisani su podaci o promjeni sjedi{ta (adrese) subjekta upisa, kako slijedi:

Firma:"TOPALOVI]-@ITOPROMET"Dru{tvo s ograni~enomodgovorno{}uTurbe, Travnik

Skra}enaoznaka firme:"TOPALOVI]-@ITOPROMET"d.o.o. Turbe, TravnikSjedi{te: Stani~na broj 17, Turbe, Travnik, Travnik

MBS: 51-01-0279-08JIB: 4236462930001Carinski broj: 236462930001Pravni osnov upisa:Odlukao promjeni sjedi{taDru{tva i izmjenastatuta br.OPU-IP-449/10 od 29.

3. 2010. godine, sa~injene od notara Gorana Halida iz Travnika OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISAPrezime i ime, adresa, li~na karta Topalovi} Spaso, Kulina Bana 1, Travni, li~na karta: 04DFC0640OSNOVNI KA PITAL SUBJEKTA UPISAUgovoreni (upisani) kapital: 2.000,00Upla}eni kapital: 2.000,00U^E[]E U KAPITALUOsniva~/Ugovoreni kapital/Proeenat Topalovi} Spaso/2.000,00/100%LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISAU unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu

Topalovi} Spaso, adresa: Kulina Bana 1, Travnik, li~na karta: 04DFC0640,direktor djelatnosti, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registraneTopalovi} Zdravko, adresa: Kulina Bana 1, Travnik, li~na karta: 05DFE2124,

zamjenik direktora djelatnosti, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriraneDJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a,

cvije}ai ukrasnog bilja,01.122Gajenjevo}nih sadnica,01.300Gajenjeusjeva i zasadaukombinacijisa uzgojem `ivotinja(mje{ovita poljoprivrednaproizvodnja),01.413 Ostalepoljoprivredne usluge, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e ivotinje,15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e,osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a,panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHPonedjeljak, 9. 5. 2011. – Oglasni dio – Broj 24 - Stranica 55

Page 88: Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

8/6/2019 Službene novine FBiH [godina 18, broj 24; 9.5.2011]

http://slidepdf.com/reader/full/sluzbene-novine-fbih-godina-18-broj-24-952011 88/88

elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drvet, 20.510 Proizvodnja ostalihproizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 45.420 Ugradnja stolarije,50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo,50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravakmotornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko,

50.302Trgovinadijelovimai priboromza motornavozilana malo,50.303 Posredovanjeu trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima,njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovimdijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovimdijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednimsirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.130Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.170Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.190 Posredovanje u trgoviniraznovrsnimproizvodima,51.210 Trgovinana velikozrnastim proizvodima,sjemenjemi hranomza `ivotinje,51.220Trgovinana velikocvije}em i rastinjem,51.230Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom idovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa,51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima imastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i

slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima,51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce,51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.531Trgovina na veliko drvetom, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednimma{inama, priboromi spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900Ostala trgovina na velikoisklju~ivo za vlastitira~un,52.110 Trgovinana malou nespecijaliziranimprodavnicama,prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malou nespecijaliziranimprodavnicama, 52.210Trgovinana malovo}em i povr}em,52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na maloribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom,kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom,pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.313Poljoprivredne apoteke, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranimprodavnicama, 52.620 Trgovinana malona tezgama i pijacama,55.300Restorani, 55.401Barovi, 55.402Bifei (buffet), 55.403Kafane, 60.240Prijevoz

robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta,63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 71.100 Iznajmljivanjeautomobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310Iznajmljivanjepoljoprivrednihma{ina i opreme, 74.870Ostale poslovne djelatnosti,d.n.

DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometuDru{tvo se bavi i vanjskotrgovinskim poslovanjem i to:- vanjska trgovina prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u okviru

registrirane djelatnosti UVOZ -IZVOZ- posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga - zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja - zastupanje stranih lica iz okvira registrirane djelatnosti- konsignacioni, komisioni poslovi i kompenzacioni poslovi- skladi{tenje, agencijske usluge i posredni{tvo- otprema i doprema robe ({pedicija)

Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 026515 10 Lod 16. 4. 2010. godinekako slijedi: Firma: "HLADNJA^A I KLAONICA" dioni~ko Dru{tvo Bugojno-ULIKVIDACIJI Skra}ena oznaka firme: "HLADNJA^A I KLAONICA" d.d.Bugojno-U LIKVIDACIJI Sjedi{te: Terzi}i bb, Bugojno, Bugojno

MBS: 51-02-0021-09 (stari broj 1-1448)

JIB: 4236201380004

Pravni osnov upisa:

Rje{enje Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 026515 10 L od 16. 4. 2010.godine o provo|enju postupka likvidacije nad privrednim Dru{tvom"HLADNJA^A I KLAONICA" dioni~ko Dru{tvo Bugojno

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA

Firma, sjedi{te, Reg. br./MBS

Dioni~ari DD "HLADNJA^A I KLAONICA" Bugojno upisani u Registar Komisije za vrijednosne papire FBiH

U^E[]E U KAPITALU

Osniva~/Klasa/Broj dionica/Vrijednost/Ukupno/Procenat 

Dioni~ari DD "HLADNJA^A I KLAONICA" Bugojno upisani u Registar Komisije za vrijednosne papire FBiH/1/73531/12.50/919,137.50/100.0000%

Broj 051-0-Reg-10-000321

25. maja 2010. godine

Travnik

(SR-273/10-TR)

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "DENIPROMET" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Fojnica, u predmetu upisa uregistar promjene djelatnosti u subjektu upisa, prenosu udjela u subjektu upisa,promjene sjedi{tasubjektaupisai promjenelicaovla{tenog zazastupanje u subjektuupisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata uFBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 13. 5. 2010.godine donio je

RJE[ENJE O REGISTRACIJI

U sudski registar, kod subjekta upisa "DENI PROMET" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Fojnica upisani su podaci o promjeni djelatnosti usubjektu upisa, prenosu udjela u subjektu upisa, promjeni sjedi{ta subjekta upisa ipromjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi:

Firma: "DENI PROMET" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Fojnica 

Skra}ena oznaka firme: "DENI PROMET" d.o.o. Fojnica 

Sjedi{te: Bakovi~ki put br. 68, Fojnica, Fojnica 

MBS: 51-01-1690-09 (stari broj 1-4898)

JIB: 4236359410008

Carinski broj: 236359410008

Pravni osnov upisa:

Ugovor o prenosu udjela br. OPU-IP-178/10 od 2. 2. 2010. godine, sa~injen odnotara Gorana Halida iz Travnika 

Odluka o promjeni vlasnika, promjeni naziva, promjeni sjedi{ta, uskla|ivanjudjelatnosti i izmjeni Statuta br. OPU-IP-179/10 od 4. 2. 2010. godine sa~injen odnotara Gorana Halida iz Travnika 

Odluka o imenovanju direktora br. OPU-IP-180/10 od 4. 2. 2010. godine,sa~injen od notara Gorana Halida iz Travnika 

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 24 - Stranica 56 – Oglasni di o – Ponedjeljak, 9. 5. 2011.