Transcript
Page 1: Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum Repetytorium

SzkołaPrawaProcesowegoAdExemplum

RepetytoriumProcesoweskierowanedoosóbprzygotowującychsiędozawodowychegzaminówprawniczych

[egzaminradcowski2016iegzaminadwokacki2016]

KURSLISTOPADOWY2016OFERTASZKOLENIOWA

ZałącznikamidoniniejszejofertysąwywieszonewsystemieADEX:• harmonogramzajęćoraz• regulaminRepetytorium.

planowanyterminprowadzeniaRepetytorium

listopad2015–marzec2016

ilośćgodzinRepetytorium

wjednostkachszkoleniowychSzkołypo40min

min.142,5j.szk.

zblokiemETYKAiPOZEWmin.181

jednostekszkoleniowych

ilośćcasusówCYWILNE conajmniej87

ilośćcasusówUMOWY conajmniej41

ilośćcasusówKARNE conajmniej41

ilośćcasusówADMINISTRACYJNE conajmniej41

sumacasusównaRepetytoriumconajmniej210casusów

ilośćcasusówETYKA20

[wtym6opiniidosamodzielnegoskonstruowania]

ilośćcasusówPOZEW 30Łącznailośćcasusów:

Repetytoriumiblokidodatkowerazemconajmniej247casusów

planowanailośćegzaminówpróbnych

4

CENARepetytorium

2850PLN+23%VAT=3505,50PLN

CENAblokudodatkowego:

ETYKA

499PLN+23%VAT=613,77PLN

Page 2: Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum Repetytorium

izasadywykonywaniazawoduCENAblokudodatkowego:

POZEW

zasadykonstruowania

549PLN+23%VAT=675,27PLN

możliwośćrozłożenianaratyTAK–dwieratywpłat

nazasadachokreślonychponiżejiwRegulaminieRepetytorium

RABATnapublikacjeWydawnictwaNaukowo-Prawniczego

ADEXEMPLUM

od20%do70%

wtymofertaspecjalnanaskryptyikomentarzepraktyczne–materiały

pomocniczedozajęćpatrzponiżej

więcejinformacjinatematRepetytoriumdostępnychjest:

podadresemmailowymSekretariatuKursu:

[email protected]

podtelefonami: +48881717888+48883939388

bądźnastronieinternetowejSzkoły,pozalogowaniusiędosystemuinformatycznegoSzkoły–ADEX

www.adexemplum.com

wkwestiachksięgowych: [email protected]

formafaktury: zaliczkowapłatnośćizasadyrozłożenianaraty: szczegóływkońcowejczęścioferty

blokdodatkowy:oddzielniepłatny

ETYKAizasadywykonywaniazawodu[Vczęśćegzaminu2016]

Ilośćgodzin:15Ilośćcasusów:20(6opinii)Ilośćsesji:około7

Vide:opiswdalszejczęścioferty

blokdodatkowy:oddzielniepłatny

POZEW

zasadykonstruowania

Ilośćgodzin:18Ilośćcasusów:30Ilośćsesji:około6

Vide:opiswdalszejczęścioferty

Page 3: Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum Repetytorium

OPISOFERTY

CelRepetytorium

CelemRepetytoriumjestpowtórzenie,poszerzenieiutrwaleniewiedzyorazumiejętnościzzakresukonstruowaniapismprocesowychiumówprzeznaczonedlaprawnikówpraktyków.

Przygotowując program merytorycznyRepetytoriumkorzystaliśmy z wiedzy i doświadczenia naszych

Wykładowców, jak i z umiejętności trenerów technik zapamiętywania i uczenia się. Proponujemy zatem Państwu

wyłącznie praktyczne zajęcia, oparte o autorski i sprawdzony system nauczania, nastawiony na ćwiczenie

umiejętnościkonstruowaniapismprocesowychiumów.

TerminRepetytorium

RepetytoriumodbędziesięwokresieLISTOPAD2015–MARZEC2016.

ZajęciaćwiczeniowenaRepetytoriumodbywaćsiębędą,zgodniezwyboremKursanta,albow:

• ŚRODY–godz.18:00-21:00albow

• NIEDZIELE–godz.10:00-13:00.

Konwersatoriaorazwarsztatyodbywająsięwróżnednitygodnia–videharmonogram.

Zastrzegasięjednakmożliwośćzmianyproponowanychterminówzajęć,zuwaginaPaństwazajęcianaaplikacjach,w

tymkolokwiaorazinneokolicznościzwiązanezprzyczynaminiezależnymiodSzkoły.

ZakresRepetytorium2016

WprowadzonynaRepetytoriumpodziałzajęćjestsynergiąnaszegodoświadczenia,wypracowanegosystemu

nauczaniaitechnikutrwalaniawiedzy.Obejmujeonczteryblokitematyczneobejmującego4pierwszeczęści

egzaminukońcowego.Wskutekzmianwprowadzonychdoobuustawsamorządowych,wtymrokuoferujemy

Państwutakżedodatkowyblok:ETYKAodpowiadającyVczęściegzaminuzawodowego.Dodatkowotakże,zuwagina

tendencjeegzaminacyjnezlatpoprzednich,wydzieliliśmydooddzielnegoblokuzasadykonstruowaniaPOZWÓW.

Obadodatkoweblokisąopcjonalneimogąbyćwykupywanejakododatkowe,oddzielniepłatnemoduły.

Formazajęć

Repetytoriumskładasięznastępującychrodzajówzajęć:

• konwersatoria,

• ćwiczenia,

• warsztaty,

• egzaminypróbneoraz

• omówieniaegzaminówpróbnychpołączonezkonwersatoriamipowtórzeniowymi.

KONWERSATORIA-opis

Konwersatoriasłużąprzekazaniuobowiązującychzasadkonstruowaniaposzczególnychpismprocesowychiumów,

wtymzasadkonstruowaniazakresówzaskarżenia,zarzutów,wniosków,tezdowodowych,komparycjiumownych,

poszczególnychklauzulumownych,etc.

Page 4: Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum Repetytorium

WiadomościtesąwymaganewdalszymtokuRepetytoriumisłużąsamodzielnemurozwiązywaniuzadańicasusów

domowych.

Dokażdegotematukonwersatoriówprzygotowanyjestzestawcasusówdomowych.Rozwiązaniatychcasusówsą

następnieomawianezPaństwemnaWARSZTATACHorazdodatkowoumieszczanenaindywidualnychkontach

KursantówwsystemieADEX.

ĆWICZENIA-opis

Zajęciaćwiczeniowesłużąomówieniuokreślonychinstytucjiprawaprocesowegoimaterialnegoorazobejmująnaukę

rozwiązywaniacasusówegzaminacyjnych.Zajęciaprowadzonesąwoparciuospecjalnieprzygotowane,autorskie

casusy,któremająformęaktsądowych.Wtokuzajęććwiczeniowychpowtarzanesązasadykonstruowaniazarzutówi

wnioskówapelacyjnychorazposzczególnychklauzulumownych.

PowszystkichzajęciachćwiczeniowychkażdyzPaństwaprzygotowujesamodzielnieodpowiedniepismoprocesowe:

apelację,skargę,opinię,umowęetc.orazprzesyłajądosprawdzeniazapośrednictwemsystemuADEX.SprawdzoneprzeznasiopatrzonekomentarzamipracesąodsyłanedoPaństwatakżezapośrednictwem

systemuADEXbezpośrednionaPaństwaindywidualnekonta.

WsystemieADEXwywieszanesąsugerowanerozwiązaniacasusówomawianychnazajęciachćwiczeniowychorazwzależnościodpotrzebyicasusu,takżelistyorzeczniczebądźomówienia.

WARSZTATY-opis

WarsztatysłużąomówieniuPaństwarozwiązańcasusówdomowych(innychniżćwiczeniowe)iwskazaniuPaństwu

prawidłowychichrozwiązań.

EGZAMINYPRÓBNE-opis

Egzaminypróbnesłużąweryfikacjizdobytejiutrwalonejwiedzy.SporządzoneprzezPaństwapracesprawdzanesą

pisemnie,wtrybieegzaminacyjnym,anastępnieodsyłanePaństwuzkomentarzami,uwagamiiocenąza

pośrednictwemsystemuADEX.

DodatkowowsystemieADEXwywieszanesąprawidłowerozwiązaniacasusówegzaminacyjnychzprzykładowymiapelacjami/umowami,aewentualnietakżezomówieniamizawartychwcasusieegzaminacyjnyminstytucjiprawai

listamiorzeczniczymi.

OmówieniaEGZAMINÓWPRÓBNYCHikonwersatoriapowtórzeniowe-opis

Zakończeniekursustanowiąkonwersatoria,naktórychomawianesąszczegółoworozwiązaniacasusów

egzaminacyjnych,popełnioneprzezPaństwabłędy,jakinastępujepodsumowaniemateriizdanegoprzedmiotu.

KONWERSATORIAon-line-opis

PrzeprowadzanekonwersatoriasąnagrywaneiudostępnianePaństwudoswobodnegowglądu,wtokucałegokursu

naPaństwaindywidualnychkontachwsystemieADEX.

Programnarok2016

WtokuRepetytoriumomawianesąnastępującezagadnienia:

CYWILNE:

Page 5: Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum Repetytorium

• zasadykonstruowaniaapelacjicywilnej–strukturaprocesu,

• zasadykonstruowaniaapelacjicywilnejwnieprocesie,

• zakreszaskarżenia,

• rodzajeizasadykonstruowaniazarzutów,

• wnioskiapelacyjneiwnioskiapelacji,

• kosztysądowe,

• wnioskiizarzutykosztowe,

• opłatysądowe,

• wartośćprzedmiotuzaskarżenia,

• zasadynaliczaniaizasądzaniaodsetek,

• współuczestnictwo,

• solidarność,

• zasadyreprezentacjiiodpowiedzialnościSkarbuPaństwa[C/U],

UMOWY:• zasadykonstruowaniaumów–strukturaumowy,

• zasadyreprezentacji,

• zasadykonstruowaniakomparycjiumownych,

• przedmiotumowy,

• essentialianegotii,• neutralianegotii,• accidentalianegotii,czyliklauzulewarunkoweizabezpieczające,• postanowieniakońcowe.

KARNE:• zasadykonstruowaniaapelacjikarnej,

• zakreszaskarżenia,

• zasadykonstruowaniazarzutówiwnioskówwapelacjikarnej,

• zasadykonstruowaniasubsydiarnegoaktuoskarżenia,

• zasadykonstruowaniaprywatnegoaktuoskarżenia.

ADMINISTRACYJNE:• zasadykonstruowaniaskargidoWSA,

• rodzajeizasadykonstruowaniazarzutów,

• rodzajewniosków,

• zasadykonstruowaniaskargidoNSA.

Dodatkowemoduły-ETYKA

Stosowniedowymogówegzaminacyjnychna2016rokproponujemyPaństwudodatkowymoduł-ETYKA.Uwaga,MODUŁstanowiodrębnąorganizacyjnieodRepetytoriumjednostkęszkoleniową.Cenamodułuwynosi499PLN+23%VAT=613,77PLN.Modułobejmuje15jednostekszkoleniowych(czyli600min.szkolenia).

Czastrwania:LISTOPAD2015–STYCZEŃ2016

Zarystematycznytegomodułuprzedstawiasięnastępująco:

• dlaradcówprawnych:• podstawowezasadywykonywaniazawoduorazwartościiobowiązkietyczneradcy

prawnego,

• godnośćzawoduijejnaruszenia,

Page 6: Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum Repetytorium

• tajemnicazawodowa,

• konfliktinteresów,

• zasadypozyskiwaniaklientów,zasadywynagrodzeniaradcyprawnegoistosunkipomiędzy

radcamiprawnymiwzakresieobsługitegosamegoklienta,

• stosunkizklientem,

• stosunkiradcyprawnegozsamorządemorazstosunekradcyprawnegodosądów,urzędów

orazdrugiejstronyprocesu,

• karydyscyplinarne,

• zasadykonstruowaniaopiniiprawnych.

• dlaadwokatów:• zasadywykonywaniazawoduadwokata,

• godnośćzawodu,

• tajemnicaadwokacka,

• konfliktinteresów,

• informacjaireklamaadwokata,

• stosunkiadwokatazklientami,

• zasadywynagrodzeńirozliczeń,

• stosunkiadwokatazinnymiadwokatami,

• karydyscyplinarne,

• zasadykonstruowaniaopiniiprawnych.

zasadykonstruowaniaopiniiprawnych [KON] 30min.

etykaI [KON] 90min.

etykaII [KON] 120min.

etykaIII [KON] 90min.

etykaIV [KON] 90min.

etykaV [KON] 90min.

etykaVI [KON] 90min.

Dodatkowemoduły-POZEW

Zuwaginanasilającesiętendencjędotworzeniazadańegzaminacyjnychwoparciuopozew,postanowiliśmywyłączyćzasadykonstruowaniapozwówdooddzielnegoMODUŁU.Uwaga,MODUŁstanowiodrębnąorganizacyjnieodRepetytoriumjednostkęszkoleniową.Cenamodułuwynosi549PLN+23%VAT=675,27PLN.Modułobejmuje19jednostekszkoleniowych(czyli760min.szkolenia).

Czastrwania:LISTOPAD2015–STYCZEŃ2016

Programtegomodułuprzedstawiasięnastępująco:

• zasadykonstruowaniapozwu,

• zasadyzgłaszaniaitezowaniadowodów,

• powództwazKSH,

• zasadykonstruowaniapowództwwoparciuoart.189KPC,

• wartośćprzedmiotusporu,solidarność,współuczestnictwo,

• wnioskikosztowe.

zasadykonstruowaniapozwu [KON] 100min.

zasadykonstruowaniatezdowodowych

irodzajedowodów[KON] 120min.

Page 7: Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum Repetytorium

powództwazKSH [KON] 120min.

powództwaze189KPC [KON] 100min.

rozwiązaniacasusów [KON] 120min.

WPS,solidarność,

współuczestnictwo[KON] 160min.

wnioskikosztowe [KON] 40min.

PUNKTYzapracedomoweiegzaminacyjneorazzaaktywnośćnazajęciach→ZNAJDŹPRACĘ

Zuwaginabardzoczęstokierowanedonaspytaniadotyczącepoleceniajakiegośmłodegoprawnikapoaplikacjii

egzaminiezawodowymorazlicznieprzesyłaneprzezPaństważyciorysy,postanowiliśmywtymrokuwprowadzić

systempunktowypozwalającynaweryfikacjęPaństwaumiejętnościprawniczychiwmiaręobiektywnąmożliwość

poleceniaPaństwazgłaszającymsiędonasKancelariom(oczywiście,wprzypadkuzgłoszeniatakiego

zainteresowania,będziemyprzekazywaćPaństwuteinformacje,aKancelariomiinnympodmiotomposzukującym

prawnikaudostępniaćdanewyłącznietychosób,któresądanąofertąpracy/współpracyzainteresowane.Nigdynie

przekazujemyżadnychdanychosób,któreniebiorąudziałuwdanejrekrutacji).

PODRĘCZNIKI-SKRYPTY

WceluułatwieniaPaństwuprzygotowaniasiędoegzaminu,bazującnanaszejwiedzyizgromadzonym

doświadczeniu,przygotowaliśmyzestawpodręcznikówikomentarzy.Obejmująonezasadykonstruowania

poszczególnychpismprocesowych,konstruowaniazarzutóworazwniosków-dlaKursantówprzewidzianyjestrabat

wwysokościod30do50%naposzczególnetytuły.

SYSTEMINFORMATYCZNYADEX

SzkołakorzystazsystemuinformatycznegoADEX,którypowstałjakoprogramdedykowanydlaSzkoły.SystemADEXjestsystemem,wktórymprzechowywanesąPaństwadaneosobowe,gwarantującymnajwyższyzmożliwychpriorytetzabezpieczeniatychdanych.

WsystemiekażdyzPaństwasamodzielnietworzyswojekontonadającmuindywidualnyloginihasło.Wsystemie

tymznajdująsięprezentacje,casusyorazichopracowania,pozostałemateriałydydaktyczne,harmonogramzajęć,

wszelkieużyteczneinformacjeorazindywidualneocenypracdomowychiegzaminacyjnychKursantów.Kontoto

służytakżedokomunikacjizPaństwemiprzekazywaniawszelkichważnychipilnychinformacjiorganizacyjnych

bądźmerytorycznych.

SystemADEXpozwalanabezpośredniewysyłaniepracdomowychiegzaminacyjnychnakontodanegoWykładowcyoraznabezpośrednieodsyłaniesprawdzonychpracprzezWykładowcówdanemuKursantowiwrazz

recenzjąiuwagamicodoichtreści.

SystemADEXdajetakżemożliwośćanonimowegodokonywaniaocenypoziomuzajęć,którajestwidocznadlaWykładowcyprowadzącegozajęcia,jakidlaadministracjiSzkoły.Prosimyzatemokorzystanieztegosposobu

wyrażaniawłasnychopinii(bądźdoprzekazywaniaichmailowo),ponieważPaństwauwagipozwalająnamnanieustannepodnoszeniepoziomuzajęćidopasowywaniesiędoPaństwapotrzeb.

KOSZTREPETYTORIUM

wskazanakwotanieobejmujecenskryptóworazinnychpozycjiksiążkowych,

wcenęwliczonyjestdostępdomateriałówprzygotowanychiudostępnianychwsystemieelektronicznym–wtym

takżewsystemieADEXcenanieobejmujedodatkowychblokówtematycznych:Etyki(zasadywykonywaniazawodu)iPozew(zasady

konstruowania).

Page 8: Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum Repetytorium

Cenaprzyopłaciejednorazowej:

2850PLN+23%VAT=3505,50PLN

Cenaprzyrozłożeniunadwieraty:

**przyrozłożeniupłatności

naIIratyzostajedoliczona

opłatazakoszty

księgowania

wwysokości100PLN

+VAT,czyli

123PLNbrutto

Irata IIrata

1450PLN+23%VAT=

1783,50PLN[+123PLNbrutto]**

czyliłącznie1906,50PLN

1400PLN+23%VAT=1722PLN

terminypłatności do14listopada2015 do15stycznia2016

CENADODATKOWEGOBLOKUTEMATYCZNEGOETYKA(ZASADYWYKONYWANIAZAWODU):

499PLN+23%VAT=613,77PLN

CENADODATKOWEGOBLOKUTEMATYCZNEGOPOZEW(ZASADYKONSTRUOWANIA):

549PLN+23%VAT=675,27PLN

DANEDOPRZELEWU

nrkonta: 91114020040000310233265537

danedoprzelewu:

AgataRewerskaSzkołaPrawaProcesowego

AdExemplum

ul.Barska3/102-315Warszawa

Faktury:

Fakturakońcowawystawianajestdopieropozakończeniu

kursu,zuwaginafaktiżwszystkiekosztyzwiązanez

kursemgenerowanesąwjegotrakcie.

Fakturazautomatuwystawianajestnadanewskazanew

systemiepodczasrejestracji.Wprzypadkuzmianydanych

dofakturyprosimyuprzejmieokontaktzDziałem

Księgowości.

Page 9: Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum Repetytorium

Tytułemfakturyjest:

SZKOLENIEZPRAWAPROCESOWEGOWprzypadkuwpłatyprzezinnegopłatnikaniżKursantprosimyododaniewtytuleimieniainazwiskaKursanta

TERMINZAPISÓW

ZapisynaRepetytoriumprowadzonesąwsystemieinternetowymADEXprzezstronęSzkoływww.adexemplum.comWceluzapisaniasięnaRepetytoriumprosimyowybranieokna„12016

LISTOPADOWY”inaciśnięcieikony„ZAPISZSIĘ”znajdującejsięwkońcowejczęścizamieszczonejnastronieoferty.

OsobyposiadająceindywidualnekontawsystemieADEX,wceluzapisanianaRepetytorium,prosimyozalogowaniesięnaswojekontonastępnierozwinięciezakładkipolewejstronieDOSTĘPNEKURSY–„12016

LISTOPADOWY”.

TerminzapisunaRepetytoriumupływawdniu13listopada2015.

KONTAKT

SEKRETARIATKURSU

SekretariatKursu [email protected]

Telefony+48881717888

+48883939388

LISTOPADOWY2015/2016

NINIEJSZYMSZKOŁAZASTRZEGAPRAWOZMIANYdatyprzeprowadzenia

poszczególnychzajęćwskazanychwniniejszym

HARMONOGRAMIE

DATA RODZAJZAJĘĆ PRZEDMIOTCZASTRWANIAWGODZINACH

ZEGAROWYCH SZKOLNYCH

ZajęciaćwiczeniowenaRepetytoriumodbywaćsiębędą,zgodniezwyboremKursanta,albow:• ŚRODY–godz.18:00-21:00albow

• NIEDZIELE–godz.10:00-13:00.

Konwersatoriaorazwarsztatyodbywająsięwróżnednitygodnia–videharmonogram.

sesjaI s.org.

SPOTKANIEORGANIZACYJNE

1.00

[60min]

-----

Page 10: Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum Repetytorium

14-11-2015 [KON]

[C.01]cywilnezasadykonstruowania

apelacjicywilnej–strukturaprocesu,

rodzajeikonstrukcjazarzutów,wnioski

apelacyjneiwnioskiapelacji

3.15

4,75[jednostki]

14-11-2015 [KON]

[C.02]cywilnezasadykonstruowania

apelacjicywilnej–strukturaprocesu,

rodzajeikonstrukcjazarzutów,wnioski

apelacyjneiwnioskiapelacji

casusydomowe[24casusy]

3.00

4,5

22-11-2015

[KON]

[U.01]umowyzasadykonstruowaniaumów–

strukturaumowy

casusydomowe[18casusów]

3.15

4,75

13-12-2015 [KON]

[U.02]umowyzasadyreprezentacjiikonstruowania

komparycjiumownych

[18casusów]

3.00 4,5

15-11-2015 [KON]

[A.01]administracyjnezasadykonstruowaniapismw

postępowaniusądowo-

administracyjnym–

skargadoWSA

casusydomowe[36casusów]

2.00

3

14-11-2015[KON]

[K.01.R]/[K.01.A]karne*zasadykonstruowaniapism

procesowych–apelacja

casusydomowe[34casusy]

*podziałkonwersatoriówkarnychnaradcowskieiadwokackieuzależnionyjestodostatecznejdatywejściawżycieostatnich

nowelKPK

3.00

4,5

21-11-2015

[ĆW]

[A.I]administracyjne 1.30

2,25

Page 11: Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum Repetytorium

casus–aktasądowe

21-11-2015 [ĆW]

[U.I]umowycasus–aktasądowe

1.30 2,25

23-01-2016 [KON]

[C.04]cywilnewartośćprzedmiotuzaskarżenia,opłaty

sądowe,odsetki

[10casusów]

2.00

3

23-01-2016 [KON]

[C.05]cywilnewspółuczestnictwo,solidarność,koszty

sądowe

[10casusów]

2.00 3

15.11.2015 [ĆW]

[K.I]karne

casus–aktasądowe

1.30 2,25

15.11.2015 [ĆW]

[C.I]cywilne

casus–aktasądowe

1.30 2,25

31.01.2015 [WAR]

[W.Umowy]

umowyomówieniecasusówdomowych

2.30 3,75

30.01.2016 [KON]

[C.06]cywilneWnioskiizarzutykosztowe

[10casusów]

1,30 2,25

7-02-2016

[WAR]

[W.Cyw.I]cywilneomówieniecasusówdomowych

2.00

3

13-12-2015/16-

12-2015[ĆW]

[U.II]umowycasus–aktasądowe

1.30

2,25

13-12-2015/16-

12-2015[ĆW]

[A.II]umowycasus–aktasądowe

1.30

2,25

6-12-2015/9-12-

2015

[ĆW]

[K.II]karnecasus–aktasądowe

1.30

2,25

Page 12: Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum Repetytorium

6-12-2015/9-12-

2015

[ĆW] [C.II]cywilnecasus-aktasądowe

1.30

2,25

14-02-2016

[WAR]

[W.Cyw.II]cywilneomówieniecasusówdomowych

2.00

3

13-02-2016

[WAR]

[W.Kar]karneomówieniecasusówdomowych

3.00

4,5

7-02-2016

[WAR]

[W.Adm]administracyjneomówieniecasusówdomowych

2.00

3

17-01-2016/20-

01-2016[ĆW]

[U.III]umowycasus–aktasądowe

1.30

2,25

17-01-2016/20-

01-2016[ĆW] [A.III]administracyjne

casus–aktasądowe

1.30

2,25

10-01-2016/13-

01-2016[ĆW]

[C.III]cywilnecasus–aktasądowe

1.30 2,25

10-01-2016/13-

01-2016[ĆW]

[K.III]karnecasus–aktasądowe

1.30 2,25

6-02-2016

[KON]

[K.02]karnezasadykonstruowaniasubsydiarnego

aktuoskarżenia

[2casusy]

2.00

3

6-02-2016 [KON]

[C.07]cywilnezasadykonstruowaniapism

procesowychwpostępowaniu

nieprocesowym

[2casusy]

2.00 3

Luty [EGZ]

egzaminpróbnyzprawacywilnego

6.00 9

Luty

[EGZ]

egzaminpróbnyzumów 4.00 6

Luty

[EGZ]

egzaminpróbnyzprawakarnego 6.00 9

Page 13: Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum Repetytorium

luty

[EGZ]

egzaminpróbnyzprawaadministracyjnego 5.00 7,5

3-02-2016/10-02-

2016[ĆW]

[K.IV]karnecasus–aktasądowe

1.30 2,25

10-02-2016/14-

02-2016[ĆW]

[U.IV]umowycasus–aktasądowe

1.30 2,25

10-02-2016/14-

02-2016[ĆW] [A.IV]administracyjne

casus–aktasądowe

1.30

2,25

3-02-2016/7-02-

2016[ĆW]

[C.IV]cywilnecasus–aktasądowe

1.30

2,25

13-02-2016 [KON]

[C.08]SkarbPaństwazasadyreprezentacjii

odpowiedzialnościSkarbuPaństwa

[5casusów]

2.00 3

21-02-2016 [WAR] [C.V]cywilnecasus–aktasądowe 1.30

2,25

5-03-2016 [WAR]

[K.V]karneomówieniecasusuegz.

ipodsumowanie

2.00 3

6-03-2016 [WAR]

[A.V]administracyjneomówieniecasusuegz.

ipodsumowanie

2.00 3

6-03-2016 [WAR]

[U.V]umowyomówieniecasusuegz.

ipodsumowanie

2.00 3

5-03-2016

[WAR]

[C.VI]cywilneomówieniecasusuegz.

ipodsumowanie

2.00 3

RAZEM:

210casusów(bezetykiipozwu)

95godz.godzin

zegarowych

142,5jednostek

szkoleniowych

Page 14: Szkoła Prawa Procesowego Ad Exemplum Repetytorium

CENA:2850PLN+23%VAT

zakażdycasus10,18PLN+23%VAT

(wartośćcasusówstanowi75%cenyRepetytorium)

--------

zajednostkęszkoleniową

4,81PLN

+23%VAT

SESJEĆWICZENIOWEcasusydomowezadawanenazajęciaćwiczeniowemająpostaćaktsądowych

isąanalogicznewswejkonstrukcjidozadańegzaminacyjnych

UWAGA!!terminyzajęćzostanąpodanewterminiepóźniejszym,

stosowniedorozplanowaniazajęćwsemestrzezimowym.

Harmonogrammożeuleczmianie


Recommended