Transcript
Page 1: tabulka č2 - Námestovo...6 RE−TAUR`CIA 50 STOLI¨IEK 7 −PORTOVÉ IHRISKO 8 VÝCVIK PSOV 9 OBCHODNÉ, SPOLO¨ENSKÉ A −PORTOVÉ CENTRUM 10 OBCHODY, SLU”BY, VÝROBA 11 PENZIÓN

610.24610.24

2000 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2013

2014

2016

2017

2018

2020

2019

2021

2022

2023

2024

2025

2027

2026

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035 2036

2037

2038

2041

2040

2042

2043

2060

344

2050

2059

2068

20462058

2056

2047

2071

2051

20522053

2049

20482055

2057

2015

2069

2063

2064

2065

2066

2067

2039

2061

571570

G

1031

569

G

567

T

VETVA Q D50

KQ

ZQ

H12

A�6

H32

H33

H34

H35

H36

H37

H38

R

R

R

R

R

R

RR

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

RR

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R R

R

R

R

R

RR

r

610.24

605

605

605

607.5

607.5

610

610

607.5

610

610

612.

5

615

615612.5

612.5

r

610.24

612.5

612.5

615

615

612.

5

610

610

607.5

610

610

607.5

607.5

605

605

605

CTCCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCT

P - 20

P - 21

P - 35

P - 31

P - 20

P - 20

P - 2

5

ULICA Da

ULICA Da

UL

ICA

Db

ULIC

A D

b

ULICA Db

ULICA Db

ULICA Dc

ULICA Dc

ULICA Dc

ULICA Dc

ULICA Dc

UL

ICA

Dc

ULICA Dd

ULICA Dd

ULICA Dd

ULICA Dd

UL

ICA

De

UL

ICA

Df

UL

ICA

Df

UL

ICA

Df

UL

ICA

Dg

UL

ICA

Dg

UL

ICA

Dh

ULIC

A D

h

P - 3

0

P - 7

P - 7

P - 7

P - 7

P -

7P

- 7

P -

7P

- 7

P - 7

P - 7

P - 7

P - 7

D.1

D.2

D.3

D.4

D.5

D.6

D.7

D.8

D.9

D.10

D.11

D.12

D.13

D.14

D.15

D.16

D.17

D.18D.19

D.19

BU

S

BU

S

BU

S

UL

ICA

Dl

UL

ICA

Dk

ULIC

A D

j

UL

ICA

Dm

UL

ICA

Dn

UL

ICA

Do

ULICA Dd

UL

ICA

Di

ULICA Dr

A

B

C

D

E

F

1

1

3

2

2

4

5

7

7

7

7

O/2

P

8

9

10

10

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12

6

CTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCTCCTCTCTCCTCTCTCTCTCTCTCTCT

TD1

TD2

TD3

TD6

ULICA Da

LP

PS

PS

PS

LP

LP

LP

ZRU�I� JESTVUJÚCU TRAFOSTANICU

TD4

TD5

¨OV

¨OV

PS

S

2.3.DOPRAVA

PE�IE KOMUNIK`CIE, PE�IE PRIESTRANSTV`

PARKOVISK` (P), GAR`�E (G)

ZAST`VKY SAD

I-78

SAD

P-20

CYKLISTICKÉ TRASY

CESTA I.TRIEDY (I/78)

¨OV

PRE¨ERP`VACIA STANICA

ELEKTRICKÉ VEDENIE VN 22kV - K`BEL

TRANSFORMA¨N` STANICA - STO�IAROV`

TRANSFORMA¨N` STANICA - MUROVAN`

ZRU�ENIE 22 kV VEDENIA

TELEKOMUNIKA¨NÉ VEDENIA

HLAVNÝ DISTRIBU¨NÝ PLYNOVOD

OPTICKÝ K`BEL

TT

ELEKTRICKÉ VEDENIE VN 22kV - VZDU�NÉ

T T

ELEKTRICKÉ VEDENIE NN

¨OV

PS

¨OV

PS

2.4.TECHNICK` VYBAVENOS�

C TC T

2.5. EKOSTABILIZA¨NÉ OPATRENIA

L˝NIOV` EKOSTABILIZUJÚCA OCHRANN` A IZOLA¨N` ZELEÒ(ELIMIN`CIA NEGAT˝VNYCH VPLYVOV NA �P)

OCHRANA PRED ÚNIKOM ROPNÝCH L`TOK

SPLA�KOV` KANALIZ`CIA

SPLA�KOV` KANALIZ`CIA- VÝTLAKOV`

Z`SOBNÉ VODOVODNÉ POTRUBIE

DA�ˇOV` KANALIZ`CIA

ODLU¨OVA¨ ROPNÝCH L`TOKLP

LEGENDA

HRANICA RIE�ENÉHO ÚZEMIA

HRANICA ZASTAVANÉHO ÚZEMIA K 1.1.1990

STAV N`VRH

OZNA¨ENIE UL˝C

HRANICA OCHRANNÝCH P`SIEM V�ETKÉHO DRUHU

1. VYMEDZUJÚCE JAVY

ULICA Da

B.1

MAX.PREV`DZKOV` HLADINA VODNEJ PLOCHY OR. PRIEHRADY OD 1.9. DO 31.5 - 602,40 m.n.m.

MAX.PREV`DZKOV` HLADINA VODNEJ PLOCHY OR. PRIEHRADY OD 1.6. DO 31.8 - 601,80 m.n.m.

OZNA¨ENIE ÚZEMNO-PRIESTOROVÝCH ¨AST˝ (UP¨)

MAX.RETEN¨N` HLADINA OR. PRIEHRADY - 603,5 m.n.m.

HRANICA VÝZNAMNÝCH SEGMENTOV Z H…ADISKA MÚSES - ( NPR- KLINSKÉ RA�ELINISKO

CHA- ORAVSK` PRIEHRADA)

2. PRVKY FUNK¨NEJ REGUL`CIE

2.1. ÚZEMNO- PRIESTOROVÉ ¨ASTI

V RODINNÝCH DOMOCH JE MO�NÉ ZRIADI� FUNKCIU PRECHODNÉHO UBYTOVANIA

PLOCHY S PREVAHOU POLYFUNK¨NÝCH DOMOV (BÝVANIE+OB¨IANSKA VYBAVENOS�)

V RODINNÝCH DOMOCH A NA VO…NÝCH PLOCH`CH JE MO�NÉ ZRIADI�

FUNKCIE OB¨IANSKEJ VYBAVENOSTI

PLOCHY S PREVAHOU POLYFUNK¨NÝCH DOMOV (BÝVANIE+REKRE`CIA)

PLOCHY S PREVAHOU OB¨IANSKEJ VYBAVENOSTI

PLOCHY S PREVAHOU REKRE`CIE

VR`TANE PARKOV˝SK,ZELENE A �PORTOV˘H PLÔCH

-REKREA¨NÝ PRIESTOR RP2 - MO�NOS� VÝSTAVBY UBYTOVAC˝CH REKREA¨NÝCH ZARIADEN˝

V�ETKÝCH DRUHOV OKREM INDIVIDU`LNYCH REKREA¨NÝH CH`T,MO�NOS� VÝSTAVBY OBJEKTOV

VEREJNÉHO STRAVOVANIA,�PORTOVO REKREA¨NÝCH ZARIADEN˝ A PLÔCH,AMFITE`TRA,

VEREJNEJ PL`�E S PR˝SLU�ENSTVOM,OBCHODNÝCH ZARIADEN˝

-REKREA¨NÝ PRIESTOR RP3 - MO�NOS� VÝSTAVBY PENZIÓNOV

-REKREA¨NÝ PRIESTOR RP4 - VÝSTAVBA LY�IARSKYCH ZARIADEN˝ V�ETKÉHO DRUHU,

PIKNIKOVÝCH PLÔCH

-REKREA¨NÝ PRIESTOR RP1 -MO�NOS� VÝSTAVBY INDIVIDU`LNYCH REKREA¨NÝCH CH`T,

�PORTOVEJ, TECHNICKEJ VYBAVENOSTI,VR`TANE ZELENE,�PORTOVÝCH PLÔCH A TR`S,

PLOCHY IHR˝SK A OTVORENÝCH �PORTOVÝCH PLÔCH

VODNÉ PLOCHY A TOKY

SOLITÉRY ZELENE

OCHRANNÝ LES OKOLO VODNEJ PLOCHY OR. PRIEHRADY

LESY

ZMENA OCHRANNÉHO LESA NA LES OSOBITNÉHO UR¨ENIA (REKREA¨NÝ)

LESOPARK

PL`�

CINTOR˝N

PLOCHY VEREJNE DOSTUPNEJ ZELENE

BREH ORAVSKEJ PRIEHRADY

2.2.PR˝RODNÉ PRVKY

HRANICA ÚZEMNO-PRIESTOROVÝCH ¨AST˝ (UP¨)

HRANICA PARCIEL

PLOCHY S PREVAHOU TECHNICKEJ VYBAVENOSTI

EXISTUJÚCE OBJEKTY

A ¨ERPACIA STANICA ODPADOVÝCH VÔD

B HOTEL STUDNI¨KA 64+56 LÔZOK-100 STOLI¨IEK

C KIOSK - OB¨ERSTVENIE

D REKREA¨NÉ ZARIADENIE ML`DE�E 1 BYT-70+16 LÔ�OK

E �IDOVSKÝ CINTOR˝N

F CHATA �ILINA 24+24 LÔ�OK

NAVRHOVANÉ OBJEKTY

1 �PORTOVÝ KLUB - BUFET 30 STOLI¨IEK

2 PREV`DZKOVÝ OBJEKT PL`�E - BUFET 30 STOL.- PO�I¨OVÒA LOD˝

3 ATC JAMY - RECEPCIA, BUFET-30 STOLI¨IEK

4 VSTUP NA KÚPALISKO, BUFET-30 STOLI¨IEK

5 PO�I¨OVÒA LOD˝, �PORTOVÉ POTREBY, BUFET 30-STOLI¨IEK

6 RE�TAUR`CIA 50 STOLI¨IEK

7 �PORTOVÉ IHRISKO

EXISTUJÚCE OBJEKTY

A ¨ERPACIA STANICA ODPADOVÝCH VÔD

B HOTEL STUDNI¨KA 64+56 LÔZOK-100 STOLI¨IEK

C KIOSK - OB¨ERSTVENIE

D REKREA¨NÉ ZARIADENIE ML`DE�E 1 BYT-70+16 LÔ�OK

E �IDOVSKÝ CINTOR˝N

F CHATA �ILINA 24+24 LÔ�OK

NAVRHOVANÉ OBJEKTY

1 �PORTOVÝ KLUB - BUFET 30 STOLI¨IEK

2 PREV`DZKOVÝ OBJEKT PL`�E - BUFET 30 STOL.- PO�I¨OVÒA LOD˝

3 ATC JAMY - RECEPCIA, BUFET-30 STOLI¨IEK

4 VSTUP NA KÚPALISKO, BUFET-30 STOLI¨IEK

5 PO�I¨OVÒA LOD˝, �PORTOVÉ POTREBY, BUFET 30-STOLI¨IEK

8 VÝCVIK PSOV

9 OBCHODNÉ, SPOLO¨ENSKÉ A �PORTOVÉ CENTRUM

10 OBCHODY, SLU�BY, VÝROBA

11 PENZIÓN

12 SEPAROVANÝ ZBER

PLOCHY S PREVAHOU POLYFUNK¨NÝCH DOMOV (OB¨IANSKA VYBAVENOS� + PRIEMYSEL)

ZBERNÉ A OBSLU�NÉ KOMUNIK`CIE C2 A C3

OBJEDN`VATE… DOKUMENT`CIE:

AUTORI RIE�ENIA:

ODBORN` SPOLUPR`CA :

N`ZOV VÝKRESU

¨˝SLO Z`KAZKY

D`TUM

MIERKA VÝKRESU

¨˝SLO VÝKRESU

MESTO - N`MESTOVO

ING.ARCH. ANNA GO¨OV`, ING.ARCH. MARI`N GO¨

472 - 20

1 : 1 000

BREHY ¨ERCHLE PRIEMYSEL VOJENSKÉ PREDMOSTIE SLANICA

ING.PETER GA�˝K, ING.ANTON GALLAS, ING.STANISLAV HO�ALA, ING.J`N MLYNAR¨˝K

N`BRE�IE

A B C D E F G

ING.STANISLAV VAL¨O , ZUZANA TAK`¨OV`, M`RIA KOCÚROV`, M`RIA HATÒANKOV`,

ING. ZUZANA KRAF¨˝KOV`

Architektonický ateliØr NÆmestie A. Hlinku 27, Ru�omberok

D2

KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ N`VRH

DOPLNOK K ÚZEMNÉMU PL`NU MESTA

N`MESTOVO

N`ZOV DOKUMENT`CIE:

02/2002

Recommended