Transcript
 • M. Milankovića 25, 11070 Novi BeogradTel./Fax 011 22 22 222E-mail: [email protected] www.super-lab.com

  Your Sterilization & Infection Control PartnerTuttnauer

  INSPIRISAN KVALITETOM

  R

  PONUDA OPREME ZA KONTROLU KVALITETA MLEKA I MLEČNIH PROIZVODA

  2012 god.

 • strana 2FOODFOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  Charm-Ovi rOSa teStOvi za mleko predstavljaju vodeće dijagnostičke testove u mlečnoj industriji. rOSa testovi koriste tehnologiju koja omogućava brzo, tačno određivanje antibiotika u jednostavnom lateral flow obliku. Svi rOSa testovi koriste jednostavnu, univerzalnu proceduru. Detekcija beta-laktama, tetraciklina, aminoglikozida ili hloramfenikola na Charm eZ ili rOSa Pearl čitaču je jednostavan, brz i isplativ metod.

  Svake godine Charm na tržište ‘’lansira’’ neki novi proizvod prema najnovijoj tehnologiji.

  Upravo je Charm najavio na velikom međunarodnom simpozijumu ‘’ IDF World Dairy Summit ’’ u Parmi, Italija, nove testove za detekciju antibiotskih rezidua u sirovom mleku . Najnoviji test predstavlja jedno-minutni test za detekciju beta-laktama u mleku. Takođe, kombinovani test beta-laktam/tetraciklin sa vremenom inkubacije od samo 2 minuta. Nove testove za detekciju streptomicina i hloramfenikola u skladu sa evropskom regulativom. Novi test za određivanje beta-laktama u mleku, predstavlja najbrži test na tržištu. vreme inkubacije je skraćeno i sada iznosi samo 1 minut. Test se izvodi u jednom koraku koje se sastoji u pipetiranju 300µl mleka na tračicu.

  Na simpo ziju mu je pred stavljen novi Charm eZ sistem sačinjen od čitača i inkubatora.

  Testiranje mleka na beta-laktame je sada još lakše uz pomoć Charm eZ sistema !Charm eZ je prvi kombinovani inkubator/

  analizator koji prikazuje rezultate za 1 minut. Sistem očita boju sa tračice i automatski podesi vreme inkubacije, temperaturu i odgovarajući kanal. Charm eZ je kompatibilan za sve rOSa testove.

  Predstavljanje Charm EZ sistema¾¾ Dobijanje rezultata za jedan minut !¾¾ Izbegavanje problema zaštite¾¾ Prikazivanje rezultata testa na displeju ¾¾ Displej osetljiv na dodir (touchscreen) olakšava

  upotrebu¾¾ Rezultati se nikada ne mogu izgubiti, SD kartica

  čuva do 100000, a interna memorija podržava poslednjih 8000 rezultata

  ¾¾ Pribor koji može da se nadogradi je bežično ili bluetooth umrežavanje za kamion ili fabriku

  ¾¾ Meni je dostupan na nekoliko jezika¾¾ Komora za tračicu se vadi iz aparata što

  omogućava lako čišćenje

  Ekran osetljiv na dodir za brzo dobijanje informacija

  ROsA TEHNOLOgIjAnajbrža tEhnologija u kontroli kvalitEta mlEka

  1Charm

  EZ

  antibiotik testnovi smartinkubator-čitač

  minut

  UBACITI TRAČICU DODATI MLEKO NA TRAČICU I ZATVORITI POKLOPACREZULTATI TESTA SE PRIKAZUJU

  NA DISPLEJU ZA 1 MINUT

  antibiOtiCi u mleku

  Beta-lactams - 1 Minute

  Combo Test - Beta-lactam/Tetracycline - 2 Minutes

  Enro oxacin

  Sulfa Drugs

  Chloramphenicol

  Tetracycline

  Streptomycin

  Kiwi Beta-lactam

  Beta-lactams - 8 Minutes

  Combo Test - Beta-lactam/Tetracycline - 8 Minutes

  MRLBLTET2004

  CBLTEMRLBL004

  CT

  CT ENRO004

  CT

  SULF004

  CT

  CHLORO

  004

  CT

  TET0004

  CT

  STREP001C

  TKIWI004

  MRLBL1004

  CT

  MRLBLTET004

  CBLTE

  fl

 • strana 3 FOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  Charm Sciences je lansirala na tržište prvi test na antibiotske rezidue u mleku za samo 2 minuta. Skoro jednu deceniju SuPerlab zastupa i distribuira Charm-ov test na antibiotike iz grupe beta-laktama mrlbl koji danas u svetu i kod nas zauzima vodeće mesto. Prednost najnovijeg kombinovanog testa je što pored beta-laktama otkriva i tetra cikline, a test se izvodi u samo jednom koraku i to za samo 2 minuta.

  Izvođenje testa se zasniva na pipetiranju 0,3 ml mleka na tračicu posta-vljenu u inkubatoru. Inkubatori poseduju tajmer, lampicu i alarm koji Vas obaveštava da je vreme inku biranja isteklo, a dostupni su sa 2 i 4 mesta. Samim tim, Charm-ov test ne zahteva prisutnost osobe tokom izvođenja testa. Test može da se koristi i na terenu uz upotrebu adaptera za vozilo.

  Očitavanje testa može da bude vizuelno (kvalitativno) ili uz pomoć novog rosa Pearl čitača (kvantitativno) koji može da očitava sve vrste testova za otkrivanje antibiotskih rezi dua u mleku kako od 8 minuta tako i testove od 2 minuta. Kvantitati vno očitavanje testa se ogleda u jednostavnom poređenju inteziteta bl i te linija sa kontro lnom C linijom.

  Što je najvažnije kod testova za otkrivanje antibiotskih rezidua je njihova OSetlJivOSt, po kojoj Charm-ov test može da se izdvoji u odnosu na druge testove.

  negativan uzorak: ¾Obe linije BL i TE su iste ili tamnije od kontrolne C linije.

  Pozitivan uzorak: ¾Ukoliko su obe (BL/TE) ili pojedinačno svetlije od kontrolne C

  linije, ili se neka od BL ili TE linije nije pojavila, ili je delimično ili neujednačeno obojena.Kombinovani test je selektivan što znači da se može posebno očitati prisu stvo antibiotika iz grupe beta-laktama tj. tetraciklina. Ovim najbržim testom može da se detektuje niz antibiotika kao što su: amoxicillin, ampicillin, benzylpenicillin, Penicillin G, Cefazolin, Cefoperazone, Ceftiofur, Cephapirin, Cephacitrile, Cefalexin, Cefalonium, Cefquinome, Cloxacillin, Dicloxacillin, nafcillin, Oxacilline, Chlortetracycline, Oxytetracycline i tetracycline.

  Charm-ov test je u velikoj prednosti u odnosu na druge testove na našem tržištu zbog:

  ¾ najbolje osetljivosti ¾ najveće pouzdanosti rezultata (nema lažno pozitivnih rezultata) ¾ niže cene po testu ¾ jednostavnije upotrebe (test u jednom koraku, zvučna i svetlosna

  signalizacija) ¾ za veće korisnike obezbeđeni besplatni inkubatori ¾ najkraćeg vremena izvođenja, naJbrŽi teSt (SamO 2 minuta)

  Prvi kombinovani test za beta-laktame i tetracikline za samo 2 minuta!!!

  ODređivanJe antibiOtSkih reZiDua

  C

  bl te

  C

  bl te

  C

  bl te

  C

  bl te

  C

  bl te

  negativno

  Pozitivnokontrolna linija

  linija beta-laktama

  linija tetraciklina

  C bl te

 • strana 4FOODFOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  INHIbI TO RNI TEsT ZA DETEKcIjU ANTIbIOTsKIH REZIDUA U MLEKU

  Zadovoljstvo nam je da Vam predstavimo novi inhibitorni test blue-YellOW teSt, koji je najosetljiviji test na sve poznate antibiotske rezidue kao što su beta-laktami, sulfonamidi, tetraciklini, aminoglikozidi, makrolidi i linkozamini u svežem mleku.

  Rezultate testa možete dobiti za samo 3 sata!!!

  PrinCiP raDa blue-YellOW teStaTest je zasnovan na inhibitornom dejstvu antibiotika na rast bakte-rija, koje se nalaze u bunarčićima, koji se detektuje promenom boje sa promenom pH vrednosti u agru. Ako su antibiotici prisu-tni, rast mikroorga ni zama je onemogućen tako da će boja agra u bunarčiću ostati neprome-njena tj. ljubičasto/plava - pozi-tivna reakcija. Međutim, ukoliko nema antibiotika, bakterije u podlozi će se neometano razvijati usled čega dolazi do promene boje u žutu - negativna reakcija.

  neGativnO uPOZOrenJe POZitivnO

  blue Yellow ii Sensitivity levelskoncentracija beta-lactama detektovanih u mleku (ppb)

  beta-lactam Drug Positive Concentration (ppb)

  EU MRL (PPb)

  Penicillin 2-3 4

  ampicillin 2-3 4

  amoxicillin 2-3 4

  Ceftiofur 50-100* 100

  Cephapirin 4-6 60

  Cloxacillin 10-20 30

  Dicloxacillin 10-20 30

  Oxacillin 8-10 30

  Sulphadiazine 80-100 100

  Sulphamethazine 75-125 100

  Sulfadimethoxine 50-75 100

  tetracycline 75-100 100

  Oxytetracycline 75-100 100

  tylosin 20-30 50

  Spiramycin 400-500 200

  erythromycin 100-150 40

  trimethoprim 200-300 50

  Dapsone 1-2 0

  Gentamycin 75-100 100

  neomycin 75-150 500

  ODređivanJe antibiOtSkih reZiDua

 • strana 5 FOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  ODređivanJe reZiDua

  PRIPREMA

  UZORKARazrediti uzorkeUsitniti tvrde uzorke sa odgovarajućim puferomCentrifugirati uzorak da bi se eliminisale tvrde ma-terijeProcedura testa je posebna za svaku vrstu uzorka

  INKUbAcIjA

  Intronic II inkubator/ centrifuga

  Podešena temperaturaDupli inkubator sa 24 mestaUgrađen tajmerDigitalni temperaturni senzorIsti inkubator za sve grupe antibiotika

  bROjANjE

  6600-7600 Analizator

  Automatski prikaz datuma, vremena, tipa analize, uzorka i broja operatera, lot broja i rezultata analize Kompjuter memoriše podatke uz pomoć C2 Soft softveraPogodan za sve CHARM II aplikacije

  PRVI I jEDINI bRZI, KVANTITATIVAN sIsTEM ZA ODREĐIVANjE REZIDUA U NAMIRNIcAMA

  Charm ii sistem predstavlja kompletan sistem za testiranje različitih prehrambenih proizvoda kao što su: mleko i mlečni proizvodi, meso, žitarice i hrana za životinje, med, voće i povrće.ODređivanJe antibiOtSkih reZiDua Charm ii tehnologija ima mogućnost detekcije rezidua veterinarskih lekova u okviru MRL nivoa. Test obezbeđuje selektivnost i osetljivost, kao i karakterizaciju lekova.

  Grupe antibiotika koje se mogu određivati su: beta-laktami, tetraciklini, Sulfonamidi, amfenikoli makrolidi/linkosamidi, aminoglikozidi, novobiocin.

  Antibiotici mogu da se testiraju u mleku i mlečnim proizvodima, mesu, jetri, bubregu, serumu, urinu, jajima, medu i hrani za životinje.

  Princip određivanja je ria metOD (radio immunoassay). RIA je vrlo osetljiva tehnika koja se koristi za merenje koncentracije antigena (u našem slučaju su to: antibiotik, pesticidi, mikotoksini...). Antitelo je obeleženo gama radioaktivnim izotopima i prilikom dodavanja takvog antitela u uzorak, on će se vezati sa antigenom i aparat će ga detektovati. ODređivanJe PeStiCiDaAnaliza koristi specifične enzime/receptore koji su osetljivi na prisustvo organofosfata i metilkarbamata. Charm II analizator meri enzimsku reakciju.PriPrema uZOrka: Razblaživanje i/ili ekstrakcija potrebni su ukoliko se ispituju uzorci kondenzovanog mleka, mleka u prahu, meda, jaja, ribe i hrane za životinje.ODređivanJe aFlatOkSinaEkstrakcioni postupci potrebni su ukoliko se ispituje hrana za životinje, koštunjavo voće i mahunasto povrće.

  teSt u 3 JeDnOStavna kOraka AminoglycosideGentamycin TypeStreptomycin Type

  XX

  Amphenicols XBeta-lactams XMacrolides XNitrofuranNovobiocin XSulfonamides XTetracyclines XAflatoxins XATP Hygiene/SanitationPasteurization Efficiency XPesticides XO

  dređ

  ivan

  je a

  ntib

  iotik

  a i p

  estic

  ida

  u m

  leku

 • strana 6FOODFOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  Bolji hemijski kvalitet mleka i proizvoda Opšte je poznato da dodata voda u sirovom mleku narušava složenu strukturu i međusoban odnos sastojaka mleka. Takvo mleko predstav-lja lošu sirovinu za proizvodnju bilo da se radi o produženoj i nepot-punoj fermentaciji ili o slabijem randmanu.

  Bolji mikrobiološki kvalitet proizvoda Ljudi koji falsifikuju mleko sigurno ne sipaju čistu, sterilnu vodu već česmensku, bunarsku ili neku drugu vodu i to verovatno i iz posuda za koje se ne može reći da su čiste. To za posledicu ima veću ili manju kontaminaciju različitim vrstama bakterija, plesni i najdirekt-nije utiče na zdravstvenu ispravnost i tehnološke parametre kao što su fermentacija i rok trajanja proizvoda. Falsifikatori mleka odlično znaju da se prosto dodavanje vode može lako otkriti laktodenzime-

  trom prema smanjenoj specifičnoj težini mleka. Zbog toga oni dodaju različite grupe hemijskih neorganskih jedinjenja kao što su: natrijum-hlorid, kalijum-metabisulfit (vinobran), kalci ni sanu sodu, natrijum-bikarbonat (soda bikarbona) i drugo. Koliko to sve može da utiče na kvalitet proizvoda i bezbednost potrošača možemo samo da naslućujemo. Krioskop efikasno otkriva bilo koju pomenutu neo rgansku supstancu koja je dodata u cilju falsifikovanja mleka.

  Zašto baš krioskop 4250, Advanced Instruments?

  ¾¾ Zato što je najbolji instrument na svetu i pokriva 80% svetskog tržišta krioskopa za mlekarstvo¾¾ IDF standard broj 108 je ustanovljen upravo sa Advanced-ovim krioskopom. ¾¾ Niski troškovi održavanja¾¾ Obuka osoblja za rukovanje instrumentom i otkrivanje falsifikata mleka¾¾ Garantni rok od 12 meseci¾¾ Ovlašćeni servis¾¾ Povoljni uslovi plaćanja¾¾ Na našem tržištu je prodato nekoliko krioskopa drugih proizvođača sa katastrofalnim rezultatima i posledicama po kupca.

  Najnoviji model krioskopa 4250 radi na principu određivanja tačke mržnjenja za definisanje sadržaja dodate vode u mleku. Krioskop pruža brzo, tačno merenje dodate vode u mleku. Nema preračunavanja, dugotrajnih

  kali bra cija već samo rukovanje pritiskom na jedno dugme. Problemi sa održavanjem koji nastaju sa tečnim komorama za hlađenje se eliminišu jer čvrsti blok za hlađenje ovog modela krioskopa hladi uzorak brže izbegavajući formiranje leda u području visoke vlažnosti.

  ODređivanJe DODate vODe

  OgrOmnA uštedA ZA mlekAru !

 • strana 7 FOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  SomaScope Smart/mk ii auto Brojač somatskih ćelija zasnovan je na protočnoj citome triji sa LED tehnologijom priznatom od IDF-a. Tačno odre đi vanje somatskih ćelija u sirovom mleku pou zda no se ostvaruje od 0 do 107 ćelija/ml. Analiza-tor poseduje jedinicu za pripremu uzorka, automatski sistem za či šćenje i kompjuter sa softverom za čuvanje podataka.Brzina analize je 200 uzoraka/h za model MK II Auto 200, a za model MK II Auto 400 je 400 uzoraka/h.

  lactoScope Filter C3+ / C4+ Brzi hemijski IR analizator mleka i proizvoda kao što su pavlaka i surutka. Aparat određuje sadržaj masti, proteina, laktoze i ukupnu suvu materiju. Poseduje sistem za zagrevanje uzorka, automatsko čišćenje i određivanje nule.

  lactoScope Filter – model auto 200/400 Efektivan IR analizator sirovog mleka. Mleko, ovčije i kozje mleko može da se analizira sa ovim modelom LactoScopa koji određuje sadržaj masti, proteina, lak-toze i ukupnu suvu materiju. Kapacitet je maksi mum 200 uzoraka/h za model Auto 200, a za model Auto 400 je maksimalno 450 uzoraka/h.

  CombiScope Sistem se sastoji od hemijskog analizatora mleka LactoScope, analizatora somatskih ćelija SomaScope sa jedinicom za pripremu uzorka i električnim konve-je rom koga prati softver. U sirovom mleku određuje se sadržaj masti, proteina, laktoze, ukupne suve materije kao i broj somatskih ćelija. Opcionalno automatski bar-kod čitač omogućuje identifikaciju uzoraka. U ponudi su analizatori sa brzinom ana lize od 200 i 400 uzoraka/h.

  lactoScope Ftir advanced Brzi analizator sirovog mleka, kiselo-mlečnih proiz-voda, pavlake, sladoleda i drugih mlečnih proizvoda, koji se zasniva na Fourier-ovoj transformansi. Posedu-je sistem za zagrevanje uzorka, automatsko čišćenje i određivanje nule. Analizator je snabdeven sa softver-skim paketom (FTIR Scope Advanced) koji Vas vodi kroz analize i procedure laboratorije. Na taj način se smanjuju troškovi kalibracije uzoraka, novi softver pruža jedin-stvenu mogućnost kalibracije sin-hronizacijom.

  lactoScope sa analizatorom za sir Analizator sira omogućuje analizu karakteristika sira odmah nakon završenog procesa proizvodnje. Sazna-nje karakteristika sira u ranoj fazi omogućuje opti mi za -ciju procesa proizvodnje. Ovaj metod je jeftiniji i kraći u odnosu na klasične hemijske metode. Troškovi se snižavaju i uko liko se analiza sira kombinuje sa analizom mleka pomoću LactoScope-a. Masti, protein, so, vlaga i pH vrednost mogu da se određuju u širokom opsegu.

  Proizvodni program kompanije Delta instruments obuhvata hemijske analizatore za mleko, mlečne proizvode, analizatore somatskih ćelija kao i kombina ciju ovih analizatora koji se sjedinjuju u jedinstven sistem.

  hemiJSki analiZatOri

 • strana 8FOODFOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  Određivanje sadržaja mlečne masti, metoda po gerberu

  CentrIFugA PO gerBeru Sigurnosno zaključavanje poklopca•¾ Električne kočnice zaustavljaju rotor za manje od 8 sekundi•¾ Digitalni tajmer•¾ Grejanje, regulisano na 65ºC•¾ Kapacitet : 8 butirometara (svih tipova) u jednom ciklusu•¾ Brzina : 1350 U/min

  Sve vrste:

  •¾ butirometara, •¾ čepova•¾ pipeta

  kapacitet 110g 35g 45g

  rezolucija 0,005g/0,05% 0,005g/0,05% 0,001g/0,01%

  Standardna devijacija

  0,2% (3g uzorka)0,05% (10g uzorka)

  0,18% (3g uzorka)0,05% (10g uzorka)

  0,05% (3g uzorka)0,015% (10g uzorka)

  Prečnik tacne za uzorke

  90mm 90mm 90mm

  Temperaturni opseg

  50 - 160°C (na podeoke po 5°C) 50 - 160°C (na podeoke po 5°C) 50 - 200°C (na podeoke po 1°C)

  Prikazuje % vlage, vreme, temperatura, masa

  % vlage, vreme, temperatura, masa

  % vlage, vreme, temperatura, masa

  Dimenzije 17 x 13 x 28cm 19 x 15,2 x 36cm 19 x 15 x 35cm

  Mb25 Mb45Mb35

  LAbORATORIjsKI VLAgOMERI

  hemiJSka analiZa

  ¾¾ Namenjen je merenju vlage u mesu i mesnim prerađevinama

  ¾¾ Vlagomer sa halogenim grejačem, brži u odnosu na vlagomer sa IR grejačima, ima mogućnost potpunog programiranja

  ¾¾ Prednosti halogenog grejača u odnosu na IR grejač: ne dolazi do destrukcije materijala, preciznije održava zadatu temperaturu, ravnomernije zagreva površinu uzorka...

  ¾¾ Robusna i hemijski otporna konstrukcija, veliki LCD displej, poseduje programe za manuelno i automatsko podešavanje vremena sušenja, podešavanje nivoa zagrevanja u zavisnosti od vrste uzorka

  ¾¾ Poseduje RS232 interfejs, priključak za štampač ili računar¾¾ Tipski je odobren od Saveznog zavoda za mere i dragocene materijale.

 • strana 9 FOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  Suva materiJa

  UNIVERZALNE sUŠNIcE

  memmert-ove proizvode karakteriše jedinstven koncept zagrevanja komore sa sve četiri strane što pruža izvrsnu homogenost temperature.

  Funkcionalnost svakog memmert-ovog kontrolnog sistema se testira individualno, svaka jedinica prolazi standardne sigurnosne testove i biva rekalibrisana ukoliko je to neophodno. Osim kalibracionog sertifikata koji se standardno izdaje uz Excellent i Perfect jedinice, dostupna je IQ i OQ dokumentacija.univerZalne SuŠniCe Postoje brojni razlozi zbog kojih je upravo ovaj proizvod najprodavaniji.

  ¾ 9 veličina (14lit. do 749lit.) ¾ 3 klase performansi (Basic/Excellent/Perfect). ¾ Prirodna konvekcija ili forsirana cirkulacija

  vazduha uz pomoć ventilatora. ¾ Temperaturni opseg +5°C iznad sobne

  temperature (prirodna cirkulacija vazduha) ili +10°C iznad sobne temperature (ven-tilacija)do 220°C za Basic klasu , 250°C opciono 300°C za Excellent i Perfect klasu sušnica.

  ANALITIČKE VAgE

  Pioneertm Series - analitičke vagenajbolje vage za standardna merenja!OHAUS Pioneer serija analitičkih i preciznih vaga je dizajnirana za osnovno, svakod-nevno merenje uz najširu laboratorijsku, industrijsku i edukacionu primenu. Sa pra-vom kombinacijom karakteristika i performansi, OHAUS-ov Pioneer nudi jednostavnu vagu za sve Vaše potrebe.

  ¾ Pokretna vrata omogućavaju lak pristup i lako čišćenje

  ¾ Prednji indikator nivelacije osigurava preciznost ¾ Mogućnost regulisanja okoline za rad u

  praktično svim uslovima ¾ Dodata flekisibilnost

  mogućim opcijama

 • strana 10FOODFOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  UZIMANjE UZORAKA HRANE ZA LAbORATORIjsKO IsPITIVANjE

  Prema kriterijumima o bezbednosti pzoizvoda, hrana ne bi smela da sadži patogene mikro-organizme ili toksine u količinama za koje postoji verovatnoća da će izazovati oboljenje kada se konzumira.

  Uzorkovanje u velikim prerađivačkim pogonima se radi: Na početku proizvodnje; Tokom proizvodnje; Na kraju proizvodnje; U vreme isporuke; Na kraju roka trajanja u simuliranim uslovima prodaje.

  razlozi uzorkovanja hrane, kako u pogonu, tako i na terenu su sledeći:•¾ Ocena bezbednosti (zdravstvene) ispravnosti hrane.•¾ Kontrola kvaliteta i određivanje trajnosti proizvoda.•¾ Kontrola higijene proizvodnje i uslova skladištenja hrane.•¾ Sumnja da je posle konzumiranja neke hrane došlo do pojave alimentarnih oboljenja

  uzorci namirnica se uzimaju radi:•¾ Senzorne ocene;•¾ Ispitivanje sastava;•¾ Mikrobiološka ispitivanja; i •¾ Utvrđivanje hemijskih zagađivača.

  Uzorke uzimaju radnici zaposleni u organu uprave nadležnom za vršenje nadzora nad zdravstve-nom ispravnošću namirnica (veterinarski inspektor) u prisustvu vlasnika ili drugog lica koji samostalno učestvuju u proizvodnji ili prometu namirnica.

  kriterijumi koje mora da zadovoljava pribor za uzorkovanje:•¾ Pribor za uzimanje uzoraka treba da bude izrađen od nerđajućeg čelika.•¾ Površine pribora za uzimanje uzoraka treba da budu glatke i lake za pranje. •¾ Uglovi treba da budu zaobljeni.•¾ Pribor pre uzimanja uzoraka treba da bude suv.

  Posude za uzimanje uzoraka treba da su:•¾ Izrađene od stakla, metala (nerđajući čelik) ili plastičnih materijala;•¾ Neprozirne;•¾ Čiste, suve ili sterilne.Od namirnica koje se nalaze u vrećama, buradima, sanducima ili drugim sličnim velikim sudovima, uzorci se uzimaju sa vrha, iz sredine i sa dna ambalažne jedinice u kojoj se nalaze. Ako su te namirnice nehomogene uzimaju se posebni uzorci od svakog homogenog dela i postupkom četvrtanja dobiva prosečan uzorak za ispitivanje

  Pribor i ambalaža za uzimanje takvih uzoraka:•¾ Sonda za mast, olučasta-za uzimanje uzoraka masti i maslaca iz buradi, sira u većim komadima,

  masla, maslaca i sl.

  uZOrkOvanJe

 • strana 11 FOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  •¾ Sonda za uzimanje duboko smrznutih namirnica.•¾ Kuhinjski nož.•¾ Makaze obične, skalpel, pinceta.•¾ Ručni frižider.•¾ Termometar rotacioni od –30 °C do 0 °Ckako bi uzorkovanje bilo izvedeno na najbolji mogući način, pored navedenog pribora neophodno je imati i merne instrumente poput:

  • Ubodni termometar – testo 106• Ručni pH-metar – testo 205• Metalne boce-teglice od 100 ml i 200 ml sa širokim hermetičkim zatvaračem.• Plastične ili aluminijumske folije.• Kese od plastičnih masa od 0,5, 1, 2 i 3kg.• Kanap za vezivanje tanji i deblji.• Špiritus lampa, sveća ili mali butan gorionik. takođe, veoma važan korak u uzorkovanju jeste i obeležavanje i pakovanje uzoraka.

  Uzeti uzorak se obeležava nalepnicom na kojoj se nalaze podaci:• Na osnovu kojih se identifikuje proizvod;• Ime i potpis osobe koja je uzela uzorak.• Datum uzimanja uzorka.• Na uzeti uzorak se stavi službeni pečat ili plomba, na način na koji se bez povrede pečata odnosno plombe, ne može otvoriti. Kako bi se izbegla neprijatna iskustva zbog loših rezultata analiza, jedna od mogućnosti je pravilno i kontrolisano držanje proizvoda kako posle završenog procesa proizvodnje, tako i u toku istog.U tom segmentu najveću ulogu ima temperaturni monitoring – data logger.

  testo 174 data logeri se koriste za čuvanje i očitavanje pojedinačnih rezultata i serija merenja. Rezul-tati se dobijaju merenjem i čuvaju se u memoriji uređaja testo 174. Prenos podataka na računar se vrši preko interfejsa, pri čemu se očitavanje i analiza vrše pomoću ComSoft sofvera. Data logeri se mogu takođe programirati pojedinačno preko softvera.testo 174h vrši monitoring klimatskih uslova, npr. u skladištima, kancelarijama i u sektoru proizvodnje.

  testo 106

  testo 205

  testo 174H

  uZOrkOvanJe

 • strana 12FOODFOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  Voda u namirnicama može da bude vezana u različitim ob-licima dok se aktivnost vode

  definiše kao slobodna ili dostu pna voda u strukturi. Mnogi postupci konzervisanja eliminišu kvarenje smanjenjem dostupne vode mikroorganizmima. Smanjenje količine slobodne ili nevezane vode minimalizuje nepoželjne hemijske promene koje se odvijaju u toku čuvanja nami rnica. Procesi kojima se smanjuje količina slobodne vode uključuju pos-tupke koncentrovanja, dehidratacije i smrzavanja.

  Aktivnost vode, a ne sadržaj vode, određuje donju granicu slobodne vode za rast mikroorgani-zama i ima uticaja na aktivnost enzima i vitamina u hrani, kao i na boju, ukus i miris.

  Aktivnost vode ne može da se meri direktno već preko relativne vlažnosti vazduha koji okružuje uzorak kada su vazduh i uzorak u ravnoteži. Kada se uspostavi ravnoteža, aktivnost vode uzorka i relativna vlažnost vazduha su jednake.

  Većina bakterija ne može da se razmnožava ako je aktivnost vode ispod 0,91, a većina gljivica usporava rast ako je aktivnost vode ispod 0,80. Merenjem aktivnosti vode moguće je da se predvidi koji mikroorganizmi će ili neće biti pote-ncijalni uzroci kvarenja.

  Aw-metar model 650,Testo, Nemačka

  •¾ Preciznost merenja: ± 0,1 aw•¾ Ponovljivost: ± 0,003 aw•¾ Displej aw-metra automatski pokazuje kada

  se ravnotežna vlaga dostigne i merenje je završeno tako da nije potrebno stalno praćenje merenja

  •¾ Dugotrajna stabilnost merenja tj.ponovna podešavanja više nisu potrebna

  •¾ Merni sistem podleže nacionalnim standardi-ma. Na zahtev se obezbeđuje DKD kalibracioni sertifikat

  Preporučeni set se sastoji iz:•¾ Mernog instrumenta•¾ Aw set: sonda sa sertifikatom, merna ćelija i 5

  plastičnih mernih posuda•¾ Printer sa rolnom termalnog papira i

  baterijama•¾ Kofer za čuvanje instrumenta•¾ Kofer za printer koji ga čuva od

  prljanja i oštećivanja.

  uobičajeni mikroorganizmi koji uzrokuju kvarenje i njihova granična aw vrednost za rastGrupa mikroorganizama Primer aw Proizvodi na koje utičubakterije Salmonella species

  Clostridium botulinum0,91 Sveže meso, mleko

  kvasci Torulopsis species 0,88 Koncentrovani voćni sokPlesni Aspergillus flavus 0,80 Džem, želehalofilne bakterije Wallemia sebi 0,75 Medkserofine plesni Aspergillus echinulatas 0,65 BrašnoOsmofilni kvasci Saccharomyces bisporus 0,60 Suvo voće

  AKTIVNOsT VODE

  aw - vreDnOSt

 • strana 13 FOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  aktivnOSt vODe

  Laboratorijski reagensi i hemikalije

  ŽUTAPrimena

  Tehnička upotreba

  ZELENAPrimena

  Specifične metode i farmakopeja/ Naziv brenda RECTAPUR

  PLAVA

  Primena

  Analitička upotreba i organska sinteza/Specifikacije – Nečistoće u mg/kg; Takođe za ISO, ACS metode/ Naziv brenda NORMAPUR, NORMADOSE, TITRINORM

  LJUBIČASTA

  Primena

  Analitička upotreba i organska sinteza/Specifikacije – Nečistoće u mg/kg; Takođe za ISO, ACS metode/ Naziv brenda NORMAPUR, NORMADOSE, TITRINORM

  VWR Prolabo obuhvata opseg laboratorijskih reagenasa i hemikalija koje zadovo ljavaju i Vaše najzahtevnije potrebe. Da bismo Vam pomogli da pronađete pravi izbor stepena čistoće klasifikovali smo sve proizvodne karakteristike po kategorijama, gde je svaka predstavljena specijalnom bojom – ljubičastom, plavom, zelenom i žutom.

  Tabele ispod, prikazuju opšte i specijalizovane brendove koje ćete susresti u novom katalogu i daju kratak opis namene njihove upotrebe.

  Odmerno posuđe dostupno: ¾ U saglasnosti sa ISO standardima ¾ Sertifikovano na temperaturi od 20ºC ¾ Otpornost obeležavanja opreme u

  skladu sa ISO 4794 ¾ Saglasno sa DIN standardima ¾ Sa sertifikatom šarže ¾ Sa pojedinačnim sertifikatom iz

  ovlašćene laboratorije po zahtevu

  tikviCe ODmerne, a klaSa

  PiPete GraDuiSane ČaŠa labOratOriJSka nF

  Staklene ePruvete

  Laboratorijsko staklo

 • strana 14FOODFOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  liquiD hanDlinG

  Svoju reputaciju branD je izgradio na kvali tetu i vrednostima prvoklasne opreme za ruko vanje tečnostima, kao što su Dispensette® i transferpette®, zatim na svom čuvenom blaubranD® volumetrijskom staklu i na PlaStibranD® potrošnoj plastici, koja se može ponovo upotrebljavati.

  vaŠ beSkOmPrOmiSni Partner u labOratOriJi

  Tačnost i preciznost su ključna očekivanja pipeta za istiskivanje vazduha. transferpette® pipete zadovoljavaju taj standard, ali idu i dalje. Ruko-vanje je ono što čini razliku.

  Karakteristika laganih transferpette® i transferpette® -8 /-12 su jedinstveno hvatanje, koje omogućava pipeti da suspendira slobodno, iz ruke. Palac prirodno stoji na dugmetu za pipetiranje sa strane instru-menta, a položaj držanja ruke je opušten. Takođe nudimo fiksne i varija-bilne (digitalne) transferpette® i to:

  transferpette®, fiksneZapremine:

  od 5 ml do 2000 ml

  transferpette®, varijabilneZapremine:

  od 0,1ml do 5000 ml

  Dispensette® dispenzer je veoma popularan zbog svojih sigurnosnih karakteristika i širokog spektra primene. Kroz generacije proizvodnih unapređenja, Dispensette® su odgovorile na povećane zahteve laboratorija. Sada, BRAND obebeđuje prošireni spektar dispenzera:Dispensette® III, Dispensette® Organic, Dispensette® HFTreba napomenuti fiksne i varjabilne (digitalni) dispenzere:

  Dispensette® iii, digitalniZapremine: 0.2 - 2 ml

  0.5 - 5 ml1 - 10 ml

  2.5 - 25 ml5 - 50 ml

  tranSFerPette® / tranSFerPette® S

  DiSPenZeri

  transferpette® S, fiksneZapremine od: 10 µl do 1000 µl

  transferpette® S, varijabilneZapremine od: 0,1µl do 10000 µl

  Dispensette® iii, analogniZapremine: 0.2 - 2 ml

  0.5 - 5 ml1 - 10 ml

  2.5 - 25 ml5 - 50 ml

  10 - 100ml

  Dispensette® iii, fiksniZapremine: 1 ml

  2 ml5 ml

  10 ml

 • strana 15 FOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  liquiD hanDlinG

  naStavCiNastavci, u kesama, pakovanjima od 96kom na stalku, sterilni, sa i bez fileraKRISTALNI 0.1-20µl 702504ŽUTI 2-200µl 702556PLAVI 50-1000µl 702561BELI 5-5000µl 702600VELIKI 1000-10000µl 702604

  Najbrže i najsigurnije pipetiranje sa automatskom pro-pipetom za sve vrste pipeta staklenih i plastičnih u opsegu od 0,1-200ml u četiri boje.Obezbeđen servis i rezervni delovi.

  maCrO PiPette COntrOller

  Autoklavabilne makropropipete za plastične i staklene pipette u opsegu od 0.1-200ml u četiri boje.

  Digitalne birete iii premošćuju jaz između teških staklenih bireta i skupih titracionih uređaja. Njegove male dimenzije i dugotrajne baterije, omogućavaju mu da se koriste u ograničenom prostoru i na mestima daleko od električnih izlaza. LCD ekran eliminiše greške očitavanja površine tečnosti u cevi. Safety-PrimeTM ventil smanjuje reagensni otpad, a bezbednosti sistem pražnjenja sistema smanjuje rizik od nehotičnog pražnjenja.

  Digitalna bireta III je idealna za titracije u labora toriji ili na terenu.

  Digitalne birete iii Zapremine: 25 ml

  50 ml

  aCCu-Jet® PrO

  DiGitalne birete iii

 • strana 16FOODFOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  tuttnauer je radikalno unapredio svoju seriju automatskih laboratorijskih autoklava. Uvođenjem novog kontrolera procesa omogućeno je da se u internoj memoriji autoklava čuvaju parametri poslednjih 200 ciklusa, 2 PT100 senzora su deo standardne opreme, mogu se priključiti do 6 dodatnih temperaturnih senzora i 4 senzora pritiska. Dodatne mogućnosti koje novi kontroler omogućava su: ID kodovi i šifre kojima se određuju nivoi pristupa korisnika, slobodno podešavanje tem-perature sterilizacije u opsegu 110-137 °C, opcioni temperaturni opseg 40-105 °C, mogućnost snimanja toka ciklusa sa nezavisnih senzora, radi kontrole ugrađenog sistema. Uveden je i podset-nik o potrebi zamene filtera na osnovu broja izvršenih ciklusa.

  Autoklavi sa automatskom kontrolom procesa sterilizacije

  Your Sterilization & Infection Control PartnerTuttnauer

  OPrema Za mikrObiOlOŠku labOratOriJu

  DEsTILAcIONI APARATIDestilatori GFl izrađeni su od najkvalitetnijih čelika. Kvalitet vode koji daju je u skladu sa Pharmacopoea europea i iznosi 2,3µS/cm.

  Proizvode se sa kapacitetom proizvodnje vode od 2 i 4 litara na čas, bez rezervoara i 4, 8 i 12 litara na čas sa rezervoarom.

  U ponudi su i dva bi-destilaciona sistema kapaciteta 2 i 4 litara na čas.

  Portabl ph metri objedinjuju performanse laboratorijskih aparata i fleksibilnost ručnih pH metara, standarno podržavaju sve elektrode poput laboratorijskih aparata, poseduju memoriju za čuvanje rezultata, napredniji modeli mogu se preko USB

  interfejsa povezati na PC. laboratorijski ili stoni ph metri, deo svake laboratorije. Zahtevi merenja mogu biti od rutinskih do specifičnih i naprednih. Nudimo Vam rešenje za svako merenje izborom adekvatnog modela WTW i upotrebom primerene elektrode. Napredni aparati poseduju funkcije kao što su automatsko prepoznava-nje elektrode i kalibracije, diferencijalna merenja sa dve elektrode…

  PH METRI

  VODENA KUPATILA

  Vodena kupatila GFl sa mešalicom i šejkerom ili standardna izrađuju se sa svim sistemima zaštite, u zapreminama od 7,14, 21, i 40 litara i sva su opre mljena poklopcem.

 • strana 17 FOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  OPrema Za mikrObiOlOŠku labOratOriJu

  FaSter, Italija od svog osnivanja 1984, pa do danas zauzeo je vodeće mesto među proizvođačima laminarnih komora. Svi proizvodi pripadaju poslednjoj generaciji laminarnih komora koje su izrađene od materijala koji su u skladu sa najstrožim standardima sigurnostiFaSter laminarne komore se mogu naći u raznim laboratorijama, bolni-cama, istraživačkim i dijagnostičkim centrima, u veterinarstvu, kao i u laboratorijama za ispitivanje namirnica.U cilju zadovoljenja potreba i najzahtevnijih kupaca, SuPerlab je oda-brao FaSter laminarne komore koje su dizajnirane u skladu sa preporu-kama najnovijih Evropskih standarda (EN-12469:2000) i poseduje prestižne sertifikate kao što su TUV Nemačka i LNE Francuska.

  LAMINARNE KOMORE - zaštita, sigurnost, pouzdanost i mnogo više...

  • preko 20.000 prodatih komora širom sveta od 1984. god.• preko 20 različitih modela• preko 50 distributivnih centara širom sveta

  SterIlIZACIJA eZAKompanija Schuett biotec Gmbh, nemačka je proizvođač opreme za biotehnološke, mikrobiološke kao i laboratorije za molekularnu mikrobiologiju.

  Gasni plamenik SChuett PhOenix• Lako korišćenje rukom, nožnom pedalom ili senzorom pokreta• Uređaj poseduje veliki displej u boji na kojem se mogu očitati sva

  podešavanja, informacije i upozorenja, na više od 10 svetskih jezika. Garantuje stabilan plamen, čak i u prostorijama sa jakom cirkulacijom vazduha.

  • Specijalan filter sprečava upadanje čvrstih čestica u gorionik.• Uređaj sprečava pregrevanje – poseduje dvostruku kontrolu temperature: sam

  gorionik se nikada ne zagreva na više od 60 stepeni celzijusa, a trepćuće up-ozorenje na displeju upozorava korisnika da skloni ruku od glave gorionika. Uređaj se automatski gasi ako se ne koristi u periodu od 15, 30, 60, 120 min (interval se podešava).

  • Uređaj se može nagnuti na obe strane bez rizika od prosipanja tečnosti u gorionik.

  “easyflame” sterilizator – pištolj • za sterilisanje nezapaljivih površina, grlića boca, konektora na crevima i sl. Poseduje mogućnost rada sa oštrim i blagim plamenom, ima piezo paljenje i 2 moda – trenutni, dok je pritisnut “okidač” I stalni , sa aktiviranim “lock “ prekidačem.

  rotirajući stalak za eze sa automatskom rotacijom• Nema potrebe za hlađenjem, a vreme sterilizacije se podešava. Svi

  elementi za kontrolu su jasno postavljeni na prednjem panelu uređaja.

  LAMINAR FLOW CABINETS AND SYSTEMS

 • strana 18FOODFOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  Kultivacija anaerobnih, mikro-aerofilnih i kapnofilnih bakterija

  metod macintosh-a i Flides-a (metod evakuacije i zamene atmosfere) je poznat kao naj e fikasniji način da se stvore anaerobni ili mikroearofilni uslovi. Ovaj metod je eliminisao mane konvencionalnih metoda. Mart Microbiology je usavršio metod u okviru Anoxomat sistema. Anoxomat evakuiše deo vazduha iz posude, i zatim dodaje u posudu anaerobnu mešavinu gasa. Tokom ove procedure koncentracija kiseonika u posudi se smanjuje. U slučaju gajenja anaeroba, procedura se ponavlja 3 puta, nakon čega se koncentracija kiseonika smanjuje na svega 0.16%. Dodatak male količine katalizatora uklanja mali preostali procenat O2 u posudi.

  OPrema Za mikrObiOlOŠku labOratOriJu

  Brojači kolonija su neophodni u kvalitetnoj kvantifikaciji u mikrobiologiji hrane. Jednos-tavni za rukovanje, sa odličnim pozadinskim svetlom, adapterima za sve Petri posude i automatskim digitalnim brojačem na markeru već godinama su sastavni deo svake savremene mikrobiološke laboratorije.

  bROjAČI KOLONIjA

  Inkubatori - funkcionalan dizajn u najelegantnijoj formi

  Prodajni program memmert-a čine: peći za žarenje, inkubatori, inkubatori sa hlađenjem, CO2 inkuba-tori, klima komore, sušnice-sterilizatori , vodena kupatila, uljana kupatila.

  Inkubatori poseduju elektronsku kontrolnu jedinicu, izrađen od nerđajućeg čelika sa unutrašnjim staklenim vratima. Inkubatori imaju sistem za prirodno strujanje vazduha, kontinualno podešavanje količine predgrejanog vazduha i ventilacioni izvod sa regulatorom protoka. Na raspolaganju su zapremine od 32 do 749 litara. Temperaturni opseg je od 30°C do 70°C sa rezolucijom displeja 0.5°C. Sušnice sa prirodnim strujanjem vazduha dostupne su u zapremini od 14 do 749 litara. U slučaju pregrevanja usled kvara, grejanje se isključuje na ~10°C iznad maksimalne temperature sušnice. Opseg temperature: od 30°C do 200°C.

  motic ima pravo rešenje za Vas! Široka paleta mikroskopa pokriva gotovo sve vidove mikro-skopiranja koji se mogu javiti u savremenoj laboratoriji: svetio i tamno polje, fazni kontrast, fluorescenca, polarizacija, mikrofotografija,...

  BA210

  BA210 / BA310 serija mikroskopa

 • strana 19 FOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  POtrOŠni materiJal Za mikrObiOlOŠku labOratOriJu

  microgen bioproducts ltd. je privatna kompanija sa sedištem u Engleskoj i bavi se razvojem, proizvodnjom i prodajom testova na polju kliničke, prehrambene i veterinar-ske dijagnostike.

  Sopstvenim istraživačkim radom microgen bioproducts ltd. je razvio širok dija pazon dijagnostičkih test ova za identifikaciju bakte rija

  izolovanih iz širokog spektra uzoraka.nudimo vam dva tipa testa:¾¾ biohemijske identifikacione sisteme

  (Microgen TM ID)¾¾ lateks aglutinacione testove

  (Microgen TM Latex)U ponudi ove renomirane Engleske firme mogu se

  naći i testovi za serološku dijagnozu fungalnih infekcija, identifikaciju virusa i širok izbor hromogenih podloga.

  Microgen® Listeria - ID

  Microgen® GN - ID

  Microgen® Staph - ID

  bRZI TEsTOVI ZA MIKRObIOLOgIjU

  LabM je specijalista u proizvodnji različitih tipova hranljivih podloga. Ova kompanija razvija, proizvodi i distribuira svoje proizvode iz sedišta u Bury-u, Lancashire, UK. Mreža distrib-utera širom sveta omogućava lokalnu prodaju i podršku. Osnovan 1971., LabM već duže vreme uživa internacionalnu reputaciju zbog visokog kvaliteta svojih suvih hranljivih podloga, posebno podloga za izolaciju i gajenje anaeroba.

  labm je sertifikovan u skladu sa iSO 9001:2000 i iSO 13485 standardima kvaliteta; proizvodi koji se prave za kliničko tržište se isporučuju u skladu sa Evropskom ivD direktivom i nose Ce znak. labm karakteriše veliki izbor suvih hranljivih podloga u pakovanjima od 100g, 500g, 2.5kg, 4,5kg,10kg i 25 kg

  • hranljivi agar• hranljivi bujon • endo agar• mac Conkey agar• Sabouraud maltozni agar• brilijant zeleni agar

  THE GATEWAY TO MICROBIOLOGY™THE GATEWAY TO MICROBIOLOGY™

  Pored navedenog, iz ponude Lab M, Engleska, izdvajamo hromogene podloge.1. harlequin listeria Chromogenic agar (ISO 11290) –

  selektivna podloge za izolaciju L.monocitogenes iz hrane2. harlequin tbx – jednostavno brojanje E.coli

 • strana 20FOODFOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  brZa mikrObiOlOŠka analiZa

  bacteria tracer, bactrac 4300, brzo i automatski detektuje rast velikog broja mikro-organizama. Poslednjih godina, metod merenja impedansom, na kome se zasniva rad i ovog aparata, pokazao se kao višenamenski i snažan, zbog čega je postao neprikosnoveni lider na tržištu. Njegov inovativni metod merenja omogućava bactrac-u široku upotrebljivost. Meri dve impe danse po uzorku - m-vrednost koja se odnosi na promene u medijumu i e-vrednost koja se odnosi na elektroprovodljivost, koje se mogu koristiti odvojeno ili zajedno, kako bi prikazali profil kontaminacije uzorka. Elektronika i merna tehnika bactrac-a 4300 omogućavaju visoku senzitivnost na mikrobne metabolite i dozvoljavaju merenja čak i u visoko selektivnim sredinama.

  Primena:• Ukupan broj bakterija • Skrining patogena• Testovi sterilnosti• Identifikacija i nabrajanje indeksa – i indikatora

  organizama• Praćenje okoline• Testiranje efikasnosti konzervisanja• Inhibitorski testovi i mikrobiološki test• Procena sterilizacije• Inaktivacija• Skrining antimikrobnih agenasa i karakterizacija• Toksikološki i mutageni testovi• Testovi aktivnosti i vitalnosti

  Prednosti na prvi pogled:• Efikasan skrining metod • Automatizacija tradicionalne

  kultivacije• Brza detekcija • Jednostavno pripremanje

  uzorka• Visok prolaz uzorka• Kompletna dokumentacija i automatski izveštaj

  Na osnovu rezultata istraživanja u ovoj oblasti utvrđeno je da su edukacija o bezbednosti hrane i individualna svest najvažniji alati za osiguranje bezbednog proizvoda, zato svako ko rukuje hranom zahteva da mu se posveti kompleksnija pažnja na individualnom nivou. Esenci-jalno je, s aspekta bezbednosti hrane, da svaka karika u lancu snabdevanja razume i ispunjava svoje odgovo-rnosti, kao i da može da se osloni na prethodni i sledeći korak u lancu.

  mikroorganizmi koji se mogu detektovati:• Aerobni mezofilni mikroorganizmi• Psihrotrofni mikroorganizmi• Termofilni mikroorganizmi• Gram negativne bakterije• Enterobacteria• Enterococci• Lactobacilli• Coliforms • E.coli• Salmonella• Listeria• Staphylococcus aureus• Izazivači kvara piva • Clostridia• Aerobic spore forms• Bacillus cereus• Kvasac i plesan

  Ultra brza mikrobiologija na bazi impedanse

 • strana 21 FOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  brZa mikrObiOlOŠka analiZa

  Priprema hranljivih podloga i rastvora

  iskustvo se ne može kopirati!

  Ultra brza mikrobiologija na bazi protočne citometrije

  automatski mediapreparatori različitih zapremina, aeS Chemunex-FrancuskaStandardizovani mediapreparatori kapaciteta;1-9 l, 5-28l i 10-60l za automatizovanu pripremu svih vrsta agara i podloga. Temperatura sterilizacije: 95 do 125°C. Vreme sterilizacije: 1 do 180 min.Poseduje sigurnosni poklopac koji se ne može otvoriti pri temperaturi višoj od 80°C. Temperatura punjenja: 25 do 80°C, sa preciznošću od ±1°C.

  automatski sistem za razlivanje podloga u Petri šolje (aPS One)Poseduje mogućnost upotrebe i ø90mm i ø55mm Petri šolja uz pomoć speci-jalnog dodatka. Promena nosača za ø55mm Petri šolje na nosač za ø90mm u roku od 3 minuta. Nosač može standardno primiti 560 Petri šolja, ali se može poručiti nosač ka-paciteta 800 Petri šolja. Brzina punjenja je: ±650 (850 sa turbo kit opcijom) Petri šolja na sat.

  Poseduje LAN; USB, RS232 priključke.

  automatski mikrobiološki analizatori Flow cytometers • Rezultat za 24 sata • Smanjeno vreme dobijanja rezultata • Najbrži odgovor na kontaminaciju • Značajno smanjenje troškova skladištenja • Izbegavate prekid proizvodnje • Poboljšavate uslove za rad

  3 nivoa automatizacijebactiflow®Polu-automatski analizator 10 do 20 analiza/dna

  bactiflow alS®Potpuno automatizovan analizator 20 do 100 analiza/dan

  D-Count®Potpuno automatizovani sistem sa visokim analitičkim mogućnostimaChemunex brzi mikrobiološki analizatori dodaju vrednost svakom koraku svog procesa zahvaljujući aplikaci-jama pose bno razvijenim za industrijske potrebe mikrobiologije.

  Prisustvo / odsustvo test na kvasce, plesni, Enterobacteriaceae, ukupan broj mikroorganizama, za manje od 90 minuta u voćnim sokovima, bezalkoholnim pićima, voćnim koncentrati-ma, vodi, mleku i fermentisanim mlečnim proizvodima, svežem mesu i proizvodima od mesa.

  D-Count®

  BactiFlow®ALS

 • strana 22FOODFOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  DETEKcIjA PATOgENA U VODI

  Procedura Sipati (100 ml vode ili 100 ml razređene hrane) u kesicu koja se zatvori. Pritisnuti uzorak da bi prošao u odeljak sa podlo-gom i zatim promešati. Postaviti kesicu uspravno na stalak i inkubirati na 35°C za ukupan broj koliformnih bakterija (44°C za indikator fekalnog zagađenja)biO-SaFeBaktericidno sredstvo koje se nalazi na dnu kesice se rasprsne i inaktiviše bakterije. Prema tome, autoklaviranje nije potrebno.PrincipSelektivna podloga sadrži gel koji imobilizuje bakterije. Koliformne bakterije proizvode galaktozidazu, koja formira plave kolonije u toku 28 sati. E.coli proizvodi galaktozidazu i glukuronidazu koje formiraju plave fluoroscirajuće kolonije u toku 28-48 sati. Enterobacteriaceae razlaže podlogu usled čega se oslobađa vodonik sulfid i stvara se crni talog u toku 28-48 sati.

  Patho Gel je pojedinačni test za selektivno detekto-vanje i brojanje koliformnih bakterija, E.coli i Enterobacteriaceae u hrani i vodi. Ovaj test može da se koristi za polu-proizvode i gotove proizvode.• Detekcija tri grupe mikroorganizama sa jednim testom• Prisustvo/Odsustvo/ukupan broj• Pojedinačni test u jednom koraku, bez pripreme uzorkaOsetljivostIdealan za testiranje hrane i vode, PathoGel ne zahteva podešavanje pH vrednosti, a ima sledeću osetljivost:

  Uzorak Zapremina uzorka

  Nivo detekcije

  Đus 3 ml 1 cfu/3 mlMleko 5 ml 1 cfu/5 mlVoda 100 ml 1 cfu/100 ml

  E.coliPlava boja koja fluorescira

  ColiformPlava boja koja ne fluorescira

  BiosafeBakteriscidno sredstvo

  Stvaranje vodonik sulfidaEnterobacteriaceaeCrno

  DetekCiJa PatOGena u vODi

  Patho gel

 • strana 23 FOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  e*Colite•¾ Prisustvo/Odsustvo koliformnih bakterija

  i E.coli u pijaćoj vodi•¾ Jedinstvena samolepljiva kesica za

  jednokratnu upotrebu•¾ Sadrži tiosulfat i baktericidno sredstvo•¾ lako očitavanje rezultata – razvijanje

  plave bojetačnost i laka upotrebae*Colite brzo detektuje koliformne bakterije i/ili E.coli u 100 ml vode. e*Colite sadrži selektivnu podlogu obogaćenu ugljenim hidratima za detekciju koliformnih bakterija i E.Coli u vodi. Podloga e*Colite ima odobrenje od EPA regulacije i zakona za podzemne vode za pijaću vodu.e*Colite je dostupan u novim bočicama sa skraćenim vremenom inkubacije (rezultati za E.coli za 28 sati). Pijaća, otpadna, površinska, podzemna, reciklirajuća i voda za ispiranje testiraju se sa e*Colite testom.OčitavanjeUkoliko posle inkubacije uzorak postane plav, prisutne su koliformne bakterije. Ako pozitivan uzorak na koliformne bakterije fluorescira, prisutna je E.coli. Ukoliko plavi-pozitivan uzorak nefluorescira, treba nas-taviti sa dodatnom inkubacijom još 20 sati (ukupno 48 sati). Pojava fluoroscirajuće plave boje posle 48 sati ukazuje na pozitivan rezultat na E.coli. Ako plava kesica nefluorescira posle 48 sati, uzorak je pozitivan na koliformne bakterije, a negativan je na E.coli.

  •¾ ukupan broj koliformnih bakterija i E.coli•¾ Jednostavna procedura – nema filtriranja

  ili pripreme uzorkatačnost i laka upotrebaColiGel sadži selektivnu podlogu obogaćenu ugljenim hidratima za detekciju koliformnih bakterija i E.coli u hrani i vodi. ProceduraDodati uzorak vode ili razređeni uzorak hrane u kesicu i zalepiti je. Pritisnuti uzorak kako bi prošao u odeljak sa podlogom. Podloga će automatski želirati. Inkubirati kesicu na 35°C 28 h.Očitavanje rezultataUkoliko se pojave plave mrlje, koliformne bakterije su prisutne. Broj plavih mrlja jednak je broju koliformnih bakterija u uzorku. Ukoliko plave mrlje fluorosciraju ispod UV lampe ukazuje na pozitivan rezultat na E.coli. Ukoliko su prisutne plave mrlje i one ne fluorosciraju, nastaviti sa inkubacijom dodatnih 20 sati (ukupno 48 sati). Broj plavih mrlja koje fluorosciraju nakon 48 sati jednak je broju E.coli u uzorku. Ukoliko plave mrlje ne fluorosciraju nakon 48 sati, uzorak je pozitivan na koliformne bakterije, a negativan na E.coli.JednostavnostColiGel i e*Colite sadrže X-gal indikator koji daje indigo plavu reakciju, koja je suprotna tradicionalnoj žutoj boji i olakšava očitavanje mutnog ili boje rđe i uzorka vode koji je kontaminiran heterotrofnim bakterijama. biO-SaFeBaktericidno sredstvo koje se nalazi na dnu kesice inaktiviše bakterije te autoklaviranje nije potrebno.

  Coligel

  NEGATIVANBez plave boje

  POZITIVANPlava boja ukazuje na

  prisustvo koliformnih bakterija

  POZITIVANPlava boja koja fluorescira ukazuje na prisustvo E.coli

  viZuelnO OČitavanJe

  viZuelnO OČitavanJe

  NEGATIVANBez plave boje

  POZITIVANPlava boja ukazuje na

  prisustvo koliformnih bakterija

  POZITIVANPlava boja koja fluorescira ukazuje na prisustvo E.coli

  DetekCiJa PatOGena u vODi

 • strana 24FOODFOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  DetekCiJa PatOGena u raDnOm OkruŽenJu

  Salmonellalisteria Coliforms

  Bakterije koje smo pokupili sa radne površine ili opreme u proizvodnji hrane vlažnim sterilnim brisom, unosi se u specifičnu podlogu za mikroorganizme. Tako pripremljena epruveta se inkubira 18 do 24 sata na 35-37°C. Ukoliko su u uzorku prisutni mikroorganizmi, umnožavaju se što dovodi do promene boje podloge.

  Osnovne karakteristike testaTestovi se karakterišu velikom senzitivnošću, detek-cija manje od 1CFU na 10 cm² i visokim stepenom specifičnosti.

  Path-Check hiygiene Pathogen System postoji za tri vrste mikro organizama: Listeria, Coliformi i Salmonella.Princip testiranja je isti za sva tri sistema.

  POZi

  tiva

  n

  POZi

  tiva

  n

  POZi

  tiva

  n

  neG

  ati

  va

  n

  neG

  ati

  va

  n

  neG

  ati

  va

  n

  Path-Check hiygiene Pathogen System, microgen bioproducts, engleskaKako su proizvođači hrane shvatili važnost monitoringa higijene u radnom okruženju kao deo dobre proizvođačke prakse, potreba za ekonomski isplativom, jedno-stavnom za upotrebu i brzom kontrolom, poslednjih godina postaje sve veća.

  microgen bioproducts ltd, engleska je izašao u susret ovim potrebama i razvio novi sistem za detekciju patogenih mikroorganizama u proizvo-dnom okruženju, Path-Check Hiygiene Pathogen System. Ovaj sistem je u skladu sa svim ISO standardima za ko-ntrolu kvaliteta proizvodnje hrane (iSO 18593:2004(e)).

  Princip testiranjaPomoću vlažnih sterilnih briseva, uzima se uzorak sa površine i unosi u epruvetu sa specifičnim hromogenim bujonom, zatim se inkubira na odgovarajućoj temperaturi.

  Path-Check Hiygiene

  Pathogen System

  detekCIJA PAtOgenA u rAdnOm

  OkruženJu

 • strana 25 FOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  hiGiJenSki mOnitOrinG

  detekCIJA PAtOgenA u rAdnOm

  OkruženJu

  ATP HIgIjENsKIMONITORINg NAjVIŠEg sTEPENA OsETLjIVOsTI

  FireFly 2 obezbeđuje brz i efikasan higijenski monitoring i sanitarnu efikasnost preko atP-a. robustan dizajn aparata omogućava rukovanje u najtežim uslovima.

  Testovi za FireFly 2:

  PocketSwab Plus – detektuje ATP koji potiče od mikroorganizama i ostataka hrane/organskih nečistoća na površinama.Brisevi Pocket Swab su stabilni na sobnoj temperaturi !

  WaterGiene – je brzi sanitarno/higijenski test koji se koristi za detekciju prisustva ATP-a koji predstavlja marker za biološku kon-taminaciju vode i vlažnih površina.

  FieldSwab – je prvi ATP test bioluminiscencije namenjen za rad na površinama napolju. FieldSwab je stabilan na sobnoj temperaturi.

  visoka rezolucija displeja

  tastatura zaštićena futrolomVodootporna i izdržljiva

  rS232

  navigacijaBrzo skrolovanje i izbor menija

  brzi ulaz brisaBez poklopca ili reze

  Punjiva baterija

  tastatura

  uSbBrzi prenos podataka do FireLink softvera

  izdržljivo kućište sa zgodnim dizajnom omogućava rukovanje jednom rukom

  konektor za punjač baterije

  Shelf Stable

  FieldSwabTM

  FieldSwabTM

 • strana 26FOODFOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  brZa mikrObiOlOŠka analiZa

  AgraQuant® Mycotoxin ELIsA Test Kit

  učInImO Svet hrAne BeZBednIJImromer labs® je kompanija broj jedan koja nudi rešenja za testiranje u poljoprivredi, proizvodnji hrane i hrane za životinje. Naš širok asortiman inovativnih testova

  i usluga igraju ključnu ulogu u pružanju bezbednosti hrane. romer labs® ima za cilj da bude na čelu dijagnostičke tehnologije i stalno proširuje proizvodni asortiman i usluge kako bi izašao u susret zahtevima svojih kupaca. Nudimo proizvode i usluge u oblasti mikotoksina, alergena u hrani i GMO. Naš osnovni cilj u romer labsu® je da pružimo visoko kvalitetne proizvode i usluge.

  romer labs je razvio brzi, kvantitativni enzyme-linked immunosorbant assey (ELISA) za detekciju mikotoksina u zrnu, orašastom voću, žitaricama i drugim uzorcima uključujući hranu za životinje.agraquant kit karakteristike:

  • Tačnost – Rezultati su kompatibilni sa dobjenim rezultatim HPLC metodom.

  • Velika osetljivost• Rezultati su podudarni između intra i

  inter-laboratorijski provera.

  Prednosti:• Brzina - 10-20 minuta ukupno vreme

  inkubacije• Stabilnost - rok trajanja do 12 meseci• Jednostavna ekstrakcija • Mali troškovi - 48 ili 96 bunarčića

  – minimalni gubici i maksimalna iskoristivost

  • Pogodan - za 30minuta posle zaustavljanja reakcije očitavanje rezultata

  AgraQuant® Total Aflatoxin

  COKAQ1100 1-20 ppb 1 ppb

  AgraQuant® Total Aflatoxin

  COKAQ1100 4-40 ppb 3 ppb

  AgraQuant® Aflatoxin B1 COKAQ8000 2-50 ppb 2 ppb

  AgraQuant® Ochratoxin COKAQ2000 2-40 ppb 2 ppb

  AgraQuant® Total Fumonisin

  COKAQ3000 0.25-5.0 ppm 0.2 ppm

  AgraQuant® DON COKAQ4000 0.25-5.0 ppm 0.2 ppm

  AgraQuant® ZON COKAQ5000 25-1000 ppb 20 ppb

  AgraQuant® T-2 Toxin COKAQ6000 75-500 ppb 35 ppb

  AgraQuant® Aflatoxin M1 sensitive

  COKAQ7100 25-500 ppt 18 ppt

  AgraQuant® Aflatoxin M1 fast

  COKAQ7200 100-2000 ppt 89 ppt

  kat. br. merni opseg nivo detekcije

  1) Dodati 100µl standarda ili uzorka u vialice i inkubirati 20 min

  4) Dodati 100 µl konjugata i inkubirati 20 min

  7) Dodati 100 µl supstrata i inkubirati 20 min

  8) Dodati 100 µl stop solution

  9) Očitati rezultate na 450nm filteru

  5) Isprati 5 puta sredstvom za ispiranje

  6) Osušiti ploču na salveti

  2) Isprati 5 puta sredstvom za ispiranje

  3) Osušiti ploču na salveti

 • strana 27 FOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  brZa mikrObiOlOŠka analiZa

  ALERgENI U HRANIAlergijsku bolest mnogi bi okarakterisati kao „epidemiju 21. veka”. Poslednjih dvadeset godina učestalost alergija se udvostručila, a time i povećala svest o toj tihoj opasnosti. Alergeni su materije koje izazivaju alergijsku reakciju i teško ih je pri uobičajenom načinu života izbeći. Oni su svuda oko nas: u kravljem mleku, jajima, morskim plodovima (rakovi i školjke), ribi, žitaricama, soji, kikiriki, orašastim plodovima (orasi, badem, lešnik).Romer Labs u ponudi ima dve vrsta testa za detekciju alergena u hrani u zavisnosti od potrebe korisnika.ageraStrip allergens – proverite vaš kontrolni sistem na alergeneagraStrip® allergen kit, zasnovan na tehnologiji Lateral Flow. Ovi osetljivi i specifični testovi mogu se koristiti kao laboratorijski testovi ili sa pojednostavljenim protokolom na licu mesta, na proizvodnim linijama. Korišćenjem agraStrip ® kita omogućava se efikasno praćenje kritičnih kontrolnih tačaka u HACCP planu, ili bilo kog drugog sistema kontrole kvaliteta, obzirom da se tragovi potencijalnih alergena mogu naći na različitim proizvodnim koracima ili u finalnim proizvodima.Format Lateral Flow test tračice bez

  dodatne opremevreme Real-time 11 minuta

  ukupno vreme za dobijanje rezultata sa ekstrakcijom

  upotreba Hrana, voda i briseviOsetljivost Nizak ppm nivo zavisno

  od uzorkakit 10 tračica i briseva po kituPogodan Držanje na sobnoj temperaturi

  AgraQuant Allergen ELIsA Test Kit

  agraquant allergen eliSa test kit po principu sendvič enzyme-linked immunosorbant assey (ELISA), je razvijena za detekciju prisustva alergena u različitim namirnicama. agraquant allergen eliSa test kit je osmišljen tako da se može koristiti kako za analizu sirovine tako i gotovog proizvoda.

  Prednosti:• velika osetljivost – nizak nivo detekcije• brzina – 60 minuta ukupno vreme izvođenja testa• Stabilnost – rok trajanja 12 meseci• Jednostavan za korišćenje – spremni za korišćenje

  reagensi i jednostavna procedura• mali troškovi - minimalni gubici i maksimalna

  iskoristivost

  AgraQuant® Almond COKAL0748 0.4-10 ppm 0.2 ppm

  AgraQuant® Casein COKAL1200 0.2-6 ppm 0.04 ppm

  AgraQuant® Crustacea COKAL2248 20-400 ppb 0.9 ppb

  AgraQuant® Egg white COKAL0848 0.4-10 ppm 0.05 ppm

  AgraQuant® Gluten COKAL0248 4-120 ppm 0.6 ppm

  AgraQuant® Gluten G12 COKAL0200 4-200 ppm 2 ppm

  AgraQuant® Hazelnut COKAL0348 1-40 ppm 0.3 ppm

  AgraQuant® β-Lactoglobulin COKAL1048 10-400 ppb 1.5 ppb

  AgraQuant® Lupin COKAL1548 2-30 ppm 0.2 ppm

  AgraQuant® Mustard COKAL2148 2-60 ppm 1 ppm

  AgraQuant® Peanut COKAL0148 1-40 ppm 0.1 ppm

  AgraQuant® Sesame COKAL1948 2-30 ppm 0.2 ppm

  AgraQuant® Soy COKAL0448 40-1000 ppb 16 ppb

  AgraQuant® Walnut COKAL0948 2-60 ppm 0.35 ppm

  agraStrip® allergen Procedura za čvrste uzorke

  kat. br. merni opsegnivo detekcije

  Uzorkovanje u skladu sa HACCP ili drugim standardima za kontrolu kvaliteta

  sveži materijali, u toku procesa i krajnjim proizvodima

  linije proizvodnje, osoblje, pakovanja, okolina

  Dodati uzorak u ekstrakcioni

  medijum u ekstrakcionu

  epruvetu

  Mešati 1 minut Preneti 12 kapi supernatanta

  u inkubacionu epruveticu

  Mešati 15 sekundi

  Inkubirati 5 minuta

  Dodati test tračicu u

  inkubacionu epruveticu

  Izvaditi tračice posle 5 minuta i očitati rezultate

  tečni proizvodi, tečni sirovi materijali, otpadne vode Rezultati za 11 minuta, bez

  korišćenja opreme ili laboratorije

  UPRAVLJANJE RIZIKOM

  PROIZVODI

  BRISEVI

  TEČNOSTI

  Uzorci za test na alergeneNEMA ALERgENA

  DETEKCIJA ALERgENA

  agraStrip® allergentest strips

 • strana 28FOODFOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  temPeraturni mOnitOrinG

  MERNA TEHNOLOgIjA

  Kontrola temperature prilikom proizvo dnje hrane, određuje njen kvalitet i podjednako je bitna kao higijena i ambijentalni uslovi držanja i čuvanja proizvoda. teStO nudi najmodernije i najpraktičnije aparate za svakodnevno merenje i kako je u skladu sa zakonima o proizvodnji hrane, u poziciji smo da Vam predočimo važnost interne kontrole temperature vazduha, tečnosti, kao i pH.

  Praktični, robusni i higijenski, tačni i efikasni kao i lakoća korišćenja su atributi teStO-vih proiz-voda.

  Pomoću teStO-vih data logera, zadaci do-kumentacije podataka, temperature i relativne vlažnosti, mogu biti lako ispunjeni. Tempera tura i relativna vlažnost mogu biti zabeleženi iz časa u

  čas, sačuvani u data collector-u i prebačeni na PC. Takođe se mogu očitati i pomoću programa za snimanje podataka na kompjuteru.

  Ali to nije sve što teStO nudi! topSafe sigurnosni omotač, štiti merne instrumente od prašine, prljavštine kao i od lomljenja pri padu. Takođe može se prati što pruža još veći nivo higijene.

  SUPERLAB, zajedno sa teStO-om , nudi kompletne i konkretne konsultacije u vezi sa svim pita nj-i ma merne tehnologije. Posle prodaje mi garantujemo korisniku brzu pomoć.

  Kombinacija znanja i iskustva garantuju da Vaš teStO aparat prolazi svako upoređenje, i već danas znamo šta će biti zahtevi potrošača u budućnosti i spremni smo da se suočimo sa njima.

  teStO SaveriSSaveriS sistem za kontinualno praćenje vrednosti relativne vlažnosti i temperature vazduha uz dokumentaciju podataka ujedno pruža i mogućnost alarmiranja ukoliko parametri pređu zadate granične vrednosti. Idealan je za kontrolu kvaliteta u proizvodnim uslovima i uslovima skladištenja, za kontinualan monitoring klime u pogonima fabrika, u farmaceutskoj industriji, razvojnim i istraživačkim laboratorijama, a poseban značaj ima u prehra mbenoj industriji jer obezbeđuje visok kvalitet hrane i njenu svežinu čime se postiže i odlično održavanje higijene.

  teSt

  O

  spremni za

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mesa i prerađevina

  SaveriS

 • strana 29 FOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  temPeraturni mOnitOrinG

  teStO SaveriS daje mogućnost postavljanja do 150 radio i eternet sondi u jednom siste-mu, sa preko 200 mernih kanala. Sada više nema potrebe za komplikovanim umrežavanjem i postavljanjem kablova, a sama lokacija sonde se slobodno bira prema zahtevima korisnika. Srce ovog sistema je SaveriS baza koja čuva 40.000 vrednosti po jednom kanalu, nezavisno od kompjutera, što je ekvivalentno mernom ciklusu na 15 minuta tokom cele godine. U slučaju nužde, rezervna baterija osigurava prenos alarma i onemogućava gubitak bilo kog podatka u slučaju nestanka struje. Čak i bez uključenog kompjutera, alarm je vidljiv na displeju baze, a opciono se šalje putem SMS-a ili releja na koji se priključuje transmiter za alarm.

  teStO SaveriS radio sonde čuvaju podatke i šalju ih u centralnu bazu u jedna kim vremenskim interva lima. Baza i sonda su povezane dvosmernom transmisijom, čime se osigurava beleženje podataka i omogućava interferen-cija sa drugim radio sistemima. U slučaju prekoračenja graničnih vrednos-ti, momentalno se uspostavlja radio link između sonde i baze. Alarm se oglašava i ukoliko se pojave prepreke, ali podaci ostaju sigurno smešteni u memoriji same sonde. Podaci se prebacuju iz baze na kompjuter pomoću posebnog programa koji konfigurišu sistem i čuva ih u svojoj bazi podataka, odakle se mogu povezati u bilo kom momentu u obliku tabele ili grafika.

  Poseban značaj ovakvog sistema se nalazi u tome što pored sigurnog monitoringa temperature i relativne vlažnosti, pruža mogućnost brzog i efikasnog reago vanja kako bi se bezbe dnosne mere i procedure izvršile bez odlaganja. Šteta se mora izbeći, a ne korigovati uz velike troškove.

  teSt

  O S

  av

  eriS

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mesa i prerađevina

 • strana 30FOODFOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  teSt

  O

  temperaturni data loger (2-kanalni)sa internim senzorom i konekcijom za eksterni senzor

  testo 175 t2

  Osim internog senzora, Testo 175 T2 ima NTC konektor za eksternu sondu, sa kojom može biti prove-rena temperaturu jezgra proizvoda, ukoliko je potrebno. Testo 175 T2 je u skladu sa EN 12830.

  instrument za merenje tem-perature (1-kanalni)univerzalna primena

  testo 110

  Ovo je visoko precizan aparat, univezalne primene. Opciona TopSafe futrola štiti instrument od prašine, vode i oštećenja, a optimizovano je po HACCP i EN 13485 smernicama.

  transmiter za vlažnost/tem-peraturuza industrijska merenje

  testo 6681

  Industrijski transmiter 6681 za merenje vlažnosti, u kombinaciji sa sondama serije 661x , ispunjava najviše zahteve i ima najveći broj dodatnih mogućnosti koje će oduševiti korisnike.

  infracrveno merenje temperature za beskontaktno merenje sa distance

  testo 831

  Objektiv 30:1 znači da je merna tačka prečnika samo 3,6 cm na rastojanju od 1m. Sa dva merenja u sekundi, instrument je takođe brz da skenira palete, npr. može da se izvrši za sekundu.

  Sistemi za monitoring za neprekidno merenje temperature i vlažnosti

  testo Saveris

  Intuitivno operisan sistem za moni-toring Saveris meri temperaturu i vlažnost osetljivih proizvoda i proi-zvoda u okruženju, u proizvodnji i tokom proces transporta.

  infracrveni termometarDva u jednom, infracrveni i ubodni termometar u jednom aparatu!

  testo 826-t4 U skladu sa HACCP-om i EN 13585 standardom, termometar Testo 826-T4 ima lasersku mernu tehnologiju (sa mernom tačkom) kao i ubodnu sondu. Takože, može da pamti granične vred-nosti.

  temperaturni data loger (1-kanalni)u mini formatu

  testo 174t

  Mini data loger Testo 174 T može se jednostavno postaviti pored namirnica, i neprekidno, sigurno i neupadljivo, raditi monitoring tempe rature. Podaci se jednosta-vno očitavaju preko USB interfejsa i prebace na PC.

  Proizvodnja transport & Supermarketi

  spremni za

  kvalitet je merljiv.Pogledajte testov svet mernih instrumenata za prehrambeni sektor.

  mi merimo.

  temPeraturni mOnitOrinG

 • strana 31 FOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  tester jestivog uljaza merenje direktno u fritezi

  testo 270

  User-friendly tester jestivog ulja Testo 270 je portabl merni instru-ment za određivanje kvaliteta i temperature ulja direktno u fritezi. Ovo omogućava da se tačno odredi trenutak kada treba zame-niti ulje.

  temperaturni instrument, rasklapajućivodootporni rasklopni termometar

  testo 104

  Aparat je u robusnom metalnom kućištu, sa sondom na izvlačenje. U skladu je sa smernicama HACCP-a i EN 15485.

  ručni ph metaraparat koji meri pH vrednost i tempe raturu, za sve aplikacije u tečnim i polučvrstim materijama

  testo 206

  Instrument izdvajaja zahvaljujući odličnoj kombinaciji uranjajuće pH i temperaturne sonde za preciznu i brzu temperaturnu kompenzaciju.

  merni instrument za temper-aturu (1-kanalni)za merenje temperature na svakom mestu

  testo 926

  Pored širokog spektra klasičnih sondi sa kablom, bežične radio sonde se takođe mogu za merenje temperature Testom 926. Granične vrednosti se lako mogu sačuvati u instrumentu.niti ulje.

  instrument za merenje tem-perature u jezgruidealan za sektor prehrambenih proizvoda

  testo 106

  U skladu sa HACCP-om i EN 13485 standardom termometar Testo 106 je posebno brz i robustan. Ako je potreb-no, minimalna i maksimalna vrednost se mogu sačuvati u instrumentu, čim se te vrednosti prekorače instrument će se oglasiti zvučnim signalom.

  vodootporni mini termom-etaru skladu sa IP 67 klasom

  Vodootporni mini termometar je mali, zgodan i uvek brzo na dohvat ruke. Bezbedno se može oprati u mašini za suđe, i stoga je posebno pogodan za primenu u prehrambenoj industriji.

  lanci restorana kuhinje & restorani

  14

  The requirements for practical measurement solutions are

  becoming increasingly more complex and customized.

  At Testo we have made it our business to recognize these

  customer requirements in industry and trade, and to translate

  them permanently into new technologies. We carry out our

  own intensive research, and for decades have been at the

  cutting edge of the market. Real innovations in sensor

  systems as well as advances made in microelectronics,

  measurement data storage or communication with other

  media such as a PCs and portable terminals benefit all Testo

  customers.

  Competent service

  Testo offers professional and reliable consultation for all

  questions pertaining to measuring technology. We provide

  users quick assistance also after the purchase is made –

  worldwide.

  Research and development

  Testo invests roughly 15 percent of turnover in Research

  and Development annually. Staff from many different

  disciplines such as physics, chemistry, biology, electro-

  technology and process technology conduct applied

  research in sensor and measurement technology. Testo

  maintains international cooperation with universities

  and research institutes, and is represented in a number of

  committees which are concerned with innovative measure-

  ment technology for various fields.

  Certified reliability

  Quality assurance allows no leeway. Testo Industrial

  Services offers certified calibration according to all valid

  guidelines, as well as the qualification and validation of

  portable and stationary measurement technology. The

  calibrations take place in Testo’s own accredited high-tech

  laboratories at our facility, or directly on site at the

  customer’s business.

  In the interest of health

  Testo offers you secure measurement technology for the

  control and monitoring of foods in every process phase. All

  our measuring instruments and data loggers fulfil the strict

  regulations of the HACCP concept, the GMP guidelines and

  other international norms.

  We are Testo

  The essence ofprecision.On the job for you worldwide.

  temPeraturni mOnitOrinG

 • strana 32FOODFOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  kOntrOla kvaliteta OtPaDnih vODa

  sINONIM ZA ANALIZU VODEVodeći svetski proizvođač aparata i instrumenata za analizu voda i SUPERLAB Vam nude:

  ¾ Testeri mini teSt i CheCkit za brzo kolor-imetrijsko određivanje na tenu različitih parametara (hlor, gvožđe, nitrati, pH, kiseonik, fosfati.....). Jednostavno ruko-vanje: uzorak + tablet rea-gens = rezultat

  Komparatori lOvibOnD su podeljeni u dve kategorije:¾ Checkit komparatori, namenjeni osnovnoj kontroli

  većeg broja parametara u vodi. Snabdeveni su kom-paratorom, kolor diskom (mogu se dokupljivati samo dodatni diskovi za druge analize), tablet reagensima, kivetama i uputstvom za rad.

  ¾ Fotometri lOvibOnD, omogućavaju jednosta-van i pouzdan rad na terenu i u laboratoriji.¾ Fotometri serije mD 200 za jedan, 2 ili 3 para-

  metra su brzi, veoma jednostavni za rad i precizni. Isporučuju se u koferu sa tablet reagensima, kiveta-ma i priborom.

  ¾ multiDirect je multi parametarski fotometar name njen analizi svih vrsta voda. Sve analize su u memo riji i njihovim kodom sa tastature se ispisuje parametar, opseg, metoda a sam instrumet Vas vodi kroz analizu. Name njen je i terenskom i laboratori-jskom radu. Isporučuje se u koferu sa kompletnim priborom i konekcijom za PC, etaloniran od strane “Zavoda za mere i dragocene metale”.

 • strana 33 FOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  kOntrOla kvaliteta OtPaDnih vODa

  ¾ SpectroDirect – viS spektrofotometar za ana lizu voda sa preprogramiranim metodama za 40 parame-tara i 5 programa za definisanje od strane korisnika. Poseduje univerzalni držač kiveta od 10, 20 i 50mm kao i okruglih od 16 i 24mm. Skeniranje spektra i grafički prikaz sa stampom omogućava Vam i napred-nije analize. Softverski najjaci instrument u klasi. Svi merni parametri se mogu odštampati u GLP protokolu. Tokom rada, SpectroDirect Vam nudi pomoć tokom svakog koraka anal ize čak i u pravlje nju razblaženja, izboru metode, korekcionim fakto rima itd..

  sIsTEM ZA ODREĐIVANjE cOD (HPK)

  Ovaj kompaktan i jedinstven sistem prilagođen je brzoj i pouzdanoj analizi Hemijske Potrošnje Kiseo nika i time je nezamenjiv u kontroli kvaliteta otpadnih voda.Sistem se sastoji od:¾ Fotometra mD 200 COD¾ termoreaktora rD 125¾ Stalka za kivete¾ 2 seta kiveta: 0-150mg/l, 0-1500 mg/l

  sIsTEM ZA ODREĐIVANjE bOD (bPK)

  Razvojem novih rešenja kompanija Tintometar je tržištu ponudila najpouzdaniji sistem za kontrolu Biološke Potrošnje Kiseonika u otpadnim vodama. Sistem počiva na manometarskoj me-todi ali za razliku od sličnih sistema ima daleko veću funkcionalnost, vrlo je jednostavan za rad i korisniku u svakom trenutku pruža informacije o trenutnom statusu merne glave, trenutnoj vred-nosti i vrednosti u prethodnom periodu. Sistem može biti sa 6 ili 12 mesta i dopunjuje ga izbor od 4 termostata sa hlađenjem različite veličine, u zavi snosti od broja mernih sistema u njemu.

 • strana 34FOODFOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  termički laboratorijski aparatiGrejne ploče, grejna gnezda, peščana

  kupatila, vodena kupatila, uljana kupatila, sušnice, suvi sterilizatori, vakuum sušnice,

  autoklavi, cirkulacioni termo stati, čileri, labo-ratorijski i farmaceutski frižideri i zamrzivači, inkubatori, inkubatori sa hlađenjem, CO2

  inkubatori, klima komore i test komore, peći za žarenje, rotacioni vakuum uparivači...

  mehanički laboratorijski aparatiVage, centrifuge, magnetne i mehaničke

  mešalice, mlinovi, vakuum pumpe i kompre-sori, tresilice/šejkeri, laborato rijski homogeni-

  zator, viskozimetri...elektro-hemijski aparati

  ph metri, konduktometri, oksimetri, titratori, elektro-hemijski senzori, on-line merenja...

  Fotometrijski aparati

  Spektrofotometri, fotometri i kolori metri, turbidimetri, elisa čitači, FTIR spektrometri, AAS, plameni fotometri, biohemijski anali-

  zatori...Opšta laboratorijska oprema

  Automatske pipete i pipetori, digitalne birete, destilatori, dejonizatori i RO sistemi,

  ultrazvučna kupatila, mašine za pranje laboratorijskog posuđa...

  analitički aparati i sistemi

  Kjeldahl sistemi, ekstraktori po Soxhletu, aparati za određivanje celuloze, sis-

  temi za hidrolizu i digestiju, HPLC, gasni hromatografi, oprema za procesnu analitiku,

  aparati za merenje kiseonika...

  ispitivanje materijala

  Petrohemija

  Optički aparati

  Mikroskopi, ručni refraktometri, automat-ski refraktometri, automatski polarimetri, automatski saharimetri, automatski denzi-

  tometri...aparati za prehrambenu industriju

  Krioskopi, hemijski analizatori mleka i proizvoda, vlagomeri, falling number, glu-tomatic sistem, brzi analizator namirnica...aparati za mikrobiološke laboratorije

  Brojači kolonija, gasni plamenici, sterili-zatori eza, laminarne komore i komore za

  rad sa antibioticima, membranska filtracija, medijapreparatori, peristaltičke pumpe,

  automatski sistemi za razlivanje podloga, elisa sistemi, anoxomat, uzorkivači

  vazduha, UV lampe i sistemi, PCR, sistemi za elektroforezu, gelni dokumentacioni

  sistemi, fermentori i bioreaktori...

  aparati za medicinsku dijagnostiku

  Dijagnostički uređaji, terapijski uređaji, pribor i potrošni materjal..

  laboratorija za ispitivanje medicinske opreme

  Periodično testiranje medicinske opreme

  ServiSna PODrŠka

  ServiCelab je poseban deo u sistemu kompanije SUPERLAB i zadatak ovog sektora je da pruži punu tehničku i servisnu podršku svim prodajnim sekto rima. Da bi ovaj zada tak što bolje ispunili posebna pažnja se poklanja edukaciji kadrova (obuke u ino stranstvu), naba vci kvalitetne merne tehnike i godišnjem obna-vljanju sertifikata, kako bi

  našim kupcima pružili što kvalitetnije usluge u oblasti kontrole i održavanja laboratorijske opreme.

  Danas je ServiCelab u mogućnosti da Vam pomogne i odgo-vori na izazove savre mene tehnologije.

  Inženjeri ServiCelab-a su na raspolaganju da Vam pruže svu neophodnu pomoć od samog početka i to:¾¾ kod pravilnog odabira i konfiguri sanja instrumenata shodno

  Vašim potrebama, ¾¾ u procesu instalacije instrumenata, ¾¾ prilikom puštanja instrumenata u rad, ¾¾ pri rešavanju problema koji se mogu javiti u toku rada¾¾ pri redovnom održavanju i servisiranju instrumenata.

  ServiSnO-PrODaJni POrtFOliO

  sERVIcELAbMETROLAbservis • održavanje • tehnička podrška metrološka laboratorija

 • strana 35 FOODlab

  ponuda opreme za kontrolu kvaliteta mleka i mlečnih proizvoda

  metrOlOŠka labOratOriJa

  METROLAb – Laboratorija za etaloniranje merila, akreditovana po sRPs/IsO 17025

  ¾ Laboratorija metrOlab je akreditovana od strane ATS-a po SrPS/iSO17025:2006 za merila mase sa neautomatskim merenjem.

  ¾ Laboratorija je odgovorna za izdavanje Uve renja o etaloniranju ( Calibration Certificate) u kome je izveštaj o mernoj nesigurnosti.

  ¾ Postupak po kome se izvodi etaloniranje je opisan u priručniku euramet/cg-18/v0.3 koji je izdat od strane eurameta (Evropsko udruženje nacionalnih metroloških instituta).

  ¾ Svi etaloni su sledljivi do nacionalnog i/ili inostranog referentnog standarda. ¾ Opseg akreditacije, u kome se vrši etaloniranje vaga, je do 150kg.¾ Uverenja o etaloniranju su u skladu sa iSO, GlP i GmP standardima.

  U skladu sa poslovnim opredeljenjem da našim partnerima pružamo kompletnu uslugu u oblasti labora-torijskog merenja po propisima akreditacionog tela Srbije, registrovali smo i akreditovali metrološku laboratoriju, metrOlab. Čak ni rezultati najkvalitetnije merne opreme koja funkcioniše besprekorno nisu validni, ukoliko se ta oprema metrološki ne potvrđuje u određenim vremenskim inte rvalima, od strane akreditovane laboratorije. U mnogim slučajevima, to je i zakonska obaveza!

  Pored najkvalitetnije ispitne opreme, kadrovi - metrOlab-a su vrhunski obučeni u inostranim labora-torijama naših inopartnera, a njihovi Sertifikati to i potvrđuju !

  laboratorija za etaloniranje merila masevaliDaCiJa i etalOniranJe - Obim akreDitaCiJe:

  laboratorija za etaloniranje merila zapremine

  autOmatSke PiPete, PiPetOri, DiGitalne birete i mernO labOratOriJSkO POSuđe (PiPete, birete, ODmerne tikviCe).2008. godine laboratorija Metrolab akreditovala se prema standa rdu iSO 17025:2006 za etaloniranje vaga sa neautomatskim funkcionisanjem.

  laboratorija za etaloniranje optičkih veličina (apsorbancija/transparencija, talasna dužina) za etaloniranje spektrofotome-tara (uv/viS spektrofotometrija i atomsko-apsorpciona spektrometrija), fotometara, kolorimetara, eliSa čitača i biohemijskih analizatora.

  laboratorija za etaloniranje termodinamičkih veličina - 1 Laboratorija za etaloniranje temperaturnih komora sa kontrolom temperature, temperaturnih komora sa kontrolom temperature i relativne vlažnosti.

  laboratorija za etaloniranje termodinamičkih veličina - 2 Laboratorija za etaloniranje digitalnih termometara, staklenih termometara, indikatora, termoparova, otpornih termometara, bimetalnih termo metara, kalibracionih kupatila, električnih simulatora temperature.

  laboratorija za etaloniranje analitičkih instrumenataLaboratorija za etaloniranje ph metara, konduktometara i turbidimetara.

  uSkOrO: Proširenje obima akreditacije i na oblast refraktometrije.

 • strana 36FOODFOODlab

  M. Milankovića 25 11070 Novi Beograd Tel./Fax 011 22 22 222

  E-mail: [email protected] www.super-lab.comINSPIRISAN KVALITETOM

  R

  INS

  PIR

  ISA

  N KVA

  LIT

  ETO

  M

  R

  3.00

  0

  SiGurnOSni Ormani / labOratOriJSki nameŠtaJ

  sIgURNOsNI ORMANIZakon o hemikalijama (Sl.gl. RS, br. 36/09 od 15.05.2009. god.) zasniva se na načelu predostrožnosti i načelu da proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik proizvodi, stavlja u promet i koristi hemikalije tako da nema nepoželjnih efekata po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Takođe, prema Članu 32. istog zakona “9. Skladištenje, odlaganje i maloprodaja”, proi zvođač, uvoznik, distributer i dalji korisnik je dužan da skladišti opasne hemikalije na takav način da ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životnu sredinu.Zakonom o protivpožarnoj zaštiti (Sl.gl. RS, br. 111/2009 od 29.12. 2009. god.) se uređuje sistem zaštite od požara, prava i obaveze korisnika. Načini ostvarivanja zaštite od požara su određeni Članom 5. ovog Zakona i preporučuju zaštitu “… Obezbeđivanjem uslova za sprovođenje zaštite od požara. …”.

  Kupovinom sigurnosnih ormana iz ponude SuPerlab-a, (prema Zakonu o protivpožarnoj zaštiti, Član 82.) izbegavate visoke novčane kazne (čak i do 3.000.000 dinara).

  Ormani za kiseline i baze

  ¾¾ Visoka korozivna rezistentnost. ¾¾ Priključak za vazduh (NW75) na gornjoj strani kabineta. ¾¾ Nalepnice za kiseline i baze za simbolima upozorenja W2 i W4, tÜv testirani u skladu sa standardom Din en 14727.

  labObnOva proizvođač laboratorijskog nameštaja sa tradicijom proizvodnje od pola veka, nudi sledeće proizvode i usluge:1. Radne stolove (jednostruke ili dvostruke - centralne) 2. Digestore, stolove za vagu, pokretne stolove...3. Instalacije koje se koriste za dovod vode, komprimovanog vazduha,

  tehničkih gasova i električne energije.4. Police za reagense i police za sušenje laboratorijskog posuđa.5. Sudopere sa keramičkim kadicama ili sa kadicama od inOx lima.6. Ormane sa punim, staklenim ili ustakljenim vratima kao i stalaže.7. Kancelarijski i školski nameštaj.8. Reparaciju laboratorijskog nameštaja, staro za novo.9. Izvođenje kiselootpornih ventilacionih vodova za digestore po sistemu ključ u ruke.

  PrOJektOvanJe labOratOriJa i PrOi ZvO DnJa labOratOriJSkOG nameŠtaJa

  Sigurnosni kabineti za smeštanje hazardnih stupstanci u radnom okruženju u skladu sa TRbF 20 Annex L. Jedna od važnih karatkeristika ovih ormana je otpornost na uticaj vatre do 90 minuta.¾¾ Ventilacija se nalazi na svakom nivou ormana.¾¾ Premium line ima toplotni senzor koji u slučaju požara odmah reaguje tako da se vrata ormana automatski zatvaraju.¾¾ Sklapajuća vrata sa kaskadnom konstrukcijom.¾¾ Sa fiksnim policama ili na izvlačenje, ili u kombino-vanoj varijanti.¾¾ Podesive nogare sa širokom bazom.¾¾ GS oznaka / CE znak

  PremIum line


Recommended