Transcript
 • tytularni profesorowiepolitechniki wrocawskiej

 • II

 • 1

 • 2

 • 3

  Marek Burak Piotr Pregiel

  tytularni profesorowiepolitechniki wrocawskiej 1945-2015wrocaw 2015

 • 4

  Tekst:Marek Burak (biogramy, posowie)

  Piotr Pregiel (biogramy)

  Fotografie profesorw: zbiory prywatne i wydziaw Politechniki Wrocawskiej

  Archiwum Politechniki WrocawskiejMuzeum Politechniki Wrocawskiej

  Korekta i redakcja tekstu:Beata Janek

  Projekt graficzny i skad: Elbieta Lukierska

  Na okadce: Gowa kobiety z orem nad portalem wejcia do Gmachu Elektrotechnicznego

  (A-5, ulica Smoluchowskiego 19). Swobodna rzebiarska alegoria elektrycznoci (?) wykonana okoo 1910 roku przez Richarda Schipke

  Copyright by Politechnika Wrocawska, Wrocaw 2015

  Wydawca: Politechnika Wrocawska

  Druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiski, J. Dbek, sp.j., ul. Brzeska 4, 87-800 Wocawektel. 54 232 37 23, e-mail: [email protected]

  ISBN 978-83-7493-885-3

 • 5

  Spis treci:

  WSTP ......................................................................................................................................................................................... 6

  CHRONOLOGIA .................................................................................................................................................................... 10

  BIOGRAMY .............................................................................................................................................................................. 14

  POSOWIE (Marek Burak) ..........................................................................................................................................116

  Wydziaowa struktura Politechniki Wrocawskiej i jej tytularni profesorowie ......................................117

  Stopnie itytuy naukowe w polskim szkolnictwie akademickim w latach 1920-2015 .....................129

  BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................................................................146

 • 6

  WSTP

 • 7

  18 czerwca 2015 roku miao miejsce jedno zgwnych wydarze obchodzonego w2015 roku jubileuszu siedemdziesiciolecia Politechniki Wrocawskiej uroczysto odsonicia honorowych tablic dedykowanych ty-tularnym profesorom uczelni technicznej zlat 1945-2015. Tablice te usytuowano wAlei Profesorw Politechniki Wrocawskiej, trakcie stanowicym gwn o ukadu urbanistycznego nowszej czci Kampusu Gwnego. Ich lokalizacja, nieopodal ustawionego w 1964 roku pomnika polskich uczonych zamordowanych we Lwowie latem 1941 roku, stanowi symboliczne nawizanie do ywej we Wrocawiu lwowskiej tradycji akademickiej.

  Ksika Tytularni profesorowie Politechniki Wrocawskiej, bdc niewtpliwie form upamitnienia wspomnianego wydarzenia, przyblia wiedz oprofesorach zwizanych zuczelni od chwili jej powoania w1945 roku. Zaprezentowano wniej sylwetki 597 nauczycieli akademickich Politechniki Wrocawskiej, ktrzy wokresie swojej aktywnoci naukowo-dydaktycznej wlatach 1945-2015 uzyskali tytu profesora (doln cezur opracowania stanowi data 28 lipca 2015 roku). Wikszoci przedstawionych osb towarzyszy fotografia. Wszystkim krtki biogram, w ktrym ujto najistotniejsze dane przybliajce przebieg kariery naukowej. Notka biograficzna zawiera zatem informacj otytule zawodowym uzyskanym po ukoczeniu studiw (nazw macierzystej uczelni podano wnawiasie), roku nadania tytuu naukowego profesora1 oraz nazwie wydziau Politechniki Wrocawskiej, z ktrym nominowany by zwizany wokresie zatrudnienia. Wspomniano take openieniu niektrych funkcji akademickich (rektor, prorektor, dziekan), atake otytuach honorowych (doktor honoris causa, profesor honorowy) otrzymanych na wrocawskiej uczelni lub winnych placwkach naukowych wkraju iza granic.

  Ksik koczy posowie, aw nim dwa szkicowo zarysowane opracowania majce charakter eseju. Pierwsze znich przyblia problematyk formowania wydziaowej struktury Politechniki Wrocawskiej ijej profesorskiej obsady. Drugie traktuje otrwajcym prawie sto lat procesie ksztatowania obecnie obowizujcego wszkol-nictwie wyszym systemu stopni itytuw naukowych, atake zwizanych zich posiadaniem stanowisk naukowo-dydaktycznych inaukowych. Do publikacji doczono jej cyfrow wersj oraz nagranie zuroczystoci, ktra odbya si 18 czerwca 2015 roku.

  Wrocaw, wrzesie 2015 roku

  1 Wwypadku profesorw mianowanych do 27 wrzenia 1990 roku wbiogramach podawano dat uzyskania pierwszego tytuu profesorskiego tj. tytuu naukowego profesora nadzwyczajnego. Kolejny profesora zwyczajnego by bowiem konsekwencj tego pierwszego. Nie zmienia te uprawnie wynikajcych zwczeniej posiadanego tytuu.

 • 8

  Ilustracja 1-3. Uroczysto odsonicia honorowych tablic profesorw Politechniki Wrocawskiej, 18 czerwca 2015. Fot. Krzysztof Mazur

  Ilustracja 4. Tablice honorowe w Alei Profesorw Politechniki Wrocawskiej, 2015. Autorzy: B. Wowrzeczka, M. Jarczewska. Fot. Dzia Marketingu i Promocji Politechniki Wrocawskiej

 • 9

 • 10

  CHRONOLOGIA

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  11

  1945 Edward Sucharda, Stanisaw Kulczyski, Edwin Paek, Kazi-mierz Idaszewski, Wodzimierz Trzebiatowski, Hugo Steinhaus

  1946 Jzef Zwierzycki, Henryk Kuczyski, Franciszek Nowotny, An-drzej Jellonek, Czesaw Kanafojski, Wacaw Gnther, Aleksander Kapuciski

  1947 Kazimierz Zipser, Stanisaw Ochduszko, Jerzy I. Skowroski, Baej Roga

  1948 Robert Szewalski, Kazimierz Szawowski, Wiktor Winiowski, Witold Romer, Eugeniusz Kuczyski, Dionizy Smoleski, Ludo-mir Suwalski

  1949 Micha Mazur, Tadeusz Wrbel, Wiktor Mamak, Mieczysaw Ssiadek, Franciszek Przewirski, Jan Nikliborc, Kazimierz Gu-miski, Wodzimierz Bobrownicki

  1950 Wadysaw lebodziski, Teodor Wrblewski, Ryszard Poda-rewski, Pawe Nowacki, Marian Janusz, Jan Kouchowski, Zyg- munt Szparkowski, Zbigniew Kupiec, Stanisaw Mielnicki

  1951 Jzef Wysocki, Zdzisaw Tomasik, Marian Stangenberg1952 Ludger Szklarski1954 Roman Sobolski, Aleksander Szniolis, Bogusawa Jeowska-

  -Trzebiatowska, Bohdan Guerquin, Wadysaw Czarnecki, Stefan Drobot, Zbigniew yszkowski, Piotr Zaremba, Wilhelm Rotkie-wicz

  1956 Tadeusz Brzoza, Tadeusz Broniewski, Jerzy Kowalski, Bolesaw Szmidt, Andrzej Frydecki

  1957 Jerzy Teisseyre, Adam Troskolaski1958 Mieczysaw Warmus, Igor Kisiel1959 Maria Mikowska, Roman Kurdziel, Marian Suski, Andrzej Kor-

  decki

  1960 Adam Mitzel, Adam Cybulski, Wadysaw Chowaniec, Dobrosaw Stroecki

  1961 Zdzisaw Ziokowski1962 Mieczysaw Zachara, Marek Zakrzewski, Jan Ferencowicz, Ta-

  deusz Rabek, Tadeusz Tomankiewicz, Jan Trojak, Jerzy Zawadzki, Henryk Lewulis, Adam eleski

  1963 Mieczysaw Bukaa1964 Zbigniew Godziski, Jerzy Schroeder, Jerzy Bromirski, Boh-

  dan Staliski, Wadysaw Czerny, Zbigniew Siciski, Stanisaw

  urakowski, Zygmunt Bodnar, Hilary Gumienny, Jarosaw Kury-owicz, Wacaw Szarejko

  1965 Feliks Andrzejewski, Wincenty Czechowicz, Roman Mromliski, Tadeusz Gabryszewski

  1966 Tadeusz Demeter, Jan Rycki, Otton Dbrowski1967 Stanisaw Gadysz, Adam Rybarski, Zofia Skrowaczewska1968 Julian Duchowicz, Wadysaw Markocki, Bohdan Gowiak, Kon-

  stanty Wokowiski, Wiesaw Barwicz

  1969 Jan Kmita, Tadeusz Porbski, Zdzisaw Gergowicz, Henryk Haw-rylak, Wodzimierz askawski, Andrzej Teisseyre

  1970 Bronisaw Pilawski, Ludwik Badian, Roman Koch, Krzysztof Pigo, Stanisaw Ropuszyski

  1971 Stanisaw Mazur, Miron Gaj, Jzef Rohleder, Jzef Goliski, Stefan Jasieko, Wacaw Kasprzak, Adam Negrusz, Zbigniew wicki, Jzef Kouchowski

  1972 Augustyn Borcz, Zbigniew Kowal, Jan Langer, Zdzisaw Samso-nowicz, Zygmunt Szafran, Andrzej Wiszniewski, Andrzej ele-ski, Marianna Pawlaczyk-Szpila, Zdzisaw Karkowski, Tadeusz Batycki, Tadeusz Kolendowicz

  1973 Jerzy Grzechowiak, Adam Bartecki, Stanisaw Dmitruk, Zdzisaw Bubnicki, Edward Mielcarzewicz, Adam Sielicki, Marian Rut-kowski, Bohdan Karabon, Jzef Kubicki, Jan Sajkiewicz, Zdzisaw Teresiak, Stanisaw Trybua, Jerzy Jaro, Jarosaw Juchniewicz, Wadysaw Kaczmar, Tadeusz Kozaczewski, Tadeusz Pieniek

  1974 Tadeusz ur, Ryszard Wyszyski, Dobrosaw Czajka, Jerzy Czer-wonko, Jerzy Rozpdowski

  1975 Zdzisaw Ruziewicz, Walter Wojciechowski, Mieczysaw Grobelny1976 Tadeusz Zipser, Teresa Siemieniewska, Bogdan Burczyk, Jerzy

  Gronostajski, Wiesaw Grudzewski, Eugeniusz Kalinowski, Bo-gusaw Kdzia, Stefan Miller, Henryk Bystro, Czesaw Ryll--Nardzewski, Jan Koch, Ryszard Sikorski

  1977 Kazimierz Biernatowski, Anna Szaynok, Jdrzej Kuczyski, Ce-cylia Wesoowska, Tomasz Winnicki, Henryk Chojnacki, Olgierd Czerner, Marian Kochman, Przemysaw Mastalerz, Leszek Krzy-anowski, Apolinary Kowal, Florian Ratajczyk, Eugeniusz Brzu-chowski

  1978 Mieczysaw Napieraa, Wadysaw Czuba, Zbigniew Matheisel, Kazimierz Czarnowski, Daniel Bem, Edmund Maachowicz, Ma-rian Piekarski

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  12

  1979 Edward Kempa, Stefan Stryczek, Jerzy Stada, Mieczysaw Zembrzuski, Tadeusz Sulima

  1980 Jan Suwalski, Tadeusz Luty, Andrzej Zaba, Romuald Nowicki, Juliusz Sworakowski, Ryszard Sroczyski

  1981 Benedykt Licznerski, Sewer Winiewski, Krzysztof Cena1982 Janusz Bieniewski, Marian Cegielski, Zdzisaw Gabryszewski,

  Roman Tyka

  1983 Witold Klonecki, Ryszard abiski, Wojciech Fuliski, Ryszard Gotszalk, Jacek Mochowski, Ryszard Rohatyski, Stanisaw Witek, Bohdan Chorowski, Andrzej Haas, Miron Sikorski, Alek-sander Weron, Jeremi Sieczkowski, Kazimierz Tomkw, Henryk Szymaski, Jan Tomaszewski

  1984 Jan Gliski, Eugeniusz Jagoszewski, Marian Nowak, Edward Ziobro

  1985 Ryszard Jdrak, Wojciech Majewski1986 Kazimierz Kinsner, Andrzej Mulak, Jerzy Jdrzejewski, Henryk

  ebrowski, Henryk Markiewicz, Ryszard Rogala, Witold Cha-rewicz, Kazimierz Pieczonka, Pawe niady, Mirosaw Werszko

  1987 Mieczysaw Teisseyre, Stefan Gaczyski, Bogdan Stypukow-ski, Stanisaw Soowij, Boena Kolarz, Wacaw Kollek, Woj-ciech Zamojski, Janusz M. Pawlikowski, Mieczysaw Gostom-czyk, Jzef Lipman, Krzysztof Skudlarski

  1988 Bronisawa Morawiecka, Henryk Grecki, Zbigniew Kozowski, Zbigniew Siwo, Mieczysaw Bazewicz, Bohdan Radomyski, Jan D. Rutkowski, Tadeusz Staro

  1989 Aleksander Bogacz, Andrzej Strumiski, Zbigniew, Lawrowski, Teresa Grecka, Kazimierz Ziemiaski, Gerard J. Besler, Ta-deusz obos, Edward Gomka, Mieczysaw Seweryniak, Le-saw Martan, Maksymilian Pajk, Tomasz Byczkowski, Jerzy Zdanowski

  1990 Janusz Jeowiecki, Andrzej Noworyta, Kazimierz Czapliski, An-zelm Iwanik, Czesaw Nosal, Adam Zaleski, Jzef Grabowski, Wadysaw Tomczak

  1991 Wiesaw yrnicki, Witold Lipiski, Zbigniew Pohl, Henryk Kon-went, Jerzy Zabrzeski, Andrzej Koaczkowski, Bolesaw Mazu-rek, Ryszard uchowski, Jan Chlebicki

  1992 Stanisaw Osadnik, Jadwiga Wickowska, Ryszard ubniewski, Zbigniew Ba

  1993 Wodzimierz Greblicki, Marian Poniak, Marian Barski, Euge-niusz Bagiski, Bogumi Wgliski

  1994 Tadeusz Krupiski, Jan Kazimierczak, Ryszard Rink, Andrzej Burghardt, Janusz Plutecki, Zbigniew Korze, Teresa Ledwina, Adam Skoczylas

  1995 Jacek Malko, Wodzimierz Kordylewski, Ryszard Natusiewicz, Klaus Strzodka, Dionizy Dudek, Kazimierz Friedel, Janusz Go-kowski

  1996 Bogdan Kuchta, Leokadia Kucharska, Edward Palczak, Tadeusz Galanc, Jerzy Zwodziak, Krzysztof Tcho, Barbara Stpniew-ska-Janowska, Janusz Mroczka, Zdzisaw Jurkiewicz, Ryszard Grzlewicz, Ryszard Izbicki, Ewaryst Rafajowicz, Eugeniusz Rusiski, Zdzisaw B. Kremens, Ewa Dobierzewska-Mozrzymas, Marian Sobierajski

  1997 Czesaw Basztura, Mieczysaw Kamiski, Zygmunt Galasie-wicz, Lucjan Jacak, Maria widerska-Br, Romuald Bdziski, Bogdan Miedziski, Kazimierz Ukleja, Jan Biliszczuk, Maciej Dymkowski, Monika Hardygra, Juliusz Mrozowicz

  1998 Maciej Syso, Pawe Kafarski, Iwan Tabakow, Barbara Lejczak, Stefan Caco, Marek Kurzyski, Tomasz Strzelecki, Antoni Bie-gus, Witold Roter, Andrzej Miniewicz

  1999 Mieczysaw Lech, Andrzej Kmie, Witold Swko, Hubert Trza-ska, Jan Misiewicz, Danuta uchowska, Adam Janiak, Kazimierz Rykaluk, Krzysztof R. Mazurski, Jzef Guszek, Ewa uyniecka

  2000 Bronisaw Florkiewicz, Jan Miku, Ryszard Magiera, Lech li-wowski, Mirosaw Kutyowski

  2001 Stanisaw Kumiski, Ernest Niemczyk, Kazimiera A. Wilk, Hen- ryk Kasprzak, Tadeusz Mikulczyski, Jerzy Nowak, Ludwik Komorowski, Jacek Mercik, Grayna Baliska, Antoni Ko-zio, Edward Osada, Ryszard Poprawski, Karina Weron, Piotr Konderla, Edward Chlebus, Wiesaw Kotarba, Mieczy-saw Moszkowicz, Jacek Skarewski, Wadysaw Walkowiak, Zbigniew Banaszak, Wodzimierz Pihowicz, Walter Bartelmus, Wojciech Czarczyski, Andrzej Kasprzak

  2002 Zdzisaw Kawala, Stefan Zieliski, Jan Drzymaa, Leszek Go-lonka, Danuta Michalska-Fk, Edward Radosiski, Krystyna Dubel, Halina Podbielska, Janusz Szafran, Zbigniew W. Ko-walski, Jerzy Jzefczyk, Tadeusz Wickowski, Bogdan Wglorz, Krzysztof Abramski, Krystyna Jeowiecka-Kabsch, Stanisaw Kucharski, W. Andrzej Sokalski, Wacaw Urbaczyk, Wojciech Adamski, Krzysztof Stempak, Andrzej Matynia

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  13

  2003 Jacek Machnikowski, Adam Grzech, Jolanta Grzechowiak-Mi-lewska, Cezary Madryas, Jacek Cicho, Jzef Gowiski, Marian ukaniszyn, Maria M. Szostak, Antoni Gronowicz, Szczepan Roszak, Wadysawa Mulak

  2004 Eugeniusz Rosoowski, Aleksander Streubel, Maria Cielak--Golonka, Wojciech Okrasiski, Janusz Fleszyski, Teresa Or-owska-Kowalska, Jan Kulczyk, Zbigniew Olszak, Piotr Du-dziski, Lech Gadysiewicz, Jan Zarzycki, Antoni Szydo, Piotr Drodewski

  2005 Wojciech Glabisz, Bronisaw Gosowski, Zbigniew Gnutek, Zbi-gniew S. Kowalski, Ryszard Czarny, Kazimierz Wjs, Tomasz Downarowicz, Zbigniew Gronostajski, Krzysztof Sibilski, Janusz Zaleski, Ernest Kubica, Krzysztof Maruszewski, Zygmunt Sadow-ski, Czesaw Smutnicki, Elbieta Stilger-Szydo, Jerzy Walen-dziewski, Zbigniew Wrblewski

  2006 Wiesaw Apostoluk, Krzysztof Bogdan, Marian Hopej, Jzef Krzy-anowski, Andrzej Oyhar, Janusz Rbielak, Tomasz T. Suchecki, Wodzimierz Szczepaniak, Mirosaw Miller, Janusz Trawczy-ski, Zygmunt Hasiewicz, Maciej Kulisiewicz

  2007 Sylwester Kobielak, Tomasz Koch, Sergey Anisimov, Jerzy Hoa, An-drzej Bogdan Dobrucki, Ignacy Dulba, Ryszard Gonczarek, Krzysz-tof Jesionek, Czesaw Koziarski, Micha Lisowski, Stanisaw Medek-sza, Micha Morayne, Marek Rybaczuk, Wiesaw Rybak, Elbieta Trocka-Leszczyska, Artur Wilczyski, Tadeusz Berlicki, Zbigniew Krlicki, Jan Magott, Marek Samo

  2008 Edmund Motyl, Ryszard Steller, Jarosaw Stryczek, Roman Gancarz, Andrzej Piasecki, Jan Dziuban, Lech Sitnik, Andrzej Trochimczuk, Grayna Gryglewicz

  2009 Maciej Chorowski, Krzysztof Koodziejczyk, Hanna Kozaczew-ska-Golasz, Arkadiusz Wjs, Karol Nitsch, Tadeusz Radzik, Halina Kwanicka, Marek Taczaa, Wojciech Cikowski, Je-rzy Jasieko, Zbigniew Huzar, Zbigniew Malara, Ngoc Thanh Nguyen, Piotr Cichosz, Tadeusz Inglot, Jan Iykowski, Danuta Kaczmarek, Jacek Pigowski, Jadwiga Sooducho, Wanda Ko-nonowicz, Romuald Lenczewski, Barbara Namysowska-Wil-czyska

  2010 Maria Dbrowska-Szata, Jacek Suchodolski, Jerzy Charytono-wicz, Andrzej Dziedzic, Zdzisaw Nawrocki, Bogdan Szczygie, Jerzy witek

  2011 Marek Langner, Ryszard Miller, Jan Felba, Janusz L. Dobesz, J-zef Oleksyszyn, Marek Bryjak, Jan Butra, Tadeusz Marcinkowski, Franciszek Przystupa, Anna Chrzanowska

  2012 Katarzyna Chojnacka, Stanisaw Lochyski, Regina Paszkiewicz, Pawe Machnikowski, Wojciech Bartkowiak, Waldemar Rebizant, Ilona Turowska-Tyrk, Teodor Gotszalk, Andrzej Ambroziak, Rafa Czerner, Juliusz B. Gajewski, Jzef Hoffmann, Zbigniew Mirski, To-masz Nowakowski, Ignacy Dudzikowski, Magorzata Kabsch-Kor-butowicz, Andrzej Kotowski, Jan Bie, Stanisaw Krawiec

  2013 Antoni C. Mitu, Jacek Wakowicz, Tadeusz Kulczycki, Micha Ryznar, Bogdan Boduszek, Jolanta Bryjak, Marek Kozowski, Czesaw Machelski, Andrzej Radosz, Janusz Mierczyski, Hen-ryk Nowak, Veneta Videnova-Adrabiska, Edward Pliski

  2014 Dorota Kuchta, Stanisaw Bartkiewicz, Krzysztof Szajowski, Mieczy-saw Szata, Andrzej Kucharski, Ryszard Kacprzyk, Tadeusz Smolnic-ki, Magorzata Komorowska, Wojciech Wieleba

  2015 Wodzimierz Dudziski, Jacek W. Kaczmar, Piotr Dobryszycki, Magorzata Chorowska, Ewa Skubalska-Rafajowicz, Elbieta Przesmycka, Andrzej Kamierczak, Tadeusz Gudra, Zdzisaw Hej-ducki, Marzanna Jagieo, Czesaw T. Kowalski, Dariusz ydba, Witold Pytel, Micha Woniak, Rafa Weron, Ryszard Makowski, Kazimierz Wilkosz, Krystyn Stycze

 • 14

  BIOGRAMY

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  15

  BIOGRAMY

  Krzysztof Abramski (ur. 1948), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 2002 pro- fesor na Wydziale Elektroniki Po-litechniki Wrocawskiej.

  Wojciech Adamski (ur. 1950), mgr in. urzdze sanitar-nych (Politechnika Wrocawska). Od 2002 profesor na Wydziale Inynie-rii rodowiska Politechniki Wroc- awskiej.

  Andrzej Ambroziak (ur. 1951), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 2012 pro-fesor na Wydziale Mechanicznym Po- litechniki Wrocawskiej.

  Feliks Andrzejewski (1912-1979), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 1965 pro- fesor na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocawskiej.

  Sergey Anisimov (ur. 1951), in. budowlany (Lenin-gradzki Instytut Inynieryjno-Bu-dowlany). Profesor Politechniki Ko-szaliskiej (2002). Od 2007 profesor na Wydziale Inynierii rodowiska Politechniki Wrocawskiej.

  Wiesaw Apostoluk (ur. 1944), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 2006 profesor na Wydziale Chemicznym Politechni- ki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  16

  Zbigniew Ba (ur. 1930), mgr in. architekt (Poli-technika Wrocawska). Od 1992 pro- fesor na Wydziale Architektury Po-litechniki Wrocawskiej.

  Ludwik Badian (1928-1987), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 1970 pro- fesor na Wydziale Elektrycznym Po-litechniki Wrocawskiej.

  Eugeniusz Bagiski (ur. 1930), mgr socjologii (Katolic-ki Uniwersytet Lubelski). Od 1993 profesor na Wydziale Architektury Politechniki Wrocawskiej.

  Grayna Baliska (ur. 1943), mgr in. architekt (Poli- technika Wrocawska). Od 2001 pro-fesor na Wydziale Architektury Poli-techniki Wrocawskiej.

  Zbigniew Banaszak (ur. 1948), mgr in. elektronik (Poli- technika Wrocawska). Profesor w Wy- szej Szkole Inynierskiej w Zielonej Grze (1997). W 2001 profesor na Wy-dziale Informatyki i Zarzdzania Po- litechniki Wrocawskiej.

  Marian Barski (1927-2005), mgr in. architekt (Poli-technika Wrocawska). Od 1993 pro- fesor na Wydziale Architektury Poli-techniki Wrocawskiej. Dziekan Wy- dziau Architektury (1987-1990).

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  17

  Adam Bartecki (1920-2010), mgr in. chemii (Poli- technika Wrocawska). Od 1973 pro- fesor na Wydziale Chemicznym Po-litechniki Wrocawskiej.

  Walter Bartelmus (ur. 1941), mgr in. mechanik (Politech-nika lska w Gliwicach). Od 2001 profesor na Wydziale Grniczym (od 2004 Wydziale Geoinynierii, Gr-nictwa i Geologii) Politechniki Wro-cawskiej.

  Stanisaw Bartkiewicz (ur. 1967), mgr in. inynierii mate-riaowej (Politechnika Wrocawska). Od 2014 profesor na Wydziale Che-micznym Politechniki Wrocawskiej.

  Wojciech Bartkowiak (ur. 1970), mgr in. chemii (Poli-technika Wrocawska). Od 2012 profesor na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocawskiej.

  Wiesaw Barwicz (1913-2002), in. elektryk (Politech- nika Lwowska). Od 1968 profesor na Wydziale Elektroniki Politech-niki Wrocawskiej.

  Czesaw Basztura (1946-2000), mgr in. elektronik (Po- litechnika Wrocawska). Od 1997 pro- fesor na Wydziale Elektroniki Poli-techniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  18

  Tadeusz Batycki (1921-2009), mgr in. elektronik (Po- litechnika Wrocawska). Od 1972 pro- fesor na Wydziale Elektroniki Politech-niki Wrocawskiej. Dziekan Wydzia- u Elektroniki (1968-1970).

  Mieczysaw Bazewicz (1927-2008), mgr in. cznoci (Poli- technika Wrocawska), mgr ekono-mii (Wysza Szkoa Ekonomiczna we Wrocawiu). Od 1988 profesor na Wydziale Informatyki i Zarzdza- nia Politechniki Wrocawskiej.

  Daniel Bem (1933-2014), mgr in. cznoci (Po-litechnika Wrocawska). Od 1978 profesor na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Elektroniki (2002-2005). Prorektor Politechniki Wrocaw-skiej (1981-1984). Doktor honoris causa Politechniki Wrocawskiej (2008) i Wojskowej Akademii Tech-nicznej (2003).

  Tadeusz Berlicki (ur. 1944), mgr in. elektronik (Po-litechnika Wrocawska), mgr mate-matyki (Uniwersytet Wrocawski). Od 2007 profesor na Wydziale Elektroniki Mikrosystemw i Foto-niki Politechniki Wrocawskiej.

  Gerard J. Besler (ur. 1932), mgr in. budownictwa sani- tarnego (Politechnika Warszawska). Od 1989 profesor na Wydziale Iny-nierii Sanitarnej (od 1990 Wydzia-le Inynierii rodowiska) Politechni-ki Wrocawskiej.

  Romuald Bdziski (ur. 1940), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 1997 pro-fesor na Wydziale Mechanicznym Po- litechniki Wrocawskiej. Doktor honoris causa Akademii Medycznej we Wro- cawiu (2012).

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  19

  Antoni Biegus(ur. 1947), mgr in. budownictwa ldowego (Politechnika Wrocaw-ska). Od 1998 profesor na Wydziale Budownictwa Ldowego i Wodnego Politechniki Wrocawskiej.

  Janusz Bieniewski (1931-1984), mgr geologii (Uniwersy-tet Wrocawski). Od 1982 profesor na Wydziale Grniczym Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Gr-niczego (1981-1984). Prorektor Po- litechniki Wrocawskiej (1984).

  Jan Bie (ur. 1950), mgr in. budownictwa l- dowego (Politechnika Wrocawska). Od 2012 profesor na Wydziale Bu-downictwa Ldowego i Wodnego Po- litechniki Wrocawskiej.

  Kazimierz Biernatowski (1932-1988), mgr in. budownictwa (Politechnika Wrocawska). Od 1977 profesor na Wydziale Budownictwa Ldowego Politechniki Wrocaw-skiej. Dziekan Wydziau Budownic-twa Ldowego (1979-1981).

  Jan Biliszczuk (ur. 1949), mgr in. budownictwa ldowego (Politechnika Wrocaw-ska). Od 1997 profesor na Wydziale Budownictwa Ldowego i Wodnego Politechniki Wrocawskiej.

  Wodzimierz Bobrownicki (1892-1980), in. chemik (Wysza Szkoa Techniczna w Monachium). Od 1949 profesor na Wydziale Matematy-ki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu i Po- litechniki we Wrocawiu, a nastpnie (1951) na Wydziale Chemicznym Po-litechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  20

  Zygmunt Bodnar (1907-1993), mgr fizyki (Politechnika Lwowska). Od 1964 profesor w Kate- drze Fizyki Politechniki Wrocaw-skiej.

  Bogdan Boduszek (ur. 1946), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 2013 profesor na Wydziale Chemicznym Politech-niki Wrocawskiej.

  Aleksander Bogacz (1933-1994), mgr in. chemii (Poli-technika Wrocawska). Od 1989 pro- fesor na Wydziale Chemicznym Po-litechniki Wrocawskiej.

  Krzysztof Bogdan (ur. 1967), mgr in. podstawowych problemw techniki w zakresie ma-tematyki (Politechnika Wrocawska). Od 2006 profesor na Wydziale Pod-stawowych Problemw Techniki Po-litechniki Wrocawskiej.

  Augustyn Borcz (1925-1993), mgr in. budownictwa (Politechnika Wrocawska). Od 1972 profesor na Wydziale Budownictwa Ldowego (od 1990 Budownictwa Ldowego i Wodnego).

  Jerzy Bromirski (1915-1989), mgr in. elektryk (Po-litechnika Wrocawska). Od 1964 profesor na Wydziale cznoci (od 1966 Wydziale Elektroniki) Poli- techniki Wrocawskiej. Dziekan Wy- dziau cznoci (1955-1956) i Wy- dziau Elektroniki (1970-1978) oraz Wydziau Informatyki i Zarzdza-nia (1978-1981).

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  21

  Tadeusz Broniewski (1894-1976), in. architekt (Poli-technika Lwowska). Od 1956 pro-fesor na Wydziale Architektury Po- litechniki Wrocawskiej. Dziekan Wy- dziau Budownictwa Uniwersytetu i Politechniki we Wrocawiu (1949-1950) i Wydziau Architektury Poli-techniki Wrocawskiej (1950, 1958-1960).

  Jolanta Bryjak (ur. 1954), mgr biologii (Uniwersy-tet Wrocawski). Od 2013 profesor na Wydziale Chemicznym Politech- niki Wrocawskiej.

  Marek Bryjak (ur. 1953), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 2011 profe- sor na Wydziale Chemicznym Poli-techniki Wrocawskiej.

  Tadeusz Brzoza (1911-1978), in. architekt (Politech-nika Lwowska). Od 1956 profesor na Wydziale Architektury Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Architektury (1955-1958).

  Eugeniusz Brzuchowski (1919-2000), in. mechanik (Politech-nika Lwowska). Od 1977 profesor na Wydziale Mechaniczno-Energetycz-nym Politechniki Wrocawskiej.

  Zdzisaw Bubnicki (1938-2006), mgr in. elektryk (Po-litechnika lska w Gliwicach). Od 1973 profesor na Wydziale Informa-tyki i Zarzdzania Politechniki Wro- cawskiej. Doktor honoris causa Po- litechniki Szczeciskiej (2001), Woj- skowej Akademii Technicznej w War- szawie (2001) i Politechniki Pozna- skiej (2003).

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  22

  Mieczysaw Bukaa (1917-1982), in. chemik (Politechni-ka lska w Gliwicach). Od 1963 pro- fesor na Wydziale Chemicznym Po-litechniki Wrocawskiej.

  Bogdan Burczyk (ur. 1930), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 1976 profesor na Wydziale Chemicznym Politech-niki Wrocawskiej.

  Andrzej Burghardt (ur. 1928), mgr in. chemii (Politech-nika lska w Gliwicach). Profesor w Instytucie Inynierii Chemicznej PAN w Gliwicach (1971). W 1994 pro- fesor na Wydziale Chemicznym Po-litechniki Wrocawskiej. Doktor ho-noris causa Politechniki Wrocaw-skiej (2002).

  Jan Butra (ur. 1953), mgr in. grnik (Politech-nika Wrocawska). Od 2011 profesor na Wydziale Geoinynierii, Grnic- twa i Geologii Politechniki Wrocaw- skiej.

  Tomasz Byczkowski (ur. 1943), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 1989 pro- fesor na Wydziale Podstawowych Problemw Techniki Politechniki Wrocawskiej.

  Henryk Bystro (1920-2013), mgr in. grnik (Akade-mia Grnicza w Krakowie). Profesor w Gwnym Instytucie Grnictwa w Katowicach (1972). W 1976 profe-sor na Wydziale Grniczym Politech-niki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  23

  Stefan Caco (ur. 1943), mgr in. geodezji urzdze (Wysza Szkoa Rolnicza we Wro-cawiu). Profesor Akademii Rolniczej we Wrocawiu (1992). W 1998 profe-sor na Wydziale Grniczym (od 2004 Wydziale Geoinynierii, Grnic-twa i Geologii) Politechniki Wro-cawskiej.

  Marian Cegielski (1925-2012), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 1992 pro- fesor na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Elektrycznego (1984-1990). Doktor honoris causa Azow-skiego Uniwersytetu w Mariupolu (1998).

  Krzysztof Cena (ur. 1939), mgr fizyki (Uniwersytet Wrocawski). Od 1981 profesor na Wy-dziale Budownictwa Ldowego Po- litechniki Wrocawskiej.

  Witold Charewicz (1939-2009), mgr in. chemii (Poli-technika Wrocawska). Od 1986 pro- fesor na Wydziale Chemicznym Poli-techniki Wrocawskiej. Prorektor Po- litechniki Wrocawskiej (1987-1990).

  Jerzy Charytonowicz (ur. 1946), mgr in. architekt (Po-litechnika Wrocawska). Od 2010 profesor na Wydziale Architektury Politechniki Wrocawskiej.

  Jan Chlebicki (ur. 1938), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 1991 pro- fesor na Wydziale Chemicznym Poli- techniki Wrocawskiej. Dziekan Wy- dziau Chemicznego (1987-1990).

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  24

  Edward Chlebus (ur. 1948), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 2001 pro-fesor na Wydziale Mechanicznym Po- litechniki Wrocawskiej. Dziekan Wy- dziau Mechanicznego (2008-2012 i od 2012).

  Katarzyna Chojnacka (ur. 1975), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 2012 profesor na Wydziale Chemicznym Politech-niki Wrocawskiej.

  Henryk Chojnacki (1934-2012), mgr chemii (Uniwersytet Jagielloski w Krakowie). Od 1977 profesor na Wydziale Chemicznym Po- litechniki Wrocawskiej.

  Magorzata Chorowska (ur. 1958), mgr in. architekt (Politech- nika Wrocawska). Od 2015 profesor na Wydziale Architektury Politechni-ki Wrocawskiej.

  Bohdan Chorowski (ur. 1926), mgr in. mechanik (Poli-technika dzka). Od 1983 profesor na Wydziale Mechaniczno-Energetycz-nym Politechniki Wrocawskiej. Dzie- kan Wydziau Mechaniczno-Energe-tycznego (1976-1978).

  Maciej Chorowski (ur. 1958), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 2009 pro- fesor na Wydziale Mechaniczno-Ener- getycznym Politechniki Wrocaw-skiej. Dziekan Wydziau Mechanicz-no-Energetycznego (2005-2012).

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  25

  Wadysaw Chowaniec (1901-1987), in. mechanik (Politech-nika Lwowska). Od 1960 profesor na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Me- chanicznego (1950-1952). Doktor ho-noris causa Uniwersytetu Technicz-nego w Drenie (1969).

  Anna Chrzanowska (ur. 1950), mgr in. mechanik (Poli-technika Warszawska). Od 2011 pro- fesor na Wydziale Geoinynierii, Gr- nictwa i Geologii Politechniki Wro-cawskiej.

  Jacek Cicho (ur. 1953), mgr matematyki (Uniwer- sytet Wrocawski). Od 2003 profe- sor na Wydziale Podstawowych Pro-blemw Techniki Politechniki Wro- cawskiej.

  Piotr Cichosz (ur. 1948), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 2009 pro- fesor na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocawskiej.

  Maria Cielak-Golonka (ur. 1944), mgr chemii (Uniwersytet Marii Curie-Skodowskiej w Lubli-nie). Od 2004 profesor na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocaw-skiej.

  Wojciech Cikowski (ur. 1952), mgr in. grnictwa (Poli-technika Wrocawska). Od 2009 pro- fesor na Wydziale Geoinynierii, Gr-nictwa i Geologii Politechniki Wro- cawskiej. Dziekan Wydziau Geo-inynierii, Grnictwa i Geologii (od 2012).

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  26

  Adam Cybulski (1896-1996), in. drg i mostw (Poli-technika Warszawska). Od 1960 pro-fesor na Wydziale Budownictwa L- dowego Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Inynierii (od 1954 Wydziau Budownictwa Ldowego) w latach 1952-1955. Prorektor Po- litechniki Wrocawskiej (1955-1956).

  Dobrosaw Czajka (1909-1992), in. architekt (Politech-nika Lwowska). Od 1974 profesor na Wydziale Architektury Politechniki Wrocawskiej.

  Kazimierz Czapliski (ur. 1926), mgr in. budownictwa l- dowego (Politechnika Gdaska). Od 1990 profesor na Wydziale Budow-nictwa Ldowego i Wodnego Poli- techniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Budownictwa Ldowego i Wodnego (1993-1996).

  Wojciech Czarczyski (ur. 1933), mgr in. cznoci (Poli-technika Wrocawska). Od 2001 pro- fesor na Wydziale Elektroniki, a na- stpnie (2002) na Wydziale Elek-troniki Mikrosystemw i Fotoniki Politechniki Wrocawskiej.

  Wadysaw Czarnecki (1895-1983), in. architekt (Politech-nika Lwowska). Od 1954 profesor na Wydziale Architektury Politechniki Wrocawskiej.

  Kazimierz Czarnowski (1917-2001), mgr in. budownictwa (Politechnika Warszawska), in. ar-chitekt (Wieczorowa Szkoa Iny-nierska we Wrocawiu). Od 1978 pro- fesor na Wydziale Budownictwa L-dowego Politechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  27

  Ryszard Czarny (ur. 1935), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 2005 pro-fesor na Wydziale Mechanicznym Po- litechniki Wrocawskiej.

  Wincenty Czechowicz (1900-1974), in. grnik (Akademia Grnicza w Krakowie). Od 1965 profe-sor na Wydziale Budownictwa Ldo-wego, a nastpnie (1968) na Wydziale Grniczym Politechniki Wrocawskiej.

  Olgierd Czerner (ur. 1929), mgr in. architekt (Poli-technika Wrocawska). Od 1977 pro- fesor na Wydziale Architektury Po-litechniki Wrocawskiej.

  Rafa Czerner (ur. 1958), mgr in. architekt (Poli-technika Wrocawska). Od 2012 pro- fesor na Wydziale Architektury Poli-techniki Wrocawskiej.

  Wadysaw Czerny (1899-1976), in. architekt (Politech- nika Warszawska). Profesor Politech-niki Gdaskiej (1947). Od 1964 pro- fesor na Wydziale Architektury Poli-techniki Wrocawskiej.

  Jerzy Czerwonko (1936-2012), mgr fizyki (Uniwersy-tet Wrocawski). Od 1974 profesor na Wydziale Podstawowych Pro- blemw Techniki Politechniki Wro-cawskiej. Dziekan Wydziau Pod- stawowych Problemw Techniki (1983-1984 i 1990-1996).

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  28

  Wadysaw Czuba (1924-1997), mgr in. chemii (Poli-technika Wrocawska). Profesor Po- litechniki Krakowskiej (1974). Od 1978 profesor na Wydziale Chemicz- nym Politechniki Wrocawskiej.

  Maria Dbrowska-Szata (ur. 1946), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 2010 pro- fesor na Wydziale Elektroniki Mikro- systemw i Fotoniki Politechniki Wro- cawskiej.

  Otton Dbrowski (ur. 1922), mgr in. budownictwa l-dowego (Politechnika Wrocawska). Od 1966 profesor na Wydziale Bu-downictwa Ldowego (od 1990 Wy- dziale Budownictwa Ldowego i Wod- nego) Politechniki Wrocawskiej. Dzie- kan Wydziau Budownictwa Ldowe-go (1963-1968, 1971-1972) i Wydzia-u Budownictwa Ldowego i Wodne-go (1990-1993). Prorektor Politechniki Wrocawskiej (1981-1982).

  Tadeusz Demeter (1901-1972), in. mechanik (Poli-technika Lwowska). Od 1966 profe-sor na Wydziale Mechanicznym Po- litechniki Wrocawskiej.

  Stanisaw Dmitruk (1927-2007), mgr in. budownictwa (Politechnika Wrocawska). Od 1973 profesor na Wydziale Grniczym Poli- techniki Wrocawskiej. Dziekan Wy-dziau Grniczego (1987-1993).

  Janusz L. Dobesz (ur. 1944), mgr historii sztuki (Uni-wersytet Wrocawski). Od 2011 pro- fesor na Wydziale Architektury Po-litechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  29

  Ewa Dobierzewska- -Mozrzymas(ur. 1936), mgr fizyki (Uniwersytet Wrocawski). Od 1996 profesor na Wydziale Podstawowych Problemw Techniki Politechniki Wrocawskiej.

  Andrzej Dobrucki (ur. 1949), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 2007 pro- fesor na Wydziale Elektroniki Poli-techniki Wrocawskiej.

  Piotr Dobryszycki (ur. 1954), mgr in. chemik (Politech-nika Wrocawska). Od 2015 profesor na Wydziale Chemicznym Politech-niki Wrocawskiej.

  Tomasz Downarowicz (ur. 1956), mgr in. podstawowych problemw techniki (Politechnika Wrocawska). Od 2005 profesor na Wydziale Podstawowych Problemw Techniki Politechniki Wrocawskiej.

  Stefan Drobot (1913-1998), mgr filozofii w zakresie matematyki (Uniwersytet Jagiel-loski w Krakowie). Od 1954 pro- fesor w Katedrze Matematyki Po-litechniki Wrocawskiej.

  Piotr Drodewski (ur. 1948), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 2004 profesor na Wydziale Chemicznym Politech-niki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  30

  Jan Drzymaa (ur. 1949), mgr in. chemii (Politechni-ka Wrocawska). Od 2002 profesor na Wydziale Grniczym (od 2004 Wy- dziale Geoinynierii, Grnictwa i Geo- logii) Politechniki Wrocawskiej.

  Krystyna Dubel (ur. 1932), mgr biologii (Uniwersytet dzki). W 2002 profesor na Wydzia- le Architektury Politechniki Wro- cawskiej.

  Julian Duchowicz (1912-1972), in. architekt (Poli-technika Lwowska). Od 1968 profe-sor na Wydziale Architektury Poli-techniki Wrocawskiej.

  Dionizy Dudek (ur. 1943), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 1995 pro-fesor na Wydziale Mechanicznym Po- litechniki Wrocawskiej.

  Ignacy Dudzikowski (ur. 1942), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 2012 pro- fesor na Wydziale Elektrycznym Po- litechniki Wrocawskiej.

  Piotr Dudziski (ur. 1949), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 2004 pro- fesor na Wydziale Mechanicznym Po- litechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  31

  Wodzimierz Dudziski (ur. 1946), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 2015 pro-fesor na Wydziale Mechanicznym Po- litechniki Wrocawskiej.

  Ignacy Dulba mgr in. elektronik; mgr in. infor-matyk (Politechnika Wrocawska). Od 2007 profesor na Wydziale Elek-troniki Politechniki Wrocawskiej.

  Maciej Dymkowski (ur. 1947), mgr socjologii (Uniwersy-tet Warszawski). Od 1997 profesor na Wydziale Informatyki i Zarzdza-nia Politechniki Wrocawskiej.

  Andrzej Dziedzic (ur. 1957), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 2010 pro-fesor na Wydziale Elektroniki Mi- krosystemw i Fotoniki Politechni-ki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Elektroniki Mikrosystemw i Foto-niki (2007-2012 i od 2012).

  Jan Dziuban (ur. 1951), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 2008 pro- fesor na Wydziale Elektroniki Mi-krosystemw i Fotoniki Politechniki Wrocawskiej.

  Jan Felba (ur. 1947), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 2011 pro- fesor na Wydziale Elektroniki Mikro- systemw i Fotoniki Politechniki Wro- cawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  32

  Jan Ferencowicz (1902-1985), in. mechanik (Poli-technika Warszawska). Od 1962 pro- fesor na Wydziale Inynierii Sani-tarnej Politechniki Wrocawskiej.

  Janusz Fleszyski (ur. 1941), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 2004 pro- fesor na Wydziale Elektrycznym Po-litechniki Wrocawskiej.

  Bronisaw Florkiewicz (1937-2000), mgr matematyki (Uni-wersytet Wrocawski). W 2000 profe-sor na Wydziale Podstawowych Pro- blemw Techniki Politechniki Wro-cawskiej.

  Kazimierz Friedel (ur. 1938), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 1995 pro- fesor na Wydziale Elektroniki, a na-stpnie (2002) Wydziale Elektroniki Mikrosystemw i Fotoniki Politech-niki Wrocawskiej.

  Andrzej Frydecki (1903-1989), in. architekt (Politech-nika Lwowska). Od 1956 profesor na Wydziale Architektury Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Architektury (1952-1954, 1962-1964).

  Wojciech Fuliski (1921-2001), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 1983 pro- fesor na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  33

  Tadeusz Gabryszewski (1906-1995), in. hydrotechniki (Po-litechnika Lwowska). Od 1965 pro- fesor na Wydziale Inynierii Sani- tarnej Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Inynierii Sani-tarnej (1953-1954, 1955-1958, 1960- 1966).

  Zdzisaw Gabryszewski (1930-2005), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 1982 pro- fesor na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Mechanicznego (1987-1990).

  Miron Gaj (1927-2015), mgr filozofii w zakre-sie fizyki (Uniwersytet Wrocawski). Od 1971 profesor na Wydziale Pod- stawowych Problemw Techniki Po- litechniki Wrocawskiej. Dziekan Wy-dziau Podstawowych Problemw Techniki (1981-1983).

  Juliusz B. Gajewski (ur. 1952), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 2012 pro- fesor na Wydziale Mechaniczno--Energetycznym Politechniki Wro-cawskiej.

  Tadeusz Galanc (ur. 1939), mgr matematyki (Uniwer-sytet Wrocawski). Od 1996 pro- fesor na Wydziale Informatyki i Za-rzdzania Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Informatyki i Za-rzdzania (1999-2005).

  Zygmunt Galasiewicz (ur. 1926), mgr fizyki (Uniwersytet Wrocawski). Profesor Uniwersytetu Wrocawskiego (1964). W 1997 pro- fesor na Wydziale Podstawowych Pro- blemw Techniki Politechniki Wro- cawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  34

  Stefan Gaczyski (ur. 1933), in. budownictwa ldo-wego (Instytut Inynierw Transpor- tu Kolejowego w Moskwie). Od 1987 profesor na Wydziale Budownictwa Ldowego (od 1990 Budownictwa Ldowego i Wodnego) Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Bu- downictwa Ldowego (1987-1990).

  Roman Gancarz (ur. 1949), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 2008 profesor na Wydziale Chemicznym Politech-niki Wrocawskiej.

  Zdzisaw Gergowicz (1920-1992), in. drg i mostw (Aka-demia Grnicza w Krakowie). Od 1969 profesor na Wydziale Grniczym Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Grniczego (1968-1972).

  Wojciech Glabisz (ur. 1954), mgr in. budownictwa (Politechnika Wrocawska). Od 2005 profesor na Wydziale Budownictwa Ldowego i Wodnego Politechniki Wrocawskiej.

  Jan Gliski (1937-1996), mgr in. grnik (Aka-demia Grniczo-Hutnicza w Krako-wie). Profesor w Wyszej Szkole In-ynierskiej w Opolu (1977). W 1984 profesor na Wydziale Grniczym Po- litechniki Wrocawskiej.

  Lech Gadysiewicz (ur. 1951), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 2004 pro- fesor na Wydziale Grniczym (od 2004 Wydziale Geoinynierii, Gr- nictwa i Geologii) Politechniki Wro-cawskiej. Dziekan Wydziau Grni-czego (1993-1996) i Wydziau Geo- inynierii, Grnictwa i Geologii (2005- 2012).

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  35

  Stanisaw Gadysz (1920-2001), mgr filozofii w zakresie matematyki (Uniwersytet Jagiello-ski w Krakowie). Od 1967 profesor w Katedrze Matematyki, a nastp-nie (1968) na Wydziale Podstawo-wych Problemw Techniki Politech-niki Wrocawskiej.

  Bohdan Gowiak (ur. 1931), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 1968 profesor na Wydziale Inynierii Sanitarnej (od 1990 - Wydziale Inynierii rodowi-ska) Politechniki Wrocawskiej. Dzie- kan Wydziau Inynierii Sanitarnej (1966-1968). Prorektor Politechniki Wrocawskiej (1968-1972).

  Jzef Gowiski (ur. 1942), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 2003 pro- fesor na Wydziale Chemicznym Po-litechniki Wrocawskiej.

  Jzef Guszek (1934-2013), mgr in. chemii (Poli-technika Wrocawska). Od 1999 pro- fesor na Wydziale Chemicznym Po-litechniki Wrocawskiej.

  Zbigniew Gnutek (ur. 1947), mgr in. mechanik (Po-litechnika Wrocawska). Od 2005 profesor na Wydziale Mechaniczno- -Energetycznym Politechniki Wro-cawskiej. Dziekan Wydziau Mecha-niczno-Energetycznego (1999-2005 i od 2012).

  Janusz Gokowski(1935-2010), mgr prawa (Uniwersy-tet Adama Mickiewicza w Poznaniu). Od 1995 profesor na Wydziale In- formatyki i Zarzdzania Politechni-ki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  36

  Zbigniew Godziski (1917-2007), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 1964 pro- fesor na Wydziale Elektroniki Poli-techniki Wrocawskiej.

  Jzef Goliski (1916-2011), mgr in. mechanik (Po-litechnika lska w Gliwicach), MSc (Uniwersytet w Toronto). Od 1971 profesor na Wydziale Inynierii Sa-nitarnej Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Inynierii Sani- tarnej (1968-1972).

  Leszek Golonka (ur. 1946), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 2002 pro- fesor na Wydziale Elektroniki Mi-krosystemw i Fotoniki Politechniki Wrocawskiej.

  Edward Gomka (1932-1991), mgr chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 1989 profe-sor na Wydziale Inynierii Sanitar-nej (od 1990 Wydziale Inynierii rodowiska) Politechniki Wrocaw-skiej.

  Ryszard Gonczarek (ur. 1952), mgr in. podstawowych problemw techniki w zakresie fi-zyki (Politechnika Wrocawska). Od 2007 profesor na Wydziale Podsta-wowych Problemw Techniki Poli-techniki Wrocawskiej.

  Bronisaw Gosowski (ur. 1946), mgr in. budownictwa l- dowego (Politechnika Wrocawska). Od 2005 profesor na Wydziale Bu-downictwa Ldowego i Wodnego Po- litechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  37

  Mieczysaw Gostomczyk (ur. 1930), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 1987 profesor na Wydziale Inynierii Sanitarnej (od 1990 Wydziale Inynierii ro-dowiska) Politechniki Wrocawskiej.

  Ryszard Gotszalk (1925-1990), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 1983 pro- fesor na Wydziale Elektrycznym Po- litechniki Wrocawskiej.

  Teodor Gotszalk (ur. 1966), mgr in. elektronik; mgr in. elektryk (Politechnika Wrocaw- ska). Od 2012 profesor na Wydziale Elektroniki Mikrosystemw i Foto-niki Politechniki Wrocawskiej.

  Teresa Grecka (1926-2006), mgr geologii (Uniwer-sytet Wrocawski). Od 1989 profesor na Wydziale Grniczym Politech- niki Wrocawskiej.

  Henryk Grecki mgr in. chemii (Politechnika Wro-cawska). Od 1988 profesor na Wy- dziale Chemicznym Politechniki Wro- cawskiej. Dziekan Wydziau Che-micznego (1996-2002). Doktor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocawiu (2007) i Politechniki Krakowskiej (2010).

  Jzef Grabowski (ur. 1938), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 1990 pro- fesor na Wydziale Elektroniki Poli-techniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  38

  Wodzimierz Greblicki (ur. 1943), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 1993 pro- fesor na Wydziale Elektroniki Poli-techniki Wrocawskiej.

  Mieczysaw Grobelny (ur. 1925), mgr in. cznoci (Politech-nika Wrocawska). Od 1975 profesor na Wydziale Elektroniki Politech- niki Wrocawskiej.

  Jerzy Gronostajski (1933-2007), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 1976 pro- fesor na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocawskiej. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Ba- cau, Rumunia (2001).

  Zbigniew Gronostajski (ur. 1965), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 2005 pro- fesor na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocawskiej.

  Antoni Gronowicz (ur. 1948), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 2003 pro- fesor na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocawskiej.

  Wiesaw M. Grudzewski (ur. 1933), mgr nauk ekonomicznych (Wysza Szkoa Ekonomiczna we Wrocawiu), mgr in. chemii (Poli-technika Wrocawska). Od 1976 pro- fesor na Wydziale Informatyki i Za- rzdzania Politechniki Wrocaw-skiej. Dziekan Wydziau Informatyki i Zarzdzania (1972-1978).

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  39

  Grayna Gryglewicz (ur. 1955), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 2008 pro- fesor na Wydziale Chemicznym Po-litechniki Wrocawskiej.

  Ryszard Grzlewicz (1953-2005), mgr in. podstawowych problemw techniki w zakresie mate- matyki (Politechnika Wrocawska). Od 1996 profesor na Wydziale Pod-stawowych Problemw Techniki Po- litechniki Wrocawskiej. Dziekan Wy- dziau Podstawowych Problemw Techniki (1996-2002).

  Adam Grzech (ur. 1957), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 2003 pro- fesor na Wydziale Informatyki i Za- rzdzania Politechniki Wrocaw-skiej. Prorektor Politechniki Wro-cawskiej (2003-2005).

  Jerzy Grzechowiak (1929-2003), in. chemik (Uniwersytet omonosowa w Moskwie). Od 1973 profesor na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocawskiej. Prorek- tor Politechniki Wrocawskiej (1982-1984).

  Jolanta Grzechowiak- -Milewska (ur. 1945), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 2003 profesor na Wydziale Chemicznym Politech-niki Wrocawskiej.

  Tadeusz Gudra (ur. 1946), mgr in. elektronik (Poli- technika Wrocawska). Od 2015 pro-fesor na Wydziale Elektroniki Poli-techniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  40

  Bohdan Guerquin (1904-1979), in. architekt (Politech-nika Warszawska). Od 1954 pro- fesor na Wydziale Architektury Po- litechniki Wrocawskiej. Dziekan Wy- dziau Architektury (1960-1962).

  Hilary Gumienny (1918-2006), in. mechanik (Politech- nika Lwowska). Od 1964 profesor na Wydziale Mechanicznym Poli- techniki Wrocawskiej. Dziekan Wy- dziau Mechanicznego (1956-1958, 1964-1967). Prorektor Politechniki Wrocawskiej (1967-1968).

  Kazimierz Gumiski (1908-1983), mgr filozofii w zakre-sie chemii (Uniwersytet Jagielloski w Krakowie). Od 1949 profesor na Wydziale Matematyki, Fizyki i Che-mii Uniwersytetu i Politechniki we Wrocawiu, a nastpnie (1951) na Wy- dziale Chemicznym Politechniki Wro- cawskiej. Dziekan Wydziau Che-micznego (1952).

  Wacaw Gnther (1884-1953), in. mechanik; iny-nier elektryk (C.K. Szkoa Politech- niczna we Lwowie). Od 1946 pro-fesor na Wydziale Mechaniczno--Elektrotechnicznym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocawiu, a nas- tpnie (1949) na Wydziale Elek-trycznym Politechniki Wrocawskiej.

  Andrzej Haas (ur. 1934), mgr in. cznoci (Poli-technika Wrocawska). Od 1983 pro- fesor na Wydziale Elektroniki, a nas- tpnie (2002) na Wydziale Elektro-niki Mikrosystemw i Fotoniki Poli-techniki Wrocawskiej. Prorektor Po-litechniki Wrocawskiej (1982-1987).

  Monika Hardygra (ur. 1951), mgr in. grnictwa (Poli-technika Wrocawska). Od 1997 pro-fesor na Wydziale Grniczym (od 2004 Wydziale Geoinynierii, Grnictwa i Geologii) Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Grniczego (1996- -2002). Prorektor Politechniki Wro-cawskiej (2005-2008). Doktor hono-ris causa Uniwersytetu w Petroani (2014).

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  41

  Zygmunt Hasiewicz (ur. 1948), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 2006 pro- fesor na Wydziale Elektroniki Poli-techniki Wrocawskiej.

  Henryk Hawrylak (1924-2013), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 1969 pro- fesor na Wydziale Mechanicznym Po- litechniki Wrocawskiej. Dziekan Wy- dziau Mechanicznego (1967-1975, 1990-1993). Doktor honoris causa Po- litechniki Wrocawskiej (2000), Poli-techniki Koszaliskiej (2005) i Poli-techniki Lubelskiej (2005).

  Zdzisaw Hejducki (ur. 1954), in. budownictwa (Lenin-gradzki Instytut Budownictwa Iny- nieryjnego), Od 2015 profesor na Wydziale Budownictwa Ldowego i Wodnego Politechniki Wrocawskiej.

  Jzef Hoffmann (ur. 1954), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 2012 profe- sor na Wydziale Chemicznym Poli-techniki Wrocawskiej.

  Jerzy Hoa (ur. 1948), mgr in. budownictwa (Politechnika Wrocawska). Od 2007 profesor na Wydziale Budownictwa Ldowego i Wodnego Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Budownictwa Ldowego i Wodnego (2008-2012 i od 2012).

  Marian Hopej (ur. 1951), mgr in. organizator prze-mysu (Politechnika Wrocawska). Od 2006 profesor na Wydziale Informa- tyki i Zarzdzania Politechniki Wro-cawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  42

  Zbigniew Huzar (ur. 1945), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 2009 pro-fesor na Wydziale Informatyki i Za-rzdzania Politechniki Wrocawskiej.

  Kazimierz Idaszewski (1878-1965), in. elektryk (Wysza Szko-a Techniczna w Brunszwiku). Profesor Szkoy Politechnicznej we Lwowie (1919) i Politechniki Lwowskiej (1921). Od 1945 profesor na Wydziale Mechaniczno-Elek-trotechnicznym Uniwersytetu i Politech-niki we Wrocawiu, a nastpnie (1949) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Mecha-niczno-Elektrotechnicznego (1945-1946).

  Tadeusz Inglot (ur. 1949), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 2009 pro- fesor na Wydziale Podstawowych Problemw Techniki Politechniki Wrocawskiej.

  Anzelm Iwanik (1946-1998), mgr in. elektronik (Po-litechnika Wrocawska), mgr mate- matyki (Uniwersytet Wrocawski). Od 1990 profesor na Wydziale Pod- stawowych Problemw Techniki Po- litechniki Wrocawskiej.

  Ryszard Izbicki (ur. 1943), mgr in. budownictwa ldo-wego (Politechnika Wrocawska). Od 1996 profesor na Wydziale Budow- nictwa Ldowego i Wodnego Poli- techniki Wrocawskiej. Dziekan Wy- dziau Budownictwa Ldowego i Wodnego (2002-2005).

  Jan Iykowski (ur. 1949), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 2009 pro- fesor na Wydziale Elektrycznym Po- litechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  43

  Lucjan Jacak (ur. 1952), mgr in. podstawowych problemw techniki w zakresie fizyki (Politechnika Wrocawska). Od 1997 profesor na Wydziale Podstawo-wych Problemw Techniki Politech-niki Wrocawskiej. Prorektor Poli- techniki Wrocawskiej (1996-1999).

  Marzanna Jagieo (ur. 1960), mgr in. architekt (Poli- technika Wrocawska). Od 2015 pro-fesor na Wydziale Architektury Poli-techniki Wrocawskiej.

  Eugeniusz Jagoszewski (ur. 1929), mgr in. konstrukcji optycz- nych (Politechnika Wrocawska). Od 1984 profesor na Wydziale Podsta- wowych Problemw Techniki Poli-techniki Wrocawskiej.

  Adam Janiak mgr in. elektronik (Politechnika Wro-cawska). Od 1999 profesor na Wy-dziale Elektroniki Politechniki Wro- cawskiej.

  Marian Janusz (1905-1989), in. budownictwa (Po-litechnika Lwowska). Od 1950 profe-sor na Wydziale Inynierii (od 1954 Wydziale Budownictwa Ldowe-go) Politechniki Wrocawskiej.

  Jerzy Jaro (1917-1991), mgr filozofii w zakresie matematyki (Uniwersytet Warszaw-ski). Profesor Uniwersytetu dzkie-go (1970). Od 1973 profesor na Wy- dziale Elektroniki Politechniki Wro- cawskiej. Dziekan Wydziau Elek-troniki (1978-1981).

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  44

  Jerzy Jasieko (ur. 1953), mgr in. budownictwa ldo-wego (Politechnika Wrocawska). Od 2009 profesor na Wydziale Budow- nictwa Ldowego i Wodnego Poli-techniki Wrocawskiej.

  Stefan Jasieko (1921-2009), mgr in. chemii (Poli-technika Wrocawska). Od 1971 pro- fesor na Wydziale Chemicznym Po-litechniki Wrocawskiej.

  Andrzej Jellonek (1907-1998), in. elektryk (Politech-nika Lwowska). Profesor na Wydzia-le Mechaniczno-Elektrotechnicznym Uniwersytetu i Politechniki we Wro-cawiu (1946). Profesor na Wydzia- le Elektrycznym (1949), a nastpnie (1952) na Wydziale cznoci (od 1966 - Wydziale Elektroniki) Politechniki Wrocawskiej. Prorektor (1952-1954, 1959-1961). Doktor honoris causa Politechniki Wrocawskiej (1981).

  Krzysztof Jesionek (ur. 1944), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 2007 pro- fesor na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wro-cawskiej.

  Krystyna Jeowiecka- -Kabsch (ur. 1939), mgr in. urzdze sanitar- nych (Politechnika Wrocawska). Od 2002 profesor na Wydziale Mecha-niczno-Energetycznym Politechniki Wrocawskiej.

  Janusz Jeowiecki (ur. 1943), mgr in. urzdze sani-tarnych (Politechnika Wrocawska). Od 1990 profesor na Wydziale Iny-nierii rodowiska Politechniki Wro- cawskiej. Dziekan Wydziau Iny-nierii rodowiska (2005-2008).

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  45

  Bogusawa Jeowska- -Trzebiatowska (1908-1991), in. chemik (Politech-nika Lwowska). Od 1954 profesor na Wydziale Chemicznym Politech- niki Wrocawskiej. Doktor honoris causa Politechniki Wrocawskiej (1978), Uniwersytetu im. omonoso- wa w Moskwie (1979) i Uniwersyte-tu Wrocawskiego (1980).

  Ryszard Jdrak (1927-1991), mgr in. architekt (Poli-technika Wrocawska). Od 1985 pro- fesor na Wydziale Architektury Po-litechniki Wrocawskiej.

  Jerzy Jdrzejewski (ur. 1932), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 1986 pro- fesor na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocawskiej.

  Jerzy Jzefczyk (ur. 1956), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 2002 pro-fesor na Wydziale Informatyki i Za-rzdzania Politechniki Wrocawskiej.

  Jarosaw Juchniewicz (ur. 1928), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 1973 pro- fesor na Wydziale Elektrycznym Po- litechniki Wrocawskiej. Prorektor Po-litechniki Wrocawskiej (1984-1990).

  Zdzisaw Jurkiewicz (1931-2012), mgr in. architekt (Poli-technika Wrocawska). Od 1996 pro- fesor na Wydziale Architektury Po-litechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  46

  Magorzata Kabsch- -Korbutowicz (ur. 1963), mgr in. inynierii rodo- wiska (Politechnika Wrocawska). Od 2012 profesor na Wydziale Iny-nierii rodowiska Politechniki Wro-cawskiej.

  Ryszard Kacprzyk (ur. 1948), mgr in. elektronik (Poli-technika Warszawska). Od 2014 pro- fesor na Wydziale Elektrycznym Po-litechniki Wrocawskiej.

  Jacek W. Kaczmar (ur. 1951), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 2015 pro- fesor na Wydziale Mechanicznym Po- litechniki Wrocawskiej.

  Wadysaw Kaczmar (1921-1989), mgr in. mechanik (Poli-technika lska w Gliwicach). Od 1973 profesor na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Mechanicznego (1975-1981).

  Danuta Kaczmarek (ur. 1949), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 2009 pro- fesor na Wydziale Elektroniki Mi-krosystemw i Fotoniki Politechniki Wrocawskiej.

  Pawe Kafarski (ur. 1949), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 1998 profesor na Wydziale Chemicznym Politech-niki Wrocawskiej. Dziekan Wydzia-u Chemicznego (2002-2005).

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  47

  Eugeniusz Kalinowski (1927-2001), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 1976 pro- fesor na Wydziale Mechaniczno--Energetycznym Politechniki Wro-cawskiej.

  Mieczysaw Kamiski (ur. 1944), mgr in. budownictwa l- dowego (Politechnika Wrocawska). Od 1997 profesor na Wydziale Bu- downictwa Ldowego i Wodnego Politechniki Wrocawskiej.

  Czesaw Kanafojski (1898-1981), in. mechanik (Politech-nika Lwowska). Profesor w Szkole Gwnej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1946). Od 1946 profe-sor na Wydziale Mechaniczno-Elek-trotechnicznym Uniwersytetu i Po- litechniki we Wrocawiu, a nastp-nie (1949) na Wydziale Mechanicz-nym Politechniki Wrocawskiej.

  Aleksander Kapuciski (1888-1946), in. architekt (Politech- nika Warszawska). W 1946 profe- sor na Wydziale Budownictwa Uni-wersytetu i Politechniki we Wroca-wiu.

  Bohdan Karabon (1928-2010), mgr in. chemii (Poli-technika Wrocawska). Od 1973 pro- fesor na Wydziale Chemicznym Po-litechniki Wrocawskiej.

  Zdzisaw Karkowski (1925-1990), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 1972 pro- fesor na Wydziale Elektroniki Poli- techniki Wrocawskiej. Dziekan Wy- dziau Elektroniki (1981-1984).

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  48

  Andrzej Kasprzak (ur. 1953), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 2001 pro- fesor na Wydziale Elektroniki Poli- techniki Wrocawskiej. Dziekan Wy- dziau Elektroniki (2005-2008). Pro-rektor Politechniki Wrocawskiej 2008-2012 i od 2012.

  Henryk Kasprzak (ur. 1947), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 2001 pro- fesor na Wydziale Podstawowych Problemw Techniki Politechniki Wrocawskiej.

  Wacaw Kasprzak (ur. 1932), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 1971 pro-fesor na Wydziale Mechanicznym, a nastpnie (2008) na Wydziale Infor- matyki i Zarzdzania Politechniki Wrocawskiej. Prorektor (1969-1981) i rektor (1982-1984) Politechniki Wro- cawskiej.

  Zdzisaw Kawala (1939-2002), mgr in. chemii (Poli-technika Wrocawska). W 2002 pro- fesor na Wydziale Chemicznym Po-litechniki Wrocawskiej.

  Jan Kazimierczak (1931-2010), mgr in. cznoci (Woj- skowa Akademia Techniczna w War- szawie), mgr in. elektronik (Poli- technika Wrocawska). Od 1994 pro-fesor na Wydziale Elektroniki Poli-techniki Wrocawskiej.

  Andrzej Kamierczak (ur. 1959), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 2015 pro-fesor na Wydziale Mechanicznym Po- litechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  49

  Edward Kempa(1927-2006), mgr in. urzdze sani- tarnych (Politechnika Wrocawska). Od 1979 profesor na Wydziale In-ynierii Sanitarnej (od 1990 Wy-dziale Inynierii rodowiska) Poli- techniki Wrocawskiej. Dziekan Wy-dziau Inynierii Sanitarnej (1981- 1984). Doktor honoris causa Poli-techniki Czstochowskiej (2005).

  Bogusaw Kdzia (1935-2002), mgr in. chemii (Poli-technika Wrocawska). Od 1976 pro- fesor na Wydziale Chemicznym Po- litechniki Wrocawskiej. Prorektor (1972-1979) i rektor (1980-1981) Po- litechniki Wrocawskiej.

  Kazimierz Kinsner (1924-1996), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 1986 pro- fesor na Wydziale Elektrycznym Po- litechniki Wrocawskiej.

  Igor Kisiel (1910-1988), in. drg i mostw (Po- litechnika Lwowska). Od 1958 pro-fesor na Wydziale Budownictwa L- dowego Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Budownictwa Ldowego (1958-1961). Prorektor Politechniki Wrocawskiej (1954-1955). Doktor honoris causa Poli- techniki Wrocawskiej (1985) i Po- litechniki Gdaskiej (1985).

  Witold Klonecki (1930-2012), mgr matematyki (Uni-wersytet Adama Mickiewicza w Po-znaniu). Od 1983 profesor na Wydzia- le Podstawowych Problemw Tech-niki Politechniki Wrocawskiej.

  Andrzej Kmie (ur. 1942), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 1999 pro- fesor na Wydziale Chemicznym Po-litechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  50

  Jan Kmita (ur. 1922), mgr in. budow-nictwa ldowego (Politechnika Wro- cawska). Od 1969 profesor na Wydzia-le Budownictwa Ldowego (od 1990 Wydziale Budownictwa Ldowego i Wodnego) Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Budownictwa L-dowego (1968-1971). Rektor Politech-niki Wrocawskiej (1984-1990). Doktor honoris causa Politechniki Wrocawskiej

  (2000), Politechniki Poznaskiej (1993), Politechniki Krakowskiej (2000) i Papieskiego Wydziau Teologicznego we Wrocawiu (2002).

  Sylwester Kobielak (ur. 1937), mgr in. budownictwa (Po- litechnika Wrocawska). Od 2007 pro-fesor na Wydziale Budownictwa L- dowego i Wodnego Politechniki Wro- cawskiej.

  Jan Koch (ur. 1931), mgr in. mechanik (Po-litechnika Wrocawska). Od 1976 profesor na Wydziale Mechanicz-nym Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Mechanicznego (1993-1999). Prorektor Politechniki Wrocawskiej (1985-1987). Doktor honoris causa Politechniki Szcze-ciskiej (2002).

  Roman Koch (ur. 1920), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 1970 pro- fesor na Wydziale Mechaniczno--Energetycznym Politechniki Wro- cawskiej.

  Tomasz Koch (ur. 1956), mgr in. podstawowych problemw techniki w zakresie ma-tematyki (Politechnika Wrocawska). Od 2007 profesor na Wydziale Me-chanicznym Politechniki Wrocaw- skiej.

  Marian Kochman (ur. 1932), mgr chemii (Uniwersytet Jagielloski w Krakowie). Od 1977 profesor na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  51

  Boena Kolarz (ur. 1933), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 1987 profe-sor na Wydziale Chemicznym Poli- techniki Wrocawskiej.

  Tadeusz Kolendowicz (ur. 1922), mgr in. budownictwa (Po- litechnika Wrocawska). Od 1972 profesor na Wydziale Architektury Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Architektury (1989-1992).

  Wacaw Kollek (ur. 1941), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 1987 pro-fesor na Wydziale Mechanicznym Po- litechniki Wrocawskiej. Dziekan Wy- dziau Mechanicznego (1999-2005).

  Andrzej Koaczkowski (ur. 1935), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 1991 profe- sor na Wydziale Chemicznym Poli-techniki Wrocawskiej.

  Krzysztof Koodziejczyk (ur. 1953), mgr in. podstawowych problemw techniki w zakresie ma-tematyki (Politechnika Wrocaw-ska). Od 2009 profesor na Wydziale Podstawowych Problemw Techni-ki Politechniki Wrocawskiej.

  Magorzata Komorowska (ur. 1946), mgr chemii (Uniwersytet Jagielloski w Krakowie). Od 2014 profesor na Wydziale Podstawo-wych Problemw Techniki Poli- techniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  52

  Ludwik Komorowski (ur. 1948), mgr chemii (Uniwersytet Jagielloski w Krakowie). Od 2001 profesor na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocawskiej. Dzie-kan Wydziau Chemicznego (2005-2008). Prorektor Politechniki Wro-cawskiej (1999-2002).

  Piotr Konderla (ur. 1943), mgr in. budownictwa ldowego (Politechnika Wrocaw-ska). Od 2001 profesor na Wydziale Budownictwa Ldowego i Wodnego Politechniki Wrocawskiej.

  Wanda Kononowicz (ur. 1942), mgr in. architekt (Poli-technika Wrocawska). Od 2009 pro- fesor na Wydziale Architektury Po-litechniki Wrocawskiej.

  Henryk Konwent (1932-2015), mgr fizyki (Uniwersy-tet Wrocawski). Profesor w Wyszej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie (1989). Od 1991 profesor na Wydzia- le Podstawowych Problemw Tech-niki Politechniki Wrocawskiej.

  Andrzej Kordecki (1912-2001), in. elektryk (Poli-technika Lwowska). Od 1959 profe-sor na Wydziale Elektrycznym Po- litechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Elektrycznego (1954-1958, 1962-1964). Prorektor Politechniki Wrocawskiej (1964-1968).

  Wodzimierz Kordylewski (ur. 1943), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 1995 pro- fesor na Wydziale Mechaniczno- -Energetycznym Politechniki Wro-cawskiej. Dziekan Wydziau Mecha-niczno-Energetycznego (1990-1993).

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  53

  Zbigniew Korze (1946-2002), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 1994 pro- fesor na Wydziale Mechanicznym Po- litechniki Wrocawskiej.

  Wiesaw Kotarba (ur. 1947), mgr in. grnik (Politech-nika Wrocawska). Od 2001 pro- fesor na Wydziale Informatyki i Za- rzdzania Politechniki Wrocawskiej.

  Andrzej Kotowski (ur. 1951), mgr in. urzdze sani-tarnych (Politechnika Wrocawska). Od 2012 profesor na Wydziale Iny-nierii rodowiska Politechniki Wro- cawskiej.

  Apolinary Kowal (1925-2013), mgr in. urzdze sani-tarnych (Politechnika Wrocawska). Od 1977 profesor na Wydziale Iny-nierii Sanitarnej (od 1990 - Wydzia-le Inynierii rodowiska) Politechni-ki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Inynierii rodowiska (1990-1993).

  Zbigniew Kowal (ur. 1928), mgr in. budownictwa (Po- litechnika Wrocawska). Od 1972 pro- fesor na Wydziale Budownictwa L- dowego (od 1990 - Wydziale Budow- nictwa Ldowego i Wodnego) Poli-techniki Wrocawskiej.

  Czesaw T. Kowalski (ur. 1947), mgr in. elektryk (Politech-nika Wrocawska). Od 2015 profesor na Wydziale Elektrycznym Politech-niki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  54

  Jerzy Kowalski (1903-?), in. chemik (Wysza Szko-a Techniczna w Charlottenburgu). Od 1956 profesor na Wydziale Che-micznym Politechniki Wrocawskiej.

  Zbigniew S. Kowalski (ur. 1949), mgr matematyki (Uni-wersytet Wrocawski). Od 2005 pro- fesor na Wydziale Podstawowych Problemw Techniki Politechniki Wrocawskiej.

  Zbigniew W. Kowalski (ur. 1947), mgr in. elektronik (Po-litechnika Wrocawska). Od 2002 profesor na Wydziale Elektroniki Mikrosystemw i Fotoniki Politech-niki Wrocawskiej.

  Hanna Kozaczewska-Golasz (ur. 1942), mgr in. architekt (Poli-technika Wrocawska). Od 2009 pro- fesor na Wydziale Architektury Po-litechniki Wrocawskiej.

  Tadeusz Kozaczewski (1916-1992), mgr in. architekt (Poli-technika Wrocawska). Od 1973 pro- fesor na Wydziale Architektury Po-litechniki Wrocawskiej.

  Czesaw Koziarski (1936-2012), mgr in. mechanik (Poli- technika Wrocawska). Od 2007 pro- fesor na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  55

  Antoni Kozio (ur. 1945), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska), mgr matematyki (Uniwersytet Wrocawski). Od 2001 profesor na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocawskiej.

  Marek Kozowski (ur. 1945), mgr in. chemii (Politechni-ka Wrocawska). Od 2013 profesor na Wydziale Inynierii rodowiska Po- litechniki Wrocawskiej.

  Zbigniew Kozowski (ur. 1933), mgr in. komunikacji (Poli- technika Wrocawska). Od 1988 pro- fesor na Wydziale Grnictwa Poli- techniki Wrocawskiej.

  Jan Kouchowski (1911-1994), mgr nauk ekonomiczno--handlowych (Wysza Szkoa Han- dlowa w Warszawie), in. elektryk (Politechnika Warszawska). Od 1950 profesor na Wydziale Elek-trycznym Politechniki Wrocaw-skiej. Dziekan Wydziau Elektrycz-nego (1960-1961).

  Jzef Kouchowski (1905-1979), in. miernictwa (Poli-technika Lwowska). Od 1971 profe-sor na Wydziale Budownictwa L-dowego Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Inynierii (1951-1952) i Wydziau Budownictwa L- dowego (1956-1958). Prorektor Po- litechniki Wrocawskiej (1962-1964).

  Stanisaw Krawiec (ur. 1944), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 2012 pro- fesor na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  56

  Zdzisaw B. Kremens (ur. 1952), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 1996 pro- fesor na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocawskiej. Prorektor Politechniki Wrocawskiej (1993- 1996).

  Zbigniew Krlicki (ur. 1953), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 2007 pro- fesor na Wydziale Mechaniczno--Energetycznym Politechniki Wro-cawskiej.

  Tadeusz Krupiski (1930-2007), mgr antropologii (Uni-wersytet Wrocawski). Profesor Uni- wersytetu Wrocawskiego (1978). W 1994 profesor na Wydziale Pod-stawowych Problemw Techniki Po- litechniki Wrocawskiej.

  Jzef Krzyanowski (1940-2012), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 2006 pro- fesor na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocawskiej.

  Leszek Krzyanowski (1926-2005), mgr prawa (Uniwersy-tet Wrocawski). Od 1977 profesor na Wydziale Informatyki i Zarz-dzania Politechniki Wrocawskiej. Prorektor Politechniki Wrocaw-skiej (1972-1981).

  Ernest Kubica (ur. 1942), mgr in. budownictwa (Po- litechnika Wrocawska). Od 2005 profesor na Wydziale Budownictwa Ldowego i Wodnego Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Budownictwa Ldowego i Wodnego (1996-2002). Prorektor Politechniki Wrocawskiej (2002-2008).

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  57

  Jzef Kubicki (1928-2011), mgr in. chemii (Poli-technika Wrocawska). Od 1973 pro- fesor na Wydziale Chemicznym Po-litechniki Wrocawskiej.

  Leokadia Kucharska mgr in. chemii (Politechnika Wro-cawska). Od 1996 profesor na Wy-dziale Budownictwa Ldowego i Wo- dnego Politechniki Wrocawskiej.

  Andrzej Kucharski (ur. 1964), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 2014 pro- fesor na Wydziale Elektroniki Poli-techniki Wrocawskiej.

  Stanisaw Kucharski (1941-2012), mgr in. chemii (Poli-technika Wrocawska). Od 2002 pro- fesor na Wydziale Chemicznym Po-litechniki Wrocawskiej.

  Bogdan Kuchta (ur. 1954), mgr in. podstawowych problemw techniki w zakresie fizyki (Politechnika Wrocawska). Od 1996 profesor na Wydziale Podstawowych Problemw Techniki Politechniki Wro- cawskiej.

  Dorota Kuchta (ur. 1960), mgr in. matematyki (Poli-technika Wrocawska). Od 2014 pro- fesor na Wydziale Informatyki i Za-rzdzania Politechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  58

  Eugeniusz Kuczyski (1893-1979), in. mechanik (C.K. Szkoa Politechniczna we Lwo-wie). Profesor na Wydziale Mecha- niczno-Elektrotechnicznym Uniwer- sytetu i Politechniki we Wrocawiu (1948), a nastpnie (1949) na Wy-dziale Mechanicznym Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Mechaniczno-Elektrotechnicznego (1947-1949).

  Henryk Kuczyski (1909-1991), in. chemik (Politechni-ka Lwowska). Profesor na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwer- sytetu i Politechniki we Wrocawiu (1946), a nastpnie (1951) na Wydzia- le Chemicznym Politechniki Wro- cawskiej. Prorektor Politechniki Wro- cawskiej (1955-1956 i 1961-1969).

  Jdrzej Kuczyski (1924-1989), mgr in. budownictwa (Politechnika Wrocawska). Od 1977 profesor na Wydziale Budownictwa Ldowego Politechniki Wrocawskiej.

  Tadeusz Kulczycki (ur. 1972), mgr in. podstawowych problemw techniki w zakresie ma-tematyki (Politechnika Wrocaw-ska). Od 2013 profesor na Wydziale Podstawowych Problemw Techni-ki Politechniki Wrocawskiej.

  Jan Kulczyk (ur. 1944), mgr in. mechanik (Po-litechnika Wrocawska). Od 2004 profesor na Wydziale Mechanicz-nym Politechniki Wrocawskiej.

  Stanisaw Kulczyski (1895-1965), dr filozofii w zakresie bo- taniki i geologii (Uniwersytet Jagiel-loski w Krakowie). Profesor Uniwer-sytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1924). Profesor Uniwersytetu i Poli- techniki we Wrocawiu (1945), a nast- pnie (1951) Uniwersytetu Wrocawskie- go. Rektor Uniwersytetu i Politechni-ki we Wrocawiu (1945-1951). Doktor

  honoris causa Politechniki Wrocawskiej (1965), Akademii Medycznej we Wrocawiu (1961) i Uniwersytetu Wrocawskiego (1963).

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  59

  Maciej Kulisiewicz (ur. 1946), mgr in. budownictwa ldowego (Politechnika Wrocaw-ska). Od 2006 profesor na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wro-cawskiej.

  Zbigniew Kupiec (1905-1990), in. architekt (Politech-nika Lwowska). Od 1950 profesor na Wydziale Architektury Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Ar- chitektury (1950-1952).

  Roman Kurdziel (1904-1978), in. elektryk (Politech-nika Lwowska). Od 1959 profesor na Wydziale Elektrycznym Poli- techniki Wrocawskiej. Dziekan Wy- dziau Elektrycznego (1952-1954). Prorektor Politechniki Wrocawskiej (1959-1965).

  Jarosaw Kuryowicz (1905-1990), in. elektryk (Politech- nika Lwowska). Od 1964 profesor na Wydziale Elektrycznym Politechni-ki Wrocawskiej.

  Marek Kurzyski (ur. 1949), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 1998 pro- fesor na Wydziale Elektroniki Poli-techniki Wrocawskiej.

  Mirosaw Kutyowski (ur. 1957), mgr matematyki (Uniwer-sytet Wrocawski). Profesor Uniwer-sytetu Wrocawskiego (1999). Od 2000 profesor na Wydziale Podsta-wowych Problemw Techniki Poli-techniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  60

  Stanisaw Kumiski (ur. 1936), mgr fizyki (Wysza Szko- a Pedagogiczna w Opolu). Od 2001 profesor na Wydziale Podstawowych Problemw Techniki Politechniki Wro-cawskiej.

  Halina Kwanicka(ur. 1952), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 2009 pro-fesor na Wydziale Informatyki i Za-rzdzania Politechniki Wrocawskiej.

  Jan Langer (1930-1997), mgr in. budownictwa (Politechnika Wrocawska). Od 1972 profesor na Wydziale Budownictwa Ldowego (od 1990 Wydziale Bu-downictwa Ldowego i Wodnego) Politechniki Wrocawskiej.

  Marek Langner (ur. 1956), mgr in. podstawowych problemw techniki w zakresie fizyki (Politechnika Wrocawska). Od 2011 profesor na Wydziale Podstawo-wych Problemw Techniki Poli-techniki Wrocawskiej.

  Zbigniew Lawrowski (1925-2012), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 1989 pro- fesor na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocawskiej.

  Mieczysaw Lech (1934-2010), mgr in. mechanik (Po-litechnika Wrocawska), mgr in. me- chaniki w zakresie energetyki jdrowej (Politechnika Warszawska). Od 1999 profesor na Wydziale Mechaniczno--Energetycznym Politechniki Wro-cawskiej. Dziekan Wydziau Me- chaniczno-Energetycznego (1996-1999).

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  61

  Teresa Ledwina (ur. 1949), mgr matematyki (Uni-wersytet Wrocawski). Od 1994 pro- fesor na Wydziale Podstawowych Problemw Techniki Politechniki Wrocawskiej.

  Barbara Lejczak (ur. 1949), mgr biologii (Uniwersy-tet Wrocawski). Od 1998 profesor na Wydziale Chemicznym Politech-niki Wrocawskiej.

  Romuald Lenczewski (ur. 1957), mgr in. podstawowych problemw techniki w zakresie fi- zyki (Politechnika Wrocawska). Od 2009 profesor na Wydziale Pod- stawowych Problemw Techniki Po- litechniki Wrocawskiej.

  Henryk Lewulis (1908-1966), mgr in. architekt (Poli-technika Wrocawska). Od 1962 pro- fesor na Wydziale Architektury Poli-techniki Wrocawskiej. Dziekan Wy- dziau Architektury (1964-1966).

  Benedykt Licznerski (ur. 1936), mgr in. cznoci (Poli-technika Wrocawska). Od 1981 pro- fesor na Wydziale Elektroniki, a nas- tpnie (2002) na Wydziale Elektro-niki Mikrosystemw i Fotoniki Poli-techniki Wrocawskiej. Dziekan Wy-dziau Elektroniki Mikrosystemw i Fotoniki (2002-2007).

  Witold Lipiski (1923-2005), mgr in. architekt (Poli-technika Wrocawska). Od 1991 pro- fesor na Wydziale Architektury Po-litechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  62

  Jzef Lipman (ur. 1931), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 1987 profe- sor na Wydziale Chemicznym Poli-techniki Wrocawskiej.

  Micha Lisowski (ur. 1943), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 2007 pro- fesor na Wydziale Elektrycznym Po- litechniki Wrocawskiej.

  Stanisaw Lochyski (ur. 1952), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 2012 profe- sor na Wydziale Chemicznym Poli-techniki Wrocawskiej.

  Tadeusz Luty (ur. 1942), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 1980 pro- fesor na Wydziale Chemicznym Po-litechniki Wrocawskiej. Prorektor (1987-1993) i rektor Politechniki Wrocawskiej (2002-2008). Doktor honoris causa Uniwersytetu Przy-rodniczego we Wrocawiu (2006), Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocawiu (2007) i Politechniki Koszaliskiej (2008).

  Wodzimierz askawski (1905-1978), in. chemik (Politechnika Lwowska). Od 1969 profesor na Wy- dziale Chemicznym Politechniki Wro- cawskiej.

  Tadeusz obos (1938-2014), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 1989 pro- fesor na Wydziale Elektrycznym Po- litechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  63

  Ryszard ubniewski (ur. 1929), mgr ekonomii (Wysza Szkoa Ekonomiczna w Poznaniu). Od 1992 profesor na Wydziale In-formatyki i Zarzdzania Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau In-formatyki i Zarzdzania (1987-1993).

  Marian ukaniszyn (ur. 1953), mgr in. elektryk (Wysza Szkoa Inynierska w Opolu). W 2003 profesor na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocawskiej.

  Ewa uyniecka (ur. 1958), mgr in. architekt (Poli-technika Wrocawska). Od 1999 pro- fesor na Wydziale Architektury Po-litechniki Wrocawskiej.

  Dariusz ydba (ur. 1960), mgr in. budownictwa (Poli- technika Wrocawska). Od 2015 pro- fesor na Wydziale Budownictwa L- dowego i Wodnego Politechniki Wro- cawskiej.

  Czesaw Machelski (ur. 1949), mgr in. budownictwa l- dowego (Politechnika Wrocawska). Od 2013 profesor na Wydziale Bu-downictwa Ldowego i Wodnego Po- litechniki Wrocawskiej.

  Jacek Machnikowski (ur. 1945), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 2003 profe- sor na Wydziale Chemicznym Poli-techniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  64

  Pawe Machnikowski (ur. 1971), mgr in. podstawowych problemw techniki w zakresie fi-zyki (Politechnika Wrocawska). Od 2012 profesor na Wydziale Podsta-wowych Problemw Techniki Poli-techniki Wrocawskiej.

  Cezary Madryas (ur. 1952), mgr in. budownictwa (Po- litechnika Wrocawska). Od 2003 pro- fesor na Wydziale Budownictwa L- dowego i Wodnego Politechniki Wro-cawskiej. Dziekan Wydziau Bu- downictwa Ldowego i Wodnego (2005-2008). Prorektor Politechniki Wrocawskiej 2008-2012 i od 2012.

  Ryszard Magiera (ur. 1946), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 2000 pro- fesor na Wydziale Podstawowych Problemw Techniki Politechniki Wrocawskiej.

  Jan Magott (ur. 1951), mgr in. informatyk (Poli-technika Wrocawska). Od 2007 pro- fesor na Wydziale Elektroniki Poli-techniki Wrocawskiej.

  Wojciech Majewski(ur. 1931), mgr in. cznoci (Poli-technika Wrocawska). Od 1985 pro- fesor na Wydziale Informatyki i Za- rzdzania Politechniki Wrocaw-skiej. Prorektor Politechniki Wro-cawskiej (1993-1996).

  Ryszard Makowski (ur. 1950), mgr in. elektronik (Po-litechnika Wrocawska). Od 2015 profesor na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  65

  Zbigniew Malara (ur. 1951), mgr in. organizator przemysu (Politechnika Wrocaw-ska). Od 2009 profesor na Wydziale Informatyki i Zarzdzania Politech-niki Wrocawskiej.

  Jacek Malko (1937-2015), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 1995 pro- fesor na Wydziale Elektrycznym Po- litechniki Wrocawskiej.

  Edmund Maachowicz (1925-2015), mgr in. architekt (Poli-technika Wrocawska). Od 1978 pro- fesor na Wydziale Architektury Po-litechniki Wrocawskiej.

  Wiktor Mamak (1902-1963), in. drg i mostw (Po-litechnika Lwowska). Od 1949 pro- fesor na Wydziale Inynierii Poli-techniki Wrocawskiej. Dziekan Wy-dziau Inynierii (1950-1951).

  Tadeusz Marcinkowski (ur. 1952), mgr in. inynierii ro-dowiska (Politechnika Wrocaw-ska). Od 2011 profesor na Wydziale Inynierii rodowiska Politechniki Wrocawskiej.

  Henryk Markiewicz (ur. 1933), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 1986 pro- fesor na Wydziale Elektrycznym Po- litechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  66

  Wadysaw Markocki (1911-1993), in. chemik (Politechni-ka Lwowska). Od 1968 profesor na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Che- micznego (1966-1968, 1972-1981).

  Lesaw Martan (1925-2008), mgr prawa (Uniwersy-tet Wrocawski). Od 1989 profesor na Wydziale Informatyki i Zarzdza- nia Politechniki Wrocawskiej.

  Krzysztof Maruszewski (ur. 1964), mgr in. podstawowych problemw techniki w zakresie bio-technologii (Politechnika Wrocaw-ska). Od 2005 profesor na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wro-cawskiej.

  Przemysaw Mastalerz (1925-2011), mgr in. chemii (Poli-technika Wrocawska). Od 1977 pro- fesor na Wydziale Chemicznym Po-litechniki Wrocawskiej.

  Zbigniew Matheisel (1922-2002), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 1978 pro- fesor na Wydziale Elektrycznym Po- litechniki Wrocawskiej.

  Andrzej Matynia (ur. 1947), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 2002 profe- sor na Wydziale Chemicznym Poli-techniki Wrocawskiej. Dziekan Wy- dziau Chemicznego (2008-2012).

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  67

  Micha Mazur (1891-1952), in. budownictwa wod-nego (Politechnika Lwowska). Od 1949 profesor na Wydziale Inynierii, a nastpnie (1951) na Wydziale In-ynierii Sanitarnej Politechniki Wro- cawskiej. Dziekan Wydziau Bu- downictwa Uniwersytetu i Politech-niki we Wrocawiu (1947-1949).

  Stanisaw Mazur (1921-2011), mgr in. budownictwa ldowego (Politechnika Wrocaw-ska). Od 1971 profesor na Wydziale Budownictwa Ldowego (od 1990 Budownictwa Ldowego i Wodnego) Politechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Budownictwa Ldowego (1981-1987).

  Bolesaw Mazurek (ur. 1938), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 1991 pro- fesor na Wydziale Elektrycznym Po- litechniki Wrocawskiej.

  Krzysztof R. Mazurski (ur. 1946), mgr geografii (Uniwersy-tet Wrocawski). Profesor Akademii Ekonomicznej we Wrocawiu (1998). Od 1999 profesor na Wydziale Archi- tektury Politechniki Wrocawskiej.

  Stanisaw Medeksza (1942-2011), mgr in. architekt (Poli-technika Wrocawska). Od 2007 pro- fesor na Wydziale Architektury Po-litechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Architektury (1992-1999, 2005-2011).

  Jacek Mercik (ur. 1951), mgr in. podstawowych problemw techniki w zakresie ma-tematyki (Politechnika Wrocaw-ska). Od 2001 profesor na Wydziale Informatyki i Zarzdzania Politech-niki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  68

  Danuta Michalska-Fk (ur. 1948), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 2002 pro- fesor na Wydziale Chemicznym Po-litechniki Wrocawskiej.

  Bogdan Miedziski (ur. 1942), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 1997 pro- fesor na Wydziale Elektrycznym Po- litechniki Wrocawskiej.

  Edward Mielcarzewicz (1924-2013), mgr in. budownictwa wodnego (Politechnika Wrocaw-ska). Od 1973 profesor na Wydziale Inynierii Sanitarnej (od 1990 Wy- dziale Inynierii rodowiska) Poli-techniki Wrocawskiej. Dziekan Wy- dziau Inynierii Sanitarnej (1984-1990).

  Stanisaw Mielnicki (1898-1969), in. architekt (Poli-technika Lwowska). Od 1950 profe-sor na Wydziale Architektury Poli- techniki Wrocawskiej. Dziekan Wy- dziau Architektury (1954-1955).

  Janusz Mierczyski (ur. 1956), mgr matematyki (Uniwer-sytet Wrocawski). Od 2013 profesor na Wydziale Podstawowych Proble-mw Techniki Politechniki Wrocaw-skiej.

  Tadeusz Mikulczyski (1951-2015), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 2001 pro- fesor na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  69

  Jan Miku (1936-2003), mgr matematyki (Wy-sza Szkoa Pedagogiczna w Opolu). Od 2000 profesor na Wydziale In-formatyki i Zarzdzania Politechni-ki Wrocawskiej.

  Mirosaw Miller (ur. 1953), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). W 2006 profe- sor na Wydziale Chemicznym Poli-techniki Wrocawskiej.

  Ryszard Miller (ur. 1945), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 2011 pro- fesor na Wydziale Mechaniczno--Energetycznym Politechniki Wro- cawskiej.

  Stefan Miller (ur. 1929), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 1976 pro- fesor na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocawskiej.

  Maria Mikowska (1902-1996), in. elektronik (Poli-technika Warszawska). Od 1959 pro- fesor na Wydziale cznoci (od 1966 Wydziale Elektroniki) Poli-techniki Wrocawskiej.

  Andrzej Miniewicz (ur. 1953), mgr in. podstawowych problemw techniki w zakresie fi-zyki (Politechnika Wrocawska). Od 1998 profesor na Wydziale Che-micznym Politechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  70

  Zbigniew Mirski (ur. 1949), mgr in. mechanik (Poli-technika Wrocawska). Od 2012 pro- fesor na Wydziale Mechanicznym Po- litechniki Wrocawskiej.

  Jan Misiewicz (ur. 1952), mgr in. podstawowych problemw techniki w zakresie fizy-ki (Politechnika Wrocawska). Od 1999 profesor na Wydziale Podsta-wowych Problemw Techniki Poli-techniki Wrocawskiej. Dziekan Wy-dziau Podstawowych Problemw Techniki (2002-2008).

  Antoni C. Mitu (ur. 1952), mgr fizyki (Uniwersytet Jagielloski w Krakowie). Od 2013 profesor na Wydziale Podstawo-wych Problemw Techniki Politech- niki Wrocawskiej.

  Adam Mitzel (1908-1976), in. budownictwa (Wy- sza Szkoa Techniczna w Charlo- ttenburgu). Od 1960 profesor na Wy- dziale Budownictwa Ldowego Po-litechniki Wrocawskiej. Dziekan Wydziau Budownictwa Ldowego (1961-1963). Prorektor Politechniki Wrocawskiej (1954-1958).

  Jacek Mochowski (ur. 1937), mgr in. chemii (Politech-nika Wrocawska). Od 1983 profe- sor na Wydziale Chemicznym Poli-techniki Wrocawskiej.

  Bronisawa Morawiecka (ur. 1926), mgr filozofii w zakresie biologii (Uniwersytet Wrocawski). Profesor Uniwersytetu Wrocaw-skiego (1976). W 1998 profesor na Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  71

  Micha Morayne (ur. 1958), mgr matematyki (Uniwer-sytet Wrocawski). Od 2007 profesor na Wydziale Podstawowych Proble-mw Techniki Politechniki Wrocaw-skiej.

  Mieczysaw Moszkowicz (ur. 1946), mgr ekonomii (Wysza Szkoa Ekonomiczna we Wroca-wiu). Od 2001 profesor na Wydziale Informatyki i Zarzdzania Politech-niki Wrocawskiej.

  Edmund Motyl (ur. 1943), mgr in. elektryk (Poli-technika Wrocawska). Od 2008 pro- fesor na Wydziale Elektrycznym Po- litechniki Wrocawskiej.

  Janusz Mroczka (ur. 1952), mgr in. elektronik (Poli-technika Wrocawska). Od 1996 pro- fesor na Wydziale Elektroniki Politech- niki Wrocawskiej. Doktor honoris causa Politechniki Lubelskiej (2014).

  Roman Mromliski (1906-1982), in. budownictwa wod- nego (Politechnika Lwowska). Od 1965 profesor na Wydziale Budow-nictwa Ldowego i Wodnego Poli-techniki Wrocawskiej.

  Juliusz Mrozowicz (1938-2002), mgr in. budownictwa (Politechnika Wrocawska). Od 1997 profesor na Wydziale Budownictwa Ldowego i Wodnego Politechniki Wrocawskiej.

 • t y t u l a r n i p r o f e s o r o w i e p o l i t e c h n i k i w r o c a w s k i e j

  72

  Andrzej Mulak (ur. 1936), mgr in. cznoci (Poli-technika Wrocawska), mgr matema- tyki (Uniwersytet Wrocawski). Od 1986 profesor na Wydziale Elektro- niki, a nastpnie (2002) na Wydziale Elektroniki Mikrosystemw i Fotoni-ki Politechniki Wrocawskiej. Dzie- kan Wydziau Elektroniki (1990- 1996). Rektor Politechniki Wroca