Parity2 update

  • View
    239

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Parity2 update

PARITY (PHN 2)Nhm Keep moving forwardMc lcNi dung chnhHc thuyt ngang gi li sut (IRP)Arbitrage li sut c bo him (CIA)Kim nh CIP v ng dngHiu ng Fisher (FE)Hiu ng Fisher Quc t (IFE), quan h UIP v gi thuyt UEHTng hp cc quan h ngang bngII. Ph lcThut ng v k hiuM rng

I. Ni dung chnh1. Hc thuyt ngang gi li sut (IRP)

1.1 Hc thuyt IRPHot ng u t (hay i vay) trn th trng tin t s c mc li sut l nh nhau khi quy v mt ng tin chung cho d ng tin u t (hay i vay) l ng tin no.Biu th mi quan h gia gi c th trng v gi c th trng Ti chnh v gi c th trng hi oiNg so snh sut sinh li gia u t nc ngoi v u t trong nc vo cc chng khon tr li phi ri ro do mt nh u t c th thc hin IRP c nghin cu trong hai trng hp:I. Hc thuyt ngang gi li sut (IRP)1.1 Hc thuyt IRPQui i khon tin gc + liS dng t gi k hn tha thunS dng t gi giao ngay d tnh1. Hc thuyt ngang gi li sut (IRP)Khng tn ti hng ro chu chuyn vn (thu, nhng hn ch).Khng tn ti chi ph giao dch.Kinh doanh tin t quc t khng chu ri ro quc gia.Cc chng khon c cht lng nh nhau.Th trng tin t cnh tranh hon ho.

Mi trng gi nh PCM1.1 Hc thuyt IRPTrong mi trng PCM v trng thi cn bng, s khc nhau gia t gi k hn v t gi giao ngay gia 2 ng tin c b p chnh bng mc chnh lch li sut gia 2 nc .( 1 + it ) = Ft ( 1 + it*)S1. Hc thuyt ngang gi li sut (IRP)1.2 Ngang gi li sut c bo him CIPKhi IRP tn ti, sut sinh li t CIA phi bng sut sinh li trong nc

Pht biu CIPu t nc ngoi:

Vi 2 mc li sut cho trc, mc tng t gi k hn (ft ) c th c o lng da trn s chnh lch li sut trong iu kin ngang bng li sut

V ta c: Ft = S (1 + ft )

Dng gn ng:

ft it it*1. Hc thuyt ngang gi li sut (IRP)Khi CIP tn ti: li sut v t gi k hn c mi quan h nghch binLi sut trong nc cao hn nc ngoi => mc tng t gi k hn => ngoi t ln gi so vi ni tLi sut trong nc thp hn nc ngoi => mc gim t gi k hn => ngoi t gim gi so vi ni t 1.2 Ngang gi li sut c bo him CIPim t gi k hn

Ngy nay, hn ch kinh doanh chnh lch li sut c bo him th cc NHTM thng cn c vo CIP n nh t gi k hn.

Dng gn ng cho ta c lng kh chnh xc khi li sut sai lch tng i nhFt S ( 1 + it - it*)Dng gn ng

1. Hc thuyt ngang gi li sut (IRP)1.2 Ngang gi li sut c bo him CIPXc nh t gi k hn

1. Hc thuyt ngang gi li sut (IRP)1.2 Ngang gi li sut c bo him CIPTheo cng thc thit lp th it v it* c tnh theo nm (360 ngy)Nu t = 1 nm Nu t < 1 nm Nu t > 1 nm Phi lun lun a Ft, it v it* v cng mt mc k hn v phi ging k hn FtXc nh t gi k hn

When?2. Arbitrage li sut c bo him (CIA Covered Interest Arbitrage)Ngang bng li sut c bo him CIP b vi phm.How?Vay ni c li sut thp, u t ni c li sut cao.Kinh doanh chnh lch li sut c bo him l qu trnh li dng vo s chnh lch li sut gia hai quc gia trong khi s dng mt hp ng k hn phng nga ri ro t gi. What? Thu nhp t u t trong nc thp hn thu nhp t u t nc ngoi.

Vay ni t, u t ngoi t.Li nhun outward CIA:

CIA hng ngoiCIA hng ni

Thu nhp t u t trong nc cao hn thu nhp t u t nc ngoi.

Vay ngoi t, u t ni t.Li nhun inward CIA:

2. Arbitrage li sut c bo him (CIA Covered Interest Arbitrage)

V d Li sut 1 nm ti M i = 5% Li sut 1 nm ti Anh i* = 8% T gi giao ngay hin hnh S=USD1.5/GBP T gi k hn 1 nm hin hnh F=USD1.5/GBP2. Arbitrage li sut c bo him (CIA Covered Interest Arbitrage)

ng yt gi l ng ngoi t.C c hi CIA hay khng ? Nu c, thc hin CIA nh th no ?Ta thy t gi giao ngay v t gi k hn 1 nm khng thay i nhng li sut Anh li cao hn li sut M => CIA hng ngoi kh thi. Vay ni a i => (1+i) [i tng] u t nc ngoi i* Mua ngoi t (theo t gi giao ngay S) => 1/S [S tng] u t ngoi t (li sut i*) => (1/S)(1+i*) [i* gim] Bn ngoi t (theo t gi k hn F) => F(1/S)(1+i*) [F gim] Li nhun:CIA hng ngoi Vay 1$ ti M k hn 1 nm vi li sut i=5% => Chi ph vay 1.05$ u t Anh vi li sut i*=8% Mua ngoi t (theo t gi giao ngay S) => 0.67 u t ngoi t vi li sut i* => (1/S)(1+i*)= 0.72 Bn ngoi t (theo t gi k hn F) => F(1/S)(1+i*)= 1.08$ Li nhun : 1.08 1.05 = 0.03$

V d2. Arbitrage li sut c bo him (CIA Covered Interest Arbitrage)

Nh vy vi mi M kinh doanh CIA hng ngoi ta s kim c 0.03$ sau 1 nm.

2. Arbitrage li sut c bo him (CIA Covered Interest Arbitrage)

Tc ng ca CIA hng ngoiCIA khin cho cc lc lng th trng iu chnh t gi thng nht trn th trng. Khi nhiu nh u t li dng chnh lch li sut c bo him s xut hin lc y xung i vi t gi k hn. T gi k hn gim so vi t gi giao ngay cho n khi CIA khng cn tn ti na.2. Arbitrage li sut c bo him (CIA Covered Interest Arbitrage)

V d v CIA c chnh lch gi, li sut mua vo - bn ra. MUA VO (BID)BN RA (ASK)T gi giao ngay S ($/)1.321.36T gi k hn F ($/)1.41.42Li sut M i (%/year)1.51.8Li sut Chu u i* (%/year)1.251.61/ Nn CIA hng ni hay hng ngoi?2/ iu kin t gi k hn CIP tn ti?Tnh li nhun hng ni v li nhun hng ngoi

Vy nn u t hng ngoi.Ti a ha chi phTi thiu ha thu nhpMo xc nh bid ask i vi cng thc tnh li nhunV d v CIA c chnh lch gi, li sut mua vo - bn ra. CIP tn ti:

2. Arbitrage li sut c bo him (CIA Covered Interest Arbitrage)

3. Kim nh CIP v ng dng3.1 CIP-Kim nh thc tinKim nh ngang gi li sut cn so snh t gi k hn vi cc li sut nim yt ti cng mt thi im, nu khng kt qu c th b bp mo v c sai lch nht nh

Theo nghin cu thc nghim c thc hin bi Aliber,Branson, Frenkel v Levich v nhng ngi khc kt lun rng phn b li sut v chnh lch li sut u gn nh ng nht vi CIP, tuy c mt s chnh lch nht nh nhng chng thng qu nh khng ng k thc hin kinh doanh chnh lch li sut.3. Kim nh CIP v ng dng

CIP c khuynh hng c duy tr tng i chnh xc vi cc ti sn ti chnh pht hnh trn cc th trng Eurocurrency

CIP khng c duy tr vi cc ti sn pht hnh trong phm vi cc quc gia, tuy nhin cc sai lch khng ln mc lm cho cc giao dch kinh doanh chnh lch li sut c li.

3. Kim nh CIP v ng dng

Nhng nhn t lm CIP lch trong thc tChi ph cho cc giao dchCan thip ca chnh phRi ro chnh trCc ro cn trong vic lu chuyn vnTnh khng ng nht ca cc ti sn trn th trng

CIP3. Kim nh CIP v ng dng

Phng trnh biu din ngang gi li sut

Kim nh ngang gi li sut ti Vit Nam Qu 1/1999 n qu 3/2005Kt qu kim nh: Ngang gi li sut ti Vit Nam khng tn ti v chnh lch li sut gia VND v USD ch gii thch c mt phn rt nh bin ng trong t gi giao ngay tng lai ca la M. Do kim sot vn Vit Nam trong thi gian ny rt cht ch, chi ph giao dch do kim sot vn v nhng quan ngi v ri ro quc gia.ft,t+k - S = (it,k i*t,k)

3. Kim nh CIP v ng dng3.2 ng dng CIPTheo l thuyt ngang gi li sut nh u t khi xem xt u t quc t d c phng nga ri ro t gi hay khng th vn t mt t sut sinh li khng cao hn trong nc.Nu CIP khng duy tr, kh nng ca kinh doanh chnh lch li sut c phng nga xy ra vi mc ch thu li, qu trnh ny din ra, n s tip tc cho n khi quan h ngang gi li sut xy ra.

3. Kim nh CIP v ng dng

Chit khu(%)ng CIPPhn tch ngang gi li sut bng thDa vo th: vic xc nh cc im cho ta thy du hiu kinh doanh chnh lch li sut c phng nga c tn ti hay khng:i vi nhng im bn phi CIP nhng nh u t kinh doanh trong nc s c lii vi nhng im bn tri CIP nhng nh u t nc ngoi s c li.

3. Kim nh CIP v ng dng3.3 ngha ca CIPN l thc o s mc t do lu chuyn vn gia cc th trng ti chnh, qua cho thy mc hi nhp v mc hon ho ca th trng ti chnh quc t.S tn ti ca CIP v v s xut hin ca CIA c mi quan h mt thit vi nhau gip duy tr v cn bng th trng ti chnh quc t.S bng quan ca nh u t ti chnh trong vic chn u t chng khon trong nc vi u t chng khon nc ngoi trong mi trng th trng ti chnh hon ho v cn bng.

4. Hiu ng Fisher5. Hiu ng Fisher quc t5.1. Gi nh5. Hiu ng Fisher quc t (IFE)5. Hiu ng Fisher quc t (IFE)5. Hiu ng Fisher quc t (IFE)Tm lc hiu ng Fisher quc tKch bn 1

Kch bn 2

Kch bn 3

5. Hiu ng Fisher quc t (IFE)5.3. H qu t vn : Li sut danh ngha M l 8%, Nht l 5%. Lm pht M c k vng l 6%, trong khi mc lm pht k vng Nht ch c 3%. Liu ngi Nht c nn u t vo M? Tr li: Theo PPP, ng yn Nht c k vng tng gi bi chnh lch lm pht k vng 3%. D nh u t Nht c th kim c thm 3% tin li u t vo M nhng USD c th mt gi 3% vo cui k u t. Do , sut sinh li t u t M khng tt hn nhng g h c th kim c trong nc.

Trong mi trng PCM, IFE hoc RIP ng u t vo quc gia c li sut cao ch mang li li ch tng ng nh u t vo quc gia c li sut thp hn do b tr bi tng quan lm pht gia cc nc 5. Hiu ng Fisher quc t (IFE)5. Hiu ng Fisher quc t (IFE)5. Hiu ng Fisher quc t (IFE)UIPUIP s dng t gi giao ngay vo thi im pht sinh dng tinCIPCIP s dng t gi k hn c tha thun trcUIP bao gm c yu t ri ro t gi v hot ng u cUIP khc g so vi CIP?5. Hiu ng Fisher quc t (IFE)T gi k hn l d bo khch quan v mc t gi k vng trong tng lai. 5. Hiu ng Fisher quc t (IFE)5. Hiu ng Fisher quc t (IFE)Ft xc nh trong hin ti l ch s d bo St ti thi im trong tng lai. lch Ft St chnh l sai s ca d bo. T gi k hn c xem l ch s d bo khng thin v khi n thng xuyn sai lch so vi t gi giao ngay thc t trong tng lai, v cc mc sai lch ny tng i ngang bng nhau v tn sut cng nh mc . Tng sai lch trong di hn s hng n 0.

366. Tng hp cc quan h ngang bng6.1 Trng thi cn bng th trng tng th:

Cc quan h Parity to s kt ni cht ch gia cc th trng thng qua cc lin kt ng b tng th(r - r*) = (i - i*) (Pe - P*e)(r - r*) = ((i - i*) - Se) + (Se (Pe - P*e))(r - r*) = ((i - i*) fe) + (fe - Se) + (Se (Pe - P*e))Khi mt nhn t th trng c th thay i -> Ph v trng thi cn bng hin ti -> Lm LOP sai lch -> kch hot c ch Arbitrage -> s thay i ng lot cc nhn t ca cc th trng khc -> to lp v duy tr trng thi cn bng mi.6.2 Gi c, li sut v t gi trng thi cn bng: 6.3 So snh cc quan h ngang bng: 6.3.1 im chung ca cc quan h ngang bng: u l kt qu ca hot ng Arbitrage u tm cch l gii cc bin ng ca t gi thng qua cc nhn t nh hng u khng c kh nng duy tr lin tc ( do m hnh c n gin ha, nhng thc t th trng khng hon ho) C cng mt kt lun: Khi l thuyt xy ra, nh u t (hoc ngi tiu dng s khng t thm bt k li ch g t vic u t (hoc tiu dng) nc ngoi; ni cch khc, t sut sinh li m h t c lun lun bng nhau bt k h u t u.

6.3.2 im khc nhau gia cc quan h ngang bng:

IRP PPP IFE Bi