Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH Toyota Thái Nguyên

  • View
    4.091

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bo co thc tp phn tch tnh hnh ti chnh ti cng ty TNHH Toyota Thi Nguyn trong 4 qu ca nm 2013

Transcript

  • 1. Trng HKT & QTKD GVHD: Nguyn Phng Tho MC LC LI M U.........................................................................................................1 TNG QUAN V CNG TY TRCH NHIM HU HN TOYOTA CHI NHNH THI NGUYN......................................................................................3 I.QU TRNH PHT HNH THNH V PHT TRIN CNG TY TNHH TOYOTA THI NGUYN......................................................................................3 1.1 Tn v a ch cng ty..........................................................................................3 1.2 Qu trnh hnh thnh v pht trin Cng ty Toyota - Chi nhnh Thi Nguyn........3 1.2 CHC NNG V NHIM V CA CNG TY...............................................4 1.2.1 Chc nng........................................................................................................4 1.2.2 Nhim v.........................................................................................................5 1.3 C IM HOT NG KINH DOANH CA CNG TY.............................6 1.3 C IM V B MY T CHC QUN L CA CNG TY....................8 1.3.1 C cu b my t chc qun l ca Cng ty.......................................................8 1.4.2 Chc nng ca cc b phn...............................................................................9 1.5 TNH HNH T CHC LAO NG TI CNG TY......................................15 1.5.1 C cu lao ng..............................................................................................15 1.5.2 Ch lm vic..............................................................................................16 1.5.3 iu kin lm vic v t chc i sng cho ngi lao ng..............................17 1.6 T CHC B MY K TON CA CNG TY............................................17 1.6.1 C cu b my k ton ca cng ty..................................................................17 THC TRNG TI CHNH TI CNG TY TNHH TOYOTA CHI NHNH THI NGUYN....................................................................................................21 2.1 KHI QUT CHUNG V PHN TCH TNH HNH TI CHNH..................21 2.1.1 Khi nim phn tch tnh hnh ti chnh............................................................21 2.1.2 Mc tiu v ngha phn tch tnh hnh ti chnh cng ty..................................21 2.2 NI DUNG PHN TCH TNH HNH TI CHNH TI CNG TY TOYOTA CHI NHNH THI NGUYN..............................................................................26 2.2.1 Phn tch tnh hnh ti chnh thng qua bng cn i k ton.............................26 SV: L Duy Tng Lp: K7 TCDN C

2. Trng HKT & QTKD GVHD: Nguyn Phng Tho 2.2.1.1 nh gi khi qut s bin ng tng ti sn v ngun vn............................29 2.2.1.2 Phn tch kt cu ti sn................................................................................41 2.2.1.3. Phn tch kt cu ngun vn........................................................................45 2.2.1.4 Phn tch tnh cn i gia ti sn v ngun vn............................................48 2.2.2 Phn tch tnh hnh ti chnh ca cng ty thng qua bo co kt qu hot ng sn xut kinh doanh.......................................................................................................51 2.3. PHN TCH TNH HNH CNG N V KH NNG THANH TON CA CNG TY..............................................................................................................63 2.3.1. Phn tch tnh hnh cng n............................................................................63 2.3.2 Phn tch kh nng thanh ton.........................................................................67 NHN XT V KIN NGH...............................................................................78 3.1.2 Hn ch v nguyn nhn.................................................................................79 3.1.2.1 Hn ch.......................................................................................................79 3.1.2.2 Nguyn nhn...............................................................................................80 3.2 NH HNG PHT TRIN CA CNG TY TRONG THI GIAN TI....80 3.3 MT S GII PHP CI THIN TNH HNH TI CHNH TI CNG TY..81 3.4 KIN NGH......................................................................................................85 SV: L Duy Tng Lp: K7 TCDN C 3. Trng HKT & QTKD GVHD: Nguyn Phng Tho LI M U Hin nay cng vi s i mi ca nn kinh t th trng v s cnh tranh ngy cng quyt lit gia cc thnh phn kinh t l xu th hi nhp kinh t quc t to cho cc cng ty rt nhiu c hi pht trin nhng bn cnh cng gy ra khng t kh khn, th thch cho cc cng ty. Trong bi cnh , c th tn ti v pht trin gp phn vo s ln mnh ca t nc, i hi bn thn mi cng ty phi nng ng v ch ng trong tng bc i ca mnh cng nh c k hoch pht trin ng n v hp l. Mun to c cho mnh mt ch ng vng chc c th pht trin mt cch nhanh chng v bn vng, i hi cc cng ty phi khng ngng tm cch nng cao hiu qu hot ng, pht trin m rng th trng v kt hp pht huy hiu qu cng tc t chc qun l trong cng ty vi vic pht huy hiu qu phn tch hot ng ti chnh ca cng ty. Bi hot ng ti chnh l mt b phn quan trng ca hot ng sn xut kinh doanh v c mi quan h trc tip vi hot ng sn xut kinh doanh. t c iu ny, cc cng ty phi lun quan tm n tnh hnh ti chnh, phi nm vng tnh hnh cng nh kt qu hot ng sn xut kinh doanh. Vic thng xuyn tin hnh phn tch tnh hnh ti chnh s gip cho cc cng ty v cc c quan ch qun cp trn thy r thc trng hot ng ti chnh, kt qu hot ng sn xut kinh doanh trong k ca cng ty cng nh xc nh c mt cch y , ng n nguyn nhn v mc nh hng ca cc nhn t thng tin c th nh gi c tim nng, hiu qu sn xut kinh doanh cng nh ri ro v trin vng trong tng lai ca cng ty. T h c th a ra nhng gii php hu hiu, nhng quyt nh chnh xc nhm nng cao cht lng cng tc qun l kinh t, nng cao hiu qu sn xut kinh doanh ca cng ty. SV: L Duy Tng Lp: K7 TCDN C 1 4. Trng HKT & QTKD GVHD: Nguyn Phng Tho L mt sinh vin chuyn ngnh tai chinh doanh nghip vi nhng kin thc c thy c trang b trng,chng em cng nhn c tm quan trng ca vic phn tch ti chnh trong mi cng ty. Do trong qu trnh thc t ti Cng ty TNHH Toyota Thi Nguyn, qua nghin cu tm hiu thc t kt hp vi nhng kin thc hc chung em quyt nh la chn chuyn : Phn tch tnh hnh ti chnh ti cng ty TNHH Toyota - Chi nhnh Thi Nguyn nghin cu. Ni dung ca bi bo co bao gm: Phn I: Tng quan v Cng ty Toyota Chi nhnh Thi Nguyn. Phn II: Phn tch tnh hnh ti chnh ti cng ty Toyota Chi nhnh Thi Nguyn. Phn III: Nhn xt v kin ngh. SV: L Duy Tng Lp: K7 TCDN C 2 5. Trng HKT & QTKD GVHD: Nguyn Phng Tho PHN 1 TNG QUAN V CNG TY TRCH NHIM HU HN TOYOTA CHI NHNH THI NGUYN I. QU TRNH PHT HNH THNH V PHT TRIN CNG TY TNHH TOYOTA THI NGUYN 1.1 Tn v a ch cng ty Tn Cng ty: Cng ty TNHH Toyota Thi Nguyn Tn Kinh doanh: Toyota Thi Nguyn a ch: ng Cch Mng Thng 8, phng Cam Gi, Thnh Ph Thi Nguyn, tnh Thi Nguyn Ch u t: Cng ty C phn u t v pht trin Thi Nguyn M s thu: 4600956972 in thoi: 0280 383 8888 Fax: (0280) 373 7577 Ngy bt u hot ng: 28/09/2012 Tng din tch mt bng: 4.500 m2 Vn php nh: 25 t ng Website: http://www.toyotathainguyen.net 1.2 Qu trnh hnh thnh v pht trin Cng ty Toyota - Chi nhnh Thi Nguyn Trm dch v y quyn ca Cng ty TNHH Toyota Thi Nguyn (gi tt l Toyota Thi Nguyn) chnh thc c khai trng vo ngy 8/10/2012, nng tng s i l/Chi nhnh i l v Trm dch v y quyn ca TMV trn ton quc ln con s 33. Toyota Thi Nguyn nm v tr c a ngay trung tm thnh ph Thi Nguyn ti a ch ng Cch Mng Thng 8, phng Cam Gi v t cc tiu SV: L Duy Tng Lp: K7 TCDN C 3 6. Trng HKT & QTKD GVHD: Nguyn Phng Tho chun mi nht ca Toyota ton cu v nhn lc, trang thit b nh xng v c s h tng theo m hnh 2S (Service Dch v v Spare parts Ph tng chnh hng). Vi s vn u t trn 40 t ng, Toyota Thi Nguyn c xy dng trn tng din tch 5.400m2 bao gm 2 khu chnh: khu vn phng rng hn 750 m2 v khu dch v v bo dng sa cha chung rng hn 1555m2 . C s vt cht k thut hin i gm 10 khoang bo dng v sa cha chung; 21 khoang sa cha thn xe v phng sn hin i t chun quc t, s dng h thng khuy sn v pha mu hin i trong khu vc khp kn, m bo v sinh mi trng. Sau 12 thng xy dng v hon thin nhm p ng, Toyota Thi Nguyn chnh thc i vo hot ng vi cng sut tip nhn 6.000 lt xe/nm. Toyota Thi Nguyn hin nay c i ng gm 88 cn b cng nhn vin c o tp theo ng tiu chun ca Toyota ton cu. Theo k hoch, ton b nhn vin v cn b qun l s khng ngng c o to, nng cao trnh chuyn mn, ng thi ci tin quy trnh lm vic v cung cp dch v bo hnh, bo dng sa cha v ph tng t chnh hiu Toyota. D kin sau 6 thng hat ng di hnh thc Trm Dch v y quyn, Toyota Thi Nguyn s i vo hot ng nh mt i l chnh thc ca TMV, vi y cc chc nng Dch v, Ph tng v Bn hng. Tnh n nay, ngoi tr s chnh ti Vnh Phc v 2 chi nhnh ti H Ni v Tp.H Ch Minh, TMV c 27 i l chnh thc, 7 chi nhnh i l v 2 trm dch v y quyn. Vi vic Toyota Thi Nguyn chnh thc i vo hot ng, TMV mt ln na khng nh cam kt kinh doanh lu di ti Vit Nam, cng nh khng ngng n lc mang n nhiu quyn li v s hi lng cao nht cho khch hng thng qua vic m rng mng li bn hng v dch v hu mi. 1.2 CHC NNG V NHIM V CA CNG TY 1.2.1 Chc nng Vi mc ch l thng qua cc hot ng sn xut kinh doanh nhm khai thc c hiu qu cc ngun lc, p ng nhu cu ca th trng v phng tin i li hng , ban lnh o Cng ty xc nh r chc nng ca Cng ty nh sau: SV: L Duy Tng Lp: K7 TCDN C 4 7. Trng HKT & QTKD GVHD: Nguyn Phng Tho - Nghin cu v xy dng cc chin lc pht trin sn xut, kinh doanh c th: l nghin cu v xy dng cc chin lc pht trin th trng, pht trin mt hng tng li nhuncc chin lc pht trin di hn, trung hn, ngn hn. - Xy dng v ban hnh cc sch lc v k hoch sn xut kinh doanh, c th ha cc chin lc bng cc bin php v gii php c th nhm thc thi c hiu qu. - Thc hin kinh doanh c li nhun, to th trng n nh v pht trin mt hng nhm m bo cho hot ng sn xut kinh doanh ca Cng ty t t c hiu qu kinh doanh c li. - o to, bi dng v s dng hp l i ng cn b trong Cng ty. Thc hin k hoch o to, bi dng cn b qun l kinh t,cn b qun l hot ng sn xut kinh doanh, thng mi, dch v, xy dng v ban hnh cc ch tiu chc nng ca cn b qun l. - Kim sot c hot ng sn xut kinh doanh thng qua vic xc nh chc nng hin nay v trong thi gian sp ti. 1.2.2 Nhim v Xut pht t cc chc nng v mc tiu hot ng, ban lnh o Cng ty xc nh r nhim v nh sau: - iu tra nm vng nhu cu, xy dng v t chc thc hin cc k hoch kinh doanh c