Reviewer of bachelor thesis

Embed Size (px)

Text of Reviewer of bachelor thesis

  1. 1. . , . Typ zilvereinej pr6ce:l Akademicky rok: 2014115 ,rbakaldrska prdca" , Student `7 Bodov6 hodllotellie:krit 1- od O do 15 bodov,krit6 5-8 od O do 10 bodov,IllaX.poet 100b. Krit6rium hodnotenia Bodov6 hodnotenie 1 Vymedzeni e ciel a prhce a miera jeho splnenia // 2 Logick6 Struktura pr6ce 2_ 3 Vhodnos poltti Ch met6d,metodo16gia,hlbka a kvalita spracovania t my ` 4 Vfber literattxy,prSca s literaturou wirtane citdcii /4 Narodnost' t6my pr6ce na teoretick6 a praktick6 znalosti 6 Origin6lny prinos prine pre te6riu alebo pedagogicky proces 7 Schopnost' nachfudzat nov6 rie5enia, zov5eobecf,ovat' a vyvodzovat zivery 8 tylistick ovett a fomaha mva pM9e,pri10hy a pod. Celkom (suma Wsledkov) Vvsledn6 hodnotenie zdvereine Hodnotenie slovom Hodnotenie iislom Itrodnotenie pismenom (bOrne_1 A od 94 do 100 bodov,vel'Ini dobre-1.5 B od 86 do 93 bodov,dobre- 2-C od 76 do 85 bodov, uspokoJlvo-2.5-D od 66 do 75 bodov,dostatone-3-E od 56 do 65 bodov,Iledostato ne-4-FX od O do 55 bodov) Zttverecn pracul na obhajobu ECENZENTA ZAVERECNE PRACEHODNOTENIE Rl ,,odporfidam" podpis recenzenta prdce Ot6zky a pripomienky k zdvereinej prfci (zodpovedri Student v rozprave pri obhajobe):2 4." dtttuIIn I nehodiace sa prediarknite, 2 pri nedostatku miesta pouZite d'alSi list ' 7 _ / _ 27 /_ J r