гдз английский язык 5 класс афанасьева, верещагина

  • View
    3.083

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ГДЗ Английский язык 5 класс Афанасьева, Верещагина

Text of гдз английский язык 5 класс афанасьева, верещагина

  • 1. >hfZrgyy jZ[hlZ ihZg]ebckdhfmyaudm aZ deZkk d mq_[gbdm:g]ebckdbcyaudmq_[gbd ^ey 9deZkkZ rdhek m]em[e_gguf bamq_gb_fZg]ebckdh]hyaudZebp__ ]bfgZabcdhee_^`_c hdlhjihkfhlj_eZ]hjehb yaud fZevqbdZ JhgZev^ kdZaZe qlh m g_]h [he_e `bhl b ijZuc [hd >hdlhj=jbgihf_jbeZ_]hl_fi_jZlmjmHgZ[ueZ^hhevghu khdhc?]h]hjeh[uehdjZkgufb _fm[uehkeh`gh]ehlZlvb ^u rZlv FZfZ JhgZev^Z kijhkbeZ ]jbii wlh beb Zg]bgZ Gh ^hdlhj =jbgkdZaZeZ_cg_heghZlvkyHgZkdZaZeZ_cqlhg_]jbiib g_ Zg]bgZWlhk_]hebrvijhklm^Z M JhgZev^Z ukhdZy l_fi_jZlmjZ Hg qboZ_l b dZrey_l gh y m_j_gZ_fmklZg_lgZfgh]hemqr_q_j_ag_kdhevdh^g_cWlhg_ k_jvzaghY uibrm_fme_dZjklZhl]hehghc[hebb ijhklm`_g gh]h]hjeZIh`ZemcklZfbkkbk;_eekoh^bl_b dmibl_e_dZjklZ : lu JhgZev^ ^he`_g hklZZlvkyihkl_eb ih djZcg_c f_j_ ljb ^gy I_c lzieh_ fhehdh k fZkehf fz^hf beb fbg_jZevgmx h^m Lh]^ZlukdhjhihijZbrvkywb^>mfZ_rvwlhbaaZ^b_lubebmijZ`g_gbc" KlbGmy g_agZxY bf_x b^mqlhy ex[ex_^mdhlhjmxy _fb ykqblZxqlh_fa^hjhmxibsmnjmdluhhsbfgh]hkZ eZlZGhy lZd`_ex[ex`Zj_gmxibsmfykhju[mB yex[exfh ehqgu_ijh^mdlufhehdhkebdbkf_lZgmlhjh]Y _foe_[b ex[ex[ebguk bdjhcohlyy g_ex[exkeZ^dh_GZkZfhf^_e_y g_ ex[ex]hjvdb_b keZ^db__sbDZdb^brvg_evaykdZaZlvqlhy gZ^b_l_ >wb^G_lhij_^_ezgghLuj_]meyjgh^_eZ_rvmijZ`g_gby" KlbG_^hklZlhqghFhyjZ[hlZfg_g_^ZzlE_lhfy b]jZx he_c[heieZZxb dZlZxkvgZ_ehkbi_^_Ijhreufe_lhfy ih ijh[hZeijhdZlblvkygZehrZ^bghihgyeqlhwlhg_fhz >wb^: luaZgbfZ_rvkydZdbfgb[m^vabfgbfkihjlhf" KlbGZkZfhf^_e_g_lY fgh]hoh`mGhgbdZdhcoh^v[ub b]j ihf_s_gbbhdlhjijhqblZe_z gbfZl_evgh b kdZaZe Y m^bezg fbkl_j FZjlbg qlh u ^mfZ_l_ qlh m Zk _klv wlZ [he_agv G_l gbdZdbo ijbagZdh lh]h qlh m Zk hgZ _klv DZd a^_kv gZibkZgh ex^b g_ agZxldh]^Zm gbo_klvwlZ[he_agvG_lgbdZdbokbfilhfhb ex ^bohjhrhk_[yqmklmxlHgbg_dZreyxlb g_qboZxlm gbogb q_]h g_ [hebl imevkghjf_ b djhygh_ ^Ze_gb_ lh`_ Bf g_ [hevgh ^b]Zlvky ^urZlv beb ]ehlZlv B ih`ZemcklZ g_ Zeycl_ ^mjZdZ_ kZfu_ emqrb_ dhfZg^u klj_qZxlkyfZlq_ nbgZevgh]hdm[dZgZklZ^bhg_Mwf[eb Ehg^hg_Wlhh^bgbakZ fuoZ`guofZlq_c]h^ZGZpbhgZevgu_dhfZg^u:g]ebbMwevkZ 193. RhleZg^bb b K__jghc BjeZg^bb ijbgbfZxl mqZklb_?jhi_c kdbokhj_ghZgbyob ^jm]bof_`^mgZjh^guofZlqZo< ;jblZgbb hq_gvfgh]hnml[hevguodem[h ;jblZgpuagZf_gblukhbfqmklhfxfhjZ_mrdbb `_gsbgulh`_b] jZxl wlmb]jm ;hdkdZd[jblZgkdbc kihjl hq_gv klZjuc Hg kms_klhZe _sz hj_f_gZKZdkhgh=hevngZqZejZabZlvky RhleZg^bbb k_c qZkrbjhdhjZkijhkljZgzgihk_c;jblZgbbL_ggbk_szh^gZih imeyjgZyb]jZ ;jblZgbb< i_jucjZa g_zb]jZeb ]h^mZ i_juc q_fibhgZl Mbf[e^hgZ ijhrze ]h^m < gZklhys__ j_fydZ`^h_e_lh bxg_[jblZgpuijhh^ylagZf_gblucl_ggbk guclmjgbj Mbf[e^hg_g_ih^ZezdmhlEhg^hgZ IeZZgb_ ]j_[ey b eh^hqguc kihjl k_]^Z [ueb ihimeyjgu;jblZgbbb bfbme_dZxlkyfbeebhguex^_cGhZg]ebqZg_fZeh bgl_j_kmxlky eu`Zfb b dhgvdZfb lbibqgufb b^Zfb kihjlZ ^ey JhkkbbFh`_l_h[tykgblvihq_fm" 6NDWLQJDQGVNLLQJDUHYHUSRSXODULQ5XVVLDEHFDXVHWKHUHLVDORWRI VQRZDQGZLQWHUODVWVIRUVL[PRQWKV7KHUHLVDORWRISODFHWRVNDWHDQG WRVNL%XWLQ%ULWDLQWKHUHLVQWHQRXJKSODFHIRUWKHVHVSRUWVWKXVWKHUH JUDVVUHPDLQVJUHHQHYHQLQZLQWHU 3UREDEO WKH PRVW SRSXODU VSRUW QRZDGDV KDV EHHQ LQYHQWHG LQ (QJODQG*ROIEHJDQWRGHYHORSLQ6FRWODQGDQGQRZLVVSUHDGDOORYHU WKH %ULWDLQ &ULFNHW LV DQRWKHU SRSXODU VXPPHU VSRUW 7HQQLV RU ODZQ WHQQLVLVDQRWKHUSRSXODUJDPHLQ%ULWDLQ%R[LQJDVD%ULWLVKVSRUWLV RQH RI WKH ROGHVW 6ZLPPLQJ ERDWLQJ DQG VDLOLQJ KDYH DOZDV EHHQ SRSXODULQ%ULWDLQDQGDUHHQMRHGEPLOOLRQVRISHRSOH 'RWKH%ULWLVKOLNHVSRUW" 194. :KLFKVSRUWVZHUHLQYHQWHGLQ%ULWDLQ" :KDWLVWKHPRVWSRSXODUVSRUWLQ%ULWDLQ" :KDWLVVXPPHUVSRUWJDPHZKLFKLVYHUORQJ" :KDWLVWKHPRVWLPSRUWDQWWHQQLVFKDPSLRQVKLS" D 195. 7KH%ULWLVKDUHIRQGRIVSRUWV7KHUHDUHDORWRINLQGVRIVSRUWLQ %ULWDLQ 6RPH VSRUWV ZHUH LQYHQWHG LQ %ULWDLQ )RRWEDOO LV DPRQJ WKHPDQGLWEHFDPHWKHPRVWSRSXODUVSRUWLQWKHZRUOG*ROIZDVLQ YHQWHG LQ 6FRWODQG $OVR WKH %ULWLVK HQMR ER[LQJ WHQQLV FULFNHW ERDWLQJVZLPPLQJ%XWWKHDUHQRWPXFKLQWHUHVWHGLQVNDWLQJDQG VNLLQJ E 196. ,Q5XVVLDDORWRISHRSOHJRLQIRUVSRUWV%XWLQRXUFRXQWUZLQ WHUVSRUWVDUHPRUHSRSXODUEHFDXVHZHKDYHORQJZLQWHUV7KHUHLVD ORW RI VQRZ DQG SHRSOH VNDWH DQG VNL D ORW $QG WKH PRVW SRSXODU ZLQWHUJDPHLVKRFNH,WLVSODHGHYHUZKHUH$QGDORWRISHRSOH FRPH WR WKH VWDGLXP WR ZDWFK PDWFKHV %XW RI FRXUVH SHRSOH DUH IRQGRIVRPHVXPPHUVSRUWVVXFKDVIRRWEDOOWHQQLVDQGVRPHRWKHUV ,I,GRQWIHHOZHOO,ZLOOJRWRWKHGRFWRU :KHQPSDUHQWVFRPHEDFNZHZLOOJRWRWKHURZLQJFRPSHWL WLRQV ,ILWLVQWUDLQLQJZHZLOOSODWHQQLVDWWKHFRXUWQHDUWKHKRXVH ,I1LFNLVDWKRPHDWRFORFNZHZLOOZDWFKIRRWEDOOPDWFKRQ 79WRJHWKHU :KHQIDWKHUFRPHVKRPHZHZLOOKDYHGLQQHUDQGZLOOJRWRWKH VWDGLXP ,IRXUWHDPWUDLQVDORWZHZLOOZLQWKLVFRPSHWLWLRQ 7KLVLVPWHDP 7KHSLFWXUHLVPLQH ,VKHUERDWELJRUVPDOO" 2XUVNDWHVDUHEHWWHUWKDQRXUV 6KHLVDQROGIULHQGRIPLQH :KHUHDUHWKHLUFKLOGUHQ" ,VKHDIULHQGRIRXUV" 1RXQV 9HUEV $GYHUEV $GMHFWLYHV 3URQRXQV FULFNHW WRJRERDWLQJ SUREDEO LQWHUQDWLRQDO PLQH JROI WRURZ RXUV DWKOHWLFV WRLQYHQW KLV 197. KRUVHULGLQJ WR GHYHORS KHUV FOLPELQJ WRVSUHDG LWV FOXE WRFRPSHWH RXUV FROOHJH WRH[LVW WKHLUV XQLYHUVLW WRKROG UXJE ERDW ERDWLQJ URZLQJ WHDP FRPSHWLWLRQ ODZQ /HVVRQ DPRQJDWKOHWLFVDUULYDOERDWERDWLQJFKDPSLRQVKLSFOLPELQJFOXE FROOHJHFRPSHWHFRPSHWLWLRQFULFNHWGHYHORSH[LVWJROIKROGKRUVH ULGLQJLQWHUQDWLRQDOLQYLWHODZQPDWFKSUREDEOURZURZLQJUXJE VSUHDGWHDPXQLYHUVLW )RRWEDOO KRFNH WHQQLV JROI URZLQJ VNDWLQJ VNLLQJ VZLPPLQJ ERDWLQJDWKOHWLFVER[LQJKRUVHULGLQJFKHVVFULFNHW 7KLVERRNLVPLQH 7KDWELNHLVKHUV 7KLVPRQHLVRXUVLVQWLW" 7KDWGRJLVRXUVLWLVQWWKHLUV 7KLVKRXVHLVWKHLUV 7KHZ:KLWHFDULVRXUV7KHU5HGFDULVWKHLUV 7KHZDVKLQJPDFKLQHLV3ROOV 7KHYLROLQLV)UHGV 7KHSLDQRLV6XVDQV 7KHYDFXXPOHDQHULV0DUV 7KHJXLWDULV$QGUHZV ,IWKHZHDWKHULVILQH,ZLOOJRWRWKHFLQHPD ,IWKHZHDWKHULVILQH,ZLOOSODIRRWEDOO ,IWKHZHDWKHULVILQH,ZLOOJRWRWKHFRXQWU ,IWKHZHDWKHULVILQH,ZLOOZRUNLQWKHJDUGHQ 198. ,IWKHZHDWKHULVILQH,ZLOOULGHPELFFOH ,IWKHZHDWKHULVILQH,ZLOOJRWRWKH]RR ,IWKHZHDWKHULVILQH,ZLOOJRVKRSSLQJ ,IWKHZHDWKHULVILQH,ZLOOJRILVKLQJ ,IWKHZHDWKHULVILQH,ZLOOJRWRWKHWKHDWUH ,IWKHZHDWKHULVILQH,ZLOOVZLP 0XQFOHVDUHIRQGRIERDWLQJ 0HOGHUEURWKHULVIRQGRIFOLPELQJ 0IULHQGVDUHIRQGRIJROI 0OLWWOHVLVWHULVIRQGRIWKLVKRFNHWHDP 7KDWERLVIRQGRIUXJE 7KHJLUOLVIRQGRIKRUVHULGLQJ 3UREDEO1LFNJRHVLQIRUILVKLQJ 3UREDEO%REJRHVLQIRUVZLPPLQJ 3UREDEO3HWHUJRHVLQIRUURZLQJ 3UREDEO)UHGJRHVLQIRUVNLLQJ 3UREDEO6XHDQG$QQJRLQIRUVNDWLQJ &DUVZHUHLQYHQWHGLQWKHWK FHQWXU 6SDFHVKLSVZHUHLQYHQWHGLQWKHWK FHQWXU 5DGLRZDVLQYHQWHGLQWKHWK FHQWXU 7HOHSKRQHZDVLQYHQWHGLQWKHWK FHQWXU 7HOHJUDSKZDVLQYHQWHGLQWKHWK FHQWXU 7HOHYLVLRQZDVLQYHQWHGLQWKHWK FHQWXU &RPSXWHUVZHUHLQYHQWHGLQWKHWK FHQWXU 7KHJRYHUQPHQWVKRXOGGHYHORSQHZLQGXVWULHV 7KHJRYHUQPHQWVKRXOGGHYHORSFXOWXUH 7KHJRYHUQPHQWVKRXOGGHYHORSHFRQRP 7KHJRYHUQPHQWVKRXOGGHYHORSEXVLQHVV 7KHJRYHUQPHQWVKRXOGGHYHORSIRRGLQGXVWU 7KHJRYHUQPHQWVKRXOGGHYHORSILOPLQGXVWU 7HGZLOOJRKRPHDIWHUKHYLVLWVWKH%ULWLVK0XVHXP )UHGZLOOJRKRPHDIWHUKHEXVUHWXUQWLFNHW 0U%URZQZLOOJRKRPHDIWHUKHVSHDNVWRWKHIDPRXV(QJOLVKSURIHV VRU 199. 0UV%URZQZLOOJRKRPHDIWHUVKHYLVLWVWKH1DWLRQDO*DOOHU 7KH%URZQVZLOOJRKRPHDIWHUWKHILQLVKWKHLUEXVLQHVV 6XVLHZLOOJRKRPHDIWHUVKHSODVWKHILQDOJDPHRIFULFNHW RXUVHOIKHUVHOIRXUVHOYHVKLPVHOIRXUVHOYHV WRIROORZWRWUDLQDFRDFKWRWURXEOHDWURXEOHH[FHOOHQWWRUHFHLYH WRSXQLVKSXQLVKPHQW G_kha^ZZcljm^ghkl_cihdZhgbg_ihyylkykZfb &RDFKWUDLQVVSRUWVPHQIRULQWHUQDWLRQDOFRPSHWLWLRQV :HFDOOWKHPSODHUV 7KHWUDLQWRNHHSILWDQGWREHLQH[FHOOHQWIRUP 7KHJDPHHQGVLQDGUDZ $FRDFKFDQWHOOKLPWRWUDLQ :HFDOOWKHPJRRGSXSLOV :HFDOOLWDUDFH ,ZRQWSXQLVKPSXSLOV,ZLOOJLYHWKHPEDGPDUNV EDVNHWEDOOSODHUYROOHEDOOSODHUFULFNHWSODHUJROISODHUWHQQLV SODHUUXJESODHU WURXEOHWURXEOHIROORZLQJUHFHLYHGIROORZUHFHLYH Hghrb[kyk_]hgZ^Z >`_d [ue lj_g_jhf ih nml[hemZf_jbdZgkdhf dhee_^`_ Hg k_]^Z iulZeky gZclb ohjhrbo b]jhdh ^ey kh_c dhfZg^u >`_d hq_gvohjhrhlj_gbjhZekhbob]jhdh Hgbohjhrh[_]Zebiju]Zeb ieZZeb]j_[ebb b]jZeb jZa gu_ b]ju Hg qZklh ijbgbfZeb mqZklb_]hgdZo b ijZdlbq_kdb k_]^Z ub]juZeb `_dZ [ueb ukhdb_ kbevgu_ fm`qbgu ohjhrb_ kihjlkf_gu b ijhklh ohjhrb_ ex^b Hgb hq_gvj_^dh^hklZeyeb_fmijh[e_fub dhfZg^Zdhee_^`Z[ueZ emqr_c rlZl_J_]meyjgu_lj_gbjhdb^b_lZb fgh]hmijZ`g_ gbc [uebhq_gvZ`gu^eykihjlkf_ghHgbk_]^Zke_^hZebkh _lZflj_g_jZb ^h[bZebkvhlebqguoj_amevlZlh ^hfZrgbob f_`^mgZjh^guokhj_ghZgbyob fZlqZoHgbj_^dhijhb]juZeb 200. b j_^dh b]jZeb gbqvx GZ kZfhf ^_e_ hgb ijZdlbq_kdb k_]^Z ub]juZeb ?^bgkl_gghcijh[e_fhcm g_dhlhjuo_]hb]jhdh[uebiehob_ agZgbyihfgh]bordhevgufij_^f_lZfihlhfmqlhagZgbykihjl kf_gh qZklh [ueb keZ[u_fZl_fZlbd_ Zg]ebckdhf b l^ B bf [uehg_k_]^Ze_]dhklZlvklm^_glZfbdhee_^`Z H^gZ`^u lj_g_j ijbze hlebqgh]h nml[hevgh]h b]jhdZ d ijh n_kkhjmdhee_^`ZIjhn_kkhj^he`_g[ueaZ^Zlvfheh^hfmb]jhdm g_kdhevdhhijhkhIjhn_kkhju[jZehq_gvijhklu_hijhkugh iZj_gvg_kfh]gZgbohl_lblvGZihke_^hdijhn_kkhjkijhkbe Gmkdhevdh[m^_liylvxk_fv" Klm^_gl^he]h^mfZeb ihlhfhl_lbe Ljb^pZlvk_fv Ijhn_kkhjihljyk]hehhcb ihkfhlj_egZlj_g_jZ Wlhg_hafh`ghkdZaZehgY g_ohqmgZdZauZlvZrm dhfZg^mY ihgbfZxhgfh`_l[jhkZlvfyqhq_gvohjhrhghmu hgg_agZ_lfZl_fZlbdmkhk_fHgg_fh`_l[ulvklm^_glhf Ghlj_g_jkijhkbek_jvzagh Gh ih`ZemcklZ kwj JZaj_rbl_ _fm [ulv klm^_glhf Hg hrb[kyk_]hgZ^Z 7KHULJKWDQVZHUWRWKH3URIHVVRUVTXHVWLRQLV7KHWH[WLVFDOOHG +HZDVZURQJEWZREHFDXVHWKHERZDVPLVWDNHQEWZRSRLQWV 7KH RQO WURXEOH ZLWK VRPH RI KLV IRRWEDOO SODHUV ZDV WKHLU EDG NQRZOHGJH RI PDQ VFKRRO VXEMHFWV EHFDXVH WKH VSRUWVPHQ ZHUH RIWHQ SRRUDW0DWKV(QJOLVKHWFDQGLWZDVQRWDOZDVHDVIRUWKHPWREH FRPHFROOHJHVWXGHQWV 7KH3URIHVVRUVKRRNKLVKHDGDQGORRNHGDWWKHFRDFK 7KHIRRWEDOOSODHUVKDGUHJXODUWUDLQLQJWRNHHSILW 7KHFRDFKKDGWKHEHVWFROOHJHWHDPLQKLVVWDWH 7KHFRDFKVVSRUWVPHQKDGYHUEDGNQRZOHGJHRIDOOWKHVFKRRO VXEMHFWV 7KHFRDFKVDLGWKHQHZVWXGHQWZDVRQOZURQJEWZR -DFN ZDV DIRRWEDOOFRDFK LQDQ $PHULFDQ FROOHJH +H KDG DQ H[FHOOHQWWHDP7KHRIWHQ ZRQGLIIHUHQW FRPSHWLWLRQV,Q IDFW WKH ZHUH WKHEHVWWHDP LQWKHVWDWH%XWWKHRQOWURXEOH ZDV WKHLUEDGNQRZOHGJHLQDOOVFKRROVXEMHFWV2QHGDWKHFRDFK WRRNDQH[FHOOHQWSODHUWRWKHFROOHJH3URIHVVRU:KHQWKH3UR IHVVRU DVNHGWKHER ZKDW ILYHWLPHVVHYHQZDVWKHER JDYH WKHZURQJDQVZHUDQGWKHSURIHVVRUVDLGWKDWWKHERFRXOGQWEH 201. DVWXGHQW%XWWKHFRDFKVDLGWKDW WKHER RQO ZDV ZURQJ E WZR D 202. 2QHGDRXUIRRWEDOOFRDFKEURXJKWPHDQHZVWXGHQW,DVNHGKLP ZKDW ZDV ILYH WLPHV VHYHQ +H JDYH PH WKH ZURQJ DQVZHU VR KH FRXOGQWEHDVWXGHQWRIWKHFROOHJH%XWWKDWVLOOFRDFKVDLGWKDWWKH ERZDVRQOZURQJEWZR E 203.