หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ๒

  • View
    64

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

หลวงพ่อฤาษีลิงดำ : หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ๒

Text of หลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ๒

  • 1. Vifi~JWD 111DtJilnJVi,5~~CJJ~ i~cJ... li1~11UCW1fiii01U

2. VIH"JJWil Gtilui)tyu,s"i"iCIJ i't~cH1lftD rJW:::i'll111111n.U i~Yh"lf-3 111:1. (o~b) ~o~-~ocV 'jl I uu1Jutll,rl'r~l1 G) 11.fl. "'d.. 3. . I ! I I II I I ll ~............................................................... fJ 1fl............................................................. ; 4. 'VIUtJafl'VIt'J1tJ~flVIflUUflfVn~uu~ ~ m~~hUi'l1tiV11tJfltJ YhuNrhultJtt~1 1~t~1~fuA11:J.Ji'lu1~~1nU11~1vi1uYrYlBU~'If'Y1~ , LuutJu1tJ:J.J1n Ltt'J:1~jjvi1u~e:i1u'VIt'J1tJvi1uti1ttnu'li1'V1utJafliflu~ I I LNt1LLcr.~~flltJfl u1tJni1tJ"ll11tJ t1Ju Vifl n1~~'fl1u 'Yi'11tJ1u ~t'J1n11~ ~ I ~~ 0 VlflUUQ!'V11tJfltJ fia'J~CWf1CW1~11UCW11tJID1U ( q1ua~fl1) ... 'VIUtJatJ,j'1U1U ~o,ooo L~:J.J 1un11~~fi:unAftJtt'if1~tJ1~'VI:J.J~1tJ I I flU1tJ11~Lj1 LUfltJ~1njj~t,h1tJu~nttri 'Y1'V11j Pl1j1~ VitJ1ttflu~ ~ VI1:J.JL'itJcr.tJ1U1t'JJPJ1tJ1 ttt'J:tt1U'Y1fl~nju 'Ylfl~N1lJ1 t~1uo.ntJuii~ I V I ~tJlPlfltJ~~fi:untfi:J.Jflf1LUlJAft~Yi ,j1U1U ~o,ooo L~:J.J Ut'J:l~ I I .ctrr. tJ' ~ 4Cit, ..111:11 d cr.:ucr.tn:J.JLVJ:J.Jflf1Ljflf.J1 I !V f.'i1V1fu l'IUtJaf)L~:ufi l!l u1~11U11:J.JLfl1UQ!l'I1Ut'J:A1VlflU I !V . !V Lflt11tlUf111tliju~n'l:n'ij:J.J~1U ~tJLL~fl1j:J.JWi'l:J.J1BLUfltJlPlU1tJfitt .... fl1j:J.Jru1ili'li'lu1ty1ru Ltt'J:i1ty'VI1f111Nn:u1u:uu'Y15~1f.J fln'Yi't~1vi'u1 I Lfl1Lf1j~A11:J.Jj~1tJj 1un'l:l1'Y15fl1i'lU1 :J.J1LnflLi'l~:J.Ji'l-i'1tJA11:J.Jj 1~Ltnvi1u~'fl1ufit~~U ~tJ1vlj1U11:J.J:J.J1~11ll'IUtJ~fl ftllllllllnU~ 1UAeJ~:uu cna'J~cHflVJfltJUwcn1.., n1'VI1nvi1um~tJj:ilt~A~1:J.J'Y1U1un1j~~~:un 'VI~fl~:'li1~ , !V I I l'IUtJ~flL~:J.J ~ LLI;'J:L~l.J ffitJLNtJUn~ rfiflfi~:1~i'l~1tJA11:J.JLtJ11~ I 1~ttn'Yi1Ucr.'Y15fl1i'lUfl'tlU'Yi'11tJ1.~tfi~A11:J.J-i'A11:J.JLtJ11~flU1tJflf1lPlfltJ, ~ ~ 1tJj~tt cs ' ' C~> QJ C~>iJ II ~ a ~ 1)111-JflU'VfrtlU)Jftg U'il'VI~111l~U"il'll1J1 'il''il't!ltylW AvU'ilflt!tlU Q. 1J ' ~ u~l1u'l1)Jft~ l1u,,Ju~)J1a u~1)JlU!"ilftgtlJY~nuuuftu6u~ u'ii)J1a ll11iJ'ff'ff'UlUlW!'Jl~'V'4V ~~U'JltrU'l()~iflfi'JflUlW 11Jl'Uu 'II u 31 I d Q.l ..:9 Q.l .:::! 31 31 ..:9 Q.l L:: 1Jl~~l~tHl~'HlJ'H1J~ 1J'U~~t11~fl'H~~t~J1111~1J'U tllt'H~fl'H~~ t ' 'j/ t~v1t1~1J'U f11vutl'1ir'U i~i1fivu ~fl~illvu11~~u'Uu'H~~ r'II 'II 14. ?".... oTwf.lf1,rwl"4'Yiluu~1ir~ollr:hi tJi11ut)n tllell'ij,Jwilrr~ I I 'Wel1'll11-An11rnu1nutr~~-l,n&lnrfr~l11-Alflg o1tli t~1i 11~ i~ I I I 31 9) QJ ~ .~ d ~ ~ I J!:i I d fjOlll : "~llU f1!l1lJ'eJU f1'Ufl~ t1~ 11Jfl~ lJ1fffl1Jtl1lJ 11tl1U 'j) 'j) fl~1),j1~l1~flu~ ni~rHufl~i )ll~uutf;ltJ ~fl1Jn ~vu1~1~ t~11~i~n1uv~1) i~tl1VV~il i~'Ylll1rl1l1~vl1U~1~~, 'j) 'j) I l'in1~nB : "fl'uuiruti~luflth~ultJlJ l1uttlu'eJ11lJwlii~~uu~ 'j) I 'j) Yiulin1uuut1111-11~~1 l!utilunl~~~fl~li~~n~- 'j) ""> ~ ~ 3) ~ ~ d 1!:! 3) d d I 3) UJ1W 'YI~l1f1~Ul1Wt1JV~~UlJ'UlJ1!~lJ'YI Uf;l1tl1f1!l1'U11tl1l1~~V~t.l q t.l 17. ~ '.c1 .ci 'J/ I 'jl 4 I d .ci .c1 I ..:::. OJ VI'Wtlll1lf11lfl111J1fff111!l1'W Vl!1111tlf111 'tl'rHlfl,_,WlWcu ca u ~ ~ 1 ~~111n~U't1 v11u1~i 11u iru,;utl~tl1Jf1111J1J1ffVIi'Jfl ~~~1u'U 'I~ ~ t1rnuu ti11ut1o1u'Wf1111J fffn'JflJ~~irua1~fitoffilli~111n'U ~ rnv1Jtrhn1J~1~ffnVIlfllij 111t1~1~t1ulfllij t~~,~1ut1o1t!uu~ ~ ilii~l11JlCJfl111J11tlJutffCJ11~~ tovu~ ftflt1oliru~~iruff~Dl~ .c1 . I Q.J ~ .c1 ~ .c1 'J/4 d d Q.J !VICJlJ!Vllf11J~1~fff1VIlfl11J l11tl~1~fl'WlflllJ fl111J1fff1VItl1'W1J'W 'U Q.J "'* lfJ d G]f~1Jlf) f111tfltltl'W !l11!111Jlf1" Q.l .:!I Q.l ' GJf~UHllaunu fl1l111 ' ~ : "Yil1uYhtl~t1oliHir.tlJ~tliurl'l~ u~ilir1ilii'~'U 'U '11il1~'W6 : l1~DCJ1f111~illrttui'~~ ti~ J~llltldl1i 1fl~...?" "ti'lfl(Jlf)i 11nuff~~11illfltJlf) i 11 ti'ltl tJl f) i 11iru tlJu i111 wfttJtJ VIi1 1~nnn1 1 J~iruf1 tJttfi'~ tJ ~ltJttl n i tJu~'I 'I 'I 1r1'lilu1J1Jff1JltJ'l t11~fl1,1uNo~t11i~1nua11u~t1urit1u ~ ,~1~fi1~ ili1~fi11iti~Ju,1 ti',f n l:llfll11Jut1,rffll ~fld1'~-wijN~ 6Ul~)Jll6fttytylB iJ ihtl'~a.fltytyl ~ '4 v 4 c:t ..:::. d 'JI d ~ liLt~ ~ ' 20. c; . 4 A I I V .:::( f V ~. MV ... : 111'fHutl1 fJ1ftt:I1Jflvt18-3!11!1JTVt''1:"1WlliW Kll ~ I I n11Jtlfl'".hjj~!'Vf'i1:fftni~11ti1'li a1fftnn~llJ'U1tiuff~~ '. 4 I 4 ~ Q.l 9) 4 .c!!l . tl1fll'i'l.ltl~fl1'i1J~ U~fll'i!tltltl'U'l.ltl~l~1Jl.H1:'1fltl~ fl11ll~1118 ' t:r11-3auegmifuvultylw "flo tllttn1flWtt UlllB tf1ttri1ti.Jt~'tJ'YI1>3 -.lUUUUlqJlW l1Jttfllltrtft.Jfr1'11f'J.JtrtJ~'YI1.J Jl. . ' Jl ' - 11~ c;n flVi~il~6~'U'W1UniJ u~1l1J1~fit1tl~ ff11ii~ ~llftfftJ1ty1w., .es - t ' t t.:::t u .:::t a 4 4 u A Ufl1111-3flltJ Kli~8UUfl1J~U11li8UflU. Jl ' ti~'Htl1-rwviti~uu: t1'1~1-3flltt121~~-3tTl1~ t'Vfil:il a'171~n;a,ti~i~i1tl'1:Ai uVi v.rit~11iJ1v~}:iJ1tJ111nuvvfi ~11.1 ~~irul:':i11J~111'-uii v.~v1J1ffn"J:d~ht~1v1J~1t~uvn~ i'lii'HlJ... ' ~1i~u: 1ti1'lfv.viJ1tJ~tl~ aOO'J- fltli1ll~01fJlJ'Ul:fl'i1~ . I .i1u~:!6~ lJ'Ul:t~1J irul:u1~ irut~tJtltl~1i'i'i11Al'l.ltl~ll~fllfJ - - ' Jl ' 11J1'1iiltltl1i'i':i1JA1U~1il~flltJl:!tit~1J1ti111A vuuuiti}n uif I Q.l o' t/1 QQ I Q'jll I Q I U~'rf'i:tl':i 'H'U~'YJ fltl~tl'VIl'U fltl1J 'VIl'Ufll11'i1~ fllfJtl1J ':il~fllt.l 'H'Ul1ll~fllfJftl'Ul'hunf ll~fllfJiJ1v1;{1tiff1JlfJl'h'Uf u~il ' vhuiti1~'YJfl,r i~l'h'U1tin~1tl l'il'Unlfll:Jl'VffJltJltl l'il'UcH1 . I I I Q ~ I 'jJ I Q 4 d I 1. d 4 'VIllAflfl'U l'11'U'itllJ'VI1lJfl'Hl!tlltl~!fJ'U .l'lllJ'H'U1TVIllJfl'H1!tl'itl~ . , Jl " I ,}j I , i t cv 9) , t"J 9)d I Q.l I .8n,thou J!ue8n,thJ;.:J, Yiiluu1: ~~a-3X1,.'iJtJ".'~itJ 6ll11wau'Hit'~t'U1v11Hl~u-3t11Jl1fitltll!l.fl . ,r,~rl,~ilti:llJiJ-31-3 u~i1hu1'1i:U~tJ~ni!1i1na1J1J1i:Ui~u~ t Ufl1 U~1TYI) ~tll'.ilJW ".tJgi1i'Wl'W~f),;l1JlJ11'H1i vuilti~J'Wt'W)l~l'H~1~fl~ 'lJf)1H''H~1~~f) "..:::! 91 ..C:. 91 I J'lJflNfl'W'tl1~fl1tlfl~ ...?" " " 1101~ria : "iruilifi~'H)tlfl t1~1~-3t11'.ilJW ~~i1i~-3ttJuw1u ,..,,,~~:hv1)1JW~tlJuw1u1Juut1vtnuiu 1JutiJuf.l~~,,fflJ1iq ' " " ' ' tfftllJlfl 1ifmnt1~1ili1i1~itlufi~~uu itJuti'fin~~'HU-3 tliv "U11J11-31)1fl1'.i~~~-311~lfffl r;n u1fi &. u1;i ~1J~lJ'Hlu1ro 9l 91 I ~ I., Q,91 19}...::. Ql l'lJltltlfl l1'tl111 UZ JJZ Tt: DZ ll'1~~1J~YI1 'H.'Wfl ~ 11~~lJ'W " "vri~1~il LlY.fl~rlltl11'Wlfl1HllJl11tJ1~u~ u~:ht>lfl1)6th-3ll'u~ . ' t:l ' 11~ii,~1'W1J1-3'lJw~ 1J1~;j1'.} llllJ~1Ji11Ji ~,j'W~f)i 1"~,tit"tl t1'1'H1n-:huu'YJ'.i~ilitJvitJua-ul~1JlJ1 nt>na1JlJ1n'Yil-361)1JW~ 1wff1Jltl itJitJi"Hutt~ J~eJgtll1tJ111i'tY1JltJ~ l~~utulJu ' ~ " ' ' ~'lJ'Wtl~~iirl1a~i11J ;iuiul'Hli uu.v~i~ iailt16~1i,,lJ~1" " ' fj'Olll : "U1i1J1-3fl1~1'W'UW~fifl~1'lJT1~fftl1J ljfl111J{ffn11 '~ ', 26. : "fUlijfl11lJ~fffli11l~~lfJ!~fJ11iutJ1111.J"cu I ' ~ Mil1~vttl : "11i&~u1c:ru~ uu&~'UtJT.i11W~'lJ11'U~ iia1l&Uu I tll~JJWUYI~flA~lJJl fivi1n1~~111&ll1l~irufl~11111 u,}flllU'YI'ifl . I t,j'1111{ffni111~~1v 1l~~i'Jtl1ir'U11l1u'Wc;;~urrrnu11111 11~tltll'JI . 11~i tJQ~rltJ't}fl,H1'YI'Ul fiih)ll~iJ'U~~ Vlltlfli'JlfJ tlll'lltl&~l 'JI 1tfilrt'WlU ufiih'Ul~'Wtl111U~1 I 'JI tivi1Vlfll'.ifitiluvrh,rwu 11i1'livlfll'.i'UtJ~i1~n1v tilu 'JI 81fl1~Jfl~~UtlUcfJ1fl'W1~8;tl~ n1t1'YI'lJ1U1J1JlAt,j'111i tlltl~11ltll 'if 11Juv~1~1'.i a1n.1~~,1ll'ili~alJ1,1, t',,~,,.,arJalilA111u Q ~ .d ~ fl11lil'ifJJW1~fl1111f1'1J 11f1fJ~11lfi'JF11 Rl111f11.i11~llltfl~ ,Q ~ llfil ~ , il 'W:i~fJ:ill~ 111fiFlflfJ-JlfJ'1JfJ A'W11~fl~'IJ'UfJtJ1 tFlflfi'J fl.1lJ~B.:Jft.11 1m:r1?~ .. I I :JI .: "11~1~cWtlfl~ ~fllJYrnnui'U1JV1UU~fl~ t;ja;ju . 'JI . i t.JtJuff1))r1ua1 till-A1rlrft!tH~l&lJuTj'j'j lJj)llfl~ 'JI t1uihflutll'W111~11~anhi1fl~ ...?" : ".fll'WU~&~'U.fi1'W1l~~ u,}11i~'i~fl11111l~~, ' : "Ua1iJ,UH'Ufl'lJVit111tJV1J'Uff1'i'ifl 1111~u~~~111icu 111;jvu~l1ff1))fl llllilulJul:Jaa~u,}-:Ji1ff1f.ln11q 27. ' ~ ~ d I Q.l I 0 ~ GJ 'J) Cl I : "'t1t~1t'l1J!11fltJ1-31J'U'lJ~ 111't11llTVU~1J &'lit) flfl11 t11!fl~-3':ht~1l~~lt11,~,~ tlJ~UU~fl!11"'fl-3Uff~~ . ~ ~ Q.l I, 'J) d Q.l I UUU'lJJflfllJ fl1t'llt'l1lJUU'UlJlJ t'Ilt111l~fi11J!1111 . -~ t111illl1Wt1111JtlJu111~,.V~l'hui1111-i1-3tlJuvth-31~'U ~ Q.l I I 'J) . 'J) : "tltJ1flfi11H11tl11JfllJfllJfl~ U~~11lJ1~1111Uft1 , i~VtJ1fl1l~lJ~OUt11!1V ~vtJil'WtJ1tJ11JNfl1..1'1~ I .:A lJ 'J) ~ lJ .. l.:!i ~ .:S 'J) . . WllJ d. flfllJ !Nfll~ &Cflfltl~l~ &ufi-3VU!~VU1-3" "ru1u d. tlJuvth-3i1 ...?" u I . H~4~WB : "uft'WIU1JVthu1'1ir~iin:hiJ-311i1~fitJ itl'n1~i 11'U ff1c.i'it11~rh~'I'H1Ji~d:ir'Wti'1un1a-3t~v-3wTu d. t1'1n1a~11iil~ . ' d ~ w1u d. U'Wl~,llil-3,muw,li1~ 1111H'A11t~wtfiti1lfi-un1cntli'-3 . ' . Sl ~ . . uc.Jniit1lt,n"Nn 6uiltiJuiiw"'fl'lJi!J1W ~vuii1rlu~'l1l11U-mi ' Sl t1'1tlh.JllTVUtn'1llTVUl1JU~1J1ff ~V'Wihih.JW1J UA~1,liil-3 .:A ~ llJ ' llJ IJ) IJ) ~ .:A , ... l.:!i .:s llJ IJ) Wlll d. l~ttl1tl~lfl &lJ &rt fl1l~!tl1flJ utl-3'nc.i~~W111fll &fl , ' . l~ll'l'lU':h'i~lfil~Ur ti'1uonu ct. 1111~ .d1uonu ci. UTH1u1i' ~lU" ' Q.l ~ Q.l d ~ IJ)_ ~ H~1~W8 : "Wl'WlJlJlJ l9J 1fll:lW~ l'UIllJ~!IlWllJ lJ~!llVG') . , , tifun1iNnlli'unuir'Wtft'fl~'W un'1nfll-3Wl'W nilwl'W cl rl111i'u 1~-31unfit1~Yl~tl~flJiu~tlw~,-3~ 'Hl~ttJ~~,-3~ va1-3t'il,r-3 i 'i 28. - " ' ' . tlVft'j~iltlu;itr-:JvV'li'l-:J'H~-:Jfi~v~i 'jtJVt'iltltJltrft'il~.f 11~vt~TYh~ ~ ~ . ."l . 'J) d~ 'J) 'J) ~ 81 "'.. I 'J) Q tl~ !lllltllJlflllllfll !~ U~111JlJW1'lJ d. Ul~fltl'U !U~1lJtlflqjty1 ll1w1u d. tUJ1 irunili{t'H~vutiu lllilittlvi,;'nntytyl t111:u11~-:Jll11JnJJ1ut~uY1i uutniiu&t1,1 ~1ln tiu~1~ fll~'ltV.V'Itl~'I'Hd-:~ 01U1J1Jt~1Jtl9l'i1i1U.n1'ril'HjjfllJNU flfliLJi~ U'U'U~1ll1i11t~r111i'j'j1J~1 fffniA't~lJ~ nU'Itl'UiHrlla'l.flTflJ'U~ - 'HtJ11J'Hl-iav ~tliNn~i~tilft'ltV.v~tl~~l~V1 fian1a~~,,,1'*uri " . i'lfYltrl:u .rua!n1'11~-:J'l EUa-:J:u1u:u8lli~a~t1jufilil'~ua~antyty1 .u~11n'111~M'ut~1i 1ltJnantyqJ1 iJuti~luEUa~ilirnn flftlUtlJl 'JJ ! 'JJ 'JJ q .:s O lJ. lfU,fiD'W tll&ut)iiW lUlJ~lJ UA11 Jl - I i~ll1u:u6YJitt1:J'UUU"'1 nl'*i'Ufll'ViflfftU1A'nufi tfil1~';h~1Vlo I . iif:u1U1JVV~i t1'ltllitltl1J~unuw~1~'1 t'i1nt10V'Hft-:J1~1tl~fl~ 4 Q,l -A Q. 'J) Q,l ,'J) q Ql O lJ fl1llll:aHtl6 (;1) 1J V11Jff~ffff~1J1flcu 1 I Q.l , , Q,':J/ Sl OJ 4 " f OJ ... f ffV'Ut'lJl 1111'1 1J'Utlllil~~~fl ~ tllfllJJ'ftU1118 AU't'J'U Ill . I ~ . -. 0 OJ < 9}d. 9} 1 .:!1 Q.l ,s' , 9} 1 ~ VlflflJ tl11Jf1111J1'l11 ll1-:iV~11~V111JOH61 1 1V.11~t11N1lJ1J11l1u f 1'111rt1J... 0