גישות פדגוגיות בלמידה מקוונת מנהלי תל אביב - דר ליזי כהן

 • View
  1.407

 • Download
  8

Embed Size (px)

Text of גישות פדגוגיות בלמידה מקוונת מנהלי תל אביב - דר ליזי...

 • " -

  "

  "

  "

  "

  /d/tnemucod/moc.elgoog.scod//:sptth1Mw-DtOKpM0p6l0Clg1Z9zgenBjLlMyZRKpi5vVjI0#tide/Uw

 • " -

  - edoc RQ -

  .

  .

  redaer RQ

  selggog elgoog

  4 3 2 1 -

  ?edoc RQ

  esnopseR kciuQ

 • " -

  KCAPT )8002 ,arhsiM & .relheoK ;6002 ,relheoK & arhsiM(

  KCAPT

 • - "

  - 21

  .org/21.p21http://route

  .ort.org.il/Apps/WW/page.aspx?ws=ef3http://c

  -39be-f6d4-0740-a229bc

  -0ab4-1054-3fe7d7&page=fd2c4a932bb170

  -e6de-1d2a982&fol=c6d5a24b7ffdd-851a

  e8350dd57866-45c9-4d43

 • " -

 • " -

  /

  )9 "(

 • " -

  )11 "( /

 • " -

  ?

  )9 "( /

 • " -

  -

  )7002, (

 • " -

  SML /

  eldooM

 • " -

  ,

  ,

  -

  ( ,odecaM & erierF5991)

  (selubruB ,3991(

 • " -

  yksnivel/moc.elgoog.bewasacip//:ptth2/1eurt=dekcol?

 • " -

  b.q#/moc.daerhteciov//:ptth0107252i.0k.0

  /erahs/moc.daerhteciov//:ptth7247652/ u#?/moc.daerhteciov//:sptth7502961

 • " -

  -

 • " -

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

 • " -

  - ,

  . ,

  - ,

  - , ,

  ,

  (yeweD ,3491 ; ,skoorB & skoorB9991 ; ,snikreP1002)

 • " -

  / /

  dd=m?weiv/moc.omodnim.www//:ptth1e7d9

  a49123f5a488ac82c67665442

 • " -

  - ikiw

 • " -

  /nehocizil/moc.retsgolg.www//:ptth-g/-6vtjoalplml5o0airutftt0

 • " -

  ?

  ? ?

  ?

  ?

  ?

 • " -

  )3002 .la ta redienhcS ;9991 ,gruobnelliD(

  .)3002 .la ta redienhcS ;9991 ,gruobnelliD(

  ,

  .)9991 ,yllier'O & nagroM ,7991 ytruoGcM & yllieR ,kcinimoD(

 • " -

  )7002, - -(

 • - "

  Google Docs

  oIm12DWy16yVizl8DPCFWK60HSfRDq1https://docs.google.com/document/d/

  lOREugzvdyw/edit?authkey=COiEwtgK&hl=en_US&authkey=COiEwtgK#8Q

 • " -

  etatonn.A

  =d?php.etatonfdp/php/moc.etatonn.a//:ptth9002-20-82=lpu&dwhwRwzS=c&1egap#1eton_1

 • " -

 • " -

  ?

  ?

  ?

  ?

 • - "

  Project Based Learning

  .pdf202frank%20%04/4.colman.ac.il/al_hagova/2http://www

  .pdf0109Learning20Based%-Project-http://fordnglc.com/resourcelibrary/eSN

 • " -

  ",

  gninraeL desaB tcejorP

  erolaGetiSibom

  01

 • " -

  ?

  ? ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  ?

  gninraeL desaB tcejorP

 • " -

  "semaG s'nerdlihC" - legeurB reteiP

 • " -