امروز راهبرد گره گشا کدام است؟

Embed Size (px)

Text of امروز راهبرد گره گشا کدام است؟

 • 1 : 31

  : 0000

  : 4001

  50/78 :

  gro.lednahs.www

  moc.liamG@5831ocS

  soc

  :

 • 2

  1

  ( ) ( )

  ( ...

  ... ) ( )

  ( )

  .

  :1 ( )

  .

  "" "" .

  . ( )

  ( ) .

  ()

  "" "" ( )

  . 1

  . ( )

 • 3 .

  . .

  .

  ( )

  ( )

  . . ()

  .

  : " ".

  .

  .

  ( ) .

  . .

  . .

 • 4 ( )

  . . .

  .

  ( )

  .

  . .

  . .

  . . .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  () .

 • 5 . .

  .

  ( ) .

  . .

  .

  () .

  .

  .

  .

  "" ""

  . .

 • 6 .

  .

  . .

  . . ( )

  .

  .

  . .

  .

  .

  .

  . .

  . . .

  .

  ( ... ) .

  .

 • 7 ( ) .

  ( ) .

  .

  .

  . .

  ( ... ) .

  .

  . ( ) .

  .

  ... .

  .

 • 8 .

  .

  . .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 9 .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

 • 01

  .

  . ... .

  .

  .

  . .

  .

  .

  .

  .

  . . .

 • 11

  .

  .

  ( ... )

  . (

  () . ) .

  .

  . .

  . .

  .

  .

  .

  .

 • 21

  .

  .

  :

  1 .

  .

  1 .

  .

  .

  .

  . ( )

  .

  . .

  .

 • 31

  .

  .

  exit_button: Page 1:

  full_button: Page 1:

  home_button: Page 1:

  next_button: Page 1:

  prev_button: Page 1:

  search_Button: Page 1:

  print_Button: Page 1: