of 10 /10
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑ Σ ΙΑ Σ Σ Τ Η Ν Α ΡΧ Α ΙΑ ΙΣ ΤΟ ΡΙΑ Α ΓΥΜ Ν Α Σ ΙΟ Υ Επιμέλεια Βαγιάνου Κυριακή Π αρακολουθείτε την ταινία για τον Π ερικλή και το Χ ρυσό Α ιώ να της Α θήνας.(Μ εγάλοι Έ λληνες/ BBC, με τον Τ άσο Τ έλλογλου) Κρατάτε σημειώ σεις κατά τη διάρκεια της προβολής, τις οποίες θα αξιοποιήσετε για να συνθέσετε ένα κείμενο για το χαρακτήρα και την προσω πικότητα του Π ερικλή αλλά και της συντρόφου του Α σπασίας. Ο ποιαδήποτε άγνω στη λέξη ακούσετε παρακαλείσθε να την σημειώ σετε και να υποβληθεί σχετική ερώ τηση μετά τη λήξη της προβολής. Τ ο κείμενο σας δεν θα υπερβαίνειτις δύο παραγράφους, τω ν οποίω ν η δομή θα προσεχθείιδιαίτερα. Βοηθητικό θα ήταν να καταγράψετε λέξεις- κλειδιά , π.χ. γενναιόδω ρος. Τ ο τελικό αποτέλεσμα δεν θα στερείται τίτλου! Βοηθητικά σχόλια: Η είσοδος του Π ερικλή στη δημοκρατική σκηνή της Α θήνας έγινε σε ηλικία 29 ετώ ν, ω ς χορηγός της παράστασης «Π έρσες» του Α ισχύλου, η οποία και ξεχώ ρισε για τη μεγαλοπρέπειά της ενώ βραβεύθηκε με το πρώ το βραβείο. Γέννηση 495 π .Χ . Χ ολαργός Θ άνατος 429 π .Χ . Α θήνα Π ίστη Α θήνα Β αθμός Στρατηγός

Περικλής. Ιστορία Α΄γυμνασίου

  • Upload
    -

  • View
    73

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Περικλής. Ιστορία Α΄γυμνασίου

Page 1: Περικλής. Ιστορία Α΄γυμνασίου

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙ ΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙ Α Ι ΣΤΟΡΙ Α Α ΓΥΜΝΑΣΙ ΟΥ

Επιμέλεια Βαγιάνου Κυριακή

Παρακολουθείτε την ταινία για τον Περικλή και το Χρυσό Αιώνα

της Αθήνας.(Μεγάλοι Έλληνες/ BBC, με τον Τάσο Τέλλογλου)

Κρατάτε σημειώσεις κατά τη διάρκεια της προβολής, τις οποίες θα

αξιοποιήσετε για να συνθέσετε ένα κείμενο για το χαρακτήρα και

την προσωπικότητα του Περικλή αλλά και της συντρόφου του

Ασπασίας.

Οποιαδήποτε άγνωστη λέξη ακούσετε παρακαλείσθε να την

σημειώσετε και να υποβληθεί σχετική ερώτηση μετά τη λήξη της

προβολής.

Το κείμενο σας δεν θα υπερβαίνει τις δύο παραγράφους, των

οποίων η δομή θα προσεχθεί ιδιαίτερα.

Βοηθητικό θα ήταν να καταγράψετε λέξεις- κλειδιά , π.χ.

γενναιόδωρος.

Το τελικό αποτέλεσμα δεν θα στερείται τίτλου!

Βοηθητικά σχόλια:

Η είσοδος του Περικλή στη δημοκρατική σκηνή της Αθήνας έγινε σε ηλικία 29 ετών, ως

χορηγός της παράστασης «Πέρσες» του Αισχύλου, η οποία και ξεχώρισε για τη

μεγαλοπρέπειά της ενώ βραβεύθηκε με το πρώτο βραβείο.

Γέννηση 495 π.Χ. Χολαργός

Θάνατος 429 π.Χ. Αθήνα

Πίστη Αθήνα

Βαθμός Στρατηγός

Page 2: Περικλής. Ιστορία Α΄γυμνασίου

Ο Περικλής ήταν ανοιχτός, μορφωμένος, έντιμος και αλτρουιστής. Ήταν συμπονετικός γιατί έδωσε δύναμη στο φτωχό λαό με την εμπειρία του και για αντάλλαγμα έπαιρνε την αγάπη του. Είχε δυνατό και αποφασιστικό χαρακτήρα ενώ δεν ήταν ξενοφοβικός και τεμπέλης. Ήταν άνθρωπος που προέβλεπε τους πολέμους και οχύρωνε την πόλη. Παρ’ όλα αυτά ήταν αναπτυξόφιλος και λάτρης του ωραίου. Μετέτρεψε την κοινωνία σε κοσμοπολίτικη και μορφωμένη. Όμως αγαπούσε τόσο πολύ τη γυναίκα του, που παραλίγο να χάσει εξ αιτίας της τα πολιτικά του δικαιώματα!

Τσαγρής Μιχάλης

Page 3: Περικλής. Ιστορία Α΄γυμνασίου

¨Ο χρυσός αιώνα του Περικλή¨

Ο Περικλής είναι μία μεγάλη προσωπικότητα της πολιτικής ζωής της Αθήνας, που κυριάρχησε τον 5ο αιώνα π. Χ. , ο οποίος ονομάζεται και χρυσός αιώνας του Περικλή. Ακολούθησε την πορεία του Κλεισθένη, του θεμελιωτή της δημοκρατίας αλλά και του Θεμιστοκλή, ο οποίος είχε κάνει την Αθήνα μεγάλη ναυτική δύναμη. Ο Περικλής χαρακτηρίζεται από προοδευτικότητα, λιτή ζωή, μεταχειρίζεται ισότιμα τους πλούσιους και τους φτωχούς και είναι σπουδαίος ρήτορας. Ξεχωρίζει για τη γενναιοδωρία του, που φαίνεται στο ότι πληρώνει τα εισιτήρια των φτωχών για να παρακολουθήσουν θέατρο, αφού έχει μεγάλη αγάπη για τις τέχνες.

Όταν ήταν στην εξουσία, η Αθήνα έγινε ένα λαμπρό κέντρο πολιτισμού με αποκορύφωμα το κτίσιμο του Παρθενώνα. Στην προσωπική του ζωή είχε σχέση με μία ιδιαίτερα έξυπνη γυναίκα την Ασπασία, που την υπερασπίστηκε όταν δικάστηκε. Όμως όλη αυτή η άνοδος και η δύναμη της Αθήνας που πέτυχε ο Περικλής δυσαρέστησε την Σπάρτη και κατέληξαν στον Πελοποννησιακό πόλεμο! Σφήκας Κώστας

Page 4: Περικλής. Ιστορία Α΄γυμνασίου

« Η χαρακτηριστική μορφή του 5ου αιώνα»Ο Περικλής ήταν αρχαίος Έλληνας πολιτικός, ρήτορας και στρατηγός του 5ου αιώνα π.Χ. , γνωστού και ως «Χρυσού Αιώνα». Η δύναμη, η δόξα και η φήμη , τις οποίες χάρισε στην Αρχαία Αθήνα, δικαιώνουν απόλυτα το χαρακτηριστικό του Χρυσού Αιώνα. Αυτός άνηκε στην Ακαμαντίδα φυλή. Χάρη στον πλούτο και την υψηλή κοινωνική θέση της οικογένειάς του πέρασε ήρεμα νεανικά χρόνια και μπόρεσε να μαθητεύσει κοντά σε μερικούς από τους πιο ξακουστούς φιλοσόφους της εποχής του.

Διδάχθηκε μουσική από κορυφαίους μουσικούς. Αυτός υπήρξε μεγάλος προστάτης των Τεχνών, της Λογοτεχνίας και των Επιστημών και ο βασικός υπεύθυνος για τι γεγονός ότι η Αθήνα έγινε πολιτιστικό και πνευματικό κέντρο του αρχαίου κόσμου. Επίσης κατασκεύασε σημαντικά μνημεία , όπως την Ακρόπολη.

Page 5: Περικλής. Ιστορία Α΄γυμνασίου

Ο Περικλής είχε μεγάλο κύρος και πολλές ικανότητες και αποδείχθηκε ανώτερος των χρημάτων! Επίσης αυτός επέβαλε την άποψή του με την πειθώ χωρίς να αφαιρεί από τους συμπολίτες του το δικαίωμα της γνώμης. Επιπλέον χάρη στη χαρισματική προσωπικότητά του μπορούσε για παράδειγμα να συγκρατεί τους συμπολίτες του, όταν γίνονταν υπερβολικά τολμηροί, κάνοντας τους να αλλάζουν γνώμη. Αναλόγως, έπραττε όταν τους έβλεπε φοβισμένους. Τους έδινε θάρρος και τους κατεύθυνε σε συγκεκριμένες ενέργειες. Ο Περικλής, άξιος στρατηγός, έφτιαξε τα Μακρά Τείχη για να προστατεύσει τους κατοίκους από τους εχθρούς. Ακόμη το 453 π. Χ. μετέφερε το ταμείο από την Δήλο στην Αθήνα. Τέλος, η δεύτερη γυναίκα του ήταν η Ασπασία, κατά πολλά χρόνια . Αυτή ήταν όμορφη και τολμηρή. Επειδή ο Περικλής της συμπεριφέρονταν ως ίση προς ίσο , κάτι που ήταν αδιανόητο για τους περισσότερους άνδρες εκείνης της εποχής. Ακόμη και ο γιος του Ξανθίππου, ο οποίος είχε πολιτικές φιλοδοξίες δε δίστασε να καταδικάσει σε αυτή τη σχέση τον πατέρα του. Αυτές οι κατηγορίες δεν έριξαν το ηθικό του παρ’όλο που ξέσπασε σε κλάματα , όταν τον κατηγόρησαν ότι διέφθειρε την ηθική της πόλης του με αυτήν του τη σχέση.

Φωκίδη Ειρήνη

Page 6: Περικλής. Ιστορία Α΄γυμνασίου

Ο Περικλής ήταν ένας μεγάλος πολιτικός με πολλές ικανότητες. Είχε συγκεντρώσει πολλές εξουσίες στα χέρια του και επειδή ήταν και ένας νέος πολιτικός είχε νέες ιδέες και έκανε τολμηρά βήματα. Έφτιαξε πάρα πολλά έργα κι αυτό μας δείχνει ότι ήταν και πλούσιος. Ακόμα ήταν με το μέρος των φτωχών και έδινε θάρρος στους άλλους.

Γυναίκα του ήταν η Ασπασία, στην οποία φερόταν σαν να ήταν ίση με κείνον. Συμμετείχε σε πράγματα που δεν μπορούσαν να συμμετέχουν άλλες γυναίκες. Για αυτό το λόγο την πήγαν στο δικαστήριο. Ο Περικλής ήταν πάντα δίπλα της και την υπεραγαπούσε. Μέχρι που μία στιγμή δεν άντεξε άλλο που δικαζόταν κι έβαλε τα κλάματα. Τέλος, για αυτό λεγόταν και ο Χρυσός Αιώνας του Περικλή.

Ασπασία Τριανταφύλλου

Page 7: Περικλής. Ιστορία Α΄γυμνασίου

«Η ιδιοφυία του Περικλή, αλλά και η μέτοικος γυναίκα του»

Ο Περικλής, ένας μεγάλος ηγέτης για την Αθήνα, είχε έναν αρκετά ανήσυχο χαρακτήρα. Ήταν οραματιστής, έξυπνος, μεταρρυθμιστής, δημιουργικός και πράος. Αυτές είναι οι ελάχιστες λέξεις που μπορούν να περιγράψουν μια τόσο μεγάλη προσωπικότητα. Ήταν αριστοκρατικής καταγωγής και είχε λάβει εξαιρετική παιδεία και μόρφωση από πολύ μικρή ηλικία. Έχει συνδέσει το όνομά του με τη δημοκρατική Αθήνα, αφού με τις μεταρρυθμίσεις του κατάφερε να αναβαθμίσει τον πολιτισμό της πόλης ως προς το …δημοκρατικότερο. Αποφάσισε από τα πρώτα χρόνια της επικράτειάς του να υπηρετήσει τους πολλούς φτωχούς της πόλης κι όχι τους λίγους πλούσιους. Η τεράστια αγάπη του Περικλή για τις τέχνες και γενικά τα ανώτερα επιτεύγματα του ανθρώπινου νου, έγινε αντιληπτή πριν ακόμη περάσει στην αρχηγία της Αθήνας, αφού είχε χορηγήσει χρηματικά πολλές αρχαίες παραστάσεις, Πίστευε ότι το θέατρο λειτουργούσε ως σχολείο για τους πολίτες γι’ αυτό φρόντιζε, ο ίδιος, και ο τελευταίος πολίτης να έχει εισιτήριο για το θέατρο. Ο Περικλής φρόντισε επίσης για την ασφάλεια και τον στολισμό της Αθήνας με σπουδαία έργα – μνημεία, χρησιμοποιώντας χρήματα από το συμμαχικό ταμείο, που είχε μεταφέρει στην Αθήνα.

Η Ασπασία, η τελευταία γυναίκα του Περικλή, είχε καταγωγή από την πλούσια Μίλητο. Ήταν μία κοινή γυναίκα, μία ετέρα με άλλα λόγια, που κατείχε μόρφωση, ευφυΐα και σπάνια ομορφιά. Παρόλα αυτά, δεν είχε τη συνηθισμένη ζωή μιας γυναίκας στην αρχαία Αθήνα την περίοδο του Περικλή, δηλαδή μόνο με το σπίτι και τα παιδιά. Αντίθετα, η ίδια, συμμετείχε ενεργά στην πνευματική ζωή της Αθήνας, βρίσκονταν στο πολιτικό προσκήνιο και επηρέαζε σημαντικά στο σύζυγό της, Περικλή. Είχε καταφέρει να κερδίσει το σεβασμό του Περικλή, ο οποίος της συμπεριφερόταν σαν ίση. Μάλιστα ο Περικλής της απέδειξε τη μεγάλη αγάπη του στο πρόσωπό της όταν ξέσπασε σε λυγμούς στο δικαστήριο, όπου δικάζονταν για ασέβεια και μαστροπεία, ώστε να πείσει τους δικαστές να δείξουν επιείκεια απέναντί της. Τέλος, αυτό αποτελούσε όπλο στα χέρια των πολιτικών αντιπάλων του, ενώ συζητήθηκε ότι ο ίδιος εγκατέλειψε την στάση αταραξίας που τον διέκρινε.

Τσιουκαντάνας Παναγιώτης

Page 8: Περικλής. Ιστορία Α΄γυμνασίου

Περικλής

Ο Περικλής γεννήθηκε το 495 π.Χ. και πέθανε το 429 π.Χ. Ήταν στρατηγός και μεγάλος πολιτικός. Το θέατρο και η φιλοσοφία αναπτύχθηκαν με τη βοήθεια του. Έζησε στη Κλασσική εποχή και διακρινόταν για την παιδεία, την εξαιρετική μόρφωση του, τη πραότητά και την εστίαση του μέτρου.

Η θεμελίωση της Δημοκρατίας είναι ένας τομέας που η πολιτική του πετυχαίνει πάντα. Ο Περικλής προσθέτει την αγάπη του για την τέχνη και τα ανώτερα επιτεύγματα του ανθρώπινου νου. Χαρακτηρίζεται για τη γενναιοδωρία του και τη μεγαλοπρέπειά του. Κερδίζει την εμπιστοσύνη των Αθηναίων, γίνεται στρατηγός σε ηλικία 30 ετών, παίρνει την εξουσία στα χέρια του σε ηλικία 33 ετών. Φοβάται την πολιτική, γιατί φοβάται τον εξοστρακισμό. Βοηθάει του πολλούς φτωχούς και όχι τους λίγους πλούσιους. Πώς μπορεί κανείς να μην τον θαυμάσει που μπόρεσε να σταθεί όρθιος στη λαίλαπα των καθημερινών αντιπαραθέσεων;

Τρομπούκη Δέσποινα

Page 9: Περικλής. Ιστορία Α΄γυμνασίου

Ο Περικλής σαν άνθρωπος ήταν μία ιδιοφυία . Για αυτό και ονομάστηκε ο αιώνας όπου που ζούσε Χρυσός αιώνας τον Περικλή . Από μικρός είχε ανατραφεί με εξαιρετική παιδία και μόρφωση. Έτσι συνδύασε μερικές δημοκρατικές ιδέες του Κλεισθένη με τις ικανότητες του Θεμιστοκλή , για να δημιουργήσει ένα δίκαιο κράτος. Επίσης κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του λαού του , με αποτέλεσμα να οριστεί στρατηγός και αρχηγός κάθε χρόνο. Τέλος στήριζε περισσότερο τους φτωχούς και αμόρφωτους καθώς και τους μέτοικους που δεν είχαν πολλά δικαιώματα όπως οι γνήσιοι Αθηναίοι.

Για την σύντροφό του Ασπασία έκανε πολλά πράγματα. Αρχικά ήταν ο μόνος άνθρωπος που στάθηκε ψυχολογικά αλλά και πρακτικά σε μία γυναίκα. Τέλος ήθελε όλοι μία μέρα να γίνουν ίσοι . Για τον Περικλή που συνέχισε το θαυμαστό έργο του Κλεισθένη καθώς και πολλών άλλων, οφείλουμε την σημερινή μας δικαιοσύνη.

Φακούδης Φώτης

Page 10: Περικλής. Ιστορία Α΄γυμνασίου

Παναγιώτης Φώτης