آموزش استاتیک - بخش هفتم

 • View
  66

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of آموزش استاتیک - بخش هفتم

 • : 1-7 2-7 3-7 4-7 5-7 6-7 7-7 8-7

  1

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 2

  1-7

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 3

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 4

  2-7

  m

  y

  x

  z

  o

  + = 0 = . + . = 0

  (N=0) ( )

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 5

  3-7

  2

  2

  1

  1

  =1

  (). = 0

  . . ( )

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 6

  4-7

  .

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 7

  5-7

  F

  d

  F = .

  = cos

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 8

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 9

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 10

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 11

  FaraDars.org

 • 12

  FaraDars.org

 • 13

  6-7

  .

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 14

  7-7

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 15

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 16

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 17

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 18

  FaraDars.org

 • 19

  FaraDars.org

 • 20

  FaraDars.org

 • 21

  FaraDars.org

 • 22

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 23

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 24

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 25

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 26

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 27

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 28

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 29

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

 • 30

  FaraDars.org

 • 31

  FaraDars.org

 • 32

  FaraDars.org

 • 33

  8-7

  ( ) . 8 .

  : .

  . .

  ) . (

  : .

  FaraDars.org

 • 34

  .

  .

  faradars.org/fvmec94053

  faradars.org/fvmec94053

  FaraDars.org

  http://faradars.org/fvmec94053

Search related