آموزش سیستم های عامل - بخش هفتم

 • View
  83

 • Download
  14

Embed Size (px)

Text of آموزش سیستم های عامل - بخش هفتم

 • faradars.org/fvsft103

  :

  ( : ( ) : )

  1

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  2

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  .

  .

  3

  : -1 -2

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  4

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  . -1. -2 -3

  5

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  . .

  6

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  LimitBase.

  7

  10020100.120

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  Limit.

  8

  .Base

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103 (swapping)

  .

  Swap) in ,Swap out).

  RR.

  . .

  9

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  .

  ..

  10

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  . .

  . ..

  11

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  .

  : -1-2

  12

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  .

  .

  .10

  13

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  . 3 5 .0 1 8 .

  . .

  .0kk.

  14

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  . . P H

  : -4 -3 -2 -1

  . update

  15

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  .

  First)-1 fit).

  Next)-2 fit)First fit .

  Best)-3 fit)

  .

  Worst)-4 fit)

  .16

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  16

  17

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  10 , 4 , 20 , 18 , 7 , 9 , 1012.()12 6

  12971820410

  129718841012

  12971884010

  1297182406

  First fit

  18

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  12971820410

  129718841012

  12978841010

  1297284106

  Next fit

  19

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  12971820410

  097182041012

  09718204010

  0911820406

  Best fit

  20

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  12971820410

  129718841012

  12978841010

  697884106

  Worst fit

  21

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  22

  Best fit.

  Best fitWorst fit.

  Next fit.

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  (Quick fit) .

  :n4 :8:

  ...

  .

  23

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103 (Buddy System)

  .

  .. 2

  24

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103:

  SS ..

  .

  k2

  .

  25

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  :

  26

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  .

  Release B :

  27

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  28

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  (Paging) .(frame). (page).

  . . .2.

  29

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  :A

  30

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  31

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  :

  (d)-P)2)-1

  .

  :

  -2-1

  .

  32

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  33

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  0000010111011110(. )

  .10:. 616

  .(000001)(0111011110)

  . 62 = 6434

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  .248

  :

  :

  .43

  342 = 8 = 2

  482 = 16 = 2

  35

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  5121064

  :()=

  :=

  .1915

  6 9 1564512 = 2 2 = 2

  10 192 512 = 2

  36

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  .512

  .8

  3 9 128512 = 2 2 = 2

  37

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  38

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  (Segment)

  .

  .

  .

  39

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  40

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  .:-1

  .-2

  -3

  .

  41

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft1034- .

  .

  -5

  .

  -6

  . 42

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  43

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  .000100101111000016(412).

  .12122: 4096

  44

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  0,150

  2,700

  45

  ():

  : :

  700 600

  150 200

  500 150 650

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  46

  FaraDars.org

 • faradars.org/fvsft103

  faradars.org/fvsft103

  47

  .

  .

  FaraDars.org

Search related