آموزش طراحی سیستم های تطبیقی مدل مرجع با استفاده از متلب - بخش دوم

 • View
  81

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of آموزش طراحی سیستم های تطبیقی مدل مرجع با استفاده از...

 • :

  MATLAB (MRAS)

  1

  MATLAB MRASfaradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org

 • :

  2

  u y cu

  my

  MATLAB MRASfaradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org

 • :

  3

  u y cu

  my

  +-e

  MATLAB MRASfaradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org

 • MRAS

  4

  (MIT Rule)

  MATLAB MRASfaradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org

 • (MIT Rule)

  5

  MIT .

  MATLAB MRASfaradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org

 • (MIT Rule)

  6

  = += = = = + += 12= = + = = + + +

  . =

  MATLAB MRASfaradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org

 • (MIT Rule)

  7

  =: =+ = = . ) (

  = + ++ + += + + +

  MATLAB MRASfaradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org

 • (MIT Rule)

  8

  = . : MIT

  = = ++ + = = + + +

  MATLAB MRASfaradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org

 • 9

  MATLAB MRASfaradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org

 • 10

  MATLAB MRASfaradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org

 • 11

  MATLAB MRASfaradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org

 • 12

  MATLAB MRASfaradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org

 • 13

  MATLAB MRASfaradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org

 • 14

  MATLAB MRASfaradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org

 • 15

  MRAS

  MIT .

  MIT .

  .

  MRAS

  .

  MATLAB MRASfaradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org

 • 16

  MRAS MATLAB MRAS

  faradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org

 • 17

  MRAS

  =. s)mG) s)pG) += + , > 0= ( ) + ( ) = . cu . ( ) ( )

  MATLAB MRASfaradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org

 • 18

  MRAS

  = = + + = + + = + +

  = , = 0= 12 + 1 + + 1

  MATLAB MRASfaradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org

 • 19

  MRAS

  = + 1 + + 1 = + 1 + + 1 +=. 0s 0t , = =

  = 2 = 2 + +

  MATLAB MRASfaradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org

 • 20

  MRAS

  = = = +

  MATLAB MRASfaradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org

 • 21

  MRAS MATLAB MRAS

  faradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org

 • .

  .

  faradars.org/fvctr9406

  MATLAB MRASfaradars.org/fvctr9406

  FaraDars.org