ข้อสอบ a net เคมี 2550

 • View
  479

 • Download
  6

Embed Size (px)

Transcript

 • Chemistry. 7-1

  A-NET 15 () 2550 2 40 ( 1-40) 2.5

  H = 1 B = 5 C = 6 O = 8 F = 9 P = 15 S = 16 Cl = 17 As = 33 I = 53 Xe = 54 H = 1 He = 4 C = 12 N = 14 O = 16 F = 19 Na = 23 S = 32 Cl = 35.5 Br = 80 c = m/s 103 8 h = J.s 1063.6 34 R = 1-1 K.atm.L.mol 08.0 1. 1. OHKCl2OCrKHCl2CrOK2 272242 +++ 2. 242224 )CN(SOK2)CN(CuKCN4CuSO2 +++ 3. 42532l453 BaSOCl]Br)NH(Co[BaClSO]Br)NH(Co[ ++ 4. OH4])CN(Fe[NaZnONa2NaOH8])CN(Fe[Zn 2642262 +++ 2. 1 1230 kJ

  1. 81074.9 2. 111074.9 3. 281062.1 4. 311062.1

 • Chemistry. 7-2

  3.

  A B C

  D

  19 13 14 -1/2, -1, -2 -2 3

  1. B D 2BD 2. B C 3. C D 4. A 4. : D C B A 44

  21615

  225

  + 1. +2A 2. B 3. 2C 4. D

  5. 4

  4

  -

  -

  -

  -

 • Chemistry. 7-3

  4

  1. 2. 3. 4

  3NaCO 23 )NO(Ca

  32CONa 32CONa

  23 )NO(Pb KI

  23 )NO(Pb 23 )NO(Ca

  KI

  23 )NO(Pb 23 )NO(Ca

  KI

  23 )NO(Ca 3NaCO

  KI 23 )NO(Pb 23 )NO(Pb

  6. 5AB

  1. 2. 3. A 34 4. B

  7. ( kJ / mol) C-C = 348 C=C = 614 C-H = 413 H-Cl = 431 C-Cl = 327

  Cl

  CHCHCH HCl CHCHCH 3 32 3 +=

  1. 284 2. 284 3. 43 4. 43 8. A B C D E F G H

  A

  B C D

  E F G H

 • Chemistry. 7-4

  1. A > E > B 2. D > C > F 3. 1 B > C > D 4. () G > D > H 9. 1. 22 SO CO 2. 33 BCl AsI 3. 34 CHCl XeF 4. 34 POCl CCl 10. . 2CaCl 2CaBr )s(CaCl)g(Cl)s(Ca 22 + kJ/mol800- H f = )s(CaBr)g(Br)s(Ca 22 + kJ/mol650- H f =

  . (EA) Cl Br (D) 2Cl 2Br

  Cl Br

  EA = -350 kJ/mol EA = -300 kJ/mol D 2Cl (g) = 250 kJ/mol D 2Br (g) = 200 kJ/mol

  kJ/mol Y X CaBr CaCl 2 2 =

  () 1. X > Y 2. Y > X 3. X = 1.4 Y 4. 11.

  Co Co 2N -196 -210

  2O -183 -218

  2CO -57 -79

 • Chemistry. 7-5

  1. 222 COON

 • Chemistry. 7-6

  15. 3NH 25.0 3cm HCl

  0.1 mol/ 3dm 40.0 3cm HCl NaOH 0.05 mol/ 3dm 20.0 3cm 3NH

  1. 0.08 2. 0.12 3. 0.26 4. 0.35 16. . . . .

  1. Na Fe P Zn 2. Ca Cu N Si 3. Na Cu K Fe 4. Ca Fe S Cr

  17. HCl pH = 4 400 3cm 3HNO pH = 2

  100 3cm pH ( log 2 = 0.301 log 3 = 0.477) 1. 2.3 2. 2.7 3. 3.0 4. 3.3 18. CO 0.05 2Cl 0.06 500

  3cm CO 2Cl 3.96

  )g(COCl )g(Cl )g(CO 22+ 1. 6.7 2. 13.3 3. 100 4. 200

 • Chemistry. 7-7

  19. X(g) + Y(g) Z(g)

  2t 1. 2. 3. X(g) 4. Z(g) 20. 224424334372 Br h OHg AlPO f CrPO e )(POCad AlBr c PO bH OaCaCr ++++++ a = 3 h 1. 3 2. 5 3. 7 4. 9 21.

  pH

  -

  3.1 4.4 4.4 - 6.2 5.0 - 8.0 6.0 7.6 6.8 8.4

  X

 • Chemistry. 7-8

  X pH 1. 4.4 6.2 2. 4.4 - 5.0 3. 5.0 - 6.0 4. 6.8 7.6 22. oE A B C D H

  oE (V) 1 +++ ++ 322 D2CD2C -0.91 2 ++ ++ 22 BCBC -0.48 3 ++ ++ 32 A2B3A2B3 2.82 4 2

  3 H3A2H6A2 ++ ++ 2.48 oE /Pt /DD//A/A 23 3 +++ 1. 1.57 2. 1.91 3. 3.25 4. 3.73 23. oE 25 Co Cue2Cu 2 + + V34.0E +=o ++ OH2He2OH2 22 V83.0E =o OH2e4H4O 22 ++ + V23.1E +=o + 24282 SO2e2OS V01.2E +=o 1. Cu 2O 2. Cu 2O 3. Cu 2H 4. Cu 2H 24. hexachlorophene Cl 6 Cl

  a hexachlorophene

  1. a

  10065.35

  2. a

  10061002.65.35 23 3.

  100a65.35

  4. 100

  a61002.65.35 23

 • Chemistry. 7-9

  25. 24 4Cl CH + 4HCl CCl4 + 1. 2Cl 1 4CH 20.0 HCl 36.5 2. 4CH 1 2Cl 8 HCl 4 3. 2Cl 142.0 4CH 16.0 4CCl 154.0 4. 4CH 1 2Cl 142.0 4CCl 0.5 26.

  1.12 4.48 1. 4CF 2. 42 FC 3. 62 FC 3. 43FC 27. A 1.500 B 100 3cm

  5.021 Co B = 0.900 g / 3cm = 5.533 Co fK = 5.12 C

  o / m A = 300 B = 250 1. 1.00 2. 1.25 3. 2.00 4. 2.50 28. NaBr a b g / 3cm

  50.0 3cm 250.0 3cm

  1. M 103

  ba 2. m 103

  ba 3. M

  103ba2 3. m

  103ba2

 • Chemistry. 7-10

  ( )Co

  C

  E

  29. 2H 4 He x 5 3dm

  27 Co 24 atm x 1. 8 2. 10 3. 12 4. 14 30. A () () () ()

  1. A () () 2. A () () 3. A () () 4. A A () () 31. G 1

  G

  F b D a B A ()

 • Chemistry. 7-11

  1. G b Co 2. E F G 3. A B G 3. B C G 32. . (g)O )s(S 2+ )g(SO 2 . (g)O 3 )s(S2 2+ )g(SO2 3 . (g)O )s(SO2 22 + )g(SO2 3

  . . a b .

  1. ab2 2. b

  a2 +

  3. 2ab 4.

  a2b

  33. ammonium hydrogen sulfide ( )HSNH 4 )s(HSNH 4 S(g)H )g(NH 23 +

  HSNH 4 10.200 4.00 3dm

  27 Co 0.960 atm 27 Co 1. 3100.4 2. 3100.8 3. 4100.4 4. 4100.8

 • Chemistry. 7-12

  34. A(g) B(g) B A 1. 2. B 3. B 4. B 35. KOH 0.15 mol / 3dm 80.00 3cm HA

  25.00 3cm HCl 0.20 mol / 3dm HCl 22.50 3cm HA

  1. 0.15 2. 0.20 3. 0.25 4. 0.30 36. HA 0.10 mol / 3dm 25.00 3cm KOH

  0.15 mol / 3dm 10.00 3cm pH = 4.0 aK HA

  1. 51042.6 2. 51053.6 3. 51067.6 4. 51074.6

 • Chemistry. 7-13

  37. 1

  1. 2. 3. 4. 38. 1. 2. 3. 4. 39.

  32CHCH 32CHCH 1. 33 CH CH 2. 3223 CHCH CHCH H H 3CH 3. 3223 CHCH CHCH 4. 32223 CHCHCHCHCH 3CH 40. A B C A B C

  A B C 1. A: B: C: 2. A: B: C: 3. A: B: C: 4. A: B: C: