of 20 /20
14 บทท่ 1 สาระสาคัญ โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เป็นโปรแกรมประเภทตารางงานหรอโปรแกรมสเปรดช( Spreadsheet) นยมใชในการเก็บบันทกขอมูล ตัวเลข ในรูปแบบตารางหรอใชในการคานวณ วเคราะห ขอมูลต าง ๆ มฟังกชันสูตรคานวนตาง ๆ และยังสามารถนาเสนอขอมูลในรูปแบบของกราฟ ได ซ่งโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ไดม การพัฒนาใหม คุณสมบัตการทางานของโปรแกรมใหงาย ตอการใชงานมากข น โดยการใช งานจะสรางงานบนเวรกบุค กับ เวรกช จุดประสงค์ เม่อนักเรยนศ กษา บทท่ 1 คุณสมบัตพ นฐานของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 จบแลว นักเรยนมความสามารถ ตอไปน 1. สามารถบอกคุณสมบัตท่น าสนใจของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ได 2. สามารถเปด-ปดโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ได 3. สามารถระบุตาแหนงและหนาท่ของสวนประกอบของหนาตางโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ได 4. สามารถอธบายความสัมพันธของเวร กชตและเวร กบุคได 5. สามารถสรางไฟลใหม โดยใช Blank Workbook (เอกสารเปลา) ได 6. สามารถบันทกไฟลเอกสารได 7. สามารถเปดไฟลเกา ดวยคาสั่ง Recent , Open ได 8. สามารถสั่งพมพเอกสาร ได

เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

Embed Size (px)

DESCRIPTION

เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

Citation preview

Page 1: เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

14

บทท 1

สาระส าคญ

โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เปนโปรแกรมประเภทตารางงานหรอโปรแกรมสเปรดชต

(Spreadsheet) นยมใชในการเกบบนทกขอมล ตวเลข ในรปแบบตารางหรอใชในการค านวณ

วเคราะหขอมลตาง ๆ มฟงกชนสตรค านวนตาง ๆ และยงสามารถน าเสนอขอมลในรปแบบของกราฟ

ได ซงโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ไดมการพฒนาใหมคณสมบตการท างานของโปรแกรมใหงาย

ตอการใชงานมากขน โดยการใชงานจะสรางงานบนเวรกบค กบ เวรกชต

จดประสงค

เมอนกเรยนศกษา บทท 1 คณสมบตพนฐานของโปรแกรม Microsoft Excel 2010

จบแลว นกเรยนมความสามารถ ตอไปน

1. สามารถบอกคณสมบตทนาสนใจของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ได

2. สามารถเปด-ปดโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ได

3. สามารถระบต าแหนงและหนาทของสวนประกอบของหนาตางโปรแกรม Microsoft Excel

2010 ได

4. สามารถอธบายความสมพนธของเวรกชตและเวรกบคได

5. สามารถสรางไฟลใหม โดยใช Blank Workbook (เอกสารเปลา) ได

6. สามารถบนทกไฟลเอกสารได

7. สามารถเปดไฟลเกา ดวยค าสง Recent , Open ได

8. สามารถสงพมพเอกสาร ได

Page 2: เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

15

โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เปนโปรแกรมประเภทตารางงาน หรอโปรแกรมสเปรดชต

(Spreadsheet) นยมใชส าหรบเกบขอมลเกยวกบตวเลขทมปรมาณ เพอน าขอมลมาวเคราะหหรอ

ค านวณผล สามารถเรยงล าดบขอมล หรอเลอกดเฉพาะขอมลทตองการได เชน การท าตารางสอน

การท ารายงานผลการเรยนเปนตารางคะแนน กราฟแสดงผลการ การท าบญชรายรบ-รายจาย

เปนตน

ดวยความโดดเดนของ โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ทสามารถค านวณและวเคราะห

ขอมล โดยใชฟงกชนสตรค านวนตาง ๆ และยงสามารถน าเสนอขอมลในรปแบบของกราฟไดอยาง

งายดวย

โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ถงแมจะนยมใชในงานประเภทขอมล ตารางขอมลแต

บางคนยงใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ในงานเอกสารหรอจดรปแบบเอกสาร ซงสามารถไดด

ไมแพโปรแกรม Microsoft Word

โปรแกรม Microsoft Excel 2010 มการพฒนาขดความสามารถของโปรแกรมใหดขน กวา

เวอรชนเดม อาทเชน การเปลยนรบบอน(Ribbon) ใหมประสทธภาพขน ใสสตรฟงกชนไดงายกวาเดม

การจดรปแบบอตโนมตทมใหเลอกอยางหลากหลาย เปนตน

ดวยความสามารถของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 พบวาโปรแกรม Microsoft Excel

2010 ยงสามารถน ามาประยกตสรางสรรคเกมการศกษาอยางงาย ซงสามารถชวยพฒนาทกษะ

การใชโปรแกรมและฝกทกษะดานการคดไดดวยเชนกน

นกออกแลวคะ ... เคยเหนคณคร

ใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ท าตารางสอน

ตดหนาชน ท าตารางบนทกคะแนนเกบของพวกเรา

ดวย….บางครง คณครกท าเกมใหพวกเราเลนอก

ดจง ...จะหดใชโปรแกรมนบาง เพอนๆ

มาเรยนรและฝกปฏบตไปพรอมหนด นะคะ..

Page 3: เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

16

คณสมบตทนาสนใจของ โปรแกรม Microsoft Excel 2010

คณสมบตทโดดเดนของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 มดงน (เฉพาะบางสวนทส าคญ

เทานน)

- เพมแทบ File เขามาใหม โดยจะรวบรวมรายการทใชงานบอย ๆ เชน การบนทก

เอกสาร(Save, Save As) การเปด(Open) เปดไฟลเอกสารขนมาท างานตอไดเรวขน(Recent)การพมพ

เอกสาร(Print) เปนตน

ภาพท 1.1 แสดงแทบ File ของโปรแกรม Microsoft Excel 2010

- แสดงตวอยางของงานทสงพมพ(Print Preview) ออกมาไดทนท ชวยท าให

ลดขนตอนรายละเอยดในการสงพมพ

ภาพท 1.2 แสดงตวอยางของงานทสงพมพ(Print Preview)

Page 4: เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

17

- ปรบปรงเครองมอทใชในการแกไขและตกแตงภาพถาย ใหมความสามารถ หรอ

ลกเลนมากขน เชน การปรบโทนสภาพ เปลยนภาพถายเปนภาพวาดได

ภาพท 1.3 แสดงตวอยางภาพถายทใชเครองมอทแกไขและตกแตงภาพ

- เพม Screenshort ส าหรบจบภาพหนาจอคอมพวเตอรมาวางไวในเวรกชตทเปดใช

งานอย

ภาพท 1.4 แสดงตวอยาง Screenshort จบภาพหนาจอคอมพวเตอร

นอกจากน โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ยงมการปรบปรงเครองมออน ๆ ทสนบสนน

งานวเคราะหขอมลตวเลข งานขอมล และกราฟตาง ๆ อกดวย

วาว ...แคคณสมบตของ โปรแกรม

Microsoft Excel 2010 กนาสนใจแลว

อยากตกแตงภาพเปนสวย ๆ บาง

แตตอนน ...อยากรกอนวาของ โปรแกรม

Microsoft Excel 2010 มหนาตาเปนอยางไรกนนะ?

Page 5: เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

18

การเปด-ปด ใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2010

ขนตอนการเปดโปรแกรม Microsoft Excel 2010

1. คลก

2. คลก All Programs

3. คลก Microsoft Office

4. คลกเลอก Microsoft Excel 2010

ภาพท 1.5 แสดงขนตอนการเปดโปรแกรม Microsoft Excel 2010

การปดเวรกบคและโปรแกรม

ขนตอนการปดเวรกบคและโปรแกรม

1. คลก File

2. คลก Close หนาตางของไฟลงานทเปดอย ถกปดไป

3. คลก เพอปดโปรแกรม Microsoft Excel 2010

ภาพท 1.6 แสดงขนตอนการปดเวรกบคและโปรแกรม

Page 6: เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

19

สวนประกอบของหนาตางโปรแกรม Microsoft Excel 2010

กอนทจะใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ควรเรยนรเกยวกบสวนประกอบของ

หนาตางโปรแกรมกอน ทงนเพอใหสามารถเรยกใชงานโปรแกรมไดถกตอง รวดเรว สวนประกอบ

ของหนาตางโปรแกรม Microsoft Excel 2010 มรายละเอยดดงน

สวนประกอบของหนาตางโปรแกรม Microsoft Excel 2010

ภาพท 1.7 แสดงสวนประกอบของหนาตางโปรแกรม Microsoft Excel 2010

หมายเลข 1 รบบอน (Ribbon) เปนแทบทรวบรวมค าสงตาง ๆ โดยค าสงทจะแบงเปนหมวดหมจะ

ถกเกบไวในแทบรายชอเดยวกนเพอใหสะดวก งายตอการเรยกใชงาน

หมายเลข 2 แทบ File(แฟม) เปนสวนทใชในการจดเกบค าสงการท างานในโปรแกรม เชน สราง

เอกสารใหม(New), เปดเอกสาร (Open), บนทก (Save) และค าสงพมพ (Print)

เปนตน

หมายเลข 3 แถบเครองมอดวน (Quick Access Toolbar) เปนสวนทใชในการแสดงค าสงท

ใชงานบอย ซงสามารถเพมหรอลบปมค าสงไดตามตองการ

Page 7: เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

20

หมายเลข 4 แถบชอเรอง (Title Bar) เปนสวนทใชแสดงชอโปรแกรม และรายชอไฟลทก าลงเปด

ใชงานอย

หมายเลข 5 กลองชอ (Name Box) เปนชองทใชแสดงชอเซลล หรอ กลมเซลล ทใชงานอยใน

ขณะนน

หมายเลข 6 แถบสตร (Formula Bar) เปนชองทใชปอนขอมลและสตรค านวณ หรอแกไขขอมล

แสดงการใชงานสตรการค านวณตาง ๆ

หมายเลข 7 พนทท างาน (Worksheet) เปนพนทส าหรบแสดงหรอปอนขอมลตาง ๆ โดยขอมล

จะถกเกบและแสดงอยในชองเลก ๆ ทเรยกวา “เซลล”

หมายเลข 8 ปายชอชต (Sheet Tab) เปนแถบทใชแสดงจ านวน sheet และแสดงชอ sheet

หมายเลข 9 แถว (Row) เปนชองเซลลทเรยงกนในแนวนอน

หมายเลข 10 คอลมน (Column) เปนชองเซลลทเรยงกนในแนวตง

หมายเลข 11 มมมองเอกสาร (View Shortcuts) เปนค าสงส าหรบก าหนดมมมองการแสดงผล

ของเอกสารในรปแบบตาง ๆ

หมายเลข 12 ควบคม ยอ/ขยายเอกสาร (Zoom Controls) ใชส าหรบปรบขนาดการแสดงผล

ยอ/ขยาย หนาจอ เพอใหสามารถท างานไดงายขน

- ถาตองการ ยอใหขนาดการแสดงเลกลง ใหเลอนไปทาง ลบ (-)

- ถาตองการ ขยายใหขนาดการแสดงขนาดใหญขน ใหเลอนไปทาง บวก (+)

หมายเลข 13 แถบเลอน (Scroll Bar) เปนเครองมอชนดหนงทใชในการเลอนขอมลในต าแหนงท

ตองการในกรณทพนทการท างานมขนาดใหญ การใชงานจะใชการเลอนเอกสารไป

ซาย - ขวา หรอ เลอนขน – ลง

หมายเลข 14 ปมควบคม (Program Window Controls) เปนสวนทใชควบคมหนาตางโปรแกรม

ประกอบดวย

- ค าสงปดหนาตาง(Close) คอ ใชปดโปรแกรม

- ค าสงขยายหนาตาง (Maximize) คอ ใชขยายหนาตางโปรแกรมใหม

ขนาดใหญสด จะปรากฏเมอยอหนาตางโปรแกรม

- ค าสงยอนกลบไปยงขนาดเดม (Restore) คอ ใชปรบขนาดหนาตางไปยง

ขนาดเดม จะปรากฏเมอหนาตางโปรแกรมแบบไมเตมจอภาพ

- ค าสงยอหนาตาง (Minimize) คอ ใชยอหนาตางใหมขนาดเลกทสด

Page 8: เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

21

ความสมพนธของ เวรกบค กบ เวรกชต

โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ม ค า 2 ค า ทอาจท าใหผใชเกดความสบสนได ดงนน

สงแรกทตองรจกและท าความเขาใจใหตรงกน คอ

เวรกบค (Workbook) คอ ไฟลขอมลของงานทสรางจากโปรแกรม Microsoft Excel 2010

ทกครงทเปดโปรแกรมใชงาน โปรแกรมจะท าการเปดเวรกบคใหมเสมอ มชอวา Book1

เวรกชต (Work Sheet) คอ แผนงานทบรรจขอมลยอย ๆ ภายในแตละ เวรกบค

ภาพท 1.8 แสดงความสมพนธของเวรกบค กบ เวรกชต

ภาพท 1.9 แสดงพนทของเวรกบค กบ เวรกชต

สวนทเรยกวา “เวรกบค”

ชอของเวรกบค จะเปนชอของไฟลงานทเราบนทกไว

ตวอยาง ชอ Book1

สวนทเรยกวา “เวรกชต”

ชอของเวรกชต จะเปนชอของแผนงาน

ตวอยาง ชอ Sheet1

Page 9: เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

22

สรางไฟลใหม โดยใช Blank Workbook (เอกสารเปลา)

เมอเปดโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ขนมา จะมการสรางเวรกบคใหมขนมาอตโนมต

ม 3 เวรกชต ทสามารถใชงานไดทนท แตถาในระหวางทท างานตองการสรางเวรกบคใหมสามารถ

ท าได ตามขนตอน ดงน

ขนตอนการสรางไฟลใหม โดยใช Blank Workbook

1. คลก File

2. คลก New

3. คลก Blank Workbook

4. คลก Create จะม Workbook ใหมปรากฏขนมา พรอมทใชท างานได

ภาพท 1.10 แสดงขนตอนการสรางไฟลใหม โดยใช Blank Workbook

เวรกบค กบเวรกชต 2 ค าน เพอน ๆ อยาลมนะคะ

การสรางไฟลใหม จะมการสรางเวรกบคใหมขนมาอตโนมต

จะมเวรกชต 3 เวรกชต คะ

Page 10: เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

23

การบนทกไฟลเอกสาร

เมอตองการบนทกไฟลเอกสารทท าไว เพอใหสามารถน ากลบมาท างานตอ สามารถท าได

ตามขนตอน ดงน

ขนตอนการบนทกไฟลเอกสาร

1. คลก File

2. คลก Save As

3. คลกเลอกโฟลเดอรทจะเกบไฟล ตงชอไฟล ในชอง File name

4. คลก

ภาพท 1.11 แสดงขนตอนการบนทกไฟลเอกสาร

สงเกต ทแถบชอเรอง จะ

เปลยนเปนชอทเราไดตง เมอมการแกไขหรอ

พมพขอมลเพมเตม

ใหคลกท กจะ

ท าการบนทกไฟลทบ

ลงในขอมลเดม

Page 11: เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

24

การเปดไฟลเกา ดวยค าสง Recent , Open

เมอตองการเปดไฟลเกาทเคยบนทกไว เพอเปดขนมาท างานตอ เพมเตม แกไขขอมล ใน

เอกสาร สามารถท าไดตามขนตอน ดงน

ขนตอนการเปดไฟล ดวยค าสง Recent (เปดเอกสารลาสด)

1. คลก File

2. คลก Recent

3. คลกทชอไฟลทตองการเปดใชงาน ไฟลเอกสารนนกจะปรากฏขนมาพรอมทใชท างานได

ภาพท 1.12 แสดงขนตอนการเปดไฟล ดวยค าสง Recent

ขนตอนการเปดไฟล ดวยค าสง Open

1. คลก File

2. คลก Open

3. คลกเลอกโฟลเดอรทจดเกบไฟลไว

แลวคลกเลอก ไฟลทตองการ

4. คลกปม Open ไฟลเอกสารนน

กจะปรากฏขนมา พรอมทใชท างานได

ภาพท 1.13 แสดงขนตอนการเปดไฟล ดวยค าสง Open

Page 12: เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

25

การสงพมพเอกสาร

การสงพมพเอกสารในโปรแกรม Microsoft Excel 2010 นน สามารถท าไดตามขนตอน ดงน

ขนตอนการสงพมพเอกสาร

1. คลก File

2. คลก Print

3. ก าหนดจ านวนชดของเอกสารทจะสงพมพ

4. ก าหนดชอเครองพมพ

5. ก าหนดชอ เวรกชต ทตองการสงพมพ

6. เมอก าหนดการพมพเรยบรอยแลว คลก เพอสงพมพ

ภาพท 1.14 แสดงขนตอนการสงพมพเอกสาร

เปนอยางไรบางคะ เพอน ๆ

ฝกปฏบตบอย นะคะ จะไดเกดทกษะ

ความช านาญคะ

Page 13: เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

26

ใบงานท 1

เรอง คณสมบตพนฐานของโปรแกรม Microsoft Excel 2010

นกเรยนท ากจกรรมใบงาน โดยใชเวลา 15 นาท

1. ใหสมาชกกลมทกคนรวมกนศกษาความรในเอกสารประกอบการเรยนโปรแกรม

Microsoft Excel 2010 หนาท 15-20 เรอง คณสมบตพนฐานของโปรแกรม Microsoft Excel

2010

คณสมบตทนาสนใจของ โปรแกรม Microsoft Excel 2010

การเปด-ปด ใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2010

การปดเวรกบคและโปรแกรม

สวนประกอบของหนาตางโปรแกรม Microsoft Excel 2010

2. สมาชกในกลมชวยกนสรป และท ากจกรรมตอไปน

- เขยน Mind Map คณสมบตทนาสนใจของโปรแกรม Microsoft Excel 2010

- เตมตวเลขสวนประกอบของหนาตางโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ใหถกตอง

3. สงตวแทนกลมน าเสนอผลงาน

Page 14: เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

27

ชอกลม........................

สมาชกกลม

1. ...............................................................ชน ป...........เลขท ...........

2. ...............................................................ชน ป...........เลขท ...........

3. ...............................................................ชน ป...........เลขท ...........

4. ...............................................................ชน ป...........เลขท ...........

5. ...............................................................ชน ป...........เลขท ...........

Page 15: เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

28

เตมตวเลขสวนประกอบของหนาตางโปรแกรม Microsoft Excel 2010

ลงในชอง ใหถกตอง

หมายเลข 1 ปายชอชต หมายเลข 2 แถบเครองมอดวน

หมายเลข 3 แถบชอเรอง หมายเลข 4 กลองชอ

หมายเลข 5 ปมควบคม หมายเลข 6 รบบอน

หมายเลข 7 คอลมน หมายเลข 8 แถว

หมายเลข 9 พนทท างาน หมายเลข 10 มมมองเอกสาร

หมายเลข 11 ควบคม ยอ/ขยายเอกสาร หมายเลข 12 แถบสตร

Page 16: เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

29

แบบฝกหดท 1

เรอง คณสมบตพนฐานของโปรแกรม Microsoft Excel 2010

ค าชแจง ใหนกเรยนตอบค าถามตอไปน

1. โปรแกรม Microsoft Excel 2010 จดเปนโปรแกรมประเภทใด (2 คะแนน)

ตอบ โปรแกรม............................................................................................................

2. ใหนกเรยน ยกตวอยางเอกสาร หรองาน ทสามารถใชโปรแกรม Microsoft Excel 2010

ในการท าได (ตอบอยางนอย 5 ขอ) (5 คะแนน)

ตอบ ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

3. ใหนกเรยน บอกคณสมบตทนาสนใจของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 (ตอบอยางนอย 3 ขอ)

(3 คะแนน)

ตอบ ...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

พยายามนะครบเพอน ๆ

ส ๆๆ

มแบบฝกหดตอ ตอนท 2 ครบ

Page 17: เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

30

ตอนท 2 จงเขยนขนตอนการเปด – ปด โปรแกรม Microsoft Excel 2010

ขนตอนการเปดโปรแกรม Microsoft Excel 2010 (5 คะแนน)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขนตอนการปดโปรแกรม Microsoft Excel 2010 (5 คะแนน)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Page 18: เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

31

ใบงานท 2

เรอง เรมตนใชงานโปรแกรม Microsoft Excel 2010

นกเรยนท ากจกรรมใบงาน โดยใชเวลา 20 นาท

1. นกเรยนจบคกบเพอน เพอชวยกนศกษาความรในเอกสารประกอบการเรยนโปรแกรม

Microsoft Excel 2010 หนาท 22-24

2. นกเรยน สรางไฟลใหม โดยใช Blank Workbook (เอกสารเปลา)

- นกเรยนพมพ เลขท ของทง 2 คน

3. นกเรยนบนทกไฟลเอกสาร

- ใหนกเรยนจดเกบขอมลโดยบนทกในต าแหนง My documents

- ตงชอแฟมวา ใบงานท 2

4. นกเรยนฝกปฏบตเปดไฟลเอกสาร โดยใชเปดไฟลเกา ดวยค าสง Recent , Open

5. นกเรยนสงผลงาน ใหครตรวจ (นกเรยนแจงใหครตรวจผลงาน)

Page 19: เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

32

แบบฝกหดทายบท

กลมสาระการเรยนรการงานอาชพและเทคโนโลย(คอมพวเตอร) ชนประถมศกษาปท 6

เรอง แนะน าโปรแกรม Microsoft Excel 2010

คะแนนเตม 10 คะแนน เวลา 15 นาท

ชอ-สกล……………………………………………………………..…เลขท……….…ชนประถมศกษาปท……….

ค าชแจง ใหนกเรยนท าเครองหมาย X ทบขอทถกทสด

1. โปรแกรม Microsoft Excel 2010 เปนโปรแกรมประเภทใด

ก. โปรแกรมกราฟฟก

ข. โปรแกรมสรางแผนพบ

ค. โปรแกรมตารางค านวณ

ง. โปรแกรมประมวลผลค า

2. ขอใดตอไปน กลาวถกตองเกยวกบโปรแกรม Microsoft Excel 2010

ก. เปนโปรแกรมทมคณสมบตใหมคอแพคเกจส าหรบซด

ข. เปนโปรแกรมทสามารถใสสตางๆ ลงในตารางได แตไมสามารถค านวณสตรได

ค. เปนโปรแกรมทไมสามารถสรางขอมลใหเปนกราฟได

ง. เปนโปรแกรมทสามารถค านวณสตรไดอยางแมนย า

3. ขอใด ไมใช คณสมบตใหมในโปรแกรม Microsoft Excel 2010

ก. ปรบปรงเครองมอทใชในการแกไขและตกแตงภาพถาย

ข. แสดงตวอยางของงานทสงพมพ(Print Preview) ออกมาไดทนท

ค. ม Screenshort ส าหรบจบภาพหนาจอคอมพวเตอร

ง. มรบบอน(Ribbon)

4. ขอใดคอการเปดโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ทถกตอง

ก. ดบเบลคลกท Shortcut ของโปรแกรม Microsoft Excel บน Desktop

ข. คลกท Microsoft Shortcut Bar ทปรากฏอยดานบนของ Desktop

ค. คลก คลก All Programs คลก Microsoft Office คลกเลอก Microsoft Excel

2010

ง. ถกทกขอ

Page 20: เอกสารประกอบการเรียน โปรแกรม Microsoft Excel 2010

33

5. ขอใดเปนสวนประกอบของโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ทใชเปนพนทส าหรบแสดงและ

ปอนขอมลตาง ๆ

ก. รบบอน ข. เวรกชต

ค. กลองชอ ง. แถบชอเรอง

6. ขอใดตอไปน กลาวถกตองทสด

ก. เวรกบค 1 เวรกบค ประกอบดวย เวรกชต 2 เวรกชต เทานน

ข. เวรกชต เปนแผนงานทบรรจขอมลยอย ๆ ภายในของแตละเวรกบค

ค. เวรกชต 1 เวรกชต ประกอบดวย เวรกบค 2 เวรกบค เทานน

ง. เวรกบค เปนแผนงานทบรรจขอมลยอย ๆ ภายในของแตละเวรกชต

7. ขอตอไปน ปฏบตขนตอนการสรางไฟลใหม โดยใช Blank Workbook (เอกสารเปลา) ถกตองทสด

ก. ใบบว คลก File คลก New คลก Blank Workbookคลก Create เพอสรางไฟลใหม

ข. ตนขาว คลก File คลก File คลก Recent

ค. สดา คลก Home คลก New

ง. มานะเปดใชงานโปรแกรม ครงแรก มชอ เวรกบควา document

8. ใบหมอน ตองการบนทกขอมล ใบหมอน ควรปฏบตตามขอใด

ก. คลก Home คลก Save

ข. คลก

ค. คลก File คลก Save

ง. คลก

9. ขอใดตอนเมอปฏบตแลว สามารถเปดไฟลงานทเคยเปดใชงานแลว ได

ก. คลก File คลก Recentคลกทชอไฟล

ข. คลก Menu คลก Open

ค. คลก Home คลก Open

ง. คลก Home คลก Recentคลกทชอไฟล

10. หนด ตองการพมพเอกสาร (Print) หนดตองปฏบตตาม ขอใด

ก. คลก Home คลก Save

ข. คลก

ค. คลก File คลก Save

ง. คลก