of 66/66
EN.MOHD.YUSOF BIN ABDULLAH Jabatan Pengajian Melayu IPG Kampus Tun Hussein Onn , Batu Pahat

3 taksonomi bloom

 • View
  700

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of 3 taksonomi bloom

 • EN.MOHD.YUSOF BIN ABDULLAHJabatan Pengajian MelayuIPG Kampus Tun Hussein Onn , Batu Pahat

 • Kamus Dewan edisi ke-4: - kajian tentang prinsip, peraturan, dan amalan dalam pengelasan organisma hidup berdasarkan persamaan dan perbezaan sifat organisma itu.

 • Kamus Dewan edisi ke-4: 1) kawasan yang dimiliki (dikuasai, ditadbirkan dsb) oleh seseorang atau sesuatu pihak, kawasan kekuasaan 2) lapangan atau bidang ( kegiatan, pemikiran, pengetahuan dsb) 3) kumpulan medan bagi fail dalam sistem pengurusan pangkalan data 4) kawasan liputan bagi masalah yang hendak diselesaikan.

 • diperkenalkan oleh Benjamin Bloom (1956) dalam bukunya iaitu Taxonomy of Educational Objectives dibuat untuk menganalisa bidang- bidang pendidikan berkaitan dengan objektif-objektif pendidikan yang melibatkan bidang (domain) seperti: a) bidang kognitif b) bidang afektif c) bidang psikomotor

 • satu rangka tugas untuk menentukan peringkat atau taraf perlakuan akhir yang hendak dicapai dibahagikan kepada 6 peringkat kemahiran

 • Aras:PengetahuanCiri Soalan:Memerlukan calon mengingat semula. Jawapan calon menggunakan bahasa asal.Contoh Kata Kunci : Labelkan, Senaraikan, Nyatakan, Manakah, Apakah, Berikan, dll.

 • Aras:KefahamanCiri Soalan:Memerlukan calon memahami fakta dan menghuraikannya, memberi contoh atau illutrasi dalam bahasanya sendiri.Contoh Kata Kunci:Terangkan, Jelaskan, Huraikan, Tukarkan, Mengapakah, dll.

 • Aras:AplikasiCiri Soalan:Memerlukan calon menyelesaikan masalah non-routine atau masalah baru. Ciri soalan adalah problem-solving. Masalah diselesaikan dengan cara tersendiri menggunakan gabungan teori, pengalaman dan pelbagai kaedah penyelesaian masalah yang mempunyai unsur persamaan.

 • Contoh Kata Kunci: Selesaikan, Binakan, Carikan,Tunjukkan, Kirakan, Demonstrasikan, dll.

 • Aras:AnalisisCiri Soalan:Memerlukan calon menganalisis, memecah/mencerakinkan fakta untuk mengkaji unsur-unsurnya secara mendalam termasuk membanding, membeza, mengupas dan membukti.Contoh Kata Kunci:Bandingkan, Bezakan, Buktikan, Beri sebab, Buat analisis, Cerakinkan, Tafsirkan, dll.

 • Aras:SintesisCiri Soalan:Memerlukan calon merancang, mereka/mencipta dan menghasilkan sesuatu hasil yang kreatif hasil dari penggabungan pelbagai unsur. Ini termasuk penghasilan sesuatu rancangan, rumusan, kaedah/prosedur, atau cadangan.Contoh Kata Kunci: Rancangkan, Rumuskan, Sediakan, Cadangkan, Karangkan, Gubahkan, dll.

 • Aras:PenilaianCiri Soalan:Memerlukan calon menilai, membuat pertimbangan atau justifikasi untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu kesimpulan. Calon perlu melihat fakta dari aspek pro dan cons semasa membuat penilaian.Contoh Kata Kunci: Bincangkan, Nilaikan, Beri pendapat, Beri justifikasi, Pertimbangkan, dll.SOALAN ARAS TAKSONOMI BLOOM.ppt

 • berhubung dengan perasaan, emosi dan sikapmengandungi beberapa aras: aras tinggi perwatakan organisasi menilai gerak balasaras rendah penerimaan

 • Penerimaan kemahuan murid memberi perhatian dan menerima pengajaran guru3 perkara berhubung dengan penerimaan: a) kesedaran b) kesudian untuk menerima c) perhatian yang terkawal atau terpilih

 • Gerak balas murid melibatkan diri secara aktif dan mendapat kepuasan daripadanya3 perkara berhubung dengan gerak balas: a) persetujuan untuk bertindak balas b) kesudian untuk bertindak balas c) kepuasan dalam bertindak balas

 • Menilai perlakuan didasarkan kepada konsep dan prinsip yang telah dimurnikan3 perkara berhubung dengan menilai: a) penerimaan sesuatu nilai b) kecenderungan terhadap sesuatu nilai c) penglibatan

 • Organisasi membentuk suatu sistem nilai2 perkara berhubung dengan organisasi: a) penanggapan sesuatu nilai b) organisasi sesuatu sistem nilai

 • Perwatakan murid bertindak secara konsisten sesuai dengan nilai-nilai yang telah dimurnikan2 perkara berhubung dengan perwatakan: a) set penyamarataan b) perwatakan / peranan

 • bidang ini lebih kepada kemahiran atau kebolehan membuat sesuatudalam pengajaran bahasa, ia melibatkan kebolehan otak menerima dan memproses bahasa yang dipelajari

 • melibatkan 7 langkah: Persepsi Set Gerakan terbimbing Gerak balas nyata Mekanisme yang kompleks Penyesuaian Penciptaan

 • Persepsi tahu atau sedar tentang objek, kualiti dan hubungan melalui alat-alat deria 3 proses: a) stimulasi deria b) pemilihan tanda saran c) terjemahan

 • Set kesediaan untuk sesuatu tindakan meliputi: a) set mental b) set fizikal c) set emosionalGerakan terbimbing tindakan murid di bawah bimbingan guru 2 kategori: a) meniru b) cuba dan ralat

 • Mekanisme murid mendapat keyakinan melakukan tindakan sendiriGerak balas nyata yang kompleks murid melakukan tindakan motor yang kompleks 2 kategori: a) resolusi ketidakpastian b) perlakuan automatik

 • Penyesuaian - Kemahiran yang sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan dalam berbagai situasiPenciptaan - Membuat pola gerakan baru yang disesuaikan dengan situasi atau permasalahan tertentu.

 • berdasarkan sistem klasifikasi pendidikan lojik dan psikologikalmemberi kepentingan dan pertimbangan-pertimbangan pendidikansatu klasifikasi yang lojik dan tiap-tiap istilah hendaklah didefinisikan dengan tepat dan digunakan secara tekalsesuai dengan prinsip-prinsip dan teori-teori psikologi yang berkaitan dan telah diterima

 • dalam p&p bahasa, pemeringkatan kemahiran-kemahiran telah didasarkan kepada model taksonomi ini.bertujuan supaya guru dapat mengelolakan pengajaran bahasa dengan baik dan dapat memilih BSPP yang bersesuaian

 • JOHN BIGGS

 • Taksonomi Solo ini telah diperkenalkan oleh Biggs and Collis (1982), dan dimurnikan dan diperkukuhkan lagi oleh Biggs(1999).Teori ini menerangkan tentang tahap peningkatan pelajar dalam pemahaman mereka terhadap sesuatu mata pelajaran menerusi lima langkah dan sesuai diaplikasi dalam mana- mana mata pelajaran.

 • SOLO?Structure of( struktur kepada) Observed(pemerhatian)Learning(pembelajaran) Outcomes(hasil)

 • Terdapat dua kategori setiap aras.Surface Unistructural Multistructural DeepRelational Extended Abstract

 • Seperti juga enam peringkat kemahiran yang terdapat dalam taksonomi Bloom, taksonomi Solo juga mempunyai peringkat tertentu yang terdiri daripada empat peringkat utama di mana setiap peringkat meliputi setiap peringkat sebelumnya.

 • 1. Pra- struktur (prestructure):Pelajar akan memperoleh maklumat yang tidak saling berkaitan( pada asalnya) dan tiada penyusunan maklumat( maklumat tiada maksud yang jelas kepada pelajar)

 • 2. Uni-Struktur (unistructure):Pelajar berupaya membuat pertalian(hubung kait) yang mudah antara maklumat dengan maklumat yang lain tetapi belum memahami kepentingan maklumat tadi.

 • 3. Struktur Pelbagai (multistructure):Pelbagai pertalian( hubung kait) dibuat oleh pelajar, tetapi pelajar kurang memahami kepentingan maklumat secara keseluruhannya.

 • 4. Membuat perhubungan (relational): Pelajar berupaya menghayati kepentingan bahagian- bahagian maklumat tadi kepada makna keseluruhan.

 • 5. Peringkat Pemanjangan Abstrak (extended abstract).Pelajar akan membuat hubungan bukan sahaja berdasarkan apa yang diberikan secara lahiriah, tetapi lebih daripada itu( di luar kotak).Pelajar mampu membuat kesimpulan dan memindahkan prinsip- prinsip dan idea tersebut menggunakan contoh yang lebih spesifik.

 • XXX

  XXXJawapan

 • Azman dan Halim mempunyai 10 dan 14 batang pensel masing-masing. Berapakah pensel yang ada pada mereka?

 • XXX

  XXXJawapan

 • Azman mempunyai 8 batang pensel dan Halim mempunyai 5 batang lebih. Berapakah pensel yang ada pada mereka?

 • XXX

  XXXJawapan

 • Azman lari 100m dalam masa 13 saat. Halim adalah 7/100 saat lebih cepat daripada Ahmad. Apakah masa larian Halim? Berikan jawapan dalam bentuk perpuluhan.

 • XXX

  XXXJawapan

 • Azman lari 100m dalam masa 13 saat. Halim adalah 7/100 saat lebih cepat daripada Ahmad. Azlan menang larian ini. Apakah satu masa larian Azlan yang mungkin?

  Berikan satu ungkapan untuk mewakili masa larian pemenang

 • Cetek (Surface):U: Di manakah larian itu berlaku?U: Siapakah menang larian itu?M: Huraikan keadaan apabila perlumbaan itu bermulaM: Ceritakan apa yang berlaku semasa perlumbaan

 • Mendalam (Deep)R: Pada pendapat anda, bincangkan siapakah yang lebih cerdik; arnab atau kura-kuraE: Apakah pengajaran yang boleh didapati dalam cerita ini?

 • Taxonomi SOLO merupakan hirarki yang sebenar; meningkat secara kuantiti dan kualitiTaxonomi SOLO membimbing pembinaan soalan aras rendah (surface) dan aras tinggi (deep)Kedua-dua aras soalan adalah perlu; tujuan ujian

 • Domain Krathwohl merupakan domain yang paling terkenal. Taksonomi ini adalah mengikut persepsi terhadap objek melalui peringkat kesedaran umum kepada peringkat di mana persepsi itu didalami seterusnya mempengaruhi kelakuan seseorang. (Seels & Glasgow, 1990, p. 28)."

 • (karakterisasi ) berdasarkan nilai-nilai)

  (pengorganisasian)

  (penghargaan)

  (tanggapan) (penerimaan)

 • Receiving/Attending (Penerimaan)Kesediaan untuk menyedari adanya suatu fenomena di lingkungannya. Dalam pengajaran bentuknya berupa mendapatkan perhatian, mempertahankannya, dan mengarahkannya.Responding (Tanggapan)Memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya. Meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan tanggapan

 • Valuing (Penghargaan)Berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu objek, fenomena, atau tingkah laku. Penilaian berdasar pada internalisasi dari serangkaian nilai tertentu yang diekspresikan ke dalam tingkah laku.

 • Organization (Pengorganisasian)Memadukan nilai-nilai yang berbeza, menyelesaikan konflik di antaranya, dan membentuk suatu sistem nilai yang konsistenCharacterization by a Value or Value Complex (Karakterisasi Berdasarkan Nilai-nilai)Memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah-lakunya sehingga menjadi karakteristik gaya-hidupnya.

 • Selain Bloom yang telah membentuk taksonomi berdasarkan klasifikasi objektif pengajaran, Ebel juga telah membentuk taksonominya sendiri pada tahun 1972.Taksonomi Ebel berdasarkan kategori soalan peperiksaan.

 • Kefahaman tentang terminologi(perbendaharaan kata).Kefahaman tentang fakta dan prinsip(generalisasi).Kebolehan untuk menerangkan atau menggambarkisahkan(kefahaman tentang hubungkait).

 • Kebolehan menghitung(masalah numerik)Kebolehan meramalkan(apa yang mungkin berlaku dalam sesuatu keadaan tertentu.Kebolehan mencadangkan tindakan yang sesuai( dalam sesuatu situasi masalah amali yang spesifik)Kebolehan membuat evaluative judgement(pengadilan berdasarkan penilaian)

 • http://id.wikipedia.org/wiki/Taksonomi_Bloom http://www.learningandteaching.info/learning/solo.htmKamarudin Hj. Husin.(1998). Pedagogi Bahasa. Selangor: Longman Malaysia Sdn. Bhd.Bhasah Abu Bakar.(2003). Asas Pengukuran Bilik Darjah. Perak: Quantum Books.

 • WASSALAM

  *