15
Adjective position Adjective - วางไว้ตรงไหนดี

Adjective position

  • Upload
    aj-muu

  • View
    75

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Adjective position Adjective - วางไวตรงไหนด

1. เราใชadjective ไดสองแบบ

• 1.1 วางไวขางหนาค านาม

• 1.2 วางไวขางหลงค ากรยา

1.1 วางไวขางหนาค านาม เชน

• A reasonable price ราคาทสมเหตสมผล (มกใหความรสกวา เปนราคาทถก ทเหมาะสม)

• A successful entrepreneur ผประกอบการทประสบความส าเรจ

• An inevitable problem ปญหาทหลกเลยงไมได

• A satisfied customer ลกคาทพอใจ

1.2 วางไวขางหลงค ากรยา เชน

• The price seemed reasonable. ราคาดสมเหตสมผล

• The entrepreneur was successful. ผประกอบการประสบความส าเรจ

• The problem was inevitable. ปญหาหลกเลยงไมได

• The customer appeared satisfied. ลกคาดพอใจ

• หมายเหต: Adjectives สวนใหญวางไดทงสองแบบขางตน แตมบางตวทใชไดแบบเดยว

2. Adjectives บางตวจะมต าแหนงเฉพาะ

• 2.1 adj. บางตวใชวางหนาค านามเทานน

• 2.2 adj. ทมกใชวางขางหลงค านาม

2.1 ใชวางหนาค านามเทานน เชน

• The former owner was Mr. Smith. เจาของเดม คอคณสมธ

• The company is a joint venture. บรษทนนเปนกจการรวมทน

• What is the main reason for the strike? เหตผลหลกส าหรบการนดหยดงานคออะไร

• One of our major advantages is location. ขอไดเปรยบส าคญอยางหนงของเราคอทตง

• I was absent from the previous meeting. ฉนขาดการประชมครงกอน

หมายเหต: มกมการใชค านามเปน adj. โดยทจะตองอยหนาค านามเสมอ• A bulk order ค าสงซอขนาดใหญ

• A concrete proposal ขอเสนอทเปนรปธรรม

• A key industry อตสาหกรรมหลก

• Noun phrases ทม adjective ตางๆ ในตวอยางขางตนจะแปลงเปนประโยคอยางนไมได

• ผด: The order is bulk. XXXX

• ผด: The meeting was previous. XXXX

2.2 adj. ทมกใชวางขางหลงค านาม

• The issues discussed… ประเดนปญหาทไดรบการอภปราย (ค าวา issue ในทน เปนค านาม)

• The people questioned… (Those questioned…) คนทถกตงค าถาม

• One of the points raised… หนงในประเดนทถกหยบยกขนมา

• All security cards issued from this office must be countersigned. บตรประจ าตว (เพอความปลอดภย) ทออก โดยส านกงานนจะตองลงชอกากบ (ค าวา issue ในทนเปนค ากรยา)

• The funds allocated… เงนทนทไดรบการจดสรร

• The goods ordered… สนคาทถกสงซอ

ในแตละตวอยางกอนหนาน สามารถแทรกค าวา who หรอ which เขาไปเปนสวนขยายไดเชน • The goods which were ordered…

• The issues which were discussed…

• The points which were raised…

• The people who were questioned…

• The cards which were issued…

• The funds which were allocated…

หมายเหต:

• ตวอยางกอนหนานเปนไปตามหลกโดยทวไป

• อยางไรกด ปจจบน อาจมการใช adjectives เหลานวางหนาค านาม

• เชน the discussed issues/the allocated funds/the ordered goods

3. Adjectives ทอยขางหนาหรอขางหลงกไดแตความหมายจะเปลยนไป• ลองดตวอยางแตละคตอไปน (ในภาษาไทย อาจคลายกนมาก)

• The present members สมาชกปจจบน

• The members present สมาชกทปรากฏตวอยในทนน

• A responsible post/job/position ต าแหนงหรองานทส าคญ ตองตดสนใจ มอ านาจควบคม

• He is responsible for regional sales. เขามหนาทรบผดชอบงานขายของภมภาค (คอ ตองท าใหเกดขน ตองอธบายไดวาท าไดหรอไมได เพราะอะไร)

• A concerned person คนทวตก

• The person concerned คนทเกยวของหรอไดรบผลกระทบ

• An adopted child เดกทถกรบมาเลยง (เปนลกบญธรรม)

• The course of action adopted วธการด าเนนการทถกเลอกมาใช

• Long, tedious, involved discussion การอภปรายทยาวนาน นาเบอหนาย ทซบซอน

• A lot of documentation involved เอกสารทเกยวของจ านวนมาก

• The president was late. ทานประธานาธบดมาสาย

• The late president ทานประธานาธบดทตายไปแลว

• He is an outstanding candidate for the post.

เขาเปนผสมครทโดดเดนส าหรบต าแหนงน

• This invoice is still outstanding. ใบเรยกเกบเงนนยงคางช าระ

• The customs officers are particular about the forms required. เจาหนาทศลกากรละเอยด เรยกรองมาก ไมพอใจงายๆ เกยวกบแบบฟอรมทจ าเปนตองใช

• In this particular instance, I think you are wrong. ในกรณนโดยเฉพาะ ฉนคดวาคณผด

• A ready answer ค าตอบทมอยใชตอบไดเลย

• Is the report ready yet? รายงานพรอม (เสรจ) หรอยง

• He is certain to get the job. เขาตองไดงานนนแนๆ (เราคด)

• He is certain that he will get the job. เขาแนใจวาเขาจะไดงานนน

• A certain person is always trying to leave work 20 minutes early. มคนหนงพยายามออกจากทท างานกอนเวลา 20 นาทเสมอ (ไมเอยชอแตรกนวาใคร)

• We have certain reasons for our decisions. เรามเหตผลบางอยางทตดสนใจอยางนน (certain = some แตไมระบหรอบอกชดเจนวาคออะไร)