of 29 /29
Ang Rebolusyong Siyentipiko At Ang Panahon Ng ENLIGHTENMENT

Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ma'am Ruthela Andres, this our powerpoint presentation for our project. We have chosen the topic: "Ang Rebolusyong Siyentipiko At Ang Panahon Ng Enlightenment." Prepared by: Dexter Aridedon Andreo Mangawang Joshua Edrian Acolos Mark Joseph Remetio Lander Besabe III-STAR

Text of Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Page 1: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Ang Rebolusyong Siyentipiko

At Ang Panahon Ng ENLIGHTENMENT

Page 2: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Ang mga eksplorasyon ng mga manlalakbay noong ika-15 siglo ay

nagkaroon ng malaking epekto sa pagkakaroon ng interes sa pag-aaral ng agham at pilosopiya.

Page 3: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Malaki ang naitulong ng

Renaissance sa pag-udyok at paghubog ng

kaisipan ng mga tao sa pagtuklas

ng iba’t ibang bagay.

Page 4: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Ang mga salik na ito ay nagbunga ng

Rebolusyong Siyentipiko o Scientific Revolution na tumutukoy sa pagbabago sa pag-iisip at paniniwala

na nagsimula sa kalagitnaan ng ika-16 at

ika-17 na siglo.

Page 5: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Ang RebolusyongSiyentipiko At Ang Bagong Pagtingin

Sa Kalikasan

Page 6: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Ayon kay Ptolemy, ang daigdig ang sentro ng

kalawakan at ng iba pang heavenly bodies sapagkat

tinataguyod niya ang paniniwalang Kristiyano

na dinisenyo ng Diyos ang kalawakan para sa tao.

Page 7: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Ang teoryang ito n Ptolemy ay

tinatawag na Geocentric View. At sinuportahan siya ni Aristotle sa teoryang

ito.

Page 8: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Hinamon naman ni Nicolaus Copernicus

ang teorya ni Ptolemy. Ayon sa kanya, ang araw ang sentro ng

kalawakan at hindi ang daiigdig. Tinawag niya

itong Heliocentric View.

Page 9: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Ang teoryang ito ay sinuportahan ng iba’t ibang siyentista tulad ni Galileo Galilei na

naging ekskomulgado dahil sa kanyang

teoryang taliwas sa simbahan.

Page 10: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Ang PaghikayatSa Siyentipikong

Pag-aaral

Page 11: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Si Sir Francis Bacon ang gumawa ng Baconian kung

saan tuon dito ang inductive method. Ang inductive method ay

nagsisimula sa obserbasyo sa paligid hanggang sa

paggawa ng ekperimentasyon. Nilalayon

nito na makabuo ng makatotohanang

paliwanag.

Page 12: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Kabaligtaran naman ito ng deductive

method kung saan ang mga paliwanang at pangungusap ay pinatutunayan ng isang hypothesis.

Page 13: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Ipinaliwanag ni Renè Descartes ang suliranin sa agham sa pamamaraang

matematikal. Naging tanyag din ang kanyang mga katagang “Cogito,

ergo sum”( I think, therefore I am. Naniniwala siyang ang katuwiran ang

susi sa pagkamit ng kaalaman.

Page 14: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Ang Panahon NgEnlightenment

Page 15: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Noong ika-18 siglo , ang Enlightenment ay

tumutukoy sa grupo ng mga iskolar na

nagtangkang iahon ang mga Europeo sa kawalan

ng katuwiran at pamamayani ng

pamahiin at paniniwala noong Middle Ages.

Page 16: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Mga Pananaw Ukol Sa PamahalaanSa Panahon ng Enlightenment, nagtangka ang mga philosophe na maipaliwanag nag kalikasan nito. Mula rito, hangad nilang 

makabuo ng mga ideyal na pamamaraan sa pamumuno, edukasyon, demokrasya, at iba

pang suliraning panlipunan.Thomas Hobbes – sinabi niyang ang tao ay likas na makasarili kung kaya palagi niyang

katunggali ang kapwa tao.Jean Jacques Rosseau at John Locke – kapwa naniniwala na ang pamahalaan ay naitatag mula sa pahintulot ng mga mamamayan.

Page 17: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Mga Puna Sa LipunanAng terminong encyclopaedist ay

tumutukoy sa isang grupo ng mga pilosopong French na

nagtulong tulong noong ika-18 siglo upang mabuo ang

Encyclopedie.1745 – naging patnugot ng

Encyclopedie si DENIS DIDEROT na tumipon sa halos lahat ng mahalagang manunulat na

French sa panahong ito.

Page 18: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

1764 – CESARE BONESANA BECCARIA, isang italian

criminologist, tumuligsa sa parusang kamatayan sa kanayang

akdang Of Crimes and Punishment .at si JOHN HOWARD , english prison

reformist may impluwensya sa pgpapabuti ng kolonisayonng pangkalinisan at makataong pagtrato sa mga bilanngosa

kulungan sa Europe . Hinikayat ang House Of Commons.

Page 19: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Mga Kaisipan Ukol sa EdukasyonMay paniniwala ang mga pilosospo na ang kaalaman at ang edukasyon

ang magdudulot ng pag-unlad at kaligayan sa mga tao.

Sa akda ni Locke na Essay Concerning Human

Understanding(1690), tinalakay ang konsepto ng tabula rasa. Ayon dito ang utak ng tao ay parang pael na magkakaroon lamang ng laman sa pamamagitan ng limang pandama.

Page 20: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Ipinihayg naman ni Rousseau sa kanyang akdang

Emile(1762) ang ideya tungkol sa edukasyonm. Tinuligsaniya ang tradisyunal na ideya na

ang edukasyon ay patuturo ng lahat ng bagay sa isang bata . Ito lamang ay pagpapalabas o pagpapalitaw ng kung anuman

naroon ka.

Page 21: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Ang Kababaihan sa PanahonNg Enlightenment

Malaki ang naging pael ng kababaihan sa panahong ito

lalao na sa france kung saan sila ang namamahala ng

Salon,tagpuan ng mga manunulat,pilosopo,at alagad ng

sining upang maisagawa ang mga talakayang intelektwal o

magpamalas ng galing sa Sining.

Page 22: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Gayunpaman , bihirang mabanggit ng mga pilosopo

ang karapatan ng kababaihan. Para kay

Rosseau nasa magkaibang saklaw ang gawain ng

kalalakihan at kababaihan at sa huli ay hindi dapat

pagkalooban ng parehonh edukasyon.

Page 23: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Mary Wollstonecraft, tumalakaysa karapatan ng karapatan ng kababaihan sa kanyang A

Vindication of the Rights of the Women (1792),sinabi na dapat makaroon ang kababaihan ng

karapatang bumoto at posisyon sa pamahalaan. Sinabi rin niya na

dapat maging edukado ang kababaihan. Maaaring ituring siya

bilang unang peminista o tagappagtaguyod ng pantay na karaptan sa pagitan ng lalake at

babae.

Page 24: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Pamana Ng Rebolusyong Siyentipiko At Panahon

Ng EnlightenmentHinikayat sa mpanahong ito ang

miling pagbabalik sa estilong Greek at Roman, at simula ng pagkakaroon

ng interes sa ordinaryong mamamayan . Sa Arkitektura,

ginamit ang neoclassical na estilo, pinahalagahan ng mga alagad ng

sining ng Enlightenment ang katuwiran na sumsailalim sa ideya ng

demokrasya.

Page 25: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Ang panahon pagkatapos ng 1750 ay tinuturing na panahong Klasikal sa larangan ng musika. Ito ang tatlong kompositor na maipagmamalaki sa panahong

ito-Si Haydn, isa sa pangunahing

kompositor sa kalaiskal na panahon, ititnuturing na “Ama

ng symphony” at “Ama ng String Quarter”.

Page 26: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Mozart, bihasa sa halos lahat ng uri ng musika, maging religous. hymns. chamber

music, solo piano, symphony o opera.

Beethoven, kompositor ng musikang kalasikal,

pinakamagaling na kompositor at nagsilbing inspirasyon ng

mga sumunod na musikero at kompositor.

Page 27: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Pamana ng Rebolusyong Siyentipiko at Panahon ng

EnlightenmentKung pinagtutuuan ng mga iskolar ng Renaissance ang tao at ang kalikasan

tinangka naman ng mga rebolusyonryong siyentista na

maipaliwanag ang kalikasan ng to at ng daigdig. Sa pamamagitan ng ideya nina Copernicus, Galileo at Newton ,

nabuwag ang dating kaalamang ipinalaganap ng simbahan batay sa mga ideya nina Ptolemy at Aristotle.

Page 28: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Sa kabuuan, ang panahon ito ang humubog sa mga modernong ideya. Ito ang nagluwal sa mga henyong

musika tulad nina Haydn, Mozart at Beethoven.

Halimbawa ng panitikang isinulatsa panahong ito ang Robinson

Crusoe(1719) ni Daniel Defoe at The Adventure Of Nicholas

Experience(1776) ni Ignacy Krasiscki. Higit sa lahat sa panahong ito ang

nagluwal sa “naliliwanagang pamumuno” at dalawang dakilang

republika ang France at U.S.

Page 29: Ang rebolusyong siyentipiko at ang panahon ng enlightenment(III-Star)

Prepared By:Dexter Aridedon

Andreo Mangawang

Joshua Edrian Acolos

Mark Joseph Remetio

Lander Besabe