Bahagi Tahun 2-RPH 6

  • View
    960

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Matematik Tahun 2 KSSR. Topik Darab.

Text of Bahagi Tahun 2-RPH 6

  • 1. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)ISENARAI KANDUNGANTajukMuka Surat RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN 1REFLEKSI PENGAJARAN7 BAHAN PERSEMBAHAN PENGAJARAN 8LAMPIRAN SOALAN20

2. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)1RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN1Mata Pelajaran/ GuruMatematik/Norazlin binti Mohd Rusdin2Tahun2 Arif3Tarikh/ Hari22 April 20144Masa3:20 - 4:20 petang5Bilangan Pelajar35 orang6BidangNombor dan Operasi7TajukBahagiStandar KandunganMurid dibimbing untuk:5.1 Melengkapkan ayat matematik bagi operasi bahagiStandard PembelajaranMurid berupaya untuk:(i) Melengkapkan ayat matematik yang melibatkan pembahagian dengan dua, lima, sepuluh dan empat berpandukan :a. objek konkritb. gambarc. garis nombor8Hasil PembelajaranPada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid berupaya:A. Menguasai isi kandungan (kognitif)i) Melengkapkan lima ayat matematik bahagi yang setara berdasarkan gambar dengan betul.ii) Melengkapkan tiga ayat matematik bahagi berdasarkan gais nombor dengan betul.B. Menguasai kemahiran berfikir/saintifik/psikomotori. Menghubungkaitkan aktiviti dengan kaedah pengongsian yang telaj dipelajari.ii. Memanipulasikan objek-objek konkrit dengan cekap dan tepat.C. Menunjukkan sikap dan nilai murni (afektif)i. Teliti semasa membuat pemerhatian terhadap ayat matematik dan tekun melaksanakan tugasan berkumpulan atau individuii. membuat pembahagian secara adil9KaedahPenerangan, pemerhatian, penyoalan, rumusan, perbincangan10Bahan Bantu MengajarPembaris, Gula-gula, Guli, Piring Kertas, Kad Gambar (1, 2, 3 dan 4), Kad Imbas (1, 2, 3 dan 4)Lembaran Kerja 1 dan Lembaran 3. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)2Kerja 211Konsep/ Istilahoperasi bahagi sebagai pengagihan sama rataElemen Merentas KurikulumKreativiti dan inovasi12NilaiTeliti, yakin, rajin, kerjasama13Pengetahuan Sedia AdaMurid sudah belajar operasi darab dan sifir 0,1,2,4,5 dan 10Fasa/MasaIsi KandunganAktiviti(Wacana)Sikap/Nilai/KBKK/Strategi/Kaedah/BBM (Persekitaran)Peranan GuruPeranan Murid1. PersediaanPemerhatian dan analisisPengelasan objek dalam kumpulan sama banyak.1. Guru mengumpulkan 10 pembaris daripada murid-murid.2. Guru memanggil 2 murid ke hadapan kelas dan mengagihkan pembaris tadi kepada mereka.3. Guru meminta murid menyatakan jumlah pembaris yang diperolehi oleh kedua-dua murid.4. Aktiviti di atas diulang dengan mengagihkan 10 pembaris tadi kepadaa) lima muridb) sepuluh murid5. Guru menyoal murid dengan soalan berikut:i. Berapakah jumlah1. Murid memerhatikan pengagihan pembaris yang dibuat seperti dinyatakan dalam Peranan Guru di sebelah.2. Murid menjawab soalan yang diajukan oleh guru.Sikap: Berdisiplin, fokusNilai: telitiStrategi: Berpusatkan murid dan bahanBBM:10 pembarisIstilah: kumpulan, bilangan dalam kumpulan, jumlah 4. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)3pemadam yang diperolehi oleh kedua-dua murid?ii. Berapakah jumlah pemadam yang diperolehi oleh setiap murid?iii. Apakah aktiviti yang kita buat tadi?2. ImaginasiPenjanaan Idea dan Sintesis IdeaAyat matematik operasi darab.1. Guru meminta murid membentuk kumpulan berenam.2. Guru mengagihkan setiap kumpulan dengan sepeket gula-gula dan 2 keping piring kertas.3. Guru meminta setiap kumpulan mengambil 4 gula- gula dan memasukkannya ke dalam 2 piring tersebut.4. Langkah 3 diulangi dengan bilangan gula-gula 8, 14, dan 18.5. Langkah 3 diulang dengan menambah bilangan gula-gula dan piring kertas seperti berikut:i. 12 gula-gula dan1. Murid membentuk kumpulan berenam.2. Murid membasukkan 4 gula-gula ke dalam 2 piring.3. Murid mngulangi kanglah 2 dengan bilangan gula-gula 8, 14 dan 18.4. Murid membuat kesimpulan dengan bimbingan guru.5. Murid mengulangi langkah 3 dengan menambah bilangan gula- gula dan piring kertas sepertiSikap: Berdisiplin,Nilai: yakin, rajinStrategi: Berpusatkan murid dan bahanBBM: gula-gula, piring kertasIstilah: mengagihkan, pengongsian 5. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)44 piring kertasii. 20 gula-gula dan 5 piring kertasiii. 30 gila-gula dan 3 piring kertas6. Bagi setiap pasangan bilangan gula-gula dan piring kertas yang dinyatakan, guru menanyakan soalan berikut:i. Berapakah bilangan gula-gula yang ada dalam kedua-dua piring tersebut?ii. Berapakah bilangan gula-gula yang ada dalam setiap piring sekarang?iii. Apakah akan terjadi sekiranya bilangan gula-gula bertambah?iv. Apakah akan terjadi sekiranya bilangan piring bertambah.berikut:iv. 12 gula-gula dan 4 piring kertasv. 20 gula-gula dan 5 piring kertasvi. 30 gila-gula dan 3 piring kertas6. Murid menjawab soalan-soalan yang diajukan oleh guru.3. PerkembanganMengagih/ PengongsianMerumusMengagihkan objek kepada kumpulan yang dinyatakan.1. Guru mempamerkan Kad Gambar 1 (Rujuk Lampiran: Kad Gambar 1).2. Guru meminta1. Murid meneliti Kad Gambar 1.2. Murid yang terpilih mengagihkan kepingan gambarSikap: Berdisiplin, telitiNilai: adil, kerjasama 6. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)5murid mengagihkan kepingan gambar bintang kepada 2 kumpulan yang dikehendaki.3. Guru menyoal murid soalan berikut:i. Berapakah bilangan dalam setiap kumpulan?ii. Selepas dimasukkan kesemuanya, berapakah jumlah dalam setiapiii. Apakah bukti jawapan yang kamu berikan itu?4. Langkah 1 hingga 3 diulangi untuk Kad Gambar 2, Kad Gambar 3 dan Kad Gambar 4 (Rujuk Lampiran).5. Guru membimbing murid membuat pembahagian menggunakan garis nombor. (Rujuk Lampiran: Kad Garis Nombor).bintang kepada 2 kumpulan yang dinyatakan.3. Murid menjawab soalan yang diajukan oleh guru.4. Langkah 2 dan 3 diulang dengan tiga murid yang berbeza membuat pengagihan kepingan gambar objek bagi Kad Gambar 2, Kad Gambar 3 dan Kad Gambar 4.5. Murid membuat pembahagian menggunakan garis nombor dengan bantuan guru.Strategi: Berpusatkan murid dan bahanBBM: Kad Gambar (1,2 ,3 dan 4), Kad Garis Nombor 7. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)64. TindakanPerlaksanaanPengongsian, operasi bahagi dan operasi darab yang setara dengannya.1. Guru memberikan setiap kumpulan satu set pinggan kertas dan set guli.2. Guru meminta murid menjalankan aktiviti berdasarkan kad imbas yang ditunjukkan satu persatu (Rujuk Lampiran: Kad Imbas 1, Kad Imbas 2, Kad Imbas 3 dan Kad Imbas 4).3. Guru meminta murid memberikan jawapan bagi setiap kad imbas yang ditunjukkan.1. Murid menjalankan aktiviti berdasarkan kad imbas yang ditunjukkan.2. Murid memberikan jawapan bagi setiap kad imbas yang ditunjukkan.Sikap: Berdisiplin,Nilai:teliti, yakin diri, kerjasamaStrategi: Berpusatkan murid dan bahanBBM: Kad Imbas (1,2,3 dan 4), Set Guli, Set Pinggan Kertas5. PentaksiranRumusan dan PentaksiranRumusan isi pelajaran1. Guru membimbing murid merumuskan pelajaran2. Guru meminta murid melengkapkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.3. Guru membimbing murid membuat semakan jawapan.1. Murid merumuskan isi pelajaran dengan menjawab soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru.2. Murid melengkapkan Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2.3. Murid menyemak jawapan masing- masing.Sikap: Berdisiplin, berkeyakinanNilai: rajinStrategi: Berpusatkan muridBBM: Lembaran Kerja 1 dan Lembaran Kerja 2 8. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)7 9. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)8PembarisGula-gula 10. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)9GuliPinggan Kertas 11. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)10Kad Gambar 1 (Dicetak saiz poster 2x2. Setiap bintang dicetak berasingan, dilaminate, bolehditampal dan ditanggalkan). 12. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)11Kad Gambar 2 (Dicetak saiz poster 2x2. Setiap smiley dicetak berasingan, dilaminate, boleh ditampaldan ditanggalkan). 13. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)12Kad Gambar 3 (Dicetak saiz poster 2x2. Setiap silinder dicetak berasingan, dilaminate, boleh ditampaldan ditanggalkan). 14. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)13Kad Gambar 4 (Dicetak saiz poster 2x2. Setiap bentuk flowchart dicetak berasingan, dilamminate,boleh ditampal dan ditanggalkan). 15. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)14Kad Garis Nombor0 1 2 3 4 5 16. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)15Kad Imbas 16 2 17. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)16Kad Imbas 28 4 18. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)17Kad Kad Imbas 310 5 19. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)18Kad Imbas 430 10 20. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)19 21. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)20Nama:.................................................................................. Kelas: 2............................Selesaikan.1.=42.=33.=14.=25.=5 22. NORAZLIN BINTI MOHD RUSDIN (D20102046027)21Selesaikan.1.=32.=23.=7