Bai 1 tong quan

  • View
    310

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1. KINH T VI M 2. Mc Tiu Ca Kha Hc Hi u c nh ng nguyn l c b n v cung c u v cc tr ng thi c a th tr ng Hi u c hnh vi c a ng i tiu dng trong cc i u ki n rng bu c Hi u c hnh vi c a cng ty trong cc c u trc th tr ng khc nhau. Hi u c tc ng c a cc chnh sch chnh ph n n n kinh t . Nm c cc khi nim, nguyn l c bn v cng c phn tch lm c s cho cc mn hc sau. 3. Phn B Thi Gian Ging dy: 50% Trc nghim + Bi tp : 30% Tho lun nhm: 20% 4. Ni Dung Kha Hc Bi 1: Gii thiu (1 tun) Bi 2: Phn tch cung cu th trng (3 tun) Cung, Cu, Cc trng thi th trng, H s co gin, nh hng ca cc chnh sch chnh ph Bi 3: L thuyt tiu dng (2 tun) L thuyt li ch, L thuyt ng bng quan Bi 4: L thuyt hng (2 tun) L thuyt sn xut, L thuyt chi ph, L thuyt li nhun Bi 5: Cc cu trc th trng (3 tun) Cnh tranh hon ho, c quyn, Cnh tranh c quyn, c quyn nhm Bi 6: Th trng cc yu t sn xut (1 tun) Th trng lao ng, Th trng vn, Th trng t ai Bi 7: Vai tr ca chnh ph trong nn kinh t th trng (1 tun) Cc tht bi th trng, Vai tr ca chnh ph 5. Slide 2-5 Bi 1 T ng Quan Kinh T Vi M 6. Slide 2-6 S khan him Nhu cu v s cn thit S khan him, s la chn v chi ph c h Th gii ca s nh i S la chn ca x hi Ni dung 7. Slide 2-7 S khan him S khan him xy ra khi cc ngun lc sn xut ra cc hng ho (dch v) khng tho mn mi nhu cunhu cu ca con ngi. S khan him 8. Slide 2-8 Khi nimv kinh t hc Kinh t hc L mt mn khoa hc nghin cu cch thc vn hnh ca mt nn kinh t ni chung v cch ng x ca tng thnh vin kinh t ni ring Nghin cu cch thc con ngi phn b cc ngun lc c gii hn (khan him) tho mn nhu cu ca h Nghin cu cch thc la chn ca con ngi 9. Slide 2-9 Kinh thc vi mv kinh t hc v m Kinh t hc v m Nghin cu hnh vi ca mt nn kinh t v mt tng th Lm pht Thu Tht nghip Tng trng kinh t Thng mi quc t 10. Slide 2-10 Kinh thc vi mv kinh t hc v m Kinh t hc vi m Nghin cu vic ra quyt nh ca cc c nhn hoc ca hng nhim Quyt nh sn xut Chm sc sc kho Gio dc 11. Kinh thc thc chng kinh thc chun tc Kinh t hc thc ch ng : lin quan n cch l gii khoa hc, cc vn mang tnh nhn qu V d : Nh nc qui nh gi xng thp hn gi th trng th gii gy ra bun lu xng Kinh t hc chun t c: lin quan n vic nh gi ch quan ca cc c nhn. V d : cn phi cho sinh vin thu nh vi gi r. 12. Slide 2-12 Sn xut L nhng hot ng chuyn ho cc ngun lc ti nguyn vo trong cc sn phm tiu dng Ngun lc hoc yu t sn xut Yu t u vo l nhng yu t c s dng sn xut ra nhng g con ngi mong mun S khan him 13. Slide 2-13 Ngun lc hoc yu t sn xut t ai Ngun lc t nhin hay mn qu ca t nhin Lao ng Ngun lc con ngi S khan him 14. Slide 2-14 Ngun lc hoc yu t sn xut Vn hin vt Nhng ngun lc c to ra trong sn xut Vn con ngi Tch lu t gio dc v o to ca ngi lao ng S khan him 15. Slide 2-15 Ngun lc hoc yu t sn xut K nng qun l L ngi c kh nng t chc, qun l v nh gi cc ngun lc Chp nhn ri ro a ra cc quyt nh c bn v kinh doanh S khan him 16. Slide 2-16 Hng ho khc vi Hng ho kinh t Hng ho l nhng th em li cho con ng i s tho mn v do chng c gi tr. Hng ho kinh t l nhng hng ho hay dch v c sn xut ra t nhng ngun lc khan him. S khan him 17. Slide 2-17 Dch v Thc hin nhng nhim v cho mt ng i no S khan him 18. Slide 2-18 Ba vn kinh t c bn Sn xut ci g? Sn xut nh th no? Sn xut cho ai? 19. Slide 2-19 Cc thnh vin kinh t H gia nh Doanh nghip Chnh ph Cc thnh vin kinh t mc tiu v hn ch khc nhau nhng vic ra quyt nh ging nhau 20. Slide 2-20 Mhnh nn kinh t H gia nh Doanh nghipChnh ph Thtrng yu t Thtrng hng ho Thu Thu Tin (Chi tiu) Hng ho, dch vHng ho, dch v Tin (Doanh thu) Tin (Thu nhp) Tin (Chi ph) Yu t sn xut Yu t sn xut Tr cpTr cp 21. C chkinh t C ch kinh t th trng t do thun ty C ch kinh t hn hp C ch kinh t k hoch ha tp trung 22. Slide 2-22 Chi ph c hi L gi tr ca phng n tt nht b b qua khi a ra mt quyt nh la chn kinh t L gi tr ca phng n tt nht phi hy sinh khi a ra mt quyt nh la chn Khan him, S la chn v Chi ph c hi 23. Slide 2-23 Trongkinhthc, chi phlun c hiul chiphchi. Khan him, S la chn v Chi ph c hi 24. Slide 2-24 Ngun lc khan himv nhu cu khng tho mn S khan him S la chn Chi ph c hi Khan him, S la chn v Chi ph c hi 25. Slide 2-25 Khi mt ngun lc c s dng cho mt hot ng no th ngi s dng phi hy sinh c hi s dng ngun lc vo cc hot ng khc. Th gii ca s nh i 26. Slide 2-26 th v chi ph c hi: ng gii hn kh nng sn xut (PPF) th hin cc tp hp sn lng ti a c th t c trong qu trnh sn xut. Vn ng dc theo ng gii hn kh nng sn xut l gi nguyn s lng v cht lng ngun lc v ngun lc c s dng hiu qu. Th gii ca s nh i 27. Slide 2-27Hnh 2-1 ng gii hn kh nng sn xut (PPF) 28. Slide 2-28 S nh i ca x hi gia Digital Camera v Pocket PC Hnh 2-2(a) 29. Slide 2-29 S nh i ca x hi gia Digital Camera v Pocket PC Hnh 2-2(b) Pocket PC (triu chic/nm) Digitalcamera (triuchic/nm) 30. Slide 2-30 Quy lut chi ph c hi ngy cng tng Hnh 2-3 Pocket PC (triu chic/nm) Digitalcamera (triuchic/nm) OC ca vic hy sinh digital camera t c thm 10 triu pocket PC 31. Slide 2-31 Quy lut chi ph c hi ngy cng tng c thm ngy cng nhiu mt lng v mt hng ho no th x hi s phi hy sinh ngy cng nhiu cc hng ho khc. S la chn ca x hi 32. Slide 2-32 Tng trng kinh t Hnh 2-4 Pocket PC (triu chic/nm) Digitalcamera (triuchic/nm) 33. Slide 2-33 Phn tch cn bin Khi bn (tiu dng) Q sn phm thu c TB = f(Q) c Q sn phm phi mt chi ph TC = f(Q) Cc thnh vin kinh t mong mun NB = (TB TC)max 34. Slide 2-34 Phn tch cn bin iu kin cn: (NB)Q=0 Nh vy: (TB TC)Q=0 Mc sn lng ti u t c khi: MB(Q) = MC(Q)