Click here to load reader

Bec pelc+2010+-+musika

 • View
  695

 • Download
  12

Embed Size (px)

Text of Bec pelc+2010+-+musika

 1. 1. E:CDD FilesBEC-PELC Finalized June 2010COVER PELC - Musika.docxPrinted: 8/11/2010 10:35 AM [Anafel Bergado] 1 (Philippine Elementary Learning Competencies) BASIC EDUCATION CURRICULUM MAKABAYANBUREAU OF ELEMENTARY EDUCATION Department of Education Republic of the Philippines JUNE 2010 MUSIKA
 2. 2. Ang musika ay isang anyo ng sining na gumagamit ng tunog bilang (medium). Ang mga elemento ng musika ay binubuo ng ritmo, melodiya, anyo, timbre, daynamika, tempo, tekstura at armonya. Ang salitang musika ay hango sa salitang Griyego (mousike), ang sining ng mga Musa. Ang paglikha at pagtatanghal, maging ang kahulugan ng musika ay nagkakaiba- iba ayon sa kultura at paniniwalang panlipunan. Ito ay nahahati sa ibat ibang uri. Ito ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng tao. Sa pamamagitan ng mataas na kalidad at kasiya-siyang programa, patuloy ang pag-unlad ng mga guro at mag-aaral sa paggawa ng musika. Ilan sa mga patunay nito ay ang pagkakaroon nila ng mataas na pagpapahalaga sa sarili, tiwala sa sarili, positibong pananaw sa buhay, at makabuluhang karanasan ng pag-aaral. Ang musika ay nagsisilbing tulay na nagdurugtong ng bawat henerasyon. Layunin ng musika na Music Education Goal The goal of music education in Virginia and in Roanoke County Schools is to empower students to experience music as a source of personal enrichment, as a vehicle for the constructive expression of human emotions, and as a unique intellectual discipline. This goal will be attained through a structured, sequential program of study. Students will develop an intellectual understanding of music through experiences in singing, moving, listening, and playing instruments. They will learn to read and notate music, and to create compositions that transcribe their thoughts and emotions into concrete, musical forms of human expression. Students will exercise their critical thinking skills by investigating and analyzing all facets of the music discipline, employing both traditional modes of instruction and the latest technological advancements. Through active involvement in music students of Roanoke County will build a foundation for a lifetime of participation in and enjoyment of music
 3. 3. 1 MUSIKA Mithiin: Nalilinang ang kamalayan, kaalaman at mapanuring kaisipan tungkol sa mga elemento ng musika na magagamit upang maipahayag ang damdamin at maipamalas ang pagkamalikhain sa mga gawaing musikal; naiaangkop ang mga kaalaman at kasanayan sa pang-araw-araw na pamumuhay tungo sa pagpapaunlad ng sarili at pamayanan, upang makaagapay sa kamalayang global. IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG Pamantayan: Nagagamit ang pangunahing kaalaman sa pagpapangkat ng mga nota at pahinga sa ibat ibang palakumpasan sa paglikha ng hulwarang ritmo. I. RITMO A. Naisasagawa ang maayos na pagtugon sa pulso ng mga tunog 1. Nadarama ang pulso ng tunog na naririnig at hindi naririnig 1.1 Nagagamit ang anumang kilos ng katawan sa pagdama ng pulso ng tunog na naririnig at hindi naririnig 2. Nakatutugon sa pulsong napapakinggan sa pamamagitan ng iba't ibang kilos Hal.: pagpalakpak, pagtapik pagpadyak, pagmamartsa 3. Nagagamit ang pantay-pantay na guhit (l l l l l l l l l l l) sa paglalarawan ng pulso ng tunog 4. Natutukoy ang mabibigat at magagaan na pulso 4.1 Nailalagay sa wastong lugar ang panandang diin (>) ayon sa nadamang bigat ng tunog na narinig Pamantayan: Nagagamit ang pangunahing kaalaman sa ibat ibang uri ng nota at pahinga sa paglikha ng hulwarang ritmo sa ibat ibang palakumpasan 1. RITMO A. Nabibigyang-kahulugan ang mga ritmong naririnig 1. Nakatutugon sa ritmo ng isang awit sa pamamagitan ng kilos katawan 1.1 Naikikilos ang pulso ng awit 2. Natutukoy ang pangalan ng ibat ibang nota/pahinga Notes ( Nota ) Rest ( Pahinga ) Buong Nota (Whole) Buong Pahinga Hating Nota (Half) Hating Pahinga Kapat na Nota (Quarter) Kapat na Pahinga Kawalong Nota (Eighth) Kawalong Pahinga Kalabing Anim (Sixteenth) Kalabing Anim na Pahinga Pamantayan: Nagagamit ang pangunahing kaalaman sa ibat ibang uri ng nota at pahinga sa ibat ibang palakumpasan sa paglikha ng hulwarang ritmong angkop na pansaliw upang makapagbigay buhay sa awit, tula at kuwento. I. RITMO A. Nakatutugon nang may pag-unawa sa ibat ibang palakumpasan 1. Nagagamit ang iba't ibang hulwarang ritmo sa iba't ibang palakumpasan 1.1 Nabibigyang-kahulugan ang awit/ tugtugin sa ibat ibang palakumpasan sa pamamagitan ng pag-awit at angkop na kilos ng katawan ( , at ) 1.2 Nasasabi ang katuturan ng o cut time Hal.: Sa ay may dalawang kumpas sa isang sukat at ang half note ( ) at half rest ( ) ay tumatanggap ng isang kumpas 1.2.1 Nabibigyang halaga ang mga nota at pahinga sa palakumpasang o
 4. 4. 2 IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG Hal.: Dalawahan Tatluhan Apatan 5. Nagagamit ang panghati (bar line) sa pagpapangkat ng mga tunog sa dalawahan/tatluhan/apatang sukat Hal.: Dalawahan Tatluhan Apatan 6. Nailalarawan ang pulso sa anyong quarter note ( ) at quarter rest ( o ) 7. Naipakikita na ang dalawang tunog na magkasintagal ang haba ay maaaring katumbas ng isang pulso 7.1 Naisasagawa sa pamamagitan ng pag-awit, pagbigkas, pagkilos o pagtugtog ang dalawang tunog na magkasintagal ang haba katumbas ng isang pulso 3. Naibibigay ang halaga ng isang nota/pahinga at ang kaukulang kumpas para rito. Nota Pahinga Halaga 4 kumpas 2 kumpas 1 kumpas 2 1 kumpas 4 1 kumpas 3.1 Natutukoy na ang halaga ng tuldok ay kalahati ng notang sinusundan Hal.: = 3 kumpas = 1 2 1 kumpas Hal.: Nota Pahinga Katumbas na Kumpas 2 kumpas 1 kumpas kumpas 1 kumpas 1.2.2 Nakabubuo ng hulwarang ritmong ginagamitan ng ibat ibang uri ng mga nota/pahinga sa palakumpasan 1.2.3 Naisasagawa ang palakumpasang sa pamamagitan ng iba't ibang kilos ng katawan 1.3 Naibibigay ang halaga ng mga nota/pahinga sa kumpas na Nota Pahinga Halaga 8 kumpas 4 kumpas 2 kumpas 1 kumpas kumpas
 5. 5. 3 IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG 7.2 Naisusulat ang dalawang magkasintagal ang habang tunog na katumbas ng isang pulso sa anyong eighth note 8. Nakatutugon sa hulwarang ritmo sa tulong ng nota/pahinga 8.1 Nakagagawa ng isang payak na hulwarang ritmo na nagagamit na pansaliw sa isang awit sa pamamagitan ng instrumentong perkusyon. 8.2 Nabibigkas ang titik ng awit ayon sa hulwarang ritmo nito 3.2 Nabibigay ang halaga ng mga nota/pahinga sa hulwarang ritmo na binubuo ng maiikli at mahahabang tunog Hal.: 3.3 Nasasabi ang katuturan ng palakumpasang , at Hal.: na may dalawang kumpas sa isang sukat at ang quarter note/quarter rest ay tumatanggap ng isang kumpas 1.3.1 Nasasabi ang katuturan ng palakumpasang Hal.: Sa may anim na kumpas sa isang sukat at ang eighth note ( ) at eighth rest ( ) ay tumatanggap ng isang kumpas 1.4 Naisasagawa ang palakumpasang sa pamamagitan ng ibat ibang kilos ng katawan at pag- awit/pagtugtug sa pamaraang madalang katamtaman mabilis B. Natutukoy kung saang kumpas nagsisimula at nagwawakas ang isang awit 1. Natutukoy ang pagkakaugnay ng huling sukat sa unang sukat ng awit na hindi nagsisimula sa unang kumpas Pilipinas Kong Mahal Unang taludtod: Ang ba-yan ko ta-nging i kaw Huling taludtod: Pi - li - pi - nas kong hi - rang
 6. 6. 4 IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG 3.4 Nakabubuo ng hulwarang ritmong ginagamitan ng ibat ibang uri ng mga nota/pahinga Hal.: B.Naisasagawa ang ibat ibang palakumpasan tulad ng: 2. Natutukoy ang ritmo ng naririnig na awit/tugtugin kung dalawahan, tatluhan at apatang sukat 3. Naikukumpas nang wasto ang awit ayon sa palakumpasan habang umaawit Halimbawa ng awit na nagsisimula sa ikalawang kumpas at nagtatapos sa unang kumpas Santa Clara Unang taludtod: San-ta Cla-rang pinung-pino Huling taludtod: Ang pa-nga -ko tu - tu-pa-rin C. Nakalilikha ng mga hulwarang panritmo bilang pansaliw sa mga tula, maikling kuwento o komposisyong musikal
 7. 7. 5 IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG Pamantayan: Nabibigyang kahulugan ang ibat ibang ngalang pantono sa pamamagitan ng pag-awit nang mag-isa o kasama ng karamihan, sa iskalang pentatonic at tunugang C Mayor. II. MELODIYA A. Napahahalagahan ang mga uri ng himig na matatagpuan sa mga awitin/tugtugin 1. Natutukoy kung ano ang limguhit 1.1 Nakagagawa ng limguhit at nasasabi ang gamit nito 2. Natutukoy ang mga ngalang pantono ng mga guhit at puwang ng limguhit Ngalang pantono ng mga guhit Ngalang pantono ng mga puwang 3. Natutukoy ang mga so-fa silaba ng iskalang mayor (do-re-mi-fa-so-la-ti-do) 3.1 Naaawit ang mga so-fa silaba ng iskalang mayor sa paraang: pataas - hal.: mi-fa-so pababa - hal.: so-fa-mi inuulit - hal.: so-so-so palaktaw - hal.: do-mi-do pahakbang - hal.: do-ti-la-so Pamantayan: Nabibigyang kahulugan ang pagitan ng bawat tono at pagkakaiba ng iskalang mayor at menor sa pamamagitan ng pag-awit nang mag-isa o kasama ng karamihan sa tunugang C Mayor at a menor . II. MELODIYA A. Naipapakita ang kasanayan sa pag-awit at pagbasa ng mga nota sa tunugang C Mayor at a menor. 1. Naipaliliwanag, naiguguhit, at naaawit ang iskalang C Mayor at ang kaugnay na iskalang a menor. Iskalang C Mayor Do re mi fa so la ti do Iskalang a menor La ti do re mi fa so la 1.2 Natutukoy ang lundayang tonong la ( home tone )ng iskalang menor. 4. Nasasabi ang kaibahan ng tunugang menor sa tunugang Mayor. 2. Natutukoy ang ibat ibang pagitan ng mga tono Pamantayan: Nabibigyang kahulugan ang pagkakaiba ng iskalang mayor at menor sa pamamagitan ng pag- awit nang mag-isa o kasama ng karamihan sa tunugang Mayor at menor . II. MELODIYA A. Naipamamalas ang kakayahan sa pag-awit, pagbasa at pagsulat ng notasyon sa tunugang Mayor at menor 1. Naipakikita ang kasanayan sa pakikinig/pag-awit/pagsulat ng notasyon sa tunugang Mayor at menor. 1.1 Nakababasa/Nakaaawit ng mga himig na nasa tunugang Mayor at ang katugong tunugang menor gaya ng: Iskalang F Mayor Iskalang d menor Iskalang G Mayor
 8. 8. 6 IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANG 3.2 Naaa