Broszura dla rodziców page 1
Broszura dla rodziców page 2

Broszura dla rodziców

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Broszura dla rodziców

  1. 1. SZKOY PARTNERSKIEPodsumowanie pierwszej czci projektuKORDYNATOR:PROJEKT7 grudnia 2010 r. wZESP SZK NR 1 IM. ANNY WAZWNYauli szkolnej odbyo si GOLUB-DOBRZYpodsumowanie pierw-szej czci projektu.Partnerski Projekt SzkUczniowie zaprezento-BE GLOBALLY AWAREwali filmy i prezenta- Myl przewodni projektu jest LICEO SCIENTIFICOcje dotyczce naszegoPoznajmy wiat, w ktrym yjemy, chroomy goSTATALE GUGLIELMOdziedzictwa kulturowe- i zmieniajmy go na lepsze - bdmy wiadomi. MARCONICARRARA, WOCHY go i przyrodniczego Wizyta w Grecji W obecnym roku szkolnym nasza szkoa zostaa zaakceptowana do realizacji projektu w ramach MELLOMHAGEN UNGDOMSSKOLEW dniach 9-14 grudnia 2010 r. odbya si druga zprogramu Comenius. Narodowa Agencja ProgramuLARVIK,planowanych wizyt roboczych. W spotkaniu uczestni-Uczenie si przez cae ycie pozytywnie ocenia powstay NORWEGIAczyli nauczyciele i uczniowie z 6 szk partner-we wsppracy ze szkoami w Anglii, Grecji, Danii, skich. Miao ono miejsce w 1. Gymnasio w Neo Psy- Norwegii i Woszech projekt zatytuowany Be Globally chiko na przedmieciach Aten. Nasz szko reprezen-Aware. Otrzymalimy dofinansowanie w wysokoci ACADEMY 360 towali p. Iwona Podraza nauczycielka historii, p. Ju- 20 000. Bdzie ono przeznaczone na realizacj dziaa SUNDERLAND, styna Blumkowska nauczycielka j. angielskiego orazprojektowych takich jak: wycieczki, przygotowanieANGLIA uczniowie Natalia Rozonkowska (2Gb), Justyna Ma- prezentacji, krtkich filmw, broszur oraz albumu Nasze linowska (3Ga), Kasia Przedpeska (1Ga) i Joasiadziedzictwo oraz na wyjazdy zagraniczne do szk Buczkowska (2Ga). Spotkanie miao na celu przyblie-partnerskich. nie uczestnikom dziedzictwa kulturowego i naturalnego Ustajc tematyk doszlimy do wniosku, e niezbdnym swego regionu i regionw szk partnerskich. By czas elementem edukacji modziey jest poznanie wasnego1O GYMNASIOdziedzictwa historycznego i naturalnego, ktre decyduje NEW PSYCHIKOU na poznanie zabytkw wpi- o tosamoci czowieka. Wychowanie modego( ATENY ), GRECJA czowieka, ktry bdzie dobrze zorientowany we sanych na list wspczesnym wiecie poczynajc od swojej miejscowoci, UN ESCOw regionu jest jednym z waniejszych zada wspczesnej Grecji Akro-szkoy. Uczniowie powinni pozna najpikniejsze zabytki pol czy wspa- historyczne regionu, miejsca o szczeglnych walorach niay staroytnyprzyrodniczych i rozumie ich znaczenie. teatr Epidauros, a take nauk PROJEKT FINANSOWANY ZE tr ad y cyjn egoRODKW UNII EUROPEJSKIEJSEVERIN SKOLEtaca greckie- HADERSLEV,go. ZESP SZK NR1DANIAIM. ANNY WAZWNY BLOG PROJEKTU W GOLUBIU- DOBRZYNIU www.begloballyaware.blogspot.com
  2. 2. Nieodcznym elementem rozwoju cywilizacji jest zmianaCELE PROJEKTU DZIAANIAwspczesnego wiata, niejednokrotnie pocigajca zasob niekorzystne skutki. Niszczenie miejsc wiadczcych oGwnymi celami projektu s:cywilizacyjnym dorobku czowieka, jak i bdcych natu-1. Pogbienie wiedzy o historycznym i przyrodniczymKasia, Asia,ralnym wytworem si przyrody, stanowi grone zuboeniedziedzictwie swego regionu i regionw szk partnerskich,Natalia, Justy-dziedzictwa historycznego i naturalnego. Chcemy uwia-wiedzy z zakresu ochrony rodowiska, zdrowego ody-na i p. I. Pod-domi uczniom znaczenie ochrony rodowiska, konieczno wiania i zdrowego trybu ycia, raza podczaspodjcia konkretnych dziaa na rzecz jego ochrony, za- 2. Uwraliwienie uczniw na konieczno dbaoci o lokal- wideokonfe-angaowa ich w oszczdzanie wody i energii, sortowanie ne rodowisko naturalne,rencji zi segregacj odpadw w domu i w szkole, zbirk puszek3. Zachcenie do aktywnego wspdziaania w celu wzro-uczniami zaluminiowych, butelek plastikowych i zuytych baterii. Pla- stu wiadomoci ekologicznej i zapobiegania degradacjiGrecji.nujemy wyposay uczniw w konkretn wiedz o sposo-rodowiska naturalnego,bach zapobiegania powstawaniu nadmiernej iloci odpa- 4. Wyksztacenie zdrowych nawykw ywieniowych idw, poznanie lokalizacji legalnych i nielegalnych wysy-skonienie do wyboru zdrowego stylu ycia,Obecnie grupy uczniw z klas gimnazjalnych i klaspisk mieci w najbliszym regionie oraz zagroe z tym5. Rozwijanie zdolnoci, umiejtnoci i zainteresowa 1 Lb pracuj nad kolejnymi projektami dotyczcy-zwizanych, moliwoci utylizacji i recyklingu odpadw, uczniw w zakresie przedmiotw matematyczno-mi: energii, wody i gospodarki odpadami.metod ochrony i oczyszczania zbiornikw wodnych.przyrodniczychProjekt 1Uczniowie bd mieli moliwo porwnania stanu rodo-6. Zachcanie do innowacyjnego wykorzystywania tech-ENERGIA JEST NASZA PRZYSZOCI W PO-wiska naturalnego w krajach biorcych udzia w projekcie. nologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) poprzez uy- SZUKIWANIU ENERGII.W trakcie spotka bd analizowali wyniki ankiet i we-wanie rnych narzdzi technologii Web2.0 umoliwiaj-Problem: Dlaczego poszukiwanie rde energii innychzm udzia m.in. w dyskusjach na temat zanieczyszcze ni ropa naftowa czy wgiel jest tak wane ? Jakie scych szybki dostp do materiaw i informacji oraz kon- alternatywnelokalnego rodowiska, rdach pozyskiwania energii czy taktowania si.segregacji odpadw stosowanych w ich regionach oraz sposoby pozy-Projekt zosta podzielony na pi czci: skiwania ener-sposobach rozwizywania napotykanych problemw. a) Nasze dziedzictwo historyczne i przyrodnicze,gii w naszejRealizacja projektu poszerzy ich wiedz na temat wpywu b) Energia i woda,okolicy i re-cywilizacji na zdrowie i ycie czowieka. Pozwoli im zrozu- c) Odpadki, cieki, recycling gionie ? Jakmie, e stan rodowiska w miejscu zamieszkania zaleyd) Dieta i ywienie wprowadziod dziaa kadego z nas. Pogbieniu wiadomoci eko-e) Zdrowy tryb yciaracjonalnelogicznej modych ludzi, towarzyszy bdzie poszerzenie Loga zaprojektowane przez naszych uczniw gospodarowa-wiedzy dotyczcej zdrowego trybu ycia, prawidowegonie energi wywienia, zbilansowanej diety, aktywnoci fizycznej orazszkole i na-ksztatowanie umiejtnoci niezbdnych do utrzymaniaszych domach?zdrowia i kondycji fizycznej. Projekt 2Dziaania przewidziane w projekcie bd miay rno-ATLANTYK W NASZYM DOMU JAK TO MOLI-WE ? TROPEM WODY W MOJEJ MIEJSCOWOCI.rodny charakter. Przewidziane s zadania realizowaneProblem: W jaki sposb Atlantyk warunkuje zasobymetod projektu, zajcia grupowe, wasne badania, sa- wody pitnej w Polsce? Jak chroni zasoby wody w na-modzielne wykonywanie eksperymentw, wywiady. Pod-szej okolicy? Jak oszczdza wod w domu i w szkole ?czas wiatowego Dnia Wody, wiatowego Dnia OchronyProjekt 3rodowiska, Akcji Sprztanie wiata, wiatowego DniaGOSPODARKA ODPADAMI. MIECI MNIEJ, ZIE-MI LEJ !Zdrowia uczniowie przygotuj wystawy, quizy, kampani Problem: Jak i czy mieszkacy naszego miasta segregu-np. Wyczaj, Zakrcaj, Segreguj, wezm udzia w warszta- j odpady? Dokd trafiaj rzeczy nieprzydatne w na-tach ekologicznych i dyskusjach tematycznych. Przeprowa-szej okolicy? I co dalej?, czyli co dalej dzieje si z odpa-dz rnego rodzaju ankiety. Prowadzona zostanie selek- dami?tywna zbirka puszek aluminiowych, butelek plastikowychi zuytych baterii.