Câu hỏi nltk

  • View
    201

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

1. Chng 2: THU THP V TRNH BY D LIU THNG K Bi 2.1 C ti liu v bc th ca cc cng nhn trong mt x nghip nh sau: 1 3 2 4 3 1 2 7 1 3 4 3 2 4 2 4 3 5 6 2 6 3 3 4 3 2 4 3 1 4 3 1 2 3 1 3 4 2 3 4 1 6 2 4 3 5 1 4 2 6 3 5 4 2 1 3 3 4 5 1 3 3 5 3 2 4 3 5 4 1 5 4 3 5 2 3 6 4 5 6 7 1 4 1 y/c: - hy phn t ca cng nhn x nghip theo bc th - biu din kt qu ln th bi s 2.2 c ti liu thu thp c v s nhn vin bn hng ca 40 ca hng thng mi thuc mt thnh ph trong k bo co nh sau: 25 24 15 20 19 10 5 24 18 14 7 4 5 9 13 17 1 23 8 3 16 12 7 11 22 6 20 4 10 12 21 15 5 19 13 9 14 18 10 15 - cn c theo s nhn vin bn hng, phn t cc ca hng ni trn thnh 5 t c khong cch u nhau. - Tnh tn sut v mt phn phi ca dy s xy dng cu 1 Bi s2.3 ti mt x nghip ta thu thp c thng tin v thi gian cn thit hon thnh mt loi sn phm ca 50 cng nhn nh sau(n v tnh: pht): 20,8 22,82 21,8 22,0 20,7 20,9 25,0 22,2 22,8 20,1 25,3 20,7 22,5 21,2 23,8 23,3 20,9 22,9 23,5 19,5 23,7 20,3 23,6 19,0 25,1 25,0 19,5 24,1 24,2 21,8 21,3 21,5 23,1 19,9 24,2 24,1 19,8 23,9 22,8 23,9 19,7 24,2 23,8 20,7 23,8 24,3 21,1 20,9 21,6 22,7 - 1. phn ti liu thnh 7 t vi khong cch u nhau - Tnh tn sut v tn s tch ly ca mi t - V th tn s v tn s tch ly. Chng3: M T D LIU BNG CC C TRNG THNG K C ti liu v vn u t xy dng ca mt a phng c trnh by di dng bng sau( n v tnh: triu ng): 2. nm Tng s Trong Xy lp Thit b Xy dng khc 1996 12806,3 8195,9 3603,5 1008,9 1997 15959,1 8023,8 6662,8 1272,5 1998 20559,1 14987,9 2957,5 2622,7 1999 16019,6 11973,9 2425,6 1602,2 2000 16795,3 12591,6 2603,5 1600,2 2001 16300,0 11600,0 2500,0 2200,0 - hy xc nh cc s tng i c th tnh ton - hy ly v d minh ha cho tng loi bi s 3.2 c ti liu v thc hin k hoch v doanh thu qu I, II ca mt nm ca 3 ca hng thuc cng ty A nh sau( n v tnh: triu ng): Tn ca hng Thc t qu I K hoch qu II Thc t qu II 1 900 1000 1000 2 1300 1500 1800 3 1600 2500 2075 Hy tnh cc s tng i thch hp nhm nh gi k hoch doanh thu ca tng ca hng ca c cng ty. Bi s 3.3 1. mt x nghip c k hoch h thp gi thnh n v sn phm ca k nghin cu l 5%. Ga thnh thc t n v sn phm k nghin cu so vi k gc gim 7%.hy tnh s tng i hon thnh k hoch gim gi thnh. 2. mt x nghip c k hoch h thp lng thi gian lao ng hao ph sn xut mt n v sn phm ca k nghin cu l 4%. Lng thi gian lao ng hao ph sn xut mt n v sn phm ca k nghin cu so vi k gc tng 2%. Hy tnh s tng i hon thnh k hoch v hon thnh ch tiu ni trn. 3. mt x nghip c k hoch tng tng sn lng cng nghip ca k nghin cu l 8%.thc t ca k nghin cu so vi k gc, tng sn lng tng 12%. Hy tnh s tng i hon thnh k hoch v ch tiu tn sn lngc ca x nghip. bi s 3.4 c tnh hnh thu hoch la trong nm ca 3 hp tc x thuc mt x nh sau: Tn hp tc x V h thu V ng xun Nng sut (t/ha) Din tch (ha) Nng sut (t/ha) Din tch (ha) A 33 100 40 120 B 35 120 38 140 C 37 180 36 140 3. - tnh nng sut la bnh qun v h thu,v ng xun ca ton x - tnh nng sut la bnh qun mi v trong nm ca ton x bi 3.5 c tnh hnh thu hoch la tron nm ca 3 hp tc x thuc mt x nh sau: Hp tc x Nng sut( t/ha) T trng din tch thu hoch (%) A 33 20 B 35 35 C 37 45 Hy tnh nng sut la bnh qun trong nm ca ton x. Bi 3.6 C ti liu v tnh hnh sn xut la v ma nm bo co ca 3 hp tc x trong cng mt huyn nh sau: Hp tc x Din tch gieo cy(ha) Lng phn bn ha hc cho mt ha(kg) Nng sut la bnh qun(t/ha) Gi thnh 1 t la(1000d) S 1 120 180 36 74 S 2 180 160 35 76 S 3 250 200 40 70 - tnh lng phn ha hc bnh qun cho mt ha - nng sut la thu hoch bnh qun - gi thnh bnh qun 1 t la bi 3.7 c ti liu phn t ca cc hp tc x thuc mt huyn theo nng sut thu hoch la v nm bo co nh sau: Nng sut la(t/ha) S hp tc x 30-50 10 35-40 20 40-45 40 45-50 25 50-55 5 - c th tnh nng sut thu hoch la bnh qun ca ton huyn hay khng? - Hy b sung thm iu kin tnh nng sut thu hoch la bnh qun Bi s 3.9 4. C mt xe ti chy i 2 ln v chy v 2 ln gia nng trng X v nh ga Y vi tc ( dvt: km/h) nh sau: lt i ln lt l 40, 35. lt v ln lt l 45,60 - hy tnh tc bnh qun ca xe trong tt c lt i v v, bit rng qung ng t nh ga n nng trng l 120km. - nu khng bit qung ng t nh ga n nng trng th c tnh c tc bnh qun khng? Bi s 3.10 C ti liu v 2 x nghip ch bin thuc cng ty K cng sn xut mt loi sn phm trong k nghin cu nh sau: Qu X nghip X X nghip Y Gi thnh n v sn phm(1000d) T trng sn lng ca tng qu trong nm(%) Gi thnh n v sn phm(1000d) T trng chi ph sn xut ca tng qu trong nm(%) I 19,5 16 20,0 18 II 20,2 35 21,4 36 III 20,4 30 19,2 29 IV 19,8 19 18,5 17 - tnh gi thnh bnh qun n v sn phm ca x nghip X - tnh gi thnh bnh qun n v sn phm ca x nghip Y bi s 3.11 c tnh hnh sn xut ti 2 x nghip dt trong 6 thng ca 1 nm nh sau: X nghip Qu III Qu IV Sn lng vi(1000m) T trng vi loi I(%) Sn lng vi(1000m) T trng vi loi I(%) A 240 90 250 92 B 360 92 350 94 - tnh t trng vi loi mt bnh qun mi qu ca tng x nghip trong 6 thng - t trng vi loi mt bnh qun cho c 2 x nghip trong qu III, IV v 6 thng cui nm. Bi 3.12 5. C ti liu v tui ngh ca cng nhn trong 3 t trong mt x nghip nh sau: T I 2 2 5 7 9 9 9 10 10 11 12 T II 3 5 8 10 12 15 16 T III 2 3 4 4 4 5 5 7 7 8 Trong mi t hy tnh tui ngh bnh qun, s mt v s trung v Bi 3.13 C ti liu v nng sut lao ng ca cc cng nhn trong mt m than nh sau: Phn t cng nhn theo nng sut lao ng ngy(kg) S cng nhn 400-450 10 450-500 15 500-600 15 600-800 30 800-1200 5 - tnh nng sut lao ng bnh qun - mt v nng sut lao ng ngy ca cng nhn - s trung v v nng sut lao ng ngy ca cng nhn bi 3.14 c ti liu v tui ngh(TN) v tin lng(TL) ca cc cng nhn nh sau: TN(nm) 2 2 5 7 9 9 10 11 12 TL(10.000d) 633 655 780 810 820 815 850 900 940 - tnh khong bin thin, lch tuyt i bnh qun, phng sai v lch chun ca tng tiu thc. - hy so snh bin thin ca 2 tiu thc trn. Bi 3.15 C ti liu phn t 100 cng nhn dt theo nng sut lao ng nh sau: Nng sut lao ng ngy (mt) S cng nhn Di 40 10 40-50 30 6. 50-75 40 75-100 15 100 tr ln 5 - nng sut lao ng ngy bnh qun - lch tuyt i bnh qun - lch chun v nng sut lao ng ngy - lch bin thin v nng sut lao ng ngy ca cng nhn. Bi 3.16 C ti liu v tin lng ca cng nhn trong mt doanh nghip nh sau: Loi cng nhn S cng nhn(ngi) Mc lng thng mi cng nhn(10.000d) Th rn 2 170;180 Th ngui 3 160;180;200 Th tin 5 170;190;200;210;230 - tnh tin lng bnh qun ca cng nhn mi loi v ton th cng nhn - phng sai chung v cc phng sai t v tin lng - phng sai cc s bnh qun t - bnh qun ca cc phng sai t - dng quy tc cng phng sai kim tra kt qu tnh ton bi 3.17 trong tng s 10000 bng n ca x nghip bng n-phch nc sn xut ra ngi ta iu tra thy c 200 ph phm. hy tnh phng sai ca tiu thc phm cht bng n sn xut. CHNG 4: DY S TH GIAN Bi 4.1: c ti li v doanh thu ca 1 cng ty thng mi trong cc ngy ca thng 2 nh sau: Ngy Doanh thu Ngy Doanh thu 1 18 15 19 2 20 16 19 3 22 17 23 4 21 18 25 5 19 19 24 6 21 20 24 7 20 21 26 8 21 22 24 9 21 23 28 10 21 24 29 7. 11 20 25 28 12 21 26 30 13 22 27 28 14 23 28 31 Yu c: 1. Dy s trn l dy s g? 2. Bi din s li trn ln th? 3. Tnh doanh thu bnh qun mt ngy trong tng tun v c thng? Bi 4.2: C ti li v gi tr hang tn kho ca mt cng ty Bch ho A vo cc ngy thng nh sau(dv:tri ng) Ngy Gi tr hang tn` kho Ngy Gi tr hang tnf kho 1.1 120 1.7 146 1.2 122 1.8 148 1.3 126 1.9 144 1.4 128 1.10 140 1.5 134 1.11 145 1.6 140 1.12 134 1.1 nm sau 126 Yu c: 1. Dy s trn l dy s g? v sao? 2. Tnh gi tr hnh ho tn kho bnh qun ca cng ty vo cc th gian sau: - M thng v m qu - Su thng nm v c nm Bi 4.3: C ti li v tnh hnh nhp v xut hng ho ti kho ca mt cng ty trong thng 1 nh sau: (v: tri ng) Tn` kho thng: 320 Ngy 5 nhp thm 50 Ngy 10 xut kho 60 Ngy 20 nhp kho 100 Ngy 25 xut kho 64 n cu thng, tnh hnh nhp xut ti kho khng c g thay . Yu c: 1. Thnh lp dy s v` gi tr hng tnf kho ca cng ty 2. Hy tnh gi tr hng tn` kho bnh qun ti kho trong thng 1 Bi 4.4: c ti li v` s cng nhn trong danh sch ca mtj x nghip nm nh sau: Ngy 1.1 x nghip c 146 CN Ngy 14.1 x nghip c b sung thm 3 CN Ngy 28.2 b sung thm 7 CN Ngy 16.4 b sung thm 5 CN Ngy 17.8 XN cho thi vicj 2 CN 8. Ngy 20.10 XN b sung thm 3 CN Tuw` ns cu nm, s CN khng thay Bits thm rng` nm nay l nm nhun` Yu c: 1. Xc lp dy s th gian. Dy so ny l dy s g? 2. xc nh s CN bnh qun trong danh sch ca x nghipj Bi 4.5:C ti li v` 1 s ch tiu ca x nghipj nh sau: ch tiu Thng 1 Thng2 Thang 3 Thng 4 Gi tr sn xut thc t (tri ng`) 316 336 338 - t l hon thnh k hoch (%) 102 105 104 - S CN thng (ngi) 300 304 304 308 Hy tnh: 1. Gi tr XS thcs t bnh qun m thng 2. S CN bnh qun m thng v ca qu 3. Nng suts lao ngj bnh qun ca m CN qu I 4. t lj % hon thnh k hoch bnh qun trong qu I 5. hy xy dngj dy s th gian v` nng sut lao ngj bnh qun trong thng. Bi 4.6: c ti li v` gi tr sx (GO) ca 1 x nghip ch bin X nh sau: Nm 2002 2003 2004 2005 2006 GO ( tri ng`) 2000 2200 2442 2704 3040 Yu c: tnh 1. lngj tng tuyt lin hon, nh gc qua cc nm 2. tc pht trin qua cc nm 3. tc tng qua cc nm 4. gi tr tuyt ca 1% tng qua cc nm bi 4.7: c ti li v` tnh hnh sx ca 1 XN nh sau: ch tiu 96 97 98 99 00 01 02 1.Gi tr sx (tri ng`) 78 ... ... ... ... ... ... 2.Lng tuytj tng (tri ng`) ... ... 13 ... ... 9 ... 3.Tc pht trin lin hon(%) ... ... ... ... 106 ... 105 4.Tcs tng(%) ... 16 ... ... ... ... ... 5.Gi tr tuyt ca 1% tng ( tr. ng`) ... ... ... ... 1,13 ... ... Yu c: 1. ch tiu lng tuytj nh trn l lngj tuytj lin hon hay nh gc(bit rng` sn lng qua cc nm tng) 9. 2. Tnh s li cn thi trong bng thng k trn 3. Tnh tc . Pht trin bnh qun hng` nm ch tiu gi tr sx ca XN Bi 4.8: c ti li v` tc j pht trin nh gc ca ch tiu l nhun ca mt x nghip hng nm nh sau: (2001=100%) Nm 2001 2002 2003 2004 Tc pht trin nh gc (%) 100 112 134 146 Yu cu: 1. Biu din s liu l th thch hp 2. Tnh cc tc pht trin lien hon qua cc nm 3. Tc tng bnh qun ca li nhun trong c giai on 2001-2004 Bi 4.9: c ti liu v sn lng ca mt x nghip trong thng 2 nh sau: Ngy GT sn lng (triu ng) Ngy GT sn lng (triu ng) 1 201 15 196 2 202 16 190 3 204 17 228 4 191 18 230 5 196 19 234 6 210 20 233 7 205 21 236 8 213 22 234 9 215 23 238 10 210 24 239 11 208 25 245 12 219 26 242 13 220 27 246 14 223 28 250 Yu cu: 1. Theo anh ch, dy s trn l dy s g? 2. Xc nh kt qu s xut tng tun, thnh lp nn dy s mi. nhn xt? 3. Hy iu chnh dy s tn bng s bnh qun di ng vi khong cch san bng l 5 Bi 4.10: c ti liu v doanh thu ca mt doanh nghip nh sau: (VT:t ng) Nm Doanh thu Nm Doanh thu 1997 346 2002 516 1998 369 2003 467 1999 441 2004 521 2000 354 2005 566 10. 2001 506 2