of 7 /7
Centrals Centrals solars solars Tecnologia Industrial Tecnologia Industrial Unitat 3 Unitat 3 Xavier Castilla Lluís Xavier Castilla Lluís Sànchez Sànchez

Centrals solars

  • Upload
    david

  • View
    602

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Centrals solars

Page 1: Centrals solars

Centrals Centrals solarssolars

Tecnologia IndustrialTecnologia Industrial

Unitat 3Unitat 3

Xavier Castilla Lluís SànchezXavier Castilla Lluís Sànchez

Page 2: Centrals solars

ÍndexÍndex

Què és una central solar?Què és una central solar? Què és el Sol?Què és el Sol? Centrals termosolars i tipusCentrals termosolars i tipus Tipus d’instal·lacions fotovoltaiquesTipus d’instal·lacions fotovoltaiques

Page 3: Centrals solars

Centrals solarsCentrals solars

Una Una central solarcentral solar funciona aprofitant funciona aprofitant l'energia del l'energia del SolSol per produir energia per produir energia elèctrica. elèctrica.

•Les centrals solars utilitzen directament l’energia del Sol i per tant han de situar-se en regions que rebin molta radiació solar, com l’ Europa mediterrània, Àfrica, Amèrica Central...

Europa

Amèrica Central

Àfrica

Page 4: Centrals solars

Que és el sol?Que és el sol?

El El solsol és una gegantina esfera és una gegantina esfera incandescent incandescent

Massa: 334000 vegades superior a la Massa: 334000 vegades superior a la terra (2.2*10terra (2.2*102727) )

Diàmetre aproximat de 1,400,000KM (110 Diàmetre aproximat de 1,400,000KM (110 vegades més que el del nostre planeta)vegades més que el del nostre planeta)

Distancia mitjana de 150,000,000 de KM Distancia mitjana de 150,000,000 de KM de la de la TerraTerra..

Page 5: Centrals solars

Centrals termosolarsCentrals termosolars

L’obtenció d’energia elèctricaL’obtenció d’energia elèctrica sempre sempre segueix el mateix procés. La segueix el mateix procés. La radiació radiació solarsolar és concentra en un fluid i és és concentra en un fluid i és transforma en energia tèrmica; el fluid transforma en energia tèrmica; el fluid passa per un passa per un intercambiadorintercambiador que que produeix vapor que acciona un produeix vapor que acciona un turboturbo--alternadoralternador..

• Hi ha 2 tipus de centrals:

•Centrals amb col·lectors distribuïts (DCS)

Concentren la radiació solar rebuda d’un element receptor de superfície molt reduïda amb la qual podem obtenir temperatures fins a 300º suficients per produir vapor a alta temperatura, que s’utilitza per generar electricitat.

Page 6: Centrals solars

•Centrals solars de torre central (CRS)

Page 7: Centrals solars

Tipus d’instal·lacions Tipus d’instal·lacions fotovoltaiquesfotovoltaiques

Instal·lacions aïllades:Instal·lacions aïllades: electrificacions electrificacions rural, aplicacions agrícoles, senyalització rural, aplicacions agrícoles, senyalització i comunicacions.i comunicacions.

Instal·lacions connectades:Instal·lacions connectades: centrals centrals fotovoltaiques i sistemes integrats en fotovoltaiques i sistemes integrats en edifici. edifici.