Click here to load reader

Checklist voor de thuiswerker - Checklist voor De Nieuwe Medewerker

  • View
    2.327

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tips voor de Nieuwe Medewerker

Text of Checklist voor de thuiswerker - Checklist voor De Nieuwe Medewerker

  • 1. Checklistvoor dethuiswerker

2. Of beter nog 3. Checklistvoor deNieuwe Medewerker 4. Waar komt deze checklist vandaan? 4! Het is 4 april 2014. Dertig leden van onze Yammer Community OverHet Nieuwe Werken The Lighthouse ontmoeten elkaar in Brussel.Ze werken samen een checklist uit voor de Nieuwe Medewerker.! Deze slideshare bevat een selectie van de elementen die door deleden van onze Yammer Community die dag opgelijst werden.Atelier des Tanneurs - Brussel 5. 5Wil u graag de volledige uitkomst van onze workshop nalezen? Worddan lid van onze Yammer Community.U krijgt hiermee toegang tot de kennis van de andere leden. Intussenzijn we met meer dan 360. Allen bezig met de implementatie van HetNieuwe Werken. Mail [email protected] 6. Hoe helpt de checklist u verder? 6Niet exhaustief noch normerend.Wl een leiddraad of startpunt voor uw eigen checklist.! Dit document is niet exhaustief noch normerend. Dit is ook nietmogelijk. Elke organisatie legt immers eigen accenten bij deimplementatie van Het Nieuwe Werken. En niet elke organisatie gaateven ver.! Wl beoogt dit document een leiddraad te zijn. Of beter nog: eenstartpunt waarmee u als organisatie zelf verder aan de slag gaat. 7. 7Enkele uitgangspunten van onze checklist.! De Nieuwe Medewerker wordt rechtstreeks aangesproken.! De toon is niet betuttelend noch straffend of dreigend.! We geven tips. Per tip wordt eerst een algemene uitleg gegeven(kadering), gevolgd door concrete voorbeelden.! De verschillende tips zijn niet geordend per thema. Dat zou nochtanswel kunnen. Enkele voorbeelden:! Ik en mijn welzijn! Ik en mijn collegas sociale cohesie! Resultaatgericht werken! Vertrouwen 8. Genoegintroductie.Hier gaan we! 9. 9Het is belangrijkom kritisch om te gaanmet je tijd en je meerwaarde. 10. 10Het is belangrijk om kritisch om te gaan met je tijden je meerwaarde.Je zal niet meer beoordeeld worden op je aanwezigheid en gepresteerdeuren. Wl op de resultaten die je neerzet. Kritisch omgaan met je tijdwordt dan ook belangrijker dan vroeger. Permanent voor ogen houdenwelke meerwaarde je creert voor je organisatie ook.Bijvoorbeeld:Je wordt op een vergadering uitgenodigd en voor jou is het niet helemaalduidelijk wat daarbij jouw toegevoegde waarde is. Neem snel contact opmet de organisator en ga een gesprek aan over jouw toegevoegdewaarde bij de vergadering. 11. 11Het is belangrijkom transparant te handelen. 12. Het is belangrijk om transparant te handelen.Transparantie! Dat verwachten we allemaal van onze directie en van onzeleidinggevende. Transparantie over hun beslissingen en in huncommunicatie.Maar ook van medewerkers die niet meer altijd op kantoor werken, wordttransparantie verwacht.12 13. Je kan als Nieuwe Medewerker transparant zijnop volgende manieren:13! Je communiceert transparant over waar je bent en waar je mee bezig bent.! Je vult je agenda waarheidsgetrouw in: het is een goede samen-werkingstool.! Je maakt je werk zichtbaar door je documenten niet in persoonlijke mailboxen telaten hangen.! Je bent transparant over waar je kennis over hebt.! Je geeft op een constructieve en eerlijke manier feedback aan je collegas. 14. Het isbelangrijkom samen met jeleidinggevendeafspraken temaken overrapportering. 15. Het is belangrijk om samen met je leidinggevendeafspraken te maken over rapportering.Als Nieuwe Medewerker heb je misschien de neiging om t veel te gaanrapporteren. Om aan te tonen aan je leidinggevende hoe hard je welwerkt nu je die niet meer zo vaak ziet. Maar is deze over-rapporteringnuttig voor jou n wordt die ook echt gevraagd door je leidinggevende?Concreet:! Maak afspraken met je leidinggevende over wat, hoe vaak en via welkcommunicatiemiddel je rapporteert over de voortgang van je werk.! Maak deze afspraken samen. Ze moeten realistisch en nuttig zijn vooralle betrokken partijen.15 16. Het is meer dan ooit belangrijkom proactief te zijn.16 17. Het is meer dan ooit belangrijk om proactief te zijn.In de wereld van Het Nieuwe Werken, Slimmer Werken, Anders werken,Future Proof Working ... krijg je als medewerker meer vrijheid n tegelijkmeer verantwoordelijkheid. Proactiviteit wint dan ook aan belang.Hoe kan je als Nieuwe Medewerker proactief zijn?! Wanneer je merkt dat je een deadline niet gaat halen, communiceer jehierover proactief met je leidinggevende.! Je zegt tijdig aan je leidinggevende wanneer je te veel of te weinigwerk hebt.! Jij zorgt ervoor dat je output duidelijk is voor je leidinggevende: het isaan jou om hierover proactief te communiceren17 18. Het is belangrijk om zelfactief op zoek te gaan naar18kwaliteitsvolle en zinvolle jobinhoud. 19. Het is belangrijk om zelf actief op zoek te gaan naarkwaliteitsvolle en zinvolle jobinhoud.Als Nieuwe Medewerker ga je kritischer om met je tijd en je meerwaarde.Je wordt immers niet meer beoordeeld op je aanwezigheid. Wl op jeresultaten en de meerwaarde die je creert voor de organisatie. Enbovendien moeten we allemaal langer gaan werken.Het wordt dan ook belangrijker dan vroeger om zelf actief op zoek tegaan naar di taken! waarmee jij de grootste meerwaarde creert voor jeorganisatie ...! ... die tegelijk aansluiten bij jouw talenten.19 20. 20 21. Ga op zoek naar jouw talenten.! Wat zijn de taken in je job die moeiteloos gaan n waar je tegelijkenergie van krijgt?! Vraag aan je collegas waar je goed in bent. Zij hebben een goede blikop jouw talenten.21 22. Praat met je leidinggevendeover je talentenn je energie-killers. 23. ! Stel: jij hebt een expertise die een duidelijke toegevoegde waardeheeft in een project. Maar de rol die je dan zou opnemen hoort striktgezien niet bij jouw functie. Neem dan zeker het initiatief om dit tebespreken met je leidinggevende.Het zou een gemiste kans zijn je strikt te houden aan jevooropgelegde taken.! Bekijk samen met je leidinggevende hoe jouw talenten maximaalkunnen bijdragen aan de realisatie van de strategische doelstellingenvan de organisatie.Welke taken in je job putten je uit? Durf ook deze tebespreken met je leidinggevende.23 24. Het is OK omin het weekend en je vrije tijdoffline te gaan!24 25. Het is OK om in het weekend en je vrije tijd offline te gaan!Je moet niet altijd en overal bereikbaar te zijn. Je beslist zelf wanneer jebereikbaar bent en wanneer je alle communicatiekanalen even afsluit omjezelf de nodige rust te gunnen.Maar het is even OK om bereikbaar te blijven als! je je daar goed bij voelt.! je je collegas niet onnodig stoort door hen bijvoorbeeld s avonds tebellen.! je blijft toezien op je gezondheid en je goed-voelen.25 26. Het is belangrijk om26kennis te zien als eengemeenschappelijk goed. 27. Het is belangrijk om kennis te zien als eengemeenschappelijk goed.Je bent transparant in waar je kennis over hebt. En je deelt die kennisproactief met je collega's en je leidinggevende.Kennis is nog steeds macht. Maar kennis delen maakt je nog krachtiger.27 28. Hoe kan je kennis delen?! Je laat belangrijke documenten niet in je mailbox hangen.! Wanneer je deelgenomen hebt aan een training, deel je wat je geleerdhebt met je collegas .! Je neemt actief deel aan sociale netwerken zoals Yammer, Twitter,LinkedIn 28 29. Het is belangrijk omflexibel te denken29en te handelen. 30. Het is belangrijk om flexibel te denken en te handelen.Enkele voorbeelden:! Thuiswerken mag geen hinder veroorzaken voor de continuteit van dedienstverlening. Je had thuiswerk ingepland vandaag. Je collega heeftechter je dringende hulp nodig op kantoor. Dan ga je naar kantoor.! Vergaderingen waarop je aanwezigheid een echte toegevoegdewaarde heeft, hebben altijd voorrang op gepland thuiswerk.30 31. 31Ik ben niet bereikbaar.Mijn creatief brein is aan het werk.Ik wil nu niet gestoord worden. 32. Het is belangrijk omop teamniveau duidelijke32afspraken te maken. 33. Het is belangrijk om op teamniveau duidelijke afspraken temaken over:! bereikbaarheid! de tools die jullie zullen gebruiken om te communiceren! de manier waarop de agenda wordt ingevuld! efficint e-mailverkeer! efficint vergaderen33Leg deze afspraken vast in gedragsprincipes. 34. 34Iedereen neemt meer ownership over zijn tijd.Afspraken over mailgebruik en meetings worden danook des te belangrijker. 35. Durf jezelf, je werk nje aanpak (methodiek)in vraag te stellen.35Photo by Thais.sr 36. Wanneer je thuis werkt, heb je misschiensneller de neiging om met je problemenen vragen te blijven zitten.Bespreek je vragen met je leidinggevende.36 37. Durf jezelf de volgende vragen te stellen:37! Had jij deze taak nu wel of beter niet thuis gedaan?! Op welke manier draagt het resultaat van een bepaalde taak bij tot de groei ofhet wel-zijn van je bedrijf?! Is je lijst van prioriteiten een goede weerslag van de prioriteiten van je bedrijf?! Weet je wat belangrijk is voor je bedrijf?! Ben je met de juiste dingen bezig?! Ben jij de best geplaatste persoon om een bepaalde taak uit te voeren? 38. Het is belangrijk ombewust na te denken overje bereikbaarheid.38 39. Het is belangrijk om bewust na te denken over jebereikbaarheid.Denk bewust na over je bereikbaarheid: stel je grenzen, en hou hiermeerekening met de dienstverlening die in jouw rol verwacht wordt.39 40. Het is belangrijkte rapporteren aan jezelf.40 41. Het is belangrijk te rapporteren aan jezelf: heb je bereiktwat je dacht te bereiken en ook: hoe komt dat?Rapporteren doe je niet alleen aan je leidinggevende, maar in de eersteplaats aan jezelf.! Leg op het begin van de dag vast wat je wil bereiken. Focus op dezetaken.! Heb je je doelstellingen voor die dag gehaald ? Welke elementenhebben ervoor gezorgd dat je die taken wel/ niet hebt kunnenafwerken?41 42. 42Denk aan je lijf. 43. Denk aan je lijf.Beweeg! Sporten is gezond. Een korte wandeling naar de bakker ook. Ga opzoek naar voldoende afwisseling in werkhouding tijdens de dag. Je hoeft geenergonomische stoel te hebben om aan ergonomie te doen.Enkele tips hier:Klik hier en bekijk het filmpje online.43 44. Het is belangrijk omd