Diagnostyka nadwozia pojazdów samochodowych

 • View
  1.066

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 1. 1. Modu7 Diagnostykanadwoziapojazdusamochodowego
 2. 2. 1. Rodzajenadwozi 2. Diagnostykanadwoziapojazdusamochodowego 1. Rodzajenadwozi Nadwoziejesttoczskadowapojazdu.Umieszczonajestnapodwoziulubjestelementem konstrukcyjnym sucym do montau elementw podwozia i innych. Okrywa ono mechanizmypojazdu,przedziapasaerskilubtowarowyorazspeniafunkcjeestetyczne, nadajceokrelonyksztatistylbryypojazdu. Nadwozie[1]skadasizestrukturynonejikaroserii(poszycia).Podwzgldemstruktury nonej pojazdy dzielimy na konstrukcje ramowe (nadwozie nieniosce) i samonone (samoniosce,bezramowe).Istniejtekonstrukcjeporednienadwoziepniosceoraz samononezramamiczciowymi. Klasyfikacjanadwozisamochodwosobowychwedugzastosowanejformyzewntrznej Klasyfikacjatakadokonujepodziaunadwoziwedugliczbybryskadajcychsinasylwetk nadwozia.Ilustrujetorysunek7.1. Rys.7.1.Klasyfikacjanadwoziazewzgldunaformzewntrzn(rdo:[1]). Odnoszcsidorzeczywistychmodelipojazdwmonajeszczewyrninadwozie2,5 bryowe, ktre jest form poredni midzy nadwoziem dwubryowym i trjbryowym. Rnicamidzynim,anadwoziemtrjbryowympoleganatym,imonawyrniwtylnej czcidodatkowbry,alejestonaduomniejszaniwprzypadkunadwoziatrjbryowego oraztensegmentzaopatrzonyjestwpokryw,ktraotwierasirazemzoknemtylnym. Przykadnadwozia2,5bryowegoprzedstawiarysunek7.2. 2
 3. 3. Rys.7.2Nadwozie2,5bryowe.(rdo: http://www.iepim.pr.radom.pl/dokumenty/BSiTR/Logistyka/Inst%206.pdf) Powyszenadwoziamogwystpowajakonadwoziazamknite,otwartelubmieszane. Wnadwoziachzamknitychwyrniamynadwoziatypu: Kareta, Limuzyna, Uniwersalne, Wielofunkcyjne, Coup. Wnadwoziachotwartychwyrniamy: Kabriolet, Roadster, Speedster, Buggy, Torpedo. Wnadwoziachmieszanychwyrniamynastpujcetypy: Kabriolimuzyna, Semikabriolet, Landaulet. Kareta[1](rys.7.3)innenazwytosedan,notchback(ang.notchszczebel,stopie;back ty) rodzaj trjbryowego, zamknitego nadwozia samochodu osobowego, z wyranie oddzielonymprzedziaemsilnikowymibagaowym.Wokresieodlat50.do90.XXwieku bytonajczciejspotykanyrodzajnadwozisamochodowych,obecniewcinadwozietypu sedanuwaanejestzaklasyczneieleganckie.Nadwozietakiemogobywyposaonew2lub 4drzwi.OdmiannadwoziatypukaretajestSedanhardtop(HardTop(ang.twardydach)) oznaczasztywny,nakadany,bdzamontowanynastaedach,czstoodrniajcysifaktur (materiaem,zjakiegojestwykonany)odresztynadwozia.Zewzgldunajegobudow, nadwozietocharakteryzujesibrakiemsupkwpomidzybocznymioknami.Szybyw drzwiachopuszczajsiwcaoci(jeliwystpujeramkadookoaszybytoopuszczasi razemzszyb). Rys.7.3.Nadwozietypukareta[1] 3
 4. 4. Limuzyna[1](rys.7.4aib)nadwoziezamknite,czterodrzwiowe.Klasycznyukad napdowy.Moeposiadaodczterechdokilkunastumiejscsiedzcych,czasemdwalubtrzy dodatkoweskadanesiedzenia.Siedzeniekierowcyipasaerazazwyczajsoddzieloneod tylnejczcikabiny(siedzenia"VIP")szyblubciankwtedynazywamytosamochodem dualcowl.Limuzynyjakosamochodyluksusowesstandardowowyposaonewbarek,radio zCD,klimatyzacj,telefonpomidzykierowcakabin,czstotetelewizorzDVD. Rys.7.4.Nadwozietypulimuzyna:a)widokzzewntrz,b)wntrzelimuzyny.rdo: http://www.amerykany.v10.pl/ Nadwozieuniwersalneinaczejnazywanekombi[1],totypnadwoziasamochoduosobowego owyduonejtylnejczci,zazwyczajprzeznaczonejnabaga.Wodrnieniuodtypu hatchback,wysokokabinyniezmniejszasiadosamegokocasamochodu;szybzboku jestpotrzy,aniepodwie;tylnaszybaniejesttakmocnoodchylonaodpionu.Jestto nadwoziedwubryowe.Nadwozietegotypuprzedstawiarys.7.5. 4
 5. 5. Rys.7.5.Nadwozietypuuniwersalnego[1] Zreguywspczesnesamochodytypuuniwersalnegomajrelingidachoweumoliwiajce montadodatkowegobaganikanarowery,narty,anawetboxdachowy;zazwyczajmaj piciorodrzwi. Rozszerzeniemnadwoziauniwersalnegosnadwoziawielofunkcyjne. Nadwoziewielofunkcyjne,zwanerwnieMinivanlubMPV(ang.MultiPurposeVehicle)[1] typ nadwozia wielozadaniowego samochodu osobowego. Jest to zazwyczaj nadwozie jednobryowe.Tesamochodysprodukowanewczterechklasach(rozmiarach).Wiksze prawiezawszemajsiedemlubosiemsiedzewtrzechrzdach.Mniejszemajpiwdwch rzdach. Wporwnaniudonadwoziauniwersalnegojestonoopowikszonejwysokoci wntrza oraz moliwoci demontau i rnej konfiguracji siedze. Przykad tego typu nadwoziaprzedstawiarysunek7.6. Rys.7.6.Nadwoziewielofunkcyjne[1] Coup[1](zfr.city)najczciejdwubryowenadwoziezamknitesamochodu osobowego,posiadajcedwojedrzwiicharakteryzujcesibardziejopywowipask stylistyk,niinnetypynadwozia.Czsto,zewzgldunaniskoopadajckutyowilini dachu,wrodkujestmaomiejsca,zwaszczadlapasaerwtylnejkanapy,jelitakowaw oglejestwsamochodzie.Przykadtakiegotypunadwoziaprzedstawiarysunek7.7. Rys.7.7.Nadwozietypucoup[1] 5
 6. 6. Nadwozietypukabriolet[1](fr.cabriolet)rodzajsamochoduosobowegoznadwoziem otwartym, czyli nadwozia nieposiadajcego staego dachu. Przewanie mikki dach jest skadanylubzdejmowany.Odmiankabrioletujestroadster.Innecechycharakterystyczneto: boczne,otwieraneokna,brakpionowychsupkwczytejakichkolwiekramnadgrn krawdzinadwozia(pozaszybprzedni).Najczciejwystpujewwersjidwudrzwiowej. Przykadtegotypunadwoziajestprzedstawionynarysunku7.8. Rys.7.8.Nadwozietypukabriolet[1] Nadwozietypuroadster[1]terminemtymokrelasidwumiejscoweautaosportowym charakterze,bezstaegodachu.Wspczesnegoroadsterapoznamonapotym,ejegodach (mikkilubsztywny)przypinanyjestdokaroserii,awicniejestintegralnczcinadwozia. SamochdtypuRoadsterma3charakterystycznecechy:skadanydach,dwamiejsca,napd wycznie na tyln o. Zatem auta ze skadanym dachem i czterema siedzeniami i/lub napdemnaprzedniolub4x4spoprostukabrioletami,anieroadsterami.Przykad nadwoziatypuroadsterprzedstawionyjestnarysunku7.9. Rys.7.9.Nadwozietypuroadster[1] Nadwozie typu speedster to otwarte dwuosobowe nadwozie samochodu sportowego, charakteryzujce si nisk i do silnie pochylon szyb przedni. Wyposaeniem dodatkowymtegotypunadwoziajestcienkiskadanydachwykonanyznieprzemakalnego materiau,ktrystosujesiwsytuacjachawaryjnych.Dodatkowcechtegotypunadwozia jestto,iszybybocznesodejmowanewrazzramklubwogleniesstosowane.Nadwozie speedsterprzedstawiarysunek7.10. 6
 7. 7. Rys.7.10.Nadwozietypuspeedster[1]. NadwozietypuBuggy[1]jesttotyplekkiegosamochodurekreacyjnego.Wyposaonyjest wduekoazgrubymioponami,wytrzymaezawieszenie,otwartenadwozieorazodsonity silnikumieszczonynajczciejztyu. SamochodytypuBuggy[1]dzielsinadwarodzaje: a) PierwszymznichspojazdybudowanenabaziemodeluVolkswagenGarbus gwniezewzgldunasilnikumieszczonyztyu,niewielkierozmiary,dostpno czcizamiennychorazatwomontauiwymianyczci. Przykadtegotypu nadwoziaprzedstawiarysunek7.11a.WkrajachanglosaskichGarbusjestnazywany Beetle"lubBug,skdwaniewziasinazwapojazdu.Innanazwapojazdw buggybudowanychnabazieVWGarbusatoBajaBug. b) Drugitypsamochodutopojazdy,ktrychnadwoziejestbudowanecakowicieodnowa (przezspawanierur),coprzedstawiarysunek7.11b.Samochdtakijestbudowanyod podstaw,jednakzajmujetowicejczasuiwymagawikszychkosztw.Rozmiary takichbuggymogbyrneodmalekichgokartwwielkociquada,ado pojazdwwielkocisedanawyposaonewsilnikiV8.SonenazywaneSandrails,z powodururowejklatkinadwozia. Rys.7.11.NadwoziatypuBuggy.rdo[1]. Nadwozietyputorpedoposiadanastpujcecechycharakterystyczne:szybybocznewrazz ramkamisodejmowaneorazistniejemoliwootwierania(odkadania)paskiejszyby przedniejnapokrywprzedziausilnika.Nadwozietegotypujestprzedstawionenarysunku 7.12.Nadwozietojestzwyklerwniewyposaonewodpinanydachbrezentowy. 7
 8. 8. Rys.7.12.Nadwozietyputorpedo[1]. Wprzypadkusamochodwosobowych,penicychpoczcifunkcjetransportowe,mona rwniewyrninastpujcetypy: furgon [1] zamknite nadwozie samochodw dostawczych i ciarowych posiadajcychsztywnydachiciany,odchylanedrzwitylneiczstoodchylanelub przesuwanedrzwiboczne.Furgonsuydoprzewoeniatowarw.Furgonymog powstawawoparciuokonstrukcjsamochodwosobowych,azkoleinaichbazie takemoepowstaodmianaosobowa.PrzykadowoVolkswagenCaddyMaxiposiada osobowodmianVolkswagenCaddyMaxiLife.Nadwozietegotypuprzedstawia rysunek7.13. Rys.7.13.Nadwozietypufurgon[1]. pickup[1](ang.tu:zabra,podwie)typnadwoziadostawczegolubterenowego, dostawczego samochodu osobowego, charakteryzujcy si posiadaniem skrzyni adunkowej,znajdujcejsizarazzakabinpasaersk.Kabinamoeby: pojedyncza (tzw. single cab lub standard cab), dwudrzwiowa, dwu lub trzyosobowa; powikszona(tzw.extracab,kingcablubsupercab),czasemzpdrzwiami uchylanymipodwiatr",zaweczkdlajednejlubdwchdodatkowychosb; podwjna (tzw. double cab lub crew cab), czterodrzwiowa, picio lub szecioosobowa. Przykadnadwoziatypupickupprzedstawiarysunek7.14. 8
 9. 9. Rys.7.14.Nadwozietypupickup[1]. Innympodziaemfunkcjonujcymnarynkumotoryzacyjnymjestpodzianadwozizewzgldu nasektoryhandlowe.Podziatenzwizanyjestgwniezdugocicakowitpojazdu(L).W mniejszymstopniuwpowyszympodzialerolspeniapojemnoskokowasilnika (Vs)i rozstawosipojazdu(S). Powyszypodzianadwozinaposzczeglnesegmentyprzedstawiatabela7.1. Sektory Dugo,pojemnoskokowa silnika,przykadowe samochody Samochody najmniejsze. L3,3 m, Vs900cm3, S2,3m Daewoo Tico, Daihatsu Cuore, Fiat Seicento, Suzuki Maruti, Opel Agila. Do tego sektora zaliczane s take samochody, ktre nie speniaj rwnoczenie obu tych kryteriw, np. Rover Mini o dugoci 3,05 m, ale wyposaony w silnik 1275cm3 oraz dusze pojazdy z maymi silnikami, jak Fiat Panda (3,4 m; 770 cm3). L3,63,8 m, Vs10001200 cm3, S2,42,5 m Fiat Punto, Ford Fiesta, Nissan Micra, Renault Clio, Opel Corsa czy Volkswagen Polo. 9
 10. 10. Samochody rednie mniejsze. L4,04,2 m, Vs 14001600 cm3, S2,52,6 m Volkswagen Golf, Ford Escort, Opel Astra, Mitsubishi Colt, Ford Focus czy Lada Samara. Samochody redniej wielkoci. L4,34,5 m, Vs14001600 cm3, S2,62,7m Audi A4, Opel Vectra, FSO Polonez, Nissan Primera i Volkswagen Vento. Samochody rednie wiksze. L4,54,6 m, Vs18002000 cm3, S2,72,8 m Fiat Croma, Ford Mondeo, Mazda Xedos 6, Mercedes - Benz klasy C i Volkswagen Passat. Samochody due. L4,64,8 m, Vs>2000 cm3, S2,82,9 m BMW serii 5, Citroen XM, Peugeot 605, Mercedes - Benz serii E i Toyota Camry. Sektory Dugo,pojemno skokowasilnika, przykadowesamochody Samochody luksusowe. L5 m, Vs>2800 cm3, S2,93,0 m BMW seri