Click here to load reader

Drift tectonics gn

  • View
    309

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

As Presented in Class 9/16 and 9/17

Text of Drift tectonics gn

  • 1. CCoonnttiinneennttaall DDrriiffttaannddPPllaattee TTeeccttoonniiccss

2. CCoonnttiinneennttaall ddrriifftt:: AAnn iiddeeaabbeeffoorree iittss ttiimmeeAAllffrreedd WWeeggeenneerrFFiirrsstt pprrooppoosseedd hhiiss ccoonnttiinneennttaall ddrriifftthhyyppootthheessiiss iinn 11991155PPuubblliisshheedd TThhee OOrriiggiinn ooff CCoonnttiinneennttss aannddOOcceeaannssCCoonnttiinneennttaall ddrriifftt hhyyppootthheessiissSSuuppeerrccoonnttiinneenntt ccaalllleedd PPaannggaaeeaa bbeeggaannbbrreeaakkiinngg aappaarrtt aabboouutt 220000 mmiilllliioonn yyeeaarrss aaggoo 3. CCoonnttiinneennttaall DDrriiffttCCoonnttiinneennttaall DDrriifftt pprroovviiddeess aann eexxppllaannaattiioonnffoorr wwhhyy tthhee ssaammee plant aanndd animalssppeecciieess aarree ffoouunndd iinn ddiiffffeerreenntt ppaarrttss ooff tthheewwoorrlldd..IItt wwoouulldd hhaavvee bbeeeenn iimmppoossssiibbllee ffoorr mmaannyy oofftthheessee ssppeecciieess ttoo hhaavvee ccrroosssseedd tthhee eennttiirreeAtlantic OOcceeaann..AAllssoo,, ssiimmiillaarr ttyyppeess ooff rock hhaavvee bbeeeennffoouunndd oonn ddiiffffeerreenntt ccoonnttiinneennttss.. 4. CCoonnttiinneennttaall DDrriifftt EEvviiddeennccee 5. CCoonnttiinneennttaall DDrriiffttCCoonnttiinneennttaall ddrriifftt hhyyppootthheessiissCCoonnttiinneennttss ""ddrriifftteedd"" ttoo pprreesseenntt ppoossiittiioonnssEEvviiddeennccee uusseedd iinn ssuuppppoorrtt ooff ccoonnttiinneennttaallddrriifftt hhyyppootthheessiissFFiitt ooff tthhee ccoonnttiinneennttssFFoossssiill eevviiddeenncceeRRoocckk ttyyppee aanndd ssttrruuccttuurraall ssiimmiillaarriittiieessPPaalleeoocclliimmaattiicc eevviiddeennccee 6. The Great DDeebbaattee TThhee EEvviiddeennccee 7. PPaannggaaeeaa 8. TThhee GGrreeaatt DDeebbaatteeOObbjjeeccttiioonnss ttoo tthhee ccoonnttiinneennttaall ddrriifftthypothesisIInnaabbiilliittyy ttoo pprroovviiddee aa mmeecchhaanniissmm ccaappaabbllee ooffmmoovviinngg ccoonnttiinneennttss aaccrroossss tthhee gglloobbeeWWeeggnneerr ssuuggggeesstteedd tthhaatt ccoonnttiinneennttss bbrrookkeetthhrroouugghh tthhee ocean ccrruusstt,, mmuucchh lliikkee iicceebbrreeaakkeerrss ccuutt tthhrroouugghh iiccee 9. EEvviiddeennccee -- MMeessoossaauurruuss 10. TThhee GGrreeaatt DDeebbaatteeCCoonnttiinneennttaall ddrriifftt aanndd tthhee sscciieennttiiffiicc mmeetthhooddWWeeggnneerrss hhyyppootthheessiiss wwaass correct iinnpprriinncciippllee,, bbuutt ccoonnttaaiinneedd iinnccoorrrreecctt ddeettaaiillssFFoorr aannyy sscciieennttiiffiicc vviieewwppooiinntt ttoo ggaaiinn wwiiddeeaacccceeppttaannccee,, ssuuppppoorrttiinngg evidence ffrroomm aallllrreeaallmmss ooff sscciieennccee mmuusstt bbee ffoouunnddAA ffeeww sscciieennttiissttss ccoonnssiiddeerreedd WWeeggnneerrss iiddeeaassplausible aanndd ccoonnttiinnuueedd tthhee sseeaarrcchh 11. PPaalleeoommaaggnneettiissmmMagnetized mmiinneerraallss iinn rroocckkssSShhooww tthhee ddiirreeccttiioonn ttoo EEaarrtthhss mmaaggnneettiiccppoolleessPPrroovviiddee aa mmeeaannss ooff ddeetteerrmmiinniinngg tthheeiirrlatitude ooff oorriiggiinn 12. RReevvoolluuttiioonn ooff CCoonnttiinneennttaall DDrriiffttDDuurriinngg tthhee 11995500ss aanndd 11996600ss tteecchhnnoollooggiiccaall ssttrriiddeessppeerrmmiitttteedd eexxtteennssiivvee mapping ooff tthhee oocceeaann fflloooorrSSeeaafflloooorr sspprreeaaddiinngg hhyyppootthheessiiss wwaass pprrooppoosseedd bbyyHarry Hess iinn tthhee eeaarrllyy 11996600ssPaleomagnetism ((eevviiddeennccee ooff ppaassttmmaaggnneettiissmm rreeccoorrddeedd iinn tthhee rroocckkss)) wwaass tthheemmoosstt ccoonnvviinncciinngg eevviiddeennccee sseett ffoorrtthh ttoossuuppppoorrtt tthhee ccoonncceeppttss ooff ccoonnttiinneennttaall ddrriiffttaanndd sseeaafflloooorr sspprreeaaddiinngg 13. PPllaattee MMoottiioonnhhttttpp::////wwwwww..nnaattuurree..nnppss..ggoovv//ggeeoollooggyy//uussggssnnppss//aanniimmaattee//PPLLAATTEESS__33..MMPPGG 14. PPllaattee TTeeccttoonniiccssPPllaattee tteeccttoonniiccss iiss tthhee tthheeoorryy tthhaatt tthhee EEaarrtthhsslliitthhoosspphheerree iiss ddiivviiddeedd iinnttoo tectonic ppllaatteess tthhaattmmoovvee aarroouunndd oonn ttoopp ooff tthhee aasstthheennoosspphheerree..EEaarrtthhss mmaajjoorr ppllaatteessSeven mmaajjoorr lliitthhoosspphheerriicc ppllaatteessPPllaatteess aarree iinn mmoottiioonn aanndd ccoonnttiinnuuaallllyy cchhaannggiinngg iinnsshhaappee aanndd sizeLLaarrggeesstt ppllaattee iiss tthhee Pacific ppllaatteeSSeevveerraall ppllaatteess iinncclluuddee aann eennttiirree ccoonnttiinneenntt pplluuss aallaarrggee aarreeaa ooff seafloor 15. PPllaattee TTeeccttoonniiccssEEaarrtthhss mmaajjoorr ppllaatteessPPllaatteess mmoovvee rreellaattiivvee ttoo eeaacchh ootthheerr aatt aa vveerryyssllooww bbuutt continuous rraattee AAvveerraaggee aabboouutt 5 cceennttiimmeetteerrss ((22 iinncchheess)) ppeerr yyeeaarr CCoooolleerr,, ddeennsseerr ssllaabbss ooff oocceeaanniicc lliitthhoosspphheerreedescend iinnttoo tthhee mmaannttllee 16. DDiivveerrggeenntt PPllaattee BBoouunnddaarriieessWWhheenn 22 tteeccttoonniicc ppllaatteess SEPARATE, tthheebboouunnddaarryy iiss kknnoowwnn aass aa ddiivveerrggeennttbboouunnddaarryyTThhee 22 ppllaatteess aarree mmoovviinngg aawwaayy ffrroomm eeaacchhootthheerr..MMoosstt ddiivveerrggeenntt bboouunnddaarriieess ooccccuurr oonn tthheeseafloor.. IIff tthheeyy ooccccuurr oonn llaanndd, iitt ffoorrmmss aavvaalllleeyy ccaalllleedd aa trench.. 17. DDiivveerrggeenntt PPllaattee BBoouunnddaarriieess 18. DDiivveerrggeenntt BBoouunnddaarriieesshhttttpp::////wwwwww..ccllaasssszzoonnee..ccoomm//bbooookkss//eeaarrtthh__sscciieennccee//tteerrcc//ccoonntteenntt//vviissuuaalliizzaattiioonnss//eess00880044//eess00880044ppaaggee0011..ccffmm??cchhaapptteerr__nnoo==vviissuuaalliizzaattiioonnMMiidd--oocceeaann rriiddggeess aarree tthhee rreessuulltt ooffddiivveerrggeenntt bboouunnddaarriieess 19. MMiidd--OOcceeaann RRiiddggee 20. CCoonnvveerrggeenntt PPllaattee BBoouunnddaarriieessWWhheenn 22 tteeccttoonniicc ppllaatteess ccoolllliiddee, tthheebboouunnddaarryy iiss kknnoowwnn aass aa ccoonnvveerrggeennttbboouunnddaarryy.. ((22 ppllaatteess ccoommee ttooggeetthheerr))TThheerree aarree 33 ddiiffffeerreenntt ttyyppeess ooff ccoonnvveerrggeennttppllaattee ccoolllliissiioonnss:: CCoonnttiinneennttaall--CCoonnttiinneennttaall CCoonnttiinneennttaall--OOcceeaanniicc OOcceeaanniicc-- OOcceeaanniicc 21. CCoonnvveerrggeenntt BBoouunnddaarriieess 22. CCoonnvveerrggeenntt BBoouunnddaarriieessWWhheenn ttwwoo ppllaatteess ccoolllliiddee, tthhee LLIIGGHHTTEERR oofftthhee ppllaatteess ddeetteerrmmiinneess wwhhiicchh oonnee ccoommeessoouutt oonn ttoopp ((iiff iitt ddooeess))..hhttttpp::////wwwwww..ccllaasssszzoonnee..ccoomm//bbooookkss//eeaarrtthh__sscciieennccee//tteerrcc//ccoonntteenntt//vviissuuaalliizzaattiioonnss//eess00880044//eess00880044ppaaggee0011..ccffmm??cchhaapptteerr__nnoo==vviissuuaalliizzaattiioonn 23. OOcceeaanniicc--OOcceeaanniiccTThhee ppllaattee tthhaatt iiss MMOORREE ddeennssee ddiivveessuunnddeerr tthhee ootthheerr ppllaattee aanndd rreettuurrnnss ttootthhee mmaannttllee..TThhiiss pprroocceessss iiss SSUUBBDDUUCCTTIIOONN.. 24. OOcceeaanniicc--CCoonnttiinneennttaallTThhee oocceeaanniicc ppllaattee ddiivveess UUNNDDEERR tthheeccoonnttiinneennttaall ppllaattee ((ccaalllleedd ssuubbdduuccttiioonn))hhttttpp::////wwwwww..ccllaasssszzoonnee..ccoomm//bbooookkss//eeaarrtthh__sscciieennccee//tteerrcc//ccoonntteenntt//vviissuuaalliizzaattiioonnss//eess00990022//eess00990022ppaaggee0011..ccffmm??cchhaapptteerr__nnoo==vviissuuaalliizzaattiioonn 25. CCoonnttiinneennttaall--CCoonnttiinneennttaallSSuubbdduuccttiioonn ddooeess NNOOTT ttaakkee ppllaaccee..TThhee ppllaatteess ccrraasshh hheeaadd--oonn,, ffoollddiinngg oovveerroonnee aannootthheerr,, ssqquueeeezziinngg tthhee ccrruusstt iinnttoo aaMMOOUUNNTTAAIINN..hhttttpp::////wwwwww..ccllaasssszzoonnee..ccoomm//bbooookkss//eeaarrtthh__sscciieennccee//tteerrcc//ccoonntteenntt//vviissuuaalliizzaattiioonnss//eess11110055//eess11110055ppaaggee0011..ccffmm??cchhaapptteerr__nnoo==vviissuuaalliizzaattiioonn 26. TTrraannssffoorrmm BBoouunnddaarriieessWWhheenn 22 tteeccttoonniicc ppllaatteess sslliiddee ppaasstt oonneeaannootthheerr hhoorriizzoonnttaallllyy,, tthhee bboouunnddaarryy iiss aattrraannssffoorrmm bboouunnddaarryy..SSaann AAnnddrreeaass FFaauulltt iinn CCaalliiffoorrnniiaaTTrraannssffoorrmm bboouunnddaarriieess ccaauusseeeeaarrtthhqquuaakkeess aallll oovveerr tthhee wwoorrlldd.. 27. SSaann AAnnddrreeaass FFaauulltt iinnCCaalliiffoorrnniiaa 28. WWhhyy ddoo tthhee ppllaatteess mmoovvee??TThhrreeee ddrriivviinngg ffoorrcceess ffoorr ppllaattee mmoottiioonn::11.. RRiiddggee PPuusshh:: bbeeccaauussee ooff rriiddggee ppuusshh,, tthheeoocceeaanniicc lliitthhoosspphheerree sslliiddeess ddoowwnnhhiillll uunnddeerrtthhee ffoorrccee ooff ggrraavviittyy..22.. CCoonnvveeccttiioonn:: ccoonnvveeccttiioonn ccaauusseess tthhee oocceeaanniicclliitthhoosspphheerree ttoo mmoovvee ssiiddeewwaayyss aanndd aawwaayyffrroomm tthhee mmiidd--oocceeaann rriiddggee..33.. SSllaabb PPuullll:: oocceeaanniicc lliitthhoosspphheerree iiss ddeennssee aannddssiinnkkss.. IItt ppuullllss tthhee rreesstt ooff tthhee tteeccttoonniicc ppllaatteewwiitthh iitt iinn aa pprroocceessss ccaalllleedd ssllaabb ppuullll.. 29. TTrraacckkiinngg tthhee mmoottiioonn ooff ppllaatteessGGPPSS iiss uusseedd ttoo ttrraacckk aanndd mmeeaassuurree tthheerraattee ooff tteeccttoonniicc ppllaattee mmoovveemmeenntt..RRaaddiioo ssiiggnnaallss aarree bbeeaammeedd ffrroomm ssaatteelllliitteessttoo ggrroouunndd GGPPSS uunniittss..WWiitthh tthhiiss iinnffoorrmmaattiioonn,, sscciieennttiissttss ccaanneessttiimmaattee tthhee aammoouunntt aa ppllaattee mmoovveemmeennttsswwiitthhiinn oonnee yyeeaarr..