of 99 /99
1 FAIL MEJA KETUA PANITIA 1. LATAR BELAKANG Kurikulum adalah agenda utama dalam sesuatu sistem pendidikan. Urusan utama atau “core-bussiness” sesuatu organisasi pendidikan ialah memastikan pelaksanaan kurikulum berjalan dengan sistematik. Nadi pelaksanaan sistem kurikulum ialah panitia subjek. Pengurusan panitia yang cekap berteraskan TQM akan mewujudkan satu sistem pengurusan panitia yang berkualiti. Manual pengurusan panitia yang didokumenkan boleh membantu Ketua Panitia dan ahli-ahlinya menggerakkan panitia dengan cekap dan sistematik. Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja yang didokumenkan merupakan panduan kerja dan manual rujukan kepada guru berpengalaman dan guru baru. Ketua Panitia yang baru dilantik akan dapat merujuk senarai tugas dengan adanya Fail Meja yang lengkap dan kemaskini. Fail Meja merupakan dokumen rujukan fungsi dan tugas Ketua Panitia. Memandangkan Fail Meja Ketua Panitia yang terkini amat diperlukan untuk kelicinan dan keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran khususnya di Sekolah- Sekolah Menengah, yang sentiasa berusaha mencapai prestasi cemerlang , maka Unit Sains dan Matematik, Pejabat Pelajaran Daerah Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus mengambil langkah untuk menerbitkan Fail Meja Ketua Panitia Sains.

Fail Meja Panitia PJK

  • Author
    mi-bat

  • View
    4.773

  • Download
    13

Embed Size (px)

Text of Fail Meja Panitia PJK

  • 1. FAIL MEJA KETUA PANITIA1. LATAR BELAKANG Kurikulum adalah agenda utama dalam sesuatu sistem pendidikan.Urusanutama atau core-bussiness sesuatu organisasi pendidikan ialah memastikanpelaksanaan kurikulum berjalan dengan sistematik.Nadi pelaksanaan sistemkurikulum ialah panitia subjek. Pengurusan panitia yang cekap berteraskan TQM akanmewujudkan satu sistem pengurusan panitia yang berkualiti. Manual pengurusan panitia yang didokumenkan boleh membantu Ketua Panitiadan ahli-ahlinya menggerakkan panitia dengan cekap dan sistematik. Manual ProsedurKerja dan Fail Meja yang didokumenkan merupakan panduan kerja dan manual rujukankepada guru berpengalaman dan guru baru. Ketua Panitia yang baru dilantik akandapat merujuk senarai tugas dengan adanya Fail Meja yang lengkap dan kemaskini.Fail Meja merupakan dokumen rujukan fungsi dan tugas Ketua Panitia. Memandangkan Fail Meja Ketua Panitia yang terkini amat diperlukan untukkelicinan dan keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran khususnya di Sekolah-Sekolah Menengah, yang sentiasa berusaha mencapai prestasi cemerlang , maka UnitSains dan Matematik, Pejabat Pelajaran Daerah Seremban, Negeri Sembilan DarulKhusus mengambil langkah untuk menerbitkan Fail Meja Ketua Panitia Sains.1

2. Dengan itu, diharapkan Fail Meja ini akan dapat memantapkan lagi pengurusan panitia di peringkat sekolah. Pengurusan panitia yang cekap dan mantap akan meningkatkan kualiti keputusan peperiksaan awam dan dalam perspektif nasional meningkatkan lagi pengeluaran sumber manusia negara yang berkualiti.2. OBJEKTIF KETUA PANITIA 2.1. OBJEKTIF UMUM2.1.1 Menyelaras kegiatan pengajaran dan pembelajaran panitia masing-masing.2.1.2 Mempertingkatkan prestasi pencapaian mata pelajaran di dalam panitia.2.1.3 Meningkatkan pengurusan dan pentadbiran panitia dan kerjasamadengan panitia lain.2.1.4 Membangunkan kemahiran R & D di dalam panitianya. 2.2. OBJEKTIF KHAS2.2.1 Mewujudkan satu sistem kawalan dan penyelenggaraankurikulum yang berkesan.2.2.2 Untuk menimbulkan rasa kesedaran dan tanggungjawab dikalangan guru tentang perlunya penyelarasan kurikulum dalamproses pengajaran dan pembelajaran.2.2.3 Untuk melahirkan guru-guru Sains yang cekap, dedikasi danbertanggungjawab bagi menghasilkan prestasi yang tinggi danmencapai objektif mata pelajaran Sains.2 3. 2.2.4 Merealisasikan hala tuju mata pelajaran Sains (i) Lulus 100% mata pelajaran Sains PMR dan SPM (ii)Lulus 100% dalam mata pelajaran Sains Tulen SPM (iii) Memastikan prestasi setiap mata pelajaran Sains adalah berkualiti untuk mencapai target cemerlang. (iv)Memastikan semua pelajar dapat menguasai semua konstruk / elemen dalam pentaksiran PEKA Sains. (v) Meningkatkan kemahiran pelajar dalam proses Sains AHLI JAWATANKUASA PANITIAPengerusi:Ketua PanitiaNaib Pengerusi :Ketua Panitia Menengah RendahSetiausaha :Guru (dilantik secara bergilir-gilir di kalangan Ahli Panitia)Ahli :Semua Guru Mata Pelajaran Sains 5.1 KURIKULUM 5.1.1 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini 5.1.2 Penyediaan rancangan pengajaran tahunan 5.1.3 Penyediaan rancangan pengajaran bersama 5.1.4 Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran 5.1.5 Kepelbagai teknik mengajar 5.1.6 Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan 5.1.7 Penggunaan BBM dalam P & P 5.1.8 Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia 3 4. 5.1.9 Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli5.1.10 Menyelaras soalan ujian bulanan5.1.11 Menyelaras soalan peperiksaan penggal5.1.12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan5.1.13 Menyemak buku latihan pelajar5.1.14 Memberi kursus dalaman5.1.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru5.1.16 Pelaksanaan program khas kemahiran belajar5.1.17 Penyelarasan dan pemantauan PEKA sains.5.2 PENGURUSAN5.2.1 Pemilihan buku teks dan rujukan5.2.2 Pencerapan (Sekolah Gred B)5.2.3 Mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun5.2.4 Pengajaran berpasukan (team teaching)5.2.5 Mengadakan kursus dalaman5.2.6 Guru ganti inter-panitia (jangka panjang)5.2.7 Pemantauan aktiviti panitia5.2.8 Mengadakan mesyuarat berkala dan post-mortem5.2.9 Penyediaan anggaran belanjawan tahunan5.2.10 Pengawalan stok dan iventori (Sekolah Gred B )5.2.11 Penyeliaan PEKA Sains5.2.12 Membantu penyeliaan pengurusan makmal4 5. 5.3 KO-KURIKULUM5.3.1 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik5.3.2 Menyertai pertandingan berkaitan panitia5.3.3 Program lawatan sambil belajar5.3.4 Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas5.3.5 Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah5.3.6 Mengadakan Minggu / Bulan Sains5.4 TUGAS-TUGAS LAIN5.4.1 Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat SumberPendidikan Negeri5.4.2 Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain5.4.3 Mengemaskini data bilik gerakan sekolah5.4.4 Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia5.4.5 Mewujudkan/mengemaskini laman Web Sains5.4.6 Penyediaan dan pengawalan belanjawan5.4.7 Pengawalan stok dan iventori5.4.8 Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar5 6. 5.5 KO-KURIKULUM5.5.1 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik5.5.2 Menyertai pertandingan berkaitan panitia5.5.3 Program lawatan sambil belajar5.5.4 Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas5.5.5 Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah5.6 TUGAS-TUGAS LAIN5.6.1 Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat SumberPendidikan Negeri5.6.2 Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia di SMK yang lain5.6.3 Mengemaskini data bilik PPSMI5.6.4 Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia 6 7. 7. FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA i. KURIKULUM ii. PENGURUSAN iii. KO-KURIKULUM iv. TUGAS-TUGAS LAIN7 8. 8. AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 8.1 KURIKULUM 8.1.1MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINIPROSES KERJA Bil Proses Kerja Pegawai YangSeksyen Meluluskan Undang-Undang/ Peraturan1. Menghubungi PPK untuk mendapatkanPengetua maklumat sukatan pelajaran terkini2. Memastikan sukatan pelajaran terkini Penolong ada dalam simpanan Kanan/GKMP3. Mengagihkan sukatan pelajaran kepadaGKMP guru-guru yang berkaitan4. Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar 8 9. CARTA ALIRAN Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkenaan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod 9 10. SENARAI SEMAKBILTINDAKANTANDAKAN (/) CATATAN1.Hubungi PPK untuk mendapatkan maklumatsukatan pelajaran terkini2.Memastikan sukatan pelajaran ada dalamsimpanan3.Beli yang baru/fotostat (jika perlu)4.Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guruberkaitan5.Memastikan setiap guru memasukkan sukatanpelajaran ke dalam buku rekod mengajar6.Semua guru memasukkan sukatan pelajaran kedalam buku rekod 10 11. NORMA KERJABIL JENIS KERJA MASA YANG JUMLAH UNIT DIAMBIL YANG BOLEHDIJALANKANDALAM SEMINGGU1.Menghubungi PPK untuk mendapatkan 30 min1maklumat sukatan pelajaran2.Fotostat sukatan (jika perlu) 60 min63.Mengagihkan sukatan pelajaran 10 min64.Memastikan setiap guru memasukkan 15 min6sukatan ke dalam buku rekod mengajar 11 12. 8.1.2 PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PROSES KERJABil Proses KerjaPegawai Yang Seksyen MeluluskanUndang- UndangPeraturan1. Mastikan guru-guru mengadakan Pengetua/Penolong mesyuarat penyelarasan untukKanan menyediakan rancangan pengajaran mengikut tingkatan yang diajar.2. Guru-guru yang mengajarKetua Panitia tingkatan yang sama berbincang untuk menyedia rancangan pengajaran setahun secara terperinci mengikut takwim sekolah.3. Menaip hasil rancangan secara kemas dan teliti dan memasukkan ke dalam buku rekod pengajaran guru.4. Guru mengajar mengikut Ketua Panitia penjadualan yang ditentukan di dalam rancangan tahunan yang telah disediakan.5. Membuat perubahan rancanganGuru Kanan mata pelajaran mengikut keperluan.pelajaran dan KetuaPanitia12 13. CARTA ALIRANMesyuarat penyelarasan menyediakan rancanganPerbincangan antara guru-guru yang mengajarTingkatan yang samaMenaip hasil rancangan pengajaranKetua Panitia menyemak rancangan danmenandatangan di minggu ketigaTidak Puashati?Arah buatpindaanGuru mengajar ikut rancanganMembuat perubahan rancangan pelajaranmengikut keperluan 13 14. SENARAI SEMAKBil TindakanTandakan (/) Catatan1.Mengadakan mesyuarat penyelarasanpenyediaan rancangan2.Mengadakan perbincangan antara guruyang mengajar tingkatan yang sama3.Guru-guru mata pelajaran menaip hasilrancangan pengajaran4.Ketua Panitia menyemak rancangandan menanda tangan (minggu ketiga)5.Guru mengajar (berterusan)6.Membuar perubahan rancanganpelajaran mengikut keperluan14 15. NORMA KERJA BilMasa YangJumlah Unit Diambil Yang BolehJenis Kerja DijalankanDalamSeminggu 1.Mesyuarat penyelarasan penyediaan 120 min 1 perancangan 2.Perbincangan antara guru yang mengajar60 min1 tingkatan yang sama 3.Menaipkan hasil rancangan pengajaran240 min 1 4.Menyemak rancangan pengajaran dan 20 min6 tandatangan 5.Guru mengajar di kelas Berterusan 6.Membuat perubahan kepada rancanganJika ada pelajaran dari semasa ke semasa15 16. 8.1.3 PENYEDIAAN RANCANGAN BERSAMAPROSES KERJABIL PROSES KERJA PEGAWAI SEKSYEN YANGUNDANG-MELULUSKANUNDANGPERATURAN1.Memperolehi sukatan Pengetua/Penolongpelajaran Kanan2.Menentukan tarikh Pengetuamesyuarat3.Persediaan sebelumGuru Kanan Matamesyuarat Pelajaran3.1 Membawa bersamarancangan pengajaranyang lepas3.2 Membuat laporanmasalah semasamelaksanakanrancangan pengajaranyang lalu4.Mengadakan mesyuarat4.1 Menyusun rancanganpengajaran5.Menaip/mencetak rancanganpengajaran6.Mengedarkan kepada semuaahli 16 17. CARTA ALIRAN Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat - Membawa bersama rancangan pengajaran lepas - Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaranlepas Mengadakan mesyuarat - Menyusun rancangan pengajaran Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia17 18. SENARAI SEMAKBil TindakanTandakan (/) Catatan1.Memperolehi sukatan pelajaran2.Menentukan tarikh mesyuarat3.Persediaan sebelum mesyuarat- rancangan pengajaran lepas- masalah pelaksanaan RancanganPengajaran lepas (post mortem)3.Mengadakan mesyuarat4.Percetakan- menaip- mencetak6.Mengedarkan Rancangan Pengajaran 18 19. 8.1.4 KEPELBAGAIAN KAEDAH PENGAJARAN DANPEMBELAJARANPROSES KERJABIL PROSESPEGAWAI SEKSYENKERJA YANG PERATURAN MELULUSKAN1.Kenal pastiGuru Cemerlang/kaedah-kaedah PPenolong Kanan/&P GKMP2.MenyenaraikanGuru Cemerlangsemua kaedah3.Memilih kaedah Ketua Panitia4.Menjalankankaedah dipilihdalam kelas5.Membuatpenilaian6.Menyediakanlaporankeberkesanankaedah7.Hantar laporan Penolong Kanan/GKMPMP19 20. CARTA ALIRANKenal pasti kaedah P & PMenyenaraikan semua kaedah TidakLengkap?MintabantuanGuru CemerlangYaMemilih kaedahMenjalankan kaedahBuat penilaianBerkesanSediakan laporan keberkesananHantar laporan kepada GPK &GKMP 20 21. SENARAI SEMAKBil TindakanTandakan (/) Catatan1.Senarai Kaedah P & P2.Pilih kaedah3.Laksanakan kaedah4.Penilaian kaedah5.Buat laporan5.Edar Laporan:a) Penolong Kananb) Guru Kanan Mata Pelajaranc) Fail P & P 21 22. BIL PROSES KERJAPEGAWAI YANGUNDANG- MELULUSKAN UNDANG/ PERATURAN1.Meneliti laporan Pengetua/Penolongpencerapan yang telahKanan/GKMP/Gurudibuat ke atas guru-guru Cemerlangpanitia2.Mengeluarkan surat Guru Kanan Matapanggilan mesyuaratPelajaranpanitia khusus bagimempertingkatkan kaedahP & P yang terbaik bagisatu-satu tajuk sukatanpelajaran3.Mesyuarat dijalankan Penolongseperti yang dijadualkan Kanan/GKMP/Ketuabagi membincangkan Panitiamodul kaedah pengajaranterbaik bagi tajuk-tajuktertentu4.Guru-guru cubamelaksanakan modul5.Perbincangan semulamencerminkankeberkesanan modul6.Laporan kepada GuruKanan Mata Pelajaran,Penolong Kanan danPengetua 22 23. CARTA ALIRANKetua Panitia meneliti laporanpencerapanMenetapkan tarikh mesyuaratMemanggil mesyuarat panitiaMesyuarat mencari kaedah pengajaranterbaikMembina modulMengajar mengikut modul TidakBerkesan?MemurnikanModulYaKepelbagaian kaedah/modul dihasilkanLaporan kepada Ketua Panitia, Penolong Kanandan Pengetua 23 24. SENARAI SEMAKBil Tindakan Tandakan (/) Catatan1.Meneliti laporan pencerapan2.Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat3.Mesyuarat dijalankan/membina modul4.Guru melaksanakan modul5.Perbincangan selepas guru melaksanakan modul6.Membuat/menghantar laporan 24 25. NORMA KERJABilJenis KerjaMasa Yang Jumlah Unit Diambil YangBoleh DijalankanDalam Seminggu1.Meneliti laporan pencerapan120 min2.Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat 120 min3.Menjalankan mesyuarat dan pembinaan modul180 min4.Guru melaksanakan modul 1 minggu5.Perbincangan semak selepas melaksanakan modul120 min6.Menghantar .laporan kepada Pengetua/Penolong1 hariKanan/Guru Kanan Mata Pelajaran 25 26. 8.1.5 KEPELBAGAIAN PROGRAM PENGAYAAN DAN PEMULIHANPROSES KERJABilProses Kerja PegawaiUndang- YangUndang/ MeluluskanPeraturan1.Mengadakan mesyuarat panitia untuk Pengetuamendapatkan senarai nama pelajar yangperlukan pemulihan dan pengkayaan.2.Mengadakan mesyuarat khusus untukPenolongmenyusun program-program Kananpengkayaan dan pemulihan bagi kelasTingkangan 5.3.Mengadakan mesyuarat khusus untukPenolongmenyusun program-program Kanan /pengkayaan dan pemulihan bagi kelasGuru KananTingkatan 3.4.Bersama-sama guru dalam panitiamenentukan jadual pelaksanaanprogram-program yang telah ditetapkan.5.Program-program dijalankan sepertiyang dijadualkan.6.Penilaian.7.Mengadakan post mortem dari masa kePenolongsemasa untuk melihat program-program Kanan/Guruyang telah dijalankan. Kanan8.Mengadakan pengubahsuaian jika perlu.Guru Kanan9.Mengedarkan laporanPenetua, Penolong Kanan, Guru Kanan Mata Pelajaran26 27. CARTA ALIRANMesyuarat -Memilih pelajar untuk -pemulihan/pengkayaanMesyuarat menyusun jadual program- Bagi Tingkatan 3- Bagi Tingkatan 5Jadual pelaksanaan programMelaksanakan program,Menilai keberkesanan program TidakUbahsuaiBerkesan? Nilai SemulaProgram diteruskan 27 28. SENARAI SEMAKBilTindakanTandakan (/) Catatan1.Mesyuarat Khas Panitia2.Senarai nama pelajar :a. Cemerlangb. Lemah3.Program-program :a. Pengkayaanb. Pemulihan4.Jadual Pelaksanaan Program5.Pelaksanaan Program6.Penilaian Program dan Buat Laporan6.Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru,Pengetua, Penolong Kanan, Guru Kanan pelajaran8.Fail dan rekod laporan dalam fail panitia 28 29. NORMA KERJABil Jenis Kerja Masa Yang Jumlah Unit Yang Boleh Diambil Dijalankan Dalam Seminggu1.Mesyuarat Panitia60 minit2.Mesyuarat menyusun program untuk 60 minittingkatan 5 & 6Atas3.Mesyuarat menyusun program untuk 60 minittingkatan 34.Menyediakan jadual pelaksanaan 30 minit5.Menjalankan program6.Penilaian dan post mortem60 minit7.Menyediakan laporan30 minit 29 30. 8.1.6 PENGGUNAAN BBM DALAM P & PPROSES KERJABil Proses Kerja Pegawai Yang Undang-Undang Meluluskan/Dirujuk &Peraturan1.Dapatkan inventori bahan Guru PSS & GuruPekelilingdaripada guru pusatKananKementeriansumberPendidikan2.Semak senarai bahan3.Pilih bahan yang sesuaidengan perancanganpanitia4.Hebahkan senarai bahan- Penolongbahan yang sesuai kepada Kanan/Guru Kananguru-guru5.Memberikan galakan Penolong Kanankepada guru-gurumenggunakan bahan-bahan di Pusat Sumberdan menerangkanprosedur yang ditetapkanoleh guru PSS6.Memastikan guru-guru PenolongmenggunakanKanan/Guru KananPSS/menyemak rekodtempatan penggunaanbahan PSS30 31. SENARAI SEMAKBilTindakan Tandakan (/) Catatan1.Dapatkan senarai inventori2.Semak senarai inventori3.Pilih senarai yang sesuai/senaraikan4.Edarkan senarai bahan5.Menerangkan prosedur penggunaanPSS / beri galakan6.Pemantauan 31 32. CARTA ALIRAN Dapatkan inventori bahan PSS Semak bahan yang sesuai dengan panitia Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur penggunaan bahan PSS dan memberi galakan Memastikan guru-guru menggunakan bahan PSS Pemantauan32 33. NORMA KERJABilJenis Kerja Masa Yang JumlahDiambil1.Dapatkan inventori daripada Guru Pusat Sumber.10 minit2.Menyemak senarai BBM dan memilih bahan yang sesuai30 minitdengan rancangan Panitia.3.Memberi salinan bahan-bahan yang sesuai untuk kegunaan10 minitguru Panitia.4.Menggalakkan guru-guru menggunakan bahan yang sesuai. 10 minit5.Menyemak rekod tempahan penggunaan BBM oleh Panitia.10 minit33 34. 8.1.7 MENINGKATKAN KOLEKSI BBM HASILAN PANITIAPROSES KERJABilProses KerjaPegawai Undang-Yang Undang &Meluluskan Peraturan1.Menerima senarai stok BBM dari Penolongpenyiaran PSSKanan2.Menerima borang meningkatkan koleksi PenolongBBM. Kanan3.Memanggil mesyuarat untuk tujuanmenambah koleksi bagi kegunaan guru-guru panitia.3.1 Menyenaraikan BBM jenis-jenisnyayang sedia ada dalam stok PSSdisusun mengikut tajuk dantingkatan yang sesuai (guna borangBI).3.2 Salinan diberi kepada tiap-tiap gurudalam panitia.3.3 Guru-guru panitia diminta menelitisenarai tadi dan bincangkantambahan BBM yang boleh dibuatbersama dalam panitia untukkegunaan guru-guru.3.3.1 Guru menyenaraikantajuk-tajuk susahdifahami olehpelajar (guna borangB2)3.3.2Guru-guru menentukan jenis BBM yang sesuai dibuatuntuk tajuk-tajuk terpilih tadi sesuai dengan tingkatan tertentu.34 35. Bil Proses Kerja Pegawai Yang Undang-MeluluskanUndang &Peraturan3.3.3 Guru-guru menentukan jenisBBM yang akan dibuat(transparensi/slaid/pita videodan lain-lain).3.3.4 Guru merangka bersamaBBM yang akan dibuatdalam satu bengkel.3.3.5 Guru-guru menetapkantarikh dan masa bengkelmembina BBM diadakan.4.Fasilitator dipastikan oleh Ketua Panitia.5.Mengeluarkan surat panggilan BBMuntuk mengadakan bengkel membuatBBM. Salinan diberi kepadaPengetua/Pen. Kanan/:PenyelarasPSS/Ketua Bidang.6.Bemgkel diadakan seperti dirancang.7.Masukkan BBM yang baru siap kedalam stok BBM panitia.8.Salinan senarai baru stok ini diberikepada Penyelaras PSS/Ketua Bidangdan staf lain untuk makluman.9.Guru menyimpan BBM dalam bilikBBM masing-masing.10Pinjaman oleh guru panitia pelajaranlain dibenarkan dengan mengikutprosedur yang sama. 35 36. CARTA ALIRANKetua Panitia menerima senarai stok BBM daripadaPenyelaras PSSKetua Panitia menerima borang B1 & B2 (yang kosong)daripada Penolong KananMesyuaratGuru MenerimaSenaraikan Tentukan Tentukan TentukanSenarai stok dan tajuk-tajukjenis BBMfasilitator tarikh,Borang B1 & B2 susah difahami yang perlu bengkel BBMdibuatMemanggil guru mengadakan bengkelPerbengkelanBBM siap dibinaMasukkan BBM dalam daftar stok BBMMengedarkan senarai BBM yang baruMenyimpan BBM di dalam Bilik BBMPanitiaPinjaman BBm dengan mengisi buku RekodKeluarP & P menggunakan BBM36 37. SENARAI SEMAKBilTindakan Tandakan (/) Catatan1.Ketua Panitia menerima senarai stok BBMdaripada Penyelaras PSS2.Ketua Panitia menerima borang B1 & B2daripada Penolong Kanan3.Mesyuarat Panitia3.1Mengisi Borang B13.2Mengisi Borang B23.3Menentukan jenis BBM yang akan dibuat3.4Menentukan fsilitator3.5Menentukan tarikh, tempat dan masa bengkel4.Memanggil guru untuk berbengkel5.Perbengkelan6.BBM siap7.Mengedarkan senarai BBM yang baru siapkepada guru panitia8.Menyimpan BBM di dalam bilik BBMpanitia9.Pinjaman BBM dengan mengisi Buku RekodKeluar10. P & P menggunakan BBM 37 38. NORMA KERJABilJenis Kerja Masa Yang Jumlah UnitDiambil Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu1.Meminta, menerima senarai stok BBM daripada 5 minitPenyelaras PSS.2.Menerima borang B1 dan B2 daripada Penolong 5 minitKanan3.Mesyuarat Panitia 60 minit3.1 Mengisi Borang B1 & B23.2 Menentukan jenis BBM yang akan dikeluarkan3.3 Menentukan fasilitator3.4 Menentukan tarikh, tempat masa bengkel4.Perbengkelan dan Hasilan 2 3 jam5.Memasukkan BBM dalam daftar stok Panitia BBM10 minit6.Mengedarkan senarai BBM yang siap kepada guru 10 minitpanitia7.Menyimpan BBM di dalam bilik BBM10 minit8.Guru meminjam BBM daripada Bilik BBM9.P & P menggunakan BBM38 39. Peningkatan Koleksi BBMSUBJEK :.UnitTajuk- Ting.BBMSedia Tajuk Pita Video Transparensi Slaid Lain ada Sedia Target Sedia Target Sedia Target Sedia Target AdaAdaAdaAda39 40. 8.1.8 MEMBANYAKKAN KOLEKSI BBM YANG DIBELIPROSES KERJABil Proses Kerja Pegawai YangSaksi Undang-MeluluskanUndang/Peraturan1.Memastikan peruntukan panitia yang Pengetuasedia ada2.Memanggil mesyuarat panitia untukPenolongtujuan membeli BBM yang sesuai Kananuntuk kegunaan guru-guru panitia.2.1 Salinan surat panggilanmesyuarat diberi kepada Guru PenolongKanan Mata Pelajaran.Kanan3.Mesyuarat diadakan untukberbincang perkara-perkara berikut:3.1 Menyenaraikan BBM yang perludibeli.3.2 Memutuskan pembelian BBMmengikut keutamaan.4.Membuat pesanan BBM dengan Pengetua/PKmengisi borang daripada PenyeliaStor.5.Menerima BBM yang dibeli.6.Memasukkan senarai BBM barudibeli ke dalam buku stok panitiasekolah.7.Mengedarkan salinan senarai BBMkepada Penyelaras PSS, K. Bidangdan semua guru panitia.40 41. ALIRAN KERJAMendapatkan peruntukan wangMemanggil mesyuarat panitia untuk tujuanmembeli BBM (s.k: Ketua Bidang) Senaraikan jenis Senaraikan BBMyang akanBBM yang perlu dibeli dibeli mengikut keutamaanBerjumpa Pengetua untuk kelulusanmembeliMembuat pesanan BBM melalui Penyelia Setorselepas kelulusan PengetuaMenerima BBM yang dibeliMerekodkan di dalam buku stok BBMPanitia/sekolahMengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSSPinjaman BBM dengan mengisi Buku RekodPinjaman BBM Panitia SekolahP & P menggunakan BBM 41 42. SENARAI SEMAKBilTindakanTandakan ( / )Catatan1.Dapatkan maklumat peruntukan wang Panitia yangsedia ada.2.Memanggil mesyuarat panitia untuk berbincang tentangpembelian BBM.3.Menyediakan senarai3.1 Tajuk BBM yang perlu3.2 Tajuk BBM yang diberi keutamaan4.Membuat pesanan5.Menerima BBM yang dibeli6.Merekod di dalam buku stok BBM panitia7.Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS/Guru Kanan MP & Guru-Guru7.Merekod pinjaman BBM9.BBM digunakan42 43. NORMA KERJABilJenis KerjaMasa Yang Jumlah Unit Diambil YangBoleh DijalankanDalam Seminggu1.Mesyuarat BBM membincangkan pembelian BBM 1 jam2.Merekodkan BBM ke dalam stok Panitia 30 minit3.Mengedarkan salinan stok BBM yang baru 30 minit 43 44. Borang Koleksi BBMMata Pelajaran : Unit BBM Tajuk-Tajuk Tingkatan Jenis BBM Yang Akan Dibuat danSedia AdaTerpilih Bilangannya Pita Video Transparensi Slaid44 45. 8.1.8 MENYELARAS SOALAN UJIAN BULANANPROSES KERJABilProses KerjaPegawai YangUndang-Meluluskan/ Undang Rujukan/Peraturan a) Ujian Bulanan 1.Memanggil mesyuarat untuk berbincangPengetua dan membuat penyelarasan antara guru- Penolong guru yang mengajar kelas dalamKanan tingkatan yang sama. 2.Menggubal soalan menggunakan susunPenolong atur mengikut kaedah JPU (JadualKanan Penentu Ujian)Guru Kanan 3.Mengagihkan tugas untuk menaip danPenolong mencetak soalan.Kanan 4.Menjalankan ujian bulanan mengikutPengetua perjadualan yang ditentukan.Penolong Kanan 5.Guru mata pelajaran memeriksa kertasPengetua soalan dan membuat analisis. 7.Tindakan susulan oleh guru-guru untuk Penolong tujuan membuat ujian semula mengikutKanan bidang kelemahan pelajar. Guru Kanan45 46. CARTA ALIRANMesyuarat antara guru-guru matapelajaran di tingkatan yang samaMembuat agihan tugas(menggubal, menaip dan membinaskima dan soalan)Menggubal soalan mengikutkaedah JPUAda KesilapanBuat Pembetulan Menyemak draf soalanTiada kesilapanMenaip soalanAda KesilapanBuat Pembetulan MenyemakTiada kesilapanMenjalankan ujian ikut jadual 46 47. SENARAI SEMAKBil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan1.Panggilan mesyuarat2.Pengagihan tugas3.Menggubal soalan4.Menyemak draf soalan5.Menaip soalan6.Menyemak soalan7.Menjalankan peperiksaan47 48. NORMA KERJABil Jenis KerjaMasa Yang Jumlah Unit Yang BolehDiambil Dijalankan DalamSeminggu1.Panggilan mesyuarat2 hari2.Membuat agihan tugas 1 hari3.Menggubal soalan 2 hari4.Menyemak draf1 hari5.Menaip soalan1 hari6.Menyemak soalan1 hari48 49. 8.1.9. MENYELARAS UJIAN PENGGAL ( PROSES KERJA)BilProses KerjaPegawai YangUndang-Meluluskan Undang/Peraturanb) Peperiksaan Penggal 1. Memanggil mesyuarat untukPengetuaberbincang dan membuat Penolongpenyelarasan untuk menggubal Kanansoalan dan mengagihkan tugasmemeriksa kertas antara guru-guruyang mengajar dalam tingkatan yangsama. 2. Menggubal soalan menggunakan Penolongsusun atur mengikut kaedah JPU Kanandalam satu panel soalan. Guru Kanan MP 3. Menyemak kertas soalan untuk Penolongmenentukan format dan mengikut Kananmutu yang dikehendaki. Guru Kanan MP 4. Memastikan kertas soalan disiapkan Penolongdalam jangka waktu yang telahKananditetapkan dan menyerahkan kepadaGuru Kanansetiausaha peperiksaan.MP 5. Mengagihkan tugas untuk menaipmencetak soalan yang menyediakansoalan bagi tiap-tiap kelas. 6. Menjalankan peperiksaan penggalmengikut jadual yang telahditetapkan. 7. Mesyuarat untuk menyediakan skimajawapan untuk semua kertas soalansubjektif.49 50. Bil Proses KerjaPegawai YangUndang-Meluluskan Undang/Peraturan8. Memeriksa kertas mengikut agihan yang telah ditetapkan kertas-kertas Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris diperiksa oleh seorang guru bagi satu kertas yang sama dalam tingkatan untuk mendapat penyelarasan yang tepat.9. Mengadakan post-mortem menentukan untuk mengenalpasti kelemahan dan kekuatan pelajar (Item analisis)10.Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula sehingga prestasi pelajar sampai ke tahap yang memuaskan. 50 51. CARTA ALIRANMesyuarat :Guru Subjek di tingkatan yangsamaMembuat agihan tugas menggubal menaip dan membinaskimaMenggubal soalan mengikut JPUAda KesilapanBuat Pembetulan Menyemak draf soalanMenaip soalanAda KesilapanBuat Pembetulan MenyemakTiada kesilapanMencetakMenyerahkan kertas soalan kepadasetiausha peperiksaanMesyuarat menyediakan skimapemarkahanMemeriksan kertas soalanmengikut gihan tugas yang telahditentukan 51 52. SENARAI SEMAKBilTindakanTandakan ( / ) Catatan1.Panggilan Mesyuarat2.Mesyuarat panitia/taklimat peperiksaan3.Membentuk panel penggubal soalan4.Peraturan/panduan peperiksaan dalaman5.Jawatankuasa peperiksaan dalamana) Ujian bulananb) Ujian Semesterc) Pertengahan Tahund) Peperiksaan Akhir Tahun6.Jadual kerja peperiksaan dalaman7.Soalan dicetak8.Bilangan soalan mencukupi9.Serah soalan kepada Setiausaha Peperiksaan10. Jalankan ujian 52 53. NORMA KERJABil Jenis KerjaMasa YangJumlah Unit Yang BolehDiambilDijalankan Dalam Seminggu1.Panggilang mesyuarat 7 harisebelum2.Membuat agihan tugas 1 hari3.Menggubal soalan 5 hari4.Menyemak staf1 hari5.Menaip soalan2 hari6.Menyemak soalan1 hari53 54. 8.1.9 POST-MORTEM DAN TINDAKAN SUSULAN PEPERIKSAANPROSES KERJABil Proses Kerja Pegawai YangUndang-Undang/MeluluskanPeraturan1.Mendapatkan salinan keputusan Penolong Kananpeperiksaan bagi mata pelajaran yangGuru Kanan MPdiuji.2.Menerima laporan analisis peperiksaan Penolong Kanandan senarai pelajar lemah daripadaguru.3.Guru-guru membuat analisis danGuru Kananperbincangan dengan ketua panitia.4.Memastikan guru mata pelajaranPengetuamembuat tindakan susulan untukPenolong Kananpelajar-pelajar lemah.5.Menjalankan program pemulihan :5.1 Guru membuat pelan bertindakPengetua/PK5.2 Mengadakan kelas klinik atauPengetua/PKkelas pemulihan5.3 Meminta pelajar-pelajar Pengetua/PKmenentukan target untuk ujiansemula6.Guru menyediakan laporanGuru Kanan7.Post-mortem dibuatGuru Kanan8.Laporan kepada Pengetua/PK/GuruKanan Mata Pelajaran 54 55. CARTA ALIRANKetua Panitia menerima keputusanpeperiksaanMenerima laporan analisispeperiksaanMenerimaMemuaskansenarai pelajar-pelajar lemahMesyuaratdengan guru-guruProgramPemulihan YaUjian SemulaAnalisisSemuaBuat laporanHantar laporan kepadaPengetua/PK/Guru Kanan MataPelajaran 55 56. SENARAI SEMAKBil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan1.Terima keputusan peperiksaan2.Terima item analisis senarai pelajar lemahpeperiksaan dan3.Keputusan memuaskan4.Keputusan tidak memuaskan5.Mesyuarat dengan guru-guru6.Program pemulihan7.Ujian semula8.Analisis semula9.Laporan10. Edaran laporan kepada11. Pengetua12. Penolong Kanan13. Guru Kanan Mata Pelajaran14. Failkan56 57. NORMA KERJABilJenis Kerja Masa Yang Jumlah Unit YangDiambilBoleh Dijalankan Dalam Seminggu1.Terima keputusan peperiksaan2.Guru membuat item analisis dan senarai pelajar 1 harilemah3.Ketua Panitia terima item analisis4.Meneliti item analisis 3 jam5.Mesyuarat dengan guru-guru untuk menerangkan 2 jamprogram pemulihan6.Program pemulihan (10 kali) 10 jam7.Ujian semula1 jam8.Analisis semula2 jam9.Laporan kepada Ketua Panitia5 minit10. Laporan kepada Pengetua, Penolong Kanan/GuruKanan Mata Pelajaran 57 58. 8.1.13 MENYEMAK BUKU LATIHAN PELAJARPROSES KERJABilProses KerjaPegawai Yang Undang-MeluluskanUndang/Peraturan1.Menyediakan jadual untuk Penolongpemeriksaan buku latihan pelajar Kanan GKMP2.Mengedarkan jadual kepada guru-guruPenolongdalam panitia dan makluman untuk KananGuru Kanan Mata Pelajaran3.Guru-guru mengutip 10 buah bukusample bagi setiap jenis latihan dandiserahkan kepada Ketua Panitiamengikut penjadualan yang telahditetapkan4.Ketua Panitia menyemak buku-buku5.Ketua Panitia membuat laporan danmemaklumkan kepada guru-guruberkenaan6.Menyimpan rekod untuk tujuanrujukan* Gunakan Borang Semakan Buku Latihan (SBL)(Bahagian 8)58 59. CARTA ALIRANMenyediakan jadual pemeriksaanMengedarkan jadual kepadaguru-guruKetua Panitia menerima 10 buah samplebagi setiap jenis latihanKetua Panitia menyemak buku Ya TidakAdakanMemuaskanperbincangandengan guru YaMembuat dokumen dan laporanMenyimpan laporan dan rekod di dalamfail semakan buku59 60. SENARAI SEMAKBil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan1.Menyediakan jadual pemeriksaan2.Mengedarkan jadual kepada guru-guru3.Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan4.Menyemak buku latihan5.Menyediakan laporan6.Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru7.Rekodkan laporan dalam fail panitia60 61. NORMA KERJABilJenis KerjaMasa Yang Jumlah Unit Yang DiambilBoleh DijalankanDalam Seminggu1.Menyediakan jadual pemeriksaan2.Mengedarkan jadual kepada guru-guru3.Menerima 10 buah buku sample bagisetiap jenis latihan4.Menyemak buku latihan5.Menyediakan laporan6.Menyampaikan salinan laporankepada guru-guru7.Fail dan rekod laporan dalam failpanitia61 62. BORANG SEMAKAN BUKU LATIHAN (SBL) Mata Pelajaran : Tarikh Jenis BukuTingkatan CatatanTandatangan Penyemak : .. Disahkan oleh :Nama:.Jawatan:.. (Nama:.) Jawatan: 62 63. 8.1.14 MEMBERI KURSUS DALAMANPROSES KERJABil Proses KerjaPegawai Yang Undang- Meluluskan Undang Peraturan1. Mengedarkan borang bancian Pengetua kepakaran guru/menghantar guru Penolong menjalani kursus Kanan2. Merekodkan senarai kursus yang Penolong dihadiri oleh guru-guru panitianya Kanan3. Menjadualkan kursus dalaman bagi guru-guru lain dalam panitia4. Kursus dalaman dijalankan5. Membuat laporan kursus6. Hantar laporan kepada Penolong Kanan, Pengetua dan Guru Kanan Mata Pelajaran7. Fail dan rekod panitia * Gunakan Borang Perkembangan Staf63 64. CARTA ALIRANPanitia menyampaikan borang bancianMerekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guru-guru dalam panitiaMenjadualkan kursus dalamanMenjalankan kursus dalamanMembuat laporanMenghantar laporan kepada Pengetua/PK/Guru KananMata PelajaranFail dan rekod panitia64 65. SENARAI SEMAKBilTindakanTandakan ( / ) Catatan1.Menyampaikan surat panggilan kursuskepada guru2.Merekodkan senarai kursus yangdihadiri guru3.Menjadualkan kursus4.Menjalankan kursus5.Menulis laporan6.Menghantar laporan kepada Pengetua,Penolong Kanan dan Guru Kanan MataPelajaran7.Fail dan rekod panitia65 66. NORMA KERJA BilJenis Kerja Masa Jumlah Unit YangYang Boleh Dijalankan Diambil Dalam Seminggu1. Mengedarkan borang bancian kepakaran 1 hari guru/menghantar guru menjalani kursus2. Merekod senarai kursus yang dihadiri oleh1 hari guru dalam panitia3. Menjadualkan kursus dalaman bagi guru- 1 hari guru lain dalam panitia4. Menjalankan kursus dalaman 2 jam5. Membuat laporan kursus dalaman 2 jam6. Menghantar laporan kepada1 hari Pengetua/PK/Guru Kanan Mata Pelajaran7. Fail dan rekod panitia 1 hari 66 67. BORANG KURSUS DALAMAN (PERKEMBANGAN STAF) PANITIA : .1.Nama Guru : ..2.Mata Pelajaran Diajar : .3.Kursus yang dihadiri :Bil Nama KursusTarikhAnjuran Tempat4.Kursus yang ingin diikuti untuk masa hadapan :a) ..b) ...c) ..d) . 67 68. 8.1.15 BIMBINGAN UNTUK AHLI-AHLI PANITIA BARUPROSES KERJABil Proses KerjaPegawai Yang Undang- MeluluskanUndang/ Peraturan1.Berbincang dengan guru berkenaanPenolongtentang aspek bimbingan seperti Kanansukatan pelajaran, buku rekod,GKMPrancangan tahunan, pengurusan kelasdan lain-lain2.Pra-pencerapan guru berkenaan untuk GKMPmelihat kaedah-kaedah pengajarankawalan kelas dan lain-lain3.Perbincangan kelemahan dan kekuatan GKMPguru4.Memberi peluang guru berkenaanGKMPmelihat P & P guru-guru lain yanglebih berpengalaman5.Mencerap semula PenolongKanan6.Laporan kepada Pengetua atauPenolong Kanan 68 69. CARTA ALIRAN Perbincangan pra pencerapan Mencerap Perbincangan selepas pencerapan BerkesanTIDAKGuru melihatP & P guruBerpengalaman YAMencerap semula Laporan kepada PK/Pengetua69 70. SENARAI SEMAKBilTindakan Tandakan ( / ) Catatan1. Berbincang dengan guru berkenaan tentang aspek-aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran, buku rekod,rancangan tahunan, pengurusan kelasdan lain- lain2.Menentukan aspek yang hendak dicerap3.Mencerap4.Melihat P & P guru berpengalaman5.Mencerap semula6.Membuat laporan70 71. 8.1.16 PELAKSANAAN PROGRAM KHAS KEMAHIRAN BELAJAR PROSES KERJA BilProses Kerja Pegawai YangSeksyenMeluluskan Undang-Undang Peraturan 1. Menerima pendedahan awal KB secara Pengetuateori daripada guru kanan matapelajaran 2. Bengkel Amali KB bawah pengawasanPenolongguru kanan mata pelajaranKanan 3. Membuat persediaan untuk penggunaanGuru KananKB dalam P & P panitia Mata Pelajaran 4. Menetapkan tarikh mesyuarat panitiaGuru Kanandiikuti bengkel KB dalam MataP&PPelajaran 5. Membimbing guru-guru melaksanakanPengetuaKB dalam P & P Penolong Kanan 6Mencerap ahli panitia untuk memantaupelaksanaan KB 7. Membuat laporan pelaksanaan KB Pengetua 8. Menyerahkan salinan laporanPengetuapelaksanaan KB kepada Pengetua danPenolong Kanan71 72. CARTA ALIRAN Menerima kursus dalaman KB umum Bengkel KB bersama Guru Kanan Mata Pelajaran Persediaan KB Panitia Mesyuarat Panitia dan Bengkel KB panitia Membimbing atau mencerap ahli panitia untuk pemantauan KB Membuat laporan pelaksanaan KB panitia Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KB panitia kepada Pengetua, Penolong Kanan dan GKMP 72 73. NORMA KERJABil Tugas Kerja Masa Diambil Jumlah UnitYang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu1.Kursus Dalam KB (KP) 2 jam 2 jam2.Bengkel KB (KP) 3 jam3.Penyediaan bahan KB panitia 2 jam4.Mesyuarat Panitia KB dan bengkel5.Penilaian dan Pencerapan 30 jam6.Membuat laporan pelaksanaan KB 73 74. SENARAI SEMAKBilTindakanTandakan ( / ) Catatan1.Menghadiri kursus dalaman KB2.Menghadiri Bengkel Amali KB3.Menyediakan bahan penggunaan KB panitia4.Mengadakan mesyuarat panitia KB5.Mencerap dan membimbing guru melaksana KB6.Membuat laporan pelaksanaan KB dalam Panitia -Pertengahan Tahun7.Membuat laporan pelaksanaan KB dalam panitia -Akhir Tahun8.Menyerah salinan laporan pelaksanaan KBpanitiakepada Pengetua, Penolong Kanan dan GKMP74 75. 8.2 PENGURUSAN 8.2.1 PEMILIHAN BUKU TEKS DAN RUJUKAN PROSES KERJABilProses KerjaPegawai Yang Undang-MeluluskanUndang/Peraturan1. Mengadakan mesyuarat panitia untukPengetua menentukan keperluan buku teks danPenolong buku rujukan tambahan guru serta buku Kanan kerja pelajar2. Memohon kelulusan dan kebenaran Pengetua untuk memesan buku-buku dari pembekal3. Memungut wang daripada pelajar danPengetua membuat pesanan buku kerja pelajar4. Ketua Panitia mengagihkan buku-buku Pengetua pesanan kepada guru-guru dan kelas- kelas berkenaan5. Guru menggunakan buku-buku rujukanPengetua dan buku kerja untuk kepelbagaian P&P 75 76. CARTA ALIRAN Mendapatkan contoh buku teks, buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar Mesyuarat panitia menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar Memohon kebenaran untuk memesan buku tambahan Memesan buku daripada pembekal Memungut wang daripada pelajar Agihkan buku-buku kepada : 1.Guru 2.Pelajar - Guru menggunakan buku tambahan untuk kepelbagaian P & P - Pelajar menggunakan buku kerja76 77. SENARAI SEMAKBilTindakanTandakan ( / ) Catatan1.Mendapatkan contoh buku teks, rujukan tambahan danbuku kerja pelajar.2.Mesyuarat panitia untuk menentukan keperluan bukuteks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerjapelajar.3.Memohon kebenaran untuk memesan buku daripadaPengetua.4.Memesan buku daripada pembekal.5.Memungut wang daripada pelajar.6 Mengagihkan buku-buku kepada guru dan pelajar.7.Memastikan guru dan pelajar menggunakan buku. 77 78. NORMA KERJA Bil Jenis KerjaMasa YangJumlah Unit DiambilYang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu2jam 1.Mesyuarat Panitia untuk menentukan keperluan buku teks, buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar. 20 minit 2.Memohon kelulusan dan kebenaran Pengetua untuk memesan buku. 1minggu 3.Memungut wang daripada pelajar (Guru Tingkatan) 4.Memastikan penggunaan buku-buku oleh Berterusan guru dan pelajar sepanjangtahun78 79. 8.2.2PENCERAPAN PROSES KERJABil. Proses Kerja Pegawai Yang Undang- MeluluskanUndang/ Peraturan 1.Mendapatkan jadual waktu guru-guru mataPengetua pelajaran dalam panitia. 2.Membuat jadual waktu pencerapan. SatuPengetua salinan akan diedarkan kepada guru-guru dan Guru Kanan Mata Pelajaran. 3.Menghubungi guru berkenaan untuk Guru Kanan mengadakan perbincangan pra pencerapan. 4.Mencerap guru berkenaan melihatPengetua kekuatan dan kelemahan khasnya dalam kaedah pengajaran. 5.Perbincangan dengan guru berkenaan dan Pengetua memaklumkan laporan yang dibuat. PenolongKanan 6.Menyediakan laporan bertulis untuk Pengetua dokumen dan rekodPenolongKanan 7.Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan Mata Pelajaran. 8.Membuat pencerapan semula bagi guru- guru yang dirasakan kurang memuaskan. 9.Membuat laporan bertulis bagi pencerapan semula.10.Menyimpan rekod pencerapan untuk tujuan rujukan. 79 80. CARTA ALIRANMendapatkan jadual waktu guruMerangka jadual pencerapanKetua Panitia berbincang dengan gurusebelum pencerapanPencerapanPerbincangan Tidakmemperbaiki Memuaskan?kaedahPencerapanSemulaYaMenyediakan laporan untuk dokumen danrekodMenghantar laporan kepada PK dan GuruKanan mata PelajaranMenyimpan laporan di dalam failpencerapan 80 81. SENARAI SEMAKBil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan1.Dapatkan/terima jadual waktu guru-gurumata pelajaran2.Buat jadual waktu pencerapan3.Salinan jadual waktu pencerapan diedarkankepada guru-guru dan Guru KananMata Pelajaran4.Perbincangan pra-pencerapan5 Membuat pencerapan (Gunakan borangpencerapan formal Kementerian)6.Perbincangan pasca-pencerapan7.Pengajaran guru memuaskan8.Pengajaran guru kurang memuaskana. Pencerapan semula9.Hantar laporan bertulis kepada PK danGuru Kanan Mata Pelajaran10. Simpan rekod pencerapan81 82. NORMA KERJABilJenis KerjaMasa Yang Jumlah Unit Yang DiambilBoleh DijalankanDalam Seminggu 1. Terima jadual waktu guru mata 2 haripelajaran 2. Buat jadual waktu pencerapan2 jam 3. Mengedarkan salinan jadual wktu 1 haripencerapan kepada guru-guru dan GuruKanan Mata Pelajaran 4. Perbincangan pra-pencerapan jam 5. Membuat pencerapan1 jam 6. Perbincangan pasca-pencerapan 1 jam 7. Hantar laporan pencerapan kepada Guru20 minitKanan Mata Pelajaran dan PK 82 83. 8.2.2 MESYUARAT BULANAN PANITIABilProses Kerja Pegawai YangUndang- Meluluskan Undang/Peraturan1.Menerima jadual minggu mesyuarat panitiaPengetuaberpandukan takwim sekolah2.Membuat surat panggilan mesyuarat dan Guru Kanan MPmengedarkan kepada guru-guru yangberkaitan. Salinan kepada:-i. Pengetuaii. PK/PK HEMiii. Guru Kanan Mata PelajaranGuru Kanan MP3.Mengadakan mesyuarat seperti yangdijadualkanSetiausaha4.Minit mesyuarat disediakan dan salinannyaPanitiadiserahkan kepada Pengetua/PK/PKHEM/Guru Kanan Mata Pelajaran5.Memastikan tindakan susulan dilakukan Penolongmengikut kehendak minit.KananGuru Kanan 83 84. CARTA ALIRANMesyuarat tidak rasmi menentukan jadual minggumesyuarat mengikut takwim sekolahMengeluarkan jadual minggu mesyuaratMembuat surat panggilan mesyuaratMesyuaratSiapkan minit dalam satu mingguKetua Panitia sahkan minitEdarkan minit kepada:-1. Guru-guru2. Guru Kanan Mata Pelajaran3. Penolong Kanan4. PengetuaTindakan hasil mesyuarat84 85. SENARAI SEMAKBil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan1.Menerima jadual mesyuarat panitia2.Mengeluarkan surat panggilanmesyuarat3.Mengadakan mesyuarat4.Menyediakan minit mesyuarat5.Menghantar minit mesyuarat kepadaPengetua/GPK/ GPK HEM danGuru Kanan Mata Pelajaran6. Pemantauan/tindakan susulan sepertiyang dikehendaki oleh minit 85 86. NORMA KERJABilJenis Kerja Masa YangJumlah Unit YangDiambil BolehDijalankan DalamSeminggu1.Menerima jadual mesyuarat panitia1 minggu selepas penggal persekolahan bermula2.Menghantar surat panggilan mesyuarat 2 hari3.Mesyuarat2 jam4.Menyediakan minit mesyuarat2 hari5.Menghantar minit mesyuarat kepada1 hariPengetua/PK/PK HEM dan Guru KananMata Pelajaran6.Pemantauan/tindakan susulanDalam tempoh seminggu selepas mesyuarat86 87. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama........ Tel: ___________________________________________________________________ Tarikh:Tuan/Puan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama..Tuan/PuanMesyuarat Panitia kali keDengan hormatnya dimaklumkan tuan/puan dijemput hadir ke mesyuarat di atas.2. Butiran mesyuarat adalah seperti berikut:- Tarikh : . Hari : . Masa : . Tempat: .3. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:- 3.1. 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Hal-hal lainKehadiran adalah diwajibkan.Sekian, terima kasih.Yang benar.()Ketua Panitia .Sekolah Menengah Kebangsaan Agama............................................................. 87 88. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama......................................................................................................................................Tarikh____________________________________________________________________________ MINIT MESYUARATPANITIA MATA PELAJARAN .. KALI KE .200Tarikh : ..Hari : Masa : Tempat: Kehadiran:1..(Pengerusi)2..(Setiausaha)3..4..Tidak Hadir:1..(Sebab)Minit Mesyuarat Agenda PerkaraTindakanAgenda 1 Aluan Pengerusi 1.1 1.2Agenda 2 Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu 2.1Agenda 3 Perkara Berbangkit 3.1 88 89. 8.2.4 PENGAJARAN BERPASUKAN (TEAM-TEACHINGPROSES KERJABilProses Kerja Pegawai Yang Seksyen Meluluskan Undang-Undang/Peraturan1 Mengenalpasti kemahiran guru dalam Guru Kananpanitia masing-masingMata Pelajaran .Ketua Panitia2.Mengenalpasti tajuk pelajaran yang bolehdibuat team teaching Penolong Kanan3.Menentukan kelas/waktu4.Menyusun jadual kelas team teachingPenolong Kanan Penolong Kanan5.Melaksanakan pengajaran team teaching GKMP6.Perbincangan rakan sejawat untuk menilaikeberkesanan89 90. CARTA ALIRAN Mengenalpasti kemahiran guru Menentukan: Waktu Kelas Tajuk Menyusun jadual waktu Melaksanakan team teaching Perbincangan keberkesanan dengan rakan90 91. SENARAI SEMAKBil Tindakan Tandakan ( / ) Catatan1.Mengenalpasti kemahiran2.MenentukanWaktuKelasTajuk3.Menyusun jadual waktu4.Melaksanakan team teaching5.Perbincangan keberkesanan91 92. 8.2.5 MENGURUS JADUAL GURU GANTIPROSES KERJABilProses Kerja Pegawai YangSeksyen Meluluskan Undang-Undang/Peraturan1.Menerima maklumat kekosongan dariPenolong KananPenolong Kanan2.Berbincang dengan Penolong Kanan dan guruPenolong Kananjadual waktu tentang kesesuaian guru ganti3.Merangka jadual gantiPenolong Kanan4.Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong PengetuaKanan5.Mengedarkan jadual waktu ganti kepada semua Penolong Kananguru panitia6.Memastikan jadual ganti dipatuhi Penolong Kanan7.Fail dan rekod92 93. CARTA ALIRANTerima maklumat keosongan dariPenolong ananBerbincang dengan PenolongKanan dan guru jadual waktutentang kesesuaian guru ganti Tidak setujuRujuk SETUJU?PengetuaMerangka jadual waktu guru gantiMemperolehi perakuanPengetua/Penolong KananMengedarkan jadual waktu ganti TidakBetulkanBerjalan dengan betul? YaFail dan rekod93 94. SENARAI SEMAKBilTindakanTandakan ( / ) Catatan1.Terima maklumat kekosongan gurudaripada Penolong Kanan2. Berbincang dengan Penolong Kanandan guru jadual waktu3.Merangka jadual waktu ganti4.Memperolehi perakuan Pengetua/Penolong Kanan5.Mengedarkan jadual waktu kepada guru6.Memastikan jadual ganti dipatuhi7.Fail dan rekod94 95. 8.2.6 MENGADAKAN KURSUS DALAMANPROSES KERJABilProses Kerja Pegawai Yang Seksyen MeluluskanUndang- Undang/ Peraturan 1. Menetapkan tarikh mesyuarat PenolongKananGKMP 2. Mengedarkan surat panggilan mesyuarat PenolongKanan 3. Mengadakan mesyuarat pengagihan tugas 4. Terima minit/keputusan mesyuarat 5. Menerima senarai semak persediaan kursus 6. Menyediakan bahan kursus 7. Menjalankan kursus dalaman 8. Menerima penilaian kursus dalaman 9. Menghantar laporan kepada Guru Kanan MataPelajaran/Penolong Kanan95 96. CARTA ALIRAN Tetapkan tarikh mesyuarat Edarkan surat pangilan mesyuarat Adakan mesyuarat Terima minit/keputusan mesyuarat Menerima senarai semak perseidaan kursus Menyediakan bahan kursusTidakUbahsuai Sesuai/Relevan? Jalankan kursus Terima penilaian kursusTidakAdakan Berkesan?Post-MortemYa Hantar laporan96 97. SENARAI SEMAKBilTindakan Tindakan ( / ) Catatan1.Tetap tarikh mesyuarat2.Surat panggilan mesyuarat3.Tempahan bilik mesyuarat4.Mesyuarat5.Persediaan kursusa)Tajuk kursusb)Tarikhc)Masad)Tempate)Penceramahf)Pengerusi Majlisg)Bilangan pesertah)Jamuan6.Menyediakan bahan7.Pelaksanaan kursus8.Laporan dan penilaian 97 98. NORMA KERJABilJenis KerjaMasa DiambilJumlah Minit Dijalankan Dalam 1 Minggu1.Mesyuarat1 jam2.Penyediaan minit mesyuarat 1 jam3.Kursus 2 jam4.Laporan dan penilaian1 jam 98 99. 8.2.6GURU GANTI PANITIA (JANGKA PANJANG)PROSES KERJABil Proses KerjaPegawai Yang Seksyen MeluluskanUndang-Undang Peraturan1.Menerima maklumat guru ganti yang akanPenolongmengisi kekosongn daripada Penolong Kanan Kanan2.Merangka jadual waktu guru ganti bersamaPenolongPenolong Kanan dan guru jadual waktuKanan3.Memperolehi perakuan Pengetua/PenolongPengetuaKanan PenolongKanan4.Mengedarkan jadual waktu ganti kepada Ketua PenolongPanitia berkenaan dan guru terlibat Kanan5.Memastikan jadual ganti dipatuhiPenolongKanan6.Simpan dalam fail dan rekod PenolongKananGKMP 99