Click here to load reader

Filipino Elementary Bec, PELC Filipino

  • View
    238.219

  • Download
    24

Embed Size (px)

DESCRIPTION

This is the Basic Education Curriculum developed by the Education Department as a guide for teachers handling the subject Elementary FILIPINO. Included are the COMPETENCIES that the learners must acquire in the course of the session

Text of Filipino Elementary Bec, PELC Filipino

  • 1.(P a n g -e le m e n ta ry a n g Ka s a n a y a n s a P a g k a tu to ) F ILIP IN O

2. FILIPINODESKRIPSYONAng asignaturang ito ay lumilinang sa mga kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat at pag-iisip sa Filipino. Saklaw ng mga kasanayan sa pakikinig ang masusing pagkilatis at mabisang pang-unawa. Sa pagsasalita naman, nahahasa ang wastong pagbigkas, paggamit ng mga pahayag at istrukturang panggramatiko. Sa kasanayan sa pagbasa nalilinang ang husay sa pagpapalawak ng talasalitaan, pagkilala sa mga salita, pag-unawa at kasanayan sa pag-aaral at pananaliksik. At sa pagsulat napagaganda ang ayos ng sulat-kamay, naiaangat ang kasiglahan sa antas ng pagkatha at kasiya-siyang kaayusang pansulatin.Para sa mabisang pagtuturo, ang mga tiyak na kasanayan ay malilinang sa pamamagitan ng mga sitwasyon at ibat ibang kagamitan tungo sa lubusang pagkatuto. Ang mga bata ay tuturuan ng angkop na kagamitang pangliteratura tulad ng jingles, tugma, tula, diyalogo at iba pa.Konsepto ng Sibika at Kultura ang nilalaman ng Filipino sa Una hanggang Ikatlong Baitang. Inaasahang ang mga batayang kasanayan sa pagbasa ay matututuhan nang lubusan sa tatlong unang baitang. NAKALAANG ORASPang-araw-araw na OrasAsignatura I II IIIIVV VI Filipino80 80 80 606060 Maaaring gamitin ng Filipino ang nilalaman ng SK/HKS. Ang pokus ay sa paglilinang ng mga kasanayan sapakikipagtalastasan. Para sa Baitang I-III, ang pang-araw-araw na pagkakabahagi ng oras ay 80 minuto samantalang sa Baitang IV-VI angnakabahagi ay 60 minuto. Katulad ng sa English, walang pagtataas ng bilang ng minuto sa Baitang IV-VI sa pagsasaalang-alang na ang batayang kasanayan sa pag-aaral ay natutuhan na sa unang tatlong baitang. 1 3. MGA INAASAHANG BUNGA MITHIIN: Nagagamit ang Filipino sa mabisang pakikipagtalastasan (pasalita at pasulat); nagpapamalas ng kahusayan sa pagsasaayos ng ibat ibang impormasyon at mensaheng narinig at nabasa para sa kapakinabangang pansarili at pangkapwa at sa patuloy na pagkatuto upang makaangkop sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig Pagkatapos ng Unang Baitang, ang mag-aaral ay inaasahang nakabibigkas ng mga alpabeto at mga simpleng salita. Nagagamit ang magagalang na pagbati at nakasusunod sa maikling panuto at direksiyon. Nakababasa ng bagong salita sa tulong ng bagay, larawan, hugis o anyo, naisusulat ang sariling pangalan at nakasusulat ng mga payak na pangungusap.Pagkatapos ng Ikalawang Baitang, ang mag-aaral ay nakapagsasabi ng pangunahing diwa ng kuwento o saknong ng tulang napakinggan; nakapaglalarawan ng mga tao, bagay, pook; nakababasa nang may wastong paglilipon ng mga salita at maayos na nakasusulat ng kabit-kabit na mga titik na gumagamit ng wastong bantas.Pagkatapos ng Ikatlong Baitang, ang mag-aaral ay nakapagsasalaysay ng buod ng pinakinggang balita/ulat; naibibigay ang sariling palagay tungkol sa isyung pinag-uusapan; nakababasa at naipaliliwanag ang kahulugan ng mga hiram na salita, mga babala at patalastas; nasasabi ang pagkakaiba ng opinyon at katotohanan at naisusulat ang mga idiniktang patalastas, anunsyo, poster, liham at iba pang teksto; nakababasa nang may pag-unawa.Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, ang mag-aaral ay nakapagpapahayag ng sariling ideya at kaisipan tungkol sa mga impormasyon/kuwentong narinig; nakapagbibigay rin ng reaksiyon at nakalalahok sa ibat ibang talakayan, gumagamit ng matatalinghagang salita at mga ekspresyong tuwiran at di-tuwiran. Natutukoy ang mga pangyayaring nag-uugnay sa sanhi at bunga ng mga pangyayari at napagsusunud-sunod ang mga ideya at sitwasyon. Nakikilala ang ibat ibang bahagi ng aklat/pahayagan at nakasusulat na ng maikling komposisyon.Pagkatapos ng Ikalimang Baitang, ang mag-aaral ay nakapagbubuod ng nabasa at napakinggan, nakabubuo ng pangungusap gamit ang mga sangkap ng ibat ibang bahagi ng pananalita, nakagagamit ng diksyunaryo, thesaurus at iba pang sanggunian sa paghahanap ng impormasyon at nakasusulat na ng biro, anekdota, patalastas, poster at sulatin na may 15-20 pangungusap.Pagkatapos ng Ikaanim na Baitang, ang mag-aaral ay nakapag-aayos ng napakinggang teksto at naililipat ang impormasyon tungo sa iba pang anyo ng pagpapahayag. Nagagamit ang ibat ibang pangungusap sa pagpapaliwanag, nakapagbibigay solusyon sa mga suliranin batay sa karanasan at mga natutuhang kaalaman sa ano mang sitwasyon at nakasusulat na ng iskrip, paglalarawan, pictorial essay, o talumpati sa tulong ng mga ideya/tala na binuo ng klase.2 4. UNANG BAITANGPAKIKINIG PAGSASALITA PAGBASAPAGSULAT 1. Nagagaya ang napakingangNagagamit ang magalang na pagbatiNakababasa nang may wastongNakasusunod sa mga pamantayanhuni/tunog ng mga hayop o sa umaga/pagbati sagalaw/hjagod ng mata mula sa sa pagsulatbagay tanghali/hapon/gabikaliwa-pakanan, itaas/pababa e.g. pag-upo, paghawak ng lapis,Naipapahayag nang may posisyon ng katawan, atbp.pagmamalaki ang buong pangalan2. Naiuugnay ang tunog/huni sa Nagagamit ang magalang naNakababasa nang may katamtamangNababakat ang sariling pangalangumagawa nito pananalitang po/opo, hindi po sa lakas ng boses, wasto at maliwanag mula sa modelopakikipag-usap sa matandana bigkas ng mga salita3. Nasasabi ang uri ng tunog/huniNagagamit ang magalang naNasasabi ang Naisasagawa ang maayos atna narinigpananalita sa paghingi ng pahintulot pagkakatulad/pagkakaiba ng mga wastong paraan ng pagsulatHal. Malakas, mahinasa loob at labas ng paaralan bagay/larawan ayon sa hugis4. Natutukoy at nabibigkas ang Nagagamit ang magalang naNapag-uuri-uri ang magkakatulad na Napagdudugtong-dugtong angwastong tunog ng bawat titik ng pananalita sa pasasalamat sa bagay ayon sa kulay, hugis, laki putul-putol na guhit sa tulong ngalpabetong Filipino b, m, p, a, tahanan at sa loob ng paaralandaliri, tsok, krayola at lapisd, t, k, c, g, e, n, h, s, j, I5. Naiuugnay ang tunog sa titik f, Nagagamit ang magalang naNatutukoy ang kulang/labis sa grupoNatutunton at nasisipi ang mgav, z, o, l, r, w, y, x, u, ng, g, pananalita sa paghinigi ng ng mga bagay batayang guhit tuwid, pahiga,paumanhin sa lahat ng pagkakataon pahalang6. Natutukoy ang tunog at angNatutukoy ang salitang ngalan ng Nasasabi ang pagkakaiba ng maNatutunton at nasisipi ang mgakaugnay na titik nito sa alpabeto tao, bagay, hayop at pookbagaybatayang guhiot nang pahilig,kurbang pakaliwa/pakanan7. Naisusulat ang mga titik ng Napag-uuri-uri kung ang salita ayNapipili ang mga bagay na magkaka- Nakasusulat ng guhit na kurbangalpabeto ayon sa tunog na ngalan ng tao, hayop, bagay at pookugnay. Natatanggap na ang mgapaitaasnarinigpansariling kagamitan ay para sa sariling gamit lamang8. Natutukoy ang unang tunog ngNagagamit ang panandang ang/angNasasabi ang Nakasusulat ng guhit na kurbangmga salitang napakingganmga sa pagtukoy sa ngalan ng tao,pagkakatulad/pagkakaiba ng mga titik paibabahayop, pook at bagay ayon sa anyo at hugis9. Natutukoy ang huling tunog ng Nagagamit ang panandang si/sinaNababasa ang mga titik ng alpabeto.Nakasusulat ng mga stick figuremga salitang napakinggansa pagtukoy sa ngalan ng tao Naiuugnay ang bawat tunog sa titik na kumakatawan ditto 3 5. 10. Nasasabi kung ang huling tunogNagagamit ang at bilang salitang Napagsusunod-sunod nang wasto Nakababakat ng mga hugos ng mga ng salita ay patinig na a, e, i, o, u pang-ugnay ng dalawang ngalan ng ang mga titik ayon sa alpabetotitik ng alpabeto tao, bagay, hayop o pook11. Natutukoy kung ang unang tunogNagagamit nang wasto saNakabubuo ng pantig/salita sa Naisusulat nang palimbag ang ng salita ay katinig sa tulong ng pangungusap ang ngalan ng tao, pagsasama-sama ng patinig/katinig malalaking titik ng alpabeto mga larawan/bagay bagay, hayop at pook - mga letrang may tuwid na guhit I,E, F, L, H, T12. Nasasabi kung saan ang posiyonNasasabi ang ngalan ng araw at Natutukoy ang mga titik na nasa Mga letrang may kumbinasyon ng sa salita ang tunog ng katinig na buwanunahan/gitna/hulihan ng pantig/salita tuwid at pahilis na guhit V, N, X, M, napakinggan (unahan, midyal, W, Y, pinal)13. Nasasabi ang mga tunog na Nasasabi kung kailan ginagamit ang Nakabubuo ng mga salita sakumbinasyon ng tuwid at pakurbang katinig/ patinig na pinagsama saako, ikaw, siya, kami, tayo, kayo at pagsasama-sama ng pantigguhit B, D, G, P, R napakinggang pantig o salitasila14. Natutukoy ang mga salitangNagagamit sa pangungusap ang Nakababasa ng bagong salita saNakasusulat nang palimbag ang magkakasintunog naako, ikaw, siya, kami, kayo, silatulong ng tunay na bagay, larawan,maliliit na titik ng alpabeto napakingganhugis/ anyo ng salita - may pailalim na kurba U, W, I15. Nabibigkas angNagagamit ang mga salitang ito,Nababasa ang magkakatulad namay paibabaw na kurba a, m, n, x magkakasintunog na salitang iyan at iyon sa pagtukoy ng mgasalita sa pangkat napakinggan bagay o hayop16. Natutukoy ang salitang naiiba Natutukoy ang mga salitang Nababasa ang naiibang salita sa Naisusulat nang pabilog, may silo ang tunog sa pangkatnagsasaad ng kilos sa tulong ngpangkat ang mga titik na Cc, Oo, Qq, Jj, Ss, larawan/sitwasyonf, m, n, e, v, at Uu17. Natutukoy ang mga salitangNatutukoy sa pangungusap ang mga Nababasa sa unang tingin ang mgaNaiuugnay ang maliit na titik sa magkakasintunog sa tulang salitang nagsasaad ng kilospangalan (labels) ng mgamalaking titik napakingganbagay/larawan sa silid-aralanNababasa ang mga salitang madalasna nakikita sa paligid18. Naibibigay ang mga salitang Nagagamit sa pangungusap o Nakababasa ng mga Naisusulat ang titik na makikita sa magkatugma sa tulangusapan ang mga salitang kilossalita/parirala/pangungusap simula, gitna o hulihan ng salita napakinggan 19. Nakasusunod sa maikling Natutukoy ang mga salitang Nahahanap ang mga detalye naNaisusulat nang palimbag ang panutong narinignaglalarawan ng tao, hayop, bagaysumasagot sa mga tanong na sino,malalaki at maliliit na titik ng pook ano, saan alpabeto 4 6. 20. Naksusunod sa hakbang ayon sa Nagagamit ang mga salitang kilos sa Nahahanap ang mga detalye naNaisusulat nang palimbag ang panutong narinigpagbabahagi ng masayang sumasagot

Search related