Hidro clorua-Axit clohidric

Embed Size (px)

Text of Hidro clorua-Axit clohidric

  1. 1. 2NaCl + H2O pdd Khng mng ngn 2NaOH + H2 + Cl2 KIM TRA BI C 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 Hn hp gia hidro v clo n mnh nht khi t l gia hidro v clo l 1:2 Kh clo nng gp 2,5 ln khng kh p n Gii thch c 1:1 ng Sai
  2. 2. S xen ph obitan 1s ca H v obitan 3p ca nguyn t Cl to lin kt HCl Cu hnh electron ca H (Z=1) v Cl (Z=17):
  3. 3. I.HIDRO CLORUA 2. Tnh cht II. AXIT CLOHIDRIC 1. Tnh cht vt l 2.Tnh cht ha hc 3. iu ch III. MUI CLORUA V NHN BIT ION CLORUA IV. TR CHI CNG C BI 23: HIDRO CLORUA AXIT CLOHIDRIC V MUI CLORUA 1. Cu to phn t ClH Cng thc electronCng thc cu to Cu trc khng gian
  4. 4. I.HIDRO CLORUA 1. Cu to phn t II. AXIT CLOHIDRIC 1. Tnh cht vt l 2.Tnh cht ha hc 3. iu ch III. MUI CLORUA V NHN BIT ION CLORUA IV. TR CHI CNG C BI 23: HIDRO CLORUA AXIT CLOHIDRIC V MUI CLORUA 2. Tnh cht Tnh t khi ca hirclorua so vi khng kh: dHCl/KK = 1,26 Kh hirclorua nng hn khng kh. Quan st th nghim! Hin tng -Nc phun thnh tia ln -Nc mu hng chuyn sang khng mu Gii thch -Nc phun ln do kh hirclorua tan nhiu trong nc, p sut kh quyn y nc t trong chu vo thay th nhng ch m phn t hirclorua tan -Kh hirclorua tan trong nc to thnh axit clohiric lm mt mu phenolphtalein Phng trnh phn ng NaOH + HCl NaCl + H2O
  5. 5. Khi ha tan HCl trong nc
  6. 6. I.HIDRO CLORUA 1. Cu to phn t II. AXIT CLOHIDRIC 2.Tnh cht ha hc 3. iu ch III. MUI CLORUA V NHN BIT ION CLORUA BI 23: HIDRO CLORUA AXIT CLOHIDRIC V MUI CLORUA 2. Tnh cht 1. Tnh cht vt l Kh hirclorua tan trong nc to thnh axit clohiric. L cht lng , khng mu, mi xc. Dung dch c nht 20oC l 37% D= 1.19 g/cm3 Dung dch HCl c bc khi trong khng kh m.
  7. 7. I.HIDRO CLORUA 1. Cu to phn t II. AXIT CLOHIDRIC 3. iu ch III. MUI CLORUA V NHN BIT ION CLORUA BI 23: HIDRO CLORUA AXIT CLOHIDRIC V MUI CLORUA 2. Tnh cht 2.Tnh cht ha hc 1. Tnh cht vt l 1/ Tnh axit ca axit clohidric: H Cl m in 2,2 3,16 Do s chnh lch v m in, phn t HCl phn cc mnh v pha Cl, lm H+ linh ng, dn n tnh axit mnh
  8. 8. I.HIDRO CLORUA 1. Cu to phn t II. AXIT CLOHIDRIC 3. iu ch III. MUI CLORUA V NHN BIT ION CLORUA BI 23: HIDRO CLORUA AXIT CLOHIDRIC V MUI CLORUA 2. Tnh cht 2.Tnh cht ha hc 1. Tnh cht vt l Dung dch HCl l mt axit mnh v mang tnh cht chung ca mt axit Tc dng vi kim loi: tc dng vi kim loi ng trc H to mui v gii phng kh H2 Fe + 2HCl FeCl2 + H2 Tc dng vi oxit bazo CuO + 2HCl CuCl2 + H2O Tc dng vi bazo Fe(OH)3 + 3HCl FeCl3 + 3H2O Tc dng vi mui CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O + CO2 1/ Tnh axit ca axit clohidric:
  9. 9. I.HIDRO CLORUA 1. Cu to phn t II. AXIT CLOHIDRIC 3. iu ch III. MUI CLORUA V NHN BIT ION CLORUA BI 23: HIDRO CLORUA AXIT CLOHIDRIC V MUI CLORUA 2. Tnh cht 2.Tnh cht ha hc 1. Tnh cht vt l MnO2 + 4HCl MnCl2 + Cl2 + 2H2O 2KMnO4 + 16HCl 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2 + 8H2O K2Cr2O7 + 14HCl3Cl2 + 2KCl + 2CrCl3 + 7H2O 2/ Tnh kh: +4 -1 0+2 +7 +2-1 0 +6 0-1 +3 HCl th kh v dung dch th hin tnh kh khi tc dng vi cht oxi ha mnh MnO2, KMnO4, K2Cr2O7 1/ S oxi ha ca Cl trong HCl? 2/Hy d on trong cc pt ha hc s oxh ca Cl thay i nh th no? HCl c tnh kh mnh hay yu? 3/ Hy nu mt vi cht oxi ha HCl c th tc dng c. to
  10. 10. I.HIDRO CLORUA 1. Cu to phn t II. AXIT CLOHIDRIC III. MUI CLORUA V NHN BIT ION CLORUA BI 23: HIDRO CLORUA AXIT CLOHIDRIC V MUI CLORUA 2. Tnh cht 3. iu ch 1. Tnh cht vt l 2.Tnh cht ha hc a/ Trong phng th nghim: NaCl + H2SO4 NaHSO4 + HCl 2NaCl + H2SO4 Na2SO4 +2HCl