Kertas kerja projek ilmiah skp

  • View
    1.110

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kertas kerja projek ilmiah skp

  • 1. KERTAS KERJAPROJEK ILMIAH SIJIL KHAS PERGURUAN KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN 2010/2011

2. NAMA-NAMA MAHASISWA DAN MAHASISWI SIJIL KHAS PERGURUAN 2010/2011
10CE001IRWANSOFIAN BIN HAJI MOKSIN
10CE002AWG SAJANA BIN HAJI SIBAU
10CE003MOHD HASHIM BIN HAJI ABDULLAH
10CE004HAJAH RUSITA BINTI HAJI ALI
10CE005MASLIZAWATI BINTI HAJI ABDULLAH
10CE006HAJAH ROSNAH BINTI HAJI MATAMIT
3. PENDAHULUAN :
SijilKhasPerguruanadalahsalahsatu program yang ditawarkanolehKolejUniversitiPerguruanUgama Seri Begawan kepada guru-guru yang belummempunyaipengalamanataupunlatihansepenuhnyadalambidangperguruan yang manatempohpengajiantersebutadalahselama 1 tahunpengajian. Seramai 6 orang guru telahditawarkanuntukmengikuti program ini yang mana 3 orangadalah guru lelakidan 3 orangguru perempuan.
4. PengurusanKokurikulumSekolahadalahsalahsatumatapelajaran yang telahditawarkankepada guru-guru pengambilansesi 2010/2011 ini.DalammatapelajaraniniSiswadanSiswidikehendakiuntukmengendalikansatuprojekilmiahsebagaisatutugasankokurikulum yang mestidijalankandanianyadimasukkandalampenilaianpeperiksaanakhir. Olehkeranaitu, makasiswadansiswiinitelahmemilihprojekmengadakanceramahilmiahdisekolah yang terpilih yang akandinyatakandibawahinibersertatujuan-tujuannya.
5. TUJUAN CADANGAN
MemohonpersetujuankepadaDekanFakultiPendidikandanDekan Hal EhwalPelajar KUPU SB melaluipensyarah yang mengajarpelajaran PD 0255 PengurusanKokurikulumSekolahiaituUstazHajiSuhaibon bin Haji Othman, bagimengadakanceramah yang bertajukMenghafaz al- Quran ; Cara danKeberkesanannya.
Melaksanakantanggungjawabkerjailmiah/projek yang diberikandalammembuatpengurusanaktivitikokurikulumsebagaipersediaan yang akandiaplikasikandalamsistempengurusankokurikulumdisekolahmasing-masing.
6. TUJUAN CADANGAN
Memperlihatkankemahiransiswadansiswidalammenguruskansatumajlisilmu yang akanmemberimanfaatkepadasasaranceramahini.
Mewujudkansikapbekerjasama yang padusiswadansiswidalammenguruskansatuaktiviti yang diamanahkanuntukdilaksanakandenganjayanya.
7. TUJUAN CADANGAN
Memperkenalkan KUPU SB sebagaipusatpengajian yangmelahirkan guru yang terlatihmelaluipengintegrasian ilmu, latihan, kajian, perkhidmatan, ketrampilan, teknologi dan jati diri berasaskan prinsip-prinsip Islam dan falsafah pendidikan negara.
Mewujudkanhubungansilaturrahimantarasekolah yang terpilihdengan KUPU SB.
8. MATLAMAT
Melaksanakantanggungjawabdenganbersungguh-sungguhuntukmencapaikejayaanpengurusan yang berkesan yang diredhaioleh Allah SWT.

  • MASA DAN TARIKH

Tarikh:15hb April 2011
Hari:Jumaat
Jam:8:45 pagi
Tempat:DewanKuliah ITQSHHB
9. SASARANKEPADA PELAJAR
Tahun :7
Jumlah:80 orang
Jantina:Lelaki & Perempuan
10. OBJEKTIF UNTUK PELAJAR SASARAN
Memperingatkantujuanmenghafaz Al-Quran hanyakerana Allah SubhanahuWaTa`alasertauntukmendapatkanpahaladankeredhaan-Nya.
Menerangkankepelbagaikankaedahdanteknikataucara-cara yang terbaikdanbersistematikdalampengahafazan al-Quran yang lebihberkesanbagimelahirkan hafiz.
11. OBJEKTIF UNTUK PELAJAR SASARAN
Untukmeningkatkankeberanianpelajar-pelajarbagimenghadapipeperiksaandanberhadapandengan guru pentasmi hafazantanpaadanyaperasaantakut.
Menggalakkandanmemberirangsangankepadapelajar-pelajaruntukcintakan al Quran sertaterusmenghafaz al Quran denganbaik.
12. OBJEKTIF UNTUK PELAJAR SASARAN
Mengingatkanpelajar-pelajartentangtanggungjawabsebagaiseorangpelajaruntukkepentingandirisendiri, keluargadan Negara.
Membangunkanjatidiripelajarbagimenjanapembentukanmasyarakatmadanidan modal insan yang cemerlang.
13. MATLAMAT
Pelajar-pelajardapatmenghayatidanmengamalkansertamenjagahafazanmerekadenganpenuhyakindanistiqomahdalammenjalanikehidupanseharianwalaudimanasahajamerekaberada.
14. CADANGAN TETAMU KEHORMAT
Yang MuliaUstazHaji Muhammad bin Haji Mat Lazim
TimbalanPengetuaAkademik
InstitutTahfiz Al-Quran Sultan HajiHassanalBolkiah
Kementerian Hal EhwalUgama
Negara Brunei Darussalam
15. PENCERAMAH DAN PENGERUSI CERAMAH
PENCERAMAH

Awang Mohammad Hashim bin Haji Abdullah
SiswaTahun 1
SijilKhasPerguruansesi 2010/2011
KolejUniversitiPerguruanUgama Seri Begawan
Kementerian Hal EhwalUgama
Negara Brunei Darussalam
16. PENCERAMAH DAN PENGERUSI CERAMAH
PENGERUSI CERAMAH

AwangIrwansofian bin HajiMoksin
SiswaTahun 1
SijilKhasPerguruansesi 2010/2011
KolejUniversitiPerguruanUgama Seri Begawan
Kementerian Hal EhwalUgama
Negara Brunei Darussalam
17. TAJUK CERAMAH :

MENGHAFAZ AL QURAN ; CARA DAN KEBERKESANANNYA
18. ANGGARAN PEMBELANJAAN
19. SUMBER KEWANGAN

Budi bicaradariSiswa-Siswi Program SijilKhasPerguruan 2010 / 2011
20. 21. 22. 23. 24. 25. PENUTUP
SiswadanSiswi yang menjalankan program iniamatberharapsupaya program yang dijalankaniniakanberjalandenganlancar.Kerjasamadaripadasekolah yang terpilihadalahsangat-sangatdiharapkandemimenjayakankeberkesananpengurusanmajlisini.