Khilafah bani abbasiyah

Embed Size (px)

Text of Khilafah bani abbasiyah

1. Sejarah Kebud ay a an Islam MTs N Simpang Empat,Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka (para Nabi danumat mereka) itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yangPasaman BaratKelas : VIIImempunyai akal (sehat). al-Qur'an itu bukanlah ceritayang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab)yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, sertasebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yangberiman [Yusuf/12:111] 2. SejPaermaehr inKtaehmanundcauulalanh BBaannii aAbbbbaassiiyyaahhmerupakan kelanjutan daripemerintahan daulah Bani Umayyahyang telah hancur di Damaskus Daulah Bani Abbasiyah diambil darinama Al-Abbas bin Abdul Mutholib,paman Nabi Muhammad SAW.Pendirinya ialah Abdullah As-Saffah binAli bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebihdikenal dengan sebutan Abul Abbas As-Saffah. Daulah Bani Abbasiyah berdiriantara tahun 132 656 H / 750 1258M. Lima setengah abad lamanyakeluarga Abbasiyah mendudukisinggasana khilafah Islamiyah. Pusatpemerintahannya di kota Baghdad. 3. Time Line(132 H/750 M - 232 H/847 M),disebut periode pengaruh Arabdan Persia pertama(232 H/847 M - 334 H/945 M),disebut periode pengaruh Turkipertama(334 H/945 M - 447 H/1055 M),masa kekuasaan dinasti BaniBuwaih (pengaruh persi ke 2)(447 H/1055 M - 590 H/l194 M),masa kekuasaan daulah BaniSaljuk (pengaruh Turki ke 2)(590 H/1194 M - 656 H/1258 M),masa khalifah bebas daripengaruh dinasti lain 4. Time LineAbu Abbas As-Safah (750-754 M)Khalifah Al-Amin (809-813 M)Khalifah Al-Mutawkkil(847-861 M)Khalifah Al-Muntasir(861-862 M)Khalifah Al-Mustain(862-866 M)Khlifah Harun Al-Rasyid (786-809 M)Khalifah Al-Makmun(813-833 M)Khalifah Al-Muktasim(833-842 M)Abu Jakfar al-Mansur (754-775 M)Khalifah Al-Mahdi (775-785 M)Khalifah Al-Hadi (785-786 M)Khalifah Al-Muhtadi(869-870 M)Khalifah Al-Muktamid(870-892 M)Khalifah Al-Muktadid(892-902 M)Khalifah Al-Muktadir(908-932 M)Khalifah Al-Muktafi(902-908 M)Khalifah Al-Wasiq (842-847 M)Khalifah al-Mukktazz(866-869 M)Khalifah dan Masa Berkuasa Dinasti Abbasiyah 5. WilayahKekuasaan Wilayah yang telah dikuasai BaniUmayyah. Hijaz. Yaman Utara dan Selatan. Oman. Kuwait. Irak. Iran (Persia). Yordania. Palestina. Lebanon. Mesir. Tunisia. Al-Jazair. Maroko. Spanyol. Afganistan. Pakistan, dan meluas sampai ke Turki, Cina danjuga India. 6. SELESAI